You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 28. januar 2021 kl. 12:30

Mødested Teams-møde
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Niels Dueholm forlod mødet kl. 14.30 og deltog ikke ved punkterne 8, 9 og 10.

Sagsid.: 20/23466

Resume

Social- og Sundhedsudvalget ønskede på sit møde den 26. november 2020 (sag nr. 8 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. november 2020) en fornyet behandling af en eventuel besparelse på Klubben Rosenstræde. Forslaget til besparelse på 0,2 mio. kr. var et af de iværksatte initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet. På mødet skal udvalget tage stilling til, om Viborg Kommunes finansiering af klubben skal ophæves.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Viborg Kommunes finansiering af Klubben Rosenstræde ophører med udgangen af juni måned 2021, idet klubben henvises til at søge §18-midler.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til et efterfølgende møde, idet der forinden har været en dialog mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelsen af Klubben Rosenstræde. Der skal forud for mødet fremsendes årsregnskab for klubbens virke.
 

Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 4. juni 2020 (link til sag nr. 2 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2020) godkendte Social- og Sundhedsudvalget forvaltningens forslag til initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet i 2020 og frem. Blandt initiativerne var ophør af støtte til Klubben Rosenstræde med en forventet årseffekt i 2021 på 0,2 mio. kr.
 
I forbindelse med udvalgets møde den 26. november 2020 (sag nr. 8 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. november 2020) blev status på de iværksatte initiativer til at skabe budgetbalance på Socialområdet i 2020 og frem behandlet. I den forbindelse ønskede udvalget en fornyet behandling af en eventuel besparelse på Klubben Rosenstræde. Det blev samtidig besluttet, at besparelsen sættes i bero, indtil udvalget har genbehandlet spørgsmålet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Klubben Rosenstræde er et klubtilbud for borgere i alle aldre med fysiske eller psykiske handicaps. Ifølge Klubben Rosenstræde er der ca. 230 medlemmer, hvoraf ca. 50 deltager i klubbens aktiviteter mandag til torsdag aften. Udover almindeligt socialt samvær arrangerer klubben heldagsture og andre aktiviteter.
 
Klubben Rosenstræde er organisatorisk tæt forbundet med Specialoplysningsforbundet i Viborgs aftenskoleaktiviteter, der er støttet af Viborg Kommune gennem Folkeoplysningsloven. Lederen af aftenskolen er således også leder af Klubben Rosenstræde, og Specialoplysningsforbundet i Viborgs bestyrelse fungerer i praksis også som bestyrelse for Klubben Rosenstræde.  
 
Viborg Kommune har støttet Klubben Rosenstræde økonomisk siden etableringen i 1976. Det nuværende støtteniveau udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt.
 
Forvaltningen vurderer, at klubtilbuddet er et relevant og værdifuldt socialt samlingssted for målgruppen.
 
Forvaltningen vurderer, at Klubben Rosenstræde opfylder kravet til at søge §18-midler. Derfor vil det være en mulighed for klubben at søge dette i forbindelse med næste ansøgningsrunde med henblik på eventuelt at opnå finansiering af aktiviteterne i klubben.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/46560

Resume

Viborg Kommune har arbejdet på at etablere bedre fysiske rammer for borgere med ophold på Rehabiliteringscenter Viborg. Den planlagte ombygning kan dog ikke umiddelbart gennemføres indenfor rammerne af det afsatte budget. Social- og Sundhedsudvalget tager derfor stilling til, om forvaltningen skal udarbejde alternative forslag til etablering af bedre fysiske rammer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forvaltningen udarbejder alternative forslag til etablering af bedre fysiske rammer, og
 
2. at sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget medio 2021.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder alternative forslag til etablering af bedre fysiske rammer.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget medio 2021.
 

Sagsfremstilling

 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. april 2018 (Link til sag nr. 5 i Social- og Sundhedsudvalget den 26. april 2018) at iværksætte anden etape af ombygningen af Rehabiliteringscenter Viborg. Formålet med renoveringen var at skabe bedre vilkår for borgere med behov for genoptræning og rehabilitering. Byrådet har desuden den 18. december 2019 (Link til sag nr. 30 i byrådet den 18. december 2019) besluttet at frigive anlægsmidler til projektet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Arealet, hvorpå byggeriet er planlagt etableret, ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen. Forvaltningen har, i henhold til den politiske beslutning, været i dialog om køb af areal samt udarbejdet skitseforslag til et indendørs byggeri i to plan i Klostertoftens atrium indeholdende forbedrede trænings- og opholdsfaciliteter.
 
På den baggrund har Teknik & Miljø nu udarbejdet et mere præcist overslag over forventede anlægsudgifter i samarbejde med brandcertificeret rådgiver. Vurderingen er, at den skitserede renovering vil beløbe sig til omkring 6.5 mio. kr.
 
Af den budgetramme, som byrådet oprindeligt har bevilget til den samlede renovering af Rehabiliteringscenteret, resterer 3.997 mio. kr. for 2021. Det betyder, at der ikke umiddelbart er finansiering til den skitserede anden etape af ombygningen.
 
Fordyrelsen, i forhold til midlerne afsat i anlægsbudgettet, skyldes primært ændringer i bygningsreglementet, som stiller skærpede krav til brandforhold og lysindfald.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes alternative forslag til etablering af bedre fysiske rammer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/51083

Resume

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland har sendt høringsudkastet til ny samarbejdsaftale om palliation i høring ved relevante samarbejdspartnere. Viborg Kommune har udarbejdet et udkast til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at høringssvaret godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forvaltningens udkast til høringssvar med en bemærkning om, at høringssvaret skal tilføjes en opfordring til:
 
 • at have en særlig opmærksomhed på kommunikation til borgere om den palliative indsats.
 • at sikre en tydelighed på roller og ansvar.
 

Sagsfremstilling

Historik

Samarbejdsaftalen om palliation er udarbejdet på baggrund af publikationer fra Sundhedsstyrelsen og er et tillæg til sundhedsaftalen for 2019-2023. Samarbejdsaftalen om palliation erstatter ”Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland” fra 2011. Udkastet til ny samarbejdsaftale er sendt i høring hos kommuner og øvrige samarbejdspartnere.
 

Inddragelse og høring

Sagen er også på dagsordenen på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 25. januar 2021 og eventuelle bemærkninger herfra vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet.
 

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen om palliation har til formål at sikre, at patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, den enkelte patient har. Samtidig skal aftalen sikre en sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne for patienter og pårørende. Den palliative indsats dækker over lindring af smerter og andre symptomer. Den palliative indsats kan opdeles i en basal indsats (som bl.a. foregår i kommunerne) og en specialiseret indsats (som typisk foregår på hospitaler, hospices eller via palliative teams).
 
På baggrund af høringsversionen af samarbejdsaftalen om palliation har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar med særlige opmærksomhedspunker, som bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige samarbejdsaftale.
 
Samarbejdsaftalen om palliation og udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er høringsfrist den 5. februar 2021. Samarbejdsaftalen forventes godkendt i Viborg Kommune i foråret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Samarbejdsaftalen er langt mere ambitiøst end den tidligere aftale. Det betyder, at hvis alle initiativer i aftalen iværksættes fuldt ud, vil behovet for ressourcer til palliationsområdet øges. Det vil særligt gælde i forhold til, at flere borgere tilbydes en palliativ indsats samt øgede udgifter til uddannelse af nøglepersoner og kompetenceudvikling/specialisering hos en større andel af det samlede personale.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/6161

Resume

På foranledning af Social- og Sundhedsudvalget er der med virkning fra 1. januar 2020 gennemført sundhedssamtaler på botilbuddene på Socialområdet. Sundhedssamtalerne er et af flere elementer i den sundhedsfaglige indsats på Socialområdet, idet den sundhedsfaglige indsats tillige rummer et kompetenceudviklingsforløb for alle ansatte på botilbud. I denne sag beskrives evalueringen af implementeringen af den sundhedsfaglige indsats, herunder kompetenceudvikling og gennemførelse af sundhedssamtaler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at evaluering af den sundhedsfaglige indsats tages til efterretning, og
 
2. at der foretages en endelig evaluering af den sundhedsfaglige indsats pr. 31. december 2021.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog evalueringen af den sundhedsfaglige indsats til efterretning med en bemærkning om, at udvalget vil følge det videre arbejde tæt. Dette fordi den sundhedsfaglige indsats på Socialområdet er et betydeligt element i arbejdet med at reducere ulighed i sundhed.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der foretages en evaluering af den sundhedsfaglige indsats på socialområdet pr. 1. oktober 2021.
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 28. marts 2019 (link til sag nr. 4 Social- og Sundhedsudvalget den 28. marts 2019) en model for den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene. Senest behandlede Social- og Sundhedsudvalget en midtvejsstatus for indsatsen på mødet den 17. september 2020 (link til sag nr. 6 på Social- og Sundhedsudvalget den 17. september 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 28. marts 2019 en model for styrkelse af den sundhedsfaglige indsats med følgende indhold:
 
 • Kompetenceudvikling til alle medarbejdere på botilbud.
 • Implementering af den sundhedsfaglige indsats i det daglige arbejde.
 • Tilbud om årlige sundhedssamtaler til borgere på botilbud.
 
Nedenfor beskrives resultaterne fra evalueringen. Se bilag 1 og 2 for uddybende data og beskrivelse.

Kompetenceudvikling og implementering

Alle medarbejdere på botilbud er i løbet af 2019 og 2020 blevet undervist i sundhedsfaglig dokumentation, arbejdet med de 12 sundhedsfaglige problemområder, medicin, samt observation og opfølgning på sundhedsfaglige indsatser. Pædagogisk personale er undervist i sygdomslære.
 
Kompetenceudviklingen finansieres delvist af midler fra et puljetilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på psykiatriområdet. Her har to projektmedarbejdere været ansat indtil udgangen af 2020 til at varetage undervisning og sparring. For at sikre den fremtidige forankring og implementering er det prioriteret at forlænge ansættelsen af den ene projektmedarbejder til udgangen af 2021. Dette sker også for at kompensere for Corona-tidens afbrydelse af muligheden for fysisk fremmøde på botilbuddene i forbindelse med sparringssessioner. Midlerne er fundet inden for den eksisterende ramme.
 
Som det fremgår af bilag 1, som indeholder data fra et spørgeskema sendt til de 10 ledere af botilbud på Socialområdet, er både ledere og medarbejdere meget tilfredse med undervisningen. Dette understøttes af den særskilte evaluering af medarbejdernes tilfredshed med undervisningsforløbet. Her giver 76 % af medarbejderne udtryk for, at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” har opnået viden og færdigheder fra undervisningen, som kan bruges i deres daglige arbejde.

Sundhedssamtaler

Da Social- og Sundhedsudvalget i september blev præsenteret for en midtvejsstatus på sundhedssamtalerne, var der gennemført 56 samtaler. Ultimo november 2020 er der gennemført 167 samtaler. Se tabel 2 i bilag 2. Udover de 167 gennemførte samtaler er der aftalt tidspunkt for samtale med 37 borgere og yderligere 54 borgere er blevet tilbudt en samtale, uden at der er lavet aftale om tidspunkt endnu. 67 borgere har takket nej til en samtale. Se tabel 4 i bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/47042

Resume

Byrådet har primo 2020 behandlet status for den kommunale ungeindsats 2019 og præsenteres primo 2021 for status for 2020. Et centralt element heri er den evaluering, der i november og december 2020 er gennemført blandt ungemålgruppen om deres oplevelser af den kommunale ungeindsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at status og evaluering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at status og evaluering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
 
Social og Sundhedsudvalget bemærkede, at udvalget vil følge det videre arbejde med den kommunale ungeindsats tæt.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om, at der gennemføres en ny evaluering ultimo 2021. I evalueringen skal der være fokus på resultaterne for de unge, der har været omfattet af den kommunale ungeindsats.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger har været involveret i evalueringen og beskrivelsen af status for den kommunale ungeindsats 2020.
 

Beskrivelse

Baggrund

Fra 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. En sammenhængende indsats er afgørende herfor. Viborg Byråd har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.
 

Overgange fra barn til voksen

I vinteren 2019 gennemførtes sprintforløb med henblik på at sikre optimal og effektiv overgang for udsatte unge til voksen. Sprintforløbet resulterede i en tværgående samarbejdsmodel og ansvaret for implementering er forankret hos styregruppen for den kommunale ungeindsats.
 

Indhold i indsatsen

Centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • de tværfaglige koordineringsmøder med beslutningskompetence
 • den koordinerende sagsbehandler
 • den fælles uddannelses- og jobplan
 • fokus på fælles målsætninger på tværs af sektorspecifikke lovgivninger
 • ungeguiden
 
Yderlig beskrivelse af indsatserne fremgår af bilag nr. 1.
 
 
Målgruppen
Unge mellem 15 og 30 år med komplekse behov og med kontakt til flere fagområder indgår i målgruppen for den kommunale ungeindsats og K-møder (koordinerende møder). Siden 1. august 2019 er 198 unge vurderet indenfor målgruppen. I alt har 94 unge været på ungekonference i perioden 1. august 2019 frem til 9. september 2020, hvor ungekonferencen overgik til K-møderne. K-møder har været afholdt siden 9. september 2020, og frem til 8. januar 2021 er 28 ungeforløb drøftet på et K-møde.
 
Unge med tildelt ungeguide
  92
Unge der har takket nej til ungeguide
  28
Unge for hvem ungeguide er vurderet ikke relevant
  69
Unge med afsluttet ungeguideforløb
    9
Antal unge i alt
198
Antal ungeguides i alt
  74
 

Evaluering

Der er i november 2020 blevet gennemført to spørgeskemaundersøgelser for at evaluere den kommunale ungeindsats.
 
Dels en undersøgelse målrettet ungemålgruppen. Denne har været udsendt til de unge borgere, som enten har eller har haft en ungeguide eller en koordinerende sagsbehandler. Dels en undersøgelse målrettet ledere og medarbejdere i de relevante afdelinger. Herudover har der været gennemført et fokusgruppeinterview som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen blandt ledere og medarbejdere. Pointerne herfra indgår i den ledelsesmæssige opgave med at understøtte koordinerede indsatser, herunder i arbejdet med at sikre samordnede mål, tilgange og indsatser.
 
 
De unges oplevelser
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de unge identificerer en række interessante pointer:
 • Helt overordnet har de unge i nogen grad en positiv oplevelse af det sagsforløb de har været en del af – dog er der også plads til forbedringer
 • 70 % af de unge vurderer, at det i høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem at have en ungeguide. Dette bakkes også op af flere af de åbne kommentarer og bemærkninger
 • 46 % af de unge er i høj eller nogen grad blevet mere sikker på deres planer for uddannelse eller job
 • 67 % af de adspurgte unge har enten i høj grad eller nogen grad følt sig inddraget i udarbejdelsen af en plan for deres fremtid
 • 65 % af de unge har i høj grad eller nogen grad oplevet, at de forskellige sagsbehandlere og afdelinger har samarbejdet om deres sagsforløb.
 
Denne viden indgår i den kontinuerlige indsats med at forbedre den kommunale ungeindsats.
 
Yderligere information om evalueringen fremgår af bilag 2.
 

Fremadrettet fokus

I 2021 vil fokus være på blandt andet at målrette indsatsen mod, at flere unge får en koordineret uddannelses- og jobplan. Målet er, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.
 
Dette skal blandt andet ske via fælles metode- og kompetenceudviklingsforløb, fortsat tilpasning af arbejdsgange og sikring af kvaliteten i uddannelses- og jobplanen.
 
Dette sikres blandt andet via den tætte opfølgning i de eksisterende mødefora, særligt styregruppen, og en række tiltag, herunder:
 • workshop om fælles tilgang og metode i det tværgående samarbejde i ungeforløb
 • metode- og kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsmedarbejdere og uddannelsesvejledere i anvendelsen af den inddragende metode
 • yderligere netværksmøder i ungeguidenetværket
 • kvalitetssikring af uddannelses- og jobplanerne
 • fortsat fokus på, hvordan IT-systemer kan understøtte koordinering og smidig sagsbehandling mellem fagområder
 • kvantitative målinger for at følge effekten for de unge, herunder graden af selvforsørgelse og uddannelsesstatus, blandt de unge, der har været på K-møder og/eller har haft en ungeguide
 
Den fulde implementering af modellen kræver en større proces i forhold til kultur og tilgange i ungeindsatsen med fokus på fælles forståelse, gensidig tillid og relationel koordinering. Organisationens læringskultur skal opbygges, og er bærende ind i udviklingsarbejdet.
 
For at få endnu flere af kommunens unge i uddannelse og beskæftigelse, kræver det et grundlæggende samstemt tankesæt understøttet af fælles, ressourcefokuserende metoder og ikke mindst metoder, der sikre en tidlig forebyggende indsats og holder borgerens perspektiv i centrum. Parallelt hermed skal de forskellige fagligheder fortsat have plads. Netop fokus på en tidligere indsats forventes at forhindre, at de unges situation forværres og i stedet bringe dem nærmere uddannelse og beskæftigelse. Hidtidige erfaringer viser, at der kontinuerligt skal stilles skarpt på opgaven for at fastholde den ønskede retning, og at en væsentlig del er at være nysgerrig og undersøgende på den nuværende praksis. Et arbejde forvaltningen forudser vil medvirke til, at flere unge kan støttes i en positiv udvikling henimod uddannelse og beskæftigelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunerne er tilført DUT-midler til ungeguideordningen. For Viborg Kommune udgør disse 690.000 kr. for 2020 og frem. Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator og en pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats. Blandt andet til drift af ungeguidenetværk.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/12886

Resume

Social- og Sundhedsudvalget drøfter deltagelse i besigtigelses- og studieture samt konferencer med henblik på fælles opsamling og læring.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at deltagelse på konferencerne ”Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang” samt KL´s Sundhedskonference drøftes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede deltagelsen på konferencerne ”Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang” samt KL´s Sundhedskonference.
 
Drøftelsen gav anledning til en bemærkning om, at det er væsentligt at have fokus på:
 • de pårørende, deres trivsel og de dilemmaer, livet som pårørende afføder og
 • borgernes sundhedskompetencer.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget deltager i løbet af året i en række besigtigelses- og studieture samt konferencer, som enten er arrangeret af Viborg Kommune eller eksterne parter. Udvalget har udtrykt ønske om systematisk opfølgning på indholdet fra ture og konferencer med henblik på fælles opsamling og læring.
 
Social- og Sundhedsudvalget har senest deltaget i følgende virtuelle konferencer:
 
 • Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang. Konferencen blev afholdt af Komiteen for Sundhedsoplysning den 12. januar 2021.
 • Kommunernes Landsforenings (KL) Sundhedskonference som blev afholdt den 19, 20 og 21. januar 2021.
 
Program og oplæg fra ”Pårørende i fremtiden” kan ses på Komiteen for Sundhedsoplysnings hjemmeside. Programmet er vedhæftet som bilag 1.
 
KL´s Sundhedskonference blev afviklet under underoverskrifterne ”Sundhedspolitisk tirsdag - en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”, ”Sundhedsfaglig onsdag – fremtidens forebyggelse, kronikerbehandling og akutindsats og ”Omvendt torsdag – fokus på sårbare borgeres vej i sundhedsvæsenet”. Programmet er vedhæftet som bilag 2.
 
Oplægsholdernes plancher kan ses på KL´s hjemmeside.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/43926

Resume

En medarbejder fra bostøtten har skrevet til Kom Frit Frem-postkassen. I henvendelsen gøres der opmærksom på udfordrende parkeringsforhold.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog sagen til efterretning med en opfordring til brug af elcykler frem for bil.
 

Sagsfremstilling

Historik

Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange med videre, som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag.
 

Inddragelse og høring

Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til, hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.
 

Beskrivelse

Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, så det er muligt at følge op på og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.
 
Administrationen af ordningen er tilrettelagt således, at forvaltningen modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget. De forslag der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.
 
De forslag der kræver politisk behandling forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.
 
Når forslaget er behandlet, sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.
 
Indkomne forslag vil kontinuerligt blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en medarbejder i bostøtten vedrørende parkeringsforhold ved bostøttens lokaler i St. Sct. Hans Gade. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Forvaltningen har besvaret henvendelsen. Forvaltningens håndtering af henvendelsen fremgår af bilag 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/29538

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-01-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg), forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag