You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 2. maj 2019 kl. 12:30

Mødested Viborg Krisecenter
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Niels Dueholm
Bemærkninger

Sagsid.: 19/17185
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde på Viborg Krisecenter.
 
Mødet indledes med, at afdelingsleder Jane L. Madsen byder velkommen og præsenterer Viborg Krisecenter.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om Viborg Krisecenter tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om Viborg Krisecenter til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Intet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/4780
Resume
Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at forvaltningen undersøger yderligere muligheder for etablering af tilbud til sårbare unge. Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt indholdet og karakteren af headspace som et muligt tilbud. Derfor orienteres udvalget om dette samt alternative, eksisterende indsatser for den målgruppe af sårbare unge, som headspace henvender sig til. På baggrund af dette skal udvalget tage stilling til, om der skal etableres et headspace i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med muligheden for etablering af et headspace i Viborg Kommune.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med muligheden for etablering af et headspace i Viborg Kommune, da der i forvejen er en række velfungerende tilbud til sårbare unge.
 
Social- og Sundhedsudvalget fastholder fokus på de eksisterende tilbud med henblik på eventuelle tilpasninger.
 
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med konstitueringen for 2018-2021 fremsatte byrådet et ønske om at etablere gratis psykologhjælp til 15-25-årige. Social- og Sundhedsudvalget godkendte derfor en model for dette på sit møde den 29. november 2018 (sag nr. 5). Viborg Kommune har parallelt hermed modtaget en henvendelse fra headspace med tilbud om etablering af en afdeling i Viborg, hvorfor udvalget besøgte et sådan tilbud under sin studietur i 2018. Forvaltningen har derfor undersøgt mulighederne for etablering af et headspace i Viborg Kommune.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Headspace er et gratis tilbud til unge, som vil tale om de problemer, der tynger dem. Headspace er ikke et behandlingstilbud, men et tidligt forebyggende tilbud om hjælp og rådgivning. Alle unge kan komme i headspace uagtet, om deres problemer skyldes kærestesorger, familien, misbrug, skolen, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, depression eller hjemløshed eller andet. Dermed er det en bred målgruppe, headspace henvender sig til. Den eneste målgruppeafgrænsning er reelt, at man er 12-25 år.
 
I et eventuelt headspace i Viborg Kommune forventes to fagpersoner ansat på fuld tid. Det er dog erfaringen fra andre kommuner, at hovedparten af indsatsen overfor de unge i målgruppen varetages af frivillige. Derudover stiller headspace som krav, at der skal tilknyttes en kommunalt ansat medarbejder i 15 timer ugentligt.  
 
Et headspace i Viborg Kommune vil medføre en årlig udgift på ca. 1,132 mio. kr. Det beløb finansierer en ugentlig åbningstid på 18 timer fordelt på mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 12.00-18.00.
 
Forvaltningens vurdering og anbefaling
I Viborg Kommune er der allerede en række tilbud til sårbare unge i samme aldersgruppe, som headspace henvender sig til. Tilbuddene leverer længere ugentlig åbningstid end headspace, hvorfor der er en bedre tilgængelighed. Samtidig leveres tilbuddenes aktiviteter primært af faguddannet personale med specialviden om sårbare børn og unge. Det vurderes at sikre en højere kvalitet i indsatsen for den enkelte. Derudover har forvaltningen været i kontakt med andre kommuner, hvor der allerede er etableret et headspace. Her er erfaringen, at headspace ikke har givet sårbare unge bedre muligheder for hjælp end de tilbud, der eksisterede i forvejen. På den baggrund anbefaler forvaltningen ikke, at der etableres et headspace i Viborg Kommune. 
 

Alternativer

På nuværende tidspunkt er nedenstående tilbud tilgængelige for sårbare unge i Viborg Kommune. Tilsammen udgør disse et højt kvalificeret alternativ til den indsats, headspace forventes at kunne levere.
 
Gratis psykologhjælp tilbydes i regi af Familiecenter Viborg. Her har sårbare unge i alderen 15-25 år mulighed for at henvende sig anonymt med henblik på at få op til fem rådgivningssamtaler med en psykolog. Tilbuddet har på nuværende tidspunkt en kapacitet på 14 timer om ugen.
 
Sted1 er et kommunalt værested for sårbare børn og unge fra Viborg Kommune i alderen 13-19 år. Alle i aldersgruppen er velkomne på Sted1, hvor der ikke er nogen registrering, visitation eller tilmelding. Typisk er der mellem 40 og 60 unge dagligt. Sted1 er bemandet med pædagogisk personale i hele åbningstiden på 4-5 timer dagligt i alle ugens hverdage. De unge har mulighed for både uformel samtale i det åbne rum, og 1-til-1 samtaler i et samtalerum.
 
Familieorienteret alkoholbehandling er et tilbud, som blandt andet består af op til 10 familiesamtaler for familier med unge i alderen 0-17 år, hvor en forælder har et alkoholforbrug, der påvirker hele familien. Familieorienteret alkoholbehandling varetages i et samarbejde mellem Rusmiddelcenter Viborg og Familiecenter Viborg, hvor der også tilbydes gruppeforløb for børn i alderen 8-13 år med en forælder, der drikker for meget.
 
Samtale- og samværsgrupper for børn med psykisk syge forældre er et tilbud til børn og unge i alderen 7-17 år i regi af Familiecenter Viborg. Her har målgruppen mulighed for at tale med jævnaldrende samt en kommunalt ansat fagperson, der står for gruppeforløbet.
 
TUBA Viborg tilbyder hjælp til unge i alderen 14-35 år, hvis forældre har et misbrugsproblem. Tilbuddet omfatter rådgivning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt andre arrangementer for de unge i målgruppen samt deres nærmeste pårørende. Terapien varetages af faguddannet personale. Viborg Kommune har en samarbejdsaftale med TUBA Viborg.
 

Tidsperspektiv

Såfremt udvalget ønsker at etablere et headspace i Viborg Kommune, vil det tidligst kunne realiseres i 2020, da udgiften til etablering skal prioriteres i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etablering af et headspace i Viborg Kommune er forbundet med følgende årlige omkostninger:
 
Budgetpost:
Årlig udgift:
Estimerede udgifter til kommunal medarbejder i 15 timer om ugen
0,182 mio. kr.
Årlige drifsudgifter til headspace
0,750 mio. kr.
Estimerede årlige udgifter til lokaler (lokaler skal godkendes af headspace)
0,200 mio. kr.
Samlet estimeret årlig udgift for 2020 samt i hvert af overslagsårene:
1,132 mio. kr.
 
I ovenstående tabel er både udgiften til en kommunal medarbejder og udgiften til lokaler til headspace estimater, der vil kunne ændre sig.
 
Den årlige udgift må forventes at være stigende for hvert år, da den tilpasses den aktuelle pris- og lønfremskrivning.
 
Størrelsen på udgifter til lokaler til headspace er forbundet med væsentlig usikkerhed, da headspace skal godkende lokalerne. Derfor er det på nuværende tidspunkt svært at forudsige udgiften, inden forslag til lokaler er godkendt af headspace.
 
Fra 2019-2022 finansieres den øvrige drift af headspace via satspuljemidler. Såfremt der ikke sikres anden finansiering af headspace fra 2023, må den kommunale driftsudgift på 0,75 mio. kr. årligt forventes at stige. Derfor er den reelle udgift til driften af et lokalt headspace fra 2023 usikker. 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/4661
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget drøftede udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede:
 • at headspace og mental sundhed ikke skal indgå i budgethæftet som driftsønsker.
 • at implementering af det landsdækkende telemedicinske KOL-program ikke for nuværende skal indgå i budgethæftet som en udfordring på sundhedsområdet, da omfanget af udfordringen først er kendt i løbet af 2020.
 • at der skal indarbejdes en udfordring på 1,2 mio. kr. til elever i budgethæftet, idet udfordringen finansieres ved omprioriteringer inden for rammen, såfremt der ikke kan tilføres midler på anden vis.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede endvidere, hvilke nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
 
Social- og Sundhedsudvalget har ingen nye anlægsønsker, der kan finansieres inden for spillereglerne for budgetprocessen 2020-2023.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 28. marts 2019.
 

Inddragelse og høring

Den 20. maj 2019 afholdes fælles budgetorienteringsmøde med Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.
 

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2019-22, som byrådet vedtog i oktober 2018. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
 
2019
2020
2021
2022
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
0
0
0
0
Afsnit 4.1
Driftsønsker
700
700
700
700
Afsnit 4.2
Finansiering
-700
-700
-700
-700
Afsnit 4.3
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at der er fundet finansiering for driftsønsker. Der er dog i afsnit 4.1 og 4.2 i budgethæftet peget på udfordringer og yderligere driftsønsker, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er fuldt afklarede.
De enkelte udfordringer, driftsønsker og finansierningsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.
 
Forslag til anlægsbudget
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. I budgethæftet er følgende nye anlægsønsker beskrevet (afsnit 6.3):
 • Færdiggørelse Vibohøj
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Det er ikke muligt at pege på finansiering af anlægsønsket om færdiggørelse af Vibohøj inden for det eksisterende anlægsbasisbudget.
 
Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 6. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/60594
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed og Omsorg, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi) at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes. 
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi) at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik
Intet.

 

Inddragelse og høring
Intet.

 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2018 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2018 til 2019 først behandles af byrådet den 24. april 2019, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2019.
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Sundhedsområdet
482,1
484,6
463,5
-18,6
-21,1
      Socialområdet
458,2
471,5
470,1
11,9
-1,4
Serviceudgifter i alt
940,3
956,1
933,6
-6,7
-22,5
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
14,8
19,2
10,0
-4,9
-9,2
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
14,8
19,2
10,0
-4,9
-9,2
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
955,2
975,3
943,6
-11,6
-31,7
Tabel 1
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
 
Sundhedsområdet
Politikområdet forventer en mindreudgift på 21,1 mio. kr., som fremkommer ved en mindreudgift på de decentrale områder på 0,5 mio. kr. og en mindreudgift på 20,6 mio. kr. vedrørende Kommunal Medfinansiering mv (KMF). 
Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at give kommunerne budgetgaranti på området med KMF for 2019, hvilket betyder, at Viborg Kommune får opkrævninger svarende til budgettet for 2019, dog med forskydninger mellem årene 2019 og 2020.
 
Socialområdet
Der forventes en mindreudgift på 1,4 mio. kr. på politikområdet Socialområdet. Mindreudgiften skal ses i forhold til et indregnet overskud fra 2018 på 15,1 mio. kr. for det centrale og decentrale område i alt. Der forbruges således kraftigt af de opsparede midler, hvilket skyldes at tilgangen til området i øjeblikket væsentligt overstiger afgangen. Der er både tale om, at tilgangen er større end forventet samt at afgangen er mindre end forventet.
Mindreudgiften fordeler sig med en merudgift på de centrale områder på 2,5 mio. kr. og en mindreudgift på de decentrale områder på 3,9 mio. kr.
 
Der gøres opmærksom på, at den samlede budgetopfølgning for Viborg Kommune viser en forventet overskridelse af statens serviceramme i 2019.
 
ANLÆG
Der forventes en mindreudgift på 9,2 mio. kr., som skyldes tidsmæssige forskydninger på nogle af projekterne.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 

Alternativer
Intet.

 

Tidsperspektiv
Intet.

 

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.

 

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 19/17299
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der træffes afgørelse omkring tildeling af støtten til frivilligt socialt arbejde.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget traf afgørelse om tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde.
 
Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse om tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag 5.
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget bevilger støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt.
 
Den 2. ansøgningsrunde for 2019 blev behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. marts 2019 (sag nr. 5).
 

Inddragelse og høring

Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen har gennemgået ansøgningerne, og deres anbefalinger fremgår af bilag 1.
 

Beskrivelse

I forbindelse med udvalgets behandling blev følgende ansøgninger udsat
 
 • Støtteforeningen Katrinehavens Venner, ansøgning om tilskud til musik til sommerfest på kr. 10.000
 • Landsforeningen for Børn og Forældre, ansøgning om driftstilskud på kr. 9.500
 • Landsforeningen for Børn og Forældre, ansøgning om støtte til øget rådgivningsaktivitet i dagtimerne på kr. 9.800
 
De tre ansøgninger fremgår af bilag 2.
 
I forhold til ansøgningen fra Støtteforeningen Katrinehavens Venner er der udarbejdet et notat, der beskriver, at det er muligt at støtte ansøgningen indenfor rammerne af kriterierne for frivilligt socialt arbejde. Notatet er vedlagt som bilag 3.
 
I forhold til ansøgningerne fra Landsforeningen for Børn og Forældre, så er der udarbejdet et notat som bilag 4.  Af notatet fremgår det, at foreningen opfylder kriterierne, for at kunne søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde.
Det fremgår endvidere, at der ikke er noget formaliseret samarbejde med børne- og ungeområdet, i forhold til børn i familier med samlivsophør.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Næste ansøgningsrunde for § 18-ansøgninger er den 1. oktober 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er årligt afsat 3.063.000 kr. til denne indsats.
 
Tildeling af midler i 2019 sker ud fra en forventning om byrådets godkendelse af overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019. Mindreforbruget udgør kr. 357.896
 
Byrådets behandling af regnskabsresultatet for 2018 sker den 24. april 2019. Såfremt overførsel, ikke godkendes politisk, så vil beløbet der overstiger de 43.485 kr. blive modregnet i næste års bevilling.
 
Efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af ansøgningerne den 28. marts 2019, så er der kr. 36.747 tilbage i puljen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver, at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.
Bilag

Sagsid.: 18/58965
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde
med borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet den 11. juni 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med bruger- og pårørenderådene på psykiatriområdet
godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet med en bemærkning om, at følgende dagsordenspunkter skal tilføjes:
 
 • Præsentation af ny sammenhængsmodel med fokus på frivillighed.
 • Borger- og pårørenderådenes vision for samarbejdet med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet har dagsordenssat spørgsmålene i punkt 3 i
det vedhæftede forslag til dagsorden.
 

Beskrivelse

For at sikre et godt samarbejde med borger- og pårørenderådene inden for psykiatriområdet
afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige fællesmøder med borger- og pårørenderådene.
 
Næste fællesmøde med borger- og pårørenderådene inden for psykiatriområdet holdes tirsdag
den 11. juni 2019 kl. 13.00-14.30. Mødet holdes i mødelokalet på Guldblommevej 4.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I 2019 holder Social- og Sundhedsudvalget fællesmøder med borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet følgende dage:
 • 11. juni 2019
 • 4. december 2019 (temamøde)
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/701
Resume
Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder fællesmøde med repræsentanter for de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed og Omsorg to gange om året. Dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed og Omsorg godkendes af Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget. Det næste fællesmøde er den 11. juni 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed og Omsorg godkendes.
 
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed og Omsorg med en bemærkning om, at følgende dagsordenspunkter skal tilføjes:
 
 • Præsentation af ny sammenhængsmodel
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

De faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed og Omsorg har haft mulighed for at sende punkter til dagsordenen, inden den sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 

Beskrivelse

Forslag til dagsordenspunkter præsenteres på mødet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/35510
Resume
I 2018 blev der på Social- og Sundhedsudvalgets område gennemført 30 tilsyn. Udvalget orienteres i sagsfremstillingen om de overordnede og generelle konklusioner på tilsynene.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om tilsyn indenfor Social og Sundhed i 2018 tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-03-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til mødet den 2. maj 2019.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om tilsyn indenfor Social og Sundhed i 2018 til efterretning med anerkendelse af forvaltningens indsats.
 
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal føre tilsyn med plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap og i andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Viborg Kommune er ligeledes forpligtet til at føre tilsyn med de botilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Midts tilsynsforpligtigelse, samt tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt friplejeboliger.
 
På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der i 2018 gennemført i alt 30 tilsyn. De fordeler sig på 18 tilsyn fra Socialtilsyn Midt, ni tilsyn fra BDO og tre tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Nedenfor orienteres udvalget om de overordnede og generelle konklusioner på tilsynene. De enkelte tilsynsrapporter er løbende sendt til orientering hos udvalgsmedlemmerne, umiddelbart efter, tilsynet er udfærdiget.
 
BDO
Samlet set tegner der sig et billede af, at Viborg Kommunes aktivitets- og samværstilbud generelt er meget velfungerende, og borgerne trives. Tilsynet anbefaler, at i flere tilbud kan arbejdet med relevante mål og delmål for borgerne kvalificeres. Det sker ved et øget fokus på arbejdet med delmål og evalueringen af disse. BDOs årsrapport på Social- og Sundhedsudvalgets område, som opsummerer de generelle konklusioner på tilsynene, er vedlagt som bilag 1.
 
Socialtilsyn Midt
Sammenfattende for de 18 tilsyn gennemført af Socialtilsyn Midt, kan det konkluderes, at alle tilbuddene levede op til det grundlæggende niveau, de blev målt på. Alle institutioner, med undtagelse af en enkelt, scorede 4 eller højere på den samlede score i tilsynet (på en skala fra 1 til 5). En enkelt institution blev i 2018 godkendt med påbud, og scorede derfor ikke over 4 i den samlede vurdering. De enkelte tilbuds score kan ses i bilag 2.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed – risikobaserede tilsyn
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn med tre tilbud under Social- og Sundhedsudvalget i 2018. Det gælder Botilbuddet Søbo, Sundhedscenter Viborg og Rehabiliteringscenter Viborg.
Et tilbud fik, på baggrund af tilsynsbesøget, et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Efterfølgende har der været et forløb, hvor institutionen har tilpasset praksis efter tilsynets henstillinger. Det pågældende tilbud blev, på baggrund af et opfølgende tilsyn den 14. januar 2019, godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og tilbuddet blev tildelt kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/13994
Resume
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 2018.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning med anerkendelse af forvaltningens indsats.
 
Social- og sundhedsudvalget sendte sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 2018. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune lå i 2018 på niveau med landsgennemsnittet inden for servicelovens område. Se Ankestatistikken i bilag 1. Bemærk at serviceloven i Ankestatistikken går på tværs af direktørområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. Konkret har der på tværs af direktørområderne været 131 klager til Ankestyrelsen i forhold til serviceloven. Af disse er 81 stadfæstet, 14 er ændret, 33 er hjemvist og tre sager er afvist. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
Ses der isoleret på de dele af serviceloven, som hører under Social- og Sundhedsudvalget, har der været 41 afgørelser i alt. Heraf er 30 stadfæstet, tre er ændret og otte er hjemvist. Se tabel 2 i bilag 2.
 
De 41 afgørelser hos Ankestyrelsen skal ses i forhold til, at der på de seks lovområder, der fremgår af tabellen, er truffet afgørelse i 823 sager i 2018. Da nogle af sagerne afgjort hos Ankestyrelsen i 2018 vil være afgjort i Socialafdelingen i 2017, kan tallene ikke sammenlignes direkte, men de kan give et indtryk af antallet af afgjorte sager i forhold til antal klager til Ankestyrelsen. Eksempelvis blev der i 2018 afgjort 530 sager vedrørende §85-støtte, mens der blev afgjort seks sager hos Ankestyrelsen i samme periode.
 
Tabel 2 i bilag 2 er opdelt efter de forskellige paragraffer under serviceloven. Ankestyrelsens afgørelse og det totale antal klagesager inden for hver paragraf fremgår. Som det ses af tabel 2 i bilag 2 har det særligt været på områderne merudgifter og socialpædagogisk bistand, at der har været klaget over kommunens afgørelse. I forhold til de otte hjemviste sager om socialpædagogisk støtte, har Ankestyrelsen bedt Viborg Kommune om at indhente yderligere oplysninger fra andre relevante fagpersoner blandt andet borgerens botilbud og bostøtte. Det har man fremover fokus på at inddrage i sagsbehandlingen fra start.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager. Dermed er prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/9997
Resume
Denne sag er den årlige opfølgning på magtanvendelser på Socialområdet. Opgørelsen viser, at der har været én magtanvendelse uden for lovgivningen på Viborg Kommunes egne tilbud i 2018. På de eksterne tilbud, som Viborg Kommune benytter til sine borgere, har der været 14 magtanvendelser uden for lovgivningen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udvalget følger udviklingen i antallet af magtanvendelser på Socialområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget sendte sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling
Historik
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser, foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på eksterne tilbud.
 
Status 2018 – interne tilbud
Antallet og fordelingen af magtanvendelser på Viborg Kommunes socialområde i 2018 fremgår af tabel 1 i bilag 1 (lukket bilag).
 
Som det fremgår af tabel 1, har der været i alt 34 magtanvendelser på Socialområdet i 2018. Af disse har ét tilfælde været uden for lovgivningen. Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1, er 23 tilfælde af magtanvendelser sket på det samme botilbud. Vedlagt som bilag 2 (lukket bilag) findes en redegørelse fra botilbuddet.
 
I tabellen nedenfor sammenlignes tallene fra 2018 med tallene i perioden 2014-2017. I 2018 har der været 34 magtanvendelser. Dermed er der sket et fald i forhold til 2017 hvor der var 45 magtanvendelser.
 
Tabel 1: Magtanvendelser i 2014 - 2018 på Viborg Kommunes egne tilbud
År
Magtanvendelser i alt på interne tilbud
2014
50
2015
30
2016
25
2017
45
2018
34
 
 
Der har i 2018 været ét tilfælde af magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes tilbud. Det er en klar forbedring i forhold til de 11 tilfælde der var i 2017. En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at borgeren ikke var i akut fare, da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.
 
Status 2018 – eksterne tilbud
Oversigten i bilag 1 omhandler både registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region, et selvejende opholdssted eller en anden kommune. På de eksterne tilbud var der i 2018 28 tilfælde af magtanvendelser. Heraf var 14 uden for lovgivningen. Det er en stigning i forhold til 2017 hvor der for hele året var 5 magtanvendelser uden for lovgivningen på eksterne tilbud.
 
Arbejdet med magtanvendelser
Der arbejdes intensivt med at tilrettelægge den pædagogiske indsats så magtanvendelser så vidt muligt undgås.
 
Generelt påvirkes tallene både af den pædagogiske indsats og medarbejdernes evne til at forudse og forebygge situationer, hvor magtanvendelser kan opstå, men de påvirkes også i høj grad af, hvilke borgere der bor på kommunens tilbud og hvordan deres adfærdsmønstre er.
 
Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at skabe en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder, at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved, at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang, over for den enkelte borger.
 
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt, for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres.
 
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Endvidere fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/59730
Resume
De nuværende kontrakter vedrørende skolebus-, special- og ældrekørsel udløber med udgangen af juli 2020. I sagen lægges der op til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende grundlæggende principper i de kommende kontrakter samt det serviceniveau, der skal være gældende.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget
indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at følgende serviceniveau skal være grundlag for udbud af og gennemførelse af borgerrettet kørsel pr. 1. august 2020, jf. beskrivelsen i bilag nr. 3:
 
 • Det nuværende serviceniveau på maksimalt 60 minutters køretid fastholdes.
 • De nuværende krav til køretøjernes alder og udstyr fastholdes. Den løbende dialog med brugerne af køretøjerne om disses brugsniveau med henblik på evt. kontrol og håndhævelse skærpes.
 • Serviceniveau for Anden kørsel vedrørende afhentning af borgerne præciseres, så borgere, chauffører og ansatte er bekendt med, om der forventes kantsten-til-kantsten, hånd-til-hånd (udenfor) eller følge-ind. Dette vil betyde bedre planlægning af tidsforbrug i forbindelse med afhentning og ankomst. Det er Viborg Kommunes bestillere, der fastlægger serviceniveauet.
 • Anden kørsel kan i særlige tilfælde efter beslutning fra Viborg Kommunes side omplaceres til anden leverandør.
 • Der indføres for Anden kørsel ekstra betaling på 100% for solokørsler bestilt af Viborg Kommune.
 • I de nye kontrakter indskrives, at afbud til Anden kørsel indtil kl. 10 skal være vognmanden i hænde senest hverdagen forinden kl. 16. Øvrige kørsler kan afbestilles med 2 timers varsel fra bestilt afhentningstidspunkt. Dette alene af betydning for fakturering.
 • Der stilles krav om, at alle relevante chauffører, der håndterer Anden kørsel, gennemgår kortere kurser tilrettelagt af Viborg Kommune vedr. demens, autisme, hjerneskade og konflikthåndtering.
 • Handicap-, social- og beskæftigelsesområdet (undtaget STU) er som udgangspunkt fortsat ikke er en del af kontrakterne for borgerrettet kørsel.
 • Flest muligt tilbud på ældre- og sundhedsområdet søges tilrettelagt mellem kl. 8.30 og 13. Borgere, der skal møde til tilbud før kl. 8.30, vil ikke blive tilbudt kørsel bestilt af Viborg Kommune, men i stedet blive tilbudt kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
 • Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at følgende serviceniveau skal være grundlag for udbud af og gennemførelse af borgerrettet kørsel pr. 1. august 2020, jf. beskrivelsen i bilag nr. 3.

 

 • Det nuværende serviceniveau på maksimalt 60 minutters køretid fastholdes.
 • De nuværende krav til køretøjernes alder og udstyr fastholdes. Den løbende dialog med brugerne af køretøjerne om disses brugsniveau med henblik på evt. kontrol og håndhævelse skærpes.
 • Serviceniveau for Anden kørsel vedrørende afhentning af borgerne præciseres, så borgere, chauffører og ansatte er bekendt med, om der forventes kantsten-til-kantsten, hånd-til-hånd (udenfor) eller følge-ind. Dette vil betyde bedre planlægning af tidsforbrug i forbindelse med afhentning og ankomst. Det er Viborg Kommunes bestillere, der fastlægger serviceniveauet.
 • Anden kørsel kan i særlige tilfælde efter beslutning fra Viborg Kommunes side omplaceres til anden leverandør.
 • Der indføres for Anden kørsel ekstra betaling på 100% for solokørsler bestilt af Viborg Kommune.
 • I de nye kontrakter indskrives, at afbud til Anden kørsel indtil kl. 10 skal være vognmanden i hænde senest hverdagen forinden kl. 16. Øvrige kørsler kan afbestilles med 2 timers varsel fra bestilt afhentningstidspunkt. Dette alene af betydning for fakturering.
 • Der stilles krav om, at alle relevante chauffører, der håndterer Anden kørsel, gennemgår kortere kurser tilrettelagt af Viborg Kommune vedr. demens, autisme, hjerneskade og konflikthåndtering.
 • Handicap-, social- og beskæftigelsesområdet (undtaget STU) er som udgangspunkt fortsat ikke er en del af kontrakterne for borgerrettet kørsel.
 • Flest muligt tilbud på ældre- og sundhedsområdet søges tilrettelagt mellem kl. 8.30 og 13. Borgere, der skal møde til tilbud før kl. 8.30, vil ikke blive tilbudt kørsel bestilt af Viborg Kommune, men i stedet blive tilbudt kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 21. november 2018 (lukket sag nr. 33), at den borgerrettede kørsel sendes i udbud til ikrafttræden pr. 1. august 2020.
 

Inddragelse og høring

Der har været afholdt en række fokusgruppemøder med kommunale nøglemedarbejdere på institutioner, der benytter kørsel.
 
Endvidere har der været afholdt dialogmøder med de nuværende leverandører og brancheorganisationen Dansk Person Transport. På et åbent dialogmøde den 22. januar 2019 var alle vognmænd inviteret til at møde op og komme med input til det kommende udbud. Referat fra dette møde kan ses i bilag nr. 1.
 
Endelig har der den 28. februar 2019 været afholdt dialogmøde med Viborg Ældreråd og Handicaprådet og den 6. marts 2019 med STU’s bestyrelse samt skole- og institutionsbestyrelser på Børn & Unges område. Opsamlinger fra disse møder fremgår af bilag nr. 2.
 

Beskrivelse

Siden 2015 har Viborg Kommune håndteret den borgerrettede kørsel gennem tværgående kontrakter, der dækker såvel Skolebuskørsel som Anden kørsel på special- og ældreområdet. Kørslen er delt op i fem geografisk afgrænsede delaftaler, som i den nuværende kontraktperiode håndteres af to leverandører, Terndrup Taxa & Turistbusser og De Blaa Busser (nu Umove).
 
Efter dialog med institutioner, vognmænd og borgere er det forvaltningens vurdering, at de grundlæggende principper for de nuværende kontrakter er hensigtsmæssige. I løbet af kontraktperioden har visse uklarheder og uhensigtsmæssigheder imidlertid vist sig, og der søges med denne sag politisk afklaring om centrale forhold vedrørende principper og serviceniveau.
 
I bilag nr. 3 kan ses en gennemgang af de forhold, som vedrører det borgerrettede serviceniveau for de kommende kontrakter. Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer endelig beslutning om det fremtidige serviceniveau på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Herudover vil Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle tage stilling til nogle grundlæggende principper vedrørende det kommende udbud. Disse fremgår af bilag nr. 4, som af udbudsjuridiske årsager forbliver lukket efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 
Med udgangspunkt i den politiske beslutning vil forvaltningen færdiggøre udbudsmaterialet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det samlede udbudsmateriale vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse den 2. oktober 2019 med henblik på afgørelse af udbuddet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Fordelingen af udgifter til kørsel i 2018 fremgår af nedenstående tabel.
 
Område
Udgifter (1.000 kr.)
Lukket skolebus
10.833
Anden kørsel
23.512
- Heraf Børn & Unge
17.170
- Heraf Social, Sundhed & Omsorg
4.406
- Heraf STU
1.936
I alt
34.345
Note: Hertil kommer mellemkommunal kørsel for ca. 1 mio. kr.
 
De foreslåede udgiftsdrivende præciseringer vurderes at modsvares af en generelt lavere pris, idet kørslen standardiseres og noget af usikkerheden set fra vognmændenes side mindskes.
 
Såfremt serviceniveauet i forhold til maksimal køretid mindskes til f.eks. 45 minutter, må der forudses merudgifter i størrelsesordenen 5 mio. kr. alene til skolebuskørsel.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag nr. 4 forbliver af udbudsjuridiske årsager lukket efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 18/3537
Resume
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i september 2018 at evaluere de to planlagte borgermøder i 2019, når de var afholdt. Udvalget skal derfor evaluere de to møder og drøfte, hvordan form og indhold for eventuelt kommende borgermøder skal være.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at de to borgermøder, der er afholdt i 2019 evalueres, og
 
2. at form og indhold for eventuelt kommende borgermøder drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget evaluerede de to borgermøder, der er afholdt i 2019 og bemærkede, at fremmødet har været relativt stort i forhold til borgermøderne i 2018.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede form og indhold for eventuelt kommende borgermøder og besluttede, at kommende borgermøder skal tematiseres og målgruppefokuseres.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at kommende borgermøder med fordel kan afvikles i forbindelse med andre tiltag og i samarbejde med andre fagudvalg.
 
Sagsfremstilling

Historik

I begyndelsen af 2018 tilkendegav Social- og Sundhedsudvalget ønske om at stille sig til rådighed for dialog med borgerne. På udvalgsmødet den 1. marts 2018 godkendte udvalget derfor et koncept for borgermøder (sag nr.7). Samtidig ønskede udvalget, at KRAM-faktorerne skulle temasættes via et indledende oplæg på borgermøderne. Derefter evaluerede udvalget de tre første borgermøder på udvalgsmødet den 20. september 2018 (sag nr.5). Her blev det besluttet, at de to planlagte borgermøder i 2019 fortsat skulle fokusere på kost og rygning. Det blev også besluttet, at borgermøderne skulle evalueres i forlængelse af de to planlagte møder i 2019.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er afholdt to borgermøder i 2019. Disse blev afholdt i henholdsvis Ørum og Bjerringbro i forlængelse af indvielserne af sundhedssatellitterne i de to byer. Møderne blev begge indledt med et oplæg om kost og rygning, hvorfor det også var i fokus i dialogen på mødet.
 
Da borgermøderne blev afholdt i forlængelse af indvielserne af de to nye sundhedssatellitter var dialogen mellem borgere og udvalg præget af drøftelser om satellitterne og ønsker om aktiviteter deri.
 
I hver af de to borgermøder deltog 15-20 borgere. Det er en stigning i forhold til deltagerantallet på de tre borgermøder i 2018. Derfor vurderes det at have haft en positiv effekt, at borgermøderne er blevet placeret i umiddelbar forlængelse af et relevant arrangement, hvor en del borgere i forvejen var samlet.
 
I forbindelse med at udvalget skal drøfte form og indhold for eventuelt kommende borgermøder, foreslår forvaltningen, at udvalget overvejer en tilpasning af konceptet for borgermøder, så de enkelte møder planlægges med fokus på særlige målgrupper – eksempelvis elever på ungdomsuddannelser med oplæg om rygning. Forslaget skal ses i forlængelse af udvalgets drøftelser om Sammenhængsmodellen samt ønsket om at komme i dialog med særlige målgrupper om temaet sundhed, hvor der er opstillet konkrete målsætninger i Sammenhængsmodellen. I målgruppefokuserede borgermøder vil oplæg og andet indhold i højere grad kunne tilpasses særlige målgrupper. Samtidig vil det være muligt at placere møderne på tidspunkter og steder, hvor målgrupperne forventeligt vil være til stede.     
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/12893
Resume
Det er aftalt i kommunernes og regionernes økonomiaftaler med staten for 2016, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal udbredes til alle relevante borgere med KOL i foråret 2020. Den nationale udrulning af telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL har ikke tidligere været behandlet i dette udvalg.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orientering om den nationale udrulning af telemedicinsk monitorering af borgere med KOL tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om den nationale udrulning af telemedicinsk monitorering af borgere med KOL til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt i kommunernes og regionernes økonomiaftaler med staten for 2016, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal udbredes til alle relevante borgere med KOL i foråret 2020. Den nationale udrulning af telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL har ikke tidligere været behandlet i dette udvalg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Viborg Kommune er der 7.500 borgere der har KOL og her af har ca. 700 borgere en svær eller meget svær KOL. Af disse 700 borgere forventes ca. 100 borgere at kunne indgå i et forløb med telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL.
 
Visionen for telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere med KOL inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestrer egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres.
 
Udbredelsen organiseres i fem landsdelsprogrammer med ansvar for den overordnede planlægning og forberedelse. Ansvaret for selve implementeringen ligger i den enkelte kommune/region. Viborg Kommune hører under landsdelsprogram for Midtjylland. Det er forventningen, at den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering på KOL-området kan efterfølges af lignende indsatser for andre diagnosegrupper. Udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL handler således også om at skabe et fundament for fremtidens telemedicinske indsats.
 
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er et tværsektorielt samarbejde mellem borger, kommune, hospital og almen praksis. Konkret går det telemedicinske tilbud ud på, at borgere med KOL får en tablet og måleudstyr i eget hjem og løbende foretage målinger (vægt, puls og iltmætning), som indrapporteres i den borgerrettede løsning.
 
Hospital og almen praksis har ansvaret for at henvise borgere til det telemedicinske tilbud. Telemedicinsk hjemmemonitorering er således en ny opgave i kommunerne og er en del af udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
 
Det telemedicinske tilbud skal it-understøttes, således at kommunikationen mellem sundhedsfaglige medarbejdere og borgere kan foregå digitalt via telemedicinske løsninger. I den forbindelse er alle landets kommuner og regioner gået sammen om fælles udbud af telemedicin (Fælles Udvikling af Telemedicin – FUT), hvor der nu er fundet en leverandør til levering af den nationale infrastruktur.
 
Selve monitoreringen af de tilknyttede borgere med svær eller meget svær KOL vil foregå på to niveauer. Indenfor normal arbejdstid vil der blive etableret en monitoreringsenhed i et samarbejde mellem det lokale hospital (her Hospitalsenhed Midt) og de omkringliggende kommuner (her Skive, Silkeborg og Viborg). Uden for normal arbejdstid etableres én fælles regional monitorerings- og rådgivningsenhed. Denne varetager monitoreringsopgaven for de fem hospitalsklynger.
 
Monitoreringsenhedernes opgave bliver at følge op på de data borgerne i ordningen indrapporterer, og herudfra iværksætte de nødvendige tiltag, herunder kontakt til den kommunale akutsygepleje/sygepleje og rådgivning til borgere og sundhedspersonale. Enhederne vil blive bemandet med specialiserede KOL-sygeplejersker som vil have adgang til speciallæger. En samarbejdsaftale mellem region, hospital og kommuner om denne monitoreringsopgaver og rådgivningsindsats er under udarbejdelse.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I økonomiaftalerne for 2018 er der afsat 35 mio. kr. til indkøb af den landsdækkende telemedicinske infrastruktur.
 
I Viborg Kommune er der til implementering af lokal telemedicinsk infrastruktur, uddannelse af medarbejdere og indkøb/leasing af udstyr afsat 1,850 mio. kr. i budget 2019. Den telemedicinske hjemmemonitorering forventes fuldt implementeret med udgangen af 2021. Der er ikke afsat midler til den årlige drift, men det anslås, at den årlige udgift ville ligge på ca. 0,5 mio. kr. Dette fremgår desuden af budgethæftet til budget 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 12/62438
Resume
Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet har som overordnet formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed. Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.
 
Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.
 
Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2019, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:
 • IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
 • Adfærd på sociale medier og nettet
 • Nærhed og tryghed
 
Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:
 • Euforiserende stoffer blandt unge
 • 112-dag
 • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
 • Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
 • Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
 • Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
 • Færdsels- og trafiksikkerhed
 • Trygt natteliv
 • Exit-strategi
 
Lokalrådets handlingsplan for 2019 fremgår af bilag 1.
 
Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag