You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 29. april 2021 kl. 12:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/7500

Resume

Alle udvalg udarbejder tre gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed og Omsorg at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte stor bekymring for udviklingen på socialområdet, hvor der er en stigning i andelen af borgere med komplekse behov og deraf følgende stigende efterspørgsel på de mest omkostningstunge servicetilbud.
 
Social- og Sundhedsudvalget foreslog i den forbindelse, at der afvikles en temadrøftelse i byrådet vedrørende udviklingen på socialområdet
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes, herunder at budgetterne til velfærdsteknologi samles på politikområdet Ældre. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Der gøres opmærksom på, at det korrigerede budget er UDEN eventuelle overførsler fra 2020 for så vidt angår serviceudgifterne, da der er usikkerhed om størrelsen af overførsler indtil byrådet træffer beslutning herom 21. april 2021. En konsekvens af, at forventede overførsler fra 2020 ikke er indarbejdet i det korrigerede budget, er at resultatet (forventede afvigelser) til budgetopfølgningen per 30/6 vil være ændret sammenholdt med budgetopfølgningen per 31/3.
I det forventede forbrug er der så vidt muligt også taget højde for et forventet forbrug på forventede overførsler. Da overførslerne ikke er endeligt godkendt, kan der være usikkerhed om størrelsen af de indmeldte forventninger til forbruget i det forventede regnskabsresultat.
 
I bilag nr. 4 kan ses, hvordan resultatet vil se ud, hvis de overførsler, Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet det 14 april har indstillet til byrådet, godkendes. Det bemærkes, at oversigten ikke er korrigeret for foreslåede omplaceringer mellem politikområder i forbindelse med budgetopfølgningen. 
 
For alle andre poster end serviceudgifterne, er forventede overførsler indarbejdet i det korrigerede budget, da der ikke har været tilsvarende usikkerhed omkring størrelsen af disse overførsler.
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet
498,6
498,6
499,9
1,3
1,3
Socialområdet
470,9
470,9
484,7
13,7
13,7
Serviceudgifter i alt
969,6
969,6
984,6
15,0
15,0
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
7,7
7,7
7,7
0,0
Anlæg ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,0
7,7
7,7
7,7
0,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
969,6
977,3
992,3
22,7
15,0
 

Konklusion

Der forventes merudgifter på driften, hvoraf merudgiften på Sundhedsområdet dog kan dækkes af ansøgte overførsler fra regnskab 2020. Forbruget på anlæg forventes at svare til det korrigerede budget.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet viser en merudgift på 1,3 mio. kr., som forventes finansieret ved overførte midler fra regnskab 2020. Der er søgt overført i alt 3,9 mio. kr.
 

Socialområdet

Der forventes en merudgift på 13,7 mio. kr. på Socialområdet. Heraf kan godt 7 mio. kr. henføres til mindre refusionsindtægter end budgetteret, som en følge af ændringerne af reglerne om refusion for særligt dyre enkeltsager.
 
Socialområdet oplever en tilgang af borgere med komplekse behov og deraf stigende efterspørgsel efter de mest omkostningstunge servicetilbud. Etablering af den særlige fleksible indsats, Trædestenen, forventes at kunne imødekomme tilgangen af yngre borgere med behov for støtte, men samlet set er socialområdet udfordret, og udviklingstendenserne med bl.a. flere voksne borgere med komplekse behov samt behov for botilbud fortsætter. Social- og Sundhedsudvalget udtrykte på deres møde 23. marts 2021, sag nr. 2 og 3, bekymring for udviklingen på det centrale område og følger udviklingen på det decentrale område med stor opmærksomhed. Forvaltningen har iværksat tiltag, der søger at reducere udfordringen forårsaget af tilgangen af borgere. Der er usikkerhed om følgevirkningerne af COVID-19 pandemien, hvilket betyder at budgetopfølgningen er forbundet med større usikkerhed end vanligt.
 
Forvaltningen foreslår at samle budgetterne til velfærdsteknologi på politikområdet Ældre. For at skabe de bedste muligheder og skabe den største sammenhængskraft, tænkes indsatsen fremover som en enhed og med en fælles økonomi. Der vil fortsat være fokus på udvikling, afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske og digitale løsninger. En oversigt over flytninger mellem politikområder fremgår af bilag 3.
 

Anlæg

De afsatte rådighedsbeløb forventes anvendt i 2021.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2021 og budgetlægningen i 2022-2025 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2022-2025 samt de største projekter med beløb i 2021 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Social- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3422

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget og
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte stor bekymring for udviklingen på socialområdet, hvor der er en stigning i andelen af borgere med komplekse behov og deraf følgende stigende efterspørgsel på de mest omkostningstunge servicetilbud.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at udviklingen på socialområdet skal skrives ind i budgethæftet som en budgetudfordring.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at der ikke er forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

 
Social- og Sundhedsudvalget sender den 3. maj deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i:
 • FagMED Social
 • FagMED Sundhed
 • FællesMED Social, Sundhed og Omsorg
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet
 
I uge 18 afholdes fælles budgetorienteringsmøde for:
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Integrationsrådet
 • Udsatterådet
 

Beskrivelse

I de følgende afsnit er anført dele af budgethæftet, som udvalget skal drøfte. Budgethæftet bliver vedlagt som bilag på udvalgets møde i juni.
 

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i oktober 2020. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget som udgangspunkt selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte
Udfordringer
2.500
2.500
2.500
2.500
Afsnit 5.1
Driftsønsker
0
0
0
0
Afsnit 5.2
Finansiering
0
0
0
0
Afsnit 5.3
I alt
2.500
2.500
2.500
2.500
-
 
Tabellen ovenfor viser en udfordring på 2,5 mio. kr., som der ikke er fundet finansiering for. Udfordringen skyldes udviklingen indenfor handicap- og psykiatriområdet, hvor der er en tilgang af yngre borgere med behov for støtte, hvilket øger behovet for boliger og indsatser. En del af udviklingen forventes at ville kunne imødekommes ved etablering af den særlige fleksible indsats, Trædestenen, som byrådet i budgetforlig 2021-2024 tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejdede videre med som koncept. Trædestenen er sammenhængende støtte samt fokuserede, intensive og fleksible indsatser, der skal give borgerne bedre mulighed for at mestre livet i egen bolig.
 
Herudover er der en stigning i borgere med komplekse behov, som medfører et udgiftspres. Udviklingen fra de senere år ser dermed ud til at fortsætte.

Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Den tekniske tilretning medfører ingen ændringer i forhold til udvalgets anlægsbasisbudget. Udvalgets anlægsbudget ser derfor fremdeles således ud (i 1.000 kr.):
 
Anlægsprojekt
2022
2023
2024
2025
2026
I alt
Vibohøj fase 2 og 3
8.228
1.000
 
 
 
9.228
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften
3.261
 
 
 
 
3.261
Anlægsbudget i alt
11.489
1.000
 
 
 
12.489
 

Forslag til anlægsbudget

Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen.
 
Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
Udvalget besluttede på sidste møde den 25. marts 2021, at der i 2022 ikke er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 3. juni. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/23466

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere truffet beslutning om at fortsætte den årlige støtte på 0,2 mio. kr. til klubben Rosenstræde. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et forslag til udmøntning af støtten som tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Forslaget fremlægges nu til politisk behandling.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Viborg Kommune fremover støtter Klubben Rosenstræde med 0,2 mio. kr. årligt.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at Viborg Kommune fremover støtter Klubben Rosenstræde med 0,2 mio. kr. årligt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Siden etableringen af Klubben Rosenstræde har Viborg Kommune ydet økonomisk tilskud til klubben. Tilskuddet er i en årrække udmøntet gennem kommunal finansiering af klubbens lønnede personale.
 
I forbindelse med udvalgsmødet den 25. februar 2021 (link til sag nr. 1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. februar 2021) var udvalget i dialog med ledelsen af Klubben Rosenstræde. I den forbindelse besluttede Social- og Sundhedsudvalget at opretholde støtten til Klubben Rosenstræde på 0,2 mio. kr. årligt.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune fremover støtter Klubben Rosenstræde med 0,2 mio. kr. årligt som et generelt tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79. 
 
Klubben Rosenstræde er et klubtilbud for alle voksne over 18 år med fysiske eller psykiske handicaps. Målgruppen anvender klubben som socialt samlingssted med ligestillede til forebyggelse af ensomhed, da det kan være svært for dem at danne et netværk udenfor deres hjem.
 
Ifølge klubben er der ca. 230 medlemmer, hvoraf ca. 50 deltager i klubbens aktiviteter mandag til torsdag aften. Medlemmerne er selv med til at bestemme, hvad der skal ske på klubaftenerne. Udover almindeligt socialt samvær arrangerer klubben heldagsture og andre aktiviteter.
 
Forvaltningen vurderer, at klubtilbuddet er et relevant og værdifuldt socialt samlingssted for målgruppen.
 
Kommunen kan selv iværksætte eller yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Formålet med sådanne tilbud er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv ved f.eks. at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller social isolation. Tilskud kan overlades til foreninger og organisationer eller til brugerne selv.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis den beskrevne model for økonomisk støtte til Klubben Rosenstræde godkendes, vil den være fuldt implementeret senest 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Støtten til Klubben Rosenstræde vil fremover udmøntes gennem en direkte årlig overførsel på 0,2 mio. kr. og vil fortsat blive finansieret indenfor Socialområdet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Klubben Rosenstræde er organisatorisk tæt forbundet med Specialoplysningsforbundet i Viborgs aftenskoleaktiviteter, der er støttet af Viborg Kommune gennem Folkeoplysningsloven.
 
Der må ikke gives tilskud efter servicelovens § 79, hvis tilbuddet modtager støtte efter reglerne i anden lovgivning. Derfor skal der være en fuldstændig økonomisk adskillelse mellem undervisningsdelen i aftenskoletilbuddet og det aktivitetsprægede tilbud i klubben.
 
Den nødvendige økonomiske adskillelse kan dokumenteres gennem regnskab for klubbens indtægter og udgifter.

Sagsid.: 20/35112

Resume

Social- og Sundhedsudvalget tildeler støtte til frivilligt socialt arbejde to gange årligt. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober og den 1. marts.
 
Anden runde af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) for 2021 skal nu fordeles.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der træffes afgørelse omkring tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde, og
 
2. at der afsættes 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget traf afgørelse om tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde – 2. runde 2021.
 
Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse om tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag 3.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede at afsætte 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
 

Sagsfremstilling

Historik

§ 18-midler tildeles to gange årligt på baggrund af kriterierne for § 18, senest på Social- og Sundhedsudvalgets møde i november 2020 (link til sag nr. 2 i Social- og Sundhedsudvalget 26. november 2020).
 

Inddragelse og høring

Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, der er en gruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen, har gennemgået ansøgningerne, og deres anbefalinger fremgår af bilagsmaterialet.
 

Beskrivelse

Støtten til frivilligt socialt arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver, at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.
 
Det er muligt at søge om generelt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Desuden har Social- og Sundhedsudvalget fastlagt sundhed og ensomhed som temaer for frivilligt socialt arbejde i 2021.
 
Der er 3.018.000 kr. på budgettet i 2021 til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). Der er på forhånd disponeret over 2.228.000 kr. i 2021. De Frivilliges Hus fik i første runde 2020 en toårig bevilling på 1.518.000 kr. pr. år. Sind-klubben Fristedet fik i første runde 2020 en treårig bevilling på 730.000 kr. pr. år. Når disse to flerårige bevillinger fratrækkes budgettet for 2021, er der i alt 770.000 kr. tilbage til § 18 ansøgninger i 2021.
 
I første runde 2021 traf Social- og Sundhedsudvalget afgørelse om tildeling af midler for 596.800 kr., heraf 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.
 
Tabel 1. Midler til uddeling i 2. runde 2021
 
 
 
Kr.
Restbeløb
173.200
Momsrefusion 3%
85.340
Beløb til tildeling i 2. runde
258.540
 
 
Restbudget 2020
(forudsætter overførsel)
134.503
I alt
393.043
 
Fra 2020 er der et restbudget på 134.503 kr., som under forudsætning af byrådets godkendelse af overførsel af mindreforbrug fra 2020 til 2021 kan benyttes. Byrådets behandling af regnskabsresultatet for 2020 sker den 21. april 2021.
 
Der er ansøgt om 424.401 kr. i anden runde 2021. Der er indkommet 20 ansøgninger. Indstillingsgruppen anbefaler, at der tildeles 122.000 kr. i anden runde til frivilligt socialt arbejde. Derudover anbefaler Indstillingsgruppen, at der reserveres yderligere 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter. Dette skyldes, at de oprindeligt afsatte 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter blev tildelt Kirkens Korshær til genåbningen af Kirkens Korshærs varmestue i februar 2021 (link til sag nr. 6 i Social- og Sundhedsudvalget 25. februar 2021).
Herefter er der et restbeløb på 86.540 kr. plus evt. overførte midler fra 2020.
 
Den samlede oversigt over ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde er vedlagt som bilag.
 
Bilag 1 er en samlet oversigt over ansøgninger i anden runde 2021. Oversigten indeholder Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppens vurdering af de respektive ansøgninger.
 
Bilag 2 rummer samtlige ansøgninger om midler til frivilligt socialt arbejde.
 
Det er muligt at søge flerårige bevillinger, hvor ansøgeren skal fremlægge en handleplan for benyttelsen af midlerne. Flerårige bevillinger er beregnet til at skabe en sikker og stabil drift for centrale tilbud indenfor det frivillige sociale område.
 
Der er to foreninger, som ønsker en flerårig bevilling. Indstillingsgruppen vurderer ikke, at de to ansøgere opfylder kriterierne for en flerårig bevilling i indeværende ansøgningsrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/13956

Resume

Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer har i fællesskab udarbejdet anbefalinger til god borgerinddragelse. Det Centrale Handicapråd har samtidig udarbejdet anbefalinger til øget tillid på handicaprådet. På mødet drøfter Social- og Sundhedsudvalget de overordnede rammer for god borgerinddragelse med udgangspunkt i nævnte anbefalinger.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundheds & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer fælles anbefalinger til god borgerinddragelse og Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet drøftes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationers fælles anbefalinger til god borgerinddragelse og Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at kommunikation mellem borger og sagsbehandler såvel som løbende inddragelse af borgere og pårørende i en involverende dialog er afgørende for et tillidsfuldt samarbejde.
 
Social- og Sundhedsudvalget anførte endvidere, at der er behov for vedvarende at fokusere på kulturen på socialområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget udtrykte ønske om en drøftelse med Brugerpårørenderåd af Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationers fælles anbefalinger for god borgerinddragelse.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ca. tre ud af fem mennesker med handicap oplever slet ikke eller i mindre grad at have indflydelse på, hvilke tiltag eller hvilken hjælp, der iværksættes af kommunen. Kun ca. halvdelen stoler på, at de får den hjælp fra kommunen, som de har ret til. Det viser tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) fra 2017.
 
På baggrund af ovenstående har Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer i fællesskab udarbejdet anbefalinger til god borgerinddragelse. Anbefalingerne blev lanceret i februar 2021.
 
VIVE har i 2021 udgivet en GAP-analyse, der viser, at der er stor forskel i opfattelsen af inddragelse og tillid hos borgere med handicap på den ene side og kommunale sagsbehandlere og ledere på den anden. På den baggrund har Det Centrale Handicapråd udarbejdet sine egne anbefalinger til øget tillid på handicapområdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer

Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationers anbefalinger til god borgerinddragelse består af følgende overordnede fem principper:
 
 • Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling
 
 • Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse
 
 • Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise
 
 • Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet
 
 • Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed.
 
Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationers fem principper og konkrete anbefalinger til god borgerinddragelse er uddybet i vedhæftede bilag.
 

Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet er delt op i tre dele, hvoraf den ene del indeholder anbefalinger målrettet til kommunalbestyrelserne. Det er følgende principper:
 
 • Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen sikrer kommunalpolitisk og ledelsesmæssig fokus på tillid og kommunikation
 
 • Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen sikrer tydelighed om, at koordinering i indsatser er kommunens ansvar
 
 • Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen inddrager det kommunale handicapråds erfaringer i planlægning af initiativer for at øge tilliden og i forbindelse med temperaturmålinger af tilliden i jeres kommune.
 
Det Centrale Handicapråds anbefalinger er uddybet i bilaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/13912

Resume

Region Midtjylland har sendt Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland i høring hos blandt andet Viborg Kommune. Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til høringssvar, som fremlægges til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udkast til høringssvar til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til høringssvar til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland.
 

Sagsfremstilling

Historik

Det indgår i Region Midtjyllands budgetforlig 2021, at der skal udarbejdes en strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland, der skal sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af området. Sundhedsaftalen og Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan udgør rammen for Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland, som er i høring.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Region Midtjylland ønsker med Strategi for sundheds- og psykiatrihuse at sætte en tydelig retning for den videre udvikling og udbygning af regionens sundheds- og psykiatrihuse i et tæt samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund til gavn for borgerne. Dette sker med afsæt i Sundhedsaftalens visioner:
 
 • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene.
 
Ifølge strategien placeres et regionalt sundhedshus med somatiske tilbud primært i områder, hvor det kan fungere som alternativ til et hospital. Da der allerede er placeret et hospital i Viborg Kommune, vurderes der ikke at være et grundlag for et regionalt sundhedshus.
 
Placeringen af et psykiatrihus har ikke nødvendigvis en sammenhæng med geografisk afstand til et hospital, da psykiatrihuse flere steder indeholder supplerende tilbud til de tilbud, der leveres i behandlingspsykiatrien. Viborg Kommune har indledt en dialog med regionen om et tværsektorielt samarbejde med fokus på udviklingen af den nære psykiatri, hvor konceptet for et psykiatrihus kan have relevans.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der er vedhæftet som bilag.
 
Høringsversionen af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland er også vedhæftet som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er høringsfrist den 29. april 2021, hvorfor høringssvaret vil blive afsendt umiddelbart efter udvalgsmødet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/49269

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets og Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg den 9. juni 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at dagsorden til mødet vil blive opdateret med følgende: ”Status på etablering af Spireordning”.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at punkt to på dagsordenen skal suppleres med et underpunkt med følgende ordlyd: ”Drøftelse af Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer fælles anbefalinger for god borgerinddragelse”.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

De faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg har mulighed for at indsende punkter til dagsordenen.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde afholdes den 9. juni 2021 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på rådhuset.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget udpegede på deres fællesmøde den 16. marts 2021 følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:
 
 • På borgerens præmisser – mødet mellem borger og kommune
 • Velfærdsaftale på ældreområdet
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I 2021 holder Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg på følgende dage:
 
 • 9. juni 2021
 • 26. oktober 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/39523

Resume

Forvaltningen fremsætter på baggrund af input fra borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde med borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet den 9. juni 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet med en bemærkning om, at forslag til dagsorden skal opdateres med et dagsordenspunkt med følgende ordlyd: ”Drøftelse af Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer fælles anbefalinger for god borgerinddragelse”.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Medlemmer af borger- og pårørenderådene har mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har to årlige fællesmøder med borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet.
 
Til det kommende møde den 9. juni 2021 har repræsentanter for borger- og pårørenderådene fremsendt punkt 3 og 4 på dagsordenen. Forvaltningen foreslår punkt 2 på dagsordenen.
 
På baggrund af indkomne forslag fra borger- pårørenderådene har forvaltningen udarbejdet forslag til dagsorden for mødet, som fremgår af bilaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I 2021 holder Social- og Sundhedsudvalget fællesmøder med borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet på følgende dage:
 
 • 9. juni 2021
 • 26. oktober 2021 (temamøde)
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/6913

Resume

Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om klager fra 2020 på udvalgets område.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at ankestatistikken for Social- og Sundhedsudvalgets område for 2020 tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog ankestatistikken for Social- og Sundhedsudvalgets område for 2020 til efterretning og sendte sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at der blev truffet 1818 afgørelse i 2020, hvoraf ganske få blev påklaget til Ankestyrelsen, hvilket vidner om god kommunikation af afgørelser. 
 
Social- og Sundhedsudvalget følger udviklingen på området nøje.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er i 2020 behandlet 29 sager hos Ankestyrelsen fra Social- og Sundhedsudvalgets område. Af de i alt 29 sager, der er klaget over, har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse, i 19 sager. En sag er ændret af Ankestyrelsen. Ni sager er blevet hjemvist til genbehandling. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse. Se tabel 2 bilag 1. Der redegøres for de ni hjemviste og den ændrede sag i bilag 2.
 
Der var i 2020 flest klager over områderne socialpædagogisk bistand og længerevarende botilbud. Se tabel 2 i bilag 1.
 
Forvaltningen traf i 2020 1.818 afgørelser, som var klageberettiget til Ankestyrelsen.
 
Viborg Kommune er generelt på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. Tabel 1 i bilag 1 viser tallene siden 2014 for hele serviceloven. I 2020 ligger Viborg Kommune under landsgennemsnittet. Bemærk, at serviceloven i denne tabel vedrører flere udvalgsområder i Viborg Kommune. Tallene i tabellen er derfor ikke alene for Social- og Sundhedsudvalgets område, men for hele Viborg Kommune.
 

Ankestyrelsens betydning for sagsbehandlingen

Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og tilstrækkeligt. På nogle sagsområder kan lovgivningens udformning betyde, at det er et skøn, hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. En tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af Ankestyrelsens konkrete vurdering. Der er derfor stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager af principiel og generel betydning for sagsbehandlingen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/12251

Resume

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres hvert år for en status på antallet af magtanvendelser på Socialområdet. Der var i alt 21 magtanvendelser i 2020.
Derudover har en fejlbehæftet registreringspraksis på et enkelt botilbud betydet, at der måtte ske ekstraordinær indberetning i en periode. Derfor er der et højt antal indberetninger på brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på antallet af magtanvendelser på Socialområdet tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog status på antallet af magtanvendelser på Socialområdet til efterretning.
 
Social og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Pr. 1. januar 2020 trådte der nye regler for magtanvendelse i kraft. Grundlæggende er der ikke ændret i principperne for magtanvendelse. Magtanvendelse er stadig sidste udvej, når alt andet er afprøvet. Man skal altid forsøge med mindre indgribende metoder end magt. Skønnes det, at de pædagogiske metoder ikke har den nødvendige effekt, skal magtanvendelsen være så kortvarig og skånsom som muligt.
Den største ændring i lovgivningen er, at der nu også kan anvendes magt for at undgå skade på genstande af stor værdi og for at stoppe stærkt forstyrrende adfærd i f.eks. i et fællesrum på et botilbud eller et plejecenter. Tidligere var magtanvendelser kun tilladt i tilfælde, hvor der var konkret og overhængende risiko for personskade. Ligeledes er muligheden for at anvende velfærdsteknologiske redskaber til overvågning udvidet til at omfatte flere teknologier end tidligere og der er taget højde for, at der løbende kommer nye teknologiske muligheder. Viborg Kommune er som hidtil forpligtet til at registrere alle tilfælde af magtanvendelser.
 
Alle medarbejdere har i 2020 gennemført et e-læringsmodul om de nye regler for magtanvendelse.
 

Status 2020 – interne tilbud

Antallet og fordelingen af magtanvendelser på Viborg Kommunes socialområde i 2020 fremgår af tabel 1 i bilag 1 (lukket bilag). Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1, er der indberettet i alt 21 magtanvendelser på Socialområdet i 2020.
 
Alle tilfælde er vurderet at være inden for lovgivningen. Der var otte tilfælde af magtanvendelse uden lovhjemmel i 2019 og ét i 2018. En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at der ikke var risiko for personskade eller skade på genstande af stor værdi, da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.
 
I bilag 2 ses tallene for tryghedsskabende velfærdsteknologi for Katrinehaven. Tallene for Katrinehaven vises separat, da der i november 2020 var besøg af Socialtilsyn Midt. Her blev det konstateret, at Katrinehaven ikke havde anmodet om forhåndsgodkendelse til at bruge tryghedsskabende velfærdsteknologi som for eksempel epilepsi-alarmer, trædemåtter, bløde seler mv. hos 16 borgere. Det betød, at Katrinehaven dagligt skulle indberette al brug af teknologierne som magtanvendelse. Derfor har Katrinehaven et højt antal indberetninger i 2020.
Katrinehaven har siden da indsendt de manglende anmodninger om forhåndsgodkendelse og de er alle blevet behandlet. Katrinehaven skal derfor ikke længere indrapportere al brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi. Se mere i bilag 2.
 
Tabel 1: Magtanvendelser i 2014-2020 på Viborg Kommunes egne tilbud
År
Magtanvendelser i alt på interne tilbud
2014
50
2015
30
2016
25
2017
45
2018
34
2019
49
2020
21
 
I tabel 1 ses antallet af magtanvendelser på Viborg Kommunes egne botilbud i perioden 2014 til 2020. I tabellen er indberetningerne fra Katrinehaven ikke medtaget. Med 21 magtanvendelser i 2020 er antallet lavere end tidligere år.
 

Status 2020 – eksterne tilbud

I tabel 2 i bilag 1 ses magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region, et selvejende opholdssted eller en anden kommune. På de eksterne tilbud var der i 2020 61 tilfælde af magtanvendelser, heraf blev tre vurderet uden for lovgivningen. I 2019 var der i alt 44 tilfælde af magtanvendelser overfor Viborg-borgere på eksterne tilbud.
 

Arbejdet med at minimere antallet af magtanvendelser

Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at skabe en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder, at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
Samtidig skal tilbuddene altid analysere og drøfte magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang over for den enkelte borger.
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt, for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres. Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Desuden fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/47390

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de tre sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, Hospitalsenhed Midt, psykiatrien og almen praksis. Regionalt er der etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Kampagne vedrørende influenzavaccination – status og plan for den kommende sæson

Region Midtjylland, almen praksis og kommunerne i Region Midtjylland har i både 2019 og 2020 samarbejdet om at øge andelen af ældre, som bliver influenzavaccineret. Samarbejdet omfatter bl.a. en informationskampagne, en datapakke med lokale nøgletal om vaccinationstilslutningen og et idékatalog om tilrettelæggelse af indsatsen.
 
Der er nu opgjort resultater for perioden oktober-december 2020. Resultaterne viser, at vaccinationstilslutningen er øget betydeligt både i Viborg Kommune og i Region Midtjylland som helhed. I Viborg Kommune ligger vaccinationsandelen blandt 65+ årige for perioden på 75,3 %, hvor den sidste år lå på 54,7 %. Vaccinationsandelen i Viborg Kommune svarer til niveauet for Region Midtjylland som helhed, som ligger på 75,7 %. Dermed er WHO´s målsætning om, at 75 % af borgerne er vaccineret opfyldt for første gang.
 
Også blandt borgere under 65 år er vaccinationsandelen øget.
 
Årsagen til den øgede vaccinationstilslutning vurderes dels at være den fælles målrettede indsats samt, at corona-epidemien formentlig også har ansporet flere borgere til at lade sig vaccinere mod influenza. Den fælles kampagne vedrørende influenzavaccination planlægges videreført i de kommende sæsoner.
 

Sammenhængende indsats på høreområdet  

Region Midtjylland har udarbejdet en analyse af høreområdet. Analysen kortlægger flere udfordringer, som har indflydelse på ventetider og borgernes udbytte af behandlingen. Bl.a. har borgerne svært ved at samle den nødvendige information og navigere i de forskellige tilbud.
 
Analysen indeholder anbefalinger til en styrket indsats, herunder et styrket samarbejde mellem de regionale tilbud og de kommunale tilbud. Det gælder fx samarbejde om øget information til borgerne og mulighed for netværksdannelse mellem brugere af høreapparater.
 
Anbefalingerne vedrørende samarbejdet mellem regionen og kommunerne forventes at blive behandlet på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. april 2021, og der planlægges nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal komme med konkrete forslag til tværsektorielle tiltag. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/29538

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-04-2021

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag