You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 10. august 2021 kl. 12:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/21975

Resume

Der er igangsat en proces for en sammenlægning af De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen. Ved en sammenlægning vil de to institutioner blive nedlagt og der vil blive oprettet én ny selvejende institution under navnet De Frivilliges Hus – Stationen. Institutionen vil favne både kulturel og social frivillighed og vil have status af ”frivilligcenter”.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
 1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på processen for sammenlægning af Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog status på processen for sammenlægning af Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Der blev den 22. marts 2021 afholdt et fællesmøde mellem formandskaberne for Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus, hvor status på samarbejdet og bofællesskabet mellem Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus blev drøftet. Dette med henblik på en mulig sammenlægning af Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen og De Frivilliges Hus har drøftet en mulig aftale om sammenlægningen af De Frivilliges Hus og Borgerhuset Stationen. Under forudsætning af, at sammenlægningen af de to institutioner bliver godkendt på årsmødet i De Frivilliges Hus, der afholdes den 22. september 2021, har forvaltningen og De Frivilliges Hus en gensidig forståelse af følgende:
 
 • De Frivilliges Hus – Stationen hører hjemme på den nuværende adresse
 • Der vil kun være én bestyrelse for huset og én daglig leder af hele huset
 • Institutionen vil fortsat være selvejende
 • De Frivilliges Hus - Stationen vil fastholde status af ”frivilligcenter” og fortsat drives i henhold til FriSes formål og vedtægter således, at institutionen er tilskudsberettiget til statslige midler
 • Der skal udarbejdes reviderede vedtægter, der favner både det sociale og det kulturelle formål
 • Institutionen overføres til Social- og Sundhedsudvalget
 • De Frivilliges Hus – Stationen råder over hele huset, idet studenteraktiviteter i relation til KarrierByViborg skal have adgang til Huset, herunder også caféen. Der er således ikke områder, der er forbeholdt særlige aktiviteter
 • Budget til bygningsdrift, der skal overføres fra Kultur og Fritid til Social, Sundhed & Omsorg, dækker el, vand, varme og det, der i øvrigt skal til for, at bygningen er fuldt funktionsdygtig
 • Udlejning af lokaler ophører
 
 • En ny bestyrelse for De Frivilliges Hus - Stationen vil se ud som følger:
  • Formand – udpeges blandt de to frivillige sociale foreninger
  • Næstformand – udpeges blandt de to frivillige kulturelle foreninger
  • Ét medlem udpeget af Frivilligrådet
  • Ét medlem udpeget af Kulturelt Samråd
  • Ét medlem særligt udpeget jf. gældende bestemmelser
  • To medlemmer valgt blandt frivillige sociale foreninger
  • To medlemmer valgt blandt frivillige kulturelle foreninger
  • Ét medlem udpeget af Viborg Kommune indenfor direktørområdet Social, Sundhed & Omsorg – uden stemmeret
  • Ét medlem udpeget af Viborg Kommune indenfor direktørområdet Kultur & Udvikling – uden stemmeret
 
 • Det Frivilliges Hus – Stationen vil blive bemandet som følger:
  • Leder af De Frivilliges Hus – Stationen (vakant)
  • Én konsulent
  • Én administrativ medarbejder/konsulent (vakant), idet det konkret afklares, hvilke opgaver pågældende skal varetage (25 timer/ugentligt)
  • Et antal projektansættelser – typisk finansieret af eksterne midler
  • Et antal medarbejdere indenfor det rummelige arbejdsmarked
 
I forbindelse med en eventuel sammenlægning vil den nuværende leder af Borgerhuset Stationen blive omplaceret til en ny jobfunktion på Rådhuset. Den daglige leder af De Frivilliges Hus har opsagt sin stilling og der skal derfor igangsættes en ansættelsesproces af en ny daglig leder. Lederen vil, hvis sammenlægningen godkendes på årsmødet den 22. september, blive daglig leder af den nye institution De Frivilliges Hus – Stationen.
 
Antallet af medarbejdere inden for det rummelige arbejdsmarked er endnu ikke fastlagt, idet det afklares, hvilke opgaver der skal løses og hvor mange medarbejdere, det fordrer. De medarbejdere, der i givet fald skal varetage disse opgaver, skal virksomhedsoverdrages. Der er på nuværende tidspunkt otte medarbejdere.
 
En tids- og procesplan for sammenlægningen af Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at tids- og procesplanen er under forudsætning af, at bestyrelsen i De Frivilliges Hus godkender sammenlægningen på årsmødet jf. ovenstående.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De Frivilliges Hus er i perioden 2020-2021 bevilliget ca. 1,5 mio. kr. årligt, i §18-midler. Der skal søges om midler for 2022 senest den 1. oktober 2021. Under forudsætning af en godkendelse af sammenlægningen pr. 1 januar 2022, vil der i ansøgningen fra De Frivilliges Hus om §18-midler for 2022, blive ansøgt om midler til De Frivilliges Hus – Stationen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag