You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 25. februar 2021 kl. 12:30

Mødested Teams-møde
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/23466

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skulle på sit møde den 28. januar tage stilling til, om Viborg Kommune skal fortsætte sin finansiering af Klubben Rosenstræde. Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen, idet der forinden har været en dialog mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelsen af Klubben Rosenstræde. To repræsentanter fra Klubben Rosenstræde deltager derfor i punktet med henblik på at indgå i dialog med udvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller,
 
1. at Social- og Sundhedsudvalget indgår i dialog med ledelsen af Klubben Rosenstræde.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget indgik i dialog med ledelsen af Klubben Rosenstræde og udtrykte efterfølgende anerkendelse af det arbejde, der udføres.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at opretholde støtten til Klubben Rosenstræde på 0,2 mio. kr. årligt.
 

Sagsfremstilling

Historik

På sit møde den 28. januar 2021 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udskyde stillingtagen til, hvorvidt Viborg Kommunes finansiering af Klubben Rosenstræde skal ophøre med udgangen af juni måned 2021 og i stedet henvise klubben til at søge §18-midler. Udvalget besluttede samtidig at indgå i dialog med ledelsen af Klubben Rosenstræde inden videre behandling af sagen (link til sag nr. 1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Klubben Rosenstræde er et klubtilbud for borgere i alle aldre med fysiske eller psykiske handicaps. Ifølge Klubben Rosenstræde er der ca. 230 medlemmer, hvoraf ca. 50 deltager i klubbens aktiviteter mandag til torsdag aften. Udover almindeligt socialt samvær arrangerer klubben heldagsture og andre aktiviteter.
 
Klubben Rosenstræde er organisatorisk tæt forbundet med Specialoplysningsforbundet i Viborgs aftenskoleaktiviteter, der er støttet af Viborg Kommune gennem Folkeoplysningsloven. Lederen af aftenskolen er således også leder af Klubben Rosenstræde, og Specialoplysningsforbundet i Viborgs bestyrelse fungerer i praksis også som bestyrelse for Klubben Rosenstræde. 
 
Viborg Kommune har støttet Klubben Rosenstræde økonomisk siden etableringen i 1976. Det nuværende støtteniveau udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt.
 
Suzan Boran, leder af Klubben Rosenstræde, og Ninna Frederiksen, formand for skolebestyrelsen på Specialoplysningsforbundet i Viborgs aftenskole, deltager i behandlingen af punktet. her orienterer de om klubbens virke og indgår i dialog med Social- og Sundhedsudvalget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/26556

Resume

Forvaltningen har siden Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. oktober 2020 arbejdet videre med Trædestenskonceptet. På mødet tager udvalget stilling til et forslag til, hvordan konceptet i Trædestenen kan etableres som en matrikelløs indsats.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget godkender, at der arbejdes videre med Trædestenen som en matrikelløs indsats.
 
2. at Trædestenen indgår som en udfordring i den videre budgetlægning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at udviklingen på handicap- og psykiatriområdet indgår som en udfordring i den videre budgetlægning.
 
Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at der arbejdes videre med Trædestenen som en særlig fleksibel indsats, der løfter kvaliteten og tager højde for udviklingen på området.
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 29. oktober 2020 (link til sag nr. 1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. oktober 2020) det videre arbejde med Trædestenen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I budgetforlig 2021-24 blev kommunens bygninger på Sct. Jørgens Vej fravalgt som ramme til etablering af Trædestenen. Derefter besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 29. oktober 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med konceptets bærende elementer: intensiv botræning, midlertidighed og opgangsfællesskab.
 
I den oprindelige beskrivelse af koncept for Trædestenen var der tre typer af pladser på tilbuddet: Fokuspladser, udredningspladser og træningspladser.
 
Forvaltningen forslår, at Trædestenen etableres med tre dele som svarer til de tre pladstyper:
  • Fokuspladser: Intensiv bostøtte i egen bolig med individuelt tilpasset indsats
  • Udredningspladser: Brug af eksisterende pladser på §107-tilbud
  • Træningspladser: Målrettet botræning til borgere i de 16 boliger med lav husleje på Adolfsvej i Bjerringbro
 
De tre indsatser giver tilsammen mulighed for intensiv botræning, midlertidighed i indsatsen og rammerne i et opgangsfællesskab i Bjerringbro.
 

Fokuspladser: Intensiv bostøtte i egen bolig

Som det beskrives i bilag 1, etableres der individuelle Trædestensindsatser for borgere, der bor i egen bolig, men som har brug for intensiv støtte for at fastholde eller generhverve kompetencer til at blive i egen bolig. Den intensiverede støtte gives i en tidsbegrænset periode og med kort varsel. Der er tale om en fokuseret indsats med henblik på, at borgeren genopfrisker specifikke kompetencer i forhold til akutte problemstillinger.
Målgruppen til indsatsen i egen bolig er borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 

Udredningspladser: Pladser på eksisterende midlertidige botilbud i handicap og psykiatri

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med et øget fokus på at anvende de eksisterende midlertidige botilbud til udredningspladser af kortere varighed. Det giver øgede muligheder for at kunne afdække borgerens behov og at tilbyde det rette tilbud efterfølgende. Den beskrevne Trædestensindsats skal som helhed sikre et flow på kommunens midlertidige botilbud, der sikrer, at vi kan anvende disse pladser til udredningen.
 

Træningspladser: Målrettet bostøtte i de 16 boliger på Adolfsvej i Bjerringbro

Et tilbud om målrettet botræning i de 16 boliger på Adolfsvej giver mulighed for, at der kan etableres et opgangsfællesskab for borgerne.
Målgruppen er hovedsageligt unge med handicap, herunder en autismespekterdiagnose, som flytter hjemmefra eller som har behov for mere støtte i en kortere periode, og dermed ikke er i målgruppen til et længerevarende botilbud.
Støtten vil ydes som bostøtte, hvor medarbejderne har base i lokalerne på Gudenåvej, som allerede i dag huser bostøtten på både handicap- og psykiatriområdet i Bjerringbro.
Boligerne på Adolfsvej er almene boliger og der er dermed ikke tale om en midlertidig bolig for borgerne. De kan blive boende, så længe de ønsker. I stedet vil støtteniveauet kunne tilpasses og skrues op eller ned alt efter borgernes behov. Det er forventningen, at borgerne efter et tidsafgrænset forløb på ca. et år, med målrettet botræning vil kunne mestre deres hverdag i så høj grad at de helt eller delvist vil kunne undvære bostøtte og fastholde tilværelsen i egen bolig. Hertil kommer, at borgerne får opbygget et fællesskab med de andre beboere, hvilket vil give tryghed og mulighed for, at borgerne kan hjælpe hinanden i hverdagen.
 
Forvaltningen vurderer, at forslaget om en matrikelløs Trædestensindsats er tilstrækkeligt til at dække behovet for denne type tilbud. Der er siden de første drøftelser af Trædestenen, iværksat andre tiltag som fx Boligklar med autisme, som støtter samme målgruppe. De foreløbige erfaringer med Boligklar med autisme er gode.
Der er samtidig etableret 18 boliger med lav husleje på Erantisvej i Viborg. Boligerne anvises til forskellige målgrupper inden for psykiatri-, handicap- og udsatteområdet. Der leveres bostøtte i boligerne til alle tre målgrupper.
 
Derudover er der dialog med en privat aktør i forhold til et tilbud i Banebyen, som kan bidrage til øget kapacitet på området. Hertil kommer, at der er iværksat et samarbejde mellem handicap bostøtte og flere foreninger om, at etablere et opgangslignende bofællesskab i Skottenborg 41 (se bilag 2).
 

Alternativer

Et alternativ til det ovenfor beskrevne forslag er nybyg af et midlertidigt botilbud på Guldblommevej. Her findes en egnet grund, som er nabo til det midlertidige botilbud Stokrosevej 2. Der er lavet et foreløbigt overslag på anlægs- og driftsudgifter. I overslaget vil anlægsudgiften ligge i størrelsesordenen 15-18 mio. kr., mens driftsudgifterne vil være omkring 4,8 mio. kr. Driftsudgifterne er baseret på en målgruppe inden for handicapområdet med et støtteniveau, der er sammenligneligt med borgere på de midlertidige tilbud Stokrosevej og Tårnly. Der vil ikke blive etableret natdækning, men der vil være mulighed for telefonisk støtte om natten. Det frigiver ressourcer til at yde mere støtte i dagtimerne og investere i hurtigere at hjælpe borgerne videre i enten egen bolig eller længerevarende botilbud.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Trædestenen etableres som en matrikelløs indsats for at imødekomme stigningen i tilgangen af borgere med behov for støtte fra Socialområdet. Dette giver en øget driftsudgift for bostøtten. Den afledte driftsudgift vil indgå som en budgetudfordring i udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3422

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen,
 
3. at det drøftes, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
 
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede eventuelle budgetudfordringer og besluttede at udviklingen på handicap- og psykiatriområdet præsenteres som en budgetudfordring for byrådet på plankonferencen.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede endvidere, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning.
 
Social- og Sundhedsudvalget vedtog procesplanen for udvalgets egen budgetproces.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Hoved-MED har drøftet årets budgetlægning på mødet den 8. januar 2021.
 

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil den 10. marts tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.
 

Spilleregler for anlægsbudgettet

Spillereglerne for anlægsbudgettet er ændret. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden finansiering.
Udgangspunktet for budgetlægning på anlæg er anlægsbasisbudgettet. Anlægsbasisbudgettet er overslagsårene 2022-2024 i budget 2021-2024 vedtaget af byrådet i oktober 2020. Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 

Særlige temaer/anlægsønsker i budgetlægningen

Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer kan være økonomiske udfordringer og anlægsønsker.
 

Budgetprocessen

Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog om budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Social- og Sundhedsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/35883

Resume

Den 7. januar 2021 drøftede Social- og Sundhedsudvalget muligheder og perspektiver i et styrket tværsektorielt samarbejde på psykiatriområdet, da Region Midtjylland har truffet beslutning om at bygge en ny psykiatri i Viborg. På dette møde præsenteres udvalget for mulige konkrete tværsektorielle samarbejder, der kan understøtte udviklingen af den nære psykiatri gennem forskellige former for tværsektorielt samarbejde.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter mulighederne for et samarbejde indenfor psykiatrien mellem Region Midt og Viborg Kommune i forbindelse med regionens kommende nybyggeri i Søndersøparken, Viborg.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede mulighederne for et samarbejde indenfor psykiatrien mellem Region Midt og Viborg Kommune i forbindelse med regionens kommende nybyggeri i Søndersøparken, Viborg.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arrangerer et møde mellem formandskabet for de relevante udvalg i regionen og formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget. Dette med henblik på en drøftelse af det videre samarbejde.
 
Forud for mødet mellem formandskaberne drøfter Social- og Sundhedsudvalget på ny udviklingen af den nære psykiatri.
 

Sagsfremstilling

Historik

Region Midtjylland har med budgettet for 2021 besluttet, at der skal bygges et nyt psykiatrihospital i Viborg. Byggeriet åbner for nye muligheder i samarbejdet på psykiatriområdet mellem regionen og kommunen.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Borgere med psykiske udfordringer har ofte komplekse problemer og brug for støtte fra både den kommunale socialpsykiatri og den regionale behandlingspsykiatri samt egen læge og frivillige tilbud. Tilsammen udgør alle disse indsatser omkring borgeren den nære psykiatri.
 
Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om en temadrøftelse af mulighederne for at styrke udviklingen af den nære psykiatri gennem etableringen af tværsektorielle indsatser og samarbejder i forbindelse med Region Midtjyllands kommende byggeri af ny psykiatri i Søndersøparken, Viborg.
 
Som oplæg til Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af perspektiverne ved et tættere samarbejde indenfor psykiatrien, giver forvaltningen et oplæg om mulige veje til en styrkelse af den nære psykiatri til gavn for borgerne. Oplægget vil sætte fokus på eksisterende tilbud, der kan fungere som inspiration for et styrket tværfagligt samarbejde indenfor psykiatrien.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/3429

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Ældre- og Aktivitetsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde den 16. marts 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget afholder jævnligt fællesmøder.
 
Næste fællesmøde holdes den 16. marts 2021 kl. 15.15-16.45 på rådhuset i Viborg.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5345

Resume

Varmestuen i Viborg er blevet lukket som følge af økonomiske vanskeligheder grundet Covid-19. Kirkens Korshær i Viborg har den 3. februar 2021 søgt 50.000 kr. fra puljen til spontant opståede aktiviteter til at genåbne varmestuen i februar måned 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om tildeling af 50.000 kr. den 3. februar 2021 til genåbning af Kirkens Korshærs varmestue tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om tildeling af 50.000 kr. den 3. februar 2021 til genåbning af Kirkens Korshærs varmestue til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kirkens Korshær i Viborg har den 3. februar 2021 søgt 50.000 kr. fra puljen til spontant opståede aktiviteter under § 18, frivilligt socialt arbejde, til at genåbne varmestuen i Viborg i februar måned 2021. Der er tale om et akut opstået behov, da varmestuen grundet økonomiske vanskeligheder er blevet lukket, og dermed mangler varmestuens brugere et opholdssted.

Kirkens Korshærs genbrugsbutikker har været lukket grundet Covid-19. Det har presset deres økonomi og givet anledning til hjemsendelse af deres medarbejdere, herunder medarbejdere der bemander varmestuen i Viborg.
 
Beløbet, der er søgt, modsvarer det beløb, som Kirkens Korshær ellers vil opnå i lønkompensation ved at hjemsende medarbejderne.
 
For at få støtte fra puljen til spontant opståede aktiviteter gælder følgende kriterier:
Midlerne er afsat til at støtte f.eks. nystartede frivillige foreninger med behov for at ansøge uden for de to ansøgningsrunder og til initiativer, der opstår mellem ansøgningsrunder, og som har en karakter, som ikke kan afvente en kommende ansøgningsrunde.
 
Anmodningen fra Kirkens Korshær vurderes at leve op til kriterierne.
 
Forvaltningen har den 3. februar 2021 tildelt et tilskud på 50.000 kr. til genåbning af varmestuen i februar 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/9759

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. maj 2019, at styrke den ernæringsfaglige indsats på Socialområdet. Der foreligger nu en evaluering af den ernæringsfaglige indsats.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at evalueringen af den ernæringsfaglige indsats på Socialområdet tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog evalueringen af den ernæringsfaglige indsats på Socialområdet til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte anerkendelse af indsatsen og bemærkede, at det er vigtigt, at indsatsen tilrettelægges, så det er sjovt at være sund.
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde i maj 2019 at styrke de ernæringsfaglige indsatser på Socialområdet (link til sag nr. 4 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. maj 2019). Styrkelsen af ernæringsindsatserne bidrager til målsætningen om, at andelen af borgere i Viborg Kommune med et sundt kostmønster, skal stige til 88% i 2025.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den ernæringsfaglige indsats består af tre elementer. Undervisning af personalet på Socialområdet i sund ernæring, undervisning af borgerne på botilbuddene i sund ernæring og løbende opfølgning af diætisterne fra Sundhed.
 
Formålet med den ernæringsfaglige indsats på Socialområdet er:
  • at skabe grundlag for, at personalet bliver bedre klædt på til at indgå i dialog med borgerne omkring sund kost, samt at skabe en ramme om sunde kostvaner på bostederne
  • at skabe grundlag for, at borgerne bliver i stand til at reflektere over, planlægge, handle på og vedligeholde egen sundhed
 
Forvaltningen har evalueret indsatsen. Evalueringen er vedhæftet som bilag.
 
Hovedkonklusionen efter projektperioden er, at der har været stor tilfredshed med projektet. Det sundheds- og ernæringsfaglige fokus blandt borgere og medarbejdere er øget gennem projektet, således at der er kommet mere fokus på sundere kostvaner i dagligdagen, bedre mulighed for at tale med borgerne om ernæring og sundhed samt opmærksomhed på at målrette indsatsen til de enkelte botilbud og borgere. Det betyder for eksempel, at der serveres flere grøntsager til aftensmaden og ofte er det nu frugt, grønt og knækbrød, der bliver serveret til mellemmåltiderne.
 
 
Fremover arbejdes der videre med det ernæringsfaglige fokus i et tæt samarbejde mellem Socialområdet og Sundhedsområdet, således at indsatsen bliver skræddersyet til de enkelte tilbud. En løbende dialog og kontakt mellem diætister og Socialområdet skal være med til at sikre et forsat fokus på egen sundhed og sunde kostvaner.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den videre drift af den ernæringsfaglige indsats finansieres indenfor områdernes allerede fastsatte ramme.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/44933

Resume

Der var fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget den 22. oktober 2019, hvor der bl.a. var en drøftelse af den kommunale indsats for ledige grønlændere. I forlængelse heraf blev der iværksat en særlig indsats for ledige grønlændere finansieret af puljemidler. Indsatsen har vist sig værdiskabende og fortsætter i 2021 i et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om en særlig indsats for ledige grønlændere tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om en særlig indsats for ledige grønlændere til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark”, blev søgt foranlediget af en temadrøftelse på fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget i oktober måned 2019 (link til sag nr. 2 i Social- og Sundhedsudvalget den 22. oktober 2019). På mødet var der enighed om, at der skal være et tæt samarbejde med de foreninger og organisationer, der varetager borgere af grønlandsk afstamnings interesser i Viborg Kommune.  Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret herom i januar 2020 (link til sag nr. 11 i Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark” ophørte ved udgangen af 2020.
I bilag 1 beskrives målgruppens udfordringer, status på projektet, resultaterne af projektet samt det fremadrettede perspektiv. Status er, at ni ud af 17 afsluttede borgere enten er ansat på ordinære vilkår, er afklaret i forhold til job/uddannelse eller er i rehabiliteringsforløb. Projektet har således gjort det muligt at få kontakt til en målgruppe, hvor hidtidige erfaringer siger, at den er svær at nå.
 
Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet har besluttet at fortsætte projektet i et tæt samarbejde. Formålet er, at indsatsen skal bredes ud, og at flere i målgruppen skal omfattes af den. De gode resultater skal videreføres og kontakten til de nuværende 20 borgere af grønlandsk afstamning, som indgår i projektet, skal fastholdes. Det tætte samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet vil være forankret på Jobigen. Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet samarbejder om rekruttering af borgere, samt i gennemførelse af relevante aktiviteter og/eller indsatser for målgruppen.
 
Projektet finansieres indenfor Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdets eksisterende budgetter. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/50408

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Rammeaftale 2019-2020 er der tre fælles udviklingsområder. Der er udarbejdet en status på arbejdet med de tre udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på arbejdet med de tre udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog status på arbejdet med de tre udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftale 2019-2020 indeholder følgende tre udviklingsområder:
  • Den nære psykiatri
  • Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
  • Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip
 
 
Der er iværksat ti initiativer under udviklingsområdet ”den nære psykiatri”, to initiativer under udviklingsområdet ”fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme” samt to initiativer under udviklingsområdet ”effekt, kvalitet og progression som det bærende princip”.

Viborg Kommune indgår i arbejdet med otte ud af 14 initiativer.
 
Socialchef Carsten Lindgaard Johansen vil på mødet præsentere arbejdet med initiativerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/29538

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-02-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
Bilag