You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 8. januar 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/99065
Sagsfremstilling
Viborg Byråd nedsatte på sit møde den 11. december 2013 (sag nr. 11)Teknisk Udvalg.
Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer jf. styrelsesvedtægtens §17.
 
Medlemmerne er følgende:
 
(V) Johannes F. Vesterby
(A) Flemming Lund
(A) Martin Sanderhoff
(C) Torsten Nielsen
(V) Allan Clifford Christensen
(V) Anders Korsbæk Jensen
(V) Michael Nøhr

Teknisk Udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på det tekniske område. Teknisk Udvalgs opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægtens  §17.
 
Endelig fremgår det af byrådsbeslutningen, at Teknisk Udvalg selv vælger formand og næstformand.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg vælger formand og evt. næstformand.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at vælge Johannes F. Vesterby som formand og Flemming Lund som næstformand

Sagsid.: 13/100849
Sagsfremstilling
I forbindelse med starten på sidste valgperiode 2010 – 2013 vedtog det daværende Teknisk Udvalg en forretningsorden. Dette med hjemmel i styrelseslovens § 20, stk. 3.
 
På det seneste er der kommet et par mindre ændringer i styrelsesloven, som betyder, at gældende forretningsorden for Teknisk Udvalg skal tilrettes.
 
Ændringerne
Følgende tekst tilføjes i § 5, stk. 2 (med rødt):
Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af udkast til dagsorden til udvalgets medlemmer senest 4 hverdage forud for mødet. Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen.
Ændringen er helt i tråd med allerede eksisterende praksis, idet uddybende tekst og bilagsmateriale principielt altid udsendes med dagsorden.
 
Følgende tekst udgår af § 5, stk. 3 (med rødt):
Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgsmøde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – være tilgængeligt i udvalgets sekretariat i mindst 3 hverdage inden mødet.
Det anførte har reelt aldrig været praktiseret, idet alt materiale vil være udsendt elektronisk til udvalgets medlemmer 4 hverdage før mødet.
 
Følgende tekst udgår af § 9 (med rødt):
Ethvert medlem kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet – inden dettes afslutning – til beslutningsprotokollen at erklære, at sagen ønskes indbragt til afgørelse af Byrådet.
 
Direktionen har udarbejdet det som bilag vedlagte, reviderede udkast til standardforretningsorden for de stående udvalg.
 
Udkastet til standardforretningsorden forelægges Teknisk Udvalg til drøftelse og beslutning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg fremsender forslag til forretningsorden for Teknisk Udvalg til endelig godkendelse på førstkommende ordinære udvalgsmøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 12/79647
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
 
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 4. januar 2012 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege. Formålet var at modne kommunal ejendom, hvor der ikke er påtænkt en kommunal anvendelse, til salg.
 
Lokalplanprocessen har været forsinket af, at det undervejs skulle afklares, om et ønske om at etablere et palmehus ved det beskyttede værksted (Trepas) kunne realiseres.
 
Der blev på budgetforliget, den 9. september 2013, afsat penge til udvidelsen af det beskyttede værksted.
 
Forvaltningen har nu udarbejder forslag til lokalplan (nr.408) og et tillæg (nr. 6) til kommuneplan for området.
  
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger i den sydlige del af Hald Ege, vest for Egeskovvej.
 
Den sydlige del af området anvendes til almen service i form af institutioner og det beskyttede værksted Trepas. Den nordlige del af området har tidligere været anvendt til almen service, men bygningerne er i dag forfaldne og har ikke været i brug i flere år.
 
Planforhold
Området er omfattet af lokalplan nr. 99B, der udlægger området til offentlige formål, rekreative friarealer og skov- og naturområde.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 408 og et udkast til forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 408
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, almen service samt skov- og naturområde.
 
Lokalplanens formål
Lokalplanforslaget skaber mulighed for et attraktivt boligområde af arkitektonisk kvalitet i samspil med de naturmæssige, arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der allerede findes i området i dag.
 
Ydermere sikrer lokalplanforslaget, at der udlægges areal til almen service med tilhørende grønne områder og stiforbindelser i og gennem området, samt at bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, ikke nedrives. 
 
Særlige forhold og bestemmelser
Der må kun opføres ny bebyggelse inden for de udlagte byggefelter, hvilket er med til at fastholde områdets parklignende karakter, da ny bebyggelse får overordnede proportioner og en indbyrdes afstand, der hænger sammen med den eksisterende bebyggelse.
 
For at skabe en sammenhæng med den eksisterende og bevaringsværdige bebyggelse sikrer lokalplanforslaget ligeledes, at ny bebyggelse må opføres i højst 1 etage, med en højde på højst 6,5 meter, samt at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til materialevalg, farver og detaljering.
 
Ved udvidelsen af det eksisterende væksthus kan den centrale del af bebyggelsen dog opføres i højst 10 meters højde, mens gavl- og facadehøjde stadig skal være i samme maksimale højder, som den eksisterende bebyggelse i området. Dette gøres for at give mulighed for høje palmer i tilbygningen til væksthuset.
 
Før ibrugtagning af nye boliger i delområde I, skal vejene inden for planområdet omlægges i overensstemmelse med lokalplanforslaget, så trafikken i henholdsvis delområde I og IIa/IIb adskilles. Dette skal sikre, at Egevænget ikke bliver trafikmæssigt overbelastet, da der i fremtiden vil komme mere trafik i området.
 
Forslag til tillæg nr.6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune hvad angår rammeområdernes afgrænsning.
 
Med forslaget ændres rammeområdernes afgrænsning.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i den vestlige del af området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Økonomiske konsekvenser
Kommunen vil få en økonomisk gevinst ved salg af arealer i delområde I til tæt-lav boligbebyggelse.
 
Før ibrugtagning af nye boliger i delområde I, skal vejene inden for planområdet omlægges i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Dette vil være en udgift for kommunen, da der skal laves en ny overkørsel fra Egeskovvej til delområde IIa, og da vejen i delområde IIa skal lukkes af i den nordlige ende, og der her skal etableres en vendeplads.
  
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da delområde I allerede er udlagt til boligformål i kommuneplanen, og da lokalplanen derudover kun giver mulighed for en udvidelse af den almene service i delområde IIa og IIb.
 
 
Delegation
Byrådet besluttede den 22.maj 2013 (sag nr. 10) at vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af lokalplaner med kommuneplantillæg, der er af mindre betydningsfuld karakter, og som ikke har principiel betydning for kommunen, uddelegeres til Økonomi- og Ervhvervsudvalget.
 
Forvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan nr. 408 og forslag til tillæg nr.6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune ikke har principiel betydning for kommunen, og planforslaget kan derfor vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
at forslag til lokalplan nr. 408 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
at forslag til lokalplan nr. 408 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, 
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
 
 
 
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen i 1.-3. ”at” fra Teknisk Udvalg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen i 4. ”at” som foreslået af Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 13/46710
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget besluttede d. 24. april 2013 (sag nr. 7) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for detailhandel med særlig pladskrævende varer ved Heimdalsvej i Bjerringbro.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 427 og et udkast til forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Udkastet er i bilag 2.
 
Nuværende forhold
Området ligger i den sydlige del af Bjerringbro og er ca. 5 ha. Området omfatter ejendommene Heimdalsvej 1 og 5. På Heimdalsvej 1 er der tømmerhandel og byggecenter (Stark). Heimdalsvej 5 har været anvendt til betonindustri og ønskes nu anvendt til byggemarked. Der er en god trafikal adgang til området, da det ligger nær Borrevej, som jf. kommuneplanen er gennemfartsvej i kommunens overordnede vejnet. Syd for området ligger Naturvidenskabernes Hus.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 10 (fra 1977), der udlægger området til erhvervsformål.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.E2.02 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Forudgående offentlighed
Da lokalplanlægningen forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til butikker til salg af særlig pladskrævende varer (suppleringsområde), er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder. Da der er tale om en væsentlig ændring, er der gennemført fordebat.
 
Byrådet indkaldte fra den 16. maj til den 12. juni 2013 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålet var, om der gives mulighed for at etablere detailhandel med særlig pladskrævende varer i den sydlige del af Bjerringbro. Der kom 1 bemærkning under den forudgående offentlighed. Bemærkningen og forvaltningens vurdering af denne er i bilag 3 og 4.
 
Forslag til lokalplan nr. 427
Planforslaget udlægger området til erhverv inden for miljøklasse 3-5 og detailhandel med særlig pladskrævende varer. Der gives mulighed for at opføre bebyggelse på 50 % af grundarealet i op til 8,5 m højde og op til 2 etager.
 
Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune hvad angår bebyggelsesprocent og anvendelse til detailhandel med særlig pladskrævende varer. Med forslaget til kommuneplantillæg ændres bebyggelsesprocenten fra 50 % til 100 %, så planlægningen svarer til den gældende byplanvedtægts bestemmelser om bygningsomfang. Desuden udlægges der et nyt suppleringsområde BBRO.D3.3_T7, som kan anvendes til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Der fastlægges en maks. butiksstørrelse på 2.000 m2, dog med mulighed for én butik på op til 13.000 m2, og der fastlægges en samlet detailhandelsramme for området på 19.000 m2 bruttoetageareal. Da Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen indgik det som princip for planlægningen, at der skulle udlægges en detailhandelsramme på 13.000 m2. Forøgelsen er begrundet med, at planlægningen bør sikre passende udvidelses- og udviklingsmuligheder for begge ejendomme i planområdet.
 
Miljøvurdering
Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
VVM
Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter for opførelse af butikker, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da planlægningen ikke medfører en væsentlig ændring af områdets karakter.
 
Delegation
Byrådet besluttede den 22. maj 2013 (sag nr. 10) at vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af lokalplaner med kommuneplantillæg, der er af mindre betydningsfuld karakter, og som ikke har principiel betydning for kommunen, uddelegeres til Økonomiudvalget.
 
Forvaltningen vurderer, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanens retningslinje om detailhandel, og planforslagene skal derfor vedtages i Byrådet.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget., at det indstiller til Byrådet,
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, med den ændring at §1 ændres til følgende:
Det er lokalplanens formål:
 
at udlægge området til erhverv inden for miljøklasse 3-5 og detailhandel med særlig pladskrævende varer,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,
 
at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
Udvalget besluttede desuden, at udvalget på et kommende møde behandler et punkt vedr. indhold i  formålsparagraf i lokalplaner
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1.-3. ”at” fra Teknisk Udvalg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 4. ”at”.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/62013
Sagsfremstilling
Teknisk udvalg behandlede sagen på sit møde den 8. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Der er udarbejdet projektforslag for Nytorv i projektet Tilgængelighed i historiske
bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslaget er i bilag 2. Budgetskema er i bilag 3.
 
Tilgængelighedsprojektet
Projektet, der forventes realiseret medio 2015, skal gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle – uden at gå på kompromis med det bevaringsværdige miljø. Læs mere og se animationsfilm på: viborg.dk/tilgaengelighed.
 
Baggrund
Byrådet godkendte på møde den 4. september 2013 (sag nr. 34) et skitseforslag for Nytorv. Samtidig besluttede Byrådet at undersøge mulighed for flytning af Skt. Kields Brønd til anden placering på Nytorv, jf. tilgængelighedsprojektet, alternativt at brønden fjernes. Endelig besluttede Byrådet at arbejde videre med projektet for Gråbrødre Kloster.
 
Forslaget
Det nye forslag for Nytorv er revideret på baggrund af bemærkningerne fra styregruppen og Byrådet i Viborg, og efterfølgende drøftelser med forvaltningen og Realdania.
 
Nytorv er i Bevaringsplan Viborg beskrevet som et af de smukkeste torve i de danske provinsbyer, med gode proportioner og en række huse af betydelig værdi.
 
Det er forvaltningens vurdering, at forslaget på fornem vis opfylder de udfordringer og muligheder, som Nytorvs store arkitektoniske værdi giver med torvets placering på overgangen mellem den historiske by og handelsbyen. Ved gennemførelsen af projektforslaget vil torvet blive tilført en betydelig oplevelses- og anvendelsesmæssig værdi. Både torvet og de bygninger, der omkranser det, vil fremtræde mere tydeligt og præsentabelt. Torvet vil indbyde til ophold og give mulighed for aktiviteter og forskellige anvendelse som f.eks. torvehandel, koncerter, udeservering mm.
 
Der er nu indarbejdet felter med slidte brosten langs facaderne mod nord og øst og ledelinier langs torvets kanter og fra hjørnerne til cirklen i midten. Resten af torvet belægges med stokhuggede brosten, i modsætning til skitseforslaget også inden for cirklen. De nye sten på torvet sikrer sammen med de nye ledelinier tilgængeligheden og bidrager væsentligt til torvets fleksibilitet, da der herved gives mulighed for en lang række aktiviteter på torvet som for eksempel torvehandel, mulighed for opstilling af scene, udeservering med mere.
 
Forslaget indeholder fortsat en ensrettet kørebane med slidte brosten langs vest- og sydsiden, samt 20 faste parkeringsplaser langs kanten.Den ensrettede kørebane fremstår i de gamle sten som en flot kontrast til de nye stokhuggede sten, der dækker torvet i øvrigt. Brugen af granit sikrer videreførelse af byens eksisterende materiale. Da der anvendes samme type granit og inventar på Nytorv som i gågaderne, styrkes sammenhængen mellem handelsbyen og den historiske by væsentligt.
 
I forslaget er Sct. Kields brønd fjernet fra torvet, idet det skønnes, at en istandsættelse og ny placering på torvet vil koste 700.000 kr. Forslaget indeholder efter ønske fra Viborg Kommune lithomex fuger, som også er benyttet i den nye belægning i gågaderne. En lithomex fuge er en fleksibel træde- og fejefast fuge der i modsætning til en normal grusfuge minimerer drift og vedligehold. Da fugen er langtidsholdbar sikres tilgængeligheden, idet fugen ikke med tiden fjernes af fejemaskiner, vind og vejr i modsætning til en almindelig grusfuge.
 
Samtidig etableres der 20 faste parkeringspladser som sideparkering til den ensrettede kørebane. Ved særlige lejligheder kan parkeringspladserne enten inddrages som en del af torvet, eller alternativt kan antallet af P-pladserne udvides.
 
Styregruppens bemærkninger
Styregruppen for tilgængelighedsprojektet har holdt møde om projektforslaget den 25. november 2013.
 
Styregruppen består af medlemmer fra Viborg Kommune og fra de 4 fonde. Fra Byrådet deltager udvalgsformanden fra Teknisk Udvalg og fra Klima- og Miljøudvalget, mens direktøren fra Teknik og Miljø og planchefen deltager fra administrationen.
 
Gråbrødre Kloster
Kulturstyrelsen har afvist et forslag om at etablere en indvendig niveaufri adgang til Kongens Kammer i Gråbrødre Kloster, som er fredet. Begrundelsen er først og fremmest hensynet til ydermuren (middelalderen), idet forslaget dels indebærer at hæve hullet gennem ydermuren til toilettet og dels, at den nye gulvkonstruktion skal hæftes på ydermuren. Styregruppen besluttede derfor, at midlerne fra Gråbrødre Kloster – 971.960 kr. - overføres til Nytorv.
 
Nytorv
Der var enighed i styregruppen om, at skitsen for Nytorv har fået en fin udformning, der opfylder de tilgængelighedsmæssige udfordringer og muliggør et flot, fleksibelt byrum.
 
Styregruppen drøftede endvidere de dyrere poster – se afsnit om økonomi herunder. Idet det blev fremført, at de dyrere poster vedrørende lithomex-fuger, nye lamper og inventar ikke finder begrundelse i tilgængelighedsprojektet, blev det besluttet, at Viborg kommune søger at finde midlerne til de forøgede poster for nye lamper og inventar.
 
Endvidere besluttede styregruppen, at der laves to sideordnede udbud henholdsvis med og uden lithomex-fuger. Herefter tages der endelig stilling til denne post.
 
 
Økonomi
Den reviderede skitse for Nytorv koster 9,3 mill. kr. Med de overførte midler fra Gråbrødre Kloster er der 8,3 mill. kr. på budgetposten for Nytorv. Der mangler altså stadig 1 mill. kr. på budgetposten.
 
I forhold til det skitseforslag, Byrådet godkendte den 4. september 2013, er det nye forslag ændret og dermed dyrere på følgende poster:
Lithomex fuger         :                            760.000 kr.
Nye sten i cirklen      400.000 kr.
Nye lamper             :                            350.000 kr.
Nyt inventar            :                             200.000 kr.
Den sydlige vej flyttes:                           Ikke prissat
 
Forvaltningen vurderer det muligt at finde midler til posterne inventar og lamper – dels gennem overskydende inventar fra gågaden og dels gennem andre projektmidler. åfremt disse midler findes, vurderes der at mangle ca. 500.000 kr. på budgetposten for Nytorv.
 
Afhængig af resultatet af licitationen vil Torvet kunne etableres med eller uden lithomex fuger.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at midlerne for Gråbrødre kloster overføres til Nytorv,
 
at projektforslaget for Nytorv godkendes, og herunder
 
at der laves to sideordnede udbud henholdsvis med og uden Lithomex-fuger, hvorefter der tages endelig stilling til denne post
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at midlerne for Gråbrødre kloster overføres til Nytorv,
 
at projektforslaget for Nytorv godkendes, herunder
 
at der laves to sideordnede udbud henholdsvis med og uden Lithomex-fuger, hvorefter der tages endelig stilling til denne post,
 
at forslå at styregruppen finder placering til Sct. Kields Brønd i nordvestlige hjørne af torv såfremt der kan skaffes ekstern finansiering til renovering og flytning af brønden, og
 
at 0 km sten bibeholdes i projektet
 
Teknisk Udvalg tilkendegiver, at realisering af trafikplanen for så vidt angår ensretning af Ll. Sct. Hansgade udføres i forbindelse med etablering af tilgængelighedsprojektet på Nytorv
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 13/59275
Sagsfremstilling
Der foreligger en ansøgning med 2 forslag om opførelse af ny bebyggelse på ejendommen Navnløs 3-7 i Viborg.
 
De 2 forslag er viderebearbejdet på baggrund af en tidligere ansøgning, som blev behandlet af Teknisk Udvalg 14. august 2013, samt et efterfølgende møde med forvaltningen d. 1. oktober 2013.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2. Byggeteknisk rapport er i bilag 3. Ansøgningen set i forhold til Teknisk Udvalgs opstillede principper er i bilag 4. Oversigtskort over gældende lokalplaner indenfor bevaringsområdet er i bilag 5.
 
 
Tidligere politisk behandling
Teknisk Udvalg behandlede på møde den 14. august 2013 (sag nr. 7) en ansøgning om opførelse af ny bebyggelse til 6 boliger på ejendommen. Udvalget besluttede at opfordre ansøger til at fremsende et revideret projekt, hvor der tages udgangspunkt i følgende principper:
 
·           bevaring af diget navnligt langs Navnløs,
·           en lavere højde og dimensionering af den ny bebyggelse,
·           en placering af den ny bebyggelse i længere afstand fra Navnløs,
·           materialer i tegl,
·           udformning og detaljering af facaderne med sprosseopdelte vinduer,
·           ikke mulighed for udvendige trapper og altaner.
 
Teknisk Udvalg besluttede endvidere på møde den 2. maj 2012 (sag nr. 73) at meddele afslag på en ansøgning om nedrivning af den del af ejendommen, der omfatter forhusene mod Sct. Mogens Gade og Navnløs 1-7 med hjemmel i bevaringsdeklarationen.
 
 
Projektforslaget
Forslag 1
Forslaget indeholder ny bebyggelse med 6 lejligheder, som er placeret nederst på grunden langs Sct. Nikolaj Gade i en afstand på 2-4 m, idet tegningerne angiver forskellig afstand til gaden. Den ny bebyggelse har vejadgang fra Navnløs og er på 580 m2. Den eksisterende stensætning mod Navnløs nedbrydes, og der etableres 3 P-pladser herfra.
 
Bebyggelsen fremstår i 2½ etage i rød tegl og med sprosseopdelte vinduer. Bebyggelsen er placeret i en afstand på ca. 1 m fra skel mod Navnløs med en husbredde på ca. 10 m.
 
Der etableres parkering og grønne fællesarealer i gården. Der er udvendig altangang og trappe.
 
Navnløs 7 står uberørt eller ombygges med tilskud fra Viborg Kommune.
 
Forslag 2
Der etableres 2 nye bygninger på i alt 700 m2. Begge bygninger opføres i 1½ etage, med en husbredde på ca. 10 m, i rød tegl og med sprosseopdelte vinduer. Den eksisterende stensætning mod Navnløs nedbrydes, og der etableres 3 P-pladser herfra.
 
Den ene bygning placeres nederst på grunden langs Sct. Nikolaj Gade i en afstand på 2-4 m mod Sct. Nikolaj Gade, mens der er en afstand på ca. 1 m fra skel mod Navnløs. Den anden bygning placeres midt på grunden delvist i skel mod Navnløs.
 
Forslaget forudsætter, at den eksisterende bebyggelse Navnløs 7 rives ned.
 
Ansøgningen er vedlagt rapport fra Teknologisk Institut og Viborg Ingeniørerne, som påpeger, at Navnløs 7 er opført i tidstypiske materialer på opførselstidspunktet og som følge heraf vil kræve en omfattende renovering for at opfylde bygningsreglementet.
 
Ansøger ønsker at arbejde videre med forslag 2, alternativt at Viborg Kommune overtager ejendommen.
 
Planforhold
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.
 
Kommuneplan
Ejendommen er del af et beskyttelsesværdigt kulturmiljø udpeget i Kommuneplan 2013-2025 og omfattet af Retningslinie 7: Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.
 
Ifølge Retningslinie 7 skal de kulturhistoriske værdier indenfor de særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer så vidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelse eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.
 
Bevaringsplan
Området er endvidere omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972, der beskriver Navnløs som byens eneste fuldstændig uspolerede idyl.
 
Eksisterende bevaringsværdige forhold
Ejendommen ligger i Viborgs historiske midtby.
 
Ifølge Viborg Museum er Navnløs sammen med Sct. Mogens Gade unik for Viborg for såvel borgere som turister. Navnløs udgør byens bedst bevarede gamle bybillede, med forhuse øverst mod Sct. Mogens Gade, og den åbne grønne have mod øst. Navnløs rummer således en enestående fortælling om ”det andet Viborg” som håndværkernes by(de midterste bygninger langs Navnløs) og avlsbrugernes by (den åbne have for neden mod Sct. Nikolaj Gade).
 
Sammen med de kalkede huse udgør stendigerne en fin og klar afgrænsning som del af det uerstattelige bymiljø.
 
Den eksisterende bebyggelse langs Navnløs på den modsatte side af den åbne have består af tilbagetrukne solitære bygninger i 1-1½ etage, der herved respekterer den særlige åbne grønne karakter og fortællingen om avlsbrugernes by.
 
Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at de 2 nye forslag i høj grad svarer til det tidligere fremsendte forslag, som Udvalget behandlede på mødet den 14. august 2013.
 
Forvaltningen har endvidere holdt møde med ansøger den 1. oktober 2013, hvor de principper, som Teknisk Udvalg vedtog den 14. august, blev præciseret.
 
Forvaltningen vurderer, at kun få af disse principper er opfyldt, som vist i skemaet i bilag 4.
 
Det er forvaltningens opfattelse, at følgende ikke er opfyldt:
·           bevaring af diget navnligt langs Navnløs,
·           en lavere højde og dimensionering af den ny bebyggelse,
·           en placering af den ny bebyggelse i længere afstand fra Navnløs,
 
Endvidere forudsætter ansøger at nedrive forhuset Navnløs 7 i forslag 2, mens forhuset vil stå uberørt eller ombygges med tilskud fra Viborg Kommune i forslag 1. Endelig etableres der altangang og udvendig trappe i forslag 1.
 
Det fremsendte projekts forslag 2 forudsætter, at det eksisterende baghus Navnløs 3 rives ned for at overholde den fastsatte maksimale bebyggelsesprocent i kommuneplanens rammebestemmelser. Der er meddelt en nedrivningstilladelse, som dog ikke er udnyttet pt.
 
Samlet set vurderer forvaltningen, at det indsendte projekt er i modstrid med Kommuneplanens Retningslinie 7: Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, idet projektet vil medføre en væsentlig forringelse af de kulturhistoriske værdier.
 
Det er endvidere forvaltningens vurdering, at det fremsendte projekt er lokalplanpligtigt, da det indsendte projekt vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Der gælder en skærpet lokalplanpligt i byområder med betydelige kulturhistoriske værdier.
 
Da projektet vurderes i modstrid med Kommuneplanen, er kommunen ifølge planloven ikke forpligtet til at lave lokalplan.
 
Forvaltningen foreslår imidlertid, at der udarbejdes lokalplan for hele bevaringsområdet som en naturlig forlængelse af arkitekturpolitikken. En ny, samlet lokalplan vil kunne sikre det bevaringsværdige miljø, herunder sikre områdets helhed og særpræg, samt en generel opdatering af planlægningen i området.
 
Endvidere er dele af bevaringsområdet ikke lokalplanlagt i dag, hvorfor der kun er begrænset hjemmel til at behandle enkeltansøgninger her. Gennem en lokalplan kan der – i modsætning til en byggetilladelse - stilles detaljerede krav om for eksempel bebyggelsens udformning og udseende, bevaring af stensætning osv. Lokalplanen giver således bygherre en sikkerhed for, hvad han kan opføre på ejendommen. Samtidig kan Byrådet gennem en lokalplanproces sikre det historiske bymiljø og en bred inddragelse af offentligheden.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at det indsendte projekt er lokalplanpligtigt,
 
at Udvalget ikke ønsker at udarbejde lokalplan for det konkrete projekt, da det strider mod Retningslinie 7 i Kommuneplan 2013-2025, og
 
at der udarbejdes lokalplan for hele bevaringsområdet i løbet af 2014 – blandt andet ud fra de i sagen fremstillede principper for den pågældende ejendom, samt med baggrund i en vedtaget arkitekturpolitik
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 13/55654
Sagsfremstilling
Baggrund
Ejeren af Kildevej 11, 8800 Viborg har søgt om tilladelse til nedlæggelse af en del af den private fællesvej over matr.nr. 112b Viborg Bygrunde. Arealet er markeret med rødt på oversigtskortet, bilag 1. Ansøgningen begrundes primært i, at ejeren af vejarealet ønsker at anvende arealet til parkering for husstanden Kildevej 11. Ejendommens garage er under huset og er ikke bygget til nutidens større biler. jf. bilag 2.
 
Ejendommen er omfattet af deklaration om vej af 9. marts 1940, se bilag 3. Efter deklarationen skal vejarealet ”henligge som adgangsvej for Kildevej 9 og 11 og dels som vendeplads for færdslen fra Kildevej.” Der foreligger ikke oplysninger om, at der er lodsejere, der har anden ret end beskrevet i deklarationen.
 
Juridiske forhold.
I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 1, skal Viborg Kommune som vejmyndigheden tage stilling til spørgsmålet om nedlæggelse af en privat fællesvej, hvis en grundejer, der har den fornødne interesse i spørgsmålet, anmoder om det.
 
Det berørte vejareal er optaget som privat fællesvej i matriklen. Vejarealet ligger i byzone. Nedlæggelsen kan ikke ske, såfremt vejen er eneste adgangsvej til en ejendom eller er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.  
 
Høring
Ansøgningen har været sendt i partshøring i perioden 23. september til 25. oktober 2013, jf. lov om private fællesveje § 74, stk. 2. I høringsperioden har forvaltningen modtaget 8 indsigelser mod det ansøgte, se bilag 4.
 
Indsigerne mod nedlæggelsen har bl.a. gjort gældende, at arealet bruges til gæsteparkering, parkering for beboere på Kildevej som har for lidt parkeringsareal ved deres huse, parkeringsplads til fremtidige hjælpere og plejere til vejens aldrende beboere, containerplads, legeplads for børn, oplagsplads til eventuelle håndværkeres byggematerialer, parkeringsplads til håndværkeres biler, teltplads til gadefest, et alternativt sted at parkere uden at være til gene og kommende beboeres mulighed for parkering.
 
Forvaltningens vurdering
På baggrund af høringssvarene vurderer forvaltningen ikke vejen som værende af vigtighed for anden ejendom, jf. § 72, stk. 2, hvorfor Kommunen må foretage en afvejning af parternes interesser i hhv. at bevare og nedlægge vejen. Argumenter for alligevel at opretholde vejen kunne bl.a. være hensyn til privatlivets fred eller særlige trafikale fordele ved at opretholde vejen. Kommunen skal vurdere fordelen ved forandringen mod de ulemper, den giver anledning til ved en bevaring. Gennemgang af parternes argumenter fremgår af bilag 5.
 
Ved forvaltningens vurdering af sagen er der lagt vægt på, at de aktiviteter, arealet ønskes anvendt til, ikke er vejformål – f.eks. afholdelse af vejfest mm. Det er forvaltningens samlede vurdering, at færdslen på Kildevej ikke stilles væsentligt dårligere, hvis vejarealet nedlægges. Det findes heller ikke godtgjort, at mulighederne for at vende på arealet bortfalder ved nedlæggelse. Der lægges særlig vægt på ejerens ønske om øget privat liv ved at flytte vejen væk fra beboelsen. Ligeledes vægtes ejerens mulighed for parkering på egen grund tungere end de vejberettigedes ret til at vende på arealet. Det indstilles derfor, at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af vejarealet markeret med rødt på oversigtskortet, bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af vejarealet markeret med rødt på oversigtskortet, bilag 1 med i punkt anførte begrundelser.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Lund deltog ikke i beslutningen
Bilag

Sagsid.: 13/57035
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2013, at der udarbejdes et program for områdefornyelse Karup. Beslutningen blev truffet i fortsættelse af, at Ministeriet for by, Bolig og Landdistrikter d. 17. juni 2013 meddelte reservation af et ansøgt støttebeløb på 1.438.500 kr. Projektets samlede budget er 6.073.667 kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 2.877.000 kr.
 
Inden ministeriet meddeler et endeligt tilsagn om den reserverede støtte, skal der inden 1. april 2014 til ministeriet indsendes et program og Byrådets beslutning om at gennemføre programmet.
 
Der er nu i tæt samarbejde med følgegruppen i Karup og på baggrund af ansøgningen om reservation af statsstøtten, udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Karup. Programmet anbefales af følgegruppen og er vedlagt som bilag 1.
 
Programmet har 3 overordnede indsatsområder. Placering af de enkelte delprojekter fremgår af oversigtskort side 11 i programmet:
 
1. Torve, pladser, opholdsarealer m.v.
1.1 Aktivitetsområder ved Genvej, eksempelvis multibane og parkour/skateboardbane
1.2 Tilgængelighed til Karup å og Åresvad Å, eksempelvis opholdsplateau
1.3 Renovering af torv ved Bredgade/Genvej
1.4 Renovering af torv ved Østergade/Torvegade
1.5 Opgradering af tilgang og pladsen ved Helligkilden (Karup bys ældste historiske spor), beliggende på privat areal.
 
2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler
2.1 Gentænkning og nyindretning af forsamlingshuset, formål at opnå en bredere udnyttelse af huset
2.2 Aktiviteter for unge udenfor foreningsmiljøet, skal ses i sammenhæng med 1.1
2.3 Information, branding og oplysninger om Karups seværdigheder
 
3. Særlige trafikale foranstaltninger
3.1 Trafiksikring og forskønnelse i Østergade og Bredgade, et af de primære ønsker fra følgegruppen
3.2 Cykel- og gangsti, trafiksikring af skoleveje, f.eks. færdiggørelse af sti fra Kølvrå
3.3 Alhedestien reetableres i det oprindelige banetrace, et stort ønske fra følgegruppen ikke mindst set i relation til cykelturismen, kræver opkøb og evt. ekspropriation
3.4 Cykel- og gangsti til Hessellund Camping, giver nemmere adgang til Karup by for pladsens turister
3.5 Trafiksikkerhedsprojekter øvrige steder, der vil være behov for en række mindre tiltag forskellige steder i Karup by.
 
Programmets delprojekter skal være med til at sikre at Karup bliver en spændende og attraktiv by. 
 
Finansiering
Programmets samlede budget er 6.073.667 kr., hvoraf der i Viborg Kommunes budget er afsat 2.877.000 kr. til egenfinansiering og meddelt reservation af støttebeløb fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 1.438.500 kr. De resterende 1.758.167 forventes søgt fra LAG, der hidtil har haft en særlig pulje målrettet områdefornyelser med statsstøtte.
 
Dette skema viser budget for de enkelte indsatsområder og fordeling af finansiering mellem stat, kommune og LAG
 
Aktivitet
Budget
Stat
Kommune
LAG
Ansøgning, program m.v.
 400.000
 133.333
266.667
 
1 Torve, pladser m.v.
 3.000.000
 500.000
 1.000.000
 1.500.000
2 Kulturelle tiltag m.v.
 500.000
166.667
333.333
 
3 Trafikale foranstaltninger
2.173.667
638.500
1.277.000
258.167
 I alt
6.073.667
1.438.500
 2.877.000
1.758.167
 
Skemaet er en forenklet oversigt af programmets budget-, tids- og handlingsplan, side 25. I denne plan er også angivet beløb dels fra puljen ”Landsbyfornyelse 2014” og dels beløb til etablering af friarealer efter byfornyelsesloven.
 
Der er for øjeblikket uklarhed med hensyn til den fremtidige organisering af LAG og den økonomi der i givet fald vil være til rådighed. Forvaltningen vil, med udgangspunkt i den trufne beslutning om nærværende program, snarest mulig efter at der er klarhed omkring LAG, udarbejde og indsende en ansøgning til LAG.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø forslår, at Tekniks Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at programmet for områdefornyelsen i Karup med tilhørende finansieringsplan godkendes
 
at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig godkendelse
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at programmet for områdefornyelsen i Karup med tilhørende finansieringsplan godkendes,
 
at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig godkendelse
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
at der senere tages stilling til tidsplanen med baggrund i en indstilling fra følgegruppen, og
 
at der vil kunne ydes yderligere støtte til projektet, hvis midler fra eksterne bidragsydere ikke opnås
 
Flemming Lund deltog ikke i beslutningen  
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag