You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 9. november 2020 kl. 15:15

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/35534
Resume
Ifølge budgetforliget for 2021-24 skal Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget afholde et fællesmøde, hvor der skal findes en løsning på de udfordringer, som STU Viborg har rejst i forhold til faldende elevtal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever på skolen har et større behov for støtte end tidligere. STU er en forkortelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget sammen med Beskæftigelsesudvalget drøfter løsninger på de udfordringer, som STU Viborg har italesat i forhold til faldende elevtal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever på skolen har et større behov for støtte end tidligere.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2020
Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede løsninger på de udfordringer, som STU Viborg har italesat i forhold til faldende elevtal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever på skolen har et større behov for støtte end tidligere.
 
Social- og Sundhedsudvalget anerkender de økonomiske udfordringer, der er rejst i budgetlægningen og det arbejde, der leveres på STU-Viborg. Det bemærkes dog, at den nye tildelingsmodel bør kunne skabe ro omkring økonomien fremadrettet.
 
Social- og Sundhedsudvalget anførte, at det vil følge den økonomiske udvikling tæt.
 
Det blev besluttet, at der afvikles fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget medio 2021.
 
Ove Kent Jørgensen deltog ikke i beslutningen af sagen.
Sagsfremstilling

Historik

I Viborg Kommunes budgetforlig for 2021-24 er følgende besluttet: Der holdes et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, hvor der skal findes en løsning på de udfordringer, som er blevet rejst af skolen, der arbejder med udsatte unge med behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Udfordringerne er faldende elevantal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever er mere krævende. Budgetforliget for 2021-24 tilfører ikke flere midler til STU Viborg.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte på sit møde den 15. september 2020 (sag nr. 3) en ny budgettildelingsmodel for STU Viborg.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den elevmæssige og økonomiske udvikling på STU Viborg fremgår af nedenstående tabel:
 
År
2018
2019
2020 (forventet)
2021
(estimeret)
Antal helårspladser*
 
99 pladser
91 pladser
82 pladser
66 pladser
Antal helårselever**
 
92 elever
74 elever
60 elever
 61 elever
Antal personaleårsværk
 
29,12
21,77
19,82
Ingen data
Årsresultat i mio. kr.***
0,68 mio. kr.
 
0,98 mio. kr.
0,56 mio. kr.
-0,15 mio. kr.
 
*Antallet af helårspladser svarer til den forventede elevnormering på STU Viborg. Budgettet fastlægges på baggrund af antal forventede helårspladser.
 
** Antallet af helårselever svarer til det reelle antal elevårsværk på STU Viborg for et kalenderår.
 
*** Årsresultatet summerer forskellen mellem budget og regnskab på både indtægts- og udgiftssiden. En detaljeret oversigt over årsresultatet er vedhæftet som bilag.

Udviklingen i elevtal

Tabellen viser, at antallet af helårselever på STU Viborg i de seneste år er faldende til forventeligt 60 årselever i 2020. STU Viborg estimerer, at elevtallet stabiliserer sig på ca. 60 årselever for 2021.
 
Det samlede antal STU-forløb for borgere i Viborg Kommune er i perioden 2019-2020 faldet med 14 forløb. Forvaltningen vurderer, at det skal ses som en af årsagerne til et faldende elevtal på STU Viborg sammen med en større spredning på flere forskellige STU-tilbud og på alternative tilbud til STU. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 29. maj 2019 (sag nr. 3) og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 4. juni 2019 (sag nr. 4), at paletten af tilbud udvides for unge i målgruppen. Hensigten er at give de unge bedre mulighed for at blive visiteret til et tilbud, der matcher individuelle ønsker og forudsætninger.

Den økonomiske udvikling

I forbindelse med godkendelsen af den nye budgettildelingsmodel besluttede Beskæftigelsesudvalget den 15. september 2020 (sag nr. 3)  at drøfte en midlertidig kompensationsordning for STU Viborg med Social- og Sundhedsudvalget til dækning af faldende elevtal indenfor udvalgenes nuværende budgetter til STU-elever.
 
Ovenstående tabel viser, at STU Viborg i perioden 2018-2019 har leveret overskud som årsresultat. Dette forventes også i 2020, da den seneste budgetopfølgning for udgangen af september viser et forventet mindreforbrug på 0,55 mio. kr., der tilskrives tilførsel af projektmidler. Under forudsætning af at mindreforbruget fra 2020 overføres til 2021, forventer STU Viborg på nuværende tidspunkt et minimalt merforbrug i 2021 på 0,15 mio. kr.
 
Indførelsen af den nye budgettildelingsmodel fra 2021 minimerer samtidig den variable del af STU Viborgs budget, der fremover kun udgør ca. 20%. I øjeblikket er budgettet næsten 100% variabelt. Den større budgetsikkerhed i den nye budgettildelingsmodel giver fra næste år STU Viborg bedre forudsætning for løbende at tilpasse sig udviklingen i elevtallet og at indhente de 0,15 mio. kr. i forventet merforbrug i 2021.

Udvikling i behovet for støtte

Der er ingen tilgængelige data, der understøtter formodningen om, at den mest sårbare gruppe af elever på STU Viborg over de senere år har fået et større behov for støtte. I forbindelse med STU Viborgs organisatoriske placering fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget i 2018 blev takststrukturen for denne gruppe af elever dog ændret, så taksten for en skærmet plads ikke længere afveg fra taksten for en almindelig plads på STU Viborg.
 
I den nye budgettildelingsmodel i 2021 vil taksten for en skærmet plads dog stige, så den modsvarer den reelle udgift til en plads i den skærmede enhed på STU Viborg. Dette sikrer, at der er mulighed for at have en 1:1-normering, da den årlige udgift til en fuldtidsmedarbejder dækkes af taksten på en plads på den skærmede enhed. Dermed vil der i forbindelse med indførelse af den nye budgettildelingsmodel kunne allokeres flere støtteressourcer til den mest sårbare gruppe af elever på STU Viborg.
 
fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget giver forvaltningen et oplæg om det samlede STU-område i Viborg Kommune - herunder målgruppen, tilbudsviften og visitationsprocessen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1426
Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.