You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 20. september 2018 kl. 06:30

Mødested I bus
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Claus Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/34232
Resume
De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet en Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-2020. Rammeaftalen 2019-2020 er behandlet i KKR Midtjylland, som anbefaler, at byråd og regionsråd i Midtjylland godkender aftalen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet:
1. at Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at Rammeaftalen temasættes på et kommende udvalgsmøde.
Sagsfremstilling
Historik
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.
 
Inddragelse og høring
Udkast til Rammeaftale 2019-20 (se bilag 1) er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på møde henholdsvis den 26. april 2018 (sag nr. 6) og den 24. april 2018 (sag nr. 9) udkast til pejlemærker for Rammeaftalen 2019-2020.
 
Sagen behandles både i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Beskrivelse
KKR Midtjylland er på møde den 14. juni 2018 blevet enige om, at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.
 
Fælles faglige udviklingsområder
I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:
Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster
 
Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.
 
Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:
Taksterne kan ikke stige i perioden
Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019
 
Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/22754
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med borger- og pårørenderådene på handicapområdet den 1. november 2018.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderådene på handicapområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderådene på handicapområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Borger- og pårørenderådene på handicapområdet har fremsat ønske om Borgmester Ulrik Wilbeks deltagelse i mødet.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med borger- og pårørenderådene inden for handicapområdet afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige møder med borger- og pårørenderådene.
 
Næste møde med borger- og pårørenderådene inden for handicapområdet er et temamøde om ’Ulighed i sundhed’. Mødet holdes torsdag den 1. november 2018 kl. 16.30-18.00 i mødelokale M5 på Rådhuset. Både borgere og pårørende er velkomne til at deltage fra kl. 16.30.
 
Borgmester Ulrik Wilbek deltager i mødet med henblik på en orientering om hans arbejde i det Centrale Handicapråd.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/45390
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Frivillighedsrådet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden for fællesmødet med Frivillighedsrådet.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde ½-årlige møder med Frivillighedsrådet. Frivillighedsrådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgets arbejdsområde.
 
Beskrivelse
Et foreløbigt forslag til dagsorden til mødet den 25. oktober 2018 er vedlagt som bilag til sagen. Frivillighedsrådet har bestyrelsesmøde den 25. september 2018, som kan betyde, at der fremsendes supplerende dagsordenspunkter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/45393
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Udsatterådet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmødet med Udsatterådet med en bemærkning om, at der skal tilføjes et dagsordenspunkt ”Ulighed i Sundhed” med henblik på drøftelse af mulige indsatser.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde ½-årlige møder med Udsatterådet. Udsatterådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgets arbejdsområde.
 
Beskrivelse
Forslag til dagsorden til mødet den 25. oktober er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/3537
Resume
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 1. marts 2018 koncept for borgermøder (sag nr.7). Der er nu afholdt tre borgermøder. På baggrund af erfaringerne herfra skal udvalget nu evaluere konceptet. 
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter, om konceptet for borgermøder skal tilpasses, og
 
2. at udvalget drøfter, om KRAM-faktorerne fortsat skal temasættes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget drøftede tilpasning af koncept for borgermøder.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede endvidere, om KRAM-faktorerne fortsat skal temasættes.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at de kommende to borgermøder afvikles kl. 19.00, idet det ordinære møde i Social- og Sundhedsudvalget forinden afvikles i tidsrummet 16.00 – 18.30.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at der skal være fokus på kost og rygning på de kommende to møder. Koncept for borgermøder evalueres i forlængelse af de to møder.
Sagsfremstilling
Historik
I begyndelsen af 2018 ytrede Social- og Sundhedsudvalget ønske om at stille sig til rådighed for dialog med borgerne. På udvalgsmødet den 1. marts 2018 godkendte udvalget derfor et koncept for borgermøder (sag nr.7). Samtidig ønskede udvalget, at KRAM-faktorerne skulle temasættes via et indledende oplæg på borgermøderne – kost og rygning i 2018 samt alkohol og motion i 2019. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er afholdt tre borgermøder ud af fire planlagte i 2018. De er alle indledt med et oplæg om kost og rygning, hvorefter borgerne fik mulighed for at drøfte oplæggene og stille spørgsmål til udvalget indenfor sundhed og sociale forhold.
 
Borgermøderne blev afholdt på henholdsvis Sundhedssatellit Karup, Center for Mestring og Sundhedscenter Viborg, mens det blev nødvendigt at udskyde et planlagt borgermøde i Sundhedssatellit Møldrup til 2019. Fælles for de afholdte borgermøder er, at der har været et begrænset fremmøde.
 
Hvert enkelt borgermøde har været annonceret på Viborg Kommunes Facebook-side, Viborg Kommunes hjemmeside, i Viborg Stifts Folkeblad samt i de lokale ugeaviser i kommunen.
 
På baggrund af erfaringerne fra de afholdte borgermøder bedes udvalget drøfte, om konceptet for borgermøderne skal tilpasses og, om KRAM-faktorerne fortsat skal temasættes på møderne.
 
Det koncept, som udvalget godkendte på udvalgsmødet den 1. marts 2018, er vedlagt som bilag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
En plan for afholdelsen af borgermøder i 2019 bliver indarbejdet i det kommende års politiske mødeplan.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orientering omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at Forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra forskellige fora i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Praksisplanudvalget (Tværpolitisk udvalg med medlemmer fra Regionsrådet, udvalgte politikere fra kommunerne samt 3 medlemmer udpeget af PLO-Midtjylland)
 
Arbejdsgruppen ”Samarbejde om de kommunale akutfunktioner”
Sundhedsstyrelsen anbefaler at rammerne for arbejdet mellem almen praksis, akutfunktionerne i kommunerne og hospitalerne fastlægges i en underliggende aftale i regi af sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis. Derfor har Praksisplanudvalget nedsat en administrativ undergruppe der skal udarbejde anbefalinger til Praksisplanudvalget til en sådan underliggende aftale. Formandskabet er todelt mellem PLO-Midtjyllands formand Lise Høyer og direktør Mette Andreassen.
Arbejdsgruppen skal have særligt fokus på behovet for konkrete aftaler om arbejdsgange med videre i forhold til samarbejdet mellem praktiserende læger og akutfunktionerne i kommunerne.
Undergruppen har haft første møde, hvor forskellige cases omhandlende samarbejdet mellem akutteamet og den praktiserende læge blev behandlet.
 
Sundhedsstyregruppen (administrativ gruppe med udvalgte medlemmer fra kommunerne, regionsadministrationen, almen praksis og hospitalerne).
 
Arbejde igangsat for at kortlægge udfordringer og muligheder for forbedringer af det tværsektorielle samarbejde på akutområdet
Sundhedskoordinationsudvalget har sat et arbejde i gang for at kortlægge udfordringer og muligheder til forbedringer af det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Arbejdet har snitflader til undergruppen der er nedsat under Praksisplanudvalget, og indholdet i arbejdet i de to arbejdsgrupper supplerer hinanden.
Kortlægningen skal indeholde en afdækning af udfordringer og potentialer for forbedringer på akutområdet, samt anbefalinger til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. Fokus skal især være på, hvordan antallet af akutte indlæggelser og forebyggelige indlæggelser kan reduceres, og hvordan de samlede ressourcer kan anvendes bedst muligt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Sagsid.: 17/63872
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 17/61591
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten med enkelte bemærkninger.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag