You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 28. marts 2019 kl. 12:30

Mødested Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/4661
Resume
På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker samt finansieringen af disse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen beskriver følgende temaer:
 
 • Den demografiske udviklings betydning på socialområdet,
 • Mental sundhed på socialområdet i lyset af sammenhængsmodellens tema om Sundhed
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede endvidere, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med følgende anlægsønske:
 
 • Færdiggørelse af ombygning af Vibohøj i overensstemmelse med model 2B jfr. beslutningen under sag nr. 3, idet budgethæftet opdateres behørigt.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 28. februar 2019.
 
Inddragelse og høring
Social- og Sundhedsudvalget sender deres budgetforslag til drøftelse i:
 • FagMED Social
 • FagMED Sundhed
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet
 
Den 20. maj 2019 holdes der et fælles budgetorienteringsmøde for:
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Integrationsrådet
 • Udsatterådet
 
Beskrivelse
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Status på driftsbudgettet
De centrale temaer i budgethæftet for 2020-2023 i Social- og sundhedsudvalget er sundhedsfokus på Socialområdet samt udviklingen af henholdsvis det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri. Temaerne er mere detaljeret beskrevet på side 3 i vedhæftede budgethæfte.
 
Status på anlægsbudgettet
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Forvaltningen har forslag til følgende anlægsønsker, som kan drøftes på mødet herunder, hvordan de kan finansieres:
 • Færdiggørelse af ombygning af Vibohøj – fase 2 og 3 i forhold til det projekt Byrådet godkendte den 20. juni 2018 (sag nr. 15) og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 20. februar 2019 (sag nr. 15).
 
Ovennævnte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (afsnit 6.3).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 6. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/59097
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2018 for Social- og Sundhedsudvalget.
 
På mødet den 10. april 2019 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2018 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 24. april 2019. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2019), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. april 2019 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at regnskabsresultatet for 2018 tages til efterretning og
 
2. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog regnskabsresultatet for 2018 til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget anbefalede de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Social- og Sundhedsudvalget dog ikke kan anbefale den manglende overførsel af 1. mio. kr. på socialområdet under hensyntagen til den demografiske udvikling.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
 
Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Regnskab 2018
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Socialområdet
455.238
466.599
448.350
-18.249
Sundhedsområdet
442.643
474.714
465.519
-9.195
 
Mindreforbruget på Socialområdet på 18,2 mio. kr. fordeler sig med 6,8 mio. kr. på de decentrale områder og 12,3 mio. kr. på centrale områder. Herudover er der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på puljer med ekstern finansiering og konti der ikke overføres (ældreboliger).
5,8 mio. kr. af mindreforbruget på de centrale områder er engangsbeløb. Der er indtægter på 3,5 mio. kr. vedrørende respiratorbrugere for 2017, der først er indtægtsført i 2018 og mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af forsinkelse på velfærdsteknologiprojekter.
 
Sundhedsområdet viser et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som primært skyldes lavere afregninger på stationær somatik de to sidste måneder i 2018.
Hvis kommunerne i Region Midtjylland samlet set ligger under den forudsatte betaling til Regionen for Kommunal medfinansiering kan sundhedsministeren i året efter regnskabsåret beregne en yderligere opkrævning. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at Viborg Kommune vil få en yderligere opkrævning i 2019 på ca. 10 mio. kr.
 
I bilag nr. 1 findes uddybende regnskabsbemærkninger.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2018 til 2019/2020 på driften
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Social- og Sundhedsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2018 til 2019/2020:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2018
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Socialområdet
-18.249
-6.985
*1.024
-11.287
-1.000
Sundhedsområdet
-9.195
-2.364
 
-134
-6.697
I alt
 
 
 
 
 
* Beløbet vedrører ældreboligområdet, hvor der er specielle regnskabsregler. Derfor påvirker over-/underskud på ældreboligområdet ikke politikområdet Socialområdets over-/underskud.
 
Overførslerne indstilles som udgangspunkt overført til 2019 budgettet. Dog indarbejdes 3 mio. kr. på politikområdet Socialområdet i budget 2021.
Af de ansøgte overførsler på de centrale områder overføres 1 mio. kr. ikke til politikområdet Socialområdet. Beløbet indgår i stedet som en andel af de tværgående reduktioner i budget 2020.
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Regnskab 2018
Afvigelse (minus = mindreudgift)
 
12.000
9.269
2.045
-7.224
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2018
Overføres til 2019
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
 
-7.224
-4.322
-2.818
-84
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter:
 
 • Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften 4,3 mio. kr. Afventer svar fra skat om prissætning af køb af grundstykke.
 • Vibohøj – fase 1 0,6 mio. kr. og Vibohøj – fase 2 og 3 0,7 mio. kr.
 • Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30 1,0 mio. kr.
 • IT-system personsagsområdet Socialområdet 0,6 mio. kr.
   
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.
 
Regnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkningerne for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2018. Som en del af årsregnskabet for 2018 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2018 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2018.
 
Regnskabsbemærkningerne til Social- og Sundhedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/64750
Resume
Byrådet har frigivet anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj i 2019. Ombygningen skal sikre tidssvarende faciliteter og understøtte forankringen af Housing First-baserede indsatser for hjemløse.
 
På baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer forvaltningen på dagens møde tre modeller for ombygning af Vibohøj, med henblik på drøftelse og valg af model.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at model 1 for ombygning af Vibohøj godkendes, og
 
2. at projektet igangsættes i 2019.
 
Eller
 
3. at model 2A for ombygning af Vibohøj godkendes, og
 
4. at merudgiften på 8 mio. kr. ift. de allerede afsatte anlægsmidler indarbejdes i budget 2020-2023, hvorved start af projektet udskydes indtil tidligst 2020.
 
Eller
 
5. at model 2B for ombygning af Vibohøj godkendes, og
 
6. at merudgiften på 8 mio. kr. ift. de allerede afsatte anlægsmidler indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2020-2023, og
 
7. at projektet igangsættes i 2019, og
 
8. at model 1 gennemføres, såfremt der i den igangværende budgetlægning for 2020-2023 ikke afsættes yderligere anlægsmidler.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet:
 
5. at model 2B for ombygning af Vibohøj godkendes, og
 
6. at merudgiften på 8 mio. kr. ift. de allerede afsatte anlægsmidler indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2020-2023, og
 
7. at projektet igangsættes i 2019.
 
Sagsfremstilling
Historik
Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er oprindeligt planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 blev gennemført i 2016.
Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2018 (sag nr. 15) at frigive anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen med henblik på gennemførelse i 2019.
Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 31. januar 2019 (sag nr. 3) præsenteret for et revideret forslag til ombygningens fase 2 og 3. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede det reviderede forslag på mødet den 20. februar 2019 (sag nr. 15) og besluttede at tilbagesende sagen til Social- og Sundhedsudvalget.
 
Inddragelse og høring
Medarbejderrepræsentanter og ledelse fra Forsorgscenter Viborg har samarbejdet med Ejendomme & Energi om at udarbejde den projektbeskrivelse og plan for ombygning af Vibohøj, som blev godkendt af byrådet sammen med frigivelsen af anlægsmidler, og som lå til grund for rådgiverudbuddet.
 
De modeller for ombygning af Vibohøj, som præsenteres på dagens møde er udarbejdet af rådgivningsfirmaet i samarbejde med Ejendomme & Energi samt ledelsen fra Forsorgscenter Viborg.
 
Medarbejderrepræsentanter vil blive involveret i den konkrete udformning af den model, som bliver prioriteret.
 
Beskrivelse
Status på ombygningen
Der er afsat i alt ca. 13,7 mio. kr. til ombygning Vibohøj i 2018 og 2019. Projektering af ombygningen er påbegyndt i 2018. Undersøgelserne og projekteringen har vist, at det ikke er muligt at gennemføre den plan for ombygning af Vibohøj, som byrådet godkendte på mødet den 20. juni 2018, inden for de afsatte anlægsmidler.
 
Projekteringen er aktuelt sat i bero, mens der afventes politisk stillingtagen til henholdsvis ombygning og finansiering.
 
Tre modeller for ombygning af Vibohøj
På baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2019 og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. februar 2019 præsenteres her tre modeller for ombygning af Vibohøj:
 • En model som kan gennemføres med de aktuelt bevilgede anlægsmidler (model 1)
 • To modeller som kan gennemføres, hvis der bevilges yderligere 8 mio. kr. i anlægsmidler (model 2A og 2B).
 
En sammenligning af de tre modeller ses i bilag 1.
Oversigtskort og plantegning af de tre modeller ses i bilag 2. Bogstaver i parentes i nedenstående beskrivelse af de tre modeller henviser til bygningernes betegnelser i bilag 2.
 
Model 1
Model 1 er det forslag, som blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2019 og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. februar 2019.
 
Model 1 indebærer:
 • Nyopførelse af 14 boliger
 • Modernisering og overfladerenovering af dele af de eksisterende værelser (D).
 • Etablering af lokaler til administration, sygepleje og samtale i dele af de eksisterende værelser (D).
 • Ombygning af afrusningsstuer (B)
 • Nedbrydning af herberg og værelsesfløj i 1 plan (A, F).
 • Utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø ændres ikke.
 • Anlægsudgift: 13,7 mio. kr.
 
Model 2A
Model 2A er det forslag, som lå til grund for byrådets frigivelse af anlægsmidler den 20. juni 2018.
 
Model 2A indebærer:
 • Sammenlægning af værelser på begge etager af den eksisterende værelsesfløj i 2 plan til større boliger med egen indgang, køkken og bad (D).
 • Ombygning af afrusningsstuer (B).
 • Renovering af lokaler til administration, sygeleje og samtale i eksisterende værelsesfløj i 1 plan (F).
 • Renovering af herberg (A).
 • Ombygning giver delvis løsning på utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø (sikkerhed)
 • Anlægsudgift: 21,7 mio. kr.
 
Model 2B
Model 2B fremsættes på dagens møde, på baggrund af at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 20. februar 2019 besluttede at tilbagesende sagen om Vibohøj til Social- og Sundhedsudvalget.
 
Model 2B indebærer:
 • Nyopførelse af 14 boliger
 • Sammenlægning af værelser på 1. sal i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan til større boliger med egen indgang, køkken og bad (D)
 • Ombygning af afrusningsstuer (B)
 • Renovering af lokaler til administration, sygeleje og samtale i stueetagen i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan (D)
 • Nedbrydning af herberg og dele af værelsesfløj i 1 plan (A, F).
 • Ombygning løser utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø (sikkerhed og indeklima).
 • Anlægsudgift: 21,7 mio. kr. Nyopførelse af 14 boliger kan igangsættes nu. Bevilges ikke yderligere midler, gennemføres resten af model 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ifølge den plan, som blev godkendt sammen med frigivelsen af anlægsmidler, skulle ombygningen være afsluttet medio 2020.
 
Tidsperspektivet for de tre scenariers afslutning af ombygningen er følgende:
Model 1: Opstart byggeri: 1. august 2019. Forventet ibrugtagning: 1. juli 2021 (ny bygning 1. marts 2020).
Model 2A: Opstart byggeri: 1. juni 2020. Forventet ibrugtagning: 1. juli 2021.
Model 2B: Opstart byggeri: 1. august 2019. Forventet ibrugtagning: 1. juli 2021 (ny bygning 1. marts 2020).
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Model 1 som kan gennemføres med de aktuelt bevilgede anlægsmidler.
Model 2A og 2B kan gennemføres, hvis der bevilges yderligere 8 mio. kr. til projektet i Budget 2020-2023.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/6161
Resume
Forvaltningen har, på baggrund af drøftelse på det seneste udvalgsmøde, udarbejdet et forslag til en model for sundhedstjek. Modellen er baseret på erfaringer fra andre kommuner og indeholder to elementer: en opkvalificering af socialfagligt personale, samt indførelse af årlige helbreds- og livsstilssamtaler på botilbuddene.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til model for sundhedstjek på botilbud i Viborg Kommune godkendes, herunder at der udarbejdes et koncept for årlige helbredssamtaler.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til model for sundhedstjek på botilbud i Viborg Kommune, herunder at der udarbejdes et koncept for årlige helbredssamtaler.
Sagsfremstilling
Historik
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har været i kontakt med en række kommuner, for at afklare deres erfaringer med sundhedstjek på botilbud.
 
Tilbagemeldingerne fra kommunerne viste, at indsatserne overordnet set er bygget op omkring enten opkvalificering af det socialfaglige personale, ansættelse af tværgående sygeplejersker eller samarbejdsaftaler med alment praktiserende læger. Det kan umiddelbart ikke dokumenteres at én af modellerne har markant højere effekt end de andre. Erfaringerne fra kommunerne viser dog, at det centrale for at sikre, at sundhedstjek har en effekt for borgeren er, at udføreren af sundhedstjekket har et indgående kendskab til borgen. Dette blev understøttet af drøftelserne mellem Social- og Sundhedsudvalget og de praktiserende læger på mødet den 28. februar 2019.
 
På den baggrund foreslås en model, der består af to elementer:
 • Opkvalificering af socialfagligt personale i forhold til sundhed og dokumentation i borgerens hverdagsliv
 • Årlige helbreds- og livsstilssamtaler
 
Udgangspunktet er, at borgere på bosteder – ligeså vel som borgere i al almindelighed – kun skal gå til læge, når der er en særlig grund til det. Arbejdet med sundhed skal derfor forankres i borgerens hverdag.
 
Opkvalificering af socialfagligt personale
Viborg Kommune har igennem flere år haft fokus på at styrke den sundhedsfaglige indsats på kommunens botilbud. Man har blandt andet implementeret ”I Sikre Hænder” med tilhørende undervisning og kompetenceudvikling. Fra 2019 har Viborg Kommune derudover igangsat et 2-årigt projekt med støtte fra Sundhedsstyrelsen, der skal styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene i Viborg Kommune.
 
Kernen i projektet er kompetenceudvikling af medarbejdere på Socialområdet. Det betyder, at medarbejderne i 2019-2020 skal gennemgå undervisning i:
 • Risikobaserede tilsyn og sundhedsfaglig dokumentation
 • Utilsigtede hændelser (UTH) og patientsikkerhed
 • Hygiejne og smittekæde
 • Medicinhåndtering og psykofarmaka
 
Der er således allerede igangsat et kompetenceudviklingsforløb, der netop har til formål at sikre, at alle medarbejdere på et botilbud har fokus på at monitorere og observere borgerne og på at understøtte borgernes trivsel i forhold til de 12 sygeplejefaglige problemområder og medicinhåndtering.
 
Som en del af det ovennævnte projekt har Viborg Kommune pr. 1. januar 2019 ansat to tværgående sygeplejersker på Socialområdet, der udover undervisning står for supervision og sparring for både det sundhedsfaglige og det pædagogiske personale i forhold til varetagelse af sundhedsfaglige opgaver, behandling og medicinering.
 
Årlige helbreds- og livsstilssamtaler
For at sikre en systematik i sundhedsarbejdet på bostederne vil hver borger blive tilbudt en årlig helbreds- og livsstilssamtale. Der skal således udvikles en metode, så socialfagligt personale bliver rustet til at foretage disse samtaler.
 
På Sundhedsområdet har man tidligere udviklet et samtalehjul, der aktuelt bliver anvendt både i Sundhed og Omsorg som et tværfagligt arbejdsredskab, der understøtter helhedstænkning. Samtalehjulet er en metode, der understøtter dialogen mellem personalet og borgeren, ved at give personalet en systematik til at afdække borgerens sundhedstilstand, livsstil, samt borgerens egne ønsker og behov.
 
I udarbejdelsen af konceptet for de årlige helbreds- og livstilssamtaler vil erfaringerne med brugen af samtalehjulet i regi af Sundhedscenteret blive inddraget. Der vil ligeledes kunne aftales et forløb, hvor medarbejdere kan forestå introduktion til samtalehjulet for medarbejderne på socialområdet, således at de rustes til at anvende hjulet i forbindelse med samtalerne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Modellen kan forventes implementeret når projektet er afsluttet i 2020. Der skal ligeledes udarbejdes et koncept for årlige helbredssamtaler.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifter til uddannelse af personalet og afholdelse af årlige helbredssamtaler kan indeholdes i projektet ”Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på de psykiatriske botilbud i Viborg Kommune”, hvor Viborg Kommune er bevilliget 3,1 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Projektet løber frem til 31. december 2020. Hertil kommer udgifter til afholdelse af årlige helbredssamtaler, der på nuværende tidspunkt ikke findes et estimat for. Dette afklares i forbindelse med udarbejdelse af konceptet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 19/8791
Resume
Social- og Sundhedsudvalget tildeler støtte til frivilligt socialt arbejde 2 gange årlig. Der er ansøgningsfrister den 1. oktober og den 1. marts.
 
Anden runde af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) for 2019 skal nu fordeles.
Ansøgningerne er gennemgået af Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der træffes afgørelse omkring tildeling af støtten til frivilligt socialt arbejde.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget traf afgørelse om tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde – anden runde.
 
Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse om tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag 3.
 
Sagsfremstilling
Historik
§ 18-midler fordeles aktuelt to gange årligt. Den første runde for 2019 blev behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29.november 2018 (sag nr. 9).
Dette er første ansøgningsrunde med reviderede kriterier for § 18, som også blev godkendt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29.november 2018 (sag nr. 8).
 
Inddragelse og høring
Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen (en arbejdsgruppe med tre faglige personer fra Socialområdet, Sundhedsområdet og Børn- og Ungeområdet) har gennemgået ansøgningerne, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
 
Beskrivelse
Til anden runde er der indkommet 34 ansøgninger. Antallet af ansøgninger er traditionelt mindre end i runde 1, hvor det samlede antal ansøgninger var 69.
 
Det er muligt at søge om generelt tilskud til frivilligt socialt arbejde, og samtidig er der afsat 2 x 100.000 kroner til puljer i 2019 og 2020 med fokus på inklusion og sundhed.
 
Pulje 1
Inklusionstiltag: Der er indkommet 2 ansøgninger til denne pulje. Det drejer sig henholdsvis om foreningen Tasermiut med et kulturprojekt om Grønland samt Høreforeningen, der søger til et mobilt teleslyngeanlæg.

Pulje 2
Forebyggelsesinitiativer: Der er ikke indkommet ansøgninger til denne pulje.
 
Den samlede oversigt over ansøgninger er vedlagte som bilag.
 
Bilag 1 er en kort samlet oversigt over ansøgninger til § 18-midler, med indstillinger fra Frivillighedsråd og Indstillingsgruppe. Der hvor der er enighed mellem Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen i anbefalingen, er dette markeret med grønt.
 
Bilag 2 er en samlet oversigt over foreningernes ansøgninger til den generelle pulje for frivilligt socialt arbejde.
 
Der er 5 foreninger, som ønsker en flerårig bevilling.
 
Social- og Sundhedsudvalgets kriterier for flerårige bevillinger blev vedtaget den 29. november 2019:
 
”Flerårige bevillinger. Det er muligt at søge flerårige bevillinger, hvor man så skal fremlægges en handleplan for benyttelsen af midlerne. Flerårige bevillinger er beregnet til at skabe en sikker og stabil drift for centrale tilbud indenfor det frivillige sociale område”
 
Det er ikke forvaltningens vurdering, at de aktuelle ansøgere opfylder kriterierne omkring at være centrale tilbud indenfor frivillighedsområdet jf. kriterierne for støtte til en flerårig bevilling.
 
Alternativer
At delegationsforholdende kunne ændres.
 
Tidsperspektiv
Første ansøgningsrunde for 2020 har ansøgningsfrist den 1. oktober 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er årligt afsat 3.063.000 kr. til denne indsats.
 
Tildeling af midler i 2019 sker ud fra en forventning om byrådets godkendelse af overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019. Byrådets behandling af regnskabsresultatet for 2018 sker den 24. april 2019. Såfremt overførsel, ikke godkendes politisk, så vil beløbet der overstiger de 43.485 kr. blive modregnet i næste års bevilling.
 
Økonomisk oversigt
Restbudget 2019
Forventet overførsel
 
Samlet beløb
  43.485 kr.
357.896 kr.
 
401.381 kr.
 
Ansøgningerne til 2. runde 2019 søger samlet kr. 580.048 kr. De flerårige ansøgninger har virkning i 2020 med 142.452 kr. og i 2021 med 102.452 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver, at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.
Bilag

Sagsid.: 19/6699
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at klagesagerne afvises.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget behandlede klagesagerne og besluttede at fastholde afslag til henholdsvis Viborg Retshjælp og Børn og Forældre.
 
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har kompetencen til at bevilge støtte til frivilligt socialt arbejde i Viborg Kommune. Udvalget skal behandle eventuelle klagesager over de trufne afgørelser.
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med den oprindelige behandling af ansøgningerne var Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen inddraget i processen.
 
Beskrivelse
Den første runde af ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde for 2019 blev behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2018. I forlængelse af udvalgets behandling er der sendt bevillinger og afslag ud jævnfør udvalgets afgørelse den 3. december 2018. Svar til foreningerne er vedhæftet som bilag 1 og bilag 5.
 
Efterfølgende har forvaltningen modtaget klager over afgørelserne fra to foreninger. Der blev i alt sendt 10 afslag. Foreningernes klager er vedhæftet som bilag 2 og bilag 6.
 
Efter modtagelse af klagerne er disse blevet genbehandlet i forvaltningen med henblik på en fornyet politisk behandling. Foreningernes oprindelige ansøgninger er vedhæftet som bilag 3, 4 og 7.
 
Den første klage er modtaget fra foreningen Viborg Retshjælp den 31. januar 2019, hvor foreningen problematiserer Frivillighedsrådets indstilling i sagerne, samt den efterfølgende begrundelse i afslaget. Foreningen gør gældende, at modtagere af retshjælp er socialt udsatte borgere.
 
Viborg Retshjælp søgte om 325.500 kr. til driftsudgifter og 28.200 kr. til projektudgifter, samlet 353.700 kr. i forbindelse med opstart af en retshjælp i Viborg.
 
Afslaget fra Social- og Sundhedsudvalget var begrundet i det forhold, at målgruppen for retshjælpen ikke var socialt udsatte.
 
Den anden klage er modtaget fra foreningen Børn og Forældre den 7. februar 2019.
 
Foreningen ønsker en genbehandling af ansøgning om driftstilskud på 17.500, som de fik afslag på, idet foreningen gør opmærksom på, at der skal sondres mellem projekt- og driftstilskud. Børn og Forældre modtog tilskud til deres projektansøgning.
 
Afslaget fra Social- og Sundhedsudvalget var begrundet i den samlede prioritering af de økonomiske midler. Samt det forhold at foreningen var tilgodeset med projektmidler i samme ansøgningsrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Såfremt klagerne får medhold i deres klage, vil det reducere det samlede beløb til fordeling i 2. runde 2019.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med klagesager skal sagen genbehandles af Social- og Sundhedsudvalget. Udvalgets genbehandling er sidste klageinstans. Udvalget har dog selv mulighed for at anmode om, at Viborg Byråd træffer afgørelse i sagen.
Bilag

Sagsid.: 19/4146
Resume
På udvalgsmødet præsenterer forvaltningen et oplæg om aktuelle temaer i det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget holder forvaltningen oplæg om aktuelle temaer i det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet, herunder:
 • Status på udviklingen af den nære psykiatri,
 • Psykiatri-elementer i regeringens udspil til en sundhedsreform,
 • Ændring af visitation til de særlige pladser i regionspsykiatrien.
 
Status på udviklingen af den nære psykiatri beskrives desuden i det følgende.
 
Status fra den midtjyske alliance om den nære psykiatri
Kommunekontaktrådet i Midtjylland (KKR) afholdt i marts 2018 en politisk konference om den nære psykiatri. Som et resultat af konferencen er dannet en fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og regionale bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien.
 
Alliancen er forankret i KKR og i Regionsrådet og drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget (regionsråds-formanden og de 19 borgmestre).
 
Kontaktudvalget blev på møde den 31. august 2018 præsenteret for et udspil til vision og målgrupper for en fælles indsats i regi af alliancen om den nære psykiatri. Et udspil som forinden var til politisk drøftelse i kommunale udvalg, regionsråd og brugerorganisationer.
 
Udvikling af den nære psykiatri indgår ligeledes som et af de prioriterede indsatsområder i sundhedsaftalen 2019-2023, hvor de to først prioriterede målgrupper er:
 
 • Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig.
 • Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis.
 
Der har i efteråret 2018 været nedsat to tværsektorielle grupper, der har identificeret forslag til fælles initiativer inden for de to målgrupper. Styregruppen for alliancen har på den baggrund peget på 10 fælles initiativer samt bud på deres forankring. Initiativerne har alle et tværsektorielt sigte. Realisering og videreudvikling af dem fordrer derfor et fortsat tæt tværsektorielt samarbejde.
 
Kontaktudvalget er orienteret om alliancens initiativer, og der vil nu blive arbejdet videre med at udvikle og afprøve dem. Initiativerne er præsenteret i kort form nedenfor og er yderligere uddybet i bilag 1 med alliancens samlede initiativer.
 
Initiativer ift. mental sundhed hos børn og unge
Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis samt Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Afdeling:
En fælles handleplan skal skabe bedre sammenhæng og klar ansvarsfordeling for børn og unge, som henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Både i forhold til kontakt, kommunikation og henvisningspraksis.
 
Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse:
Initiativet skal sikre, at vigtig viden om den unges trivsel overdrages mellem folkeskolen og den modtagende uddannelse, og at eventuelle vigtige relationer kan følge med i overgangen.
 
Oplysning om social (mis)forståelse: ”Jeg er helt normal”:
De unge spejler sig meget i hinanden - og med Facebook, Instagram og andre sociale medier, er der meget fokus på at ‘udstille det perfekte liv’. Med inspiration fra Sundhedsstyrelsens materiale om alkohol og rusmidler til 7.-9. klassetrin udvikles et tilsvarende koncept, der skal øge bevidstheden blandt de unge om, hvad der er et ‘normalt ungeliv’.
 
Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler:
Projektet skal afdække, om der er behov for et fælles koncept og udbredelse af ‘trivselsvejledere´.
 
Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (satspulje projekt):
Region Midtjylland har sammen med 14 midtjyske kommuner fået tilsagn om midler til at afprøve tre delprojekter i perioden 2018-2021. Formålet er at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet med hjælp fra alle alliancens parter.
 
Initiativer ift. voksne borgere med svær psykisk sygdom
Én borger – ét fælles forløb:
Der udvikles en tværsektoriel samarbejdsmodel om Én borger - ét fælles forløb. Samarbejdsmodellen indeholder flere sammenhængende og understøttende elementer, der skal udvikles (koordination, fælles infrastruktur m.m.).
 
Tværsektorielt call-center (psykiatri og somatik):
Et tværsektorielt call-center skal understøtte sammenhæng og bedre borgerforløb. Call-centret skal vejlede fagpersoner i klyngen (kommunale, regionale, praktiserende læger, vagtlæger) om kommunale og regionale tilbud.
 
Initiativer for de mest udsatte borgere:
Der udvikles en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor der etableres et team omkring borgeren med det formål at styrke det tværsektorielle samarbejde om de mest udsatte borgere. Der findes allerede forskellige teamløsninger regionalt og kommunalt, hvor der kan findes gode erfaringer med henblik på videre udbredelse.
 
Udgående ambulante teams:
Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Initiativet skal bygge på eksisterende erfaringer med udgående ambulante teams med fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen praksis.
 
Tværgående initiativer
IT og kommunikation på tværs:
Der skal arbejdes med/udvikles løsninger, der har til formål at undersøge mulighederne for tværsektoriel elektronisk kommunikation i psykiatrien ved brug af MedCom standarder.
 
Næste skridt
Næste skridt er at udvikle, afprøve, kvalificere og vurdere de fremsatte løsningsforslag via bl.a. prøvehandlinger. En række af forslagene forankres i klyngeregi, mens andre er forankret i regi af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri.
 
En ambition med udviklingsprocessen er at afklare, om løsninger skal spredes til alle kommuner/hele regionen evt. via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem alliancens parter. I de tilfælde hvor initiativer og prøvehandlinger resulterer i forslag til konkrete forpligtende samarbejdsaftaler mellem alliancens parter, vil disse blive fremlagt til politisk godkendelse i alle byråd og regionsrådet.
 
I efteråret 2019 afholdes en fælles konference mellem alle alliancens parter, hvor alliancen vil præsentere, hvilke prøvehandlinger der er i gang og resultaterne af de prøvehandlinger, der er gennemført. På konferencen drøftes også iværksættelse af yderligere fælles initiativer i 2020 og frem.
 
Det forventes at KKR, Regionsrådet og Kontaktudvalget kan præsenteres for resultaterne af de første prøvehandlinger ultimo 2019.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/23930
Resume
I Viborg Kommune er der iværksat forskellige tiltag for at kunne leve op til den nye lovgivning om at tilbyde genoptræning inden for syv dage, for borgerne der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan.
Siden den 18. februar 2019 har det været muligt for borgerne at vælge en privat leverandør, hvis Kommunen ikke kan tilbyde genoptræning rettidigt.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Sagsfremstilling
Historik
Folketinget har besluttet, at borgere er berettiget til at få genoptræning efter sundhedslovens § 140 igangsat, inden syv dage efter udskrivelse fra hospitalet. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2018 (sag nr. 11) blev udvalget orienteret om loven, og status på implementeringen i Viborg Kommune.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Siden Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om implementeringen af lovgivningen om genoptræning inden for syv dage, er organisationen Fritvalgservice dannet, for at føre den nye lovgivning ud i livet. Fritvalgservice er et datterselskab under Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).
 
Fritvalgservice har udviklet en portal, de kalder ”Mingenoptræning” (Mingenoptræning.dk). ”Mingenoptræning” åbnede den 18. februar 2019 og fra denne dato, har det været muligt at vælge en privat leverandør, hvis borgeren er berettiget til det.
 
I første omgang gælder ordningen kun for almen genoptræning på basalt niveau, som er ca. 70 % af alle genoptræningsforløb. For øvrige genoptræningsforløb vil det først være muligt at vælge en privat leverandør til efteråret.
 
På ”mingenoptræning” kan borgeren orientere sig i, hvilke private leverandører der tilbyder den behandling de er visiteret til. De private leverandører, som borgerne kan vælge i mellem, skal have en aftale med Fritvalgservice.
 
Udvalget af behandlere er ikke afgrænset til, hvilken kommune borgeren bor i, da borgeren frit kan vælge blandt alle godkendte private leverandører.
 
I Viborg Kommune er der indtil videre fem klinikker, der har opnået godkendelse til ordningen for genoptræning på basalt niveau. Tre af klinikkerne ligger i Viborg by, en ligger i Ørum og en ligger i Karup. Der bliver hele tiden godkendt nye, og der er flere godkendelser af private leverandører undervejs i og omkring Viborg Kommune.
 
For at kunne tilbyde genoptræning inden for syv dage efter en udskrivelse fra hospital, er der indført nye arbejdsgange i Genoptræning og Sundhedscenteret. De nye arbejdsgange drejer sig om visitationen af borgerne og sagsbehandlingen af de indkomne genoptræningsplaner.
 
Siden ”mingenoptræning” åbnede, har Viborg Kommune modtaget 122 almene genoptræningsplaner. Af de 122 genoptræningsplaner har ni borgere haft mulighed for at benytte sig af det frie valg, og modtaget behandling hos en privat leverandør.
Årsagen til at Viborg Kommune ikke selv har kunne udføre opgaven inden for de syv dage, skyldes ekstraordinært mange udskrivninger med genoptræningsplaner i januar 2019.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/35510
Resume
I 2018 blev der på Social- og Sundhedsudvalgets område gennemført 30 tilsyn. Udvalget orienteres i sagsfremstillingen om de overordnede og generelle konklusioner på tilsynene.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om tilsyn indenfor Social og Sundhed i 2018 tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til mødet den 2. maj 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal føre tilsyn med plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap og i andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Viborg Kommune er ligeledes forpligtet til at føre tilsyn med de botilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Midts tilsynsforpligtigelse, samt tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt friplejeboliger.
 
På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2018 gennemført i alt 30 tilsyn. De fordeler sig på 18 tilsyn fra Socialtilsyn Midt, ni tilsyn fra BDO og tre tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I bilag
 
Nedenfor orienteres udvalget om de overordnede og generelle konklusioner på tilsynene. De enkelte tilsynsrapporter er løbende sendt til orientering hos udvalgsmedlemmerne, umiddelbart efter, tilsynet er udfærdiget.
 
BDO
Samlet set tegner der sig et billede af, at Viborg Kommunes aktivitets- og samværstilbud generelt er meget velfungerende, og borgerne trives. Tilsynet anbefaler, at i flere tilbud kan arbejdet med relevante mål og delmål for borgerne kvalificeres. Det sker ved et øget fokus på arbejdet med delmål og evalueringen af disse.
 
Socialtilsyn Midt
Sammenfattende for de 18 tilsyn gennemført af Socialtilsyn Midt, kan det konkluderes, at alle tilbuddene levede op til det grundlæggende niveau, de blev mål på. Alle institutioner, med undtagelse af en enkelt, scorede 4 eller højere på den samlede score i tilsynet (på en skala fra 1 til 5). En enkelt institution blev i 2018 godkendt med påbud, og scorede derfor ikke over 4 i den samlede vurdering. De enkelte tilbuds score kan ses i bilag 2.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed – risikobaserede tilsyn
Det risikobaserede tilsyn er et nyt tilsyn med sundhedsfaglig karakter. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret herom på mødet den 1. november 2018 (sag nr. 14).
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn med tre tilbud under Social- og Sundhedsudvalget i 2018. Det gælder Botilbuddet Søbo, Sundhedscenter Viborg og Rehabiliteringscenter Viborg.
Et tilbud fik, på baggrund af tilsynsbesøget, et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Efterfølgende har der været et forløb, hvor institutionen har tilpasset praksis efter tilsynets henstillinger. Det pågældende tilbud blev, på baggrund af et opfølgende tilsyn den 14. januar 2019, godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og tilbuddet blev tildelt kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 
Sagsfremstilling
Historik
Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra forskellige fora i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Klyngestyregruppen i Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien, Almen praksis og de 3 kommuner i Silkeborg, Skive og Viborg
 
Fremtidige indsatser for sikkert patientflow
Hospitalsenhed Midt vil i foråret 2019 implementere to indsatser der omhandler,
-          Fokus på udskrivelser før kl. 12 og
-          Nemmere adgang til retningslinjen om den gode udskrivelse ved udarbejdelse af en Pixiudgave til personalet.
Begge indsatser omhandler den gode udskrivelse, og har fokus på snitfladerne mellem personalet på hospitalet og kommunerne.
Ved at have klare aftaler for de administrative arbejdsgange, vil borgerne have en mere smidig overgang fra hospital til kommune. Det skal på sigt resultere sig i flere gode udskrivelser og færre utilsigtede hændelser.
I slutningen af 2019 vurderes der på om indsatserne har haft en positiv effekt.
 
Prøvehandling for genoptræningsplaner for psykiatriske patienter
Når en borger udskrives fra behandling på et psykiatrisk hospital, kan der medfølge en ambulant genoptræningsplan. Kommunerne udfører og finansierer genoptræningen, som udføres med hjemmel i Sundhedsloven. Der er behov for et større fokus på netop disse genoptræningsplaner for psykiatriske patienter. Derfor har den regionale sundhedsstyregruppe igangsat en prøvehandling med det formål, at udvikle snitflader og arbejdsgange i forhold til genoptræning efter behandling på et psykiatrisk hospital. Dette skal medvirke til, at borgeren oplever et mere sammenhængende forløb.
Midtklyngen forestår prøvehandlingen i samarbejde med det kommunale/regionale Sundhedsaftalesekretariat.
De erfaringer og den viden der opnås i forbindelse med prøvehandlingen som forventes afsluttet i efteråret 2019, skal spredes til de andre klynger i regionen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til mødet den 2. maj 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag