You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 15. august 2019 kl. 13:00

Mødested Fynbohus
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/27504
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde på Fynbohus.
 
Mødet indledes med, at afdelingsleder Anne Vind byder velkommen og præsenterer Fynbohus.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om Fynbohus tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Intet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/22428
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at økonomien på socialområdet følges tæt.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet
482,1
484,6
463,4
-18,7
-21,2
-0,1
Socialområdet
458,2
471,6
477,6
19,4
6,0
7,6
Serviceudgifter i alt
940,3
956,2
941,1
0,8
-15,2
7,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
14,8
19,2
11,8
-3,1
-7,4
1,8
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
14,8
19,2
11,8
-3,1
-7,4
1,8
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
955,2
975,4
952,8
-2,3
-22,6
9,3
Tabel 1
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Sundhedsområdet
Politikområdet forventer en mindreudgift på 21,2 mio. kr., som fremkommer ved en mindreudgift på Kommunal Medfinansiering mv (KMF) på 22,0 mio. kr. og øvrige områder merudgift på 0,8 mio. kr.  
Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at give kommunerne budgetgaranti på området med KMF for 2019, hvilket betyder, at Viborg Kommune får opkrævninger svarende til budgettet for 2019, dog med forskydninger mellem årene 2019 og 2020.
 
Socialområdet
Der forventes en merudgift på 6,0 mio. kr. på Socialområdet. Merudgiften fordeler sig med en merudgift på det centrale område på 7,8 mio. kr. og en mindreudgift på det decentrale område på 1,8 mio. kr. Resultatet er forværret i forhold til opfølgningen pr. 31. marts, hvilket dog ikke mindst skyldes en udgift til objektiv finansiering på 4,3 mio. kr., som ikke var med i opfølgningen pr. 31. marts.
Generelt er der en tilgang og et pres på området, som forsøges imødegået med tilbageholdenhed og skarpt fokus på økonomien.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat er på vej til at overskride sin serviceramme med ca. 43 mio. kr. Kommunen risikerer derved at få en økonomisk straf af Staten i samme størrelsesorden, da det er sandsynligt, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2019. For at undgå en økonomisk straf og samtidigt sikre, at de decentrale enheder kan bevare deres overførte midler, har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det kan de budgetansvarlige f.eks. gøre ved at udskyde større indkøb og investeringer på driftsbudgettet omkring årsskiftet til 2020, og ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger/nyansættelser i det omfang, at det er muligt. Foruden dette initiativ er det besluttet, at den administrative organisation skal vente med at bruge overførte midler til 2020. I forbindelse med den næste budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vil de budgetansvarlige blive bedt om at indregne deres bidrag i det forventede regnskab.
 
 
ANLÆG
Der forventes en mindreudgift på anlæg på i alt 7,4 mio. fordi udgifterne af forskellige årsager først forventes afholdt næste år. Mindreudgiften fordeler sig på følgende projekter:
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften - 2,0 mio. kr.
Vibohøj, fase 2 og 3 - 4,5 mio. kr.
Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30 - 0,9 mio. kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/26556
Resume
Social- og Sundhedsudvalget bad på sidste udvalgsmøde om et ideoplæg vedrørende ombygning og omdannelse af boligerne på Sct Jørgens Vej til et midlertidigt botilbud for borgere på både handicap- og psykiatriområdet. Forvaltningen præsenterer på dagens møde et ideoplæg, som indebærer etablering af helt nye former for midlertidige tilbud til målgrupperne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at beskrivelsen i ideoplægget til et nyt midlertidigt botilbud godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt med anerkendelse af ideoplægget og en bemærkning om, at Børne- og Ungeområdet inddrages i det videre arbejde.
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ideoplægget tager udgangspunkt dels i et forslag om intensivt botræningsforløb for unge med autismespektrumforstyrrelser, som fremgår af afrapporteringen fra Viborg Kommunes analyse af udviklingen på autismeområdet (som blev behandlet i byrådet den 26. juni 2019, sag nr. 2), dels i en øget tilgang af unge mennesker til Socialområdet, som forventes at give øget behov for boliger og indsatser til unge.
 
Psykiatriområdet har 13 boliger uden døgndækning i bygningen på Sct Jørgens Vej 28-30. Der har gennem længere tid været 5-6 ledige boliger. Det er uhensigtsmæssigt, fordi ledige boliger ikke tjener et formål i forhold til borgerne i Socialområdets målgrupper og det øgede behov for boliger til unge, og fordi ledige boliger medfører udgifter til tomgangsleje.
 
For at ændre dette foreslår forvaltningen, at bygningen på Sct Jørgens Vej 28-30:
 • etableres som et nyt midlertidigt botilbud
 • udbredes til at rumme både handicap- og psykiatriindsatser
 • ombygges til 24 mindre boliger.
 
Forslaget beskrives kort herunder og er yderligere beskrevet i ’Ideoplæg om etablering af midlertidigt botilbud på Sct Jørgens Vej’, som fremgår af bilag 1.
 

Vision for ’Trædestenen’

Arbejdstitlen for det nye midlertidige botilbud er ’Trædestenen’. I overført betydning er en trædesten en mulighed eller et udgangspunkt for udvikling, fremskridt eller lignende. På samme måde er formålet med tilbuddet Trædestenen at give borgerne nye muligheder for at udvikle nye kompetencer med henblik på en så selvstændig mestring af livet som muligt. 
 
Visionen for Trædestenen er at skabe sammenhængende støtte og trygge overgange,
gennem fokuserede, intensive og fleksible indsatser på tværs af Socialområdet.
 

Lovhjemmel

 • Servicelovens §107 – midlertidige botilbud.
 

Indhold i tilbuddet

For at leve op til visionen og dække Socialområdets behov for boligrelaterede indsatser, vil det nye botilbud indeholde følgende tre typer af boliger og indsatser:
 
 • Træningsboliger
Midlertidige boliger med intensiv botræning. For unge mennesker som har brug for ekstra støtte i overgangen mellem (pleje-)forældres hjem eller botilbud og egen bolig, for at få en tryg overgang til livet i egen bolig. Opholdstid: max et år.
 
 • Udredningspladser
Kortere udredningsophold, hvor borgeres funktionsevne og støttebehov udredes med henblik på at myndighed kan tilbyde den rigtige støtte, eventuelt det rigtige botilbud. For borgere som kan være i målgruppen for længerevarende botilbud. Opholdstid: max tre måneder.
 
 • Fokuspladser
Korte træningsophold med en fokuseret indsats med henblik på at borgere med bostøtte i egen bolig genopfrisker specifikke kompetencer i forhold til akutte problemstillinger. Opholdstid: op til en måned.
 

Målgruppe

Målgrupperne varierer mellem de tre typer af pladser i tilbuddet. Fælles er, at tilbuddet er for borgere, der som udgangspunkt ikke har behov for støtte om natten. Som noget nyt vil målgruppen være borgere fra både handicap- og psykiatriområdet, idet hvert område som udgangspunkt råder over boligerne i én opgang.

 

Ombygning

De nuværende 13 boliger ombygges til 24 mindre lejligheder på 41m2 og 51 m2 på bygningens 3 nederste etager. På øverste etage etableres servicearealer til medarbejderne samt fællesarealer til beboerne.
Foreløbigt udkast til plantegning af en boligetage fremgår af bilag 2.
 

Økonomi

Etablering af et nyt midlertidigt botilbud kræver, at der afsættes midler til såvel drift som anlæg:
 • Drift – der anslås en årlig driftsudgift på ca. 5,1 mio. kr. Driftsbudget fremgår af bilag 3.
 • Anlæg – der anslås en anlægsudgift på 23,5 mio. kr. Anlægsbudget fremgår af bilag 4.
 

Alternativer

Træffes der ikke beslutning om at arbejde videre med udvikling af et nyt midlertidigt botilbud på Sct Jørgens Vej anbefaler forvaltningen, at bygningen sælges og der gives alternative boligtilbud til de aktuelle beboere.
 

Tidsperspektiv

Tidsperspektivet afhænger af mulighederne for finansiering af både drifts- og anlægsudgifter, og er således ukendt.
Projektering af ombygningen forventes at tage cirka 1 år, mens selve ombygningen forventes af tage cirka 1-2 år.
Godkendelse af tilbuddet hos Socialtilsyn Midt må forventes at tage 2-5 måneder og kan først ske efter endt ombygning.
I alt kan etableringen af et nyt botilbud på Sct Jørgens Vej således tage op til 3½ år.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis det besluttes at etablere et nyt midlertidigt botilbud på Sct Jørgens Vej, hvor de nuværende beboere ikke er i målgruppen, er Viborg Kommune forpligtet til at give alternative boligtilbud til de aktuelle beboere. De nuværende beboere er orienteret om, at deres bolig på sigt muligvis vil blive ændret og en fraflytning kan komme på tale.
Bilag

Sagsid.: 19/9275
Resume
Den nuværende aftale med TUBA Viborg (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.) udløber den 31. december 2019. Forvaltningen har været i dialog med TUBA om et forslag til en ny 4-årig aftale.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social & Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget godkender forslaget til forlængelse af aftalen med TUBA i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

TUBA har haft en afdeling i Viborg Kommune siden 2014, hvor tilbuddet blev afprøvet i en projektperiode fra 2014 til 2015. I budget 2016-2019 afsatte Viborg Kommune et driftstilskud til TUBA for at tilbuddet kunne fortsætte. Der er hvert år afsat 1.296.000 kr. i budgettet til driftstilskud til TUBA. Fordelingen er 896.000 kr. fra Socialområdet og 400.000 kr. fra Børn & Unge.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA har været aktive i Viborg Kommune siden 2014 og har årligt ca. 100 forløb med unge.
 
TUBA indgår i en bred tilbudsvifte som blandt andet omfatter Gratis Psykologhjælp, Familieorienteret Alkoholbehandling og forløb hos Rusmiddelcenter Viborg (for borgere over 18 år).
 
Da aftalen udløber med udgangen af 2019, har forvaltningen været i dialog med TUBA om en eventuel forlængelse af aftalen. Der har i dialogen været fokus på følgende områder:
 
 • Effekterne af TUBA’s indsats på uddannelse og beskæftigelse blandt de unge
 • Varigheden af de unges forløb hos TUBA
 • Fordelingen mellem individuelle forløb og gruppeforløb
 
Det er aftalt med TUBA at ovenstående punkter fremover behandles i de årlige statusrapporter fra TUBA.
 
Den nye aftale med TUBA er for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Se bilag 1. Det endelige driftstilskud fastlægges årligt i forlængelse af budgetvedtagelsen i Viborg Kommune. Der er 6 måneders opsigelse til begge parter med udgangen af et år. Påbegyndte forløb inden for årets ramme skal færdiggøres uanset, om kontrakten forlænges.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/5212
Resume
Social- og Sundhedsudvalget godkendte i november 2018 en model for gratis psykologhjælp. Viborg Kommune har derfor tilbudt gratis psykologhjælp for 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en foreløbig evaluering og status efter det første halve år.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning:
 
Social- og Sundhedsudvalget finder det beklageligt, at ungdomsuddannelserne har opsagt deres samarbejde med Viborg Kommune om køb af samtaleforløb til frafaldstruede elever, idet gratis psykologhjælp var tænkt som et supplement til de eksisterende tilbud.
Sagsfremstilling

Historik

I konstitueringsaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Viborg Kommune gradvist skal indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med fællesmødet med Børne- Ungdomsudvalget den 16. august 2018 (sag nr. 1) blev det besluttet, at tilbuddet ikke skal være lægehenvist. Derudover noterede udvalget sig, at psykologhjælpen vil være af rådgivende karakter og ikke behandling. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 og overslagsårene afsatte byrådet 0,3 mio. kr. til etablering af tilbud om gratis psykologhjælp. Disse midler anvendes til finansiering af tilbuddet. 
 
På sit møde den 29. november 2018 (sag nr. 5) godkendte udvalget en model for etablering af et tilbud om gratis psykologhjælp.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25-årige åbnede ultimo januar 2019. Tilbuddet er normeret til 14 timer om ugen i 46 uger årligt, og det er bemandet med psykologressourcer fra Familiecenter Viborg. Tilbuddet er placeret på Sct. Laurentii Vej i Viborg.
 
Forvaltningen vurderer, at tilbuddet har fået en god start med en stor efterspørgsel på gratis psykologhjælp med 93 henvendelser fra tilbuddets opstart til medio juni. Alle førstegangshenvendelser er telefoniske, og antallet af henvendelser indikerer, at den kontaktmulighed er blevet taget godt imod af borgerne. Den indledende telefonsamtale bidrager samtidig til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da borgerne screenes i telefonen med henblik på at tilbyde det rette tilbud til den enkelte – herunder også viderehenvisning.
 
Der har hidtil været meget få udeblivelser fra samtaleforløbene, hvilket må ses som et tegn på, at tilbuddet er meningsfuldt for målgruppen. Samtidig indikerer det, at placeringen på Sct. Laurentii Vej i Viborg er hensigtsmæssig.
 
Der har været henvendelser fra stort set alle aldre imellem 15-25 år, og henvendelsesårsagerne har spredt sig over et bredt spektrum. Det indikerer, at målgruppen til gratis psykologhjælp er den rigtige.
 
Nedenfor er der opstillet en række indsamlede data om gratis psykologhjælp fra de første måneder. Data er trukket medio juni, og de udgør grundlaget for forvaltningens ovenstående vurdering af tilbuddet:
 
 • 43 borgere ud af de 93 henvendelser har kun været i kontakt med gratis psykologhjælp i forbindelse med den indledende telefonsamtale, hvor borgerne screenes. De 43 borgere er enten blevet henvist til et andet tilbud, har været udenfor målgruppen eller har ikke haft yderligere behov for rådgivning.
 •  
 • 50 borgere har modtaget eller modtager rådgivning gennem et samtaleforløb. 33 af de 50 borgere har afsluttet deres samtaleforløb. De afsluttede forløb har haft en gennemsnitslængde på tre samtaler.
 •  
 • Ud af de 33 afsluttede samtaleforløb er 45% afsluttet, fordi borgeren ikke har haft yderligere behov for rådgivning. 24% er henvist til et andet tilbud efter afsluttet forløb i gratis psykologhjælp, mens 24% selv har valgt at afslutte samtaleforløbet. De resterende 7% er afsluttede forløb, hvor borgeren er udeblevet.
 •  
 • Borgerne i et samtaleforløb fordeler sig aldersmæssigt næsten ligeligt fra 15 år til 25 år. Det understøtter gennemsnitsalderen på 19,5 år da også. Den kønsmæssige fordeling fordeler sig på 63% kvinder og 37% mænd.
 •  
 • Borgerne henvender sig ud fra et bredt spektrum af årsager. Der er dog en mindre overrepræsentation af borgere, der henvender sig som følge af angst, lavt selvværd, belastninger i familien eller udfordringer med uddannelse/arbejde.
 •  
 • Næsten 40% af borgerne har hørt om gratis psykologhjælp fra egen læge, mens 23% har hørt om tilbuddet fra eget netværk. Derudover hører mange om tilbuddet fra kommunen eller på uddannelsesinstitutioner.
 •  
 • Der er pr. medio juni to måneders ventetid på at kunne opstarte et samtaleforløb i gratis psykologhjælp.
 
Parallelt med indførelsen af gratis psykologhjælp har ungdomsuddannelserne opsagt deres samarbejde med Viborg Kommune om køb af samtaleforløb til frafaldstruede elever. Opsigelserne træder i kraft løbende i 2019. Forvaltningen vurderer, at ventetiden på gratis psykologhjælp risikerer at stige markant i lyset af opsigelserne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/9098
Resume
Den 3. juni 2019 holdt Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde om mental sundhed. På dagens møde har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at evaluere dialogmødet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at dialogmødet om mental sundhed den 3. juni 2019 evalueres.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Social- og Sundhedsudvalget evaluerede dialogmødet om mental sundhed den 3. juni 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den 3. juni 2019 holdt Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde om mental sundhed. Mødet var for alle borgere med interesse for Socialområdet. Cirka 20 borgere deltog i mødet.
 
Mødet havde to formål:
 • Dialog om og fælles sprog om mental sundhed
 • Konkrete forslag til tiltag og samarbejde om mental sundhed
 
På dagens møde har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at evaluere dialogmødet, herunder for eksempel mødets form og udbytte.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Social- og Sundhedsudvalgets næste dialogmøde holdes den 9. december 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/25761
Resume
Der lægges op til en drøftelse af, hvordan udvalget arbejder videre med at understøtte styringsmodellens målsætninger, herunder hvordan der kan samarbejdes med de øvrige fagudvalg.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter det videre arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætning og hvordan man kan samarbejde med de øvrige fagudvalg.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:
 • Social- og Sundhedsudvalget ønsker i første omgang at arbejde videre med målsætningen omkring ”ensomhed”.
 • Social- og Sundhedsudvalget inviterer Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget til en drøftelse af indsatser, der kan afhjælpe ensomhed.
 • Social- og Sundhedsudvalget præciserede vigtigheden af at inddrage eksterne aktører i det videre arbejde.
Sagsfremstilling

Historik

Efter byrådets godkendelse af Sammenhængsmodellen den 18. december 2018 (sag nr. 36) drøftede de enkelte fagudvalg, hvilke handlinger og initiativer som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Dette blev præsenteret af den enkelte udvalgsformand på byrådets plankonference den 11.-12. april 2019.
 
På dette grundlag godkendte byrådet den 22. maj 2019 (sag nr. 26) den videre proces, herunder at forvaltningen i såkaldte ”Sammenhængslaboratorier” arbejder videre med følgende fire områder:
 
 • Bæredygtighed/klima
Fokus på at finde de indsatser, der giver mest for pengene i forhold til den grønne omstilling i Viborg Kommune.
 
 • Frivillighed i civilsamfundet og på institutioner
Fokus på at øge omfanget af frivillighed i kommunale institutioner.
 
 • Flere uddannelser og flere uddannelsessøgende – eksempelvis ”Karriereby Viborg”
Fokus på at få øget antallet af studiejobs og praktikpladser.
 
 • Sundhed
Fokus på hvilke indsatser bidrager bedst til, at flest mulige borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive.
 
Herudover har direktionen med baggrund i Sammenhængsmodellen igangsat to indsatser – som også orienteret om på plankonferencen – omhandlende Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og Ellekonebakken.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På plankonferencen blev der gjort status på fagudvalgenes arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Fagudvalgene har udvalgt nogle af Sammenhængsmodellens 21 målsætninger, som de særligt vil arbejde videre med i forhold til at pege på handlinger og initiativer, som kan understøtte disse mål. En opsamling af, hvilke målsætninger de enkelte udvalg arbejder med er vist i bilag nr. 1.
 
Som det fremgår af opsamlingen, så er der mindst ét udvalg, som arbejder med hver enkelt af de 21 målsætninger, og med enkelte undtagelser så er der minimum to udvalg som arbejder med den samme målsætning.
 
Det foreslås, at udvalget på denne baggrund drøfter egne initiativer og handlinger, og hvordan man kan samarbejde med et eller flere af de øvrige fagudvalg. Der vedlægges bilag som samler op på udvalgets tidligere drøftelser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Initiativer og handlinger som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger drøftes løbende.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/26789
Resume
På udvalgsmødet præsenteres en række af de kommunale indsatser, der retter sig mod borgere med type 2 diabetes, som oplæg til en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at oplægget om indsatser rettet mod borgere med type 2 diabetes drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt med en bemærkning om, at kommunen involverer lokale aktører, der arbejder med type 2 diabetes med henblik på at synliggøre mulige indsatser overfor borgerne.
Sagsfremstilling

 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en temadrøftelse om sundhedsfremmende initiativer med fokus på type 2 diabetes.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget holder sundhedschef Peter Borup Sørensen oplæg om de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der tilbydes kommunens borgere med fokus på tilbud til borgere med type 2 diabetes. I oplægget kommer sundhedschefen bl.a. ind på:
 
 • Lovgrundlaget for kommunens aktiviteter på området, herunder anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
 • Omfang og indhold af kommunens forløbsprogram for type 2 diabetes og patient-/pårørende rettede kurser
 • Generelle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud
 • Samarbejdet med andre aktører på området
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/27140
Resume
Region Midtjyllands Praksisplanudvalg har, i samarbejde med kommunerne i regionen, udarbejdet en samarbejdsaftale og en forsøgsvis honoreringsaftale mellem somatiske kommunale akutfunktioner, praktiserende læger og hospitaler. Sagen behandles med henblik på godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Regionens Praksisplanudvalg igangsatte på mødet den 28. maj 2018 et arbejde med at aftale rammerne for samarbejdet mellem regionens kommuner, almen praksis og hospitaler om de kommunale somatiske akutfunktioner. En tværsektoriel arbejdsgruppe har, på denne baggrund, udarbejdet anbefalinger til samarbejdet om kommunale akutfunktioner.
 
Praksisplanudvalget godkendte anbefalingerne på mødet den 6. marts 2019.
 
Praksisplanudvalget godkendte samarbejdsaftalen og forsøgsvis honoreringsaftale den 27. maj 2019. Se bilag 1 og 2.

 

Inddragelse og høring

Anbefalingerne har efterfølgende været til kommentering i kommunerne samt været drøftet i Den Kommunale styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU) og Den Kommunale Sundhedsstrategiske Gruppe (DKS).
 

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen bygger på oplægget fra den tværsektorielle arbejdsgruppe og beskriver blandt andet det lægefaglige ansvar, og hvem der gør hvad i borgerforløb, der involverer en somatisk kommunal akutfunktion.
 
I tilknytning til samarbejdsaftalen er der desuden aftalt en forsøgsordning med honorering af praktiserende læger i forbindelse med kommunikation og rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Se bilag 3.
 
Aftalerne skal sikre at:
 • Borgerne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem, på en akutplads eller et hospital.
 • Forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
 • Udvikle et tæt samspil mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læge, som udnytter fagpersonernes respektive kompetencer, herunder giver det kommunale sundhedspersonale muligheder for lægefaglig sparring.
 • Styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikation mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.
 
Fra kommunal side er der lagt vægt på at:
 • Forsøgsordningen er midlertidig og udløber med denne overenskomstperiode med henblik på, at erfaringer fra ordningen løftes over i den nationale overenskomst på området.
 • Ordningen giver mulighed for sparring og opkvalificering af det kommunale personale i samarbejdet med praktiserende læger.
 • Ordningen finansieres i fællesskab med Region Midtjylland (50/50), og at der er et samlet loft på maksimalt 3. mio. kr. årligt på aftalen.
 • Ordningen evalueres.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Aftalerne træder i kraft den 1. september 2019 og løber frem til den 31. december 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er aftalt en fast økonomisk ramme for forsøgsordningen på 3 mio. kr. årligt, der deles 50/50 mellem region og kommuner efter aktivitet. Region Midtjylland varetager afregningen. Forsøgsordningen, der udløber 31. december 2020 med udgangen af den nuværende overenskomst.
 
Forsøgsordningen trækker på erfaringer fra Ålborg Kommune samt Randersklyngen (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner), der har lignende aftaler om honorering af praktiserende læger. Disse aftaler er dog rent kommunalt finansierede.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/16901
Resume
Med aftalen om finansloven for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at borgere ikke kan opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på en kommunal akutplads. På dagens møde orienteres om ændringen i reglerne for egenbetaling ved ophold på akutplads samt status på spørgsmålet om tilbagebetaling til de borgere, der har haft ophold på en akutplads i 2018 og er opkrævet egenbetaling herfor.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget anmodede den 30. maj 2017 (sag nr. 6) forvaltningen om at sikre, at der senest den 1. januar 2018 er etableret døgndækket akutfunktion og tre akutpladser på Rehabiliteringscenter Viborg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Som en del af finansloven for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at borgere ikke kan opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på en kommunal akutplads.
 
Medio december 2018 anbefalede Ældre- og Sundhedsministeriet og KL derfor landets kommuner at undlade at opkræve egenbetaling fra borgere, der har ophold på en kommunal akutplads efter sundhedsloven. Det blev samtidig præciseret, at kommunerne fortsat kan opkræve egenbetaling fra borgere med ophold på en midlertidig plads efter serviceloven. Sundheds- og Ældreministeriet oplyste ved samme lejlighed, at de nødvendige regelændringer ville være på plads primo 2019.
 
Bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner forelå i henholdsvis februar og marts 2019.
 
Der pågår nu en drøftelse mellem Sundheds- og Ældreministeriet og KL om, hvorvidt kommunerne vil skulle foretage en tilbagebetaling til borgere, der har haft ophold på en kommunal akutplads og er opkrævet egenbetaling i den anledning. Det drøftes også, hvorvidt de kommunale udgifter til tilbagebetaling bliver kompenseret af staten.
 
Opkrævning på akutpladser i Viborg Kommune
På baggrund af henstillingen fra Ældre- og Sundhedsministeriet og KL har Viborg Kommune fra og med 1. januar 2019 undladt at opkræve egenbetaling fra borgere, der har ophold på en af de tre akutpladser, der blev etableret på Rehabiliteringscenter Viborg pr. 1. januar 2018.
 
I perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 er der opkrævet egenbetaling for kost, linned og tøjvask fra de 91 borgere, der har haft ophold på en af de tre akutpladser på Rehabiliteringscenter Viborg. Der er opkrævet i alt 52.000 kr. fra de 91 borgere. 
 
Forvaltningen afventer udfaldet af drøftelsen mellem Ældre- og Sundhedsministeriet og KL, inden der igangsættes en eventuel tilbagebetaling til de 91 borgere, der har haft ophold på en akutplads i Viborg Kommune i 2018 og er opkrævet egenbetaling herfor.
 
Fremtidig finansiering af udgifter til kost, linned, tøjvask og lignende på akutpladser
Henset til beløbets størrelse vil forvaltningen søge at finansiere den manglende indtægt indenfor Rehabiliteringscenter Viborgs nuværende budgetramme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af flere forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere.
 
Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat.
 
Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra Sundhedskoordinationsudvalget:
 
Fælles kampagne vedrørende influenzavaccination 2019/2020
Både i Viborg Kommune og på regionalt niveau følges de forebyggelige indlæggelser. Specielt indikatoren omkring nedre luftvejssygdomme har været i fokus, da denne indikator står for en stor del af det samlede antal forebyggelige indlæggelser – både kommunalt, men også regionalt. Ved de nedre luftvejssygdomme ses, at en væsentlig del af luftvejssygdommene skyldes influenzavirus.
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at 75 % af ældre borgere (65+) samt alle kronikere vaccineres. I Viborg Kommune er 38,3 % af de 65+ årige vaccineret mod at få influenza.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har derfor igangsat en indsats for at sikre, at flere ældre og flere kronikere vaccineres mod influenza i Region Midtjylland. Arbejdet med at definere, hvad indsatsen skal bestå i, har været forankret i en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner, region og almen praksis.
Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 7. juni 2019 blev den fælles tværsektorielle kampagne godkendt. Med kampagnen kommer en materialepakke, som indeholder forskelligt materiale blandt andet: Postkort til borgere og personale, indhold til sociale medier, powerpointplancher til brug internt og et idekatalog med inspiration til indsatser.
Materialepakken udsendes i august 2019, og er finansieret af regionens Beredskabspulje.
 
Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra Klyngestyregruppen:
 
Samarbejdsaftale vedr. Tele-KOL i Midtklyngen
Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 2. maj 2019 i år orienteret omkring den nationale udrulning af telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL. (Sag nr. 15).
 
Overvågningen af den telemedicinske hjemmemonitorering foregår i dagtid i klyngerne, det vil sige på Hospitalsenhed Midt, mens den i vagttid foregår på en central enhed i regionen. Der skal derfor laves 2 samarbejdsaftaler, en for vagttid og en for dagtid.
Samarbejdsaftalen for organiseringen i dagtid blev godkendt på Klyngestyregruppens møde den 21. juni 2019.
 
Der er grundet manglen på speciallæger, udfordringer med organiseringen i vagttid, hvorfor denne lige nu er i høring i speciallægerådet. Samarbejdsaftalen for vagttid forventes godkendt på Klyngestyregruppens møde i august.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/62276
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2020.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag