You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 31. januar 2019 kl. 11:00

Mødested TUBA
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/51508
Resume
Social- og Sundhedsudvalget modtager på dagens møde en orientering om Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på sit møde 22. februar 2017 (sag nr. 6) Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune og anbefalede den til endelig godkendelse i Landsbyggefonden. Anbefalingen blev fulgt, og Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 trådte i kraft 1. april 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den boligsociale helhedsplan har karakter af en overordnet strategisk samarbejdsaftale med tilhørende indsatsplaner for områderne:
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forebyggelse og forældreansvar
 • Tryghed og trivsel
 
Helhedsplanen omfatter seks afdelinger i de tre boligselskaber: Vestervang, Houlkærparken, Houlkærvænget, Ellekonebakken (alle Viborg), Egeparken (Bjerringbro) og Rødkærparken (Rødkærsbro).
 
Den overordnede ledelse af Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 varetages af en bestyrelse med deltagelse af boligselskaberne, Viborg Kommune samt biskoppen for Viborg Stift. Boligselskabernes Fællessekretariat varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen, samt den øvrige koordinering og udførelse af elementerne i den boligsociale helhedsplan.
 
Biskop Henrik Stubkjær er udpeget som formand for bestyrelsen. For Viborg Kommune deltager direktøren for Børn & Unge samt direktøren for Social, Sundhed & Omsorg i bestyrelsen.
 
Helhedsplanen er bygget op omkring en strategisk samarbejdsaftale (se bilag 1) mellem Boligselskabet Viborg, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen samt Viborg Kommune. Den strategiske samarbejdsaftale suppleres af en række indsatsplaner inden for de tre temaer samt en boligsocial beredskabsplan, budget m.m.
 
På dagens møde vil Biskop Henrik Stubkjær orientere om bestyrelsens arbejde og den aktuelle status for Boligsocial Helhedsplan 2017-2021.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommunes bidrag til Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 udgør i alt 7,2 mio. kr. i projektperioden – heraf 4,2 mio. kr. i form af udlånte medarbejdere.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/593
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde i TUBA.
 
Landsleder Henrik Appel Esbensen, regionsleder Pernille Rodbjerg og faglig leder Alex Kastrup Nielsen fra TUBA viser rundt og præsenterer arbejdet i TUBA med anonym og gratis terapi samt rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug. Præsentationen af TUBA vil blive suppleret med en ung, der fortæller sin egen historie.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om TUBA tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale med TUBA for perioden 2016-2019. I samme periode er der i Viborg Kommunes budget afsat ca. 1,3 mio. kr. årligt til driftstilskud til TUBA. Det afsatte beløb er fordelt under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
Partnerskabsaftalen mellem Viborg Kommune og TUBA fremgår af bilag 1.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/64750
Resume
Byrådet har frigivet anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj i 2019. Ombygningen skal sikre tidssvarende faciliteter og understøtte forankringen af Housing First-baserede indsatser for hjemløse.
 
Byrådet præsenteres her for status på ombygningen, herunder et revideret forslag om ombygning af Vibohøj, som sigter mod en så høj andel af tidssvarende boliger og afrusningspladser som muligt, inden for de afsatte anlægsmidler. Sagen tilgår byrådet, fordi det reviderede forslag afviger fra den tidligere godkendte plan for ombygning af Vibohøj.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen om status på ombygning af Vibohøj tages til efterretning,
 
2. at det reviderede forslag om ombygning af Vibohøj godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen om status på ombygning af Vibohøj tages til efterretning,
 
2. at det reviderede forslag om ombygning af Vibohøj godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 blev gennemført i 2016.
Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2018 (sag nr. 15) at frigive anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen med henblik på gennemførelse i 2019.
 
Sagen om ombygning af Vibohøj tilgår nu byrådet igen, fordi det reviderede forslag afviger fra den plan for ombygning af Vibohøj, som byrådet godkendte på mødet den 20. juni 2018.
 
Inddragelse og høring
Medarbejderrepræsentanter og ledelse fra Forsorgscenter Viborg har samarbejdet med Ejendomme & Energi om at udarbejde den projektbeskrivelse og plan for ombygning af Vibohøj, som blev godkendt af Byrådet sammen med frigivelsen af anlægsmidler, og som lå til grund for rådgiverudbuddet.
 
Det reviderede forslag til ombygning af Vibohøj er udarbejdet af rådgivningsfirmaet i samarbejde med ledelsen fra Forsorgscenter Viborg samt Ejendomme & Energi. Medarbejderne ved Forsorgscenter Viborg er løbende blevet orienteret om revideringen af planerne for ombygning, og medarbejderrepræsentanter vil blive involveret i den konkrete udformning af den reviderede forslag.
 
Beskrivelse
Status på ombygningen
Der er afsat i alt ca. 13,7 mio. kr. til ombygning Vibohøj i 2018 og 2019. Projektering af ombygningen er påbegyndt i 2018.
 
Projekteringen har bl.a. indebåret en indledende opmåling og undersøgelse af de eksisterende bygningers tilstand:
 • Undersøgelserne for skimmelsvamp har udelukkende påvist luftbåren skimmelsvamp, som kan bekæmpes gennem f.eks. rengøring og øget ventilation, og rådgivers vurdering er, at det er sandsynligt, at selve konstruktionen ikke er angrebet af skimmel.
 • De øvrige undersøgelser af bygningerne har vist, at dele af Vibohøj er i en så dårlig tilstand, at det vil være mere hensigtsmæssigt at nedrive disse, frem for at anvende uhensigtsmæssigt mange midler på istandsættelse og ombygning. Det er tilfældet med de bygningsdele, som er markeret med orange i oversigtskortet (bilag 1).
 
Efterfølgende er der foretaget skitsering af forskellige scenarier for renovering og ombygning samt beregning af udgifterne til gennemførelse af de forskellige scenarier.
 
Undersøgelserne og projekteringen har vist, at det ikke er muligt at gennemføre den plan for ombygning af Vibohøj, som byrådet godkendte på mødet den 20. juni 2018, inden for de afsatte anlægsmidler. Derfor præsenteres på dagens møde et revideret forslag til ombygning af Vibohøj, som kan gennemføres med de afsatte anlægsmidler.
 
Projekteringen er aktuelt sat i bero, mens der afventes politisk stillingtagen til det reviderede forslag.
 
Revideret forslag
I det reviderede forslag er det prioriteret:
 • At etablere en så høj andel af tidssvarende boliger og afrusningspladser som muligt, inden for de afsatte anlægsmidler, og
 • At ombygge afrusningsfaciliteterne efter retningslinjer fra Arbejdstilsynet
 • Ikke at anvende anlægsmidlerne på ombygning af de dårligste dele af bygningsmassen.
 
Det reviderede forslag indebærer:
 • Opførelse af ny bygning med 14 tidssvarende boliger, som udgør selvstændige enheder med egen indgang direkte til det fri, køkken og bad.
 • Ombygning af afrusningsfaciliteter og ankomst.
 • Overfladerenovering og modernisering af den resterende bygningsmasse: værelser i boligfløjen i to plan samt administration, sygepleje, samtalerum mv.
 • Nedrivning af de dårligste dele af den eksisterende bygningsmasse (er markeret i bilag 1).
 
Det reviderede forslag indebærer således ikke, som tidligere planlagt, er midler til en gennemgribende ombygning af værelserne i boligfløjen i to plan. Det betyder, at den revidere plan ikke vil føre til:
 • Etablering af selvstændig indgang og selvstændige badefaciliteter til de eksisterende værelser.
 • Optimal ventilation af de eksisterende værelser. Det udstår at afklare, om der kan findes en mindre omfattende løsning.
 • Ændring af forhold ved den nuværende bygning, som er utidssvarende i forhold til nuværende arbejdsmiljømæssige anbefalinger, nemlig smalle gange og værelsesdøre som åbner indad.
 
Foreløbige skitser til ombygningen ses i bilag 1.
 
Dette forslag kan ifølge rådgivers prisoverslag gennemføres inden for det beløb på ca. 13,7 mio. kr., som er frigivet til ombygning af Vibohøj.
 
En oversigt over ligheder og forskelle mellem det oprindelige og det reviderede forslag ses i bilag 2.
 
Alternativer
Den tidligere godkendte plan for ombygning af Vibohøj kan gennemføres, såfremt Byrådet prioriterer midler hertil. Det forudsætter en beslutning herom i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020 og overslagsårene. Det vil selvsagt have konsekvenser for ombygningens tidsplan.
 
Tidsperspektiv
I den tidligere godkendte plan skulle ombygningen være afsluttet medio 2020. Den aktuelle forsinkelse af projekteringen betyder, at det reviderede forslag om ombygning forventes afsluttet ultimo 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det reviderede forslag indebærer, at der må forventes udgifter til renovering/ombygning af Vibohøj i en senere ”fase 4”, hvis de resterende boliger på sigt også ønskes mere hensigtsmæssigt indrettet med egen indgang og bad samt i forhold til de nævnte arbejdsmiljøhensyn.
 
Gennemførelsen af det reviderede forslag om fase 2 og 3 er ikke afhængigt af, at der tages stilling til en eventuel fase 4 på nuværende tidspunkt.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/51099
Resume
 
Med baggrund i byrådets godkendelse af den nye styringsmodel, herunder temaer og målsætninger drøfter Social- og Sundhedsudvalget nu initiativer, som kan understøtte disse målsætninger.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Social- og Sundhedsudvalget prioriterer målsætninger og drøfter den videre proces for arbejdet med ny styringsmodel.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Social- og Sundhedsudvalget drøftede målsætninger og besluttede, at der indledningsvist arbejdes videre med følgende målsætninger og temaer:
 
·         Målsætning 1 under temaet ”Oplevelser og fællesskaber”
·         Målsætning 4 under temaet ”Læring og uddannelser ”
·         Målsætning 2 under temaet ”Bæredygtighed”
·         Målsætning 5 under temaet ”Vækst og Socialt ansvar”
·         Målsætning 1-4 under temaet ”Sundhed”
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der afvikles et 12-12 arrangement den 14. og 15. marts 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Den 1. november 2018 (sag nr. 9) drøftede udvalget initiativer, der kan understøtte målsætningerne til det første tema ”Sundhed” i den nye styringsmodel. Endvidere blev initiativer også drøftet på et fællesmøde med Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12. november 2018 (sag nr. 2).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den nye styringsmodel erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger, som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale om en væsentlig forenkling.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal med udgangspunkt i styringsmodellens målsætninger bl.a. drøfte følgende:
 
 • Hvilken målsætninger udvalget indledningsvist vil prioritere initiativer for?
 • Hvordan udvalget vil arbejde med disse, herunder frem mod plankonferencen i april 2019?
 
Det er således op til udvalgene selv at beslutte, hvilken proces de ønsker, og hvordan de vil arbejde med styringsmodellen.
 
I forbindelse med det videre arbejde med styringsmodellen er der reserveret et 12-12 seminar for Social- og Sundhedsudvalget den 14.-15. marts 2019.
 
Styringsmodel med temaer og godkendte tværgående målsætninger er vedlagt som bilag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Styringsmodellen med de samlede målsætninger blev godkendt på byrådsmødet den 19. december 2018. Fagudvalgene skal nu frem til plankonferencen i april 2019 drøfte og planlægge en proces for udarbejdelse af initiativer, der kan understøtte udvalgte målsætninger i styringsmodellen. Der vil på byrådets plankonference være en samlet første drøftelse og status af alle initiativerne fra fagudvalgene.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/51792
Resume
Den 10. december 2018 holdt Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde om ”Socialpolitik og Sundhed” for alle interesserede borgere.
På dagens møde har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at evaluere dialogmødet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at dialogmødet om ”Socialpolitik og Sundhed” den 10. december evalueres.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den 10. december 2018 holdt Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde om ’Socialpolitik og Sundhed’ for alle interesserede borgere. Ca. 35 borgere deltog i mødet.
 
Mødet havde til formål, at:
 • skabe fornyet dialog om temaerne i Viborg Kommunes socialpolitik, og
 • sætte fokus på mulighederne for at samarbejde om at skabe øget sundhed på Socialområdet.
 
På dagens møde har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at evaluere dialogmødet, herunder f.eks. mødets form og udbytte.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/5277
Resume
Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Der er derfor igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet som den første konkrete udmøntning af den særlige fokus på autismeområdet.
 
På dagens møde orienteres Social- og Sundhedsudvalget om status på analysen med henblik på godkendelse af en justering af tidsplanen for analysens fase 2.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på analysen af autismeområdet tages til efterretning,
 
2. at den justerede plan for analysens fase 2 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget blev på fællesmødet den 16. august 2018 (sag nr. 2) orienteret om resultatet af analysens fase 1 og præsenteret for tidsplanen for analysens fase 2.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Status på autismeanalysen
Autismeanalysens fase to blev påbegyndt på en temadag den 22. oktober 2018. Siden da har analysens styregruppe og konsulentgruppe bearbejdet input fra temadagen.
På baggrund heraf er der udarbejdet kommissorier for seks arbejdsgrupper, som skal udarbejde det katalog med forslag til tiltag på autismeområdet, som fremsættes til politisk behandling før sommerferien 2019. Kommissorierne ses i bilag 1.
 
Arbejdet i de seks arbejdsgrupper er igangsat og vil forløbe i uge 3 til 8.
 
Før den politiske behandling af kataloget, vil det blive forelagt MED, Handicapråd og andre relevante interessenter, f.eks. Autismeforeningen, Region Midtjyllands autismeområde m.fl. til kommentering.
 
Forslag om justering af tidsplan for analysen af autismeområdet
Forvaltningen foreslår, at der foretages en justering af tidsplanen for den tværgående autismeanalyse, således at den politiske behandling af resultatet af analysens fase to vil ske:
 • på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2019.
 • på byrådets budgettemamøde den 24. juni 2019.
 
Den justerede tidsplan ses i bilag 2.
 
Justeringen indebærer en forlængelse af processen med ca. en måned. Det har følgende formål:
 • Mulighed for inddragelse af resultater af igangværende autismeprojekter i regi af henholdsvis DASSOS og Defactum.
 • Mulighed for kommentering hos en bredere gruppe af eksterne interessenter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Justeringen af tidsplanen indebærer en forlængelse af processen med ca. en måned, således at resultaterne af analysens fase 2 fremlægges i juni 2019 i stedet for i maj 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/49361
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2019 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der i kvalitetsstandarderne (bilag 1) tilføjes en passus om, at der i forbindelse med ophold på midlertidige pladser opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende.
 
Kvalitetsstandarderne (bilag 1) tilrettes i overensstemmelse hermed.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
·         at Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2019 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 30. oktober 2018 (sag nr. 4) en plan for revidering af Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarderne.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal hvert år udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver serviceniveauet for de borgere i kommunen, der har behov for hjælp og støtte.
Kvalitetsstandarden skal revideres en gang årligt, og forvaltningen har gennemgået den eksisterende udgave og vedlægger udkast til revideret kvalitetstandard.
 
Tidligere har kvalitetsstandarden været benævnt Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Men forvaltningen vurderer, at dette navn er for snævert, da kvalitetsstandarden dækker flere områder. Derfor benævnes kvalitetsstandarden fremover Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2019.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Rådene har ønsket at blive inddraget tidligt i processen frem for at inddragelsen sker ved en formel høring. Det er derfor aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for en høringsproces. Udkastet fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Det vedlagte udkast fremstår i sin opbygning som den tidligere udgave. Ældreråd og Handicapråd har i år haft enkelte forslag til justeringer og uddybninger, disse fremgår med grøn tekst i udkastet. Derudover har dialogen med rådene handlet om formidlingen af kvalitetsstandarden. F.eks. blev det foreslået at udarbejde film/animationer om kvalitetsstandarden eller dele heraf. Desuden har der været drøftelser om forekomsten af links til hjemmesider i teksten. Det er aftalt, at der vil blive tilføjet supplerende links i den udgave, som fremgår af kommunens hjemmeside, og at links i mindre grad er relevante i den trykte udgave, som udleveres til borgerne.
 
Dertil er der en række faktiske korrektioner (f.eks. prisændringer) og sproglige justeringer fra forvaltningen. Desuden er der tilføjet uddybende forklaringer på fagudtryk for at øge læsevenligheden og enkelte afsnit er gennemskrevet. Disse ændringer fremgår med rødt.
 
Forordet er desuden omskrevet, så det afspejler den nye udvalgsstruktur.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i et mere læsevenligt layout. 2018-udgaven er vedlagt som eksempel herpå.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/23372
Resume
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til ”Sundhedsaftalen 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” i høring.
Social- og Sundhedsudvalget orienteres om aftalen og høringsprocessen i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 16. august 2018 (sag nr. 11) drøftet og givet tilbagemelding på Sundhedskoordinationsudvalgets visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for den nye sundhedsaftale.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har efterfølgende, i samarbejde med repræsentanter for de 19 kommuner og praktiserende læger, udarbejdet nærværende høringsversion af sundhedsaftalen 2019-2023.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen vil på vegne af Social- og Sundhedsudvalget koordinere, indsamle og afsende et samlet høringssvar fra Viborg Kommune. Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter og giver input til høringsversionen den 26. februar 2019. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og giver input til høringsversionen den 29. januar 2019.
 
Forvaltningen vil desuden gå i dialog med Ældre-, Handicap- og Udsatteråd om eventuelle forslag til tilretninger og præciseringer i sundhedsaftalen. Proces for høringen i Viborg Kommune er vedhæftet som bilag 1.
 
Beskrivelse
Den 1. juli 2019 træder den nye sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale hvert fjerde år.
 
Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Høringsversionen af sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 2.
 
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, som vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Disse aftaler skal altid godkendes i byrådet og regionsrådet. Godkendelsen af den endelige sundhedsaftale forventes at ske på byrådsmødet 26. juni 2019.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forslag til samlet høringssvar fremlægges for Social-og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse på mødet 28. februar 2019.
 
Høringsfristen for sundhedsaftalen er 1. marts 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 14/52499
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Det daværende socialudvalg indstillede på deres første møde i 2011 til byrådet, at der skulle etableres et sundhedscenter i Viborg by med tilhørende satellitter rundt i kommunen. Byrådet har bevilliget penge til i alt fem sundhedssatellitter.
 
Der er i etableringen af sundhedssatellitterne blandt andet lagt vægt på nærhed til eksisterende kommunale tilbud, central placering i lokalområdet og samspil med lokalsamfundet.
 
Ansvaret for sundhedssatellitternes drift og udvikling er organisatorisk placeret under Sundhedscenter Viborg.
 
Den første sundhedssatellit på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården i Møldrup blev indviet i april 2015. Siden er der etableret sundhedssatellitter i Fritids- og Kulturcenteret i Stoholm og på Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken i Karup i 2017. Sundhedssatellitten på Pleje- og Omsorgscenter Højvangen i Ørum forventes indviet 28. februar 2019. I Bjerringbro er der indgået en midlertidig aftale med Bjerringbro Idrætspark, hvor nogle aktiviteter er tyvstartet. Den permanente sundhedssatellit i Bjerringbro forventes indviet i 28. marts 2019 i bygningen som tidligere husede Madsens Hotel.
 
Den geografiske placering af sundhedssatellitterne kan ses i bilag 1.
 
Inddragelse og høring
Udviklingen af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, og tilbud i regi af sundhedssatellitterne, sker i dialog med en række samarbejdspartnere. Eksempelvis apoteker, lægehuse samt foreninger og grupper af aktive borgere.
 
Beskrivelse
Arbejdet i sundhedssatellitterne
Aktiviteter i regi af sundhedssatellitterne foregår fysisk på en række forskellige matrikler, eksempelvis skoler, plejecentre, i omgivelserne og naturligvis på den enkelte sundhedssatellit. De enkelte sundhedssatellitter har fysisk meget forskellige rammer og indretning. Det betyder, at der er forskel på, hvilke aktiviteter, som er mulige. 
 
Dertil kommer, at de enkelte lokalområder er forskellige i forhold til borgersammensætning og foreningsliv med videre, hvilket også har indflydelse på aktiviteterne.
 
De mest besøgte aktiviteter i sundhedssatellitterne i 2018 har været:
 • Livsstilssamtaler (133 deltagere).
 • Rygestopkurser – individuelt og i grupper (111 deltagere).
 • Fars Køkkenskole og Sunde madværksteder – afholdes flere steder på skolerne (215 deltagere).
 • Aktiviteter iværksat af Trivselspiloterne.
 • Sundhedsplejekonsultationer (252)
 
En mere udførlig oversigt over aktuelle aktiviteter i sundhedssatellitterne fremgår af bilag 2.
 
Trivselspilotuddannelsen
Uddannelsen af lokale frivillige trivselspiloter har været medvirkende til at skabe liv i sundhedssatellitterne. Det er et eksempel på, at samspillet med lokalsamfundet og lokale trivselspiloter kan skabe flere og ikke mindst bæredygtige sundhedstilbud på tværs af borgergrupper i lokalområdet. Aktiviteterne er udsprunget af trivselspiloternes egne ideer. Kommunens medarbejdere har understøttet med hjælp til lokaler, kommunikation, sparring og forestået uddannelsen. Medio december 2018 er der i alt uddannet 67 trivselspiloter i Viborg Kommune.
 
Relationsskabelse og kommunikation
Det har fra begyndelsen været tydeligt, at kommunikation omkring aktiviteter og tilbud er afgørende for kendskabet til den enkelte sundhedssatellit. Der er således brugt mange ressourcer på at skabe relationer i og omkring satellitterne. Det gælder eksempelvis i forhold til foreninger, lokale butikker, lægehuse, skoler og ikke mindst med trivselspiloterne. Denne indsats vil fortsætte fremadrettet, men i 2019 vil der være særlig fokus på opstart af de to sundhedssatellitter i Ørum og Bjerringbro.
 
Synliggørelse af sundhedssatellitternes aktiviteter sker desuden gennem små historier i dag-og ugeblade, sundhedscenterets hjemmeside, indslag i regional radio og TV, Facebook og deltagelse i lokale arrangementer i lokalområdet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i alt bevilliget 8.611.000 kr. til etableringen af de fem sundhedssatellitter. Etableringen af sundhedssatellitten i Fritids- og Kulturcenteret i Stoholm er sket uden, at der er tilført anlægsmidler, men finansernes over driften.
 
Driften af sundhedssatellitterne finansieres gennem sundhedscenterets almindelige budget. I forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 bevilligede byrådet yderligere 2 mio. kr. fra 2018 til lønudgifter, drift af bygninger og kommunikation til driften af sundhedssatellitterne.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/1485
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
I 2014 indgik Karkirurgisk Forskningssektion og Viborg Kommune et projektsamarbejde om systematisk screening for hjertekar- og diabetessygdomme blandt 67-årige kvinder og mænd. Daværende Ældre- og Sundhedsudvalg blev orienteret om sagen på udvalgsmødet den 4. marts 2014 (sag 13).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I 2014 indgik Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt et samarbejdsprojekt, om screening af 67-årige borgere. Det overordnede formål med projektet var at vurdere, om systematisk screening for hjertekar- og diabetessygdomme blandt 67-årige kvinder og mænd er sundhedsmæssigt og økonomisk fordelagtigt.
 
Projektet er organiseret med en styregruppe og projektet er indtil videre aftalt til at løbe 2019 ud.
 
På den baggrund gives en nærmere præsentation af projektet og de foreløbige resultater. Dette præsenteres af Marie Dahl og Anette Høgh fra forskningsenheden Hospitalsenhed Midt, Jes S. Lindholt fra Odense Universitetshospital samt Mette Bredsgaard fra Sundhedscenter Viborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Projektet afsluttes ved udgangen af 2019, med mindre aftalen forlænges.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/62276
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-01-2019
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag