You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. maj 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/4661
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2020-23 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. august 2019. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2.  at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg, og
 
4. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte,
 
1. forslaget til driftsbudget,
 
2. forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget, og
 
3. eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
 
Endvidere tog Social- og Sundhedsudvalget bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 2. maj 2019.
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet til udvalgets budgetforslag. Bemærkningerne eftersendes som følge af flytningen af Social- og Sundhedsudvalgets møde.
 

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2020 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2020
2021
2022
2023
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
1.200
1.200
1.200
1.200
Afsnit 4.1
Driftsønsker
700
700
700
700
Afsnit 4.2
Finansiering
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
Afsnit 4.3
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer, idet der er fundet finansiering for udfordringer og driftsønsker.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
I alt er der tekniske ændringer på -3,9 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021, 0 kr. i 2022 og 0 kr. i 2023. De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.1 og 6.2)
 
Nye anlægsønsker
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
 
Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2020 P/L)
2020
2021
2022
2023
2024
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
 
Færdiggørelse Vibohøj
4.000
4.000
 
 
 
8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
4.000
4.000
0
0
0
8.000
 
Tabellen viser, at der IKKE er fundet finansiering til anlægsønsket. Anlægsønsket er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.3).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 21. august 2019. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2020-23. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i Byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/55926
Resume
På dagens møde genoptages temadrøftelsen om fremtidig boligkapacitet på Socialområdet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at temaet om fremtidig boligkapacitet på Socialområdet drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget drøftede temaet om fremtidig boligkapacitet på Socialområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder en sag til mødet i august med afsæt i udvalgets drøftelser af den fremtidige boligkapacitet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere behandlet sagen på udvalgets møde den 29.
november 2018 (sag nr. 1) og den 28. marts 2019 (sag nr. 9).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Siden sidste behandling af temaet om fremtidig boligkapacitet på Socialområdet, har forvaltningen foretaget yderligere afdækning af faglige, økonomiske og juridiske forhold, som har relevans for beslutninger vedrørende typer og antal af boliger på Socialområdet.
 
På dagens møde genoptages temadrøftelsen om fremtidig boligkapacitet på Socialområdet, efter oplæg fra Socialchef Ulrik Johansen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/42800
Resume
Forvaltningen fremlægger konkrete forslag til supplerende tilbud til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter forslag til supplerende og alternative tilbud
 
2. at udvalget tager stilling til, om der skal etableres supplerende og alternative tilbud, og
 
3. at udvalget i så fald tager stilling til, hvilke supplerende og alternative tilbud, der skal etableres.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til supplerende og alternative tilbud.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der fra skoleåret 2020/21 etableres supplerende og alternative tilbud med afsæt i de unges behov.
 
Udvalget bemærkede, at omfanget af supplerende og alternative tilbud afhænger af de unges behov.
 
Udvalget besluttede endeligt, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede på fællesmøde d. 17. august 2018 (sag nr. 1 og sag nr. 1) samarbejdet om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 
Efterfølgende nedsatte forvaltningen på tværs af områderne Social, Sundhed & Omsorg, Børn & Unge samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at etablere supplerende tilbud for unge i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 
På fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget d. 17. januar 2019 (sag nr. 3 og sag nr. 3) fremlagde arbejdsgruppen en status for dette.
 

Inddragelse og høring

Udarbejdelsen af de konkrete forslag til supplerende tilbud er sket i samarbejde med relevante interessenter.
 
Lokal MED for STU Viborg er løbende orienteret om processen med udarbejdelse af supplerende og alternative tilbud til STU-målgruppen og er senest involveret i forhold til arbejdsgruppens anbefalinger.
 

Beskrivelse

Baggrund
Efter politisk behandling af samarbejdet om STU nedsatte forvaltningen en tværgående arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at øge bredden af tilbud til unge i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 
Arbejdsgruppen har analyseret muligheder og potentialer for at etablere flere valgmuligheder af tilbud for nogle af de unge, som umiddelbart efter grundskolen udelukkende har en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som valgmulighed for den fremtidige uddannelsesvej.
 
Målet med arbejdsgruppen var at identificere, om der kan være grupper af unge, der i højere grad kan få mulighed for at realisere deres potentiale (livsduelighed og tilknytning til arbejdsmarkedet) gennem en større variation af tilbud. Det kan eksempelvis være unge med et tydeligt arbejdsmarkedspotentiale eller unge med massive støtte- og omsorgsbehov.
 
Den nærmere baggrund fremgår af bilag nr. 1.
 
Konkrete forslag
Udover forslagene til supplerende og alternative tilbud har STU Viborg også fremsendt beskrivelse af de ændringer, der er undervejs på STU Viborg. Disse ændringer skal bidrage til en styrket udslusning.
 
Der er fremsendt inspiration til supplerende og alternative tilbud fra:
 • Viborg Ungdomsskole
 • Socialområdet (handicap) (her er fremsendt to prioriterede forslag)
 • Havredal Praktiske Uddannelser
 • Jobigen
 
Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at den styrkede indsats for en mere målrettet udslusning hos STU-udbyderne skal ses i tæt sammenhæng med forslagene om supplerende og alternative tilbud til STU-målgruppen.
 
Begrundede anbefalinger
Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres supplerende og alternative tilbud til målgruppen for STU, ligesom arbejdsgruppen anerkender, at omlægningen på STU Viborg vil give et tydeligere STU Viborg og styrket udslusning.
 
Arbejdsgruppens samlede opmærksomhedspunkter og begrundede anbefalinger fremgår af bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Indsatsen for den styrkede udslusning på STU-Viborg træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Ligeledes vil supplerende og alternative tilbud forsøges iværksat pr. august 2019. Opstartstidspunktet bør dog overvejes, da der er sket visitation til STU til næste skoleår.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgiften for de forskellige supplerende og alternative tilbud samt de økonomiske konsekvenser for STU Viborg fremgår af bilag nr. 1.
 
På kort sigt vil de kommunale udgifter til elever i målgruppen være uændrede.
 
Ligeledes forventes den nuværende udgiftsfordeling fastholdt, således at socialområdet afholder udgifter til unge under 18 år i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt modtagere af førtidspension og arbejdsmarkedsområdet afholder udgifter til unge over 18 år.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ved etablering af supplerende og alternative tilbud, vil eleverne fortsat efterfølgende have retskrav på STU.
 
Eleverne vil dog også have mulighed for dagtilbud efter Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), da de er fyldt 18 år.
 
Socialområdet har analyseret mulige placeringer.
 
Med de fremlagte forslag om placering på enten Gimle eller Gudenåvej 5F (begge beliggende i Bjerringbro) vil transportudgifterne til målgruppen blive øget.
 
Forslaget om placering på Gimle vil også kunne betyde omlægning af placering for nuværende borgeres aktivitet.
Bilag

Sagsid.: 19/9759
Resume
Med denne sag foreslår forvaltningen at igangsætte et tværgående tiltag mellem sundhedsområdet og socialområdet. Det tværgående tiltag skal fremme et sundt kostmønster hos borgerne, ved at styrke de ernæringsfaglige indsatser på socialområdet.
 
Tiltaget skal endvidere understøtte temaet ”Sundhed” i byrådets sammenhængsmodel.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at de ernæringsfaglige indsatser på socialområdet styrkes - foreløbigt i en et-årig prøveperiode.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at styrke de ernæringsfaglige indsatser på socialområdet – foreløbigt i en etårig periode.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog mødet den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne for Viborg Kommunes sammenhængsmodel. En af målsætninger under temaet ”Sundhed” er, at andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% i 2025. For at bidrage ind i denne målsætning foreslår forvaltningen et tværgående tiltag, som skal styrke de ernæringsfaglige indsatser på socialområdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår et tværgående tiltag mellem sundhedsområdet og socialområdet, hvor diætister fra sundhedsområdet underviser borgere, medarbejdere og ledere på socialområdet i sund kost og ernæring. 
 
Formålet med tiltaget er at understøtte borgerne i selvstændigt at kunne træffe de sunde valg ift. både hovedmåltider og impulskøb af madvarer. Dette ved:
 • at skabe et grundlag for, at personalet kan blive bedre i stand til at indgå i dialogen med borgerne omkring sund kost og dermed også blive bedre i stand til at skabe en ramme om de sunde kostvaner på bostederne.
 • at skabe et grundlag for, at borgerne bliver i stand til at reflektere over, planlægge, handle på og vedligeholde egen sundhed, dette tilpasset de forskellige borgergrupper. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Prøveperioden løber fra august 2019 til august 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tiltaget forventes at beløbe sig til ca. 180.000 kr. i prøveperioden.
 
Udgiften finansieres indenfor rammen med henholdsvis 80.000 kr. på sundhedsområdet og 100.000 kr. på socialområdet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/21602
Resume
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for en revideret driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter. Den reviderede driftsoverenskomst giver mulighed for, at Viborg Krisecenter kan anvende Viborg Kommunes indkøbsaftaler.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte senest driftsoverenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter den 21. december 2016 (sag nr. 24).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det i driftsoverenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter ikke fremgår, at Viborg Krisecenter kan gøre brug af Viborg Kommunes indkøbsaftaler. Forvaltningen foreslår derfor, at driftsoverenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter revideres. 
 
I bilag 1 ses forslag til revideret driftsoverenskomst, som indeholder følgende ændring:
 • Det er tilføjet, at der mellem Viborg Krisecenter og Viborg Kommune er indgået aftale om, at Viborg Krisecenter lever op til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, herunder benytter kommunens indkøbsaftaler (§12).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/19485
Resume
Bestyrelsen for Sindklubben Fristedet har i foråret 2019 ønsket ændringer i nuværende vedtægter. Ændringerne betyder, at bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med relevante kompetencer. Der etableres et brugerråd, og formanden for brugerrådet er medlem af bestyrelsen, men inddrages ikke i personalepolitiske sager.
 
Der er ikke ændret på klubbens overordnede formål og opgaver.
 
Vedtægtsændringer for klubben skal godkendes af Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at forslag til nye vedtægter for Fristedet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til nye vedtægter for Fristedet godkendes.
 
 
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Vedtægter og samarbejdsaftale for Sindklubben Fristedet er senest behandlet, af det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 19. januar 2017 (sag nr. 11).

 

Inddragelse og høring

Bestyrelsen har afholdt møde med brugerne af huset med henblik på en drøftelse af vedtægtsændringerne. Med ændringerne er der fokus på den fremadrettede dialog mellem ledelsen og brugerne af klubben.
 

Beskrivelse

Der har været et mangeårigt samarbejde mellem Viborg Kommune og den selvejende institution Sindklubben Fristedet.
 
Det er et uvisiteret samværstilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer, som har lokaler på Fælledvej i Viborg midtby.
 
Viborg Kommune er repræsenteret med to medlemmer i bestyrelsen, formanden for Social- og Sundhedsudvalget Åse Kubel Høgh og leder af psykiatrien Jane Aslaug.
 
Sindklubben Fristedet finansieres delvist via tilskud fra puljen til Frivilligt Socialt Arbejde med 715.000 kr. som en fast årlig bevilling over tre år fra 2017-2019 (§ 18-midler). Udgiften til aflønning af lederen af Fristedet finansieres af Socialområdet med 400.000 kr.
 
Bestyrelsen har et ønske om at ændre vedtægterne for foreningens arbejde, og har derfor fremsendt et forslag til nye vedtægter, som skal politisk godkendes af Viborg Kommune.
 
De væsentlige ændringer i det nye forslag er:
 
 • Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med relevante kompetencer
 • Etablering af et brugerråd
 • Formanden for brugerrådet er medlem af bestyrelsen, men inddrages ikke i personalepolitiske sager
 
Som bilag vedlægges gældende vedtægter for Sindklubben Fristedet (bilag 1) og forslag til nye vedtægter for Sindklubben Fristedet (bilag 2).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Vedtægtsændringerne får effekt efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Samarbejdsaftalen fra februar 2017 mellem Viborg Kommune og Fristedet nævner i § 11 stk. 2, at ændringer i vedtægterne kræver godkendelse af Viborg Kommune. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Fristedet.
Bilag

Sagsid.: 13/44189
Resume
Regnskaber for 2018 for Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune og Lars Worres Minde legatet forelægges til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at regnskaberne for 2018 for Fælleslegatet af 1980 og Lars Worres Minde legatet godkendes og underskrives.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte og underskrev regnskaberne for 2018 for Fælleslegatet af 1980 og Lars Worres Minde Legatet.
 
Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget godkendte de seneste regnskaber for 2017 på møde den 29. november 2018 (
sag nr. 2)

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
Fælleslegatet har ved udgangen af 2018 en kapital på 2.287.498,58 kr., hvoraf størstedelen er investeret i obligationer m.v., som efter aftale administreres af Nordea Asset Management.
I 2018 blev årets resultat et underskud på 11.157,90 kr., grundet negativ udvikling på det finansielle marked.
 
I oktober 2018 blev der gjort status på legatet med henblik på at afklare, hvor mange midler legatet kunne uddele i 2018. På opgørelsestidspunktet udviste Fælleslegatet overskud, og derfor blev der afsat 100.000 kr. til uddeling i 2018, som blev taget af den disponible kapital.
 
De 100.000 kr. er uddelt i portioner mellem 400 og 7.600 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Der var modtaget 41 ansøgninger, heraf fik 23 bevilget et legat.

Lars Worres Minde legatet
Lars Worres Minde legatet har ved udgangen af 2018 en kapital på 2.305.992,82 kr., hvoraf størstedelen er investeret i obligationer m.v., som efter aftale administreres af Nordea Asset Management. I 2018 var årets underskud på 23.023,51 kr.
 
På opgørelsestidspunktet i oktober 2018 udviste Lars Worres Minde legatet ikke overskud, og der var ingen disponibel kapital at bruge til uddeling. Derfor uddelte Lars Worres Minde legatet ikke midler i 2018.
 

Alternativer
Intet.

 

Tidsperspektiv
Intet.

 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/23372
Resume
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har, på baggrund af høringssvar fra regionens kommuner og øvrige høringsparter, udarbejdet den endelige version af ”Sundhedsaftalen for 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Social- og Sundhedsudvalget indstiller sundhedsaftalen til endelig godkendelse i byrådet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at sundhedsaftalen godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet at sundhedsaftalen godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Sundhedsaftalen har fra januar til marts 2019 været i høring hos regionens 19 kommuner, interesseorganisationer, faglige organisationer og relevante uddannelsesinstitutioner. Se bilag 1.
 
Social- og Sundhedsudvalget har været det koordinerende udvalg i Viborg Kommune og indhentet kommentarer til høringsversionen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Høringsversionen er desuden drøftet med repræsentanter for Ældreråd og Handicapråd samt drøftet i respektive MED-udvalg.
 

Beskrivelse

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler.
Sundhedsaftalen fungerer således som den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 2.
 
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, som vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Disse aftaler skal altid godkendes i byrådet og regionsrådet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/58966
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med borger- og pårørenderådene på handicapområdet den 25. juni 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderådene på handicapområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderådene på handicapområdet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
Inddragelse og høring
Borger- og pårørenderådene på handicapområdet har dagsordenssat spørgsmålene i punkt 5 i
det vedhæftede forslag til dagsorden.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med borger- og pårørenderådene inden for handicapområdet afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige fællesmøder med borger- og pårørenderådene.
 
Næste fællesmøde med borger- og pårørenderådene inden for handicapområdet holdes tirsdag
den 25. juni 2019 kl. 16.30-18.80. Mødet holdes i Multisalen på Rådhuset.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
I 2019 holder Social- og Sundhedsudvalget fællesmøder med borger- og pårørenderådene på
handicapområdet følgende dage:
 • 25. juni 2019
 • 31. oktober 2019 (temamøde).
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/16218
Resume
KL’s Sundheds- og Ældreudvalg ønsker i indeværende valgperiode at besøge en række kommuner med henblik på en drøftelse af udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Kommunerne opfordres til at fremsende forslag til emner til drøftelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til emner, som kan drøftes med KL´s Sundheds- og Ældreudvalg, drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til emner til drøftelse med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede at følgende emner kan være genstand for drøftelse med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg:
 
 • Kommunale akutfunktioner
 • Samarbejde på tværs i arbejdsfællesskaber
 • Virtuel hjemme- og sygepleje, bostøtte mv.
 • Ensomhed
 • Sygeplejeklinikker og sundhedssatellitter.
 
Sagsfremstilling

Historik

KL's Sundheds- og Ældreudvalg tiltrådte i april 2018 og har i løbet af det første år bl.a. haft fokus på at definere, hvilke indsatsområder udvalget skal have fokus på i valgperioden. På det kommunalpolitiske topmøde den 22. marts 2019 fremkom en række input og forslag til det videre arbejde. Som opfølgning på mødet ønsker KL´s Sundheds- og Ældreudvalg at drøfte disse forslag med fagudvalg i landets kommuner.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

KL´s Sundheds- og Ældreudvalg har besluttet, at der, i denne valgperiode, skal være særligt fokus på følgende områder:
 • Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde.
 • En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge.
 • Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.
 
KL´s Sundheds- og Ældreudvalg har endvidere besluttet at besøge en række kommuner i valgperioden. Møderne har til formål at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet.
Kommunerne inviteres til at fremsende:
 • Forslag til emner til drøftelse
 • Forslag til besøg på lokale institutioner og tilbud
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslag til emner sendes til Kommunernes Landsforening senest onsdag den 12. juni 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/62156
Resume
Forvaltningen giver en status på den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
På Plankonferencen d. 12. april 2019 modtog byrådet en status fra forvaltningen på arbejdet med udrulningen af den kommunale ungeindsats.
 

Inddragelse og høring

Efter Viborg Byråds godkendelse af organiseringen af den kommunale ungeindsats, har forvaltningen nedsat en styregruppe og operatørgruppe.
 

Beskrivelse

Styregruppe og operatørgruppe
Styregruppen består af direktør for Social, Sundhed & Omsorg (formand), arbejdsmarkedschef, socialchef, familie- og rådgivningschef, afdelingsleder for Jobservice og UU, teamleder for Socialafdelingen, afdelingsleder for Job og Helhedsindsats og afdelingsleder for Familieafdelingen.
 
Udover styregruppen er der oprettet en operatørgruppe bestående af ledere fra afdelinger, der varetager indsatser for unge i målgruppen.
 
Styregruppens formål:
 • At understøtte det tværgående samarbejde og sikre fælles ejerskab til implementeringen af den kommunale ungeindsats
 • Sikre fælles mål og retning på tværs af organisationen
 • Sikre en tæt ledelsesmæssig bevågenhed på det tværgående samarbejde
 • Have fokus på fremdrift, løbende status og konkrete evalueringer, og dermed nødvendige justeringer undervejs
 • Have ansvaret for implementeringen og kommunikationen (på politisk, ledelses- og driftsniveau)
 
Operatørgruppens opgaver:
 • Sikre indsats og koordinering mellem de relevante afdelinger, som operatørerne repræsenterer
 • Sikre sparring på tværs af de relevante afdelinger
 • Sikre netværk mellem de afdelinger, der er i kontakt med de unge
 • Sikre hurtig afklaring på udfordringer
 • Afdelingerne som operatørgruppen repræsenterer, vil ofte levere de kommende ungeguider
 • Sikre fælles mindset i afdelingerne
 • Være primusmotorer på og sikre implementering i driften
 • Sikre nærhed til driften
 • Bringe perspektiver fra driften ind og kvalificere styregruppens oplæg og forslag
 • Sikre ejerskab til den fælles opgave med den kommunale ungeindsats
 • Drøfte løbende problemstillinger
 • Danne netværk for den kommunale ungeindsats, så sager hurtigere kan koordineres
 
Status for etablering af målgruppebeskrivelse, konference og ungeguide og unge-koordinator
For at sikre, at Viborg Kommune pr. 1. august 2019 lever op til lov om kommunale indsats for unge er der udarbejdet beskrivelser og definitioner af:
 
 • Målgruppen for den kommunale ungeindsats
 • Målgruppen for den kommunale ungeindsats er overvejende unge der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere indsatser og som vurderes i risiko for frafald eller for ikke at komme i uddannelse eller beskæftigelse
 •  
 • Den tværprofessionelle konference
 • Formålet med den tværprofessionelle konference er at sikre en koordineret uddannelsesplan for den unge på tværs af fagområderne, så den unge har et klart mål, som alle omkring den unge støtter op om, og som især ungeguiden har til opgave at sikre en løbende koordinering af
 •  
 • Ungeguidefunktionen (i loven kaldet kontaktperson)
 • Ungeguidens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan og dermed støtte den unge frem mod fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse
 
Beskrivelserne er kvalificeret på en tværgående workshop. Beskrivelserne fremgår af bilag 1-3.
 
Ungekoordinator
Til at sikre koordineringen af de tværgående ungeforløb, har forvaltningen pr. 1. maj 2019 ansat en unge-koordinator. Opgaver for den nyoprettede funktion fremgår af bilag 4.
 
Uddannelsesplan
Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger de tekniske, faglige og økonomiske konsekvenser for etablering af en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal ifølge lovgivningen være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud den unge har brug for, for at komme i uddannelse eller i job. Uddannelsesplanen skal samtidigt sikre, at den unge oplever, at der arbejdes med samme målsætninger på kort og lang sigt på tværs af kommunale enheder.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Den kommunale ungeindsats etableres pr. 1. august 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.
 
Midlerne anvendes hovedsageligt til finansiering af unge-koordinatoren.
 
De økonomiske konsekvenser for den tekniske etablering af en uddannelsesplan er under afdækning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af flere forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere.
 
Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat.
 
Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra Sundhedskoordinationsudvalget:
 
Status for arbejdet i Alliancen for den nære psykiatri
Kommunekontaktrådet dannede i foråret 2018 den fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og regionale bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien. I august 2018 fremlagde alliancen et oplæg om visionen for arbejdet med psykiatrien for Sundhedskoordinationsudvalget. Det har foranlediget, at udvalget har indskrevet de første prioriterede indsatsområder i sundhedsaftalen for perioden 2019 til 2023.
De to første målgrupper som Sundhedskoordinationsudvalget har prioriteret er:  
 • Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig.
 • Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis.
 
Næste skridt er at udvikle, afprøve, kvalificere og vurdere de fremsatte løsningsforslag via bl.a. prøvehandlinger. En række af forslagene forankres i klyngeregi, mens andre er forankret i regi af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri.
 
For målgrupperne er der udarbejdet 10 fælles initiativer, hvoraf Midtklyngen har prioriteret at arbejde med initiativerne:
 • Fælles forpligtende forløb og handleplan (børne- og ungeområdet)
 • Initiativer for de mest udsatte borgere/ patienter. (Voksenområdet)
 
De to initiativer er forankret i Klyngestyregruppen, og behandles i klyngestyregruppens to temagrupper.
 
Sundhedskoordinationsudvalget ønsker en fælles Intravenøs (IV) aftale
I 2016 og 2017 blev der i regi af Sundhedsstyregruppen gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Dog uden at der kom en fælles aftale ud af det.
Sundhedsministeren blev ved årsskiftet stillet et §20 spørgsmål angående behandling- og betalingsforpligtigelsen ift. IV i borgerens eget hjem. På baggrund af Sundhedsministerens svar, hvor hun slog fast, at behandlings- og betalingsforpligtigelsen følges ad ved en IV-behandling, har Sundhedskoordinationsudvalget på seneste møde udtrykt ønske om, at der udarbejdes et udkast til en ny IV aftale inklusiv en finansieringsmodel.
 
Dette har ledt til nye drøftelser af perspektiverne i en fælles IV-aftale, og der udarbejdes på den baggrund forslag til en faglig og økonomisk IV-aftale.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag