You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 31. oktober 2019 kl. 12:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/33753
Resume
Alle udvalg udarbejder tre gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Sundhed i 2019 nedsættes med 20.450.000 kr. og
 
3. at mindreudgiften i 2019 på 20.450.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed og Omsorg, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Sundhed i 2019 nedsættes med 20.450.000 kr. og
 
3. at mindreudgiften i 2019 på 20.450.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat var på vej til at overskride sin serviceramme, lige som budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræftede dette. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Opfølgningen pr. 30. september er udarbejdet med denne henstilling i mente.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet
482,1
484,6
461,4
-20,7
-23,2
-2,1
Socialområdet
458,2
471,6
472,9
14,7
1,3
-4,8
Serviceudgifter i alt
940,3
956,2
934,3
-6,1
-22,0
-6,8
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
14,8
19,2
11,7
-3,2
-7,5
-0,1
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
14,8
19,2
11,7
-3,2
-7,5
-0,1
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
955,2
975,4
945,9
-9,2
-29,5
-6,9
Tabel 1
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Sundhedsområdet
Sundhedsområdet viser et mindreforbrug på 23,2 mio. kr., som fremkommer ved en mindreudgift på Kommunal Medfinansiering, Vederlagsfri fysioterapi mm (KMF) på 20,5 mio. kr. og øvrige områder mindreudgifter på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget på øvrige områder er udtryk for en generel udskydelse af investeringer, tilbageholdenhed med genbesættelse af stillinger mm.
Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at give kommunerne budgetgaranti på området med KMF for 2019, hvilket betyder, at Viborg Kommune får opkrævninger svarende til budgettet for 2019, dog med forskydninger mellem årene 2019 og 2020. Det forventede mindreforbrug i 2019 tilføres kassebeholdningen.

Der er ligeledes budgetgaranti i 2020 svarende til budgettet for 2020, men der drøftes i øjeblikket en fremtidig finansieringsform herunder hvordan eventuelle efterreguleringer fra foregående år skal håndteres.
Afhængig af udfaldet af drøftelserne kan det muligvis betyde, at der skal tages penge op af kassen i 2020 til finansiering af en eventuel efterregulering. 
 
Socialområdet
På Socialområdet forventes en merudgift på 1,3 mio. kr., som fordeler sig med en merudgift på det centrale område på 6,6 mio. kr. og en mindreudgift på det decentrale område på 5,3 mio. kr.
Resultatet er forbedret i forhold til opfølgningen pr. 30. juni, bl.a. som følge af ØEU’s henstilling om mådehold. På trods af det forbedrede resultat er der fortsat en økonomisk udfordring på politikområdet fremadrettet. I resultatet indgår således overførte overskud fra 2018 på 14,1 mio. kr. samt en mindreudgift på i alt 3,9 mio. kr. vedrørende velfærdsteknologi og pulje til mindre anlægsarbejder. Mindreudgiften er en følge af en midlertidig opbremsning i forhold til nye projekter og er således i bedste fald en engangsbesparelse.
 
ANLÆG
Der forventes en mindreudgift på anlæg i 2019 på 7,5 mio. kr. Mindreudgiften vedrører flere forskellige projekter og er i alle tilfælde udtryk for udgifter, der først forventes afholdt til næste år.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor det samlede budgetbeløb i 2020-2023 udgør mere end 5 mio. kr. De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
RENGØRINGSUDBUD
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 10. april 2019 besluttet at indgå kontrakt med Forenede Service A/S om rengøring på skoler, børnehaver, biblioteker og andre kommunale institutioner i delaftale 1 og 2, som dækker den vestlige og midterste del af kommunen, mens der indgås kontrakt med ISS Facility Services A/S i delaftale 3, der dækker den østlige del af kommunen. 
I den forbindelse har Økonomi- og Erhvervsudvalget endvidere besluttet, at enhedernes budget justeres i forbindelse med udbuddet.
Faktiske omkostninger pr. måned i 2019 til den nuværende leverandør sammenholdes med omkostningerne til den nye leverandør. Differencen herimellem vil blive reguleret pr. måned for perioden 1. august – 31. december 2019 i enhedens budget.
Efter samme princip vil der ske en regulering af budgettet for 2020.
Regulering af politikområderne som følge af udbuddet fremgår af bilag nr. 3.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/24299
Resume
Byrådet skal årligt revidere kommunens kvalitetsstandarder for sundhedsområdet og omsorgsområdet. Forvaltningen fremlægger hermed et revideret udkast til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020.
 
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 30. oktober 2018 (sag nr. 4) en plan for revidering af Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2019. Samme proces er fulgt i forbindelse med Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af kvalitetsstandarderne.

Beskrivelse

Viborg Kommune skal hvert år udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver serviceniveauet for de borgere i kommunen, der har behov for hjælp og støtte.
Kvalitetsstandarderne skal revideres årligt og forvaltningen har gennemgået den eksisterende udgave og vedlægger udkast til revideret kvalitetsstandard.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Rådene har tidligere tilkendegivet, at de ønsker en tidligere inddragelse i processen, frem for at inddragelsen sker ved en formel høring. Det er derfor aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for en høringsproces. Udkastet fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Det vedlagte udkast fremstår i sin opbygning som den tidligere udgave. Ældrerådet og Handicaprådet har i år haft forslag til enkelte forslag til justering og uddybninger. Disse justeringer er markeret med blå.
 
Dertil kommer en række faktiske korrektioner og sproglige justeringer fra forvaltningen. I tillæg hertil har en ændring af lovgivningen givet anledning til enkelte justeringer i kvalitetsstandarderne. Forvaltningens justeringer er markeret med grønt.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i samme layout som 2019 udgaven, som er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/16901
Resume
Der er indgået en aftale mellem KL og Sundheds- og Ældreministeriet om økonomisk kompensation til kommunerne som følge af ændrede regler om egenbetaling ved ophold på kommunale akutpladser. På dagens møde orienteres Social- og Sundhedsudvalget om tilbagebetaling til de borgere, der er opkrævet egenbetaling, samt om aftalen om økonomisk kompensation.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Sundhedsudvalget anmodede den 30. maj 2017 (sag nr. 6) forvaltningen om at sikre, at der senest den 1. januar 2018 er etableret døgndækket akutfunktion og tre akutpladser på Rehabiliteringscenter Viborg.
 
Den 15. august 2019 (sag nr. 10) blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om de ændrede regler for egenbetaling ved ophold på en kommunal akutplads samt status på spørgsmålet om tilbagebetaling til de borgere, der har haft ophold på en kommunal akutplads og er opkrævet egenbetaling herfor.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den 28. februar 2019 trådte bekendtgørelse om ændring af hjemmesygepleje i kraft. Bekendtgørelsen præciserer, at kost, linned, tøjvask og lignende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads.
 
Sundheds- og Ældreministeriet og KL anbefalede allerede medio december 2018 landets kommuner at undlade at opkræve egenbetaling fra borgere med ophold på en kommunal akutplads. Fra og med 1. januar 2019 har Viborg Kommune derfor ikke opkrævet egenbetaling fra borgere, der har haft ophold på en kommunal akutplads.
 
Viborg Kommune har i perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 opkrævet i alt 52.000 kr. fra de 91 borgere, der i perioden har haft ophold på en af de tre akutpladser på Rehabiliteringscenter Viborg.
 
Sundheds- og Ældreministeriet har ved brev af 6. september 2019 meddelt kommunerne, at der skal ske tilbagebetaling til borgerne. Der er som følge af de ændrede regler også indgået en aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet og KL om en økonomisk kompensation til kommunerne både bagudrettet og fremover.
 
Den bagudrettede kompensation udbetales til kommunerne efter en to-trins model. Først skal den enkelte kommune indsende en samlet opgørelse over den egenbetaling, kommunen har opkrævet borgere, der har haft ophold på en kommunal akutplads i perioden fra 1. januar 2018 til 28. februar 2019. På baggrund af de indkomne opgørelser tilbagebetaler Sundheds- og Ældreministeriet det beløb, den enkelte kommune har opkrævet i perioden. Beløbet er et á conto beløb.
 
Dernæst skal den enkelte kommune senest den 30. april 2020 fremsende en opgørelse over det faktiske beløb, der er blevet tilbagebetalt til borgere, der har været opkrævet egenbetaling for ophold på en kommunal akutplads. Afvigelser i det udbetalte beløb i forhold til det á conto beløb, kommunen har modtaget, reguleres i det tidligere udbetalte á conto beløb. Reguleringen skal være afsluttet senest i maj 2020.
 
Fremover udgør kompensationen til landets kommuner i alt 27,1 mio. kr. (2019 priser) i 2019 og i alt 32,5 mio. kr. (2020 priser) i 2020 og frem. Midlerne vil blive overført til det kommunale bloktilskud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen fremover løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.
 
Under Sundhedsstyregruppen
Forebyggelsesområdet: næste skridt og det tværsektorielle samarbejde.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde den 29. november 2018 røgfri arbejdstid (Sag nr. 4). Røgfri arbejdstid blev godkendt til indførelse 1. august 2019 af byrådet (Sag nr. 12).
På Sundhedsstyregruppens møde den 25. september 2019 udtrykte kommunerne, at de oplever interesse fra ungdomsuddannelserne for indsatser i forhold til rygning. Sundhedsstyregruppen har derfor aftalt at bede Sundhedskoordinationsudvalget om, at der udarbejdes et forslag til en rygestopindsats i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
 
Inspirationen til arbejdet med indsatserne på rygestopområdet kommer fra implementeringen af projektet Røgfri ungdomsuddannelser i Region Syddanmark. Dette projekt er et eksempel på udmøntningen af partnerskabet Røgfri Fremtid. I partnerskabet inviterer Region Syddanmark ungdomsuddannelserne og kommunerne beliggende i regionen til et samarbejde om at skabe røgfrie miljøer og røgfri skoletid. Der er generelt et lovmæssigt krav om røgfri matrikel på ungdomsuddannelserne, men erhvervs- og produktionsskolerne er ikke omfattet af samme bestemmelser i lov om røgfrie miljøer som andre skoler. Lov om røgfrie miljøer fastsætter kun minimumsstandarder. Den enkelte ungdomsuddannelse kan derfor godt vedtage strengere krav som f.eks. røgfri skoletid.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/17544
Resume
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. februar 2019 (sag nr.5) at afholde én besigtigelsestur i 2019. På baggrund af udvalgets drøftelse i februar har forvaltningen udarbejdet et forslag til program, som udvalget bedes tage stilling til.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget godkender program for besigtigelsestur den 18. december 2019.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte program for besigtigelsestur den 18. december 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2019 (sag nr.5), at der arrangeres én besigtigelsestur for udvalget i 2019. Ønsker til indhold blev også drøftet på mødet. Udvalget ønskede at besigtige relevante tilbud i Bjerringbro samt botilbuddet Vesterbrogade.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På baggrund af udvalgets drøftelse af besigtigelsesture i februar har forvaltningen udarbejdet et forslag til program for besigtigelsestur, som udvalget bedes tage stilling til:
 
Tidspunkt:
Sted:
Bemærkning:
09.00-09.30
Samlet kørsel i bus fra Viborg Rådhus
Kort intro og morgenmad i bussen
09.30-10.30
Besøg på Genoptræning Skovvænget
 
10.30-10.35
Kørsel
 
10.35-11.05
Besøg på Bofællesskabet Albo
 
11.05-11.35
Besøg på Botilbuddet Egehøj
 
11.35-12.20
Besøg på Aktivitetshuset Gimle
Besøget er inkl. frokost
12.20-12.30
Kørsel
 
12.30-13.30
Besøg på Sundhedssatellit Bjerringbro
 
13.30-14.00
Kørsel
 
14.00-15.00
Besøg på Ungdomskollegiet Tårnly
 
15.00-15.10
Kørsel
 
15.10-15.45
Besøg på Bofællesskabet Vesterbrogade
Besøget er inkl. kaffe og frugt
15.45-16.00
Kørsel tilbage til Viborg Rådhus
Afrunding af dagen i bussen

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Besigtigelsesturen foregår den 18. december 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/33493
Resume
Der er en løbende dialog med de enkelte råd. Rådene fremsender forslag til dagsorden til
møderne med henblik på en dialog om de pågældendes arbejdsområder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Handicaprådet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til dagsorden for fællesmødet med Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde halvårlige fællesmøder med Handicaprådet. Handicaprådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd indenfor udvalgenes arbejdsområder.
 
Beskrivelse
Handicaprådet har på mødet den 24. september 2019 udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til det kommende fællesmøde.
 
Forslag til dagsorden for mødet den 28. november 2019 er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/37537
Resume
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sendte sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at udvalget følger udviklingen i ankestatistikken i tæt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres hvert år for halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. På dette møde præsenteres ankestatistikken for 1. halvår 2019.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommunes omgørelsesprocent lå i 1. halvår 2019 under landsgennemsnittet inden for servicelovens område. Se Ankestatistikkens tabel 1 i bilag 1. Bemærk, at serviceloven i Ankestatistikken går på tværs af direktørområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. Konkret har der på tværs af direktørområderne været 68 klager til Ankestyrelsen i forhold til serviceloven. Af disse er 39 stadfæstet, 6 er ændret, 15 er hjemvist og otte sager er afvist. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
Ses der isoleret på de dele af serviceloven, som hører under Social- og Sundhedsudvalget, har der været otte afgørelser i 1. halvår 2019. Heraf er fire stadfæstet, én er ændret og tre er hjemvist. Se tabel 2 i bilag 2.
 
De otte afgørelser hos Ankestyrelsen i 1. halvår 2019 fordeler sig på fem paragraffer i serviceloven:
 • Merudgifter
 • Socialpædagogisk bistand
 • Borgerstyret personlig assistance
 • Ledsageordning
 • Midlertidigt botilbud
 
Til sammenligning kan det bemærkes, at Socialafdelingen i 1. halvår 2019 traf afgørelse i omkring 490 sager vedrørende de fem paragraffer.
 
Tabel 2 i bilag 2 er opdelt efter de forskellige paragraffer under serviceloven. Ankestyrelsens afgørelse og det totale antal klagesager inden for hver paragraf fremgår.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager. Dermed er prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/34957
Resume
Social- og Sundhedsudvalget orienteres om rapporten ”Hjemløshed i Danmark 2019” fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Rapporten viser et samlet fald på 27 pct. i antallet af hjemløse borgere i Viborg Kommune, men rapporten viser også en lille stigning i antallet af hjemløse borgere under 30 år i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
 
2. at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sendte sagen til orientering i Udsatterådet.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig med tilfredshed, at det aktuelle fald i hjemløsetallet formentlig kan tilskrives Housing First indsatsen og det formaliserede samarbejde mellem Forsorgscenter Viborg, Socialafdelingen, Ydelseskontoret og Borgerservice.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

VIVE har den 30. august 2019 offentliggjort rapporten ”Hjemløshed i Danmark 2019”. Rapporten præsenterer resultaterne af den syvende kortlægning af hjemløshed i Danmark, og er baseret på ’hjemløsetællingen’, der blev gennemført i uge 6, 2019. Rapporten ses i bilag 1.

Resultater på landsplan

Rapporten viser overordnet set, et uændret niveau i hjemløsheden på landsplan, hvor der er registreret i alt 6.431 hjemløse borgere.
 
Der er dog lokale udsving, og tendensen er, at antallet af hjemløse borgere er faldet i de store byer og bykommunerne (kommuner, hvor den største by har mere end 20.000 indbyggere), mens antallet af hjemløse borgere er steget i landkommunerne.
 
På landsplan viser rapporten et fald i antallet af unge hjemløse borgere og en stigning i antallet af midaldrende og ældre hjemløse borgere.

Resultater for Viborg Kommune

Viborg Kommune følger den nationale tendens til et faldende antal hjemløse i bykommunerne:
 • Antallet af hjemløse borgere, som har Viborg Kommune som hjemkommune (seneste bopælsadresse), er i perioden 2017-2019 faldet fra 85 til 62. Det svarer til et fald på 27 pct.
 • Antallet af hjemløse borgere, som opholder sig i Viborg Kommune, er i samme periode faldet fra 87 til 65. Det svarer til et fald på 25 pct.
 
I forhold til fordelingen mellem unge og midaldrende/ældre hjemløse borgere, afviger Viborg
Kommune fra den nationale tendens:
 • Antallet af hjemløse under 30 år, som har Viborg som hjemkommune, er i perioden 2017-2019 steget lidt, fra 21 til 25.
 • Antallet af hjemløse over 30 år, som har Viborg som hjemkommune, er i samme periode faldet fra 64 til 37.
 
Forskydningen mellem aldersgrupperne betyder at 40 pct. af de hjemløse borgere, som har Viborg som hjemkommune, nu er under 30 år.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er helt grundlæggende påpasselig med at konkludere entydigt på udsvingene mellem hjemløsetællingerne, idet tællingerne er udtryk for øjebliksbilleder og er forbundet med en vis metodisk usikkerhed.
 
Det er dog forvaltningens forhåbning, at det aktuelle fald i hjemløsetallet er et resultat af den sammenhængende indsats, som er etableret på baggrund af de seneste ti års arbejde med omlægning til en Housing First-baseret indsats, herunder den seneste indsats for at skabe et formaliseret samarbejde mellem Forsorgscenter Viborg og Socialafdelingen, Ydelseskontoret og Borgerservice.
 
Housing First er fortsat Socialstyrelsens anbefalede tilgang til arbejdet med hjemløshed. På den baggrund fortsætter Forsorgscenter Viborg med at udvikle indsatsen til hjemløse borgere ved at bygge videre på erfaringerne med Housing First.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/35686
Resume
Viborg Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om implementeringsstøtte i metoden Critical Time Intervention med henblik på implementering på Viborg Krisecenter.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning,
 
2. at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sendte sagen til orientering i Udsatterådet.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Ansøgningen om implementeringsstøtte er udarbejdet i dialog med Holstebro Kommune, idet Viborg Krisecenter og Holstebro Krisecenter ønsker at samarbejde om implementering af metoden Critical Time Intervention (CTI).

Beskrivelse

Viborg Kommune/Viborg Krisecenter har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om implementeringsstøtte i metoden CTI, med henblik på implementering på Viborg Krisecenter. Metoden skal anvendes af de krisecentermedarbejdere, som varetager den koordinerende rådgivning til kvinderne i forbindelse med kvindernes udflytning fra krisecentret og etablering i egen bolig.
 
CTI er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, som er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk.
 
I Viborg Kommune anvendes CTI aktuelt i Forsorgscenter Viborg i forbindelse med udflytning fra Vibohøj.
 
Socialstyrelsens implementeringsstøtte indebærer:
 • Rådgivning
 • Arrangementer mhp. sparring og videndeling
 • Uddannelse i CTI.
 
Implementering af CTI i den koordinerende rådgivning forventes:
 • at give øget fokus på arbejdet med kvindernes egne målsætninger,
 • at sikre ensartethed og struktur i den indsats, som tilbydes,
 • at øge effektivitet og progression i den koordinerende rådgivning,
 • at styrke fokus på, at koordinerende rådgivning er en midlertidig indsats, og at kvinderne i løbet af de tre faser skal styrkes i tage ejerskab over eget liv, træffe selvstændige beslutninger og - frem for alt – etablere sig i et liv uden vold.
 
Ansøgning og tilsagn fremgår af bilag 1 og 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Implementeringsstøtten forløber over to år og forventes af starte i løbet af efteråret 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilsagnet indebærer ikke tildeling af midler til indsatsen.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag