You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 26. november 2020 kl. 12:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/10640
Resume
Foreningen Ligeværd deltager på mødet, hvor de præsenterer deres oplæg vedrørende samarbejde om bostøtte. Leder af handicapområdet, Morten Højgaard Kurth, deltager under præsentationen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at oplægget drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog oplæg ved Foreningen Ligeværd til efterretning og besluttede, at Foreningen Ligeværd inviteres til videre drøftelser med forvaltningen. 
 
Sagsfremstilling

Historik

Foreningen Ligeværd, LEV-Viborg, ADHD-foreningen og SIND Ungdom har henvendt sig til Social- og Sundhedsudvalget med et oplæg til drøftelse.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Foreningen Ligeværd deltager i dagens møde og præsenterer oplæg vedrørende samarbejde om bostøtte.
 
Leder af handicapområdet, Morten Højgaard Kurth, deltager under præsentationen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/35112
Resume
Social- og Sundhedsudvalget tildeler støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober og den 1. marts.
 
Første runde af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) for 2021 skal nu fordeles.
 
Ansøgningerne er gennemgået af Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der træffes afgørelse omkring tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde, og
 
2. at der afsættes 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget traf afgørelse om tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde – 1. runde 2021 med en bemærkning om, at forvaltningen - i forlængelse af oplægget på dagens møde - retter henvendelse til Foreningen Ligeværd om deres ansøgning om § 18 midler.
 
Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse om tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag 3.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at afsætte 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
 
Sagsfremstilling

Historik

§ 18-midler fordeles aktuelt to gange årligt.
 
Midlerne fordeles på baggrund af de reviderede kriterier for § 18, som blev godkendt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2018 (sag nr. 8).
 

Inddragelse og høring

Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, der er en gruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen, har gennemgået ansøgningerne, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
 

Beskrivelse

Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver, at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.
 
Det er muligt at søge om generelt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Desuden har Social- og Sundhedsudvalget fastlagt sundhed og ensomhed som temaer for frivilligt socialt arbejde 2021.
 
Der er 3.018.000 kr. på budgettet i 2021 til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). Der er på forhånd disponeret over 2.228.000 kr. i 2021. De Frivilliges Hus fik i første runde 2020 en toårig bevilling på 1.518.000 kr. pr. år. Sind-klubben Fristedet fik i første runde 2020 en treårig bevilling på 730.000 kr. pr. år. Når disse to flerårige bevillinger fratrækkes budgettet for 2021, er der i alt 770.000 kr. tilbage til § 18 ansøgninger i 2021.
 
Der er pr. 28. oktober 2020 et restbudget på 134.503 kr. fra 2020, herunder resterende midler af de 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter, som derudover kan uddeles i 2021. Dette forudsætter byrådets godkendelse af overførsel af mindreforbrug fra 2020 til 2021. Byrådets behandling af regnskabsresultatet for 2020 sker den 21. april 2021.
 
Aktuelt er der ansøgt om 1.662.041 kr. i første runde 2021. Indstillingsgruppen anbefaler, at der tildeles 618.800 kr. i første runde. Af restbeløbet på 151.200 kr. plus evt. overførte midler fra 2020, der er til anden runde, anbefaler Indstillingsgruppen, at der reserveres 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter. Baggrunden for, at størstedelen tildeles i 1. runde er, at antallet af ansøgninger traditionelt er højere i første runde end i anden runde. Til første runde er der indkommet 66 ansøgninger.
 
Den samlede oversigt over ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag.
 
Bilag 1 er en samlet oversigt over ansøgninger i første runde 2021. Oversigten indeholder Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppens vurdering af de respektive ansøgninger.
 
Bilag 2 rummer samtlige ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde.
 
Det er muligt at søge flerårige bevillinger, hvor ansøgeren skal fremlægge en handleplan for benyttelsen af midlerne. Flerårige bevillinger er beregnet til at skabe en sikker og stabil drift for centrale tilbud indenfor det frivillige sociale område.
 
Der er 11 foreninger, som ønsker en flerårig bevilling. Indstillingsgruppen vurderer ikke, at der er ansøgere, der opfylder kriterierne for en flerårig bevilling i indeværende ansøgningsrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/40014
Resume
Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt høringsudkastet til Praksisplan for almen praksis i høring ved relevante samarbejdspartnere. Viborg Kommune har udarbejdet et udkast til høringssvar.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at høringssvaret godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forvaltningens udkast til høringssvar med en bemærkning om, at det bør fremgå,
 
 • at praktiserende læger i højere grad bør ordinere dosispakket medicin til borgere i stabil medicinsk behandling og bl.a. derved minimere omfanget af opgaver i hjemmesygeplejen med dosisdispensering.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Praksisplanen for almen praksis danner, sammen med den nationale overenskomst, den overordnede ramme for opgavevaretagelsen i almen praksis og er samtidigt et led i implementeringen af målene i sundhedsaftalen.
 
Praksisplanen for almen praksis skal medvirke til, at der leveres et godt og sammenhængende sundhedstilbud til borgere på tværs af kommuner, region og praktiserende læger. Det skal ske gennem tæt samarbejde og udvikling af kendte og nye initiativer.
 
På baggrund af høringsversionen af Praksisplan for almen praksis har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar med særlige opmærksomhedspunker, som bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige praksisplan. Opmærksomhedspunkterne vedrører udfordringer med polyfarmaci (behandling med fem eller flere lægemidler) ved medicingennemgang, børn og unges rolle som pårørende til borgere med psykisk sygdom samt anvendelsen af patientgenererede data.
 
Praksisplanen for almen praksis samt udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er høringsfrist den 7. december 2020. Praksisplanen forventes endelig godkendt i Viborg Kommune i foråret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/11985
Resume
Det regionale sundhedskoordinationsudvalg har godkendt en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne om udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) på hovedfunktionsniveau (det mindst specialiserede behandlingsniveau). Aftalen er sendt til godkendelse i kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne om udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi på hovedfunktionsniveau godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne om udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi på hovedfunktionsniveau.
 
Sagsfremstilling

Historik

Den regionale sundhedsstyregruppe besluttede på sit møde den 27. marts 2019 at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som fik til opgave at arbejde på en ensretning af de eksisterende apopleksiteams (APO-teams) på hovedfunktionsniveau samt se på behovet for udgående og rådgivende funktioner fra det højt specialiserede tilbud på Hammel Neurocenter. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 25. september 2020 en samarbejdsaftale for udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi på hovedfunktionsniveau.
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte aftalen med en bemærkning om, at klyngerne i kommunernes og hospitalers sundhedssamarbejde skal have opmærksomhed på snitfladerne til den praktiserende læge i forbindelse med implementering af aftalen.
 
Arbejdet med en aftale for de udgående og rådgivende funktioner fra det højt specialiserede tilbud på Hammel Neurocenter er endnu ikke færdigt, og der arbejdes videre med dette.
 

Inddragelse og høring

Samarbejdsaftalen har været i høring hos kommunerne, på hospitalerne og i Patientinddragelsesudvalget.
 

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen beskriver et fælles grundlag for samarbejdet om borgerne, samt hvilke opgaver APO-teamet skal løse, og hvilke opgaver kommunen skal løse.
 
Målgruppen for samarbejdsaftalen er borgere, som udskrives direkte fra et akut apopleksiafsnit i hospitalsregi til eget hjem eller til en kommunal midlertidig plads, og hvor der vurderes at være behov for opfølgning ved hospitalets APO-team.
 
Formålet med aftalen er at sikre ensartede, velkoordinerede og effektive forløb på tværs af sektorerne. Kernen i aftalen er at:
 • APO-teamet varetager ikke-afsluttede hospitalsopgaver i borgerens eget hjem efter udskrivelse fra hospitalet
 • De udgående og rådgivende apopleksiteams skal være tværfagligt sammensat, og skal som minimum bestå af læge (neurolog/geriater), fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske med stor neurofaglig viden. Ved behov skal de udgående og rådgivende teams kunne indhente rådgivning eller henvise patienten til andre faggrupper, eksempelvis diætist, logopæd eller neuropsykolog
 • Klyngerne afholder audit en gang årligt for at sikre kvaliteten i indsatsen
 • Klyngerne evaluerer en gang årligt det tværsektorielle samarbejde. Der er mulighed for at udvide modellen lokalt
 • At den samlede opgavetilrettelæggelse mellem kommuner og hospitaler sker med udgangspunkt i LEON princippet (lavest effektive omkostningsniveau).
 
Den model for apopleksiteams, som er beskrevet i samarbejdsaftalen, lægger sig tæt op ad de modeller for APO-teams, som allerede er etableret i klyngerne. Som følge heraf er det ikke forventningen, at modellen medfører øgede udgifter for hverken region eller kommuner eller skaber opgaveglidning.
 
For Viborg Kommune vurderes aftalen ikke at medføre ændringer i det eksisterende samarbejde med APO-teamet på Regionshospitalet Viborg, idet samarbejdet i dag fungerer i tråd med indholdet i modellen. Som noget nyt er det med aftalen præciseret, hvordan klyngerne skal følge op på samarbejdsaftalen, så der løbende er fokus på at sikre den faglige kvalitet og at opgaven løses omkostningseffektivt.
 
I Viborg Kommune er der årligt ca. 200 forløb for borgere med erhvervet hjerneskade – fx pga. en apopleksi - hvoraf ca. 20 udskrives direkte fra akut apopleksiafsnit i hospitalsregi. Den altovervejende del udskrives fra Hospitalsenhed Vest og enkelte fra Aarhus Universitetshospital.
 
Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen forventes godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet i sidste kvartal af 2020 således, at implementering af aftalen i de enkelte klynger kan ske primo 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1937
Resume
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 17. september 2020 udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021. Herefter har udkastet været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, og forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021.
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Høringen af Handicaprådet og Udsatterådet er sket gennem afholdelse af et dialogmøde den 29. oktober 2020. På dialogmødet deltog repræsentanter fra forvaltningen og rådenes formandskaber.
 

Beskrivelse

Dialogmødet med rådene den 29. oktober 2020 gav anledning til en række bemærkninger til udkastet til kvalitetsstandarder. Disse er markeret med rød i det endelige udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021, som er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1937
Resume
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 17. september 2020 udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021. Herefter har udkastet været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet, og forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg revideres én gang årligt. Det foreløbige udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 blev godkendt på Ældre- og Aktivitetsudvalgsmødet den 15. september 2020 (sag nr. 4) og på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 17. september 2020 (sag nr. 5). Herefter blev kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.
 

Inddragelse og høring

Høringen af Handicaprådet og Ældrerådet er sket gennem afholdelse af et dialogmøde den 29. oktober 2020. På dialogmødet deltog repræsentanter fra forvaltningen og rådenes formandskaber.
 

Beskrivelse

Dialogmødet med rådene den 29. oktober 2020 gav anledning til en række bemærkninger til udkastet til kvalitetsstandarder. Disse er markeret med rød i det endelige udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, som er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/4661
Resume
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2020 (sag nr. 2) orienterede forvaltningen om initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet i 2020. Status på initiativerne fremgår af sagen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet i 2020 tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog status på initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet i 2020 til efterretning med en tilkendegivelse af, at de ønsker en fornyet behandling af en eventuel besparelse på Klubben Rosenstræde. Besparelsen sættes i bero, indtil udvalget har genbehandlet spørgsmålet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Medio marts 2020 viste en opgørelse af den økonomiske udfordring på Socialområdet et merforbrug på 16,9 mio. kr. i indeværende år. Det blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om på sit møde den 26. marts 2020 (sag nr. 2). På mødet anmodede udvalget forvaltningen om at udarbejde forslag til initiativer til budgetreduktioner med henblik på at opnå budgetbalance.
 
Efterfølgende besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde den 15. april 2020 (sag nr. 24), at den resterende budgetudfordring Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov på Socialområdet ikke skulle finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets eget område. Derfor blev behovet for budgetreduktioner reduceret til 5,3 mio. kr. i 2020 stigende til 11,1 mio. kr. i 2021.
 
På udvalgsmødet den 4. juni 2020 (sag nr. 2) godkendte Social- og Sundhedsudvalget forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet med en bemærkning om, at initiativet vedr. revisitering ændres fra 7,5 mio. kr. til 5 mio. kr. i 2021.
 

Inddragelse og høring

Inden godkendelse af initiativerne i Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2020 drøftede FagMED Social forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance, mens Handicaprådet drøftede initiativerne på sit ekstraordinære møde den 11. maj 2020. Dette med henblik på kvalificering af forslagene til initiativer.
 

Beskrivelse

Initiativer til at skabe budgetbalance i 2020 og frem
Nedenstående tabel viser den økonomiske status på de iværksatte initiativer til at skabe budgetbalance i 2020 og frem.
 
Iværksatte initiativer: (Beløb i hele mio. kr.)
Forventet økonomisk virkning i 2020
Forventet
økonomisk virkning i 2021
Udmøntet økonomisk effekt i 
2020
Udmøntet økonomisk effekt i
2021
Myndighedsbudgettet – borgere på eksterne tilbud evalueres og revurderes.
3,2
5,0
3,4
5,5
Justeringer i Botilbud Sct. Jørgens Vej.
0,5
1,0
-0,1
0,3
Revisitering af borgere på Kærsangervej 252 som følge af mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2019, da borgere ikke havde behov for det visiterede støtteniveau.
0,9
1,8
1,8
2,0
Ophævelse af støtte til Klubben i Rosenstræde.
0,1
0,2
0,0
0,0
Reduktion af budget til kommunikation på Socialt Akuttilbud.
0,3
0,3
0,3
0,3
Reduktion af administrativt budget på Guldblommevej 4.
0,1
0,1
0,1
0,1
Reduktion af budget til afdelingsledere.
0,2
0,2
0,2
0,2
Årseffekt af initiativer:
5,3
8,6
5,7
8,4
 
Som det fremgår af tabellen, har initiativerne stort set haft den forventede økonomiske effekt, da der udmøntes 0,4 mio. kr. mere end forventet i 2020 og 0,2 mio. kr. mindre i 2021.
 
Budgetbalance i 2021 og frem
Sideløbende med gennemførelsen af ovennævnte initiativer til opnåelse af budgetbalance har der i løbet af året været en tilgang af borgere med støttebehov, mens andre borgere har haft behov for mere støtte end tidligere og end forventet. Den udvikling har økonomisk årseffekt i 2021, og udviklingen må forventes at fortsætte i 2021.
 
Fra 2021 ændres den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Viborg Kommunes bloktilskud er reduceret med 32,4 mio. kr., der er udmøntet som en budgetreduktion på henholdsvis Socialområdet og Familieområdet. Forvaltningen vurderer, at der på Socialområdet netto vil være et væsentlig tab på refusionsomlægningen i 2021 i forhold til 2020 selv efter tilførsel af 5 mio. kr. i budgetforliget for 2021-2024.
 
På baggrund af ovennævnte faktorer med årseffekt i 2021 vurderer forvaltningen, at der også vil være behov for et særligt fokus på budgettilpasning i 2021.
 
På mødet orienteres udvalget om status på de konkrete initiativer til at skabe budgetbalance i 2020 og frem.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/31784
Resume
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udviklingen følges nøje.
 
Social og sundhedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres hvert år for halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. På dette møde præsenteres ankestatistikken for 1. halvår 2020. Sagen for 2019 blev behandlet på udvalget den 4. juni 2020 (sag nr. 10).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommunes omgørelsesprocent var i 1. halvår 2020 26 % mens landsgennemsnittet var 37 %. Se Ankestatistikkens tabel 4 i bilag 1 og tabel 1 i bilag 2. Bemærk, at serviceloven i Ankestatistikken går på tværs af direktørområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. 
 
Ses der isoleret på de dele af serviceloven, som hører under Social- og Sundhedsudvalget, har der været ni afgørelser hos Ankestyrelsen i 1. halvår 2020. Heraf er fem stadfæstet og fire hjemvist. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse. Se tabel 2 i bilag 2.
 
Der klages hyppigst over områderne socialpædagogisk bistand og længerevarende botilbud. Se tabel 2 i bilag 2.
 
Socialafdelingen traf i 2019 afgørelse i omkring 950 sager.
 

Refleksion og læring

Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt. På nogle sagsområder kan lovgivningens udformning betyde, at det er et skøn, hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. En tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes som praksis i nye sager.
 
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager af principiel og generel betydning for sagsbehandlingen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/61
Resume
Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de tre sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, Hospitalsenhed Midt, psykiatrien og almen praksis. Regionalt er etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Status på Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2019-2023 trådte i kraft pr. 1. juli 2019. Med Sundhedsaftalen er det aftalt at prioritere tre indsatsområder, som er fælles udviklingsområder, hvor der er behov for et tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og almen praksis:
 • Forebyggelse – først med fokus på rygning
 • Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet
 • Den nære psykiatri - først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.
 
Der er nu udarbejdet en status på igangsatte og godkendte initiativer under Sundhedsaftalen samt initiativer igangsat og godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, som ligger ud over de tre indsatsområder. Status er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/784
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
 
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget tog endvidere følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 • Status på Corona-situationen
 • EU-midler til projekt vedrørende tværsektorielt samarbejde i psykiatrien om voksne borgere med svær psykisk sygdom
 • Orientering om Klosterhaven og Klostertoften
 
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 19/27357
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/29538
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-11-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at mødet den 7. januar 2021 fastholdes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag