You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 4. juni 2020 kl. 12:30

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/3867
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. jan. 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort henholdsvis pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets  ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed og Omsorg, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes, og
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget, godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019. Overførslerne fra 2019 blev godkendt af byrådet på mødet den 22. april. 2020 (sag nr. 17).
 
Byrådet godkendte endvidere på mødet den 22. april 2020 (hhv. sag nr. 21 og 20) nedsættelse af alle udvalgenes serviceudgifter i 2020 på grund af lavere pris- og lønskøn udmeldt af KL samt lavere udgifter til feriepenge i 2020 på grund af den nye ferielov, hvilket også er indregnet i budgetopfølgningen.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. april
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet
491,9
494,3
493,0
1,1
-1,4
Socialområdet
472,7
474,0
493,2
20,5
19,2
Serviceudgifter i alt
964,6
968,3
986,1
21,6
17,8
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
7,0
31,2
26,8
19,8
-4,4
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
7,0
31,2
26,8
19,8
-4,4
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
971,5
999,6
1.012,9
41,4
13,4
Tabel 1
 
KONKLUSION
Der er udfordringer på Socialområdet, hvor der er en større merudgift, mens Sundhedsområdet og anlæg ikke giver anledning til særlige bemærkninger.
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af Corona-situationen. Med hensyn til Corona-relaterede udgifter har regeringen givet ”budgetgarantier” så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne. På Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder forventes kun en beskeden påvirkning af økonomien afledt af Corona.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SUNDHEDSOMRÅDET
Der forventes en mindreudgift på 1,4 mio. kr. sammensat af mindre afvigelser på forskellige områder. 
 
SOCIALOMRÅDET
Merudgiften fordeler sig med en merudgift på det centrale område på 32,7 mio. kr. og en mindreudgift på det decentrale område på 13,5 mio. kr.
 
Området har i en længere periode været presset af flere borgere med støttebehov og borgere med komplekse problemstillinger, hvilket også er en tendens, der kendes fra mange andre af landets kommuner. Udvalget skal på dagens møde, i en anden sag, behandle forslag til initiativer til at nedbringe forbruget. De mest umiddelbare af initiativerne er iværksat og indregnet i budgetopfølgningen. Der er derfor reelt tale om en yderligere merudgift i forhold til tidligere beregnede tal, bl.a. i forbindelse med budgetudfordringen for 2021-2024. Den yderligere merudgift kan henføres til tillægsydelser til nogle få borgere med meget komplekse problemstillinger, hvor det ikke har været muligt at finde kompenserende besparelser andre steder på området.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 15. april 2020 (sag nr. 24) budgetudfordringen med flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Udvalget besluttede, at Social- og Sundhedsudvalget i budget 2020 ikke skal gennemføre kompenserende reduktioner i forhold til merudgifterne.
 
ANLÆG
Tidsmæssige forskydninger bevirker, at der i 2020 forventes en mindreudgift på 4,4 mio. kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor der er afsat beløb på basisbudgettet i 2021-2024. De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/4661
Resume
På sit møde den 26. marts (sag nr. 2) blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om et merforbrug på Socialområdet i indeværende år med effekt ind i 2021. Udvalget skal nu tage stilling til forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet i 2020 og 2021.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller,
 
1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet med en bemærkning om, at initiativet vedr. revisitering, henset til den seneste budgetopfølgning, ændres fra 7,5 mio. kr. til 5 mio. kr. i 2021.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at Klubben Rosenstræde henvises til at søge § 18 midler.
 
Social- og Sundhedsudvalget anførte, at implementeringen af initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet, herunder særligt initiativet vedr. myndighedsbudgettet, følges tæt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Medio marts 2020 viste en opgørelse af den økonomiske udfordring på Socialområdet et merforbrug på 16,9 mio. kr. i indeværende år. Det blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om på sit møde den 26. marts (sag nr. 2). På mødet anmodede udvalget forvaltningen om at udarbejde forslag til initiativer til budgetreduktioner med henblik på at opnå budgetbalance.
 
Siden Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts har Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde den 15. april (sag nr. 24) besluttet, at den resterende budgetudfordring Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov Socialområdet ikke skal finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets eget område. Derfor er der på nuværende tidspunkt behov for at finde budgetreduktioner for 5,3 mio. kr. i 2020 stigende til 11,1 mio. kr. i 2021.

Inddragelse og høring

Den 16. april 2020 drøftede FagMED Social forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance, mens Handicaprådet drøftede initiativerne på sit ekstraordinære møde den 11. maj 2020. Hverken Handicaprådet eller FagMED Social har fundet anledning til at komme med et høringssvar om initiativerne.

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår følgende kompenserende initiativer til at opnå budgetbalance i 2020 og 2021:
 
 
Virkning i 2020 i mio. kr.
Virkning i 2021 i mio. kr.
Forslag:
2020
2021
Myndighedsbudgettet – borgere på eksterne tilbud evalueres og revurderes.
3,2
7,5
Justeringer i Botilbud Sct. Jørgens Vej.
0,5
1,0
Revisitering af borgere på Kærsangervej 252 som følge af mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2019, da borgere ikke havde behov for det visiterede støtteniveau.
0,9
1,8
Ophævelse af støtte til Klubben i Rosenstræde.
0,1
0,2
Reduktion af budget til kommunikation på Socialt Akuttilbud.
0,3
0,3
Reduktion af administrativt budget på Guldblommevej 4.
0,1
0,1
Reduktion af budget til afdelingsledere.
0,2
0,2
Årseffekt af initiativer:
5,3 mio. kr.
11,1 mio. kr.
 
I udvælgelsen af initiativer har forvaltningen lagt vægt på, hvilke der i mindst mulig grad påvirker de berørte borgere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis udvalget godkender forslaget til initiativer til budgetreduktioner, vil forvaltningen iværksætte dem snarest muligt med henblik på at opnå den ønskede budgetbalance.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udvalget behandler i en senere sag på dages møde budgetopfølgningen per 30. april 2020. Sagen viser det aktuelt forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder. Effekten af ovennævnte initiativer er ikke indregnet i det forventede regnskabsresultat per 30. april 2020, men beslutningen indregnes i næste budgetopfølgning.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/3865
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021-2024 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 19. august 2020. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes, og
 
2. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til driftsbudget med en bemærkning om, at budgetudfordringen på 7 mio. kr. i 2021 angives til at være 10 mio. kr., da et af de kompenserede initiativer til at opnå budgetbalance i 2020 og 2021 – revisitering - reduceres fra 7,5 mio. til 5 mio. kr. i 2021 jfr. sag nr. 2 på dagens møde.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at følgende ideoplæg fremsættes som anlægsønske overfor byrådet og derfor skrives ind i budgethæftet:
 
  • Nyt tilbud Trædestenen og afledt drift af samme.
 
Der er ikke fundet finansiering til anlægsønsket eller driften heraf, da der ikke for nuværende, er anlægsprojekter på Social- og Sundhedsudvalgets område.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. april 2020 (sag nr. 24) besluttet hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i prioritering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2020, og hvilke budgetudfordringer, der allerede på nuværende tidspunkt sendes retur til udvalgene med henblik på, at udvalgene selv skal finde finansiering.

Inddragelse og høring

Budgetforslag 2021-2024 har været drøftet i Fag-MED Social den 16. april 2020.

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2021-2023 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.
Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2021
2022
2023
2024
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 2)
Udfordringer
7.000
7.000
7.000
7.000
Afsnit 5.1
Driftsønsker
0
0
0
0
Afsnit 5.2
Finansiering
0
0
0
0
Afsnit 5.3
I alt
7.000
7.000
7.000
7.000
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set ikke balancerer.
Udfordringen vedrører flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov på Socialområdet. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. april (sag nr. 24) blev det besluttet, at den resterende budgetudfordring på Socialområdet ikke skal finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets eget område. Udfordringen indgår i stedet i byrådets videre budgetlægningsproces.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Der er ingen tekniske ændringer på Social- og Sundhedsudvalgets område.
 
Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 i lyset af covid-19-situationen:
På mødet den 22. april 2020 (sag nr. 18) har Byrådet besluttet, at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter til 2020 for samlet 36.113.000 kr., der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024.
 
Byrådets beslutning betyder, at der er fremrykket anlægsudgifter for 8.015.000 kr. til 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget fra 2021 vedrørende ombygningen af Vibohøj.
Dermed har Social- og Sundhedsudvalget ingen projekter i det vedtagne anlægsbudget i årene efter 2020.
 
Nye anlægsønsker
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025.
Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2021 P/L)
2021
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
 
Nyt tilbud Trædestenen
 
1.000
12.500
10.000
 
23.500
Afledt drift af Trædestenen
 
 
 
1.300
5.100
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
0
1.000
12.500
11.300
5.100
29.900
 
Tabellen viser, at der er ikke fundet finansiering til anlægsønsket eller driften heraf. Anlægsønsket er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 7.3). Det mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
Der er i budgettet for 2021-2024 indregnet reduktioner for 19,7 mio. kr. i hver af årene. Reduktionerne er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet den 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/61514
Resume
STU Viborgs bestyrelse har kontaktet Beskæftigelsesudvalget med et ønske om en ny model for ressourcetildeling på STU Viborg, da STU Viborg er organiseret under det udvalg. Forvaltningen har derfor udarbejdet to forslag til ny budgettildelingsmodel, som Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte inden endelig politisk stillingtagen i Beskæftigelsesudvalget. Sagen behandles også i Beskæftigelsesudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forvaltningens forslag til fremtidig budgettildelingsmodel for STU Viborg drøftes, og
 
2. at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til den videre proces om at sende de to forslag til budgettildelingsmodeller i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og STU Viborgs MED-udvalg inden endelig politisk stillingtagen.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til fremtidig budgettildelingsmodel for STU Viborg.
 
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forvaltningens forslag til den videre proces om at sende de to forslag til budgettildelingsmodeller i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og STU Viborgs MED-udvalg inden endelig politisk stillingtagen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Efter anmodning fra bestyrelsen på STU Viborg drøftede Beskæftigelsesudvalget på sit møde den 8. januar 2019 (sag nr. 7) mulighederne for en revideret budgettildelingsmodel for STU Viborg. Dette med henblik på at gøre STU Viborgs økonomi mere forudsigelig fra år til år.  Beskæftigelsesudvalget besluttede at fortsætte med den nuværende budgettildelingsmodel og afvente erfaringerne med anvendelse af den nye prognosemodel, som blev taget i brug i 2019.
 
Ovennævnte prognosemodel til forudsigelse af antal elever på STU Viborg blev afprøvet i 2019 og har ikke medført et mere tydeligt overblik over antallet af elever på skolen i det efterfølgende skoleår. Da budgettet på STU Viborg er takstfinansieret og tildeles på baggrund af antal elever, udmøntede prognosemodellen sig således heller ikke i et mere forudsigeligt budget for STU Viborg.
 
Da pladserne på STU Viborg finansieres indenfor både Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder, behandles sagen sideløbende i de to udvalg.

Inddragelse og høring

Bestyrelsen for STU Viborg havde i februar 2020 en indledende drøftelse om forskellige modeller for en fremtidig budgettildeling for skolen. I den forbindelse udtalte bestyrelsen sig om sine præferencer for valg af model. Bestyrelsens skrivelse er vedhæftet som bilag. Forvaltningens to aktuelle forslag til budgettildelingsmodel har ikke været fremlagt for bestyrelsen.
 
Forvaltningen foreslår, at de to forslag til modeller sendes i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og MED-udvalget på STU Viborg med henblik på kvalificering.

Beskrivelse

Da ovennævnte prognosemodel ikke gav den ønskede budgetmæssige forudsigelighed, har forvaltningen udarbejdet to forslag til nye budgettildelingsmodeller for STU Viborg som alternativ til den eksisterende ressourcetildelingsmodel. Forudsætningerne for de to modeller er, at:
 
  • De skal udmønte sig i en mere forudsigelig økonomi på STU Viborg, og kommunens samlede udgifter til STU Viborg skal ikke stige.
 
  • Driftsøkonomien på STU Viborg er fastlåst på 13,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til det forventede udgiftsregnskab i 2020 ved 70 elever på STU Viborg.
 
  • Der arbejdes med en særskilt takst for elever i den skærmede enhed svarende til de reelle udgifter pr. elev. For de øvrige elever er taksten lavere, da udgiften er tilsvarende mindre.
 
Model 1
I denne model arbejdes der med en lav nedre ramme for skolens årlige budget, da der ikke budgetteres med en grundnormering på et antal elever. Den nedre ramme svarer i stedet til de faste udgifter, der ikke er afhængige af antallet af elever på skolen. Disse udgifter udgør blandt andet ledelse, administration og rengøring. Den varierende del af STU Viborgs budget i model 1 udgør derfor udgifterne til pædagogisk personale, der vil variere alt efter antallet af elever.
 
I model 1 udgør den faste del af STU Viborgs årlige budget 15,7% af det samlede budget på 13,1 mio. kr. ved en normering på 70 elever. 84,3% af det samlede budget udgøres af variable udgifter.
 
Model 2
I denne model arbejdes der med en fast grundnormering på 50 elever på STU Viborg, hvoraf 45 er almindelige elever og fem er elever i den skærmede enhed. Grundnormeringen skal betragtes som den nedre ramme for skolens årlige budget. For hver elev udover 50 vil budgettet for STU Viborg stige, da køber betaler en takst for eleven svarende til skolens udgifter til eleven. Den varierende del af STU Viborgs budget svarer derfor til udgiften pr. elev nr. 51 og derover. De første 50 elever indgår i det tildelte budget uanset, om der er 50 elever eller mindre.
 
I model 2 udgør den faste del af STU Viborgs årlige budget 80,3% af det samlede budget på 13,1 mio. kr. ved en normering på 70 elever. 19,7% af det samlede budget udgøres af variable udgifter.
 
Notat med detaljeret beskrivelse af modellerne og beregningerne bag er vedhæftet som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis udvalget beslutter at indføre en ny budgettildelingsmodel på STU Viborg, vil den kunne indføres fra primo 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Begge forslag til budgettildelingsmodeller har som forudsætning, at der er en særskilt takst for en skærmet plads, som modsvarer den reelle udgift. Det påvirker fordelingen af Viborg Kommunes samlede udgift til pladser på STU Viborg, da alle pladser på den skærmede enhed er købt af Socialområdet. I begge budgettildelingsmodeller vil udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område derfor stige, mens det vil medføre en tilsvarende reduktion i udgifterne indenfor Beskæftigelsesudvalgets område. Merudgiften i Social- og Sundhedsudvalget vil kunne kompenseres af Beskæftigelsesudvalgets mindreudgift. Kommunens samlede udgift er derfor uændret.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/930
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets og Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg den 16. juni 2020
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at FællesMed, Social-, Sundhed & Omsorg anbefaler, at fællesmødet aflyses.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig endvidere, at Ældre- og Aktivitetsudvalget på den baggrund ønsker mødet aflyst.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i lighed med Ældre- og Aktivitetsudvalget at aflyse fællesmødet med de faglige organisationer og FællesMED, Social- Sundhed & Omsorg den 16. juni 2020.
 
Sagsfremstilling

Historik

Seneste fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og de faglige organisationer samt Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg blev afholdt den 4. december 2019.

Inddragelse og høring

De faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg har haft mulighed for at sende punkter til dagsordenen, inden den sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde holdes den 16. juni 2020 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på rådhuset.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/6992
Resume
Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland inviterer til lokale politiske drøftelser af forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at KKR’s forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 drøftes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget finder ikke anledning til at fremsende bemærkninger til det videre arbejde, men tilkendegav et ønske om en halvårlig status på arbejdet med udviklingsområderne.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Udsatterådet drøftede forslagene til udviklingsområderne på sit møde den 27. februar 2020. Udsatterådet er enige i forslagene til udviklingsområder og ser frem til en konkretisering af den videre proces.
 
Handicaprådet drøftede forslagene på sit møde den 11. maj 2020. Handicaprådet ser det som en vigtig information at få indblik i forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 og ser klare intentioner i forslaget.

Beskrivelse

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region til gavn for borgerne.
 
Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest den 1. december 2020.
 
Processen er tilrettelagt, så der er mulighed for lokal dialog undervejs i udarbejdelsen af Rammeaftalen. 
 
Dels på Januarkonferencen, der blev afholdt den 14. januar 2020 med stor deltagelse fra de midtjyske byråd, regionsrådet, patient- og pårørendeforeninger samt handicapråd og udsatteråd. Og dels ved tidligt i processen at give mulighed for lokale drøftelser af forslag til rammeaftalens udviklingsområder.
 
Med inddragelsen ønskes det at skabe et godt afsæt for fælles indsats og udvikling på det specialiserede socialområde i Midtjylland.
 
KKR’s forslag til fælles udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22:
Rammeaftalen har fokus på fælles udviklingsbehov på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften i et fællesskab mellem kommuner og region.
 
KKR behandlede på møde den 5. februar 2020 forslag til udviklingsområder i en kommende rammeaftale.
 
KKR foreslår på baggrund heraf følgende udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22:
 
Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)
Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer og aktører inden for psykiatrien, der er igangsat af KKR i foråret 2018.
I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere (som er de to første politisk prioriterede indsatsområder i alliancen).
Der er særligt fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.
Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftale 2019-2023.
 
Borgere med komplekse udfordringer
Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser.
KKR foreslår, at der i Rammeaftale 2021-22 arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.

Videre proces
I perioden frem til den 24. august 2020 er der mulighed for at indsende eventuelle bemærkninger til de foreslåede udviklingsområder.
 
På baggrund heraf udarbejder DASSOS det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22, så det kan behandles på KKR møde d. 8. september 2020. De 19 midtjyske byråd og regionsrådet vil efterfølgende få sendt Rammeaftale 2021-22 til politisk godkendelse efterfølgende. Der er frist for godkendelse 1. december 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16357
Resume
For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser. I takt med at smittetrykket er mindsket og prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret, er der påbegyndt en gradvis genåbning af hele samfundet. Forvaltningen har udarbejdet et overblik over status for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte anerkendelse af såvel ledelse som medarbejderes håndtering af COVID-19 krisen i Viborg Kommune.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
På Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 14. maj 2020 (Sag nr. 1) bemyndigede Social- og Sundhedsudvalget direktør for Social, Sundhed & Omsorg til at effektuere kommende faser af genåbningen af socialområdet, når retningslinjerne foreligger.

Inddragelse og høring

Den videre genåbning sker i tæt dialog med MED-systemet.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beskrivelse

For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser.
 
Viborg Kommune har under hele forløbet nøje fulgt gældende lovgivning samt myndighedernes faglige retningslinjer og løbende tilpasset opgaveløsningen til de udmeldinger, som er kommet.
 
De kritiske funktioner i kommunen er opretholdt i hele perioden. Der er foretaget en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og støtte, og kritiske opgaver er blevet løst indenfor rammerne af de sundhedsfaglige retningslinjer.
 
I takt med at smittetrykket er faldet, og at prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret og viser et langvarigt forløb, er der påbegyndt en gradvis genåbning af samfundet.
 
Regeringen offentliggjorde den 6. april 2020 første fase af genåbningen. Efterfølgende er genåbningen gradvist udvidet og er aktuelt tilrettelagt i fire faser til og med august.
 
Genåbning af Socialområdet 
Den 25. april 2020 indgik regeringen og en række af folketingets partier aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Aftalen lægger op til en genoptagelse af aktiviteter på Socialområdet.
 
I forlængelse af aftalen blev besøgsrestriktionerne på sociale botilbud lempet med virkning fra den 13. maj 2020.
 
Endvidere har Socialstyrelsen den 15. maj 2020 udsendt retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på Socialområdet. Der er tale om generelle retningslinjer, som kan anvendes bredt på hele Socialområdet. Retningslinjerne er udarbejdet indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger. På baggrund af retningslinjerne er der fra medio maj påbegyndt genåbning af flere tilbud og aktiviteter til borgere i Socialområdets tilbud.
 
Genåbning af Sundhedsområdet
Sundhedsstyrelsen udgav den 21. april 2020 ”Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen” med retningslinjer for, hvordan kommunerne kan varetage hovedparten af deres sædvanlige arbejdsopgaver, samtidig med at der tages hensyn til at reducere smitterisikoen.
 
Genåbningen skal have fokus på indsatser, der ikke kan udsættes på en langvarig tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden eller funktionsevnen. Der foretages en konkret faglig vurdering af borgeren, som ligger til grund for, hvilken indsats borgeren skal modtage.
 
Som en del af genåbningen blev besøgsrestriktionerne på Rehabiliteringscenter Viborg lempet fra den 12. maj, så alle borgere nu kan modtage udendørsbesøg af deres pårørende.
 
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over status og planer for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Social- og Sundhedsudvalgets område. Oversigten er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13199
Resume
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommunes omgørelsesprocent lå i 2019 over landsgennemsnittet inden for servicelovens område. Se Ankestatistikkens tabel 4 i bilag 1. Bemærk, at serviceloven i Ankestatistikken går på tværs af direktørområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. 
 
Ses der isoleret på de dele af serviceloven, som hører under Social- og Sundhedsudvalget, har der været 26 afgørelser i 2019. Heraf er 14 stadfæstet, tre er ændret, otte er hjemvist og én er afvist. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse. Se tabel 2 i bilag 2.
 
Der klages hyppigst over områderne borgerstyret personlig assistance, merudgifter og ledsageordning.
 
Til sammenligning kan det bemærkes, at Socialafdelingen i 2019 traf afgørelse i omkring 950 sager.
 
Tabel 2 i bilag 2 er opdelt efter de forskellige paragraffer under serviceloven. Ankestyrelsens afgørelse og det totale antal klagesager inden for hver paragraf fremgår.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager. Dermed er prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
 
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager af principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver drøftet i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/61
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper. Der er fokus på forebyggelse af, at børn, unge og voksne bliver overvægtige og dermed får følgesygdomme heraf.

Sundhedsstyregruppens møde den 7. maj 2020

Overvægt er næste skridt på forebyggelsesområdet med hensyn til Sundhedsaftalen.
I Sundhedsaftalen er forebyggelse et prioriteret indsatsområde. Rygning har været første område, der har været prioriteret i arbejdet med forebyggelse. Der er flere indsatser igangsat, og man er godt på vej med dem. Sundhedsstyregruppen er derfor begyndt at arbejde med det nye prioriterede indsatsområde, som er overvægt.
 
Der blev på seneste møde i Sundhedsstyregruppen drøftet de fremtidige indsatser og målgrupper for overvægtige. I første omgang mødes en mindre arbejdsgruppe med Steno Diabetes Center Aarhus og Region Midtjyllands konsulentvirksomhed Defactum for at konkretisere og tilrettelægge indsatsen på overvægtsområdet. Som skal bruges ind i arbejdet, der forelægges Sundhedskoordinationsudvalget i efteråret 2020.
 
Status på godkendelse og implementering af IV-aftalen
Der har siden 2013 været givet intravenøs (IV) behandling i borgernes hjem. IV-behandling i nærområdet understøtter borgerens mulighed for at fastholde skolegang og arbejde og opretholde en hverdag med familien, fastholde funktionsniveau og undgå infektioner og evt. delir ved indlæggelse.
 
Byrådet godkendte samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet på deres møde den 22. april 2020 (sag nr. 8). Sundhedskoordinationsudvalget behandler sagen den 28. maj 2020 mhp. godkendelse af implementering med opstart i henholdsvis juni og september 2020. Nogle kommuner, heriblandt Viborg Kommune, vil allerede kunne opstarte med at afregne på IV-behandling den 1. juni 2020, mens andre kommuner venter med opstart til den 1. september 2020. For Viborg Kommunes vedkommende skyldes opstart pr. 1. juni 2020 at IV-behandlingen har været i gang i flere år, og implementeringen af afregningsmodellen vil være på plads pr. 1. juni 2020. Herudover vil Hospitalsenhed Midt være klar til at sende borgere ud til kommunen, efter de nye vilkår i aftalen pr. 1. juni 2020.

Generel information

Samarbejdsaftale på stomiområdet
Sundhedsaftalen 2019-2023, som blev godkendt af byrådet den 26. juni 2019 (sag nr. 14) beskriver, at der i perioden arbejdes med en række indsatsområder og tværsektorielle aftaler på forskellige sygdomsområder. Et af disse indsatsområder er stomiområdet.
 
Byrådet behandlede derfor på sit møde den 26. februar 2020 (sag nr. 15) forslag om samarbejdsaftale på stomiområdet. Byrådet godkendte samarbejdsaftalen på stomiområdet med forbehold for tiltrædelsestidspunkt, samt overordnet økonomi for det fælles regionale udbud på stomiområdet.
 
Samarbejdsaftalen på stomiområdet har til formål at skabe mere sammenhængende forløb for borgere med stomi og optimere samarbejdet mellem involverede parter. Aftalen beskriver blandt andet hvem, der gør hvad, når en borger har fået anlagt stomi. Aftalen består af et koncept for kompetenceudvikling på området samt en tillægsaftale omkring telemedicinsk behandling af stomiopererede.
 
Byrådet godkendte den 26. februar 2020 samarbejdsaftalen på stomiområdet dog med forbehold for tiltrædelsestidspunkt over overordnet økonomi. Hvis ambitionen og formålet med stomiprojektet skal indfris, er det en forudsætning, at der skabes en ny fælles løsningsmodel. Denne løsningsmodel indebærer, at region og kommuner udbyder stomiprodukter i fællesskab, og at Fælles Service Center (FSC) varetager den administrative service med bestilling, service, support, lager og logistik/levering.

Alternativer

Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/784
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
  • Håndtering af borgerhenvendelse
  • Tilsagn om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede 2020-2021
  • Besøg af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg den 13. august 2020. Social- og Sundhedsudvalget anførte, at KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med fordel kan præsenteres for Rehabiliterings Viborg, Akuttilbuddet og Sundhedscenter Viborg.
  • Drøftelse af § 18 midler
  • Brandsyn på Socialområdet
  • Evaluering af Corona-situationen
 
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag