You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 29. oktober 2020 kl. 12:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/26556
Resume
Social- og Sundhedsudvalget drøfter på mødet det videre arbejde med det midlertidige botilbud Trædestenen, herunder afsøgningen af egnede fysiske rammer.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter det videre arbejde med Trædestenen herunder afsøgning af egnede fysiske rammer i forlængelse af budgetforliget.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget drøftede det videre arbejde med Trædestenen.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med konceptet med henblik på eventuel afvikling af en prøvehandling. De bærende elementer i konceptet er intensiv botræning i en kortere periode, midlertidighed og opgangsfællesskab.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om, at forvaltningen afdækker egnede fysiske rammer og den lovgivning, der er forbundet hermed. Dette bl.a. i dialog med boligselskaber.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet et idéoplæg om midlertidigt botilbud på Sct. Jørgens Vej på mødet den 15. august 2019 (sag nr. 3). Se bilag 1.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Formålet med at oprette det midlertidige botilbud Trædestenen er at skabe sammenhængende støtte og trygge overgange, gennem fokuserede, intensive og fleksible indsatser på tværs af Socialområdet. Målet med Trædestenen er at give borgerne den rette støtte, således flere får mulighed for at mestre livet i egen bolig.
 
På mødet den 15. august 2019 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for et idéoplæg til Trædestenen placeret i rammerne af bygningen Sct. Jørgensvej 28-30. Se bilag 1. Denne bygning blev dog fravalgt i forbindelse med budgetforliget for 2021-2023. Samtidig tilkendegav byrådet et ønske om, at der arbejdes videre med konceptet for Trædestenen, herunder afsøgning af muligheder for egnede fysiske rammer til tilbuddet.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/3869
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonomiudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. januar 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort henholdsvis pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
  
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september. 2020 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed og Omsorg, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet
491,9
494,2
489,3
-2,6
-4,9
-3,7
Socialområdet
472,7
473,4
488,2
15,5
14,8
-5,0
Serviceudgifter i alt
964,6
967,5
977,5
12,9
9,9
-8,7
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
7,0
31,2
12,4
5,4
-18,8
-14,4
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
7,0
31,2
12,4
5,4
-18,8
-14,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
971,5
998,7
989,9
18,3
-8,9
-23,1
 
KONKLUSION
Der er et mindreforbrug på Sundhedsområdet, mens Socialområdet er presset, som det også tidligere er beskrevet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april og budgetlægningen for 2021-2024.
Vedrørende anlæg forventes et væsentligt større beløb, at skulle overføres til 2021 på grund af ændringen i fase 3 i ombygningen af Vibohøj.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SUNDHEDSOMRÅDET
Sundhedsområdet viser et mindre forbrug på 4,9 mio. kr.
Corona pandemien har haft indvirkning på aktivitetsniveauet vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Det forventes at være færre udgifter til området på 1,4 mio. kr. Derudover er udmøntningen af projektet ”Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL” yderligere blevet forsinket – mindre forbrug på 1,5 mio. kr, og der er et samlet mindre forbrug på decentrale enheder på 2,0 mio. kr.
 
SOCIALOMRÅDET
Området er presset af flere og meget plejetunge borgere, som det også kendes fra mange andre af landets kommuner. Der er udarbejdet en handleplan til at nedbringe udgifterne, og effekterne heraf er indregnet i opfølgningen. Sammenholdt med budgetopfølgningen per 30. april er der sket en forbedring på 5,0 mio. kr., hvilket overvejende tilskrives effekten af initiativerne i handleplanen.
 
ANLÆG
Tidsmæssige forskydninger bevirker, at 18,8 mio. kr. først forventes afholdt i 2021. Den væsentligste årsag er en ændring i fase 3 af ombygningen af Vibohøj.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020 og hvor der samtidig i 2020-2024 er afsat min. 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/28698
Resume
Formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har drøftet, hvordan kultur kan bruges som trivsels- og sundhedsfremme.
I sagen beskrives et pilotprojekt udarbejdet i overensstemmelse med drøftelserne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at pilotprojektet vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte pilotprojektet vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme.
 
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 2. juni 2020 (sag nr. 7) kultur som trivsels- og sundhedsfremme, og besluttede at indkalde til møde med deltagelse af formandskaberne for Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en drøftelse af perspektiverne.
 
På møder den 22. juni og 16. september 2020 har formandskaberne drøftet spørgsmålet og bedt forvaltningen udarbejde et forslag til et pilotprojekt vedrørende kultur som trivsels- og sundhedsfremme.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Formandskaberne i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en beskrivelse af, hvordan et projekt med kulturelle aktiviteter kan bidrage til trivsel og sundhed for borgere i Viborg Kommune.
 
Formål
Formålet med pilotprojektet er 1) at bidrage til øget livskvalitet, energi og personlig handlekraft samt 2) at skabe grundlag for nye fællesskaber blandt kommunens borgere. Forslaget understøtter sammenhængsmodellens målsætninger om ensomhed, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Målgruppe
Målgruppen er voksne, som på grund af psykisk sårbarhed eller manglende personlig handlekraft er begrænset i deres sociale liv. For eksempel i forbindelse angst, stress, udbrændthed eller længerevarende sygdom. Som deltager skal man være motiveret for at lade sig inspirere, stimulere og motivere af kreative, kulturelle aktiviteter.
 
Tilbuddet henvender sig ligeværdigt til både mænd og kvinder i hele Viborg Kommune.
 
Indhold og form
Der tilrettelægges et forløb af 10 ugers varighed med kulturelle aktiviteter to formiddage om ugen.
Eksempler på aktiviteter:
 • Koncerter, korsang, musikudøvelse, guidet fællessang
 • Højtlæsning, skriveworkshops, guidet fælleslæsning
 • Udstillinger, maleworkshops, kunstrefleksioner
 • Gåture, meditation, naturyoga, besøg i kommunens børneskove
 • Fælles deltagelse i lokale sportsevents, møde med lokale sports- eller andre ”kendisser”
 
De enkelte aktiviteter varetages af kulturelle institutioner, aktiviteter eller tilbud i kommunen, og afvikles af medarbejdere herfra.
 
En projektleder med pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig baggrund tilrettelægger aktiviteterne i samarbejde med de kulturelle ”leverandører”. Projektlederen er med i alle aktiviteter og vil derved kunne understøtte den sociale dynamik, etablering af venskaber, netværk m.v. på holdet.
 
Rekruttering
Rekrutteringen til tilbuddet sker dels ved annoncering i ugeaviser, på informationstavler og gennem medarbejdere fra Sundhedsområdet, Socialområdet og Beskæftigelsesområdet, ligesom læger, psykologer m.v. informeres om tilbuddet.

Organisering
Projektet tænkes organisatorisk forankret i Sundhed (Sundhedscenter Viborg), hvorfra samarbejdet med de kulturelle tilbud organiseres og den borgerrettede aktivitet tilrettelægges.
 
I et af de relevante områder frikøbes en medarbejder på halv tid i et halvt år til at gennemføre pilotprojektet.
 
Der gennemføres et pilotprojekt af et halvt års varighed med to forløb á 10 uger, med holdstørrelser på 10-12 deltagere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Pilotprojektet forventes at kunne sættes i værk inden udgangen af 2020, således at det første af to forløb kan påbegyndes ultimo januar 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der regnes med en udgift på 180.000 kr., som dækker løn til en medarbejder på halv tid i et halvt år samt diverse projektomkostninger. Beløbet deles ligeligt mellem de tre områder; Kultur & Udvikling, Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Finansieringen sker indenfor rammen af eksisterende budgetter.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/63213
Resume
Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anmodning om udtræden fra syv medlemmer af Udsatterådet samt udpegning af tre nye medlemmer. Det fremgår af Udsatterådets vedtægter, at medlemmer udpeges af byrådet. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning skal derfor godkendes i byrådet efterfølgende.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Inger Bonde Henriksen, Ove Elgaard, Børge H. Jensen, Christian Bach, Ruth Smed Jensen, Alice B. Larsen og Anton Krøigaards anmodning om udtrædelse af Udsatterådet godkendes, og
 
2. at Udsatterådets anmodning om at tilføje Thor Sandnes, Maja Vickie Poulsen og Birger Saugmann til rådet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Inger Bonde Henriksen, Ove Elgaard, Børge H. Jensen, Christian Bach, Ruth Smed Jensen, Alice B. Larsen og Anton Krøigaards anmodning om udtrædelse af Udsatterådet godkendes, og
 
2. at Udsatterådets anmodning om at tilføje Thor Sandnes, Maja Vickie Poulsen og Birger Saugmann til rådet godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har etableret et Udsatteråd i 2015. Rådet varetager interesserne for udsatte borgere på det sociale område. På mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 5) behandlede Social- og Sundhedsudvalget sammensætningen af Udsatterådet for perioden 2018-2021. Byrådet godkendte på sit møde den 21. februar 2018 (sag nr. 3) udvalgets indstilling om sammensætning af Udsatterådet.

Inddragelse og høring

Udsatterådet skal gennem sit arbejde skabe fokus på udsattes særlige problemstillinger.
 
Udsatterådet har halvårlige fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Følgende medlemmer af Udsatterådet ønsker at træde ud af rådet:
 
 • Inger Bonde Henriksen, Viborg krisecenterforening
 • Ove Elgaard, Boligselskabernes Fællessekretariat
 • Børge H. Jensen, Sind
 • Christian Bach, bruger/pårørende
 • Ruth Smed Jensen, personligt udpeget
 • Alice B. Larsen, personligt udpeget
 • Anton Krøigaard, personligt udpeget
 
Følgende personer ønsker at indtræde:
 
 • Thor Sandnes, bruger/pårørende
 • Maja Vickie Poulsen, bruger/pårørende
 • Birger Saugmann, Sind
 
Ifølge Udsatterådets vedtægter skal rådet sammensættes ud fra et 3/3/3-princip. Det vil sige, at en tredjedel af rådet består af bruger/pårørende, en tredjedel af professionelle repræsentanter og en tredjedel af personligt udpegede medlemmer.
 
Hvis ovenstående forslag til tilpasning af Udsatterådets sammensætning gennemføres, fraviges 3/3/3-princippet delvist, da rådet efterfølgende vil have en klar overvægt af bruger/pårørende med seks rådsmedlemmer, mens der vil være to professionelle rådsmedlemmer og et personligt udpeget medlem af rådet. Forvaltningen vurderer dog ikke, at dette vil udgøre en udfordring for rådets arbejde.
 
Udsatterådets vedtægter er vedlagt som bilag. Det samme er en oversigt over forslaget til ny sammensætning af Udsatterådet.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis ændringen i sammensætningen af Udsatterådet godkendes, vil de nye medlemmer indtræde i rådet på det efterfølgende rådsmøde. De tre foreslåede nye medlemmer deltager allerede i rådets mødeaktivitet som observatører uden stemmeret. Derfor er de allerede et aktiv for Udsatterådet. De syv rådsmedlemmer, der ønsker at udtræde, har ikke deltaget i rådets arbejde i en længere periode.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/35511
Resume
KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes, og
 
2. at afrapporteringen på Socialstyrelses tre centrale udmeldinger godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes, og
 
2. at afrapporteringen på Socialstyrelses tre centrale udmeldinger godkendes.
 
Sagsfremstilling
Historik
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.
 
Inddragelse og høring
Udkast til Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs.
 
 
Sagen behandles både i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
 
I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på to fælles udviklingsområder:
 • Den nære psykiatri
 • Borgere med komplekse udfordringer
 
Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.
 
Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.
 
Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/7401
Resume
Den 1. december 2020 afholdes fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet. Der fremsættes forslag til dagsorden.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med borger-og pårørenderåd på psykiatriområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at aflyse fællesmødet med borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet med henvisning til den eksisterende COVID-19 situation.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet har dagsordenssat punkt 2 og 3 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Beskrivelse

Som en del af samarbejdet på psykiatriområdet afholder Social- og Sundhedsudvalget to årlige fællesmøder med psykiatriområdets borger- og pårørenderåd.
 
Næste fællesmøde er et temamøde, som holdes den 1. december 2020 kl. 13.00-14.30. Mødet holdes på Guldblommevej 4, 8800 Viborg.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I 2021 holder Social- og Sundhedsudvalget fællesmøder med borger- og pårørenderådene på psykiatriområdet følgende dage:
 
 • 9. juni
 • 26. oktober

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at følgende møder aflyses under henvisning til den eksisterende COVID-19 situation:
 
 • Møde den 1. december 2020 med Ældre- og Aktivitetsudvalget, FællesMED, Social- Sundhed og Omsorg og de faglige organisationer.
 • Møde den 1. december 2020 med borgere- og pårørende på psykiatriområdet.
 
Fællesmødet den 26. november 2020 afvikles virtuelt efter aftale med Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/29538
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag