You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 25. marts 2021 kl. 12:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/3140

Resume

Repræsentanter fra De Frivilliges Hus deltager på Social- og Sundhedsudvalgets møde.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på samarbejdet mellem De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen drøftes, og
 
2. at orientering om indsatser i regi af De Frivilliges Hus, herunder projekt vedr. ensomhed, drøftes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede status på samarbejdet mellem De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede endvidere indsatser i regi af De Frivilliges Hus, herunder projekt vedr. ensomhed.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet et ønske om at mødes med repræsentanter fra De Frivilliges Hus. Dette med henblik på:
 
 • En status ved De Frivilliges Hus på samarbejdet mellem De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen
 • En orientering ved De Frivilliges Hus om den frivillige sociale indsats, herunder projekt vedr. bekæmpelse af ensomhed
   
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/11656

Resume

Poul Erik Clausen fra Jysk Børneforsorg orienterer om overvejelser om etablering af et botilbud i Viborg Kommune samt om Jysk Børneforsorgs indsats mod ensomhed.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at oplægget tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog oplægget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

LEV Viborg har gennem en længere periode afsøgt mulighederne for at etablere et privat/selvejende tilbud i Banebyen i Viborg til en målgruppe af yngre mennesker med hovedsageligt kognitive funktionsnedsættelser. Der er tale om en målgruppe af yngre, som har behov for et opgangslignende tilbud med støtte. LEV Viborg har været i en indledende dialog med Jysk Børneforsorg om etablering af tilbuddet.
 
Poul Erik Clausen fra Jysk Børneforsorg indleder med et kort oplæg om det tilbud, der tænkes etableret i Banebyen samt orienterer om deres tilbud om afhjælpning af ensomhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/7896

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Social- og Sundhedsudvalget.
 
På mødet den 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2021. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning og
 
2. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog regnskabsresultat for 2020 til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte bekymring for udviklingen på det centrale område og følger udviklingen på det decentrale område med stor opmærksomhed.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Socialområdet
472.708
474.807
476.072
1.265
Sundhedsområdet
491.859
493.095
491.490
-1.605
 
Merforbruget på Socialområdet fordeler sig med et merforbrug på centrale konti på 25,6 mio. kr. og et mindreforbrug på decentrale konti på 24,5 mio. kr. I tallene er inkluderet et overført merforbrug fra 2019 på centrale konti på 8,2 mio. kr. og et overført mindreforbrug på decentrale konti på 10,4 mio. kr.
Mindreforbruget på Sundhedsområdet indeholder et merforbrug på kommunal medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi og ambulant specialiseret genoptræning på i alt 2,6 mio. kr., samt et mindreforbrug på øvrige områder på 4,2 mio. kr.
 

Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Corona pandemien
Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona pandemien og på serviceudgifterne er der, for hele kommunen, et samlet mindreforbrug på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det  indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Social- og Sundhedsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Socialområdet
1.265
-2.194
-22.176
-173
25.807
Sundhedsområdet
-1.605
-1.376
-1.138
-1.667
2.576
I alt
-340
-3.570
-23.314
-1.840
28.383
 
De samlede overførsler på 5,4 mio. kr., indstilles overført til 2021 budgettet fordelt med 2,4 mio. kr. på politikområdet Socialområdet og 3,0 mio. kr. på politikområde Sundhedsområdet.  
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.
 
I bilag 2 vises en oversigt over de samlede ansøgte overførsler.
 

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
6.963
31.228
10.078
-21.150
 
Den væsentligste årsag til mindreforbruget er forsinkelser på projekterne Vibohøj – fase 2 og 3 samt Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften.
 

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-21.150
-7.702
-12.489
-959
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører projekterne Vibohøj – fase 2 og 3 samt Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften.
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.
 

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Social- og Sundhedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3422

Resume

På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte bekymring for udviklingen på det centrale område og følger udviklingen på det decentrale område med stor opmærksomhed.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøftede, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der ikke i 2022 er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med.
 

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 25. februar 2021.
 

Inddragelse og høring

Social- og Sundhedsudvalget sender den 3. maj deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i:
 • FagMED Social
 • FagMED Sundhed
 • FællesMED Social, Sundhed og Omsorg
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet
 
I uge 18 afholdes fælles budgetorienteringsmøde for:
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Integrationsrådet
 • Udsatterådet
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 

Status på driftsbudgettet

På Socialområdet forventes etablering af den særlige fleksible indsats, Trædestenen, at kunne imødekomme tilgangen af unge borgere med behov for støtte. Byrådet tilkendegav i budgetforliget for 2021-2024 et ønske om, at forvaltningen arbejdede videre med projektet.
Der forventes en driftsudfordring på 2,5 mio. kr. til driften af Trædestenen.
 

Status på anlægsbudgettet

Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 7.1). Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
Forvaltningen har ingen forslag til anlægsønsker, som kan drøftes på mødet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 3. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/19953

Resume

Viborg Kommune uddeler én gang om året midler fra to legater. Regnskaber for 2020 for henholdsvis ”Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune” og ”Lars Worres Mindelegat” forelægges til godkendelse.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at regnskaberne for 2020 for Fælleslegatet af 1980 og Lars Worres Mindelegat godkendes og underskrives.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte og underskrev regnskaberne for 2020 for Fælleslegatet af 1980 og Lars Worres Mindelegat.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der uddeles én gang om året midler fra to legater, som administreres af Viborg Kommune. For begge legater gælder, at midlerne uddeles til økonomisk vanskeligt stillede borgere, som er bosiddende i Viborg Kommune. Den seneste uddeling fandt sted i december 2020 og nedenfor ses en opsummering af legaternes regnskaber efter uddeling af midler i 2020 (se regnskaberne i bilag).
 
Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
Fælleslegatet af 1980 havde ved udgangen af 2020 en kapital på 2.298.870,99 kr., hvoraf størstedelen er investeret i obligationer mv., som efter aftale administreres af Nordea Private Banking. Uddelingen af midler foretages på baggrund af det overskud investeringen har genereret.
 
I oktober 2020 blev der gjort status på legatet med henblik på at afklare, hvor mange midler der kunne uddeles i 2020. På opgørelsestidspunktet udviste Fælleslegatet overskud, og derfor blev der afsat 24.000 kr. til uddeling i 2020. Der var efter uddelingen af midler i 2020 et overskud på 8.451,72 kr., som blev overført til den disponible kapital.

De 24.000 kr. blev uddelt i portioner mellem 400 kr. og 3.935 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Forvaltningen modtog 26 ansøgninger, hvoraf otte blev imødekommet.
 

Lars Worres Mindelegat
Lars Worres Mindelegat havde ved udgangen af 2020 en kapital på 2.341.585,75 kr., hvoraf størstedelen er investeret i obligationer mv., som efter aftale administreres af Nordea Private Banking. Uddelingen af midler foretages på baggrund af det overskud investeringen har genereret. 
 
På opgørelsestidspunktet i oktober 2020 udviste Lars Worres Mindelegat overskud, og der blev afsat 11.000 kr. til uddeling i 2020. Der var efter uddelingen af midler i 2020 et overskud på 34.780,00 kr., som blev overført til den disponible kapital.

De 11.000 kr. blev uddelt i portioner mellem 3.534 kr. og 3.733 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Forvaltningen modtog 26 ansøgninger, hvoraf tre blev imødekommet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/35883

Resume

På seneste udvalgsmøde drøftede Social- og Sundhedsudvalget mulighederne for et styrket tværsektorielt samarbejde indenfor psykiatrien i forbindelse med regionens kommende nybyggeri i Viborg. På mødet fortsættes denne drøftelse, mens udvalget også skal tage stilling til foreløbig dagsorden til formandskabsmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og de relevante udvalg i Region Midtjylland.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter styrkelse af den nære psykiatri og,
 
2. at udvalget godkender foreløbig dagsorden til møde mellem formandskaberne for Social- og Sundhedsudvalget og de relevante politiske udvalg i Region Midtjylland.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede styrkelse af den nære psykiatri og godkendte foreløbig dagsorden til møde mellem formandskaberne for Social- og Sundhedsudvalget og de relevante politiske udvalg i Region Midtjylland.
 

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforlig for 2021 har Region Midtjylland besluttet, at der skal bygges et nyt psykiatrihospital i Viborg. Byggeriet åbner for nye muligheder i samarbejdet på psykiatriområdet mellem regionen og kommunen.
 
På udvalgsmødet den 25. februar 2021 drøftede Social- og Sundhedsudvalget mulighederne for et samarbejde indenfor psykiatrien mellem Region Midt og Viborg Kommune i forbindelse med regionens kommende nybyggeri i Viborg. Her tilkendegav Social- og Sundhedsudvalget et ønske om, at forvaltningen arrangerer et møde mellem formandskabet for de relevante politiske udvalg i regionen og formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Borgere med psykiske udfordringer har ofte komplekse problemer og brug for støtte fra både den kommunale socialpsykiatri og den regionale behandlingspsykiatri samt egen læge. Tilsammen udgør alle disse indsatser omkring borgeren den nære psykiatri.
 
Social- og Sundhedsudvalgets fortsatte drøftelse af udviklingen af den nære psykiatri kan med fordel tage udgangspunkt i Viborg Kommunes eksisterende tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser. Et overblik over disse er vedhæftet som bilag.
 
Forvaltningen er i gang med at planlægge møde mellem formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget og formandskaberne for de to politiske udvalg i Region Midt, Psykiatri- og Socialudvalget og Udvalg for nære sundhedstilbud.
 
Forvaltningen foreslår, at dagsordenen til mødet mellem formandskaberne er følgende:
 
 • Velkomst og præsentation af deltagerne
 • Orientering om status på processen for byggeriet af ny psykiatri
 • Dialog om visioner for et styrket samarbejde om den nære psykiatri på tværs af Viborg Kommune og Region Midtjylland
 • Eventuelt.
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til dagsorden, vil forvaltningen kontakte Region Midtjylland med henblik på at udarbejde den endelige dagsorden.
 
Tidspunktet for mødet er under afklaring. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5227

Resume

De midtjyske kommuner, Almen Praksis og Region Midtjylland har udarbejdet en ny samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse. Samarbejdsaftalen er en tillægsaftale til Sundhedsaftalen, som blev indgået i 2019. Social- og Sundhedsudvalget drøfter samarbejdsaftalen, og eventuelle kommentarer fra Ældre- og Aktivitetsudvalget, med henblik på endelig godkendelse i byrådet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Sundhedsaftalens stærke fokus på værdier og visioner for samarbejdet mellem parterne, har tydeliggjort behovet for en ny samarbejdsaftale omkring indlæggelse og udskrivning. Derfor er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som bygger videre på det gode samarbejde og de gode erfaringer med indlæggelse og udskrivelse, der allerede er imellem Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune. En aftale, der i højere grad bygger på værdier fremfor nedskrevne aftaler.
 
Den værdibaserede tilgang er en væsentlig ændring i forhold til de eksisterende aftaler om indlæggelse og udskrivelse. Samarbejdsaftalen lægger op til, at faste tidsfrister fjernes, hvorved fokus flyttes fra et fast antal forberedelsesdage til funktionsevnen hos borgeren, og spørgsmålet: Hvad skal der til for, at borgeren kan komme hjem med det funktionsniveau, som borgeren har? Det forventes at give mere fleksible rammer for samarbejdet og dermed bedre muligheder for at skabe sammenhængende forløb for borgerne.
 
Samarbejdsaftalen indeholder tre delelementer:
 • Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse.
 • Flowdiagram, som et redskab i kommunikation og samarbejde vedrørende det gode indlæggelses- og udskrivelsesforløb på tværs af sektorer.
 • Overvejelser vedrørende implementering af og opfølgning på aftalen.
 
Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse er vedhæftet som bilag.
 

Principper for samarbejdet om den gode indlæggelse og udskrivelse

Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.
 
De seks samarbejdsprincipper er:
 
1. Inddragelse af borgeren og de pårørende.
 
2. Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren.
 
3. Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen.
 
4. Videndeling og realistiske oplysninger.
 
5. Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog.
 
6. Fælles forberedelsestid.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planen for implementeringsstart er justeret på baggrund af udviklingen i COVID-19 situationen. Forventet implementeringsstart er den 1. juni 2021. De første tre måneder efter implementeringsstart bruges til at orientere om aftalen og til at forberede overgang til det nye samarbejde. I denne fase bredes informationsmaterialet ud i klyngerne. Ibrugtagning af de nye samarbejdsprincipper er 1. september 2021. Aftalens første år er afsat til implementering.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/38591

Resume

Boligselskaberne har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune. Et hovedfokus i de boligsociale indsatser er at disse, med afsæt i byrådets sammenhængsmodel, understøtter såvel kommunale indsatser som indsatser forankret i civilsamfundet. Den kommunale medfinansiering udgør i alt kr. 7,2 mio. i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag og er fordelt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg forslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde 18. december 2019 (sag nr. 3) vision, mission og værdigrundlag for boligsocialt arbejde samt prækvalifikation for en boligsocial helhedsplan for 2021-2025 for Viborg Kommune.
 

Inddragelse og høring

Udkastet til boligsocial helhedsplan tager udgangspunkt i den tidligere godkendte prækvalifikation og er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra Bestyrelsen for den nuværende boligsociale helhedsplan, hvori direktør for Børn og & Unge og direktør for Social, Sundhed & Omsorg indgår. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.
 
Denne sag om boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune behandles med enslydende sagsfremstilling i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 

Beskrivelse

Baggrund

Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Udkastet til boligsocial helhedsplan behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
 • Boligorganisationernes udkast til den boligsociale helhedsplan udgøres af en række dokumenter, der i detaljen beskriver de konkrete indsatser og samarbejder. Det samlede bilagsmateriale er meget omfattende og de centrale dokumenter vedhæftes som bilag: forord og resume, strategisk samarbejdsaftale og budget.
 

Indsatsområder

De boligsociale indsatser koncentrerer sig om indsatsområderne beskæftigelse, uddannelse og livschancer samt sammenhængskraft og medborgerskab. Koordinering mellem kommunale, civilsamfunds- og boligsociale indsatser prioriteres højt og tilsammen betyder dette, at den kommende boligsociale helhedsplan vurderes at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:
 
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
 • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres
 
Erfaringer fra tidligere boligsociale helhedsplaner og indsatser er indarbejdet i udkast til den kommende helhedsplan. Det er dels gode erfaringer med samarbejde mellem boligselskaberne, Viborg Kommune, Boligselskabernes Fællessekretariat og frivillige organisationer, dels erfaringer med konkrete indsatser om, hvordan beboerne bedst understøttes i en positiv udvikling.
 

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan

Det overordnede ansvar for realiseringen af den boligsociale helhedsplan forankres hos bestyrelsen for planen. Bestyrelsen udgøres af repræsentanter fra boligselskaberne i form af direktør for Boligselskabet Viborg og fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltager direktøren og forvaltningsdirektøren. Fra Viborg Kommune deltager direktør for Børn & Unge, som også er formand for bestyrelsen og socialchefen, som også er formand for en operationel gruppe tilknyttet den praktiske realisering af helhedsplanen. På bestyrelsesmøderne deltager desuden leder af Boligselskabernes Fællessekretariat. Bestyrelsens overordnede ambition med helhedsplanen er at skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder. Derudover ønsker bestyrelsen at påvirke by- og boligudviklingen i Viborg Kommune ved at afsøge muligheder for at sikre blandede by- og boligområder. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter godkendelse i Viborg Byråd indsender boligorganisationerne helhedsplanen til Landsbyggefonden med henblik på endelig godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.
 
For den kommende helhedsplan 2021-2025 indgår kommunal medfinansiering i samme størrelsesorden, altså på i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2021-2025 i form af udlånte medarbejdere og kontante bidrag. Igen afholdes finansieringen delt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/39523

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med borger- og pårørenderåd på Handicapområdet den 29. april 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderåd på Handicapområdet godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag om dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderåd på Handicapområdet med en bemærkning om, at der skal tilføjes et dagsordenspunkt ”Hvordan skaber vi det gode samarbejde?” Det blev endvidere bemærket, at mødet må forventes afviklet virtuelt. Forvaltningen afklarer muligheden for dette.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Medlemmer af borger- og pårørenderådene har mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har to årlige fællesmøder med borger- og pårørenderåd på Handicapområdet.
 
Til det kommende møde den 29. april 2021 har formanden for borger- og pårørenderådet på Katrinehaven fremsendt punkt 4 på dagsordenen for mødets 2. halvdel.
 
Desuden foreslår forvaltningen punkt 2 og 3 på dagsordenen for mødets 2. halvdel.
 
Forslag til dagsorden for mødet fremgår af bilaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I 2021 holder Social- og Sundhedsudvalget fællesmøder med borger- og pårørenderåd på Handicapområdet på følgende dage:
 
 • 29. april 2021
 • 14. oktober 2021 (temamøde)
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/5212

Resume

Viborg Kommune har tilbudt gratis psykologhjælp til 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en status for de to første år.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på gratis psykologhjælp tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog status på gratis psykologhjælp til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at udviklingen følges tæt og behovet revurderes efter pandemien.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis psykologhjælp, så budgettet nu er på 0,6 mio. kr. årligt. De ekstra midler er anvendt til at gennemføre flere samtaleforløb.
 
Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på gratis psykologhjælp den 30. januar 2020 (link til sag nr. 8 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Status på gratis psykologhjælp

Der har i 2020 været 221 telefoniske henvendelser til gratis psykologhjælp, hvilket svarer til en stigning på 46% fra 2019, hvor tilbuddet blev etableret. Den indledende telefonsamtale bidrager til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da de unges udfordringer vurderes med henblik på at kunne tilbyde det rette tilbud til den enkelte.
 
I forbindelse med både indledning og afslutning af et samtaleforløb vurderer den unge graden af selvoplevede udfordringer i forhold til:
 
 • Individuel trivsel
 • Trivsel i forhold til nære relationer
 • Trivsel i forhold til arbejde, skole/uddannelse og bekendte
 • Generel trivsel.
 
Både i 2019 og i 2020 har de unge vurderet, at graden af udfordringer er formindsket på alle fire parametre i løbet af samtaleforløbet. Det indikerer, at de unge generelt oplever, at gratis psykologhjælp har en positiv påvirkning på deres velbefindende. 
 
Nedenfor præsenteres data om gratis psykologhjælp fra de første år:
 
 • Der var et fald fra 2019 (53%) til 2020 (33%) i andelen af unge, der kun var i kontakt med tilbuddet ved den indledende samtale. Denne målgruppe henvises enten til et andet tilbud, har ikke behov for mere rådgivning eller er udenfor målgruppen.
 
 • Der var en stigning fra 2019 (67 forløb) til 2020 (87 forløb) på ca. 30% i antallet af unge, som modtog et samtaleforløb, der var længere end den indledende samtale.
 
 • I tilbuddets to første år er i alt 139 samtaleforløb blevet afsluttet – 58 forløb i 2019 og 81 forløb i 2020. Ud af de 139 afsluttede forløb blev ca. 38% afsluttet, fordi de unge ikke havde yderligere behov for rådgivning. Ca. 21% blev henvist til et andet tilbud for yderligere hjælp, mens 25% selv har valgt at afslutte forløbet. Ca. 4% udeblev, mens 12% af forløbene blev afsluttet i perioden med COVID-19, hvor data på afslutningsårsager er mangelfuld som følge af udfordringer med de iværksatte restriktioner.
 
 • I både 2019 og 2020 fordelte de unge sig aldersmæssigt bredt fra 15-25 år. Gennemsnitsalderen var på 20,2 år i både 2019 og 2020. I 2019 henvendte 64% kvinder og 36% mænd sig, mens det i 2020 fordelte sig på 71% kvinder og 29% mænd.
 
 • De unge henvendte sig både i 2019 og i 2020 af mange forskellige årsager. Begge år har der været en overrepræsentation af unge med angst og lavt selvværd, mens det i 2019 også var belastninger i familien eller ensomhed, der var fremtrædende årsager til henvendelse. Det ændrede sig dog i 2020, hvor depression, stress og søvnproblemer var mere fremtrædende henvendelsesårsager.
 
I februar 2021 var der en ventetid på gratis psykologhjælp på 8-10 uger. Forvaltningen har derfor midlertidigt allokeret terapeutfaglige medarbejdere fra Arbejdsmarkedsområdet til ordningen. Dette med henblik på at nedbringe ventelisten. Denne løsning er mulig i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt delvist suspenderet som følge af COVID-19.
 
Ovenstående orientering om status på gratis psykologhjælp forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/47390

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de tre sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, Hospitalsenhed Midt, psykiatrien og almen praksis. Regionalt er der etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Bilateral tillægsaftale om blodtransfusion i hjemmet

Den fælles samarbejdsaftale mellem Region Midt og kommunerne om IV-behandling i nærområdet giver mulighed for, at der lokalt kan indgås supplerende aftaler mellem en kommune og nærhospitalet om andre behandlingstyper, som med fordel kan foregå i borgerens hjem/nærområde.
 
Siden 2016 har Viborg Kommune i samarbejde med Regionshospitalet Viborg og de praktiserende læger tilbudt blodtransfusion i hjemmet. Tilbuddet gives til en afgrænset målgruppe, hvor kognitive udfordringer gør, at behandlingen med fordel kan varetages i hjemmet, fremfor under indlæggelse eller ved ambulatoriebesøg. Fra alle parter udtrykkes stor tilfredshed med tilbuddet. Behandlingen udføres af det kommunale akutteam, som i 2020 udførte ca. 50 behandlinger. Udgifterne til behandlingen afholdes af Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune har taget initiativ til en dialog med Hospitalsenhed Midt om en administrativ samarbejdsaftale på området, herunder en aftale om den fremadrettede finansiering af opgaven.
 

Indsats for borgere med senfølger efter COVID-19

Sundhedsstyrelsen udgav i november 2020 de første anbefalinger for indsatsen overfor borgere med senfølger efter COVID-19. På den baggrund er der i dialog mellem hospitalerne, almen praksis, praktiserende speciallæger og kommunerne i Region Midt udarbejdet et oplæg til, hvordan parterne aktuelt kan samarbejde og organisere indsatsen.
 
Kommunerne skal varetage indsatsen overfor borgere med lette senfølger. Borgeren kan enten henvises fra egen læge eller fra hospitalet med en genoptræningsplan. I Viborg Kommune er der siden 1. september 2020 modtaget 7 genoptræningsplaner på borgere, som har været indlagt med COVID-19. Disse borgere oplever fysiske eller kognitive udfordringer, og flere oplever begge dele.
 
Baseret på de foreløbige erfaringer er det vurderingen, at borgere som henvises til et kommunalt tilbud i overvejende grad kan håndteres indenfor rammerne af de eksisterende tilbud.
 
Området følges tæt, og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil løbende blive revideret i takt med, at der kommer ny og mere viden på området.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/49282

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:
 
 • Håndtering af borgerhenvendelser og klager
 • Status på Coronasituationen
 • Kommunens ejendom på Sct. Jørgens Vej i Viborg
 • Kommunal bistand til smitteopsporing. Social- og Sundhedsudvalget bemyndigede direktøren for Social- Sundhed og Omsorg til at indgå aftale
 • Møde med biskop Henrik Stubkjær vedr. Kirkernes Sociale Arbejde (KSA). Der henvises til at søge om midler til frivilligt socialt arbejde.
 • Artikel i Viborg Stifts Folkeblad vedr. arbejdsmiljø på Psykiatriområdet
 • Afvikling af dialogmøde den 16. september 2021 mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og unge med Handicap om deres ønsker til og drømme om bolig.
 

Sagsid.: 20/29538

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag