You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 26. marts 2020 kl. 12:30

Mødested Skype
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm
Fraværende Ove Kent Jørgensen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/1385

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2019 for Social- og Sundhedsudvalget.
 
På mødet den 15. april 2020 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2020. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2020), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning
 
2. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog regnskabsresultatet for 2019 til efterretning og anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Socialområdet
458.192
470.813
468.749
-2.064
Sundhedsområdet
482.127
462.070
461.308
-762
 
Mindreforbruget på Socialområdet på 2,1 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på de decentrale konti på 10,4 mio. kr. samt et merforbrug på centrale konti på 8,3 mio. kr.
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Social- og Sundhedsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2019
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Socialområdet
-2.064
-10.360
*47
8.251
 
Sundhedsområdet
-762
-1.032
 
-1.741
2.011
I alt
 
 
 
 
 
* Beløbet vedrører ældreboligområdet, hvor der er specielle regnskabsregler. Derfor påvirker over-/underskud på ældreboligområdet ikke politikområdet Socialområdets over-/underskud.
 
De samlede overførsler på netto 4,9 mio. kr., indstilles overført til 2020 budgettet fordelt med 2,1 mio. kr. på politikområde Socialområdet og 2,8 mio. kr. på politikområde Sundhedsområdet.
 
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
14.847
18.269
2.899
-15.370
 
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2019
Overføres til 2020
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-15.370
-15.350
0
-20
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter:
 
 • Sundhedssatellit i Bjerringbro med et overført mindreforbrug på 5,7 mio.kr. Vi afventer endelig afregning fra Boligselskabet
 • Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften 1,3 mio. kr. i mindreforbrug. Man har i efteråret 2019 modtaget svar fra Skat hvorfor projektet har stået stille.
 • Vibohøj fase 2 og 3 med mindreforbrug på 6,5 mio.kr. Projektet har været sat i bero, da man afventede politisk godkendelse og finansiering af revideret projekt.
 • Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30 0,9 mio. kr.
 
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.
 
Regnskabsbemærkninger
 
Som en del af årsregnskabet for 2019 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Social- og Sundhedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/11519

Resume

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af budget 2020 på mødet den 27. februar 2020 (sag nr. 5) er der udarbejdet et revideret oplæg, hvor de seneste måneders erfaringer og økonomiske udvikling er indarbejdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at oplægget drøftes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

 
Med henvisning til budgetudfordringen på 11,1 mio. kr. i 2020 og øvrige budgetudfordringer i 2021 – 2024 anmoder Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at udarbejde en sag til mødet i april med forslag til mulige budgetreduktioner.
 

Sagsfremstilling

Historik

Den 27. februar 2020 (sag nr. 5) fulgte Social- og Sundhedsudvalget op på et tidligere oplæg om budget 2020. Dagens drøftelse er en opfølgning på dette.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Med baggrund i opfølgningen på forvaltningens oplæg om budget 2020 på mødet den 27. februar 2020 (sag nr. 5) vil forvaltningen på mødet præsentere et revideret oplæg, hvor den seneste økonomiske udvikling på Socialområdet er beskrevet og suppleret med regnskabsresultatet fra 2019 og nye kendte udfordringer på området.
 
Den reviderede opgørelse af udfordringen på Socialområdet viser medio marts 2020 et merforbrug på 17,0 mio. kr. i indeværende år, såfremt der ikke var iværksat en række kompenserende initiativer. Der er dog allerede iværksat en række initiativer, der begrænser det forventede merforbrug i 2020 til 11,1 mio. kr.
 
 • Hovedårsagen til de økonomiske udfordringer på Socialområdet er, at der i slutningen af 2019 var en tilgang af borgere med et stort behov for støtte. Udgiften til støtte af disse borgere vil have årseffekt i 2020.
 
 • Tilgang af borgere med et stort behov for støtte er en national tendens, som flertallet af kommunerne oplever. Erfaringerne fra KL’s partnerskabsprojekt om data og styring på voksenområdet viser således, at der fra 2015-18 var en national stigning på 5.000 voksne borgere med behov for social støtte fra kommunerne. Forventningen er, at denne stigning vil fortsætte.
 
 • Samtidig viste data fra KL’s ovennævnte partnerskabsprojekt, at levealderen for borgere med støtte fra det specialiserede socialområde er stigende. Kombineret med tilgangen af borgere skaber dette et pres på de kommunale budgetter på området – også i Viborg Kommune.
 
Herning Kommune har gennemført en analyse af seks sammenlignelige kommuners udgifter til voksne borgere på det specialiserede voksenområde. Analysen viser, at Viborg Kommunes udgifter til området pr. indbygger er lavere end gennemsnittet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/3865

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Desuden drøftes det, om udvalget har budgetudfordringer eller nye initiativer i forhold til sammenhængsmodellen, som skal præsenteres på byrådets plankonference den 2.-3. april 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at det drøftes, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og
 
4. at det drøftes, om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning og vedtog procesplanen for udvalgets egen budgetproces.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at
 
 • budgetudfordringerne på drifts- og anlægsbudgettet ønskes præsenteret for byrådet på plankonferencen.
 • forvaltningen på kommende møde præsenterer forslag til finansiering af budgetudfordringerne. 
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav, at udvalgets visioner for et nyt midlertidigt botilbud – ”Trædestenen”, herunder beregninger på drift og anlæg (se sag nr. 3 fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2019), skal præsenteres for byrådet på plankonferencen som et nyt initiativ i forhold til sammenhængsmodellen.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede direktionens oplæg til årets budgetproces på mødet den 30. januar 2020.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.
 
Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.
Reduktioner:
Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller nye tiltag.
 
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
 
Særligt om anlæg:
Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.
Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
 
Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.
 
Budgetprocessen
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system, brugerbestyrelser og andre relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget. Inddragelse af interessenter omkring direktionens reduktionskatalog kan med fordel indtænkes i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Social- og Sundhedsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Budgetudfordringer
Der er en økonomisk udfordring på politikområdet Socialområdet. Forbruget på området steg i 2019 og den tendens ser ud til at fortsætte i 2020. Forvaltningen arbejder på at have et konkret bud på udfordringens omfang klar til Udvalgets møde.
 
Udvalgets budgetudfordringer er indarbejdet i budgethæftet, der kan ses som bilag nr. 2.
 
Nye initiativer, der skal understøtte sammenhængsmodellens målsætninger
Hovedtemaet for plankonferencen bliver sammenhængsmodellen, hvor byrådet skal drøfte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte sammenhængsmodellens temaer og målsætninger. Nye initiativer kræver som udgangspunkt ikke flere penge, da det må forventes, at der i væsentlig grad vil være tale om omlægning af eksisterende indsatser, som også kan ske på tværs af fagområder.
 
Det drøftes på mødet, om udvalget har nye tiltag på vej, som præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april 2020.
 
I det omfang, at der er nye initiativer på vej, som får budgetmæssige konsekvenser i 2020 er de indarbejdet i budgethæftet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/64750

Resume

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af en merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Der søges nu om frigivelse af de 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og
 
2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj”

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” forhøjes med 8.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og
 
2. at udgiften på 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 (i 2020-priser) i 2021 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase 1 blev gennemført i 2016.
 
Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2018 (sag nr. 15) at frigive anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen med henblik på gennemførelse i 2019.
 
Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 31. januar 2019 (sag nr. 3) præsenteret for et revideret forslag til ombygningens fase 2 og 3, da projekteringen viste, at det ikke var muligt at gennemføre den plan for ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj, som byrådet godkendte den 20. juni 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede det reviderede forslag på mødet den 20. februar 2019 (sag nr. 15) og besluttede at tilbagesende sagen til Social- og Sundhedsudvalget.
 
På mødet den 24. april 2019 (sag nr. 8) besluttede byrådet at godkende model 2B for ombygningen af Vibohøj og igangsætte projektet straks, idet der tages endelig stilling til merudgiften på 8 mio. kr. i forhold til de allerede afsatte anlægsmidler ved budgetlægningen for 2020-2023.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til finansiering af den merudgift på 8 mio. kr., der vedrører ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Byrådet godkendte budget 2020-2023 på mødet den 4. november 2019 (sag nr. 2).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj efter model 2B indebærer:
 • Nyopførelse af 14 boliger
 • Sammenlægning af værelser på 1. sal i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan til større boliger med egen indgang, køkken og bad (D)
 • Ombygning af afrusningsstuer (B)
 • Renovering af lokaler til administration, sygepleje og samtale i stueetagen i den eksisterende værelsesfløj i 2 plan (D)
 • Nedbrydning af herberg og dele af værelsesfløj i 1 plan (A, F).
 • Ombygning løser utidssvarende forhold vedr. arbejdsmiljø (sikkerhed og indeklima).
 
Bogstaver i parentes i ovenstående beskrivelse af model 2B henviser til bygningernes betegnelser i bilag 1.
 
Anlægsudgift for model 2B er 21,7 mio. kr. Der er tidligere frigivet 13,7 mio. kr., og der søges nu om frigivelse af de resterende 8 mio. kr. med henblik på gennemførelse af ombygningen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Selve ombygningen forventes igangsat 1. september 2020 og færdig 1. september 2021. Derefter vil der være nedbrydning indtil årsskiftet 2021/2022. 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/76426

Resume

Rusmiddelcenter Viborg har erfaret, at der er familier med stofmisbrug, der kunne profitere af et familieorienteret behandlingstilbud. Derfor foreslår forvaltningen, at målgruppen for Familieorienteret Alkoholbehandling udvides til også at omfatte familier med stofmisbrug.
Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at tilbuddet navngives Familieorienteret Rusmiddelbehandling.

Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at målgruppen for Familieorienteret Alkoholbehandling udvides til også at indeholde familier med stofmisbrug.

2. at tilbuddet navngives Familieorienteret Rusmiddelbehandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udvide målgruppen for Familieorienteret Alkoholbehandling til også at indeholde familier med stofmisbrug.
 
Social og Sundhedsudvalget besluttede at tilbuddet navngives Familieorienteret Rusmiddelbehandling.
 

Sagsfremstilling

Historik

På et møde i det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 25. februar 2016 (sag nr. 12) afsatte Viborg Kommune midler til etablering og drift af et tilbud om Familieorienteret Alkoholbehandling. Tilbuddet blev etableret i samarbejde mellem de to forvaltninger Job & Velfærd og Børn & Unge.
Inddragelse og høring
Intet.

Beskrivelse

Familieorienteret Alkoholbehandling tilbydes i samarbejde mellem Rusmiddelcenter Viborg og Familiecenter – Dagbehandling. Behandlingen varetages af behandlere fra begge områder.
I dag omfatter tilbuddet udelukkende familier med alkoholmisbrug.

Tilbuddet består af familiesamtaler, hvor der blandt andet:
 
 • Sker en afklaring af, hvordan alkoholproblemerne påvirker de enkelte familiemedlemmer.
 
 • Er fokus på læring om forældreadfærd, kommunikation og konflikthåndtering
 
 • Er fokus på etablering af gode familierelationer og en følelse af samhørighed blandt familiens medlemmer.

Hver familie tilbydes 5-10 samtaler, som afholdes med den samlede familie eller dele af familien.
 
Rusmiddelcenteret har erfaret, at der er familier med stofmisbrugsproblemer, som kan profitere af et familieorienteret tilbud. Derfor foreslår forvaltningen, at Familieorienteret Alkoholbehandling udvides til også at omfatte familier med stofmisbrug. Udvidelsen af målgruppen er udgiftsneutral og fordrer ikke anden metodeanvendelse, kompetenceudvikling eller lignende. Som konsekvens heraf foreslå forvaltningen, at tilbuddet navngives Familieorienteret Rusmiddelbehandling.
 
Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 13/44189

Resume

Regnskaber for 2019 for ”Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune” og ”Lars Worres Mindelegat” forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at regnskaberne for 2019 for Fælleslegatet af 1980 og Lars Worres Mindelegat godkendes og underskrives.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget godkendte regnskaberne for 2019 for Fælleslegatet af 1980 og Lars Worres Mindelegat. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget godkendte de seneste regnskaber for 2018 på møde den 29. maj 2019 (sag nr. 7).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
Fælleslegatet af 1980 har ved udgangen af 2019 en kapital på 2.290.419,27 kr., hvoraf størstedelen er investeret i obligationer mv., som efter aftale administreres af Nordea Private Banking. I 2019 blev årets resultat 2.920,71 kr. efter uddelingen på 50.000 kr., som blev taget af den disponible kapital.

De 50.000 kr. er uddelt i portioner mellem 400 og 10.000 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Viborg Kommune har modtaget 20 ansøgninger. 10 ansøgninger blev imødekommet.

Lars Worres Mindelegat
Lars Worres Mindelegat har ved udgangen af 2019 en kapital på 2.306.805,74 kr., hvoraf størstedelen er investeret i obligationer mv., som efter aftale administreres af Nordea Private Banking. I 2019 blev årets resultat 812,93 kr. efter uddelingen på 50.000 kr., som blev taget af den disponible kapital.

De 50.000 kr. er uddelt i portioner mellem 4.000 og 10.000 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Viborg Kommune har modtaget 15 ansøgninger. 11 ansøgninger blev imødekommet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/4726

Resume

På baggrund af beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget er der udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet, som forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes med henblik på godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede 30. april 2019 at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.
Viborg Kommunes direktør Mette Andreassen har deltaget i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet aftalen.
 
Viborg Kommune har i flere år udført IV-opgaver i borgernes eget hjem med afsæt i en samarbejdsaftale mellem Midtklyngens tre kommuner og Hospitalsenhed Midt i Viborg. Erfaringerne herfra er gode, men den gældende aftale omfatter ikke økonomisk afregning mellem HEM og Viborg Kommune. Samtidig har der været en kraftig udvikling i antallet af IV-behandlinger.
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV-medicin og adgange til IV, der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler end deres lokale hospital i klyngen.
 
I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed omkring økonomien i en aftale. Der er nu gjort et nyt forsøg, og en tværsektoriel direktørgruppe har siden sommeren 2019 arbejdet på en ny aftale. Der er nu opnået enighed om et aftaleudkast.
 
IV-behandling er et særligt område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på hospitalet. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV- behandlingen i nærområdet/eget hjem. IV-behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af bl.a. bedre søvn, og sikre borgeren mulighed for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole.      
 
Aftalen
I bilag 1 fremgår udkastet til en fremtidig samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen omfatter følgende centrale elementer:
 • kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika
 • estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
 • max. tre daglige doseringer i kommunalt regi
 • estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.
 
Målgruppen for aftalen er alle borgere over tre år, hvor behandlingen er opstartet i hospitalsregi. Det skal være lægefagligt vurderet forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem. Der arbejdes ligeledes med, at flere borgere skal søges rykket over på tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika, så at der ikke er brug for hjælp fra kommunen.
 
Det er derfor kun de borgere, der ikke er på tabletbehandling eller selvadministration der vil blive tilbudt IV-behandling i hjemmet. På regionsniveau forventes der at være ca. 4.000 forløb.
 
Det vurderes, at halvdelen er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. De borgere, der har mulighed for indenfor en rimelig afstand at transportere sig til eksempelvis en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.
 
Der kan være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til f.eks. brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå i regi af klyngesamarbejderne.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Sundhedskoordinationsudvalget skulle den 12. marts 2020 have godkendt samarbejdsaftalen. Dette møde blev aflyst, på grund af situationen omkring Covid-19. I stedet er samarbejdsaftalen sendt til skriftlig godkendelse hos Sundhedskoordinationsudvalget, hvor en godkendelse eller det modsatte forventes at være tilgængeligt fredag den 20. marts 2020, det vil sige efter dagsorden Social- og Sundhedsudvalget er afsendt.
Aftalen bliver herefter sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i marts – april med henblik på, at samarbejdsaftalen implementeres fra 1. maj 2020. Med en opstart 1. maj 2020 vil der stadig være en række forhold, som ikke endnu vil være fuldt ud på plads. Blandt andet vil der være en overgangsperiode fra 1. maj 2020 til primo september, hvor registrering og afregning af IV behandlinger i kommunalt regi vil foregå håndholdt. Der vil inden 1. maj 2020 foreligge en endelig beskrivelse af den håndholdte procedure. Det er forventningen, at der primo september vil være en teknisk løsning klar til afregning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Aktuelt er det vanskeligt at gennemskue i hvilket omfang kommunen vil blive kompenseret af regionen grundet aftalens bagvedliggende afregningsprincipper i forhold til ydelser. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget forelægges en evaluering af aftalen og niveauet af kompensation efter et halvt års drift.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/15415

Resume

Borger-til-borgerportalen Boblberg har nu været åben for borgere i Viborg Kommune i ca. 7 måneder. Platformen er blevet positivt modtaget, og antallet af brugere har været stigende gennem perioden. I 2020 vil der fortsat blive arbejdet bredt med at promovere portalen blandt andet ved større arrangementer og på sociale medier.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte anerkendelse af initiativet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. maj 2019 (lukket dagsorden) at indgå en samarbejdsaftale med Boblberg. Portalen understøtter Viborg Kommunes sammenhængsmodel indenfor temaerne Oplevelser & Fællesskaber samt Sundhed, herunder målene for frivillighed, ensomhed samt borgernes trivsel og livskvalitet.
 
Platformen har nu fungeret i Viborg Kommune i ca. 7 måneder, og der gives en status på aktiviteten på Boblberg.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Boblberg er en borger-til-borger portal, hvor brugerne kan oprette en kort tekst – en ”bobl” – hvor man søger venner, en træningsmakker, et interessefællesskab eller lignende. Platformen åbnede for brugere fra Viborg Kommune den 1. august 2019. I alt samarbejder ca. 30 kommuner med Boblberg, og flere kommuner kommer løbende til.
 
Boblberg har stået for lancering af platformen. De har i løbet af 2. halvår 2019 besøgt en række institutioner, ungdomsuddannelser, foreninger, haller, læger, tandlæger m.fl. samt deltaget i større arrangementer, for eksempel Seniorfolkemødet og Viborg Kommunes tilflytterarrangement. Internt i kommunen er der også orienteret om Boblberg på relevante områder. Endvidere har der været annonceret bredt i medierne.
 
Status for Viborg Kommune er, at der aktuelt er ca. 2.900 borgere, som har oprettet sig som bruger på Boblberg. Dette svarer til ca. 3,6 % af borgerne over 14 år. Sammenlignet med øvrige kommuner, på tilsvarende tidspunkt, er det en relativ høj andel. Der er 14 borgere, som i løbet af perioden har slettet sin brugerprofil på boblberg. 
 
Brugerne af boblberg i Viborg Kommune dækker aldersmæssigt et bredt spænd. Der er brugere i alle aldre fra 15 år til +90 år. Det er i alderskategorierne 16, 17 og 18 år, at der er flest brugere. Gennemsnitsalderen på brugerne i Viborg Kommune er knap 43 år.
 
Som bruger har man både mulighed for at oprette bobler samt at svare på bobler. I Viborg Kommune er der oprettet 526 bobler. Det betyder, at ca. 18 % af brugerne har oprettet en bobl. Set i lyset af Boblbergs målsætning om at 10 % af brugerne skal oprette en bobl, ligger Viborg Kommune således højt.
 
79,8 % af de som har oprettet en bobel har fået respons fra en anden bruger. Responsraten ligger stort set på samme niveau som landsgennemsnittet, som er på 80,2 %.
 
Den enkelte bruger bestemmer selv, hvad en bobl skal handle om. Der er ikke foruddefineret og afgrænset specifikke kategorier, ligesom en bobl i praksis også kan rumme flere emner.
 
Ensomhed/søgen efter bekendtskaber er det emne, som hyppigst ses i boblerne, idet 89% af boblerne omhandler dette. Derudover er emner som motion/bevægelse, tilflytter, kulturelt/kreativitet/kost, mental sundhed/sygdom/psykisk sårbarhed og frivillighed også hyppige.
 
Forvaltningen og Boblberg har i samarbejde fokus på fortsat at øge kendskabet til platformen. Der arbejdes i 2020 videre med bl.a.:
 
 • Større arrangementer i Viborg og i lokalområderne, fx Snapsting, Seniorfolkemødet, sportsbegivenheder, byfester, festivaler m.v.
 
 • Sindets dag
 
 • Boligsociale områder i samarbejde med boligselskaberne
 
 • Hjemmesider og sociale medier
 
 • 2. bølge af institutions-/interessentbesøg   
 
På mødet vil Sundhedschef Peter Borup Sørensen præsentere et oplæg med status på Boblberg.
 
Udvalget forventes at få forelagt en ny status på udvalgsmødet i september.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der er indgået en aftale frem til 31. januar 2022. Derefter kan aftalen opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/32830

Resume

I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen fremover løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.
 
Under Sundhedsstyregruppen
Tværsektoriel retningslinje om kommunikation om fravalg af genoplivning og
livsforlængende behandling
For at begrænse antallet af utilsigtede hændelser, der er oplevet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning fra januar 2014, er der udarbejdet en retningslinje med titlen "Kommunikation om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante forløb og transport".
Den tværsektorielle retningslinje bygger på de krav, der stilles til overlevering af beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg i den seneste udgave af Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger af 29. oktober 2019.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at retningslinjen alene forholder sig til selve overleveringssituationerne. Den forholder sig ikke til den del af vejledningerne, hvor en læge eller en patient træffer en beslutning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg efter gældende regler.
 
 
Under Temagruppen for den voksne patient
Livets afslutning med værdighed.
I Midt klyngen arbejder man med det tværgående projekt – Livets afslutning. Projektet har til formål at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning efterleves, og at det sker i et tæt samarbejde mellem borger, dennes pårørende og det sundhedsprofessionelle personale der er involveret undervejs. Ambitionen med projektet er, at gøre nødvendig viden anvendelig og kompetent, samt videreudvikle og nytænke eksisterende indsatser på tværs i Midtklyngen.
Der er i alt gennemført 164 samtaler med borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle, præster mv. På baggrund af samtalerne har projektarbejdsgruppen på tværs af områder i Midtklyngen formuleret en central indsigt og et arbejdsspørgsmål til det videre arbejde i projektet som lyder,
”Hvad betyder en tydelig forventningsafstemning for, om den døende får ro og lov til at dø”
 
Forventningsafstemningen sker gennem samtalerne om:
 
 • Livsforlængende behandling
 • Genoplivning
 • Det praktiske
 • Det eksistentielle – liv og død
 
Under dette spørgsmål har 18 afdelinger på tværs af midt klyngen siden oktober 2019 til 1. februar 2020 arbejdet med prøvehandlinger indenfor 8 fokusområder;
 
 • Kendskab til behandlingstestamentet
 • Samtalen om Livets afslutning
 • Stillingtagen til behandlingsniveau, udvikling og implementering af klare retningslinjer
 • Kompetenceudvikling og eksistenslaboratorium
 • Udbrede kendskab til ” lær at tackle for pårørende”
 • Udbrede kendskab og anvendelse af frivillige vågetjenester og
 • udvikling og kvalificering af informationsmateriale til borgere og pårørende.
 
Projekt slutter 1. juli 2020 og aktuelt samles der op på resultaterne af prøvehandlingerne, med det mål at beslutte fælles fremtidige indsatser på tværs af Midtklyngen som i højere grad giver den døende ro og lov til at dø, samtidigt med at målet om at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og behandlinger forebygges i endnu højere grad.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/28784

Resume

Social- og Sundhedsudvalget var den 4. og 5. marts 2020 på studietur til Esbjerg og Fredericia. Med inspiration i oplæg fra turen drøfter udvalget input fra turen samt hvilke initiativer, der eventuelt bør arbejdes videre med.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter studieturen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede studieturen.
 
Social- og Sundhedsudvalget var i særdeleshed optaget af Café Patricia, Oqqumut og de partnerskabsaftaler, der er indgået i regi af Sund by Fredericia.
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget var den 4. og 5. marts 2020 på studietur.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Studieturen omfattede følgende besøg og aktiviteter:
 
Medvind i Østerbyen
Det langsigtede mål med projektet ”Medvind i Østerbyen” er, at der arbejdes efter at sikre en markant forbedring i sundhedstilstanden for målgruppen målt ved hjælp af KRAM-faktorerne samt mental sundhed og trivsel. Der blev holdt oplæg om sund kost, fysisk aktivitet og givende fællesskaber blandt børn og unge.
 
Esbjerg Forsorgshjem
Oplæg om forsorgshjemmet og overgangsboliger.
 
Oqqumut
Oqqumut er et aktiverings- og værested, hvor der er fokus på forskellige udfordringer, som man kan møde, når man ønsker at bosætte sig i Danmark. Oqqumut hjælper med forskellige sociale problemer. Dette kan f.eks. være arbejdsløshed, misbrug, social isolation, hjemløshed og forskellige psykiske og fysiske helbredsproblemer.
 
Morgenrøden
Præsentation af arbejdet med boligsocialt miljøarbejde i flere belastede områder i Esbjerg.
 
Galleri Patricia
Læringssted og café for borgere med psykiske udfordringer. Der blev holdt oplæg om arbejdet i galleriet.
 
Sund by Fredericia
Præsentation af Fredericia Kommunes arbejde med etablering af kommunale mikropartnerskaber. Herunder samarbejdet med virksomheder, foreninger, privatpersoner, skoler og dagtilbud.
 
Programmet fra studieturen er vedhæftet sagsfremstillingen. En samlet opsamling af præsentationerne fra studieturen eftersendes til Social- og Sundhedsudvalget og vedhæftes referatet fra mødet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/784

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende forhold til efterretning:
 • Opfølgning på henvendelse fra LEV og Foreningen Ligeværd
 • Status på Fynbohus
 • Buvidal
 • Status på håndtering af situationen omkring COVID-19
 

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 19/27357

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/1426

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.