You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 5. marts 2014 kl. 08:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/95767
Sagsfremstilling
Ny endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 423 for en dagligvarebutik ved Agerlandsvej i Viborg
Teknisk udvalg besluttede den 2. oktober 2013 (sag nr. 3) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 423 for en dagligvarebutik ved Agerlandsvej i Viborg i offentlig høring fra den 10. oktober 2013 til den 4. december 2013.
 
I høringsperioden kom der en indsigelse fra Midt- og Vestjyllands Politi, der går på dagligvarebutikkens interne trafikale forhold. Forvaltningen opfattede indsigelsen som et høringssvar og anbefalede at dette ikke blev imødekommet.
 
Midt- og Vestjyllands Politi har efter Teknisk udvalgs behandling af sagen den 29. januar 2014 (sag nr. 6) gjort opmærksom på, at deres indsigelse var ment som et veto mod lokalplanen. Dette betyder formelt at den endelige vedtagelse af lokalplanen ikke er gyldig. Derfor har forvaltningen i samarbejde med Politiet fundet frem til en løsning, så Politiet tilbagetrækker deres indsigelse. Bygherre er indforstået med denne løsning. På baggrund af den nye løsning for de interne trafikale forhold, indstilles lokalplan nr. 423 på ny til endelig vedtagelse.
 
Det foreslås, at der placeres et hegn (fx. i form af en hæk med trådhegn på bagsiden) i mindst 1 meters højde ved den nordlige afgræsning af parkeringsområdet, så man ikke kan komme ind på parkeringsarealet fra nord. I stedet anlægges et fortov, der går fra busstoppestedet (nord for parkeringsarealet) og til det nordvestlige hjørne af grunden, så man som gående kommer ind på parkeringsarealet fra det nordvestlige hjørne.
 
Lokalplanforslaget kan ses i bilag 2. Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til ændringer i bilag 5.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 423 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014
Sagen er udsendt inden mødet og Teknisk Udvalg besluttede at optage sagen på dagsorden.
 
Indstillingen blev godkendt