You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 23. april 2020 kl. 12:30

Mødested Skype
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/4725
Resume
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 besluttede byrådet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i tilskud til transport til aktiviteter for beboere i botilbud og i bostøtten. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at begge forslag til administrationsgrundlag for udmøntning af tilskud til transport til udsatte godkendes, idet de afprøves i en periode på seks måneder.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at begge forslag til administrationsgrundlag for udmøntning af tilskud til transport til udsatte godkendes, idet de afprøves i en periode på seks måneder.
 
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 besluttede byrådet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i tilskud til transport til aktiviteter for beboere i botilbud og i bostøtten. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til administrationsgrundlag for udmøntning af de afsatte midler.

Inddragelse og høring

Den 4. februar 2020 fremlagde forvaltningen forslag til administrationsgrundlag for Handicaprådet med henblik på at kvalificere forslaget gennem Handicaprådets tilbagemelding. Handicaprådets kommentarer er vedlagt som bilag.

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag til udmøntning af de 0,5 mio. kr. årligt til tilskud til transport til voksne borgere, som enten er visiteret til at bo på et botilbud eller til at modtage bostøtte i eget hjem. Forslaget indeholder to modeller, som primært er målrettet voksne borgere, der enten bor på et botilbud eller modtager bostøtte i eget hjem.
 
Fælles for de to modeller er, at de er hjemlet i §117 i Serviceloven, der fastlægger, at: Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.
 
Servicelovens §117 overlader til den enkelte kommune at fastsætte tilskudskriterierne for en ordning efter denne paragraf. Tilskud skal dog i hvert enkelt tilfælde ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af personens kørselsbehov.
 
Forvaltningen foreslår, at kriterierne for adgang til de to modeller for tilskud til transport efter Servicelovens §117 er:
 
 • Borgeren skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
 • Borgeren skal være visiteret til støtte efter Servicelovens §85, §107 eller §108 i Viborg Kommune.
 
 • Borgeren skal ikke kunne modtage transporttilskud fra en anden kørselsordning.
 
Transporttilskud afregnes med udgangspunkt i laveste pris for en standardbillet med offentlig transport eller faktiske udgifter, hvis disse er lavere. Tildeling af tilskud sker efter først til mølle-princippet.
 
Nedenfor beskrives de to modellers målgrupper i hovedtræk:
 
Model 1: Individuel transport til selvvalgte aktiviteter.
 
 • Formålet er at give tilskud til individuel transport til selvvalgte aktiviteter. Målgruppen er primært borgere over 18 år, der er visiteret til bostøtte i Viborg Kommune.
 
Model 2: Fælles transport til aktiviteter og ekskursioner.
 
 • Formålet er at give tilskud til fællestransport for borgere på botilbud i forbindelse med aktiviteter og ekskursioner. Målgruppen er primært borgere over 18 år på botilbud i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at begge modeller afprøves i en prøveperiode på seks måneder, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan midlerne skal udmøntes fremover.
 
I bilag 2 beskrives grundlaget for forvaltningens forslag til administrationsgrundlag, og modellerne er desuden beskrevet mere udførligt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Når Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om administrationsgrundlaget for udmøntningen af de 0,5 mio. kr., vil den valgte model træde i kraft. Samtidig vil forvaltningen orientere de borgere, der kan opnå transporttilskud, om denne mulighed.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/40543
Resume
Social- og Sundhedsudvalget tildeler støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober og den 1. marts.
 
Anden runde af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) for 2020 skal nu fordeles.
 
Ansøgningerne er gennemgået af Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der træffes afgørelse omkring tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget traf afgørelse om tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde – 2. runde.
 
Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse om tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag 3.
 
Sagsfremstilling

Historik

§ 18-midler fordeles aktuelt to gange årligt.
 

Inddragelse og høring

Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, der er en gruppe bestående af repræsentanter fra social – og sundhedsområdet samt Børn & Unge, har gennemgået ansøgningerne, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.

Beskrivelse

Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver, at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.
 
Der er 3.070.000 kr. på budgettet i 2020 til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). Der er ingen uforbrugte midler fra 2019, som kan uddeles i 2020.
 
I 1. runde traf Social- og Sundhedsudvalget afgørelse om tildeling af midler for 2.885.000 kr.  Af restbeløbet, der er til runde 2, reserveres 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
Restbeløbet til udmøntning i runde 2 udgør herefter kr. 135.000.
 
Der er ansøgt om 751.592 kr. i 2. runde 2020. Der er indkommet 39 ansøgninger. Antallet af ansøgninger er traditionelt lavere i 2. runde end i 1. runde.
 
Det er muligt at søge om generelt tilskud til frivilligt socialt arbejde, og samtidig er der afsat penge til puljer i 2020 med fokus på inklusion og forebyggelse.

Der er ikke indkommet ansøgninger til de to puljer.
 
Den samlede oversigt over ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag.
 
Bilag 1 er en samlet oversigt over ansøgninger i anden runde 2020. Oversigten indeholder Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppens vurdering af de respektive ansøgninger.
 
Bilag 2 rummer samtlige ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde.
 
Det er muligt at søge flerårige bevillinger, hvor ansøgeren skal fremlægges en handleplan for benyttelsen af midlerne. Flerårige bevillinger er beregnet til at skabe en sikker og stabil drift for centrale tilbud indenfor det frivillige sociale område.
 
Der er 7 foreninger, som ønsker en flerårig bevilling. 
 
Indstillingsgruppen vurderer ikke, at der er nogle af disse foreninger, der opfylder kriterierne for en flerårig bevilling.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Bilag

Sagsid.: 20/1937
Resume
Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg og for Socialområdet revideres årligt. Med denne sag fremlægges en procesplan for revideringen samt et forslag til principper for samme.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at procesplan for revidering af kvalitetstandarderne godkendes, og
 
2. at principper for revidering af kvalitetsstandarder godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte procesplan for revidering af kvalitetsstandarderne.
 
Social- og Sundhedsudvalget godkendte endvidere principper for revidering af kvalitetsstandarder.
 
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 26. november 2019 udkast til Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020 (sag nr. 4). Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 28. november udkast til Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020 (sag nr. 5) og Kvalitetsstandarder for Socialområdet 2020 (sag nr. 6). Social- og Sundhedsudvalget ønskede i den forbindelse, at de politiske udvalg inddrages tidligt i revisionen af kvalitetsstandarderne for 2021 og at bruger- og pårørende samt øvrige interessenter inddrages i processen.

Inddragelse og høring

Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet inddrages i revideringen af kvalitetsstandarderne for 2021 jævnfør procesplanen.

Beskrivelse

Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg revideres årligt. De reviderede kvalitetsstandarder godkendes i byrådet efter indstilling fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Kvalitetsstandarderne for Socialområdet godkendes udelukkende i Social- og Sundhedsudvalget. Til orientering vedlægges de nuværende kvalitetsstandarder.
 
Procesplan
På baggrund af det politiske ønske om tidligere inddragelse af udvalgene har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til procesplan for revision af kvalitetsstandarderne for både Sundhed og Omsorg og for Socialområdet. Planen lægger op til en politisk drøftelse af udkast til de to nye kvalitetsstandarder på udvalgsmøderne den 15. og 17. september 2020. Efter den indledende drøftelse i udvalgene vil der ske inddragelse af de relevante råd. Herefter behandler udvalgene rådenes input, og kvalitetsstandarderne godkendes endeligt.
 
Principper for revidering
 
Kvalitetsstandarderne er i dag opbygget i to dele:
 1. Et indledende afsnit, som er målrettet borgerne og som er udarbejdet i et sprog målrettet borgeren og dennes pårørende. Dette afsnit fungerer som forventningsafstemning mellem borgeren og Viborg Kommune og oplyser borgeren om, hvilken hjælp og støtte borgeren kan forvente at modtage.
 
 
 1. Det andet afsnit er i højere grad målrettet de fagprofessionelle, og beskriver bl.a. målgrupper, formål og aktiviteter i de enkelte ydelser, som anvendes i det daglige arbejde. Afsnittet giver dog også borgerne information om indholdet i de enkelte ydelser.
 
I dag fremstår de to kvalitetsstandarder med forskellige visuelle udtryk og med forskellig opbygning af underafsnit.
 
Forvaltningen foreslår, at struktur og layout i de to kvalitetsstandarder harmoniseres. Endvidere foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et fælles forord med politiske visioner for områderne. Det foreslås, at indholdet heri tager udgangspunkt i sammenhængsmodellen samt øvrige emner som fastlægges på baggrund af en politisk drøftelse, f.eks.:
 • Rehabilitering
 • Forventninger til borgere og pårørende
 
Der vil fortsat være fokus på, at kvalitetsstandarderne er letlæselige for den primære målgruppe, det vil sige borgerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kvalitetsstandarderne bør godkendes inden udgangen af 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/10766
Resume
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter. Vedtægterne er revideret for at opfylde betingelserne i lov om socialtilsyn.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen er på baggrund af en henstilling fra Socialtilsyn Midt blevet opmærksom på, at vedtægterne for Viborg Krisecenter ikke opfylder betingelserne i lov om socialtilsyn.
Socialtilsyn Midt peger på, at følgende punkter bør fremgå i vedtægterne: 
 • Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier).
 • Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at vedtægterne for Viborg Krisecenter revideres således, at de to punkter fremover indgår i vedtægterne.
 
I bilag 1 ses forslag til reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter. De to punkter fremgår af vedtægternes § 4.
 
De reviderede vedtægter er godkendt af Viborg Krisecenters bestyrelse den 6. februar 2020.

Alternativer:

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/9098
Resume
Denne sag er den årlige opfølgning på magtanvendelser på Socialområdet. Sagen indeholder en status for 2019 for Viborg Kommunes egne tilbud og for Viborg-borgere på eksterne tilbud.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at magtanvendelser på socialområdet følges tæt.
 
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser, foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på eksterne tilbud.

Status 2019 – interne tilbud

Antallet og fordelingen af magtanvendelser på Viborg Kommunes socialområde i 2019 fremgår af tabel 1 i bilag 1 (lukket bilag). Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1, har der været i alt 49 magtanvendelser på Socialområdet i 2019.
 
Af disse har 8 tilfælde været uden lovhjemmel. Der var ét i 2018 og 11 i 2017.  En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at borgeren eller andre ikke var i akut fare, da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.
Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1, er 30 tilfælde af magtanvendelser sket på det samme botilbud. De 26 tilfælde er overfor den samme borger. Vedlagt som bilag 2 (lukket bilag) findes en redegørelse fra botilbuddet.
 
I tabellen nedenfor sammenlignes tallene fra 2019 med tallene i perioden 2014-2018. I 2019 har der været 49 magtanvendelser fordelt på 15 borgere på Viborg Kommunes egne tilbud. Dermed er der sket en stigning i forhold til 2018, hvor der var 34 magtanvendelser. Stigningen er fordelt på især tre botilbud, der har henholdsvis syv, fire og seks tilfælde mere end i 2018. Der er flere faktorer, der spiller ind i forhold til, hvor mange magtanvendelser der sker på et botilbud. Det handler blandt andet om borgernes tilstand og reaktionsmønstre, samt medarbejdernes muligheder for og redskaber til at aflede og dæmpe frustrationerne hos en udadreagerende borger. Et eksempel beskrives yderligere i bilag 2 (lukket bilag).
 
Tabel 1: Magtanvendelser i 2014 - 2019 på Viborg Kommunes egne tilbud
År
Magtanvendelser i alt på interne tilbud
2014
50
2015
30
2016
25
2017
45
2018
34
2019
49
 
 
Der har i 2019 været 8 tilfælde af magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes tilbud. Der var ét i 2018 og 11 i 2017. En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at borgeren eller andre ikke var i akut fare, da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.

Status 2019 – eksterne tilbud

Oversigten i bilag 1 omhandler både registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud (tabel 1) samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region, et selvejende opholdssted eller en anden kommune (tabel 2). På de eksterne tilbud var der i 2019 44 tilfælde af magtanvendelser. Heraf var 13 uden for lovgivningen. I 2018 var der 14 tilfælde uden for lovgivningen og i 2017 var der 5.

Arbejdet med magtanvendelser

Der arbejdes intensivt med at tilrettelægge den pædagogiske indsats så magtanvendelser så vidt muligt undgås. Generelt påvirkes tallene både af den pædagogiske indsats og medarbejdernes evne til at forudse og forebygge situationer, hvor magtanvendelser kan opstå, men de påvirkes også i høj grad af, hvilke borgere der bor på kommunens tilbud og hvordan deres adfærdsmønstre er.
Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at skabe en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder, at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
 
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved, at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang, over for den enkelte borger.
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt, for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres.
 
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Desuden fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Pr. 1. januar 2020 trådte der nye magtanvendelsesregler i kraft. Grundlæggende er der ikke ændret i principperne for magtanvendelse. Magtanvendelse er stadig sidste løsning, når alt andet er afprøvet. Den største ændring er, at der nu også kan anvendes magt for at undgå skade på genstande af stor værdi og for at stoppe stærkt forstyrrende adfærd i f.eks. et fællesrum på et botilbud eller plejecenter. Tidligere skulle der være konkret og overhængende risiko for personskade. Ligeledes er muligheden for at anvende velfærdsteknologiske redskaber til overvågning udvidet og der er taget højde for, at der løbende kommer nye teknologiske muligheder.

Sagsid.: 18/22756
Resume
Psykiatri- og handicapområdet har siden medio 2018 arbejdet med at etablere forebyggende tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Tilbuddet har haft til formål at forbedre eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Indsatsen er sket med hjemmel i servicelovens § 82. Der er nu, på baggrund af udvalgets ønske i forbindelse med iværksættelsen af tilbuddet, foretaget en status på indsatsen udfra de hidtidige erfaringer. Status forelægges hermed Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Der vil desuden være en uddybende redegørelse på mødet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Uddybende notat er vedhæftet referatet. Se bilag 1.
 
Sagsfremstilling

Historik

Den 1. januar 2018 trådte en revideret udgave af Lov om Social Service (serviceloven) i kraft. Med loven fulgte en række ændringer i forhold til tidlige forebyggende indsatser til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Indsatserne er forankret i lovens paragraf 82.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde 31. maj 2018 (sag nr.11) at iværksætte et arbejde med udvikling af tidlige forebyggende indsatser i Psykiatri pr. 1. juni 2018 og Handicap pr. 1. september 2018. Udvalget ønskede ligeledes en statusopfølgning på et senere tidspunkt.
 
Servicelovens paragraf 82 består af fire dele:
 • Gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a).
 • Individuel, tidsbegrænset hjælp og støtte (§ 82b).
 • Sociale Akuttilbud (§ 82c).
 • Hjælp og støtte i samarbejde med frivillige (§ 82d).
Det blev på udvalgsmødet besluttet, at der i første omgang skulle arbejdes med § 82a og § 82b. Det Sociale Akuttilbud § 82c blev allerede etableret i Viborg i 2015.
 
Servicelovens paragraf 82 er en såkaldt ”kan-paragraf”, hvilket betyder at kommunen kan tilbyde støtte efter den, men ikke lovmæssigt er forpligtet til det. Borgere, der visiteres til individuel tidsbegrænset hjælp og støtte, kan maksimalt modtage støtte i op til seks måneder. Gruppeforløbene kan være af længere varighed.
 
Indholdet i den samlede indsats er løbende blevet justeret i forhold til borgerne i tilbuddet. I individuelle forløb sker det blandt andet gennem hjælp til at finde en bolig og støtte til at skabe overblik over økonomiske forhold. I gruppeforløbene arbejdes der blandt andet med sundhed, økonomi og personlig mestring.
 
Handicapområdet
På handicapområdet er der arbejdet med få borgere i grupper og flere i individuelle forløb – konkret i kontaktsted Handicap. Der er, med udgangspunkt i borgerens situation, arbejdet ud fra seks centrale temaer, herunder økonomi og sundhed. I 2019 deltog i alt 75 borgere i et individuelt forløb, mens to deltog i et gruppebaserede forløb.
 
Psykiatriområdet
På psykiatriområdet er der arbejdet gruppebaseret på Center for Mestring, mens den individuelle og tidsbegrænsede hjælp og støtte er forankret i Bostøtten. I 2019 har 18 borgere deltaget i gruppebaseret psykiatrisk rehabilitering. Fire af dem har af forskellige årsager endnu ikke kunne starte i et forløb. 108 borgere har deltaget i individuelle forløb.
 
Der er således i alt 199 borgere, som har deltaget i et af Viborg Kommunes tilbud under Servicelovens § 82 i 2019.
 
Tilbuddet fremadrettet
Der vil, i det fremadrettede § 82 tilbud, ske justeringer med et fornyet fokus på at opnå bedre overensstemmelse mellem målgruppen og den indsats, der tilbydes i både handicap og psykiatri. Det sker blandt andet gennem følgende initiativer:
 • Forstærket samarbejde med Jobcenteret.
 • Øget fokus på kriterier for at være i målgruppen til tilbuddet og visitationen til det rigtige tilbud fra start. Herunder særligt fokus på opstartssamtaler.
 • Have opmærksomhed på konkrete og afgrænsede mål.
 • Arbejde med de erfaringer, som er gjort i mestringskurser/peer-kurser.
 • Afdække snitflader til sundhed, ældre og beskæftigelse.
 
Det er forventningen, at indholdet i det samlede tilbud, med ovenstående initiativer og andre mindre ændringer, vil kunne medvirke til at skabe et bedre forebyggende tilbud på socialområdet i Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag