You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 19. september 2019 kl. 12:30

Mødested Sundhedssatellit Stoholm
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen
Fraværende Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/37075
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde på Sundhedssatellit Stoholm.
 
Mødet indledes med, at leder Mette Bredsgaard byder velkommen og præsenterer aktiviteterne i Sundhedssatellit Stoholm.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om Sundhedssatellit Stoholm tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Intet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 14/64881
Resume
Sundhedscenter Viborg har siden 2014 deltaget i et projektsamarbejde med Hospitalsenhed Midt om systematisk screening for diabetes og hjertekarsygdom blandt 67-årige kvinder og mænd. Aftalen om samarbejdet udløber med udgangen af 2019. Udvalget skal tage stilling til, om samarbejdet skal fortsætte på de vilkår, der er beskrevet i en revideret samarbejdsaftale.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at samarbejdsaftalen godkendes, under forudsætning af at samarbejdsaftalen godkendes af Hospitalsenhed Midt.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte samarbejdsaftalen under forudsætning af, at samarbejdsaftalen godkendes af Hospitalsenhed Midt.
Sagsfremstilling

Historik

Det daværende Ældre- og Sundhedsudvalg blev orienteret om projektsamarbejdets opstart på udvalgsmødet den 4. marts 2014 (sag nr. 13). Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på projektsamarbejdet og de foreløbige resultater på mødet den 31. januar 2019 (sag nr. 10).

Inddragelse og høring

Udkastet til ny samarbejdsaftale er udarbejdet af styregruppen for det igangværende projektsamarbejde. Hospitalsenhed Midts stillingtagen til den reviderede samarbejdsaftale forventes at foreligge den 18. september 2019.

Beskrivelse

I 2014 indgik Karkirurgisk Forskningssektion og Viborg Kommune et projektsamarbejde om systematisk screening for diabetes og hjertekarsygdom blandt 67-årige kvinder og mænd. Aftalen om det igangværende projektsamarbejde afsluttes med udgangen af 2019.
 
Projektsamarbejdets overordnede formål har været at vurdere, om systematisk screening for diabetes og hjertekarsygdom blandt 67-årige kvinder og mænd er sundhedsmæssigt og økonomisk fordelagtigt. Projektsamarbejdets foreløbige resultater viser, at der ved screeningerne findes fund på ca. 40% af de undersøgte borgere. Fund eksempelvis i form af udposning på legemes pulsåren, åreforkalkninger i halskar eller ben, behandlingskrævende hjertesygdom, forhøjet blodtryk eller diabetes. Ved fund tilbydes efterfølgende sundhedssamtale og evt. medicinsk behandling samt evt. yderligere udredning hos egen læge eller hospital. Der er endnu ikke udarbejdet forskningsresultater på de sundhedsøkonomiske effekter af screeningsprogrammet samt på efterlevelse af anbefalet forebyggende medicin.
 
Forslag til revideret samarbejdsaftale fremgår af bilag 1.

Kort om screeningsindsatsen

Alle 67-årige borgere i Viborg Kommune inviteres til at deltage i screeningsundersøgelsen, som foregår i Sundhedscenter Viborg. Undersøgelsen indebærer screening for:
 • Hjertekarsygdomme
 • Diabetes
De konkrete undersøgelser fremgår af bilag 1, punkt 3.
 
Svarene på undersøgelserne vil foreligge med det samme (fraset EKG) og borgerne modtager dem mundtligt og skriftligt. Ydermere sendes resultaterne elektronisk til egen læge, hvis borgeren giver samtykke hertil.
Efterfølgende henvises borgerne til yderligere undersøgelse og/eller behandling ved Karkirurgisk Afdeling eller til relevant rådgivning om livsstil (særligt i forhold til kost, rygning og motion) i Sundhedscenter Viborg, hvis undersøgelsen viser et behov for det.

Finansiering

Viborg Kommune stiller personale mv. til rådighed til at varetage indkaldelser, screeningsundersøgelserne og den opfølgende rådgivning i regi af Sundhedscenter Viborg.
 
Viborg Kommunes andel af udgifterne til screeningsundersøgelserne er ca. 0,9 mio. kr. årligt (primært lønudgifter). Projektet kan fortsat - hvad angår Viborg Kommunes andel - gennemføres inden for nuværende driftsramme for Sundhedscenter Viborg.
 
Den reviderede samarbejdsaftale indebærer samme ressourcemæssige fordeling mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt som den gældende aftale.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Samarbejdet afsluttes med udgangen af 2019, med mindre der indgås en ny samarbejdsaftale om screeningsindsatsen.
 
I udkastet til ny samarbejdsaftale forlænges samarbejdet uden slutdato. Samarbejdsaftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/54739
Resume
Med virkning pr. 1. oktober 2016 blev Sundhed & Omsorg delt i to chefområder. Det skete med baggrund i områdets størrelse, kombineret med den stigende opgaveportefølje på hele området, samt det stigende fokus på sundhedsområdet.
 
Efterfølgende godkendte det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg på deres møde den 31. januar 2017 en ændret organisering af Sygepleje & Træning. Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre og Aktivitetsudvalget orienteres om evalueringen af denne ændring.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Den 1. oktober 2016 blev Sundhed og Omsorg opdelt i to chefområder. Omsorgschefen blev ansvarlig for Hjemmepleje, Plejecentre og Visitation Sundhed & Omsorg. Sundhedschefen blev ansvarlig for Madservice Viborg, Sundhedscenteret, Aktivitet og Udvikling samt Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteamet. Den organisatoriske enhed Sygepleje og Træning blev omorganiseret i en efterfølgende proces.
 
Det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg drøftede i deres møde den 31. januar 2017 (sag nr.1) den fremtidige organisering af Sygepleje og Træning. Udvalget besluttede at godkende det fremlagte forslag til ny organisering med en bemærkning om, at den nye organisering evalueres i første halvår 2018.
 
Sundhedschefen og Omsorgschefen har i samarbejde med de to Fag-MED nu gennemført en evalueringsproces. Evalueringen blev, af hensyn til implementeringen, først påbegyndt i januar 2019 og afsluttet i april 2019. Sammenfatningen af evalueringen, for det der er fælles for Sundhed og Omsorg, og det der udelukkende vedrører Omsorg, er vedlagt som bilag 1 og 2. Den samlede evalueringsrapport er vedlagt som bilag 3.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt fire dialogmøder på tværs af Sundhed og Omsorg samt tre separate møder i Omsorg. Her har repræsentanter fra hjemmepleje, plejecentre, træning, demensområdet samt Rehabiliteringscenter Viborg og Neurorehabilitering Toftegården drøftet samarbejdet i den nye organisering.
 
Deltagerne i dialogmøderne har været repræsentanter for alle faggrupper, ledere og medarbejdere, som er blevet udpeget af de respektive MED-udvalg.

Beskrivelse

Den nye organisering i Sundhed og Omsorg havde til formål at understøtte helhed og sammenhængskraft på tværs, kerneopgaven i organisationen samt skabe en bedre ramme om det tværfaglige samarbejde.
 
Evalueringen har haft til formål at fungere som en temperaturmåling med fokus på situationen i dag og samarbejdet fremadrettet.
 
Evalueringsrapporten er bygget op omkring den struktur, som er brugt på dialogmøderne:
 • Hvad fungerer godt?
 • Hvad kunne fungere bedre?
 • Konkrete forslag til ændringer eller justeringer.
 • Øvrige opmærksomhedspunkter.
 
Ledere og medarbejdere i de to chefområder har, med afsæt i evalueringens resultater og input, iværksat et arbejde i tværgående fora på tværs af Sundhed og Omsorg, som arbejder videre med evalueringsrapportens resultater.
 
Derudover arbejdes der internt i Omsorg videre med de otte fokusområder, som lå til grund for organisationsændringen.
 
Evalueringsrapporten viser, at det overvejende er lykkedes at nå målene med organisationsændringen, men at der fortsat er potentiale for en yderligere styrkelse af helhed og sammenhængskraft.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/29216
Resume
Den samlede tværfaglige og tværsektorielle indsats for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er beskrevet i et forløbsprogram. Forløbsprogrammet har til formål at virke retningsgivende i samarbejdet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Forløbsprogrammet revideres og opdateres, når der er behov for det. Forløbsprogrammet er udarbejdet i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, og skal godkendes i alle regionens kommuner.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Til revideringen af forløbsprogrammet har der været nedsat en programgruppe med repræsentanter fra almen praksis, hospitaler og kommuner.

Beskrivelse

Baggrund

Det estimeres, at mellem 320.000 og 430.000 danskere har KOL, men at størstedelen af disse ikke er diagnosticerede. Heraf er 3.700 personer bosiddende i Viborg Kommune svarende til ca. fem procent af kommunens samlede befolkning.
 
Tobaksrygning er langt den hyppigste årsag til KOL, og det skønnes, at op imod 50 procent af alle rygere vil udvikle KOL. I Danmark er KOL den fjerde hyppigste dødsårsag. Sygdommen kan bremses ved tidlig diagnosticering og behandling.
 
Borgere med KOL tilses ofte af praktiserende læge og har forholdsvis mange hospitalsindlæggelser. En stor udfordring, i borgerens forløb, er overgangen mellem praktiserende læge, hospital og kommune, særligt i forhold til kommunikation eksempelvis ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante besøg, henvisning til rehabilitering og henvisning til rygestop. Det er blandt andet disse udfordringer, som forløbsprogrammet skal afhjælpe.

Målgruppe

Patientgruppen for forløbsprogrammet er borgere med kendt eller udiagnosticeret KOL. Der vil typisk være tale om borgere med lungesymptomer, erhvervsaktive som udsættes for støv og mikropartikler samt borgere, der har røget meget i mange år. Forløbsprogrammet ses som en hjælp til fagpersoner i almen praksis, hospitaler og kommuner.

Kommunens rolle

Gennem forløbsprogrammet forpligter kommunen sig til følgende:
 • At der er en entydig indgang til kommunen for de involverede parter.
 • At relevante tilbud for den enkelte borger igangsættes.
 • At der sker en overordnet koordinering af kommunens tilbud på området.
Viborg Kommunes indsats på KOL-området tager allerede afsæt i forløbsprogrammet, men der er behov for fortsat intern og ekstern koordinering omkring alle borgere med KOL og andre kroniske sygdomme.
 
Viborg Kommune er sammen med regionens øvrige kommuner, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en del af samarbejdet om at implementere telemedicinsk hjemmemonitorering til relevante borgere med KOL. Formålet er, at øge behandlingskvaliteten, sygdomsmestringen og trygheden i hverdagen og dermed reducere antallet af indlæggelser og ambulante kontroller. Telemedicinsk hjemmemonitorering er målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af disse borgere. Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom forventes implementeret i alle regionens kommuner pr. 31. december 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ingen udgifter forbundet med implementeringen af Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Byrådet har afsat 1,9 mio. kr. til implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/58966
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med borger- og pårørenderåd på handicapområdet den 31. oktober 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget vælger et tema til fællesmødet med henblik på udarbejdelse af endelig dagsorden.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget valgte følgende temaer med henblik på udarbejdelse af endelig dagsorden:
 
 • Egen indsigt i det at være handicappet – at få bedre kendskab til sig selv.
 • Kommunikation – drøftelse af rammer for, hvordan vi kommunikerer/taler til hinanden, herunder sprogbrug personale til borger og borger imellem.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at de øvrige temaer kan drøftes på kommende temamøder.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Borger- og pårørenderådet på handicapområdet har foreslået følgende temaer til dagsordenens punkt 3:
 • Hvordan ser fremtidens bomuligheder ud for alle handicappede borgergrupper, herunder også de ældre borgere?
 • Sundhed, kost og motion – hvordan omsætter vi disse fokusområder til konkrete initiativer lokalt? 
 • Egen indsigt i det at være handicappet – at få bedre kendskab til sig selv.
 • Kommunikation – drøftelse af rammer for, hvordan vi kommunikerer/taler til hinanden, herunder sprogbrug personale til borger og borger imellem.
 • Sølund festival eller andre festivaler for handicappede. Hvordan kan det blive en mulighed for vores borgere at deltage (ressourcer)?

Beskrivelse

Som en del af samarbejdet på handicapområdet afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige fællesmøder med områdets borger- og pårørenderåd.
 
Næste fællesmøde er et temamøde, som holdes den 31. oktober 2019 kl. 16.30-18.30. Mødet holdes i Multisalen på Viborg Rådhus. Efter aftale på det seneste fællesmøde, udvides fællesmødet med ½ time. Mødet følger derfor denne tidsplan:
 
 • Kl. 16.30-17.00: møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og borgerne evt. ledsaget af en pædagog.
 • Kl. 17.00-18.30: møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Borger- og pårørenderådene.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.
 
Tidsperspektiv
I 2020 holder Social- og Sundhedsudvalget fællesmøder med borger- og pårørenderåd på handicapområdet følgende dage:
 • 4. juni 2020
 • 29. oktober 2020 (temamøde).

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/29009
Resume
Social- og Sundhedsudvalget behandler ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt. I forbindelse med afgørelserne fra anden ansøgningsrunde 2019, har en ansøger klaget over afslag på to ansøgninger. Klagerne præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget, idet udvalget skal behandle klagesager vedrørende udvalgets afgørelser.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at klagerne afvises.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at tildele §18 midler til følgende ansøgninger fra Landsforeningen Børn og Forældre:
 
 • Ansøgning på 9.500 kr. til almindelig driftsstøtte til foreningens virksomhed, herunder annoncering, rekruttering og opkvalificering.
 • Ansøgning på 9.800 kr. med henblik på at øge åbningstiden i dagtimerne, på grund af øget efterspørgsel på rådgivning i dagtimerne.
Sagsfremstilling

Historik

Tre ansøgninger, herunder de to klagesager, blev udsat til mødet den 2. maj 2019 (sag nr. 5).

Inddragelse og høring

I forbindelse med den oprindelige behandling af ansøgningerne var Frivillighedsrådet inddraget i processen.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har kompetencen til at bevilge midler til frivilligt socialt arbejde i Viborg Kommune. Udvalget behandler ansøgningerne om støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt.
 
I forlængelse af udvalgets behandling af ansøgninger i den anden runde for 2019, er der sendt bevillinger og afslag ud jævnfør udvalgets afgørelse.
 
Landsforeningen Børn og Forældre havde to ansøgninger til behandling:
 • Ansøgning på 9.500 kroner til almindelig driftsstøtte til foreningens virksomhed, herunder annoncering, rekruttering og opkvalificering.
 • Ansøgning på 9.800 kroner med henblik på at øge åbningstiden i dagtimerne, på grund af øget efterspørgsel på rådgivning i dagtimerne.
 
Foreningens oprindelige ansøgninger er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.
 
Afslaget fra Social- og Sundhedsudvalget var begrundet i den samlede prioritering af de økonomiske midler, samt det forhold, at der er etableret kommunale tilbud, som har fokus på at støtte i forbindelse med samlivsophør.
 
Afslagene til Landsforeningen Børn og Forældre er vedlagt som bilag 3 og bilag 4.
 
Efterfølgende har Landsforeningen Børn og Forældre klaget over afgørelserne.
 
Landsforeningen for Børn og Forældre ønsker en genbehandling af ansøgningerne, idet foreningen gør opmærksom på, at der ikke er tale om en ansøgning til børnegrupper, men til drift og øget åbningstid i rådgivningen.
 
Klagen fra Landsforeningen Børn og Forældre er vedlagt som bilag 5.
 
I forbindelse med klagesagen er der taget kontakt til Børn & Unge, for at belyse det aktuelle samspil mellem Familieafdelingen og Landsforeningen Børn og Forældre. Familieafdelingen oplyser, at der fortsat ikke er noget formelt samarbejde med foreningen, men at der fra Familieafdelingen oplyses om frivillige tilbud, herunder Landsforeningen Børn og Forældre.
 
Der er fortsat ikke noget formelt samarbejde mellem indsatsen i Viborg Kommune og Landsforeningen Børn og Forældre. Det manglende samarbejde kan, i sammenhæng med den samlede økonomiske prioritering af § 18-midlerne, danne grundlag for en afvisning af klagen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Såfremt foreningen får medhold i klagen, skal tilskuddet finansieres indenfor restbeløbet for 2019 som udgør 38.600 kr.
Uforbrugte midler overføres til første ansøgningsrunde 2020.

Juridiske og planmæssige forhold

Social- og Sundhedsudvalgets genbehandling er sidste klageinstans. Udvalget har dog selv mulighed for at anmode om, at Viborg Byråd træffer afgørelse i sagen.
Bilag

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag