You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 1. november 2018 kl. 12:30

Mødested Kontaktsted Huset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/45323
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde i Kontaktstedet Huset.
 
Mødet indledes med, at afdelingsleder Gitte Ranneberg Skaarup byder velkommen og præsenterer Kontaktstedet Huset og Bostøtten.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om Kontaktstedet Huset og Bostøtten tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/40220
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Sundhed i 2018 forøges med 2.557.000 kr. og
 
3. at merudgiften i 2018 på 2.557.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
 
 
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Sundhed i 2018 forøges med 2.557.000 kr. og
 
3. at merudgiften i 2018 på 2.557.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. september
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Sundhedsområdet
442,6
472,2
473,0
30,4
0,9
-1,4
      Socialområdet
455,2
466,6
448,3
-6,9
-18,3
-1,8
Serviceudgifter i alt
897,9
938,8
921,4
23,5
-17,4
-3,2
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
12,0
9,3
2,5
-9,5
-6,8
0,0
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
12,0
9,3
2,5
-9,5
-6,8
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
909,9
948,0
923,9
14,0
-24,1
-3,1
Tabel 1
 
KONKLUSION
Budgetopfølgningen viser en mindreudgift på Socialområdet på 18,3 mio. kr. og en merudgift på Sundhedsområdet på 0,9 mio. kr. På anlægsbudgettet forventes en mindreudgift på 6,8 mio. kr., som følge af forsinkelse i afholdelsen af udgifter på flere projekter.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
 
Socialområdet
Der forventes en mindreudgift på politikområdet på 18,3 mio. kr., som hovedsageligt vedrører centrale konti.
Af mindreudgiften er 6,2 mio. kr. engangsbeløb. 3,5 mio. kr. vedrører 2017, idet betalinger fra Region Midtjylland for respiratorbrugere under BPA ordninger først er indtægtsført i 2018. Desuden er der en mindreudgift vedrørende velfærdsteknologi på 2,7 mio. kr., som er udtryk for en forsinkelse i projekterne, som på sigt forventes indhentet. Uden disse engangsbeløb er mindreforbruget på 12,1 mio. kr., hvor mindreudgiften for hele politikområdet i 2017 var på 21 mio. kr.
Øvrige væsentlige årsager til mindreudgiften er en mindreudgift/merindtægt vedrørende BPA ordninger på 2,4 mio. kr. (vedrørende 2018) samt en merindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 2,9 mio. kr.
 
Sundhedsområdet
Sundhedsområdet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr.
Der er merudgifter på Kommunale Medfinansieringsudgifter mm. på 2,6 mio. kr., som søges finansieret af kassebeholdningen.
På de øvrige driftsområder er der mindre udgifter på i alt 1,7 mio. kr.
 
ANLÆG
Totalt set for anlægsprojekterne under Social- og sundhedsudvalget forventes en mindreudgift på 6,8 mio. kr. som følge af, at udgifter først afholdes i 2019. Den største afvigelse vedrører Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften med 4,1 mio. kr. fordi der afventes prissætning af byggegrund. Resten af afvigelsen fordeler sig med mindre beløb på flere projekter.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/41559
Resume
Kvalitetsstandarderne for Socialområdet revideres en gang årligt. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2019 med henblik på godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2019 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Kvalitetsstandarderne for Socialområdet revideres som udgangspunkt en gang årligt. Som følge af revideringen af Serviceloven pr. 1. januar 2018, godkendte
Social- og Sundhedsudvalget senest en justering af Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2017-2018 på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 11).
 
Inddragelse og høring
Udkastet til kvalitetsstandarder for 2019 er blevet kvalificeret i FagMED Social.
Som noget nyt, og efter ønske fra Handicaprådet, har formandskaberne for Handicaprådet og Udsatterådet været inviteret til et fælles møde med forvaltningen, med henblik på en kvalificering af udkastet til kvalitetsstandarder forud for den politiske behandling.
Bemærkningerne fra FagMED og råd er indarbejdet i de reviderede kvalitetsstandarder.
 
Beskrivelse
Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i Viborg Kommunes Socialpolitik og skal understøtte tankerne heri.
 
Kvalitetsstandarderne er primært målrettet borgere med særlige behov, som i kvalitetsstandarderne kan få indblik i, hvad Socialområdet i Viborg Kommune giver støtte til, og hvordan tildelingen af støtte foregår. Derudover skal kvalitetsstandarderne fungere som:
 • Et arbejdsredskab til brug for visitation i Socialafdelingen
 • Et styringsredskab for administration og politisk ledelse
 • Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af kommunens borgere
 
De beskriver kort sagt den støtte, borgere som hovedregel kan forvente.
 
Kvalitetsstandarderne er et dynamisk dokument, som løbende justeres efter ændringer i lovgivningen og tilpasses politisk vedtagne beslutninger på området for voksne med særlige behov.
 
Ændringer i kvalitetsstandarderne
De ændringer, der er fortaget i kvalitetsstandarderne for 2019 er langt overvejende af formidlingsmæssig karakter, idet hele afsnit 1 ’Generel information’ er revideret med henblik på øget relevans og tilgængelighed for borgerne.
 
Andre konkrete ændringer i Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2019 fremgår her under. Ændringerne i teksten i kvalitetsstandardernes afsnit 2 er markeret med rød skrift. Tekst, der foreslås slettet, er desuden gennemstreget.
 
Oversigt over ændringerne:
 
Afsnit
Kort beskrivelse af ændringen
2.4
Det er præciseret, at støtte efter servicelovens §83 er inkluderet i den samlede støtte som gives på botilbud. For borgere, som bor i botilbud, visiteres derfor ikke til særskilt støtte efter §83.
2.6
Det er præciseret, at kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens §85 gælder for borgere, som bor i boliger, der ikke er kommunalt visiterede.
Det er præciseret, at kørsel ikke indgår som en del af ydelsen.
Uaktuelle oplysninger om afslutning af kontakten er slettet. Der ydes en større indsats for at opnå kontakt med borgerne end den tidligere beskrevne indsats.
2.12
Det er tilføjet, at støtte efter servicelovens §101a kan være individuelt forløb.
2.17
Oplysninger om støtte til deltagelse i behandlingstilbud er præciseret.
Oplysninger om støtteniveauer, som primært var målrettet medarbejdere i Socialafdelingen, er slettet.
Det er præciseret at der følges op på indsatsen 4 måneder efter opstart. Herefter følges op efter enten 3, 6 eller 12 måneder, på baggrund af en individuel vurdering af behovet for opfølgning.
2.18
Oplysninger om støtte til deltagelse i behandlingstilbud er præciseret.
Oplysninger om støtteniveauer, som primært var målrettet medarbejdere i Socialafdelingen, er slettet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2019 træder i kraft pr. 1. januar 2019.
Næste revidering af kvalitetsstandarderne vil ske i efteråret 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/49361
Resume
Byrådet skal årligt revidere kommunens kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Forvaltningen fremlægger hermed en procesplan for revideringen af kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden vedrører både sundheds- og omsorgsområdet og sagen forelægges derfor både Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til proces for revidering af kvalitetsstandarder godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 20. december 2017 (sag nr. 44) Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2018.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen går i dialog med Handicaprådet og Ældrerådet om deres forslag til tilretning af Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 2019.
 
Beskrivelse
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp. 2018-udgaven af kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt. Forvaltningen vil derfor gennemgå og tilrette Kvalitetsstandarden, således at denne afspejler den nyeste lovgivning og eventuelle nye og ændrede ydelser i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen vil desuden gå i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag til tilretninger af kvalitetsstandarden. Centralt i dialogen vil være rådenes forslag og ønsker til tilretninger af kvalitetsstandarden, f.eks. kommunikationsmæssige forbedringer samt afklaring af uklarheder i beskrivelserne. Ønsker til serviceforbedringer indgår ikke i dialogen.
 
Rådene har tidligere i år ønsket at blive inddraget tidligt i processen frem for at inddragelsen sker ved en formel høring. Ved dette års revision vil der derfor også blive gennemført en tidlig dialog med rådene, og denne tidlige inddragelse træder i stedet for en efterfølgende høringsproces.
 
Det foreslås derfor at processen er:
 • November: Forvaltningen gennemgår og tilretter kvalitetsstandarden sammen med de decentrale enheder.
 • December: Dialogmøde med formandskaberne for Handicapråd og Ældreråd og eventuel tilretning af kvalitetsstandarden på baggrund heraf.
 • Januar. Det færdige udkast til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 forelægges Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådet.
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/40425
Resume
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 27. juni 2018 en samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsatser med anbefaling om, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser i regionen tiltræder aftalen. På dagens møde behandler Social- og Sundhedsudvalget samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsats med henblik på at indstille til byrådet, at samarbejdsaftalen godkendes.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsats godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
1. at samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsats godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blev det aftalt at styrke den systematiske indsats for at mindske tobaksforbruget. Indsatsen består i at øge rekrutteringen af rygere til rygestopindsatserne og sikre rygerne rådgivning om rygestop og relevant henvisning til rygestopforløb. Samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsatser følger op på denne aftale.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsatser er vedlagt som bilag 1.
 
Målgruppen for rygestopindsatsen er borgere over 14 år, som har kontakt til et hospital i Region Midtjylland.
 
Samarbejdsaftalen forpligter parterne på:
 
 
Viborg Kommune har i det seneste år haft et samarbejde med hospitalerne om rygestopindsatser. Samarbejdet omfatter borgere, der er i kontakt med et hospital og som ønsker at stoppe med at ryge. Samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsatser er en formalisering af dette samarbejde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser tiltræder aftalen, således alle hospitaler og kommuner har godkendt og igangsat implementering af aftalen den 1. januar 2019, samt at aftalen er implementeret med udgangen af 1. kvartal 2019.
 
Samarbejdsaftalen monitoreres kvartalsvist det første år, indsatsen løber og halvårligt det efterfølgende år. Herefter vurderes det, hvorvidt indsatsen fortsat skal monitoreres.
 
Evalueringen foretages primo 2020. Der vil i forbindelse med evalueringen også blive fulgt op på, hvilke omkostninger kommunerne har haft i forbindelse med indsatsen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifter forbundet med Viborg Kommunes hidtidige samarbejde med hospitalerne om rygestopindsatser er afholdt indenfor det nuværende budget.
 
Forvaltningen vurderer, at udgifter til rygestopindsatser, der følger af samarbejdsaftalen, kan afholdes indenfor det nuværende budget forudsat, at der ikke sker en væsentlig stigning i antallet af borgere, hospitalerne henviser til rygestop i Viborg Kommune.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/22755
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet den 12. november 2018.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Da årets andet fællesmøde er en temadrøftelse, indsender borger- og pårørenderådet ikke konkrete spørgsmål, som ønskes dagsordenssat.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med borger- og pårørenderådene inden for psykiatriområdet afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige møder med borger- og pårørenderådene.
 
Næste møde med borger- og pårørenderådene inden for psykiatriområdet er et temamøde om ’Ulighed i sundhed’. Mødet holdes mandag den 12. november 2018 kl. 13.00-14.30 på Guldblommevej 4.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/51779
Resume
Fristedet har anmodet om et ekstraordinært tilskud på 150.000 til driften i 2018, idet uforudsete personaleomkostninger gør den videre drift særdeles kompliceret.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. til politisk drøftelse og stillingtagen.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Fristedet, et socialt psykiatrisk værested, er drevet af midler fra § 18 og via en samarbejdsaftale også delvist finansieret af Socialområdet
 
Fristedet har en 3-årig bevilling som er gældende i perioden 2017 – 2019.
Fristedet får 735.000 årligt fra § 18-midlerne. Denne bevilling er vedtaget 1. december 2016 i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (sag nr. 9).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Bestyrelsen for Fristedet har den 10. oktober 2018 fremsendt en ansøgning på et ekstraordinært driftstilskud på 150.000 for 2018, for at løse et uforudset likviditetsproblem.
 
Fristedet oplyser, at et tilskud i løbet af oktober måned er nødvendigt for at sikre værestedets fortsatte drift.
 
Der gøres desuden opmærksom på, at en eventuel bevilling kan modregnes i en bevilling for 2019.
 
Henvendelsen fra Fristedet er vedlagt som bilag 1.
 
Derudover har Fristedet udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter. Dette materiale er vedlagt som bilag 2. Udgifterne i bilag 2 er samlet opgjort til 136.799 kroner.
 
Da der er tale om personhenførbare oplysninger i fremstillingen er der tale om lukkede bilag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er aktuelt 503.000 kroner tilbage af indeværende års budget for støtte til frivilligt socialt arbejde.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/17400
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at oplæggene fra studieturen drøftes med henblik på afklaring af hvilke initiativer, der eventuelt bør arbejdes videre med i Viborg Kommune.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplæggene fra studieturen og tilkendegav, at der bør arbejdes videre med:
· Afklaringsboliger med inspiration fra Odense
· Projektet ”Sammen med borgerne” og beskrivelsen af seks livssituationer med inspiration fra Rødovre
· Headspace med inspiration fra Rødovre
· Rygestopindsats med inspiration fra Gladsaxe.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget var den 6. og 7. september 2018 på studietur til Odense, Sorø, Rødovre, Gladsaxe og København.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Studieturen var arrangeret således, at nogle oplæg var fælles for begge udvalg, mens andre var for hvert af de respektive udvalg. De fælles oplæg havde fokus på tværgående emner så som rehabilitering, lighed i sundhed, sammenhæng i patientforløb og aktørernes indsatser på tværs af organisation og fagområder.
 
Program for studieturen, referater og oplæg fra de enkelte besøg er vedlagt med henblik på evaluering af studieturen og afklaring af, hvilke initiativer Viborg Kommune eventuelt skal arbejde videre med.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/51099
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at sagen drøftes med henblik på at formulere indsatser for temaet ”Sundhed”.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav at have fokus på én indsats i forhold til målsætningerne vedrørende rygning og henstillede til, at forvaltningen udarbejder en sag om røgfri arbejdstid til næste møde i udvalget.
 
Social- og Sundhedsudvalget arbejder endvidere med en indsats i forhold til ”sund kost” og ”fysisk aktivitet” på kommunens tilbud både i forhold til borgere og personale.
 
Social- og Sundhedsudvalget arbejder videre med at formulere indsatser for temaet ”sundhed” på et temamøde i første kvartal 2019 og på et kommende fællesmøde med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Den 5. september 2018 blev det første tema ”Sundhed” i den nye styringsmodel drøftet på et temamøde for byrådet. De øvrige vedtagne temaer i styringsmodellen – og som drøftes på de to kommende temamøder for byrådet – er:
 • Bæredygtighed
 • Vækst og socialt ansvar
 • Læring og uddannelse
 • Oplevelser og fællesskaber
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På temamødet drøftede Byrådet – såvel i grupper som i plenum – temaet vedr. sundhed, herunder hvilke målsætninger som skal være gældende for dette tema. En opsamling på disse drøftelser er vedlagt som bilag nr. 1.
 
På baggrund af de formulerede målsætninger for temaet ”Sundhed” drøfter og kommer med forslag til indsatser (gerne tværgående), der kan understøtte disse målsætninger.  De fire målsætninger er:
 
· Andelen af unge rygere er halveret inden 2025.
Der er 20 % færre rygere i alle aldersgrupper.
 
· Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.
 
· Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 % i 2025.
 
· Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.
 
Skabelonen til udvalgets arbejde med indsatser under temaet sundhed vedlægges som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Målsætninger til de øvrige fire temaer drøftes på temamøder for byrådet den 10. oktober 2018 og 21. november 2018. Efter temamøderne kan fagudvalgene begynde at drøfte indsatser for de enkelte temaer.
 
Målsætningerne for samtlige temaer i styringsmodellen forventes endelig godkendt på byrådets møde den 19. december 2018, jf. tidsplanen i bilag nr. 3.
 
Fagudvalgene drøfter og udarbejder forslag til indsatser løbende. Der vil være en samlet drøftelse af alle indsatser på byrådets plankonference i april 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/50386
Resume
På baggrund af en temadrøftelse den 31. maj 2018 (sag nr. 2) bad Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at afdække idræt og bevægelse på de sociale tilbud i Viborg Kommune. Forvaltningen præsenterer her resultaterne fra den afdækning af området, der er foretaget.  
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter tilbud og indsatser på socialområdet, der retter sig mod bevægelse og idræt.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget drøftede tilbud og indsatser, der retter sig mod bevægelse og idræt på Socialområdet og udtrykte anerkendelse af omfanget af bevægelses- og idrætsaktiviteter på Socialområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om et samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget samt Idrætsrådet om udvikling af yderligere indsatser inden for idræt og bevægelse på psykiatri- og handicapområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 31. maj 2018 et oplæg fra Idrætskonsulenter fra Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) om deres tilbud om idræt til mennesker med psykisk sygdom (sag nr. 2). På den baggrund bad Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at afdække idræt og bevægelse på socialområdet i Viborg Kommune. Forvaltningen præsenterer her resultaterne fra den afdækning af området, der er foretaget.  
 
Inddragelse og høring
For at afdække området så bredt som muligt, er afdelingslederne på socialområdet og frivillighedskoordinatoren blevet interviewet. Således har hver afdeling haft mulighed for at beskrive, hvordan de arbejder med idræt og bevægelse aktivt – både i formaliserede sammenhænge og som en naturlig del af den støtte     , medarbejderne yder. Derudover har forvaltningen aflagt besøg i Morsø Kommune, der har samarbejdet tæt med Dansk Arbejder Idræt for at skabe idrætsaktiviteter for borgere, der er tilknyttet socialområdet.
 
Beskrivelse
Afdækning af bevægelse og idræt
Udgangspunktet for afdækningen har været socialområdets ledergruppes definition af idrætstilbud og bevægelsesindsatser;
· Al intenderet aktivitet, der fokuserer på bevægelse
· Idræt og bevægelse skal dække både de aktiviteter, vi selv faciliterer og de der faciliteres af foreninger og organisationer. Ift. sidstnævnte gælder det, at vi understøtter aktiviteten med kørsel, kontakt eller andet.
På tværs af socialområdet er tilgangen til idræt og bevægelse, at den faglige indsats skal rette sig mod at styrke borgerne til at deltage i idrætsaktiviteter i det almene hverdagsliv. Afdækningen (bilag 1) viser, at bevægelse er en naturlig del af den faglige indsats, som medarbejderne på socialområdet yder i hverdagen. Derudover kommer de særligt tilrettelagte aktiviteter, hvor fokus primært er på bevægelse og idræt.
Afdækningen viser også, at for at lykkes med at skabe bevægelse blandt borgerne er det afgørende, at medarbejderne er rustet til og har fokus på bevægelse og idræt. Derfor er der kontinuerligt fokus på det på områderne.
 
Afdækningen viser endvidere, at der grundlæggende er forskel på, hvilke tilbud, der er på et botilbud og et aktivitetstilbud. Kernen i aktivitetstilbuddene er at aktivere borgerne. Der er derfor et naturligt fokus på idræt og bevægelse. Aktivitetstilbuddene på både handicap- og psykiatriområdet har fysiske, kreative og praktiske aktiviteter.
 
På botilbuddene er der også en række aktiviteter, som borgerne kan vælge at deltage i. En del botilbud har træningsfaciliteter på stedet.  Derudover er der typisk enkelte borgere på et botilbud, der træner i fitnesscenter, eller deltager i fritidsaktiviteter i enten det almene foreningsliv, HandicapIdræt (foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold for psykisk udviklingshæmmede) eller Lavia (i handicapidrætsforeningen LAVIA er det muligt, at dyrke forskellige idrætsaktiviteter for fysisk handicappede i alle aldre. Foreningen har 130 medlemmer i Viborg Kommune.).
 
Udover at afdække hvilke typer af aktiviteter borgerne kan benytte, er der som led i afdækningen også forsøgt opgjort hvor stort aktivitetsniveauet er. Det fremgår af bilag 2.
 
Besøg i Morsø Kommune
Morsø Kommune fik tilbage i 2014 tildelt 1,2 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et projekt med Dansk Arbejder Idræt (DAI). Formålet var at få sat fokus på bevægelse for borgerne på socialområdet.
 
Morsø Kommune fremhæver inklusion, som den største gevinst ved projektet. Derudover ser man indikationer på, at fokus på idræt og bevægelse har først til lavere medicinforbrug, færre indlæggelser og mindre behov for bostøtte (bilag 3).
 
Morsø Kommune ansatte, som en del af projektet, en idrætskoordinator. De tilskriver en stor del af succesen til idrætskoordinatoren og har derfor valgt at fastholde en stilling som idrætskoordinator efter projektperioden. Opgaven med idræt og bevægelse er således forankret hos én medarbejder og ikke som i Viborg, hvor idræt og bevægelse aktuelt er et fælles ansvar på tværs af medarbejdergruppen.
 
Under besøget beskrev Morsø Kommune de konkrete initiativer, der er sat i værk af idrætskoordinatoren. Det var bl.a. oprettelsen af en idrætsforening for psykisk sårbare. Morsø beskriver det som et udtryk for inklusion, fordi de psykisk sårbare får dannet private netværk med hinanden. Det har medført, at de kommunale medarbejdere i flere sammenhænge har kunne trække sig, fordi borgerne nu kan løse mindre udfordringer eller opgaver med deres nye netværk.
 
Derudover har indsatserne primært været i form af at åbne medarbejdernes blik for andre former for idræt end de traditionelle som fodbold og håndbold. Det er sket ved undervisning fra DAI og på baggrund af initiativer fra idrætskoordinatoren. Det aktuelle projekt i Viborg Kommune på Handicapområdet med HandiLeg er netop et initiativ, der har samme formål – nemlig at vise nye måder for bevægelse og aktivitet.
 
De konkrete arrangementer for borgerne spænder bredt fra eksempelvis en tur i en løbevogn til Jernvilje-Løbet – et 3 km. landevejsløb.
 
Initiativerne og arrangementerne er således i tråd med de aktuelle tilbud i Viborg Kommune. Den tydeligste forskel på indsatsen i Morsø Kommune og Viborg Kommune er derfor ansættelsen af idrætskoordinatoren.  
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/44958
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2018. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune lå i 1. halvår 2018 over landsgennemsnittet inden for servicelovens område. Se tabel 1 i bilag 2. Bemærk at serviceloven går på tværs af forvaltningsområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. Konkret har der på tværs af forvaltningerne været 57 klager til Ankestyrelsen i forhold til serviceloven. Se bilag 1. Af disse er 34 stadfæstet, 10 er ændret og 13 er hjemvist. En sag hjemvises når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
Ses der isoleret på de dele af serviceloven som hører under Social- og Sundhedsudvalget har der været 19 klager i alt. Heraf er 11 stadfæstet, tre er ændret og fem er hjemvist. Se tabel 2 i bilag 2.
Tabellen er opdelt mellem de forskellige paragraffer. Ankestyrelsens afgørelse og det totale antal klagesager inden for hver paragraf fremgår. Som det ses af tabel 2 i bilag 2 har det særligt været på områderne merudgifter og socialpædagogisk bistand at der har været klaget over kommunens afgørelse. I forhold til de tre hjemviste sager om socialpædagogisk støtte har Ankestyrelsen bedt Viborg Kommune om at indhente yderligere oplysninger fra andre relevante fagpersoner i disse tilfælde botilbud og bostøtte. Det har man fremover fokus på at inddrage i sagsbehandlingen fra start.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager. Dermed er prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/47904
Resume
Denne sag er et supplement til den årlige opfølgning på magtanvendelser, da udvalget på mødet i marts 2018 ønskede en status efter et halvt år. Opgørelsen viser, at der ikke har været nogen magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes egne tilbud i 1. halvår 2018. På de eksterne tilbud som Viborg Kommune benytter til sine borgere har der været 13 magtanvendelser uden for lovgivningen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 10) en status på magtanvendelser på Socialområdet efter et halvt år.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser, foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på eksterne tilbud.
 
Status 1. halvår 2018 – interne tilbud
Antallet og fordelingen af magtanvendelser i Viborg Kommunes socialområde i 1. halvår 2018 fremgår af tabel 1 i bilag 1.
 
Tabel 1: Magtanvendelser i 2014 - 1. halvår 2018 på Viborg Kommunes egne tilbud
År
Magtanvendelser i alt på interne tilbud
2014
50
2015
30
2016
25
2017
45
1. halvår 2018
22
 
Da opgørelsen kun dækker det første halve år i 2018 er det svært at sammenligne direkte med tallene fra de tidligere år. De 22 magtanvendelser i 1. halvår 2018 (se tabel 1) tyder dog på at tallene ender på samme niveau som i 2017. Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 er 14 tilfælde af magtanvendelser sket på Fynbohus. Vedlagt som bilag 2 (lukket bilag) findes en redegørelse fra Fynbohus.
 
Der har i denne periode ikke været nogen tilfælde af magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes tilbud. Det er en klar forbedring i forhold til de 11 tilfælde der var i 2017. En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at borgeren ikke var i akut fare da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.
 
Status 1. halvår 2018 – eksterne tilbud
Oversigten i bilag 1 omhandler både registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region, et selvejende opholdssted eller en anden kommune. På de eksterne tilbud var der i 1. halvår 2018 22 tilfælde af magtanvendelser. Heraf var 13 uden for lovgivningen. Det er en stigning i forhold til 2017 hvor der for hele året var 5 magtanvendelser uden for lovgivningen.
 
Arbejdet med magtanvendelser
Der arbejdes intensivt med at tilrettelægge den pædagogiske indsats så magtanvendelser så vidt muligt undgås.
 
Generelt påvirkes tallene både af den pædagogiske indsats og medarbejdernes evne til at forudse og forebygge situationer, hvor magtanvendelser kan opstå, men de påvirkes også i høj grad af, hvilke borgere der bor på kommunens tilbud og hvordan deres adfærdsmønstre er.
 
Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at lave en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang, over for den enkelte borger.
 
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt, for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres.
 
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Endvidere fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti har den 31. august 2018 indgået aftale om revision af servicelovens bestemmelser om magtanvendelse på handicapområdet.
En del af aftalen er, at der skal skabes en ny, klar hjemmel til, at personalet kan anvende fysisk guidning af borgere som led i varetagelsen af den daglige omsorg, herunder for at sikre tryghed og trivsel på botilbud og plejehjem. Fysisk guidning kan ske af hensyn til borgeren selv for at sikre hans eller hendes tryghed og værdighed. Fysisk
guidning kan også ske af hensyn til en anden borger eller af hensyn til fællesskabet på botilbuddet m.v. i situationer, hvor borgerens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller i situationer, hvor en beboer er gået ind i en anden beboers egen bolig. Fysisk guidning har ikke karakter af magtanvendelse, men er en del af omsorgen og skal derfor ikke registreres og indberettes. Der må ikke ske fastholdelse i forbindelse med fysisk guidning.

Bilag

Sagsid.: 18/34779
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 9) blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om sagsbehandlingstiderne for 2017. I denne sag fremlægges status for 1. halvår 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Socialafdelingen (myndighed og visitation for Socialområdet) har for 1. halvår 2018 registreret sagsbehandlingstiderne på de fem hovedområder, hvor afdelingen har haft svært ved at overholde tidsfristerne. Det er konkret på nedenstående områder:
 
 • Hjælp til udvikling af færdigheder (SEL §85)
 • Personlig hjælperordning (SEL §96)
 • Dækning af merudgifter (SEL §100)
 • Midlertidigt botilbud (SEL §107)
 • Længerevarende botilbud (SEL §108)
 
Registreringen på de fem områder (tabel 1) viser at tidsfristerne ikke på alle områder efterleves fuldt ud.
 
Socialafdelingen arbejder løbende på at forbedre arbejdsgange med henblik på overholdelse af sagsbehandlingstider samt borgerens oplevede kvalitet af sagsbehandlingsforløbet. Som det fremgår af tabel 1 lykkes det ikke i alle tilfælde at overholde tidsfristerne. De enkelte forløb evalueres internt i Socialafdelingen, så der opnås læring herved.
Socialafdelingen skal som led i sagsbehandlingen indhente oplysninger til brug for sagens afgørelse, ligesom det er centralt at borgeren inddrages i sagsforløbet. Det er erfaringen, at det indimellem kan være vanskeligt at indhentet disse oplysninger samt få planlagt et forløb, som også tager hensyn til borgeren inden for de fastsatte tidsfrister. Det er i væsentlig grad baggrunden for overskridelsen af tidsfrister i de sager, hvor det er sket.
 
Tabel 1: Sager fra perioden 1.1.-30.6. 2018
Paragraf
I alt
Overholder frist
Overholder ikke frist
§85 (6 ugers frist)
109
81
28
§96 (4 ugers frist)
3
2
1
§100 (8 ugers frist)
8
5
3
§107 (8 ugers frist)
17
10
7
§108 (8 ugers frist)
1
0
1
 
Hjælp til udvikling af færdigheder (SEL §85)
§85: I 12 af de 28 sager skyldes overskridelserne at borgeren er udeblevet fra et aftalt møde. I 10 sager har der været tvivl om, hvorvidt borgeren skulle tilbydes en indsats og hvordan indsatsen bedst leveres, hvorfor yderlige oplysninger er blevet indhentet. I fire sager har der været tvivl, hvorvidt borgeren ville profitere mest af bostøtte fra handicap- eller psykiatriområdet.
 
For at komme de mange udeblivelser i møde, er der nu lavet en ny organisering i forhold til §85 der betyder, at sagsbehandler møder borgeren meget tidligt i forløbet. Der er tre fremskudte sagsbehandlere indenfor psykiatri, to indenfor handicap og en halv sagsbehandlerstilling indenfor udsatte, som alle er placeret i driften og kan være med til at få afklaret behovet for støtte meget hurtigt. Organiseringen er på plads pr. 1. december 2018 og forventes at medvirke til, at fristerne overholdes fremover.
 
Personlig hjælperordning (SEL §96)
I den sag hvor tidsfristen er overskredet, har det ikke været muligt at indhente oplysninger fra borgeren.
 
Dækning af merudgifter (SEL §100)
I 2 ud af de 3 overskredne sager har borger ikke besvaret henvendelser og er udeblevet fra møder. I den tredje sag har der været udfordringer med at indhente sagsakter fra anden kommune. Generelt er det en udfordring for afgørelser på merudgiftsområdet, at der skal indhentes lægelige oplysninger – ofte fra flere læger. Da lægerne har 4 uger til at besvare anmodningen om lægelige oplysninger, kan det gøre det vanskeligt at overholde sagsbehandlingsfristen i kommunen.
 
Midlertidigt botilbud (SEL §107)
I 3 af de 7 overskredne sager skyldes det, at der afventes oplysninger fra bl.a. tidligere kommune og uddannelsessted.
 
Længerevarende botilbud (SEL §108)
I den konkrete sag var det vanskeligt at finde et egnet botilbud.
 
Indsatser i Socialafdelingen
Sagsbehandlerne er blevet specialiseret i forhold de sagstyper de behandler, og man forsøger at begrænse spredningen i den enkelte medarbejders portefølje.
 
Det påtænkes at lave en hotline til arbejdsmarkedsområdet – fx på Jobigen -hvor der kan gives sparring ind i konkrete sager, for at undgå at Socialafdelingen bliver flaskehals.
 
Manglende oplysninger er et generelt problem. Der er derfor et stort fokus på, at oplysninger skal indhentes som det første, når sagsbehandlingen starter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/35510
Resume
Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed en orientering om de tre typer af social- og sundhedsfaglige tilsyn indenfor Socialområdet. Der orienteres samtidig om, hvordan der efterfølgende arbejdes med tilsynsrapporterne med henblik på udvikling og læring.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen om tilsyn på Socialområdet til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget har noteret sig, at der er tale om positive tilsynsrapporter.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der føres tre former for fagligt tilsyn indenfor Socialområdet. De gennemføres af henholdsvis Socialtilsyn Midt, BDO for Viborg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
 • Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med sociale døgntilbud samt botilbud uden døgnbemanding for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialtilsynet fører samtidig tilsyn med forsorgstilbud for hjemløse samt tilbud om rusmiddelbehandling. I Viborg Kommune fører Socialtilsyn Midt tilsyn med 24 tilbud.
 
 • Viborg Kommune fører gennem BDO tilsyn med samværs- og aktivitetstilbud indenfor Socialområdet samt et privat botilbud beliggende i kommunen. Formelt set har Viborg Kommune selv rollen som tilsynsmyndighed. Med henblik på at kommunen ikke fører tilsyn med sig selv, er der dog indgået en aftale med BDO om at gennemføre tilsynene på vegne af kommunen. Der gennemføres årligt 10 af denne type tilsyn indenfor Socialområdet.
 
 • Styrelsen for Patientsikkerhed har siden begyndelsen af 2018 haft til opgave at gennemføre risikobaserede tilsyn på botilbud og rusmiddeltilbud indenfor det sociale område. Tilsynet er af sundhedsfaglig karakter og har forskellige fokuspunkter for hvert år. Styrelsen har indtil videre gennemført ét tilsyn indenfor Socialområdet i 2018. Dette tal kan dog ændre sig, hvis styrelsen ønsker at føre tilsyn med flere tilbud.
 
De tre nævnte former for tilsyn har det tilfælles, at de gennemføres ved besøg på det enkelte tilbud, hvor tilsynsførende indgår i en dialog med lederen samt repræsentanter for henholdsvis medarbejdere og borgere. Derudover får tilsynsførende adgang til dokumentation og fysiske forhold med henblik på at danne sig et samlet billede af den faglige praksis i tilbuddet. Der er dog forskel i tilsynenes metodiske værktøjer og faglige fokus i forbindelse med et tilsynsbesøg.
 
Det er også fælles for de tre former for tilsyn, at tilsynsførende efterfølgende udarbejder en tilsynsrapport. Heri vurderes tilbuddets faglige praksis ud fra de faglige standarder, tilsynsmyndigheden har opstillet. I forbindelse med tilsynsrapportens udarbejdelse får lederen af tilbuddet mulighed for at rette faktuelle fejl. Derudover er der ikke mulighed for at påvirke tilsynsrapportens udfald.
 
Hvis tilsynsførende bliver opmærksom på forhold, der ikke overholder de faglige standarder, vil det fremgå af tilsynsrapporten. Ved fund af meget kritisable forhold kan der samtidig udstedes et påbud om hurtigst muligt at bringe forholdet i orden. Da tilsynene lægger op til læring og udvikling, vil tilsynsrapporter ofte indeholde anbefalinger til faglige forbedringer på tilbuddene. I praksis vil tilsynsførende oftest indgå i en dialog med lederen af tilbuddet om både kritisable forhold og mindre kritisable forhold allerede i forbindelse med tilsynsbesøget.
 
Når en tilsynsrapport indeholder forhold, der nødvendiggør justering af den faglige praksis, udarbejdes en handleplan for, hvordan og hvornår det sker. Tilsynsmyndigheden godkender eller orienteres samtidig om handleplanen.
 
Tilsynsrapporter offentliggøres på tilbuddenes egne hjemmesider, ligesom de sendes til orientering hos medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget samt i Handicaprådet. Derudover drøftes tilsynsrapporterne både i ledelsessystemet indenfor Socialområdet og på tværs af Social, Sundhed & Omsorg med henblik på at uddrage læring af dem.     
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/23248
Resume
Socialområdet har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen vedr. puljen: Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Projektet på Socialområdet har fokus på den sundhedsfaglige indsats på kommunens botilbud.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Socialområdet søgte før sommer om støtte fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på de psykiatriske botilbud i Viborg Kommune”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har modtaget tilsagn om at Sundhedsstyrelsen giver et tilskud på 3,1 mio. kr. til projektet.
 
Puljeperioden er fra 1. oktober 2018 til 31. december 2020. Projektet omfatter blandt andet et samarbejde med Bjerringbro Apotek om undervisning af medarbejderne på kommunens botilbud. Formålet er at alle medarbejdere, uanset uddannelsesbaggrund, føler sig trygge og kompetente i forhold til at løse deres opgaver i relation til den sundhedsfaglige indsats.
 
Den sundhedsfaglige indsats skal også styrkes igennem ansættelsen af to sundhedsfaglige koordinatorer, der på tværs af Socialområdet skal stå for:
 • Opdatering af, og undervisning i, generelle og lokale procedurer og retningslinjer
 • Sparring og supervision til medarbejderne på botilbuddene
 • Kompetenceudvikling af alle medarbejdere, uanset faggruppe, i de 12 sygeplejefaglige indsatser
 • Kompetenceudvikling inden for medicinhåndtering (i samarbejde med farmaceuter fra Bjerringbro Apotek)
 
Projektets formål er at sikre borgerne på de psykiatriske botilbud et højt niveau af den sundhedsfaglige indsats og forebyggelse af utilsigtede hændelser, hvor alle medarbejdere, uanset faggruppe, kan understøtte borgernes trivsel i forhold til de 12 sygeplejefaglige indsatser og medicinhåndtering.
 
Projektet har også fokus på kompetencerne hos medarbejdere på handicap- og udsatteområdet, som arbejder med borgere der har en psykisk diagnose.
 
Det er til gavn for borgernes velbefindende og dermed deres udbytte af den pædagogiske indsats og det relationelle arbejde. Dermed bliver kvaliteten i den sundhedsfaglige indsats en forudsætning for en vellykket socialpædagogisk indsats. Projektet er beskrevet i ansøgningsskemaet i bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at Forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra forskellige fora i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Klyngestyregruppen i Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien, Almen praksis og de 3 kommuner i Silkeborg, Skive og Viborg)
 
Forskningsprojekt i animation til digital patientinformation på tværs af hospital, kommuner og praksis i Midtklyngen
 
I Klyngestyregruppen i Midtklyngen har man igangsat en prøvehandling, hvor målet er at gøre den skriftlige information borgerne får, når de er i berøring med sundhedsvæsenet, mere tilgængelig. Ca. 20 % af borgerne har lave sundhedskompetencer med hensyn til at tilegne sig den skriftlige information de får fra hospital, almen praksis og kommunerne. Prøvehandlingen skal gøre denne skriftlige information tilgængelig gennem animationsfilm.
 
Prøvehandlingen vil have fokus på målgruppen med kroniske smerter i lænderyggen. Mange af borgerne i målgruppen har først forløb hos egen læge, derefter på hospitalet og efter udskrivning, forsætter forløbet i det kommunale sundhedscenter.
 
Der vil blive udarbejdet en film for hvert område; en der beskriver forløbet hos egen læge, en der beskriver forløbet på hospitalet og en der beskriver forløbet i sundhedscenteret. Filmene vil have ensartet udtryk, og være tilgængelige på de forskellige hjemmesider. Formålet med projektet vil være at undersøge, om de borgere, som har set filmen, er bedre informeret om deres forløb, end en tilsvarende gruppe af borgere, som ikke har set filmen.
 
En forsker ved Hospitalsenhed Midt har beskrevet et projekt, der kan afprøve, om forståelsen kan forbedres via animeret information. Der vil blive ansøgt om fondsmidler til projektet, der har et samlet budget på 2,6 mio. kr. Blandt de fondsmidler der søges, vil der blive ansøgt om 0,5 mio. kr. i ”Folkesundhed i Midt”, som hovedsageligt skal gå til forskningsprojektet.  
 
Det er en forudsætning for at kunne gennemføre projektet, at der stilles en underskudsgaranti på 2 millioner kr. Hospitalsenhed Midt stiller garanti for 2/3 af beløbet og de tre kommuner skal stille en underskudsgaranti, hvor de tilsammen dækker 1/3 af underskuddet. Kommunernes andel vil i givet fald først komme til udbetaling i 2020.
 
For Viborg Kommune vil underskudsgarantien på 275.000 kr. Yderligere medfinansiering sker via medarbejdertimer. Underskudsgarantien kommer kun i spil, hvis der ikke kan ske finansiering via puljer, og tidligst i 2020. I Viborg Kommune vil de 275.000 kr. blive afholdt af Animationspuljen.
 
Model og anbefalinger ift. ældresygdomme
 
Den demografiske udvikling tilsiger, at kommunerne må forvente et øget behov for at forebygge, at ældre borgere bliver geriatriske patienter. Derfor er der arbejdet med en tværgående model, med en række anbefalinger i forhold til at forebygge og håndtere geriatriske forløb på tværs af sektorer, som skal bidrage til at give den ældre borger større mulighed for at opretholde sit almindelige hverdagsliv og funktionsniveau. Det skal ligeledes være med til, at give de fagprofessionelle et fælles sprog og udvikle deres faglige kompetencer, så de kan bruges på tværs af sektorer.
 
Den fælles model og anbefalinger indeholder 4 elementer i forhold til ældresygdomme og er godkendt i den regionale akutstyregruppe i juni 2018 og i Sundhedsstyregruppen den 16. august 2018.
 
 • Telefonrådgivning til almen praksis og kommuner, som implementeres senest 31.12.2018.
 • Kompetenceudvikling på tværs af sektorer
 • Fokus på at etablere større adgang til subakutte vurderinger af ældre.
 • Der skal ses på udgående rådgivende funktioner.
 
På seneste møde den 1. oktober i Klyngestyregruppen i Midtklyngen blev man enige om, at implementering og monitorering af model og anbefalinger, forankres i klyngestyregruppen undergruppe for den voksne patient og borger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/63872
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 17/61591
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag