You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 28. november 2019 kl. 12:30

Mødested Sundhedssatellit Møldrup
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/46382
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde på Sundhedssatellit Møldrup.
 
Mødet indledes med, at leder Mette Bredsgaard byder velkommen og præsenterer aktiviteterne i Sundhedssatellit Møldrup.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om Sundhedssatellit Møldrup tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om Sundhedssatellit Møldrup til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Intet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/32274
Resume
Praksisplan for fysioterapi er en aftale mellem de praktiserende fysioterapeuter i regionen, Region Midtjylland og kommunerne. Praksisplanen indeholder blandt andet aftaler om samarbejde, kapacitet, kvalitet og økonomi. Praksisplanen fremsendes med henblik på godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at praksisplan for fysioterapi godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at praksisplan for fysioterapi godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

1. januar 2019 trådte de nye overenskomster for fysioterapi i praksissektoren i kraft, og i forlængelse af dette er der udarbejdet et forslag til en ny praksisplan for fysioterapi i den midtjyske region. Praksisplanen er vedhæftet som bilag 1.
 
Forslaget til ny praksisplan fortsætter linjen fra den nuværende praksisplan. Det betyder blandt andet, at det fastholdes, at der ikke må ske kapacitetsudvidelser på området, og at udgifterne skal nærme sig landsgennemsnittet.
 
Praksisplanen har været i høring blandt kommuner, hospitaler og faglige organisationer i perioden 9. maj - 1. september 2019.

Inddragelse og høring

Til opgaven har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Midtjylland, fysioterapeuter i regionen og kommunerne. Kommunerne har deltaget i arbejdet med repræsentanter fra Herning og Holstebro Kommuner samt KOSU-sekretariatet.

Beskrivelse

Praksisplanen er en fælles plan mellem region og kommuner, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker i den midtjyske region. I forslaget til praksisplan lægges der op til, at region og kommuner sætter særligt fokus på:
 
 • At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
 • At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
 • At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
 • At styrke dialog, samarbejde og en sammenhængende sundhedsindsats på tværs af sektorer 
 
Forslaget til praksisplan indeholder i forlængelse heraf en række tiltag i forhold til økonomi, kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde.
 
Kommunens og regionens ansvar
Ifølge overenskomsterne har Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ansvaret for at planlægge og tilrettelægge kapaciteten af fysioterapi i praksissektoren. Regionen og kommunerne i regionen skal derfor udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.
 
Praksisplanen omfatter den fysioterapi, der gives i praksissektoren efter lægehenvisning. Det er vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi (der er et kommunalt myndighedsområde) samt almen fysioterapi og almen ridefysioterapi (der er et regionalt myndighedsområde). Region Midtjylland varetager administration og udbetalinger i forhold til hele området.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Praksisplanen for fysioterapi forventes at kunne træde i kraft 1. februar 2020. Praksisplanen revideres hvert andet år.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den nuværende overenskomst for fysioterapi i praksissektoren er der fra 1. januar 2019 indført en fast økonomisk ramme for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Den faste ramme gælder for de samlede udgifter på nationalt plan.
 
De nationale parter, herunder KL, følger løbende om rammen overholdes. Hvis udgifterne alligevel overstiger den aftalte ramme, vil der det efterfølgende år ske en modregning i fysioterapeuternes honorarer. Denne modregning sker fra nationalt hold. Overenskomsten giver mulighed for en samlet udgiftsvækst for vederlagsfri fysioterapi på op til 2,8 % i 2019 og 1,6 % i 2020 - under forudsætning af, at antallet af patienter mindst stiger tilsvarende. Vækstmuligheden udfases over overenskomstperioden. Der er nulvækst i 2021.
 
På samme måde er der aftalt en fast økonomisk ramme for vederlagsfri ridefysioterapi.
 
Forventningen er, at de faste økonomirammer vil betyde, at de samlede udgifter på nationalt plan vil stagnere. Men udgifterne kan godt stige i nogle dele af landet, hvis udgifterne falder tilsvarende andre steder.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/32280
Resume
Samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering beskriver samarbejdet og opgavefordelingen mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, når en borger er i behandling for kræft. Det regionale Sundhedskoordinationsudvalg har godkendt aftalen, som nu fremsendes til godkendelse i Regionsrådet samt kommunalbestyrelserne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering er udarbejdet på baggrund af Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft fra 2018. Samarbejdsaftalen konkretiserer forløbsprogrammets anbefalinger og skal læses i forlængelse af forløbsprogrammet. (Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag 1 og Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag 2).

Inddragelse og høring

Samarbejdsaftalen har været til høring på regionens hospitaler, kommuner, hos PLO-Midtjylland og hos Patientinddragelsesudvalget.

Beskrivelse

Udarbejdelsen af den ny samarbejdsaftale er sket i samarbejde mellem repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne, almen praksis og Kræftens Bekæmpelse.
 
Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at skabe gode sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgeren, når behandlingen varetages af forskellige parter. Ligeledes skal den rehabiliterende indsats tage udgangspunkt i de behov og ønsker, som den enkelte borger har.
 
Den væsentligste nye ændring er, at der skal foretages en kommunal telefonopringning til borgeren tre til fire uger efter afsluttet hospitalsbehandling. Formålet er at informere om kommunens tilbud og spørge til eventuelle nyopståede behov.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Revidering af nærværende samarbejdsaftale forventes at ske først i næstkommende valgperiode.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orientering omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget noterede sig med tilfredshed, at de ældre borgere er godt tilfredse med overgange på sundhedsområdet i Midtklyngen.

Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen fremover løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.
 
Under DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet)

Status på arbejdet i Alliancen om den nære psykiatri.

Alliancen om den nære psykiatri blev dannet for at understøtte, at der findes løsninger på udfordringerne på det psykiatriske område på tværs af sektorer og at de løses i et samarbejde på tværs.
Styregruppen for alliancen har nedsat grupper, kaldet alliancegrupper. Disse alliancegrupper skal arbejde med et af ti initiativer som Styregruppen har udvalgt. Alliancegrupperne har arbejdet med de ti initiativer over sommeren. Herefter har styregruppen for alliancen om den nære psykiatri prioriteret i alliancegruppernes leverancer, der skal være med til at forbedre og sikre den mentale sundhed for børn og unge samt styrke indsatserne overfor voksne borgere med svær psykisk sygdom. Flere af initiativerne kobler sig til erfaringer fra eksisterende projekter samt initiativer i regi af regionens budgetforlig for 2019.
Der har været afholdt en kommunal alliance workshop den 25. oktober 2019. Her blev der gjort status på de enkelte initiativer, og ud fra denne status blev det aftalt, at arbejdet i alliancegrupperne forsætter.
 

Status for arbejdet med initiativet om den ”voksne borger med svær psykisk sygdom”.

Af de ti initiativer Alliancen har formuleret, indgår Midtklyngen i udvikling af prøvehandlinger inden for initiativ otte. Arbejdet er placeret i Temagruppen for den voksne patient, som refererer til Klyngestyregruppen i Midtklyngen. Initiativ otte omhandler ”Voksne borgere med svær psykisk sygdom. Initiativer for de mest udsatte borgere/patienter”. Dette initiativ taler direkte ind i Sundhedsaftalens prioriterede indsats vedr. den nære psykiatri.
Arbejdsgruppen, der er nedsat til at arbejde med initiativet, har udviklet en model inspireret af Fleksibel Assertiv Community Treatment (FACT). FACT er en intensiv, fleksibel, udgående og direkte støtte- og behandlings indsats, som foregår i borgerens hjem eller lokalområde. Målgruppen er de 20% mest udsatte borgere med en svær psykisk sygdom. FACT udøves i teams bestående af medarbejdere fra både kommune og region. Arbejdsgruppen er i gang med at afprøve FACT-modellen sammen med én borger i hver af de tre Midtklyngekommuner.
Arbejdet med FACT-modellen vil kræve, at Midtklyngen ansætter en projektleder til at styre projektet. Der er ansøgt om 2,775 mio. kr. til driften af projektet, herunder midler til ansættelse af projektlederen. Midlerne er ansøgt i EU programmet ”Structural Reform Support Programme”. Der er i alt ansøgt om midler til fire danske projekter i dette program.
 
Udgivelse: Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet – Udgivet af Social- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

Ældre borgere er godt tilfredse med overgange i Midtklyngen

Social- og Indenrigsministeriet har undersøgt, hvor tilfredse ældre patienter er med deres udskrivelse fra hospitalet og den efterfølgende kontakt til kommunen samt den praktiserende læge. Undersøgelsen er foretaget på tværs af landets hospitaler, kommuner og almen praksis. 23.000 patienter over 64 år er blevet spurgt.
 
Undersøgelsen viser, at borgerne i Midtklyngen generelt er rigtig godt tilfredse med overgangene fra indlæggelsen på Hospitalsenhed Midt til kommunal indsats og kontakten til deres praktiserende læge efter udskrivelsen. Midtklyngen og Viborg Kommune klarer sig over landsgennemsnittet på de fleste parametre. Forvaltningen vil fortsat have en opmærksomhed på at øge tilfredsheden.
I bilag 1 til denne sag, kan hele rapporten læses. Går man om til bilag 2 i rapporten: Kommunetabeller (side 48), er resultaterne fra de enkelte spørgsmål listet i tabeller. På side 4 i bilag 2, kan man se, at 71,2 % af de adspurgte fra Viborg Kommune er tilfredse med overgange på sundhedsområdet, hvor landsgennemsnittet er på 65,5 %. Herefter følger tabeller med svar på de forskellige spørgsmål, og man kan i hver tabel finde Viborg, og se hvordan Viborg scorer i forhold til andre kommuner, eller i forhold til landsgennemsnittet.

Alternativer

Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/24299
Resume
Byrådet skal årligt revidere kommunens kvalitetsstandarder for sundhedsområdet og omsorgsområdet. Forvaltningen fremlægger hermed et revideret udkast til godkendelse. Udkastet er tilrettet på baggrund af ændringsforslag fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede tilbagemeldingerne fra Ældre- og Handicaprådet og bemærkede, at nedenstående formulering fastholdes, idet det eksplicit præciseres, at forventningen til de pårørende består, ”der, hvor det er muligt”.
 
”Vi forventer, at dine pårørende er en aktiv del af din dagligdag og hjælper dig, der hvor det er muligt”.
 
Social- og Sundhedsudvalget opfordrer til, at såvel Social- og Sundhedsudvalget som Ældre- og Aktivitetsudvalget inddrages tidligt i revisionen af Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg for 2021. Bruger- og pårørende samt øvrige interessenter inddrages i processen.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 3). Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde den 31. oktober 2019 (sag nr. 2)
 
På møderne udtrykte udvalgene ønske om, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har, efter behandlingen i udvalgene i oktober, sendt et nyt forslag til Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg til kommentering ved Handicaprådet og Ældrerådet.

Beskrivelse

På baggrund af udvalgenes ønske om, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 har forvaltningen udarbejdet følgende præcisering i afsnit 1.2 (tilføjelse markeret med kursiv):
 
”Hvad forventer Viborg Kommune af dig og dine pårørende?
Vi har en forventning om, at du deltager aktivt og viser interesse for at klare dig selv, så længe som muligt.
 
Vi forventer, at du udfører de opgaver, som du selv kan, og at du samarbejder med os om at udføre de opgaver, som du har behov for hjælp til.
 
Vi forventer, at dine pårørende er en aktiv del af din dagligdag og hjælper dig, der hvor det er muligt.
 
Du kan med fordel også lave aftaler med dit netværk om, hvordan de bedst kan støtte dig, så de også kan arbejde målrettet på at fremme dine muligheder for at klare dig selv i videst muligt omfang.”
 
Ændringsforslaget er indarbejdet i det vedlagte udkast til Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020.
 
Formuleringen har været sendt til kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes kommentarer fremgår af bilagene. Ældrerådet og Handicaprådet tilkendegiver, at de ikke kan støtte op om den foreslåede ændring.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/42294
Resume
Kvalitetsstandarderne for Socialområdet revideres en gang årligt. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2020 med henblik på godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2020 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2020.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at udvalget inddrages tidligt i revisionen af Kvalitetsstandarder for Socialområdet for 2021. Bruger- og pårørende samt øvrige interessenter inddrages i processen.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

FagMED Social har haft mulighed for at indgive bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Derudover har formandskaberne for Handicaprådet og Udsatterådet været inviteret til møde med forvaltningen forud for den politiske behandling, med henblik på kvalificering af udkast til kvalitetsstandarder. Bemærkningerne fra FagMED, Handicaprådet og Udsatterådet er indarbejdet i de reviderede kvalitetsstandarder.

Beskrivelse

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalgets vision for Socialområdet: Livet er dit – Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab.
 
Kvalitetsstandarderne er primært målrettet borgere med særlige behov, som i kvalitetsstandarderne kan få indblik i, hvad Socialområdet i Viborg Kommune giver støtte til, og hvordan tildelingen af støtte foregår. Derudover skal kvalitetsstandarderne fungere som:
 • Et arbejdsredskab til brug for visitation i Socialafdelingen
 • Et styringsredskab for administration og politisk ledelse
 • Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af kommunens borgere
 
De beskriver kort sagt den støtte, borgerne som hovedregel kan forvente.
 
Kvalitetsstandarderne er et dynamisk dokument, som løbende justeres efter ændringer i lovgivningen og juridiske afklaringer i forvaltningen. De tilpasses desuden løbende politiske beslutninger på området for voksne med særlige behov.

Ændringer i kvalitetsstandarderne

De ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne for 2020, er langt overvejende af formidlingsmæssig karakter efter anbefaling fra formandskabet i Handicaprådet. De ændringer der er foretaget, og som vedrører serviceniveauet, er i kvalitetsstandarderne for 2020 foretaget på baggrund af juridiske afklaringer i forvaltningen.
 
Oversigt over ændringer, der har betydning for serviceniveauet, fremgår af oversigten nedenfor.
I udkast til kvalitetsstandarder 2020 (bilag 1), er der ét forslag til en ny tilføjelse til teksten. Det er markeret med gult. To sætninger, der foreslås slettet, er markeret med rød overstregning.
 
Afsnit
Kort beskrivelse af ændringen
2.2
Det er præciseret, at inddragelse af pårørende eller andre sker i det omfang, borgeren ønsker det.
2.5
Det har tidligere været uklart, om udgifter til kørsel til aflastning blev dækket. Det er nu præciseret, at der er egenbetaling i forhold til kørsel.
2.8
Borgere med sindslidelse eller misbrug er nu også i målgruppen for ledsageordningen. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kvalitetsstandarderne for Socialområdet 2020 træder i kraft pr. 1. januar 2020.
Næste revidering af kvalitetsstandarderne vil ske i efteråret 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/1595
Resume
Social- og Sundhedsudvalget får én gang i hver byrådsperiode samtlige servicedeklarationer for tilbuddene på Socialområdet til godkendelse.
 
I den forbindelse har forvaltningen valgt at opdatere servicedeklarationerne med et øget fokus på blandt andet beskæftigelse, sundhed og progression. Dette for at tydeliggøre, hvordan tilbuddene understøtter arbejdet med temaerne i byrådets sammenhængsmodel.
 
Med henblik på godkendelse, præsenteres Social- og Sundhedsudvalget i denne sag for forvaltningens forslag til opdaterede servicedeklarationer for tilbuddene på Socialområdet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at de opdaterede servicedeklarationer for tilbuddene på Socialområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte de opdaterede servicedeklarationer for tilbuddene på Socialområdet.
Sagsfremstilling

Historik

 
Servicedeklarationerne for tilbuddene på Socialområdet er politisk godkendt i forbindelse med etableringen af de enkelte tilbud, og er løbende blevet justeret for at sikre, at de til hver en tid giver en retvisende beskrivelse af det enkelte tilbud.

Inddragelse og høring

Ledere og afdelingsledere på Socialområdet samt medarbejdere og ledelse i Socialafdelingen har været inddraget i opdateringen af servicedeklarationerne.

Beskrivelse

Servicedeklarationerne (bilag 1-3) er som udgangspunkt bygget op efter samme skabelon for at sikre, at de er overskuelige og giver borgerne mulighed for at sammenligne tilbuddene på tværs. Der er ligeledes lagt vægt på, at servicedeklarationerne er informative og letlæselige.
 
Servicedeklarationerne indeholder oplysninger om:
 • Tilbuddets navn og kontaktinformation
 • Tilbuddets indhold, fysiske rammer og målgruppe
 • Støtten til borgerne og dagligdagens rytme
 • Medarbejdere
 • Betaling af faste og valgfrie ydelser
 • Brugerindflydelse og bruger/-pårørendesamarbejde
 • Handleplansarbejde
 • Optagelse/visitation, klagevejledning og tilsyn
 
Servicedeklarationerne er tilgængelige på de enkelte tilbuds hjemmesider.
 
Ud over redaktionelle rettelser vedrører de væsentligste justeringer i servicedeklarationerne et øget fokus på beskæftigelse, sundhed og progression. Disse emner skal ses i relation til temaerne i byrådets sammenhængsmodel.
 
I skabelonen er der derfor under afsnittet om støtten til borgerne tilføjet følgende overskrifter:
 • Udvikling og Progression
 • Læring og Mestring
 • Indsats og Tilgang
 • Sundhed
 • Beskæftigelse og Uddannelse
 • Fællesskab og Netværk

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/48350
Resume
I Region Midtjyllands budget for 2019 blev der afsat 50 mio. kr. til et løft af den regionale psykiatri, heraf er 8 mio. kr. afsat til styrkelse og harmonisering af udgående teams i voksenpsykiatrien. Med den udgående ambulante aktivitet er der tydelige snitflader til Kommune og Almen Praksis. Rammepapiret indeholder 5 centrale principper for samarbejdet mellem parterne, som skal implementeres det første år fra ikrafttrædelsen 1. januar 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rammepapiret godkendes med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at rammepapiret godkendes med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte anerkendelse af rammepapiret vedrørende udgående teams og glæder sig til at følge implementeringen af de 5 principper for samarbejdet mellem parterne.
Sagsfremstilling

Historik

Rammepapiret er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober 2019. Det har været fremlagt for DASSOS og Sundhedsstyregruppen. Rammepapiret har ikke tidligere være behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, men Kommunaldirektørnetværket i de 19 kommuner i den midtjyske region (KD-net) er orienteret om papiret, og det bliver desuden fremlagt til godkendelse i KKR og praksisplanudvalget i november 2019.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som en del af det regionale budgetforlig 2019 afsatte Region Midtjylland 50 mio. kr. til et løft af psykiatrien, heraf er 8 mio. kr. afsat til en styrkelse og harmonisering af den udgående ambulante aktivitet på tværs af regionen. Da den udgående ambulante aktivitet har tydelige
snitflader til kommunerne, er arbejdet forankret i regi af Alliancen om den nære psykiatri.
Rammepapiret beskriver rammerne for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis, og bygger på en fælles ambition om at sikre det gode sammenhængende borgerforløb.
 
Samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner bygger på fem principper, som kort er beskrevet herunder. Principperne er yderligere uddybet i bilag 1.
 
 • Gensidig samarbejds- og informationspligt: Princippet indebærer at parterne tidligt i processen er opmærksomme på hinanden som samarbejdspart.
 • Kort reaktionstid: Der er enighed om, at der skal være skabt kontakt til relevante parter inden for 2-3 arbejdsdage.
 • Tilgængelighed: Der tilbydes en enkelt indgang samt intern koordinering i egen organisation i forhold til den første kontakt om en borger.
 • Relationsdannelse: Høj kvalitet i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis er essentielt for at kunne gøre en forskel for borgerne.
 • Rådgivning og sparring: Almen praksis og kommunerne kan have brug for specialiseret ekspertise og rådgivning fra det udgående team, i forhold til at sikre borgeren det bedste forløb.

Målgruppen

Målgruppen for de regionale udgående teams i psykiatrien er borgere på 18 år og derover. Det er borgere, der bor i eget hjem, men som har behov for behandling i behandlingspsykiatrien uanset borgerens diagnose. Borgere, der er udadreagerende og med en øget selvmordsrisiko, er ikke målgruppen for de regionale udgående teams.

Det udgående team

Et udgående team kan rykke ind i borgerens hjem og foretage behandling heri. Hensigten er at skabe hurtig og tæt kontakt ved behov, og dermed forebygge en indlæggelse eller fremme tidligere udskrivelse.
 
Det udgående team er hjemmehørende i regionspsykiatrien, og rykker ud med personale herfra. Ser man fra kommunal side et behov for, at en borger får behandling fra det udgående team, kan dette ske ved, at borgeren henvises gennem sin egen praktiserende læge.

Implementering

Rammepapiret træder i kraft den 1. januar 2020. Det første år er et testår, hvor de enkelte parter aftaler, hvordan de fem principper implementeres, specielt med fokus på kommunikation og opbygning af relationer. Teståret skal ligeledes bruges til at få den interne kommunale organisering på plads, specielt så man kan imødekomme princippet omkring kort reaktionstid og tilgængelighed.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/6161
Resume
I denne sag orienteres Social- & Sundhedsudvalget om status på Sundhedstjek, herunder årlige sundhedssamtaler på Socialområdets botilbud.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- & Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget hilser Sundhedstjek, herunder årlige sundhedssamtaler på Socialområdets botilbud velkommen.
Sagsfremstilling

Historik

Social- & Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 28. marts 2019 (sag nr. 4) forslaget til modellen for Sundhedstjek på botilbud på Socialområdet, samt at der arbejdes videre med et koncept for årlige sundhedssamtaler. I denne sag orienteres udvalget om status på dette.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Sundhedstjek på Socialområdet består af nedenstående sundhedsfaglige indsatser:
 
 • Borgerens helbredsoplysninger som beskrives ved indflytning på botilbud og løbende ved ændringer.
 • Afdækning og vurdering af de 12 sundhedsfaglige problemområder.
 • Beskrivelse og evaluering af de konkrete handlinger som følger af afdækningen.
 • Tilbud om årlige sundhedssamtaler med borgere på botilbud.
 
De tre første indsatser udgør den løbende sundhedsfaglige dokumentation på Socialområdet. Den bliver i 2020 suppleret af årlige sundhedssamtaler med alle borgere, der ønsker det. Samlet udgør disse fire elementer sundhedstjekket på Socialområdet.
 
Mens den løbende sundhedsfaglige dokumentation tager afsæt i medarbejdernes observationer og borgerens diagnoser, har sundhedssamtalerne en mere kvalitativ tilgang. Her bliver borgeren selv aktiv i forhold til at sætte ord på egen sundhed.
 
Denne sammensætning af indsatser er blandt andet baseret på drøftelser med praktiserende læger på møde i Social- & Sundhedsudvalget 28. februar 2019 (sag nr. 1) og i regi KLU (Kommunalt-lægeligt udvalg), hvor borgerens oplevede sundhed og eventuelle ændringer i adfærd og trivsel, har været i fokus.
 
Implementeringen af Sundhedstjekket består af følgende:
 
 • Et oversigtsdokument om Sundhedstjek til medarbejdere og ledere (se bilag 1).
 • En vejledning til skemaet til sundhedssamtalen (se bilag 2).
 • Et skema til brug ved sundhedssamtalerne (se bilag 3).
 • En pilottest på et botilbud i starten af 2020.
 • En ”kuffert” til hvert botilbud med dokumenter, invitationer, Sundhedshjul, emnekort, målebånd osv.
 • Indkøb af vægte til tilbuddene.
 
Det er forventningen, at alle sundhedssamtaler i 2020 er gennemført inden 1. november.
 
Opfølgning
Der laves en registrering på borgerniveau på hvert tilbud af, hvorvidt borgerne er blevet tilbudt en sundhedssamtale, og om der er taget imod tilbuddet. Det er aftalt, at borgeren skal have tilbudt samtalen to gange. Borgeren skal dog også oplyses om, at samtalen er frivillig.
 
Der udarbejdes en ny status til udvalget med data fra registreringerne, som fremlægges for udvalget i januar 2021.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/42512
Resume
Sagen vedrører orientering af Social- og Sundhedsudvalget om indgået samarbejdsaftale om lokalefællesskab mellem Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om den indgåede samarbejdsaftale til efterretning.
 
2. at Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om den indgåede samarbejdsaftale til efterretning og fremsender sagen til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik
I forbindelse med at byrådet d. 16. maj 2018 behandlede sag vedrørende økonomien omkring Café Brændpunktet (
sag nr. 15) besluttedes:

 
2. at den selvejende institution Borgerhuset Stationen sammen med De Frivilliges Hus udarbejder forslag til ny organisering, om hvorvidt De Frivilliges Hus kan få placering i Borgerhuset Stationens lokaler.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er på baggrund af ovenstående byrådsbeslutning blevet indgået en samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune, Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus om brugen af ”Stationen”, Ll. Sct. Hans Gade 7-9 8800 Viborg til fælles ramme om de to institutioners aktiviteter indenfor frivilligt socialt og kulturelt arbejde.
 
Samarbejdsaftalen er blevet til på baggrund af en længerevarende dialog mellem parterne, hvor den fælles ramme er blevet drøftet og fastlagt, således at den styrker og udvikler sammenhængen på tværs i den frivillige verden. 
 
Parterne forventer, at aftalen og samarbejdet mellem aktørerne kan bidrage til at udløse det potentiale, som ”Stationen” besidder, og at indflytningen vil styrke samarbejdet mellem kommunen og de forskellige dele af civilsamfundet. Dertil forventes det, at der kan opnås en synergieffekt ved at samle to af aktørerne på frivillighedsområdet under samme tag og at det frivillige arbejde dermed styrkes. Samarbejdet mellem Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus skal i den kommende tid finde sin form i det daglige hverdagsfællesskab. Begge parter har hver deres brugere og formål, men det vil blive tilstræbt, at fællesskabet tager udgangspunkt i parternes styrker og i hvordan deres mangfoldighed bedst udnyttes.
 
Der vil ske en tilpasning af bygningen, så den står klar til de nye brugere. Dette vil give De Frivilliges Hus mulighed for at tage imod brugere med brug for øget tilgængelighed og dermed tiltrække nye grupper.
 
Den nye fælles adresse skaber således et stærkt udgangspunkt for begge institutioners aktiviteter og fremtidige samarbejder i forhold til understøttelse af sammenhængsmodellens fokus på frivillighed. Sammenflytningen sker med virkning fra 1. januar 2020.
 
Sagen behandles med enslydende sagsfremstillinger i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/40543
Resume
Social- og Sundhedsudvalget tildeler støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober og den 1. marts.
 
Første runde af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) for 2020 skal nu fordeles.
 
Ansøgningerne er gennemgået af Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der træffes afgørelse omkring tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget traf afgørelse om tildeling af midler til første runde 2020 for frivilligt socialt arbejde.
 
Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse om tildeling af midler til første runde 2020 for frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag 3.
 
Af restbeløbet, der er til runde 2, reserveres 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
 
Restbeløbet til udmøntning i runde 2 udgør herefter kr. 135.000. Hertil kommer et eventuelt mindreforbrug fra 2019.
Sagsfremstilling

Historik

§ 18-midler fordeles aktuelt to gange årligt.
 

Inddragelse og høring

Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, der er en gruppe bestående af repræsentanter fra social – og sundhedsområdet, samt Børn & Unge har gennemgået ansøgningerne, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.

Beskrivelse

Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver, at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.
 
Der er 3.070.000 kr. på budgettet i 2020 til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). Herudover kan der være uforbrugte midler fra 2019, som kan uddeles i 2020. Dette forudsætter byrådets godkendelse af overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020. Byrådets behandling af regnskabsresultatet for 2019 sker den 22. april 2020.
 
Der er ansøgt om 4.325.356 kr. i 1. runde 2020. Indstillingsgruppen anbefaler, at det budgetterede beløb 3.070.000 kr. tildeles i 1. runde. Konsekvensen vil i så fald være, at der ikke bliver en 2. runde.
 
Til 1. runde er der indkommet 72 ansøgninger. Antallet af ansøgninger er traditionelt højere i 1. runde end i 2. runde.
 
Det er muligt at søge om generelt tilskud til frivilligt socialt arbejde, og samtidig er der afsat 2 x 100.000 kroner til puljer i 2020 med fokus på inklusion og forebyggelse.

Der er ikke indkommet ansøgninger til puljen med fokus på forebyggelse, men der er indkommet tre ansøgninger til puljen med fokus på inklusion. Én fra ”Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg”, én fra Landsforeningen Børn og Familie samt en fra ”Projekt ROLLEMODEL”.
 
Den samlede oversigt over ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag.
 
Bilag 1 er en samlet oversigt over ansøgninger i første runde 2020. Oversigten indeholder Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppens vurdering af de respektive ansøgninger.
 
Bilag 2 rummer samtlige ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde.
 
Det er muligt at søge flerårige bevillinger, hvor ansøgeren skal fremlægges en handleplan for benyttelsen af midlerne. Flerårige bevillinger er beregnet til at skabe en sikker og stabil drift for centrale tilbud indenfor det frivillige sociale område.
 
Der er 8 foreninger, som ønsker en flerårig bevilling.
 
Indstillingsgruppen vurderer, at der er to foreninger, der opfylder kriterierne for en flerårig bevilling. Det drejer sig om De Frivilliges Hus og Sind-klubben Fristedet.

Alternativer

Hvis Social- og Sundhedsudvalget ønsker en 2. runde, skal udvalget tildele mindre end 3.070.000 kr.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/38591
Resume
Bestyrelsen for den nuværende boligsociale helhedsplan består af direktør for Boligselskabet Viborg, forvaltningsdirektør for Boligselskabet Sct. Jørgen, biskoppen for Viborg Stift og fra Viborg Kommune indgår direktør for Social, Sundhed & Omsorg og direktør for Børn & Unge. Bestyrelsens vision, mission og værdigrundlag foreslås som ramme for boligsociale indsatser. Derudover præsenteres prækvalifikation til eventuel anbefaling for Landsbyggefonden.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at udvalget drøfter den kommunale medfinansiering.
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at vision, mission og værdigrundlag for de boligsociale indsatser godkendes og

3. at ansøgning om prækvalifikation anbefales over for Landsbyggefonden.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget drøftede den kommunale medfinansiering.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at vision, mission og værdigrundlag for de boligsociale indsatser godkendes og

3. at ansøgning om prækvalifikation anbefales over for Landsbyggefonden.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde den 22. februar 2017 (sag nr. 6) den nuværende boligsociale helhedsplan, som gælder for perioden 2017-2021.

Inddragelse og høring

Udkast til prækvalifikation er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra relevante afdelinger i Viborg Kommune. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.

Beskrivelse

Ramme og retning for boligsociale indsatser

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har defineret ramme og retning for de fælles boligsociale indsatser i form af følgende vision, mission og værdigrundlag: 
 
Vision
Vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder.
Mission
Vi vil skabe attraktive åbne boligområder, hvor mange gerne vil bo. Her skal der være stærk samhørighed, stor mangfoldighed og sunde fællesskaber. Alle skal tage del i det aktive hverdagsliv i lokalområdet og i det omkringliggende samfund.
 
Hjemmet er vores base og skal give børn og unge en sund og tryg opvækst. Vi vil skabe livsmuligheder hvor uddannelse og beskæftigelse er en selvfølge.
 
Boligområderne skal tiltrække initiativer og investeringer både fra offentlige, private og frivillige aktører. Kreative aktiviteter blomstrer og tiltrækker borgere fra hele Viborg og omegn.
 
Kort sagt: vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder.
Værdi-grundlag
Vi vil gennem engagement som bestyrelse forene de fælles ressourcer og skabe handling og synergi igennem vores forskelskraft.
 
De nuværende boligsociale indsatser koncentrerer sig om tre fokusområder: - uddannelse og beskæftigelse, - forebyggelse og forældreansvar, - tryghed og trivsel. Disse er beskrevet nærmere i den boligsociale helhedsplan for 2017-2021.

Sammenhæng med øvrige indsatser i Viborg Kommune

Ud fra ovennævnte rammer og bestyrelsens arbejde generelt vurderes de boligsociale indsatser at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
 • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres
 
Som følge af Ellekonebakkens kategorisering som ghetto i december 2018 har Viborg Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere desuden igangsat projekt med det formål at sikre positiv udvikling for borgerne i området. Ambitionen er desuden at udvikle og afprøve indsatser, som hvis de viser sig virksomme, kan udbredes til hele Viborg Kommune.

Prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan

Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Ansøgning om prækvalifikation behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
Boligorganisationernes udkast til ansøgning om prækvalifikation vedhæftes som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Såfremt Landsbyggefonden godkender boligorganisationernes ansøgning om prækvalifikation fortsætter udarbejdelsen af den konkrete boligsociale helhedsplan. Hensigten er, at en ny boligsocial helhedsplan kan træde i kraft primo 2021 og dermed afløse den nuværende.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Et konkret og bindende budget udarbejdes først i forbindelse med den endelige helhedsplan og en kommunal anbefaling af en prækvalifikation er således ikke økonomisk bindende for kommunen. Viborg Kommunes medfinansiering anbefales drøftet på dagens udvalgsmøde.
 
Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/701
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets og Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg den 4. december 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

De faglige organisationer har dagsordenssat punkt 2-3 i det vedhæftede forslag til dagsorden. Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg har dagsordenssat punkt 4-6 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde holdes den 4. december 2019 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på rådhuset.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I 2020 afholder Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg følgende dage:
 • 16. juni 2020
 • 1. december 2020

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/46830
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2019.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten for 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag