You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 16. august 2018 kl. 12:30

Mødested Sundhedscenter Viborg
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/5212
Resume
I konstitueringsaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Viborg Kommune gradvist skal indføre gratis lægehenvist psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med fællesmødet med Børne- Ungdomsudvalget den 22. marts 2018 (sag nr. 2) blev udvalget første gang orienteret om status for dette. Nu orienteres de to udvalg igen om status.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på gratis psykologhjælp til 15-25-årige tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog status på gratis psykologhjælp til 15-25-årige til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der arbejdes videre med et tilbud om psykologhjælp til 15-25-årige, der ikke er lægehenvist.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at der vil være tale om et tilbud om rådgivning ikke behandling.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med indgåelsen af konstitueringsaftalen for Viborg Kommunes byråd i perioden 2018-2021 blev partierne enige om gradvist at indføre gratis lægehenvist psykologhjælp for 15-25-årige.
 
På udvalgets fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 22. marts 2018 (sag nr. 2) orienterede forvaltningen om, at der var nedsat en tværgående arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et forslag til, hvordan der kan etableres et tilbud om gratis psykologhjælp for 15-25-årige i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen orienterede samtidig om, at der var behov for at afklare og afdække en række forhold, inden et egentligt forslag til etablering af psykologhjælp til 15-25-årige kan udarbejdes.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen informerede helt konkret de to udvalg om, at et forslag til etablering af gratis lægehenvist psykologhjælp til 15-25-årige afventede henholdsvis udmøntningen af en satspulje til forsøg med gratis psykologhjælp til unge, afklaring af et eventuelt samarbejde med Headspace om etablering af et tilbud til unge og afprøvning af en webbaseret platform for selvhjælpsterapi til unge med depression og angst. Det har endnu ikke været muligt at afklare de tre forhold. Dette skyldes dels, at satspuljen ikke er udmøntet endnu, dels at den webbaserede platform ikke opnåede finansiering fra Innovationsfonden.
 
Forvaltningen vil fortsat følge de tre initiativer med henblik på at vurdere, om de kan indgå i en model. Samtidig påbegyndes indkredsning af kriterier for gratis lægehenvist psykologhjælp til 15-25-årige – dette blandt andet i dialog med kommunens praksiskonsulent.
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets studietur tidligere i år hørte udvalget om Sønderborg Kommunes organisering af deres tilbud om gratis psykologhjælp til unge. På Social- og Sundhedsudvalgets studietur i september 2018 får udvalget ligeledes mulighed for at indhente erfaringer med etableringen af et tilbud om gratis psykologhjælp. Disse vil indgå i udarbejdelsen af den endelige model.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/5277
Resume
Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Der er derfor igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet som den første konkrete udmøntning af den særlige fokus på autismeområdet.
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres på dagens fællesmøde om resultatet af analysens fase 1 og præsenteres for planen for analysens fase 2.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning,
 
2. at planen for fase 2 i autismeanalysen godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte planen for fase 2 i autismeanalysen.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at der bør være en bred inddragelse af aktører i det videre arbejde.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede kommissorium for analysen på fællesmøde den 22. marts 2018. Kommissoriet blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1) og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På baggrund af byrådets ønske om at give autismeområdet et særligt fokus, er der igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet.
 
Analysen indeholder to faser:
 • Fase 1: En kortlægning og analyse af autismeområdet
 • Fase 2: Udarbejdelse af katalog med anbefalinger til styrkelse af autismeområdet.
 
Resultater fra fase 1
Det vedlagte notat (bilag 1) er resultatet af fase 1 og præsenterer fakta om autisme og data om udviklingen på autismeområdet.
 
De primære resultater af fase 1 er: 
 • Autisme spektrum forstyrrelser er en gruppe af gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som især kendetegnes ved en anderledes udvikling på områderne socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne samt adfærd og interesser.
 • På landsplan ses en markant stigning i antallet af personer med en autisme-diagnose både blandt børn, unge og voksne. Fra 2010 til 2017 er der sket en fordobling af antallet 15-årige unge, der har fået stillet diagnosen. Fra 2007 til 2016 er der sket en femdobling af antallet 18-24-årige med en autisme-diagnose.
 • Viborg Kommune oplever et stigende antal børn og unge, der får stillet en autisme-diagnosen. Der opleves ligeledes en stigende tilgang til kommunens specialtilbud. Fra skoleåret 2012/2013 til 2017/2018 er elevtallet steget med 57 pct.
 • Viborg Kommune oplever en begrænset stigning i antallet af personer over 18 år med en autisme-diagnose, som modtager bostøtte eller bor i botilbud.
 
Plan for fase 2
Analysens fase 2 løber fra august 2018 til maj 2019. I denne periode planlægges en proces, som har følgende indhold:
 • Afdækning af virksomme metoder hvor viden fra eksempelvis Metodecentret, VIVE, VISO, Handicaprådet, Landsforeningen Autisme, Region Midtjylland samt en række andre kommuner vil blive inddraget.
 • Afholdelse af workshop med oplæg fra relevante aktører samt drøftelse af temaer i udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune.
 • Arbejdsgrupper udvikler og kvalificerer forslag til katalog med anbefalinger til nye tiltag og indsatser.
 
En oversigt over fase 2 ses i bilag 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Analysens fase 2 påbegyndes august 2018 og forventes afsluttet i foråret 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/33578
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde i Sundhedscenter Viborg.
 
Mødet indledes med, at leder Mette Bredsgaard byder velkommen og præsenterer Sundhedscenter Viborg.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om Sundhedscenter Viborg tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om Sundhedscenter Viborg til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/22799
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed & Omsorg at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.  
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
Tabel 1
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Sundhedsområdet
442,6
471,5
474,4
31,8
2,9
1,9
      Socialområdet
455,2
467,1
450,1
-5,1
-17,0
-2,8
Serviceudgifter i alt
897,9
938,6
924,6
26,7
-14,0
-0,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
12,0
9,9
2,5
-9,5
-7,4
-9,9
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
12,0
9,9
2,5
-9,5
-7,4
-9,9
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
909,9
948,5
927,0
17,2
-21,5
-10,9
 
 
KONKLUSION
Der forventes en mindreudgift på Socialområdet på 17,0 mio. kr. og en merudgift på Sundhedsområdet på 2,9 mio. kr.
På anlægsbudgettet forventes en mindreudgift på 7,4 mio. kr. da der på flere projekter forventes tidsmæssige forskydninger i forhold til afholdelsen af udgifterne.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Sundhedsområdet
Sundhedsområdet viser et merforbrug på 2,9 mio. kr., som primært findes på Kommunal Medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.
På de øvrige områder er der et forventet merforbrug på Rehabiliteringscenter Viborg. Merforbruget modsvares af et mindre forbrug primært fra overførsler fra 2017.
 
Forventet afregning ved midtvejsreguleringen i 2018
I forbindelse med regnskab 2017 blev der gjort opmærksom på, at Viborg Kommune skal tilbagebetale:
 • ca. 5 mio. kr. vedrørende genoptræning under indlæggelse i forbindelse med at der i 2017 ikke blev afregnet for ydelsen og
 • ca. 9 mio. kr. i forbindelse med at kommunerne i Region Midtjylland ligger omkring 119 mio. kr. under den forudsatte betaling til Regionen.
I alt en tilbagebetaling på 14 mio. kr. som opkræves via de generelle tilskud og finansieres af kassebeholdningen.
 
Socialområdet
Politikområdet udviser en mindreudgift på 17,0 mio. kr., som er fordelt med 15,5 mio. kr. på centrale konti og 1,5 mio. kr. på decentrale konti.
Der forventes mindreudgifter vedrørende BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr.  vedrører 2017. Der er endvidere mindreudgifter på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi samt en merindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager på 3,5 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug fra 2017 på centrale konti på 8,9 mio. kr. I modsat retning trækker en forventet merudgift på 8,6 mio. kr. i psykiatrien til borgere med særligt komplekse problemstillinger eller udfordringer. Der er endvidere indarbejdet en udgift på 2,0 mio. kr. til særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Udgiften for Viborg Kommune vil være større i 2019 og følgende år, hvor alle pladser er etableret med fuld årsvirkning.
Decentralt er de største afvigelser på handicap med en mindreudgift på 3,8 mio. kr. og psykiatri med en merudgift på 1,4 mio. kr.
 
ANLÆG
Der forventes en mindreudgift på 7,4 mio. kr. vedrørende projekter, hvor udgifterne delvist først forventes afholdt i 2019. Det drejer sig om følgende:
Projekt
Mio. kr.
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften
Beløbet forventes først anvendt i 2019, da der er opstået nogle byggetekniske problemstillinger, som kræver en afklaring med byggesagsmyndighederne.
-2,4
Vibohøj – fase 2 og 3
Forprojektering er planlagt til 2018.
-3,7
Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30
Man er i gang med at afklare mulighederne med bygningen og anvendelsen af beløbet.
-1,0
IT-system personsagsområdet Socialområdet
-0,4
I alt (afrundet)
-7,4
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.
 
OMPLACERINGER
I bilag nr. 2 vedlægges oversigt over foreslåede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder. De foreslåede ændringer giver netto 0 kr. og påvirker derved ikke det samlede budget, men alene fordelingen på politikområder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/21810
Resume
På udvalgsmødet præsenteres en række temaer indenfor handicapområdet som oplæg til en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at oplæggets forskellige temaer drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog oplæg om handicapområdet til efterretning og drøftede oplæggets forskellige temaer.
Sagsfremstilling
Historik
Formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en temadrøftelse om handicapområdet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget holder forvaltningen oplæg om følgende temaer:
 • Fakta og faglig tilgang på handicapområdet
 • Tendenser og tematikker
 • Samarbejdspartnere og -fora
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/32486
Resume
På udvalgsmødet præsenteres de særligt dyre sager på Socialområdet som oplæg til en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at de særligt dyre sager på Socialområdet drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget præsenterer forvaltningen en oversigt over særligt dyre sager på Socialområdet, med henblik på drøftelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/17400
Resume
Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget skal på studietur den 6. og 7. september 2018. Udvalget godkender programmet for studieturen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at programmet for studieturen godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte programmet for studieturen.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget har tilkendegivet, at de ønsker en studietur i andet halvår af 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den 6. og 7. september 2018 tager Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget på fælles studietur til Odense og København. Programmet er vedhæftet som bilag 1.
 
Det faglige indhold er tilrettelagt i samarbejde med fagcheferne for social-, sundhed- og omsorgsområdet samt kontaktpersoner i besøgskommunerne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
For nærmere beskrivelse af programmets tidsplan se bilag 1.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/32619
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets møder.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2019 for byrådet, Økonomi- Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på torsdage fra kl. 12.30-16.00.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 18/30559
Resume
Midler til frivilligt socialt arbejde fordeles 3 gange årligt i et samarbejde mellem Frivillighedsrådet og Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social og Sundhedsudvalget,
 
1.  at der tages stilling til ansøgningerne fra foreningerne om støtte.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
 
3. runde 2018 driftsmidler
Ansøger
Ansøgt beløb
Tildelt beløb
Frivillighedsrådet
20.000
20.000
UFL Ligeværd Viborg
70.000
70.000
Viborg
Krisecenterforening
21.500
21.500
 
3. runde 2018 projektmidler
AURA-Viborg
v/LGBT Danmark
25.000
25.000
Fit for Kids
35.000
Afslag
Viborg
Krisecenterforening
27.000
27.000
 
Social-og sundhedsudvalget besluttede efter anbefaling fra Frivillighedsrådet at behandle en ansøgning om opstart af ”onsdagscafe” i Karup, idet der tildeles tilskud på kr. 20.000 af overskydende midler fra tidligere tildeling til cafe Aktivisten. Ansøgningen om opstart af ”onsdagscafe” i Karup fremgår af bilag 7.
Sagsfremstilling
Historik
§18-midler fordeles 3 gange årligt. Den 2. fordelingsrunde for 2018 blev behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22. marts 2018 (sag nr. 5).
 
Inddragelse og høring
Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen (en arbejdsgruppe med 3 faglige videnspersoner fra forvaltningen) udarbejder baggrundsmateriale.
 
Beskrivelse
Der er tale om 3. ansøgerrunde, og dermed er antallet af ansøgninger traditionelt reduceret.
Der er samlet modtaget 22 ansøgninger, 11 ansøgninger til driftstilskud på i alt 227.147 kr. og 11 ansøgninger til projekttilskud på i alt 170.100 kr..
 
Der er 3 driftsansøgninger på samlet 111.500 kr. som skal behandles af Social- og Sundhedsudvalget
 
Frivillighedsrådet har bevilget tilskud på 81.597 kr. til driftsansøgninger
 
Der er 3 projektansøgninger på samlet 87.000 kr. som skal behandles af Social- og Sundhedsudvalget.
 
Frivillighedsrådet har bevilget tilskud på 68.100 kr. til projektansøgninger.
 
Der er udarbejdet en række bilag som sammenholder de forskellige ansøgninger og faglige vurderinger fra Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen.
 
Bilag 1: Oversigt over driftsansøgninger med bemærkninger fra Frivillighedsråd og Indstillingsgruppe
Bilag 2: Det samlede ansøgningsskema fra foreningerne til driftsansøgninger
Bilag 3: Oversigt over projektansøgninger med bemærkninger fra Frivillighedsråd og Indstillingsgruppen
Bilag 4: Det samlede ansøgningsskema fra foreningerne til projektansøgninger
Bilag 5:Frivillighedsrådets afgørelse omkring driftsansøgninger
Bilag 6:Frivillighedsrådets afgørelse omkring projektansøgninger
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der er aftalt en proces med Frivillighedsrådet med henblik på at etablere nye kriterier fra 2019. Dette forslag drøftes med blandt andet Frivillighedsrådet den 8. august 2018, og dagsordenssættes til politisk behandling på mødet den 16. august
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Oprindeligt Budget 2018
3.022.000 kr.
Overført fra 2017
426.000 kr.
Korrigeret budget 2018
3.448.000 kr.
Forbrug 1. + 2. runde 2018
2.679.518 kr.
Restbudget
768.482 kr.
Frivillighedsrådets bevilling 3. runde
149.697 kr.
 
 
Disponibelt
618.785 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.

Bilag

Sagsid.: 18/33172
Resume
Social- og Sundhedsudvalget har på fællesmødet med Frivillighedsrådet den 12. april 2018 aftalt en fælles drøftelse omkring en ajourføring af det nuværende grundlag for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler i daglig tale).
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at de nuværende kriterier for § 18 drøftes, og
 
2. at den aktuelle procedure justeres.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen sender referat fra mødet den 8. august 2018 og det materiale, der er udarbejdet på grundlag af samme til Frivillighedsrådet med henblik på kvalificering og efterfølgende drøftelse med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at der fremadrettet er to årlige ansøgningsrunder med mulighed for løbende at søge op til 5.000 kr. til opstart af nye initiativer / foreninger. 
Sagsfremstilling
Historik
Der er en lang tradition for kommunal støtte til frivilligt socialt arbejde. Udviklingen af principperne for den nuværende støtteordning er sket i en kontinuerlig dialog med repræsentanter fra Frivillighedsrådet.
Et centralt fundament i forhold til foreningerne på dette område har været etableringen af De Frivilliges Hus, som omdrejningspunkt for de forskellige foreningers aktiviteter.
 
Inddragelse og høring
Frivillighedsrådet har i sidste udvalgsperiode fået delegeret kompetencen til at træffe afgørelser i sager op til 20.000 kroner.
Ansøgninger over 20.000 kroner forelægges til politisk afgørelse, hvor bemærkningerne fra såvel Frivillighedsrådet som Indstillingsgruppen, som består af treforvaltningsrepræsentanter fra Socialområdet, Aktivitetsområdet og Børne- og Ungeområdet, indgår.
 
Frivillighedsrådet mødes ½-årligt med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Beskrivelse
Social- og Sundhedsudvalgets nuværende arbejdsgrundlag for behandling af § 18 ansøgninger, er baseret på en tidligere fælles drøftelse mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Frivillighedsrådet.
 
Kriterierne fastslår indledningsvis vigtigheden af frivilligt socialt arbejde og henviser til Servicelovens § 18, som danner grundlaget for indsatsen. Derefter beskrives indholdet i det frivillige sociale arbejde, karakteristika ved en frivillig forening og øvrige karakteristika ved området.
 
I kriterierne beskrives også i generelle termer, hvad der kan søges tilskud til og hvad der er frivillige sociale aktiviteter. I forbindelse med sidste tildelingsrunde var der en fortolkningsuenighed mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivillighedsrådet omkring begrebet kontorhold. Frivillighedsrådet har i den forbindelse ytret ønske om, at kontorholdsbegrebet præciseres. I kriterierne er begrebet kontorhold beskrevet uden supplerende bemærkninger, som en del af det en forening kan søge driftstilskud til.
 
Kriterierne indeholder også en beskrivelse af den nuværende delegation i sager op til 20.000 kroner til Frivillighedsrådet, og muligheden for at benytte sig af temaer i arbejdet med § 18.
 
I forbindelse med revisionen af kriterierne, er der udarbejdet et notat fra Jura omkring delegationsmulighederne til Frivillighedsrådet. Den juridiske vurdering er, at den hidtidige praksis ikke er i overensstemmelse med principperne for delegation. På den baggrund anbefales det at Frivillighedsrådet fremadrettet udelukkende har indstillingsret i alle sager omkring § 18.
Notat fra Jura er vedlagt som bilag 1.
 
I den forbindelse kan Social- og Sundhedsudvalget overveje om der skal ske delegation til forvaltningen.
 
§ 18 midlerne fordeles i forbindelse med 3 årlige ansøgningsrunder. 1. oktober, som er første runde i det kommende år, 1. februar og 1. juni. På fællesmødet med Frivillighedsrådet den 12. april 2018, var der enighed om at der kunne reduceres til 2 ansøgningsrunder fra 2019. Traditionelt er ansøgningsrunden den 1. oktober den største ansøgningsrunde.
 
 
Forvaltningen har udarbejdet et kort bilag der ridser nogle centrale problemstillinger op, hvor der er brug for en politisk afklaring i forhold til det fremadrettede samarbejde.
 
- Et styrket politisk fokus på at tematisere dele af § 18 indsatsen
- Delegation til forvaltningen
- Indstillingsgruppens rolle
- Kontorholdsdefinition
 
Disse temaer er yderligere beskrevet i bilag 2.
 
De nuværende § 18 kriterier som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i 2016 er vedlagt som bilag 3.
 
Kriterierne er en samlet beskrivelse af lovgrundlaget, karakteristika ved det frivillige, målgrupper og hvad der kan søges støtte til.
 
I Viborg er der mulighed for at opnå flerårige bevillinger, hvilket primært De Frivilliges Hus og Fristedet har fået.
 
De nuværende kriterier åbner op for at tematisere indsatsen på området. Der har indtil videre ikke været gjort brug af denne mulighed.
 
I forslaget til dagsorden til mødet i august med Frivillighedsrådet, er der udarbejdet forslag til at tematisere dele af § 18-midler i forhold til udvalgets strategiske fokusområder.
 
Forslaget går konkret på, at ”Inklusion” og ”Sundhed for socialt udsatte” prioriteres langsigtet ved at benytte 2-årige bevillinger til disse indsatser.
 
Forslag:
 
a. Inklusionstiltag med henblik på at skabe fælles aktiviteter mellem socialområdets borgere og det øvrige samfund
 
b. Forebyggelsesinitiativer i forhold til målgruppen af socialt udsatte, med særligt fokus på KRAM-faktorer
 
Derudover er forvaltningen ved at revurdere den administrative arbejdsgang omkring § 18, med henblik på at tilvejebringe en mere enkel og smidig sagsbehandling.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der lægges op til en fælles revisionsdrøftelse den 8. august med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget, Frivillighedsrådet, Indstillingsgruppen og lederen fra De Frivilliges Hus.
 
Intentionen er at de ændrede kriterier skal kunne fungere fra opstart af 2019, de ansøgninger som indsendes i perioden fra 1. september til 1. oktober 2018.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I 2018 er der afsat 3.022.000 kroner til støtte til området. Derudover er der overført 426.000 kroner som er ikke brugte midler fra 2017.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Servicelovens § 18 angiver, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Hensigten er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. Et godt samarbejdet vil gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte samt styrke dent forebyggende indsats.
 
Der er i december 2017 udsendt en ny vejledning til kommunerne, ”Vejledning om det frivillige område efter serviceloven”. Vejledningen definerer centrale begreber som ”frivillig”, ”social indsats” og ”den frivillige sociale sektor”. Endelig præciserer vejledningen vigtigheden af børneattester i forhold til støtte til initiativer hvor ansøgeren til § 18-midler kommer i kontakt med børn og unge under 15 år.
 
Vejledningen er vedlagt som bilag 4.Bilag

Sagsid.: 18/23372
Resume
I forbindelse med sundhedsaftalen for 2019 til 2023 har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet et udspil om visioner og indsatsområder, der vil være indeholdt i sundhedsaftalen. Udspillet baserer sig på drøftelserne på det politiske kickoff den 12. juni 2018. I udspillet lægges der op til tre indsatsområder. Alliancen mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer for den nære psykiatri spiller med deres udspil om vision ind i det tredje indsatsområde.
 
Der lægges i udspillet til en ny sundhedsaftale op til et samarbejde på tværs af sektorer og på tværs af områder i kommunen. Det gælder både Børn & Unge, Social- og Sundhedsområdet og på Omsorgsområdet, sådan at der sikres de mest hensigtsmæssige indsatser overfor borgerne.
 
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at ”Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023” drøftes med henblik på tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget senest 17. september 2018.
 
2. at udvalget drøfter indholdet i udspillet ”Den nære psykiatri i Midtjylland” med henblik på tilbagemelding til KKR’s Kontaktudvalg senest 22. august 2018.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
 
1. ”Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023” og bemærkede, at udvalget bakker op om samme.
 
2. indholdet i udspillet ”Den nære psykiatri i Midtjylland” og bemærkede, at udvalget bakker op om samme.
Sagsfremstilling
Historik
I sommeren 2019 træder den nye sundhedsaftale i kraft. En sundhedsaftale er en politisk aftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner, der er gældende i 4 år og dækker både det somatiske og det psykiatriske område.
 
Sundhedsaftalen definerer arbejdet på sundhedsområdet mellem parterne og skal være med til at skabe en fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Herudover danner sundhedsaftalen rammen for det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommunerne og almen praksis. De 19 midtjyske kommuner er opdelt i 5 klynger forbundet til et af de 5 hospitaler i Region Midtjylland. Viborg Kommune er sammen med Skive og Silkeborg Kommuner og Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien Midt og almen praksis en del af Midtklyngen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Sundhedskoordinationsudvalget har udsendt et udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023. Udspillet drøftes politisk i Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen i august-september, herunder på et møde 20. august 2018.
 
Udspillet er udarbejdet på baggrund af det politiske kickoff-møde om sundhedsaftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget holdt den 12. juni 2018. På mødet deltog en bred kreds af politikere fra Regionsrådet, de 19 kommuner og praktiserende læger i regionen, herunder repræsentanter fra Viborg Kommune.

Med udspillet lægges der op til en fælles retning for samarbejdet mellem de 19 kommuner, regionen og almen praksis i den midtjyske region om at videreudvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance.
 
Der er mulighed for lokalpolitisk drøftelse af udspillet frem til 17. september hvorefter Sundhedskoordinationsudvalget vil formulere en ny sundhedsaftale, der sendes i høring i begyndelsen af januar 2019.
 
Følgebrev fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt som bilag 1. Invitation til debatmøde 20. august 2018 mellem Sundhedskoordinationsudvalget og formandskaberne for de politiske udvalg vedrørende sundheds-, omsorgs- og psykiatriområderne vedlægges som bilag 2.
 
To udspil skal drøftes. Udspillet vedr. sundhedsaftalen skal sætte rammerne for den kommende sundhedsaftale, hvor udspillet fra Alliancen for den nære psykiatri rammesætter udviklingen af den nære psykiatri. Alliancens indsatsområder for den nære psykiatri indgår samtidig som et udvalgt indsatsområde i sundhedsaftalen, hvormed de er tænkt sammen. Udspillet vedrørende visioner, mål og indsatsområder for sundhedsaftalen er vedlagt som bilag 3, Alliancens udspil om den nære psykiatri er vedlagt som bilag 4.
 
Udspil om visioner til sundhedsaftalen for 2019 til 2023
Sundhedsaftalen for 2019 til 2023 er dynamisk. Der udpeges områder, som prioriteres undervejs i aftalens levetid, og i takt med at der udpeges områder, opsættes der nye mål og indikatorer.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget tre indsatsområder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og som er de tre første prioriterede områder, når sundhedsaftalen træder i kraft. De udvalgte indsatsområder er:
 1. Fælles investering i forebyggelse – Først med fokus på rygning
 2. Sammen om ældre borgere – Først med fokus på akutområdet
 3. Den nære psykiatri – Først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.
I indsatsområde 1 fokuseres der på forebyggelse, hvor rygning vil være fokusområdet. I indsatsområde 2 er der fokus på den akutte sygdom hos de ældre borgere for derved at kunne nedbringe antallet af indlæggelser og antallet af akutte genindlæggelser.
 
I indsatsområde 3 er hovedfokus den nære psykiatri. Alliancen for den nære psykiatri er en alliance på tværs af region, almen praksis og kommunerne, og vil skulle stå for at skabe en fælles retning for udviklingen af den nære psykiatri.
 
Udspillet til en ny sundhedsaftale skal ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde, hvor der gives håndslag på, at kommunerne og regionen vil et forpligtende samarbejde, hvor der løbende omsættes og udvikles konkrete indsatser. Det skal også ses som en ramme for arbejdet internt i kommunen mellem Børn & Unge, Social og Sundhed & Omsorg.
 
Udspil fra Alliancen for den nære psykiatri
For Alliancen for den nære psykiatri er fællesnævneren, at centrale kompetencer gøres tilgængelige for borgere og for de indsatser og fagfolk, der er tæt på borgernes hverdag. Dette gøres gennem visionen for den nære psykiatri. Alliancen kalder deres vision ”med borgeren ved roret”. Med denne vision tages der udgangspunkt i borgerens drømme og ønsker for fremtiden. De professionelle kompetencer skal være til stede, der hvor borgeren har brug for det, og de pårørende skal støttes og inddrages af Alliancens parter.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har sammen med deltagerne på det politiske kickoff den 12. juni 2018 peget på de største udfordringer, der skal løses under Alliancen for den nære psykiatri og i regi af den nye sundhedsaftale.
 
Det er der kommet nedenstående to indsatsområder ud af:
 1. Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig
 2. Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis.
Disse to fokusområder taler fint ind i både Socialområdet og i Børn- og Ungeområdet. Her tager indsatserne udgangspunkt i de ressourcer, borgerne råder over, og borgerinddragelse er som følge heraf centralt. Herudover vægtes koordination af de ofte mange tværfaglige indsatser tungt.
 
Alliancen er forankret i KKR og Regionsrådet, som har drøftet udspillet på deres møder i juni.
Sundhedskoordinationsudvalget har ligeledes drøftet udspillet, idet processen om den nære psykiatri indeholder flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi.
 
Næste skridt er, at Kontaktudvalget (som består af regionsrådsformanden og de 19 borgmestre) skal drøfte og godkende udspillet på deres møde den 31. august. Inden da gives kommuner og region mulighed for politiske drøftelser af udspillet lokalt frem mod mødet i Kontaktudvalget. Der er mulighed for at indsende bemærkninger til udspillet, senest den 22. august 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sundhedskoordinationsudvalget skal modtage eventuelle kommentarer til udspillet vedrørende sundhedsaftalen senest den 17. september 2018.
 
KKR’s kontaktudvalg skal modtage eventuelle bemærkninger til udspillet om den nære psykiatri senest 22. august 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/31876
Resume
Kom Frit Frem er en mulighed for medarbejdere til at kunne fremsætte forslag til mere effektive arbejdsgange. Forslagene forelægges til politisk behandling med henblik på stillingtagen til den videre proces omkring det enkelte forslag.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at sagen drøftes med henblik på politisk stillingtagen.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
 
1.  at tage forvaltningens forslag til håndtering af henvendelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange med videre, som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag.
 
Inddragelse og høring
Alle medarbejdere har via denne postkasse, mulighed for at fremkomme med forslag til, hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.
 
Beskrivelse
Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således at det er muligt at følge op på og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt, at fremsende medarbejderforslag anonymt.
 
Administrationen af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.
 
De forslag der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.
 
De forslag der kræver politisk behandling forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning.
 
Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.
 
På baggrund af en drøftelse af det indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område findes anledning til at rejse en konkret sag til efterfølgende behandling.
 
En opdateret oversigt over indkomne forslag vil kontinuerligt blive forlagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sekretariatet har i 2. kvartal 2018 modtaget 1 forslag. Der vedlægges som bilag, som også indeholder forvaltningens forslag til ekspedition i sagerne (bilag 1).
 
Forslaget er også forelagt for Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen fremover løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.
 
Under Klyngestyregruppen (Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien Midt, Almen praksis, Skive, Silkeborg og Viborg Kommuner):
 
Projekt Livets afslutning
Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner, de praktiserende læger samt Hospitalsenheden Midt ønsker med projektet Livets Afslutning at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i samtale og tæt samarbejde med borger, dennes pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs.
 
Ambitionen med projektet er at videreudvikle og nytænke eksisterende indsatser i kommuner, på hospitaler og tværsektorielt – på en måde, der kobler borgerperspektiver med de faglige og organisatoriske perspektiver, herunder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i ”Anbefalinger for den palliative indsats”. Til at drive projektet, som er toårigt, ansættes en projektleder på 25 timer om ugen, og udgiften hertil deles mellem Hospitalet og de tre kommuner.
 
Under Sundhedskoordinationsudvalget (Tværpolitisk udvalg med medlemmer fra Regionsrådet og udvalgte politikere fra kommunerne):
 
Samarbejdsaftale om rygestopindsatsen
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale vedr. Rygestopindsatsen som bygger på den indsats, Vestklyngen har haft gennem et satspuljeprojekt ”Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen”.
Indsatsen har tre kerneelementer:
1. En systematisk indsats på hospitalerne i forhold til at henvise patienter elektronisk til kommunale rygestopforløb.
2. Kommunerne kontakter borgeren inden for én uge, efter henvisningen er modtaget, med henblik på at opsætte en uforpligtende, afklarende samtale.
3. Kommunerne tilbyder gratis substitution (rygestopmedicin) til udvalgte grupper.
Samarbejdsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 27. juni 2018, men træder først i kraft, når de 19 kommuners byråd og regionsrådet har tiltrådt aftalen. Dette skal ske senest første januar, så aftalen er implementeret med udgangen af 1. kvartal 2019.
 
Viborg Kommune har i praksis, sammen med de øvrige kommuner i Midtklyngen, allerede indledt samarbejde med Hospitalsenhed Midt om denne indsats.
 
Status på Tele-KOL
Med økonomiaftalerne for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig til at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til alle relevante borgere med KOL. De borgere, der bliver tilknyttet Tele-KOL skal foretage forskellige målinger i hjemmet f.eks. ilt-mætning i blodet. Ud fra de målinger, der indrapporteres, får borgeren rådgivning og eventuelt behandling af hospitalet. Formålet med projektet er bl.a. at skabe tryghed hos borgeren og forebygge akutte indlæggelser.
 
Der er etableret både en landsdækkende, regional, klyngevis og kommunal organisering af Tele-KOL-projektet. I Landsdelsprogram Midtjylland sigtes der efter at bestille én fælles medarbejderløsning og én fælles borgerløsning for IT og måleudstyr med henblik på at sikre ensartethed for borgeren, understøtte samarbejdet på tværs af sektorer samt minimere omkostningerne i forbindelse med anskaffelse og drift af løsningerne.
 
Den nedsatte implementeringsgruppe i Midtklyngen har til opgave at sikre den lokale implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL.
 
Telemedicinsk Hjemmemonitorering af borgere med KOL forventes at være i drift i løbet af foråret 2020.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/32478
Resume
Chefgruppen i Social, Sundhed & Omsorg har revideret strategiplan for Social, Sundhed & Omsorg.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at strategiplan for Social, Sundhed & Omsorg tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Historik
Den hidtidige strategiplan for Job & Velfærd var gældende i 2016-2017.
 
Inddragelse og høring
Udkastet til strategiplan er drøftet i Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg den 19. juni 2018.
 
Beskrivelse
Kerneopgaven for Social, Sundhed & Omsorg er ”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.
 
Grundpillerne i forvaltningens strategiske tilgang er henholdsvis ”Helhed og sammenhængskraft” og ”Ledelse”. Der er et særligt fokus på at sikre samarbejde på tværs af områder og sektorer samt et kontinuerligt fokus på god ledelse.
 
Social, Sundhed & Omsorg vil i de kommende år arbejde målrettet på tre tværgående indsatsområder:
 • Det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri
 • Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling
 • Velfærdsteknologi og digitalisering.
Succeskriterierne for at lykkes med strategien er, at:
 • vi arbejder efter fælles mål og retning
 • vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter
 • borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb
 • vi som ansatte trives
 • den fælles økonomi er sund.
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/32480
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag og muligheder for et samarbejde i et sundhedshus drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har et ønske om at lade borgere og fagprofessionelle få foretræde for udvalget, hvis de har forslag til nye samarbejdsflader og ideer på social- og sundhedsområdet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Social- og Sundhedsudvalget har inviteret praktiserende læge Søren Østerballe til en præsentation og drøftelse af et eventuelt samarbejde i et sundhedshus i Skals.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/63872
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 17/61591
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag