You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 13. august 2014 kl. 08:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr
Fraværende Torsten Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/77468
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at igangsætte udarbejdelse af arkitekturpolitik for Viborg Kommune på baggrund af beslutninger i Teknisk Udvalg samt fastlagte principper, bemærkninger fra borgerinddragelsen og drøftelser i ekstern følgegruppe.
 
Arkitektur
Arkitektur handler om de fysiske rammer for det liv, vi lever. God arkitektur muliggør rammerne for udfoldelse af det gode liv, og er også med til at værne om de særlige kvaliteter, vi allerede har i kommunen. De arkitektoniske kvaliteter er ikke alene en berigelse for os alle i det daglige, men også en investering i et områdes udvikling og fremtid. Arkitektonisk kvalitet betaler sig og kan bidrage til at skabe mere vækst i kommunen. Arkitektur vedkommer alle, for den angår rammerne for det enkelte menneskes opvækstvilkår og livskvalitet.
 
Når byer, landsbyer og landskaber udvikler sig, er det vigtigt, at ny arkitektur afspejler vores tid. Samtidig bør vi tænke over, hvad vi efterlader som vores generations bidrag til den samlede kulturarv. Arkitektonisk kvalitet skaber merværdier, der kan måles på f.eks. øgede boligpriser, bedre tilflytningstal og tryghedsmålinger - og også værdi i form af forbedrede muligheder for lokal aktivitet, stærkere fællesskaber og generel stolthed. Når det lægges vægt på arkitektonisk kvalitet, vil Byrådet kunne synliggøre de visioner, synspunkter og hensigtserklæringer, der sætter fokus på kommunen som et godt sted at bo i, flytte til, etablere nye erhvervsvirksomheder i samt besøge som turist.
 
Udkast til forslag til arkitekturpolitik med appendiks
På baggrund af for-debatten med borgerinddragelse, anbefalinger fra følgegruppe og drøftelser i udvalg og Byrådet foreligger nu et udkast til forslag til en arkitekturpolitik for Viborg Kommune. Udkast til forslag til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 1 og udkast til forslag til appendiks til arkitekturpolitikken kan ses i bilag 2. 
 
Udgangspunktet for politikken har været, at Viborg Kommune skal være en rummelig kommune med plads til alle typer byggerier, byrum og landskaber. Det betyder, at arkitekturpolitikken særligt fokuserer på at skabe arkitektur med kvalitet og værdi i kommunens værdifulde områder og steder, som allerede er udpeget i kommuneplanen, samt for større byggerier, der ændrer væsentligt på det eksisterende sted. Dette skal dog ikke hindre virkelysten til at skabe byggerier, byrum og landskaber med arkitektonisk kvalitet alle steder i kommunen.
 
Udkastet til arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt om:
Fremtidens arkitektur
Dialog og branding
 
Derudover indeholder politikken 4 overordnede målsætninger og indsatsområder om:
1. Historisk identitet
2. Kvalitativ kommunikation
3. Byrum og byliv i byer og landsbyer
4. Klima og bæredygtighed
 
Arkitekturpolitikken understøttes af et appendiks, som uddyber og tolker de overordnede målsætninger og indsatsområder. Derudover vil politikken blive fulgt op i kommuneplanen, i særlige lokalplaner, i udvalgte vejledninger og temahæfter - og i dialog med bygherrer, i kommunale byggerier og i kommunens sagsbehandling af væsentlige, større byggeprojekter, hvor vi vil tage udgangspunkt i de overordnede målsætninger, der er fastlagt i arkitekturpolitikken. Appendiks til arkitekturpolitikken indeholder følgende temaer:
 
1. Fremtidens arkitektur: Kvalitet og brandingværdi / Dialog og kommunikation
2. Byernes bygninger: Den tætte by og den åbne by / Historien som identitetsbærer
3. Byernes rum: Byrum som generator for byliv / Trafik og tilgængelighed
4. Landsbyer og landskabets bygninger: Landsbyers skala og variation / Bygninger i landskabet
5. Teknik og klima: Oplevelsen af tekniske anlæg / Bæredygtighed og ressourcer
Anbefalinger fra ekstern følgegruppe
Der blev på baggrund af borgerinddragelsen og udvalgets beslutning herom taget initiativ til at nedsætte en ekstern følgegruppe bestående af repræsentanter fra Akademisk Arkitektforening, Viborg Fonden, KPF Arkitekter, Viborg Handel, Dansk Byggeri og Kommunesamarbejdet for boligselskaber med hjemsted i Viborg Kommune. Der er blevet afholdt 2 møder i følgegruppen i januar og april 2014, hvor principper og indhold af politikken er blevet drøftet, og følgegruppen er kommet med deres anbefalinger, som bl.a. har dannet udgangspunkt for arkitekturpolitikken. Se følgegruppens samlede anbefalinger i bilag 3.
 
Af følgegruppens anbefalinger fremgår det bl.a., at der bør ske en styrkelse af den arkitekturpolitiske indsats i form af etablering af et arkitekturråd og oprettelse af en kommunal funktion, f.eks. en arkitekturfaglig rådgiver. Rådet kan skabe bevidsthed om kvalitet i arkitekturen gennem rådgivning og anbefalinger til politiske beslutninger med fokus på helhedsorienteret kvalitet fremfor enkeltinteresser. Den arkitekturfaglige rådgiver kan være den faglige ”advokat” for de politiske beslutninger om arkitekturprojekter, der som sparringspartner for bygherrer, arkitekter og interessenter sikrer samarbejde og den arkitekturfaglige dialog. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at udvalget særligt tager stilling til følgende emner i arkitekturpolitikken:
 
·       Arkitekturscreening
·       Arkitekturråd
·       Kommunal, arkitekturfaglig rådgiver
 
Et uddybende notat om de særlige arkitekturpolitiske emner er i bilag 4. Forslagene vedr. funktionerne Arkitekturråd og Kommunal, Arkitekturfaglig rådgiver skal ses som idéoplæg, idet indholdet af funktionerne i givet fald bør fastlægges nærmere, blandt andet med baggrund i en vurdering af ressourceforbruget. Ønskes funktionerne oprettet, vil den nærmere fastlæggelse således blive forelagt politisk.
  
Den videre proces
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter arkitekturpolitikken – herunder de særlige arkitekturpolitiske emner i bilag 4 – så forvaltningen kan fremlægge et eventuelt redigeret forslag på udvalgsmødet den 3. september 2014 med henblik på en offentliggørelse i 8 uger. Forslag til arkitekturpolitik for Viborg Kommune med Appendiks vil herefter, efter forelæggelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, kunne fremlægges i offentlig høring fra den 1. oktober (Arkitekturens Dag) til den 25. november 2014.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller
 
at Teknisk Udvalg drøfter Forslag til arkitekturpolitik med henblik på en fornyet forelæggelse for udvalget på det næste ordinære udvalgsmøde
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller desuden, at Teknisk Udvalg særligt drøfter og beslutter,
 
om følgende elementer skal indgå som del af det forslag til arkitekturpolitik, der fremlægges i offentlig høring:
 
·           arkitekturscreeningen
·           et kommunalt arkitekturråd eller et arkitekturråd
·           en kommunal, arkitekturfaglig rådgiver
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg drøftede forslag til arkitekturpolitik med henblik på en fornyet forelæggelse for udvalget på det næste ordinære udvalgsmøde. Forslaget rettes til på baggrund af drøftelsen i udvalget.
 

Sagsid.: 13/2252
Sagsfremstilling
 
Teknisk Udvalg besluttede den 30. april 2014 (sag nr. 10) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg i offentlig høring fra den 8. maj til den 2. juli 2014.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Lokalplanforslaget fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 435
Lokalplanforslaget sikrer, at området kan udlægges til åben-lav boligbebyggelse samtidig med, at der tages hensyn til den sønære beliggenhed. Dette gøres ved, at der udlægges et grønt forareal mod Søndersø, der bl.a. sikrer en afstand på mindst 15 m mellem søen og ny bebyggelse, samt via bestemmelser om den maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocent og ny bebyggelses udseende. Lokalplanforslaget sikrer ligeledes, at den eksisterende stiforbindelse langs Søndersøvej kan forbedres, således at stien får samme bredde inden for lokalplanområdet, som den har langs Søndersø sydvest for lokalplanområdet.
 
Kommuneplan
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslaget som er i bilag 3.
   
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
A. Veje, stier og parkering
B. Ny boligbebyggelse
C. Ubebyggede arealer
D. Lokalplanområdets afgrænsning
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
Flere høringssvar går på et ønske om at få udvidet vejen inden for lokalplanområdet, da der opstår problemer på vejen, når større køretøjer skal krydse hinanden.
 
Forvaltningen anbefaler at vejen ikke udvides, da det ikke er ønskeligt at lave Søndersøvej til en oplagt gennemfartsvej, og derved få ledt yderligere trafik gennem området. Forvaltningen anbefaler i stedet, at man i forbindelse med udvidelse af stien indtænker en form for chikaner/helleanlæg på vejen, så der kun kan passere ét køretøj ad gangen, hvilket vurderes at kunne skabe en bedre trafiksikkerhed i området.
 
To høringssvar går på, at man gerne vil have ændret lokalplanområdets afgrænsning, så der gives mulighed for yderligere bebyggelse/udstykning på Søndersøvej 64 og 72.
 
Lokalplanområdets afgrænsning følger afgrænsningen af rammeområdet i kommuneplanen. Rammeområdet har været udlagt på denne måde i kommuneplanen i adskillige år, som udtryk for Byrådets ønske om at yderligere udstykning i området skal begrænses, på grund af områdets beliggenhed ud mod det åbne land. Det er forvaltningens vurdering, at afgrænsningen bør fastholdes.
 
Hvis der gives mulighed for, at en enkelt grundejer kan få en større del af grunden med i rammeområdet, for at kunne udstykke yderligere, må det forventes, at adskillige grundejere i området vil fremkomme med ønsker om det samme.
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at der på grund af beliggenheden så tæt på søen, og i kanten af ”den grønne kvadrant”, ikke bør gives mulighed for yderligere bebyggelse af helårsboliger på søsiden af Søndersøvej.
 
Forvaltningen anbefaler at bemærkningen ikke imødekommes. Der er allerede i Kommuneplanen taget stilling til, at der kan bygges boliger i området, og det vurderes desuden, at de skærpede krav til bebyggelsens udformning og placering på søsiden af Søndersøvej sikrer, at der tages hensyn til beliggenheden.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Hvis stiforbindelsen skal forbedres inden for området, vil det medføre en udgift for Viborg Kommune ved omlægning af stiforløbet (herunder etablering af støttemur og terrænregulering), samt ved ekspropriation af den del af Søndersøvej 55A og 55B, der skal inddrages til sti. Det vil samtidig medføre en udgift for Viborg Kommune, hvis der skal etableres chikaner/helleanlæg på Søndersøvej, for at skabe en bedre trafiksikkerhed i området.
 
Særlige forhold og bestemmelser
Der er, i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget, ansøgt om forhåndsvurdering af tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Søndersøvej 57A og opførelse af nybyggeri. Hovedbygningen på Søndersøvej 57A er i dag udpeget med en høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 4). I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 435 ændres bygningen til en middel bevaringsværdi (SAVE-værdi 5) - begrundelsen for dette er beskrevet i lokalplanforslaget. Forvaltningen forventer derfor at meddele nedrivningstilladelse.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforsalget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 435 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at trafikforhold ikke reguleres i denne lokalplan. Udvalget vil tage hånd om dette på et senere tidspunkt.
Bilag

Sagsid.: 14/38594
Sagsfremstilling
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 18. juni 2014 (Tillægsreferat - sag nr. 1) at igangsætte tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 363, for at muliggøre en udvidelse af JP Groups eksisterende lagervirksomhed på Agerlandsvej 2a i Viborg. Lokalplantillægget omfatter hele lokalplanområdet, men indeholder fortrinsvis ændringer og tilføjelser til bestemmelser, der vedrører delområde Ib og ejendommene Hjulmagervej 2 og 2A i Viborg.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Projektforslagets situationsplan er i bilag 2.
 
Nuværende forhold
Lokalplanområdet anvendes i dag til erhvervsområde og grønt rekreativt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej og omfatter et areal på i alt ca. 43,8 ha. Delområde Ib omfatter ca. 1,2 ha og ligger i lokalplanområdets nordlige hjørne op mod Ndr. Ringvej. Delområdet er ubebygget og afskærmes af beplantning mod Agerlandsvej, Ndr. Ringvej og naboejendommen mod nordvest.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 363, der udlægger arealer til erhverv inden for miljøklasserne 1-5 samt offentlige grønne områder. Delområde Ib er i dag udlagt til administrativt erhverv i miljøklasse 1-2. Den tilladte bebyggelsesprocent er 30. Projektforslaget til udvidelse af JP Groups lagervirksomhed er således ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvad angår anvendelse og bebyggelsesprocent indenfor delområde Ib. Udarbejdelsen af lokalplantillægget er igangsat efter reglerne om frikommuneforsøg.
 
Kommuneplan
Delområde Ib ligger i rammeområde VIBNV.E1.03 i Kommuneplan 2013 – 2025, der tillader erhverv i miljøklasse 1-3 og en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 363
Det er lokalplantillæggets hensigt:
 
·           At give mulighed for at der må opføres bygninger til lettere erhverv (Miljøklasse 1-3) i delområde Ib.
·           At bebyggelsesprocenten indenfor delområde Ib hæves til 50.
·           At give tilladelse til, at der kan terrænreguleres med optil +2,5 m mellem byggelinier og vejskel mod Ndr. Ringvej og Agerlandsvej.
·           At sikre, at den afskærmende beplantning på de ubebyggede arealer langs Ndr. Ringvej og Agerlandsvej opretholdes.
·           At sikre de særlige drikkevandsinteresser i området.
Udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg er i bilag 3.
 
Bindinger
Ny bebyggelse placeres, så vejbyggelinierne på 50 m langs Ndr. Ringvej og 20 m langs Agerlandsvej respekteres.
 
Arkæologi
Viborg Museum har i forbindelse med udarbejdelsen af gældende lokalplan (2009) og igen i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplantillægget (2014) vurderet, at der er betydelig sandsynlighed for forekomst af ukendte fortidsminder indenfor dele af lokalplanområdet og indenfor hele delområde Ib. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning) af området inden bygge- og anlægsarbejder påbegyndes.  
 
Miljøvurdering
Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at forslaget til lokalplantillægget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 363 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 14/21859
Sagsfremstilling
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 30. april 2014 (sag nr. 12) at igangsætte forslag til lokalplan nr. 444 Almen service ved Vorningvej i Hammershøj. Planlægningen skal give mulighed for at opføre en ny daginstitution i tilknytning til Hammershøj Skole. Den nye institution skal erstatte de to nuværende daginstitutioner Jernbanegade 27 og Høegsvej 2 i Hammershøj. Oversigtskort er i bilag 1. 
 
Nuværende forhold
Området ligger i den vestlige del af Hammershøj og anvendes i dag til Hammershøj Skole samt til idræts- og fritidsaktiviteter. Området afgrænses mod øst af Vorningvej og en parcelhusbebyggelse, mod nord, syd og vest af åbent land. 
 
Projektforslaget
Den nye institution skal indeholde børnehavepladser til 70 børn og 20 vuggestuepladser. Den skal etableres dels i skolens eksisterende bygning og dels i en tilbygning til skolen. Daginstitutionens samlede areal (ombygning + tilbygning) er beregnet til ca. 846 m2. Forvaltningen vurderer, at etablering af daginstitution i tilknytning til skolen, vil medføre en markant øget trafikbelastning i området. Projektbeskrivelse for ny daginstitution ved Hammershøj Skole er i bilag 2.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 37, Tjele Kommune, der udlægger området til skoleformål, herunder idræt samt visse andre fritidsaktiviteter og rekreative anlæg. Projektforslaget er i konflikt med lokalplanens bestemmelser om formål og anvendelse. Det, sammenholdt med den øgede trafik som følge af ændringen, betyder, at forvaltningen vurderer, at gennemførelse af projektet vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune udlagt til almen service.
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
 
Forslag til lokalplan nr. 444
Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en ny daginstitution i tilknytning til Hammershøj Skole. Forslaget sikrer at trafikken til og fra området kan afvikles på en tryg og sikker måde, ved at adskille trafikken for bløde og hårde trafikanter og ved at adskille trafikken til daginstitutionen mod nord fra trafikken til skole og idrætsfaciliteterne mod syd. Lokalplanforslaget har tillige til formål at sikre områdets særlige drikkevandsinteresser. Forslag til lokalplan nr. 444 Almen service ved Vorningvej i Hammershøj er i bilag 3.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund på en del af området, da der tidligere er registreret bebyggelsesspor fra den tidligste jernalder ca. 500 m sydøst for området samt en gravhøj indenfor 500 m nord for arealet. Placeringen af de til højene knyttede bopladser kendes ikke. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
 
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 444 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 14/33290
Sagsfremstilling
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 18. juni (sag nr. 5) at igangsætte udarbejdelsen af et Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A, der skal muliggøre en udvidelse af Asmildkloster Landbrugsskole. Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til Helhedsplan er i bilag 2
 
Nuværende forhold
Området afgrænses af Randersvej mod syd, af Nørresø, Nørresøvej og en mindre skovbeplantning mod vest, af Asmildklostervej og den nye landsret mod øst og af Helvegsdalen og fredskov mod nord. Området anvendes i dag til uddannelses- og kursusinstitutioner (Blandt andet Asmildkloster Landbrugsskole), rådgivningsvirksomhed samt til kollegier og boliger til unge.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 93A, der fastlægger området anvendelse til centerformål og grønt område. Projektforslaget til udvidelsen af Asmild Kloster landbrugsskole er i strid med gældende lokalplan i forhold til bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Lokalplantillægget er igangsat som et frikommuneforsøg. 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.C3.03 i Kommuneplan 2013 - 2025.
Forslaget til lokalplantillæg er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A
Lokalplantillægget ændrer følgende i forhold til den gældende lokalplan:
·           Giver mulighed for en mindre udvidelse af eksisterende byggefelt mod vest (til ny hal og auditorium) og sikre at al bebyggelse placeres udenfor søbeskyttelseslinien.
·           Sikrer, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn, ved at stille krav om, at kælderetager fritlægges mod lavestliggende terræn.
·           Justerer materialekravene, så det bliver muligt at give ny bebyggelse et mere tidssvarende udtryk.
·           Giver mulighed for, at det område som er udlagt til grønt område i gældende lokalplan, også kan anvendes til idræts- og fritidsaktiviteter samt rekreative formål.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A er i bilag 3
 
 
Bindinger
Der er en søbeskyttelseslinie i området. Arealet mellem søen og søbeskyttelseslinien er udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. Lokalplantillægget tager højde for disse bindinger ved at placere al bebyggelse bag søbeskyttelseslinien og ved at sikre, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn. Hele området ligger indenfor en skovbyggeline. Projektforslaget kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på ukendte væsentlige fortidsminder på en del af området, da der tidligere er udgravet bebyggelse fra bronzealder på de tilstødende arealer øst for. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
 
Miljøvurdering
Da planforslaget  kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget  antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget  vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplantillæggets redegørelse
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A Område ved Asmild Landbrugsskole vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 14/12403
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19.3.2014 (sag nr. 11) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en erhvervsvirksomhed ved Hobrovej ved Roum. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger ca. 300 m. nordvest for landsbyen Roum og udgør et areal på ca. 5,6 ha. Området afgrænses af marker og skov mod vest, syd og øst og mod nord af en automekaniker og en bolig, der ligger i tilknytning til virksomheden. Hobrovej løber gennem området og virksomhedens bygninger er placeret på begge sider af vejen. Området ligger i landzone og foreslås med planlægningen at forblive i landzone. Området anvendes til erhvervsvirksomhed og landbrugsjord.
   
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af et rammeområde i Kommuneplan 2013-2025. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da der gives mulighed for byggeri inden for et område udpeget til værdifulde landskaber. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Forudgående offentlighed
Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder og berører et område der er udpeget som værdifulde landskaber, er der gennemført forudgående offentlighed.
 
Byrådet indkaldte fra 3. til 16. april 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var, hvor meget og hvor store bygninger skal der være mulighed for at bygge i området og hvordan sikres der en harmonisk tilpasning af virksomhedens bygninger og anlæg i forhold til omgivelserne? Der kom ingen bemærkninger under den forudgående offentlighed.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 438 og et udkast til forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 438
Lokalplanen udlægger areal til erhverv i miljøklasse 2 – 4 og giver mulighed for en udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed i landzone.
 
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang og materialer, som beskrevet nedenfor, så der tages hensyn til omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a. varetagelse af interesserne i forhold til Natura 2000-område og § 3-område i områdets nordøstlige ende, ved ikke at give mulighed for ny bebyggelse og anlæg i disse.
 
 
  
Særlige bestemmelser
Lokalplanen er udarbejdet som en landzonelokalplan.  For den del af lokalplanen, der vedrører det ansøgte projekt om opførsel af produktions- og lagerhal er der bonusvirkning. Til andet nybyggeri og anlæg inden for området skal der søges landzonetilladelse i hvert enkelt tilfælde.
 
Forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da der gives mulighed for byggeri inden for område udpeget til værdifulde landskaber, jf. Kommuneplanens retningslinje 11. Med forslaget ændres på afgrænsningen af de værdifulde landskaber og der oprettes et nyt rammeområde 05.LA.03_T27.
 
Bindinger
I den nordlige del ligger en mindre del af området inden for og op til et Natura 2000 område, § 3-område (surt overdrev). Ligeledes ligger den nordlige del inden for sø- og åbeskyttelseslinje til Skravad Bæk. Lokalplanen sikrer, at der ikke sker påvirkning af arealer med naturbeskyttelsesinteresser, da lokalplanen foreskriver at disse skal friholdes for nybyggeri, anlæg og terrængændringer.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i en del af området, da området topografisk ligger omkring en slugt, og især ved den syd-vestligste dels placering på en højning er oplagt til forhistorisk bebyggelse. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
  
Miljørapport
Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene giver mulighed for udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed, der kan påvirke et udpeget naturbeskyttelsesområde væsentligt. Der er derfor til planforslagene udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 3.
 
Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. I miljørapporten fokuseres der på:
·      Natura 2000
·      Bilag IV-arter
·      Værdifulde landskaber 
·      Trafiksikkerhed   
    
Det konkluderes i miljørapporten, at:
 ·           Natura 2000-områder og bilag IV-arter ikke vil blive påvirket af planen, da lokalplanen ikke giver mulighed for byggeri eller andre aktiviteter inden for udpegningen,
·           En ændring af afgrænsningen af de værdifulde landskaber er hensigtsmæssig, da en del af landskabsudpegningen har mistet værdi pga. eksisterende erhvervsbyggeri og terrænregulering i forbindelse hermed,
·           At udvidelsen mindsker arbejdskørsel hen over Hobrovej samt uden for området og at trafiksikkerheden i forbindelse med krydsende arbejdskørsel hen over Hobrovej kan forsøges imødekommet med skiltning for erhvervskørsel.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
  
 
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 
at forslag til lokalplan nr. 438 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
at forslag til lokalplan nr. 438 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
 
 
Bilag

Sagsid.: 14/42857
Sagsfremstilling
Ørum Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg i erhvervsområdet i Ørum på Industrivej 17. Oversigtskort er i bilag 1. Det er kommunen, der ejer arealet. Varmeværket spørger kommunen om prisfastsættelsen og ønsker at kommunen starter en udbudsrunde for et samlet køb af tre matrikler i erhvervsområdet. Forvaltningen vurderer, at Teknisk Udvalg først skal tage stilling til den planlægningsmæssige del af projektet, og derefter kan Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til henvendelsen om nedsættelse af grundprisen. Varmeværkets anmodning er i bilag 2, og en situationsplan for et solvarmeanlæg er i bilag 3.
 
Projektforslaget
Ørum Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg med en solfangerflade på 6.300 m2, der overslagsmæssigt kan dække ca. 25 % af varmeværkets årsproduktion. Solvarmeanlægget, skal ud over den direkte brændselsbesparelse, ses som det første trin til, at det eksisterende varmeværk på længere sigt flyttes til erhvervsområdet. Ud fra tekniske hensyn er det derfor meget vigtigt, at solfangeranlægget ligger så tæt som muligt på et kommende varmeværk.
 
Endvidere er det vigtigt at placere solfeltet nær det eksisterende varmeværk, som fremtidig bliver en pumpestation med nødlastfunktion, og nær de fremtidige udstykningsområder syd for hovedvejen/industriområdet. I projektforslaget er det samlede grundareal til solfangerne på 24.125 m2. I dette areal indgår en mulighed for at udvide solfangerarealet fra 6.300 til 8.568 m2. Desuden bruges et areal på 1.886 m2 til teknikbygning og tank og der er reserveret et areal på 5.953 m2 til et fremtidigt varmeværk.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 65 for et erhvervsområde ved Industrivej. Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til lettere industri, værksteds- og lagerindustri samt garageanlæg mv. samt til forretningsvirksomhed med tilknytning til de pågældende erhverv. Forvaltningen vurderer, at solvarmeanlægget ikke er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til lettere erhverv og herunder også tekniske anlæg. Der gælder følgende særbestemmelsen for rammeområdet: ”Bygningshøjde: Maks. 8,5 m, dog kan siloer og lignende gives en højde på maks. 15 m.
Anvendelse: Miljøklasse 1-4”. Varmeværket har oplyst, at anlæggets tanke ikke vil overstige en højde på 15 m.
 
Forvaltningen formoder, at et evt. fremtidigt varmeværk, som indgår i projektforslaget afhængig af type vil kunne etableres i miljøklasse 1-4. ifølge Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning kan små decentrale kraftvarmeværker være miljøklasse 3-4.
 
Det på situationsplanen viste areal til et evt. fremtidigt varmeværk ligger ca. 100 m fra de nærmeste boliger, hvilket er vist i bilag 4. Dette svarer til den vejledende mindste afstand fra anlæg i miljøklasse 4 til boliger, som er angivet i kommuneplanen. Et evt. fremtidigt varmeværks miljøbelastning af omgivelserne afhænger bl.a. brændselstypen (f.eks. gas, træ, halm), transportbehov og anlæggets effekt. Nogle brændsler vil være problematiske i forhold til transport og oplag, hvilket kan være generende for de nærmeste boliger samt boliger ved adgangsvejen fra Industrivej og Tjelevej.
 
Tillæg nr. 17 til kommuneplanen fastlægger en retningslinje for solenergianlæg.
Jf. retningslinjens pkt. 5 skal der ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn ved planlægning og etablering af solenergianlæg. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at planlægge hensigtsmæssigt for et solvarme- og varmepumpeanlæg på det pågældende areal i forhold til disse hensyn. Desuden skal der jf. retningslinjens pkt. 6 etableres afskærmende beplantning omkring solenergianlæg. Projektforslaget viser en sådan afskærmende beplantning. Forvaltningen vurderer samlet set, at projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Tillæg som følge af frikommuneforsøg
Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, herunder også i bestemmelser om formål og anvendelse, og giver mulighed for, at der kan laves tillæg til en gældende lokalplan, hvor høringsperioden også kan nedsættes til 4 uger. Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Viborg Kommune vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget, da det er en mindre ændring, der ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø eller i sig selv er lokalplanpligtig. Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 65 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer som fremgår af tillægget.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 65, som medfører følgende ændringer:
 
·           At det bliver muligt at anvende området til tekniske anlæg til kollektiv varmeproduktion i form af solfangeranlæg og et evt. fremtidigt varmeværk som vist på situationsplanen i bilag 3.
·           At et evt. fremtidigt varmeværk kan etableres, hvis det ikke medfører transport og oplag af brændsler, som er generende for de nærmeste boliger samt boliger ved adgangsvejen fra Industrivej og Tjelevej.
·           At der fastlægges bestemmelse om den maksimale højde på skorstene til et evt. fremtidigt varmeværk.
·           At det sikres, at større tanke etableres i en lys grå farve.
·           At der stilles krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring solfangeranlæg. Beplantningen skal mindst opnå en højde svarende til solfangernes højde over terræn.
·           At der ikke bliver mulighed for at opføre eller indrette boliger i erhvervsområdet.
 
Rummelighed i erhvervsområde
Der er ét erhvervsområde i Ørum på 7,0 ha, som er lokalplanlagt og byggemodnet. Den gældende lokalplan er vedtaget den 8. februar 2000. Arealet er kommunalt ejet, og af arealet er de 5,0 ha til salg.
 
Alternative placeringsmuligheder
Ørum Varmeværk har i samarbejde med forvaltningen undersøgt følgende alternative placeringsmuligheder i og omkring Ørum sideløbende med placeringen i erhvervsområdet. Placeringsmulighederne er vist på bilag 5.
 
Placering A     Ved Tjelevej nord for sportsplads
Placering B     Vest for erhvervsområdet
Placering C             Syd for erhvervsområdet 
 
Varmeværket foreslog placering A, som forvaltningen vurderede ikke er hensigtsmæssig i forhold til Ørum Vandværk og i forhold til områder med særlige drikkevandsinteresser. I henhold til Vandplanernes retningslinje 41 kan arealet kun udlægges til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer. Hvis kommunen planlægger for et solvarmeanlæg på placering A, er der risiko for et statsligt veto.
 
Som alternativ til placering A har forvaltningen undersøgt placeringerne B og C, hvor der dog er forhold omkring adgangsbegrænsninger og byggelinjer, som skal afklares med Vejdirektoratet. Under forudsætning af at der kan gives de fornødne tilladelser til disse vejmæssige forhold, har forvaltningen vurderet, at placering B og C er planlægningsmæssigt mere egnede end placering A. Varmeværket ønsker imidlertid at arbejde på en placering i erhvervsområdet.
 
Særlige forhold
Drikkevandsinteresser
Den ønskede placering af solvarmeanlægget er i et indvindingsopland til Ørum vandværk. I henhold til Vandplanernes retningslinje 40 skal der tages hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcer inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger – også ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer. Det kan i nogen tilfælde medføre et redegørelseskrav for kommunen, men dette vurderes ikke at være tilfældet i denne sag, da solvarmeanlæg er et mindre grundvandstruende anlæg (anført på tilladelseslisten), og da den ændrede arealanvendelse umiddelbart ikke anses som mere grundvandstruende end den eksisterende anvendelsesmulighed i erhvervsområdet.
 
Godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven
Etablering af et solvarme- og varmepumpeanlæg kræver en projektgodkendelse af Byrådet i henhold til varmeforsyningsloven. En godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven kræver, at projektet fremmer en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi.
 
VVM
Det konkrete projekt er omfattet af kravet om VVM-screening. Hvis screeningen viser, at projektet kan påvirke miljøet, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, som skal i høring i mindst 8 uger.
 
Økonomiske konsekvenser
Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning. Ørum Varmeværk har endnu ikke ansøgt om en kommunegaranti til at optage lån i KommuneKredit. Det er normal procedure, at et varmeværk først søger om kommunegaranti, efter at projektet er godkendt efter varmeforsyningsloven. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling, inden projektet igangsættes.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for lokalplanlægningen:
Planlægning opstartes        Medio 2014
Planforslag til vedtagelse  Ultimo 2014
Endelig vedtagelse             Primo 2015
Efter Teknisk Udvalgs stillingtagen til den planlægningsmæssige del af projektet forven
 
Køb af arealer
Såfremt Teknisk Udvalg er positive over for den planlægningsmæssige del af projektet forventes det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler Ørum Varmeværks henvendelse om en udbudsrunde for et samlet køb af tre matrikler i erhvervsområdet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt. Forinden den videre proces iværksættes tager forvaltningen kontakt til ansøger med henblik på  afklaring omkring jordhandel og alternative placeringsmuligheder.
Bilag

Sagsid.: 14/38585
Sagsfremstilling
 
Ejeren af et område nord for Hjarbæk, der i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområde (HJAR.S1.05) har søgt om at måtte udstykke 25 sommerhusgrunde. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Området er i dag landbrugsjord og sydvest i området er en skrænt, der i dag er tæt bevokset. Mod nord ligger Hjarbæk Fjord Camping og mod vest et ældre sommerhusområde. Mod syd er landbrugsarealer. Udstykning af de 25 sommerhusgrunde forudsætter, at der vedtages en lokalplan, der overfører området til sommerhusområde. Ansøger lader lokalplanforslag udarbejde af konsulent.
 
Projektforslaget
Lodsejeren ønsker at udstykke 25 grunde i varierende størrelse. I forslaget indgår 3 vejadgange til området. Den østligste del af området friholdes for byggeri, da det er omfattet af strandbeskyttelseslinie. Den maksimale bebyggelsesprocent er 15, dog med et maksimalt etageareal pr. grund på 200 kvm. Bygninger over 200 kvm opdeles. Bebyggelsen indpasses det skrånende terræn. Der ønskes mulighed for at anvende både træ, tegl og naturmaterialer til facader
 
Planforhold
Området er for langt størstedelens vedkommende udlagt til sommerhusområde i kommuneplanen. Området blev udlagt ved landsplandirektiv i 2010. Planloven giver ellers ikke mulighed for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. En del af den sydligste adgangsvej til området ligger uden for kommuneplanens rammer. Dette delvist for at sikre en vinkelret tilslutning af vejen til Hulager. Forvaltningen vurderer at en vinkelret tilslutning er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Den vestligste del af området ligger inden for strandbeskyttelseslinie. Der er her forbud mod både byggeri, anlæg og ændring af områdets tilstand.
 
Vurdering
Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår de bebyggelsesmæssige rammer og udstykningsplanen. Etablering af vej ad den nuværende Hulagerstien vil kræve ændring af kommuneplanen. Uanset, der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, vurderer forvaltningen at det vil være lovligt at udvide område med et lille areal, da udvidelsen alene anvendes til vej. Ansøger begrunder ønsket om den sydlige adgangsvej (ad Hulagerstien) med terrænforholdene. Ansøger oplyser, at det vil være vanskeligt at forberede grunden til bebyggelse og opføre bygningerne hvis dette alene skal foregå fra en vej nord for grunden, da skrænten, på den nordligste del af grundene, er så stejl at det vil være vanskeligt at køre med maskiner.
 
Forvaltningen vurderer dog, at det ville være mere hensigtsmæssigt at bibeholde Hulagerstien som sti og at vejbetjene alle områdets grunde fra den hesteskoformede vej med tilslutning til Hulager to steder. Med kun den ene adgang fra Hulager vil der være bedre sammenhæng i området, ligesom Hulagerstien vil være mere attraktiv som adgang for gående til stranden. Forvaltningen vurderer, at der med en ændret udstykningsplan er muligt både at placere indkørsel til og at bygge på de sydligste grunde på en hensigtsmæssig måde.
 
Hvis der skal skabes vejadgang ad areal, der – som vejadgangen ad Hulagerstien - ligger uden for den nuværende kommuneplans afgrænsning, forudsætter det som nævnt, at der vedtages kommuneplantillæg. Kompetencen til at beslutte dette, ligger hos Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at lokalplanen for så vidt angår bebyggelsesregulererende bestemmelser og principper for udstykning følger ansøgningen. Forvaltningen foreslår desuden, at ansøger henvises til at etablere vejadgang inden for det gældende kommuneplanområde.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
 
Planlægning opstartes                   Medio august 2014
Planforslag til vedtagelse               Primo oktober 2014
Endelig vedtagelse                        Ultimo januar 2015
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet, inden for den gældende kommuneplanafgrænsning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 12/19937
Sagsfremstilling
Byrådet har den 19. juni 2013 (sag nr. 22) besluttet at reservere 2 mio. kr. til udviklingspuljen til ombygning af kommuneveje til modulvogntog. Vejdirektoratet er ved at ombygge følgende statsveje, således at de er klar til modulvogntog:
·           Rute 13 mellem rundkørslen ved Vestermarksvej i Viborg og afkørsel 32 på motorvej E45 ved Aalborg
·           Rute 16 mellem Sønder Ringvej og Hestedalvej i Viborg
·           Rute 26 mellem Viborg og Skive
 
Ombygningerne er en del af Transportaftalen af 21. marts 2013. Viborg Kommune har sammen med transportbranchen ansøgt om strækningerne på rute 13 og 16. Viborg Kommune har efter Transportaftalen rettet henvendelse til transportbranchen for at høre, om der er nogle virksomheder, der ønsker at komme på modulvogntogsnettet. Ombygning af kommuneveje til modulvogntog skal ske via virksomhedsordningen, og finansieres af kommunen og/eller virksomheden.
 
Viborg Kommune har nu modtaget 3 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive koblet på modulvogntogsnettet. Ansøgningerne er videresendt til Vejdirektoratet, som har foretaget en indledende screening af kommunevejene fra statsvejen til virksom­hedens indkørsel. Screeningerne viser, hvor der skal ske ændringer af kommunevejene, for at der kan gives tilladelse til at køre med modulvogntog på dem. Screeningen har vist følgende behov for ombygning af følgende kryds:  
 
·           Genan A/S, Viborg: Det kræver en ombygning af benet ind til Jegindøvej i rundkørslen Holstebrovej/Jegindøvej.
·           Fragtmandscentralen, Viborg: Det kræver ombygning af rundkørslen Holstebrovej/Jegindøvej, ombygning af rundkørslen ved Jegindø­vej/Ålandsvej/Katmosevej/Livøvej for ligeudkørsel og ombygning af krydset ved nedkørslen fra Vestre Ringvej til Katmosevej.
·           Jørvi Transport A/S, Bjerringbro: Det kræver ombygning af 6 kryds fra Bjerringbro til rundkørslen ved Århusvej/Vejlevej for, at virksomheden kan komme til modulvogntogsnettet på rute 13. Forvaltningen foreslår, at der tilkobles en rådgiver, der kan undersøge, hvad disse ombygninger koster. Herefter sendes en sag til Teknisk Udvalg, der tager stilling til, om krydsene skal ombygges.
 
Vejdirektoratet har tilbudt, at Viborg Kommune kan koble sig på deres ombygning af rundkørslen ved Holstebrovej, og de vil også føre tilsyn med rundkørslen ved Katmose­vej. Men det er ikke muligt i henhold til Viborg Kommunes interne udbudsregler, idet Vejdirektoratets rådgiver ikke er lokal. Samtidig er der ikke givet anlægsbevilling til Viborg Kommunes del af projektet. Da Vejdirektoratet allerede har iværksat deres del af projektet, kan Viborg Kommune ikke nå at gøre brug af Vejdirektoratets tilbud, og rundkørslen vil derfor blive ombygget af 2 omgange.
 
Der skal gennemføres rådgiverudbud og entreprenørudbud for ombygning af de 3 kryds i Viborg vestby. Det forventes, at ombygningerne kan foretages for 1,5 mio. kr. Dertil kommer udgifter til rådgiver for undersøgelse af de 6 kryds mellem Bjerringbro og rute 13. Dette forventes at kunne foretages for 50.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”ombygning af kommuneveje til modulvogntog”, og  
at anlægsudgiften på 1.550.000 kr. finansieres ved nedsættelse af budgetrammen (drift) på politikområdet politisk organisation med 1.550.000 kr. i 2014.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”ombygning af kommuneveje til modulvogntog”, og  
at anlægsudgiften på 1.550.000 kr. finansieres ved nedsættelse af budgetrammen (drift) på politikområdet politisk organisation med 1.550.000 kr. i 2014.

Sagsid.: 12/119641
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen om prioritering af cykelstiprojekter på sit møde den 5. marts 2014 (sag nr. 14). Udvalget besluttede at prioritere følgende cykelstier i uprioriteret rækkefølge:
 
·           Ørum Skole, Burrehøjvej
·           Mønsted Skole, Langgade – Mønsted Skovvej
·           Sti over Tange Sø
·           Rødding – Viborg
·           Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro
·           Gl. Aalborgvej i Viborg
 
Udvalget besluttede, at der skulle søges om tilskud til projekterne i den statslige cykelpulje 2014. Udvalget besluttede endvidere at deltage i et projekt med Herning Kommune om en fælles ansøgning til Statens Cykelpulje vedrørende opgradering af Alhedestien mellem Herning og Viborg med indsats i Karup By. Herning Kommune har efterfølgende alligevel ikke ønsket at ansøge Cykelpuljen i indeværende år for så vidt angår opgradering af Alhedestien.
 
Forvaltningen har henvendt sig til Silkeborg Kommune med henblik på at søge til et fælles projekt over Tange Sø. Silkeborg Kommune har imidlertid ikke prioriteret denne strækning og ville således ikke medvirke til en fælles ansøgning.
 
Forvaltningen søgte herefter Statens cykelpulje om tilskud til flg. projekter:
·           Ørum Skole, Burrehøjvej
·           Mønsted Skole, Langgade – Mønsted Skovvej
·           Rødding – Viborg
·           Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro
·           Gl. Aalborgvej i Viborg
 
Sagen forelægges Teknisk Udvalg igen, da Staten nu har givet tilsagn om tilskud fra deres cykelstipulje til 2 projekter:
·           Rødding – Viborg med et statsligt tilskud på 1,75 mio. kr.
·           Gl. Aalborgvej i Viborg med et statsligt tilskud på 0,476 mio. kr.
 
En betingelse for at få det statslige tilskud er, at der er en egenfinansiering på projekterne på 60 %, hvilket ikke kan opfyldes med det restrådighedsbeløb på 1,814 mio. kr. i 2014, der er tilbage på det kommunale anlægsbudget for indeværende år. Hvis de to projekter, der er givet tilskud til, realiseres i 2014 og 2015, skal der tages stilling til et restbeløb på 1,525 mio. kr. Finansieringen kan ske via de rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet til formålet i 2015. Der vil herefter være et restrådighedsbeløb på 4,893 mio. kr. i 2015.
  
Nedenstående skema viser finansieringsbehovet for de projekter, der er tildelt tilskud:
 
Vejnavn
Anlægs-
overslag
40 % tilskud fra Cykelpuljen
Kommunalt pulje-forbrug til projekterne
Rest-rådighedsbeløb 2014
Finansierings-
behov
Røddingvej (tidl. kommunegrænse – Rødding)
4.375.000
1.750.000
2.625.000
-
-
Gl. Aalborgvej (Gl. Skivevej – Nørremøllevej)
1.190.000
476.000
714.000
-
-
I alt
5.565.000
2.226.000
3.339.000
1.814.000
1.525.000
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
at Teknisk Udvalg prioriterer de to projekter, der får tilskud fra Staten.
 
Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.375.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” med rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 2.775.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” til rådighed i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” med rådighedsbeløb på 214.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 976.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 476.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” til rådighed i 2015,
 
at nettoanlægsudgiften på 3.339.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 1.814.000 kr. i 2014 og med 1.525.000 kr. i 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at prioriterer de to projekter, der får tilskud fra Staten.
 
Teknisk Udvalg  indstiller endvidere til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.375.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” med rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 2.775.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Rødding-Viborg” til rådighed i 2015,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.190.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” med rådighedsbeløb på 214.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 976.000 kr. i 2015,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 476.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen Gl. Aalborgvej, Viborg” til rådighed i 2015, og
 
at nettoanlægsudgiften på 3.339.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 1.814.000 kr. i 2014 og med 1.525.000 kr. i 2015.

Sagsid.: 14/34812
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 18. juni 2014 (sag nr. 9), at der skal foretages en fornyet drøftelse af mulige prioriterede trafiksikkerhedsprojekter i forhold til de resterende midler, der er på anlægsbudgettet for 2014. I alt 3.011.000 kr.
 
Forvaltningen har lavet et udtræk fra vores uheldsdatabase over, hvor der er sket flest uheld. Udtrækket omfatter uheld, der er sket indenfor en 10 års periode fra 2004 til og med 2013 og opdelt på uheld med personskade og uheld alene med materielskade. Udtrækket viser, at der på følgende lokaliteter er sket flest uheld i 10 årsperioden ifølge indrapporteringerne fra politiet:(listen er angivet prioriteret, idet strækninger og kryds er forskellige i udformning, længde og trafikmængde)
·           Krydset Vognmagervej -Industrivej i Viborg: 7 uheld, heraf 2 personskade
·           Krydset Vognmagervej - Fabriksvej i Viborg: 10 uheld, heraf 4 personskade
·           Rundkørslen Vesterbrogade - Banegårdsallé i Viborg: 7 uheld, heraf 1 med
personskade – trafikken i dette kryds forventes ændret i forbindelse med
etablering af den nye vej i Banegraven samt den øvrige udbygning af Banebyen.
·           Strækning på Søndergade i Stoholm: 6 uheld, heraf 1 med personskade – denne
strækning forventes medtaget i de kommende arbejder omkring
byfornyelsesprojektet i Stoholm – et arbejde der er ved at gå i gang.
·           Kryds Skivevej/Søvej nord for Klejtrup: 7 uheld, heraf 1 med personskade
·           Kort strækning på Randersvej i Viborg ved Netto: 13 uheld, heraf 6 med
personskade*
·           Strækning på Løgstørvej ved Brunbankevej nord for Viborg: 8 uheld, heraf 1 med
personskade
·           Strækning på Ll. Sct. Mikkels Gade i Viborg: 9 uheld, heraf 3 med personskade
·           Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej i Viborg: 16 uheld, heraf 6 med personskade
·           Krydset Indre Ringvej/Jegstrupvej i Viborg: 15 uheld, heraf 5 med personskade*
·           Krydset Indre Ringvej/Holstebrovej i Viborg: 15 uheld, heraf 3 med personskade*
·           Krydset Indre Ringvej/Gl. Skivevej i Viborg: 7 uheld, heraf 1 med personskade*
·           Strækningen på Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Sønæsvej
i Viborg: 9 uheld heraf 2 med personskade
·           Strækningen på Gl. Århusvej mellem Nørreåstien og rampen fra
Århusvej i Viborg: 8 uheld, heraf 4 med personskade
·           Strækningen på Gl. Århusvej mellem Lyngvej og Nørreåstien
i Viborg: 12 uheld, heraf 4 med personskade
·           Krydset Gl. Skivevej/ Fabriksvej i Viborg: 19 uheld, heraf 7 med personskade*
 
De 4 lokaliteter markeret med * er steder, hvor der i perioden er gennemført tiltag med henblik på at øge trafiksikkerheden.
 
Derudover er forvaltningen vidende om, at der sker en række uheld, der ikke bliver registreret eller oplyst til politiet (mørketal). Forvaltningen skønner, at Kommunen i mange tilfælde kun får oplysninger om 10 – 20 % af trafikuheldene, hvor forgængere og cyklister er inddraget. Mange trafikanter søger ofte at undlade at inddrage politiet for at undgå en politirapport med eventuelle klip i kørekortet. Mange med mindre skader som følge af trafikuheldet tager således selv kontakt til skadestue eller egen læge.
 
Det betyder, at vi også bør være opmærksomme på nogle af de lokaliteter, som borgerne har givet oplysninger om, eller som de på forskellig måde har udtryk ønske om at få forbedret, så grundlaget for at tage beslutning om, hvor der skal laves forbedringer af trafiksikkerheden, bliver bedre.
 
Desuden ser det umiddelbart ud til, at der ikke længere er egentlige ”sorte pletter” eller ”sorte strækninger” i Kommunen. Det kan skyldes flere ting. En del steder er bygget om, diverse trafikkampagner begynder at virke, politiet registrerer færre trafikuheld, idet trafikanter selv laver aftaler om fordeling af ansvar mm, og trafikmængderne ændrer sig som følge af forbedringer af vejnettet i al almindelighed. Eksempelvis er antallet af uheld i nogle af de store kryds i Viborg by reduceret efter ombygninger af signalanlæg eller ved hjælp af anden form for krydsregulering.
 
Inddrages forvaltningens vurdering af steder med ”mørketal” ud fra borgernes henvendelser i vurderingen, kunne følgende lokaliteter inddrages i prioriteringen af årets projekter:
 
·           Nørreåvej/Hovedgaden/Gl. Viborgvej samt Nørreåvej/Nørreåstien
ved Vejrumbro.
 
·           Tapdrupvej/Taphedevej (fartdæmpning i Tapdrup)
 
·           Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest, hvor der er flere krydsninger mellem
stitrafikanter og hurtige biler på Vestermarksvej.
 
·           Et eller flere stoppesteder, hvor der sker uheld som følge af for lidt plads et stå
på, mens der ventes på bussen – et eksempel er stoppestedet i syd-siden
af Ellekonedalen overfor en stor børneinstitution.
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger, hvilke opgaver der skal løses i indeværende år med udgangspunkt i denne liste over arbejder, som er udarbejdet af forvaltningen ud fra erfaring, trafikmængder og antallet af trafikuheld, og at der udføres forbedringer på nogle af disse steder indenfor den økonomiske ramme i indeværende år på 3.011.000 kr.:
 
·       Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej:
Det foreslås, at krydset ombygges på samme måde som de signalkryds der i de senere år er renoveret eller nybygget i Viborg. Det betyder, at cyklister ledes anderledes gennem krydset, og at de kan svinge til højre uden om signalet. Desuden skal tilslutningen af Granvej ændres, så der ikke holder biler på tværs af Kirkebækvej tæt på signalanlægget. En forbedring kan også ses som en opfølgning på etablering af cykelbaner på Kirkebækvej.
Anlægget forventes at koste (prisoverslag uden arealerhvervelse): 1.5 mio. kr.
Forslag til ombygning af krydset er vist i bilag 3.
·       Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Lyngvej:
Etablering af P-lommer langs kantsten, så vejanlægget kommer til at virke smallere, hvorved hastigheden kan sættes ned fra 60 km/t til almindelig byzone hastighed på 50 km/t. Ved ny sti ind til det nye rekreative område ved Sønæs etableres helleanlæg, så gående får mulighed for at krydse vejen i to omgange. Samme sted skifter parkeringen side, så der opnås en mindre forsætning af kørebanen – også for at sænke hastigheden.
Prisoverslag: 500.000 kr.
Projektet er vist i bilag 4. 
·          Skivevej/Søvej ved Klejtrup:
Der køres hurtigt på Skivevej, og det ser ud til at bevirke, at trafikanter fra Søvej og Horshøjvej kan have vanskeligt ved at komme ud på Skivevej på forsvarlig måde. Det foreslås derfor, at der etableres helleanlæg med venstresvingsbaner på Skivevej ved de to tilslutninger.
Der er endnu ikke lavet et projekt for ombygningen, men det forventes at anlægget vil kunne etableres for 500.000 kr. ekskl. arealerhvervelse
·      Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest:
Der er sket nogle omlægninger af et par af de større stiruter, og det betyder, at flere fodgængere og cyklister vil skulle færdes mellem den eksisterende sti langs sydsiden af Vestermarksvej øst for Lundborgvej og Jegstrupvej Vest. Der køres hurtigt på stedet, og det er for let at køre hurtigt mod vest fra Vestermarksvej til Jegstrupvej Vest.
Jegstrupvej Vest bør tilsluttes Vestermarksvej i et normalt T-kryds, og der bør være et helleanlæg, som stitrafikanterne kan bruge, når Vestermarksvej skal krydses.
En skitse med forslaget til ændringer uden helleanlægget kan ses i bilag.
Overslagsmæssigt forventes anlægget at koste 40.000 kr. uden helleanlægget og 100.000 med helleanlægget, idet der samtidig skal etableres en udvidelse af Vestermarksvej for at få plads til hellen. Den bedste løsning opnås med helleanlæg.
·     Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej:
Nørreåstien er i dag en del af den Midtjyske Cykelstjernes Nørreårute mellem Bannegårdspladsen i Viborg og Jernbanegade i Hammershøj. Forvaltningen forventer, at der i de kommende år vil ske en stigning af brugere af denne sti. Det vurderes derfor, at der er brug for en bedre markering af dette kryds, så familier med mindre børn lettere kan lade børnene cykle foran. Gør de det i dag, er det ikke sikkert, at de opdager den store vej, Nørreåvej, der skal krydses.
Stikrydsningen bør derfor markeres meget bedre med forskudte bomme og en bedre afmærkning af stedet.
Der er endnu ikke lavet projekt for ombygningen, men overslagsmæssigt forventes forbedringen at koste 30.000 kr.
·     Vognmagervej / Fabrikvej og Vognmagervej / Industrivej:
Der køres hurtigt på Vognmagervej, og det betyder, at mange fra de to sideveje ofte tager chancer, når de skal ud på eller krydse Vognmagervej. Der er fra Fabrikvej mange, der skal ud på Vognmagervej i venstresving, og det betyder ofte, at der opstår kødannelse på Fabrikvej.
Ombygningen af de to kryds forventes omkostningsmæssigt at være for stor til at kunne løses inden for det rammebeløb, der er til rådighed i indeværende år. Der er endnu ikke lavet forslag til forbedringer af de to kryds, men en mulighed kunne være etablering af rundkørsel ved Fabrikvej og etablering af signalanlæg ved Industrivej. For at kunne foretage valget af den bedste løsning for de to kryds foreslås i denne omgang at bruge en del af dette ås budget til en projektering af de to kryds, som efterfølgende enkeltvis kan medtages i de kommende budgetforhandlinger om anlægsbudgetterne.
Pris for projekteringen forventes at blive 50.000 kr. idet der også skal laves trafiktællinger med mere i de to kryds.
·     Tapdrupvej / Taphedevej:
Der køres hurtigt gennem Tapdrup ad Tapdrupvej, som er en forholdsvis bred landevej gennem byen. Der har lange været et stort ønske om at få lavet tiltag, der kan nedsætte hastigheden gennem byen. En løsning kunne være at etablere et plateau bump eller et cirkulært udformet bump midt i krydset.
Der er ikke udarbejdet projekt for ombygning af krydset. Den billigste løsning vil sandsynligvis være etablering af et cirkulært bump på Tapdrupvej ud for Taphedevej, idet man så undgår, at skulle ændre vejafvandingen. Ved ændringen af krydset skal der tages hensyn til borgernes ønske om at få et stianlæg langs Taphedevej mellem Tapdrupvej og Kokærvænget.
Prisoverslag cirkulært bump: 300.000 kr.
·       Forbedring af stoppesteder:
Flere steder er der ikke plads til at buspassagerer kan stå for at vente på bussen, og andre steder er stoppestedsplaceringen ikke god. Derfor foreslås at nogle af dette års midler bruges til at forbedre disse forhold.
Stoppestedet på sydsiden af Ellekonedalen ligger delvis på en skråning, så de ventende passagerer ofte må stå ude på vejen. Der bør laves et mere regulært stoppested. Prisoverslag 25.000 kr. idet der på en del af strækningen skal etableres en støttemur. Der er endnu ikke lavet projekt.
Stoppestedet i Rødding ved Daglig Brugsen ønskes ændret, så der bliver en bedre sammenhæng mellem skolebusser og de åbne busruter gennem byen. Det er et stort ønske fra byens borgere. Prisoverslag 25.000 – 40.000 kr. der er endnu ikke lavet projekt.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til de projekter, som udvalget ønskler sat i gang – det kan være både anlægsarbejder og projektering af nogle anlæg. For de anlæg, der endnu ikke er udarbejdet projekt for vil udvalget få dette til gennemsyn, når det er udarbejdet og inden anlægsarbejdet sættes i gang.       
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
at  de projekter, som ønskes sat i gang vælges ud fra forvaltningens liste.
 
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til kontoen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 3.011.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Inden mødet er udsendt nyt bilag vedr. uheldsoversigt 2009-2014 gældende for Viborg Kommune, som vedhæftes referatet som nyt bilag nr. 6.
 
Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen arbejder videre med de projekter, hvor der kan fjernes flest personskader. Som udgangspunkt er det følgende projekter:
 
Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej
Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Lyngvej
Skivevej/Søvej ved Klejtrup
Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest
Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej
Vognmagervej / Fabrikvej og Vognmagervej / Industrivej
Tapdrupvej / Taphedevej
Forbedring af stoppesteder
 
Udvalget prioriterer på den baggrund projekterne på et kommende møde.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til kontoen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 3.011.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”
Bilag

Sagsid.: 12/40744
Sagsfremstilling
Midttrafik har fremsendt forslag til budget for 2015 i politisk høring vedrørende den kollektive trafik. Eventuelle kommentarer til budgettet skal være fremsendt til Midttrafik senest fredag den 22. august 2014.
 
Midttrafiks bestyrelse godkendte den 27. juni 2014 budgetforslag for 2015 til udsendelse til politisk høring. Samtidig besluttede Midttrafiks bestyrelse, at der skal installeres internet i alle regional-, lokal- og bybusser i løbet af 2014 og 1. kvartal 2015. Engangsudgiften til installation, og driftsudgifterne i 2014, finansieres af Midttrafik, mens de årlige driftsudgifter fra og med 2015 på ca. 1,1 mio. kr. finansieres af bestillerne (Region Midtjylland og kommunerne i regionen). Udgifterne er ikke indregnet i denne udgave af budgettet, men bliver indregnet i den endelige udgave. Forvaltningen kan oplyse, at der allerede er installeret Internetudstyr i bybusser i Viborg, derfor foreslår forvaltningen, at der i bemærkninger til Midttrafik anmodes om en dekort herfor.  
 
Den del af budgetmaterialet, der omfatter den kollektive trafik i Viborg Kommune fremgår af bilag 1. Hovedposterne i Midttrafiks budgetforslag for Viborg Kommune andrager følgende kommunale nettoudgifter:
 
Kolletiv trafik-bustrafik
32.730.000 kr.
Midttur
        983.000 kr.
Handicapkørsel
  2.421.000 kr.
Rejsekort-drift
  1.122.000 kr.
I alt
37.256.000 kr.
 
 
I forhold til de beløb, der foreløbig er indarbejdet i det kommunale budgetmateriale til budgetseminaret kan forvaltningen oplyse at ovennævnte beløb er indenfor Kommunens eget budget for dette område.
  
Det videre forløb
Midttrafiks administration indsamler høringssvarerne og indarbejder eventuelle ændringer i budgettet. Budgettet sendes herefter til endelig vedtagelse i Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at det meddeles Midttrafiks bestyrelsen,
 
at Viborg Kommune ikke har bemærkninger til budgettet, idet man dog finder, at der i den endelige udgave af budgettet bør gives en dekort til Viborg Kommune, idet der er installaeret internet i bybusser i Viborg
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at det meddeles Midttrafiks bestyrelse, at Viborg Kommune ikke har bemærkninger til budgettet, idet man dog finder, at der i den endelige udgave af budgettet bør gives en dekort til Viborg Kommune, idet der er installeret  internet i bybusser i Viborg

Sagsid.: 12/10962
Sagsfremstilling
I 2010 blev der udført eftersyn på de to p-anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads. Undersøgelsen viste dengang, at man ved en gennemgribende renovering kan forøge restlevetiden med 40-50 år. Renovering skal i givet fald omfatte bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene. På anlægsbudgettet for 2014 og de følgende overslagsår er der afsat 312.000 kr. i 2014 til en begyndende projektering og til den efterfølgende renovering er afsat 7,8 mio. kr. i 2017.
  
I forbindelse med renoveringen af gågaderne har Teknisk Udvalg den 31. oktober 2012 besluttet at indføre vægtbegrænsning på 3500 kg for kørsel i Viborg midtbys gågader. På denne baggrund blev der etableret et antal vareaflæsnings pladser for vareleverandørerne, bl.a. på Preislers Plads. På denne P-plads, har der gennem mange år været skiltet med en maximal totalvægt på 10 tons for indkørsel på anlægs dæk.
 
For at tilgodese vareleverandørernes ønsker om at kunne anvende tungere køretøjer med større lasteevne til vareaflæsning på denne plads, iværksatte Forvaltningen en undersøgelse af parkeringsdækkets bæreevne. I arkiverne har man fundet de oprindelige tegninger, men ikke de statiske beregninger. Derfor blev der udført et par stikprøver, hvor armeringsjernene blev frihugget på de svage punkter. Det kunne konstateres, at armeringen ikke var udført så tæt som vist på tegningerne. Dette resulterer i en svagere konstruktion end forventet. Derefter blev dækket efterregnet iht. gældende normer.
 
Det ønskede resultat af undersøgelsen blev ikke opnået, idet den belastning, som dækket har været udsat for hidtil, er for stor. Forvaltningen ændrede derfor straks skiltningen med den angivne vægtbegrænsning til max. 3.500 kg. Teknisk Udvalg blev informeret om det under gensidig orientering den 30. april 2014. Indtil en evt. forstærkning er gennemført kan P-pladsen kun anvendes af personbiler. Vareaflæsserpladsen er midlertidig flyttet til øvre del af Gravene, men afstanden herfra og til de centrale gågader er relativ lang.
 
Forvaltningen foreslår, at det afsatte beløb på indeværende års anlægsbudget på 312.000 kr. søges frigivet til forundersøgelse af,
·           hvad den optimale forstærkningsmetode og belastning på parkeringsdækket på Preislers Plads er,
·           om dækket skal helt eller kun delvis forstærkes ved varegården,
·           hvad omkostningerne er ved en hel eller delvis forstærkning af henholdsvis hele Preisler Plads eller alene vareaflæssepladsen, herunder om det mest hensigtsmæssig bør laves sammen med en renovering af P-anlægget.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 312.000,00 kr. til kontoen ”Preislers Plads / Fishers Plads, Viborg – renoveres” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 312.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsbevilling på 312.000,00 kr. til kontoen ”Preislers Plads / Fishers Plads, Viborg – renoveres” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at anlægsudgiften på 312.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet.

Sagsid.: 14/45333
Sagsfremstilling
På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat 502.000 kr. til planlægning af den fremtidige anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet. Specifik for Sct. Mathias Port er der i 2015 afsat 300.000 kr. til en videre planlægning. I 2016 er der afsat 7 mio. kr. til en realisering af planer for Sct. Mathias Port.
 
Forvaltningen foreslår, at der iværksættes en planlægning for de to lokaliteter med henblik på at få udarbejdet forslag til, hvilken funktion de to lokaliteter skal have i fremtiden. For Sct. Mathias Port skal der også planlægges, hvorledes de forskellige trafikantarter kan bruge strækningen. Det foreslås, at der tilrettelægges en proces, hvor interesserede borgere indbydes i en idefase, og der i samme periode sker involvering af foreninger, der repræsenterer grundejere i områderne, Viborg Handel. For Sct. Mathias Port foreslås, at planlægningen tager sigte på at ændre strækningens status, således den i højere grad for status som gågade og at den nederste del af Gravene også indgår i planlægningen.
 
I forbindelse med de forberedende arbejder til planlægningen af en ændret anvendelse af Sct. Mathias Port har forvaltningen modtaget et forslag til etablering af en midlertidig ”kunstnerisk” Port fra Vesterbrogade og ind på Sct. Mathias Port/Sct. Mathias Gade fra Galleri NB. På mødet vil ideen blive præsenteret nærmere, idet der skal tages stilling til, hvorvidt forslaget på en eller anden måde skal indgå som en del af den videre planlægning.     
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der igangsættes en planlægning for Hjultorvet og Sct. Mathias Port, herunder nedre Gravene som foreslået i punktet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 502.000 kr. til kontoen ”fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 502.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til formålet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg ser positivt på opstilling af ”kunstnerisk” port, men kan ikke medvirke til financiering udover hvad kommunen skal bidrage med til skiltning/afspærring mv. i forbindelse med etablering.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
at der igangsættes en planlægning for Hjultorvet og Sct. Mathias Port, herunder nedre Gravene som foreslået i punktet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 502.000 kr. til kontoen ”fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 502.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til formålet.

Sagsid.: 14/45828
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog i sit møde den 20. november 2013 at Viborg Kommune deltager i et EU projekt om energibesparelser sammen med Region Midtjylland og 10 andre kommuner i Regionen.
 
Til byrådsmødet blev sagen præsenteret således:
 
Region Midtjylland har taget initiativ til en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger, gadebelysningsanlæg og elbiler samt ladestandere via EU’s ELENA-ordning (European Local ENergy Assistance). Ordningen støtter med op til 90 pct. af udgifterne forbundet med at udvikle investeringsprogrammer, og støtten kan maksimalt udgøre 5 pct. af investeringerne.
 
11 kommuner i region Midtjylland forventes at være med i ansøgningen udover regionen selv. De samlede regionale og kommunale investeringer forventes at beløbe sig til ca. 446 mio. kr. hvoraf Viborg Kommunes andel vil udgøre netto ca. 76,5 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på i alt ca. 20 mio. kr. til teknisk bistand til at forberede investeringerne. Heraf udgør støtte til Viborg Kommunes andel ca. 3,4 mio. kr. Hvis ELENA-ansøgningen bliver godkendt af Den europæiske Investeringsbank og EU-Kommissionen som forventet, vil ELENA projektet forløbe fra medio marts 2014 til medio marts 2017.
 
Baggrund
EU har indført en støtteordning, kaldet ELENA, med det formål at fremme energiinvesteringer i regioner og kommuner. På initiativ fra Region Midtjylland blev der i foråret og sommeren 2012 udarbejdet et forprojekt af Region Midtjyllands og 16 kommuners behov og interesser for at indgå i et fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at igangsætte mere systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger og anlæg, og at ELENA-midler kan være med til at fremme en sådan indsats markant.
 
Udarbejdelse af ELENA-ansøgning
Med tilslutning fra KKR Midtjylland har Region Midtjylland igangsat arbejdet med en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank. Der er 11 kommuner med i samarbejdet. Det er: Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Syddjurs, Viborg. Til brug for ansøgningen har de deltagende kommuner og regionen fremskaffet en lang række oplysninger og data. Alle har, med forbehold for politisk godkendelse, redegjort for de ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger og offentlige anlæg i perioden fra medio marts 2014 til medio marts 2017.
 
Hvis projektet får tildelt ELENA-midler, har Regionen og kommunerne estimeret, at de tilsammen kan gennemføre (lånefinansierede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger og anlæg for ca. 446 mio. kr. Der ansøges om ELENA-støtte på ca. 20 mio. kr. til at forberede investeringsprogrammet. Medio oktober er der fremsendt et udkast til ansøgningen til Den Europæiske Investeringsbank, som der afventes respons på.
 
Forvaltningen vurderer at Viborg Kommune kan foretage hensigtsmæssige energiinvesteringer for 76,5 mio. kr. til nyt gadelysanlæg. ELENA-støtten skal anvendes til at forberede investeringerne, som forventes at lede til besparelser på godt 2 mio. KWh. Regulære driftsbesparelser på energiområdet er beregnet til 3.660.000 pr år fra og med 2018 og dertil kommer andre afledte driftsbesparelser på 1.000.000 kr. fra og med 2018. Det er i øvrigt nødvendigt at gennemføre investeringen af hensyn til sikkerhedskrav omkring el-installationer og af hensyn til den lovpligtige udfasning af kviksølvlamper. 
 
Samlede effekter
De samlede regionale og kommunale energiinvesteringer for i alt ca. ca. 446 mio. kr. over tre år forventes endvidere at føre til øget samarbejde mellem deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt.
 
Organisering af ELENA-projektet
Region Midtjylland vil stå som ansøger og ledende partner. Der er udarbejdet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen mellem parterne skal fastlægge, hvordan samarbejdet mellem Region og kommuner skal foregå og hvilke forpligtigelser, der påhviler partnerne. Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige bygninger og anlæg. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor 20 mellem investering og tilskud. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets partnere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed. KKR Midtjylland har udpeget en Styregruppe bestående af ledelsesrepræsentant fra Region Midtjylland (formand) og 4 kommuner. Regionen etablerer en projekteringsafdeling, finansieret af ELENA-midler, til at varetage den daglige ledelse af projektet. Viborg Kommune har også en repræsentant i styregruppen.
 
Godkendelse i Byrådene og Regionsrådet
Målet er, at partnerne i løbet af oktober 2013 har godkendt ansøgningens indhold og samarbejdsaftalen, hvorefter den endelige ansøgning færdiggøres og bliver sendt til godkendelse i EU medio december. Der kan forventes en afgørelse fra EU i løbet af tre måneder fra fremsendelse af den endelige ansøgning.
 
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med budgetforliget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 er det besluttet at lånefinansiere investeringen i nyt gadebelysning indenfor en ramme på 80 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i hvert af årene 2014 til 2017. Det er forudsat at beløbene bliver lånefinansieret. Med en ELENA-støtte på 90 % og en forventet støtteprocent på 4,5 % skal Viborg Kommune bidrage med en egenfinansiering på 382.500 kr. De afledte driftsbesparelser skal betale ydelser på belåning af investeringen. Investeringen giver først et likviditetsmæssigt overskud fra og med 2018.
 
Byrådet besluttet på mødet den 20. november 2013: 
·        at Viborg Kommune deltager i det beskrevne projekt og indenfor den økonomiske ramme,
·        at samarbejdsaftalen godkendes
·        at indholdet af det danske resume af ELENA-ansøgningen godkendes som grundlag for færdiggørelsen af en ELENA-ansøgning,
·        at ELENA-projektets Styregruppe bemyndiges til at færdiggøre ELENA-ansøgningen og fremsende den til Den Europæiske Investeringsbank på vegne af Regionen og de deltagende kommuner, og
·        at Samarbejdsaftalen mellem Regionen og kommunerne godkendes.
 
Elena projektet er nu blevet godkendt i EU regi, så Region Midtjylland og de 11 kommuner kan investere indenfor en ramme på i alt ca. 439 mio. kr., der udløser et samlet tilskudsbeløb fra EU på ca. 17,3 mio. kr. til fordeling mellem de deltagende projektparter. Tilskud udgør ca. 90 procent at de forventede udgifter til registrering, projektering, udbud m.v. I Viborg Kommune er det forudsat, at der skal iværksættes en gennemgribende modernisering af det kommunale gadelysanlæg m.v. Anlægsarbejderne i forbindelse med moderniseringen skal betales fuldt ud af Viborg Kommune.
 
 
Økonomi:
Priserne for udskiftning af det eksisterende gadelysarmatur afhænger af, hvordan de enkelte anlæg ser ud, og hvor gamle de er. Nogle steder er det kun nødvendigt at udskifte armaturet, idet masterne har en del levetid tilbage, mens man andre steder vil være nødt til at også at udskifte master. Det kan være gamle træmaster, som alligevel om få år bør skiftes. Det kan være master, der på anden måde er ved at være forældede. Eksempler herpå kan være rustangrebne gittermaster eller master, hvor man ikke umiddelbart kan montere de nye armaturer.
 
Prisen på udskiftning af selve armaturet er gennemsnitlig beregnet til: 5.500 kr. pr. stk. (indkøb af armatur samt monteringsarbejde). Prisen på udskiftning af både mast og armatur er gennemsnitlig sat til 10.000 kr. pr. stk. (indkøb, kabelarbejder samt monteringsarbejder). I Energi Viborgs områder er det forudsat, at der skal udskiftes 10.000 kviksølvlamper, og udgifterne til udskiftning heraf vil kunne beregnes til: 
·        Ved 7.000 lampesteder skiftes kun armaturet: (7.000 X 5.500 kr.)      38.500.000 kr.
·        Ved 3.000 lampesteder skiftes også master:   (3.000 X 10.000 kr.)       30.000.000 kr.
 
For Karup – området foreligger der endnu ikke en egentlig opgørelse over, hvor mange steder der skal udskifte armatur. Der er sat en gennemsnitspris på 6.000 kr. pr. lampested for udskiftningen: 
·       1.200 lampesteder i Karup – området (1.200 X 6.000 kr.)        7.200.000 kr.
 
I hele Kommunen regnes med, at det vil være nødvendigt at ombygge 80 tænd-steder. Det er beregnet til at koste 10.000 kr. pr. stk. Ved ombygningen etableres samtidig multiguard system i de dele af anlægget hvor det endnu ikke er etableret, således at hele gadelysanlægget kan styres centralt.
 
80 nye tænd-steder 80 x 10.000 kr.
     800.000 kr.
Projektering og planlægning af anlægsarbejderne over perioden er forudsat gennemført med rådgiverhjælp skønnet pris
  3.500.000 kr.
Den samlede udgift for anlægsarbejdet
80.000.000 kr.
 
Anlægsudgifterne forventes at blive anvendt over 4 år. I 2014 forventes der dog kun at blive afholdt udgifter til registreringer, projekteringer m.v. Udgifter til selve anlægsarbejderne vil først blive afholdt i de følgende år.
 
Udgifterne skønnes på nuværende tidspunkt at blive fordelt på følgende måde:
2014 arbejder for 1 mio. kr. inkl. projektering med EU tilskud
2015 arbejder for 20 mio. kr.
2016 arbejder for 30 mio. kr.
2017 arbejder for 25 mio. kr., og
2018 betaling for arbejder udført i 2017: 4 mio. kr.

Med investeringen i det nye anlæg vil Kommunen samtidig kunne opnå besparelser på udgifterne til drift og vedligeholdelse af gadelysnettet. Dels bruger de nye armaturer mindre energi, og de nye LED pærer har en betydelig længere levetid end de hidtil anvendte pærer. Det betyder, at man ikke så ofte skal ud for at skifte pærer, som man skal i dag.
 
I Energi Viborgs område forventes følgende besparelser på drift og vedligeholdelse:
Der er 10.000 kviksølvlamper, der udskiftes, og 8.000 af disse er tændt hele natten (natlamper), mens resten – 2.000 stk. - kun er tændt om aftenen og morgenen. Energibesparelsen afhænger af tænd-tiderne. LED armaturer anvendt som natlamper sparer 231 kWh/år, mens aftenlamper giver et merforbrug på 17 kWh/år. Når man ikke sparer på aftenlamperne skyldes det, at man med de nye LED lamper ikke slukker helt om nattet. Lamperne er lavet således, at de automatisk sænker lysniveauet i nattetimerne. Og fremover vil alle lamper være tændte – dog med nedsat energiforbrug om nattet. Det betyder, at de lamper, der i dag er slukkede om natten, erstattes af lamper, der vil have et højere energiforbrug samlet set over døgnet.
Beregning af det nye energibehov ved udskiftning fra kviksølv til Led:
 
Besparelser natlamper (8000 x 231 kWh/år
1.845.000 kWh/år
Øget forbrug aftenlamper (2000 x -17 kWh/år
    34.000 kWh/år
Netto energibesparelse i Energi Viborgs område
1.811.000 kWh/år
I det videre regnes med en samlet besparelse på
1.800.000 kWh/år
 
 
I Energi Midts område (Karup området) forventes følgende besparelser på drift og vedligeholdelse:
I Karup området regnes med, at 1000 af kviksølvlamperne er natlamper, og at
resten - 200 lamper - er aftenlamper. Det giver med de samme priser følgende
i Karup – området:
 
Besparelser natlamper pr. år (1000 x 231 kWh/år
231.000 kWh/år
Øget forbrug på aftenlamper (200 x -17 kWh/år
   3.400 kWh/år
Energibesparelser
227.600 kWh/år
I det videre regnes med en samlet besparelse på
225.000 kWh/år
 
Samlet besparelse 
Energiprisen består af 2 priser, som i øjeblikket er lige store (men det bliver de sikkert ikke ved med at være). Energiafgiften er pt. ca. 80 øre pr. kWh, mens energi,
ledningsnet, PSO-system mm også koster 80 øre pr. kWh. Det giver lige nu en samlet energipris på 1,60 kr. pr. kWh., som betyder en besparelse på energiforbruget på (2.025.000 kWh/år X 1,60 kr./kWh) 3.240.000 kr./år når lamperne er udskiftet.
 
Derudover vurderer lampeleverandørerne, at man kan spare på det almindelige tilsyn med lamperne, og at der spares 1 lampeudskiftning/12 år. En lampeudskiftning koster typisk 450 kr./stk. Der skal i alt skiftes 11.200 lamper, og det betyder en samlet besparelse på den daglige drift af gadelys på (11.200 lamper X 450 kr./lampe divideret med 12 år) 420.000 kr./år.
 
Når alle lamperne er udskiftet om ca. 4-5 år forventes den samlede årlige besparelse på gadelys således at være 3.660.000 kr./år.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2014 (budgetlægningen 2014 – 2017) blev der indarbejdet en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. allerede fra 2014 stigende til 3,9 mio. kr. i 2017. Idet projektgodkendelsen blev udskudt i EU står det på nuværende tidspunkt klart, at besparelsen for 2014 ikke vil blive nået. Der gøres nærmere rede herfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2014, med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2015, med rådighedsbeløb på 30.000.000 kr. i 2016, med rådighedsbeløb på 25.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.400.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” til rådighed i 2016,
 
at nettoanlægsudgiften på 76.600.000 kr. finansieres ved brug af kassebeholdningen med 1.000.000 kr. i 2014 og ved at indarbejde restanlægssummen på netto 75.600.000 kr. i anlægsbudgettet i forbindelse med den forestående budgetlægning for 2015 – 2018, idet det bemærkes, at der er mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifterne.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg henleder opmærksomheden på udbud i størrelse der sikrer konkurrencen, erfaringer fra andre kommuner samt afklaring af relationer til Energi Midt omkring gadelysanlæg i Karup
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2014, med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2015, med rådighedsbeløb på 30.000.000 kr. i 2016, med rådighedsbeløb på 25.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.400.000 kr. til kontoen ”Energirenovering af gadebelysning (ELENA)” til rådighed i 2016, og
 
at nettoanlægsudgiften på 76.600.000 kr. finansieres ved brug af kassebeholdningen med 1.000.000 kr. i 2014 og ved at indarbejde restanlægssummen på netto 75.600.000 kr. i anlægsbudgettet i forbindelse med den forestående budgetlægning for 2015 – 2018, idet det bemærkes, at der er mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifterne.

Sagsid.: 13/88350
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i sit møde den 20. november 2013 (punkt 17) at meddele en anlægsbevilling på 1.440.000 kr. til ombygning af rundkørslen ved Rødevej, Gl. Skivevej og N.F. Grundvigsvej i Viborg. I tilknytning til den beslutning vedtog Teknisk Udvalg i sit møde den 30. oktober 2013, at udvalget skal have forslaget til ombygning af krydset forelagt, inden ombygningen, der planlægges gennemført i 2014, iværksættes.
 
Der foreligger nu et forslag til skitseprojekt, der er udarbejdet af rådgiverfirmaet Grontmij for ombygning af krydset. Forslaget er bl.a. lavet på baggrund af en grundig analyse af, hvad der er årsag til, at der sker forholdsvis mange trafikuheld i rundkørslen, idet de foreliggende uheldsrapporter ikke umiddelbart viser, hvad der er årsag til uheldene. Analysen er gennemført i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet. Forslag til ombygning af rundkørslen fremgår af bilag 1: Skitseprojekt for krydset. Forslag til ombygningen indebærer, at der etableres et overkørbart areal rundt om midterøen, så bilisterne natuligt sænker farten gennem rundkørslen. Derudover fjernes en del af beplantningen i heller og i siderne af rundkørslen. Derved bliver det lettere for bilisterne, at se de cyklister og fodgængere, der passerer rundkørslen. De markerede cykelfelter gennem rundkørslen fjernes.
 
Skitseprojektet er blevet trafiksikkerhedsrevideret, og det har givet anledning til, at der skal laves lidt flere ændringer. Forvaltningen foreslår således, at midterøen gøres højere, så bilisterne ikke kan se gennem rundkørslen. Desuden skal fodgængerfelterne rettes ud, hvorved fodgængere og cyklister bliver mere synlige for bilisterne. Endelig gøres det overkørbare areal lidt større selv om det indebærer, at busserne bliver nødt til at skulle køre hen over det med venstresides hjul. Trafiksikkerhedsrevision fremgår af bilag 2.
 
Det forventes, at projektet kan gennemføres indenfor den bevilling, der tidligere er givet af byrådet.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at projektændringerne godkendes som angivet af forvaltningen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt
 
Bilag

Sagsid.: 14/39501
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg. Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde. Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Sammendrag af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forven-tet regn-skab
Forventet afvigelse
(minus = mindreudgift)
 
Oprinde-ligt
Korrige-ret
pr. 30.6
I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)
I forhold korr. budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)*
Kolonne
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Grønne områder
8,9
9,1
9,1
0,2
0
0
Trafik
129,2
128,0
130,5
1,3
2,5
-1,3
Kommunale ejendomme
2,0
0,1
0,7
-1,3
0,6
-0,5
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
140,0
137,2
140,3
0,3
3,1
-1,8
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Jordforsyning
16,8
43,6
19,6
2,7
-24,1
-11,0
Anlæg - skattefinansiere
51,5
72,4
47,4
-5,1
-25,0
-5,0
Drift og anlæg i alt
208,3
253,3
207,3
-1,1
-46,0
-17,8
 
I forhold til driften er der følgende nærmere bemærkninger:
 
Politikområdet
Trafik 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
 Park- og Vejservice
Der har været ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilpasning af personalet efter udbud af opgaverne. Personalet er reduceret med 27 medarbejdere. Der er i denne forbindelse omkostninger til løn i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Omkostningerne beløber sig til ca. 3,1 mio. kr. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 givet en tillægsbevilling på ca. 0,7 mio. kr. vedr. feriepenge
2,5 
 Park- og Vejservice
Der forventes problemer med at nå den forventede produktivitet i form af salg af 1.500 timer pr. medarbejder pr. år. Resultatet for årets første 5 måneder er lagt til grund for en vurdering af hele året
2,7 
 
 
 
 Vejafvandingsbidrag 
Bidragssatsen er forhøjet fra og med 2014 fra 7 % til 8 % af anlægssummen på kloakanlægsopgaver. Energi Viborg, Spildevand har endvidere øget indsatsen på kloakanlægsopgaver. Der forventes en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. til vejafvandingsbidrag. Herudover er der øgede udgifter på egne vejafvandingsanlæg (brønde m.v.) langs vejene på ca. 1,1 mio. kr.
4,1 
 Belægninger
Der forventes udlagt færre kvm. belægninger på kørebaner for at reducere budgetoverskridelse på øvrige områder (se ovenfor)
-2,2 
 
 
 
 Vintervedligeholdelse
Den første del af vinteren i 2014 har været meget mild. Opgaven vurderes derfor på nuværende tidspunkt løst billigere end budgetteret
-4,6 
Politikområdet Kommunale ejendomme
 
 
 
Der forventes et merforbrug, som skyldes nedgang i lejeindtægter som følge af, at ejendomme sættes ”tomgang” i forbindelse med lejeledighed.
0,8
 
Der forventes mindreforbrug vedr. driften af offentlige toiletter
-0,2
 
Opfølgning på udbud af driftsopgaver inden for drift af parker, grønne områder og veje m.v. (leveres af Park- og Vejservice).
I bilag 1 vedlægges en opfølgningen på Park- og Vejservices’ tilbud på udførelse af driftsopgaver inden for driften af parker, grønne områder og veje m.v. Overordnet konkluderes, at budgetterne er tilpasset i forhold til tilbuddet, og at Park- og vejservice har tilpasset kapaciteten til det tilbud, der er afgivet på arbejdet. Der forventes et underskud i 2014 p.g.a. omkostninger, der har været ved tilpasning af kapaciteten til kontrolbuddet og p.g.a. udfordringer med at nå 1.500 fakturerbare timer pr. medarbejder. De tiltag der er iværksat/iværksættes er beskrevet i bilag 1.
 
Park- og Vejservices’ tilbud kan have virkning over 8 år. Kapacitet var større, end de opgaver der blev udbudt. Derfor har der været behov for en tilpasning. Omkostningen på afvikling af den overskydende mandskabskapacitet er opgjort til ca. 3,1 mio. kr. Området er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 kompenseret for en del af udgiften til feriepenge, da udgifter til feriepenge ikke skulle medregnes i kontrolbuddet. Udgiften til fratrædelser er bortset fra andelen til feriepenge medtaget i tilbuddet og er fordelt over hele perioden.
 
Park- og Vejservices tilbud evalueres som sådan over en flerårig periode. Resultaterne af tilbuddet, kan ikke aflæses over det første år, men skal ses som en flerårig leverance, hvor der er omkostninger ved tilpasning af personale i 2014. De engangsudgifter der er afholdt i første kvartal af 2014 til afvikling af overskydende mandskabskapacitet ”afdrages” således over kontrolbuddets løbetid.
 
Vedr. Vejafvandingsbidraget
Der ansøges om en tillægsbevilling på 3.0 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag. Bidragssatsen er forhøjet fra og med 2014 fra 7 % til 8 % af anlægssummen på kloakanlægsopgaver. Energi Viborg, Spildevand har endvidere øget indsatsen på kloakanlægsopgaver. Der er budgetteret med 2,8 mio. kr., mens der forventes udgifter på 5,8 mio. kr. i 2014. Der holdes igen med aktiviteter på øvrige områder indtil bevillingsansøgning er afklaret.
 
Der er søgt om en generel forhøjelse af budgettet til vejafvandingsbidrag fra og med 2015 i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018.
 
ANLÆG  
Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. 49,1 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
 
Af det forventede mindreforbrug på 49,1 mio. kr. ligger
·       24,1 mio. kr. på jordforsyningen.,
·       11,7 mio. kr. på byfornyelse o.lign. og
·       13,1 mio. kr. på vejanlæg m.v.
 
De største forskydninger på projektniveau (bevillinger) er afvigelser på:
·        byggemodning af Kærvej på ca. 8.0 mio. kr.,
·        byggemodning af 20 grunde i Tapdrup på ca. 2,0 mio. kr.,
·        byggemodning af Møgelkær II, Viborg på ca. 2,5 mio. kr. og
·        generelt på byggemodning til erhvervsformål med en afvigelse på ca. 5.5 mio.   kr., som følge af begrænset aktivitet i nye byggerier,
·        områdefornyelsesprojektet i Karup, Møldrup og Stoholm. Selve udførelsen af projekterne vil strække sig over flere år og er således medvirkende til det forventede mindreforbrug på anlægsopgaver (samlet for projekterne ca. 8,0 mio. kr.).
 
På vejanlæg ligger de største afvigelser på:
 ·       hævning af Vinkelvej ca. 3,7 mio. kr. og
·       vej i Banegraven med ca. 3,8 mio. kr.
 
I bilag 2 ses opfølgningen på mål og midler (fokusområder og effektmål) på udvalgets politikområder. Bilaget viser de enkelte fokusområder og status for de initiativer, der skal realisere de enkelte fokusområder.  
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 godkendes,
 
at budgetrammen (drift) på politikområdet trafik søges forhøjet med 3.000.000 kr. i 2014 til dækning af de øgede udgifter på vejafvandingsbidrag.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 godkendes,
 
at budgetrammen (drift) på politikområdet trafik søges forhøjet med 3.000.000 kr. i 2014 til dækning af de øgede udgifter på vejafvandingsbidrag.
Bilag

Sagsid.: 13/73589
Sagsfremstilling
Ejeren af Skovmærkevej 3, Viborg søger om lov til at fravige en tinglyst deklaration med bestemmelser om bl.a. hegn, hvor Viborg Kommune er påtaleberettiget. Det fremgår af sagen, at ejerne af Skovmærkevej 3 og 5 i 2013 har ladet opføre et plankeværk i skel, som angivet på bilag 2. Plankeværket består af 15 fag med nedgravede stolper med en vandret beklædning. Højden varierer fra 150 cm til 210 cm. Et foto af plankeværket kan ses i bilag 4. Ejerne tilkendegiver at være enige om, at der skulle opføreres et plankeværk i skellet, og at ejeren af nr. 3 skulle stå for udførelsen.
 
Der er imidlertid nu uenighed om plankeværkets højde. Ejeren af nr. 5 meddeler, at der var enighed om, at hegnet ikke måtte være højere end 180 cm. Da dette er tilfældet, har han anmodet om et hegnssyn.  Ejeren af nr. 3 meddeler, at der var enighed om, at hegnet skulle have den højde, som det nu fremstår med. Han har søgt om lov til at fravige den tinglyste deklaration. Begrundelsen for plankeværkets højde er indbliksgener. Ejerne af nr. 5 meddeler, at de intet finder, der taler for en dispensation fra deklarationen.
 
Forvaltningens bemærkninger.
Viborg Kommune lod i 1965, som daværende grundejer, tinglyse en række vilkår for den fremtidige bebyggelse, herunder om højden af hegn. Påtaleretten overfor overtrædelser af servitutten tilkommer alene Viborg Kommune. Efter deklarationens pkt. 11 er Kommunen ”berettiget til at indrømme sådanne mindre lempelser og afvigelser, som den finder forenelig med kvarterets karakter af villakvarter, og som ikke kan være til væsentlig gene for de omboende.”
 
Det er forvaltningens vurdering, at det opførte plankeværk er en mindre afvigelse fra deklarationen og er forenelig med kvarterets karakter som villakvarter. Evt. skyggegener fra plankeværket vil alene være til gene for ansøger, der ejer den nordlige parcel. Området er i kommuneplanen udlagt til boligområde. Der er ikke udarbejdet lokalplan.
 
Der kan anlægges forskellige vurderinger af sagen:
 
1.     Plankeværket er i sin nuværende udformning en mindre fravigelse af deklarationen og kan ikke være til gene for de omboende. Plankeværket er foreneligt med kvarterets karakter af villakvarter. Dette taler for, at kommunen ”indrømmer en afvigelse”, jf. deklarationens pkt. 11.
 
2.     Deklarationen indeholder klare regler om højden på hegn i området. De to parter i sagen argumenterer begge for, at hegnets højde er vigtigt for dem. Det kan være vanskeligt for kommunen at afgøre, hvem af parterne, der har den største interesse heri. Dette kan tale for, at deklarationens bestemmelser om 1,80 m så må følges.
 
3.     Havde der for boligområdet foreligget en lokalplan, ville bestemmelser om hegn have fremgået her. Når der foreligger en ansøgning om dispensation fra en lokalplan, skal der som udgangspunkt først ske en orientering af ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, med mulighed for at komme med bemærkninger. Høring kan undlades, hvis dispensation efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for personerne.
 
Der kan argumenteres for, at ansøgningen om dispensation i denne sag behandles på tilsvarende vis, dvs. der foretages en orientering. En evt. høring bliver dog omfattende, idet den vil omfatte ejere og brugere at 42 ejendomme.
 
Anmodningen om hegnsyn behandles af Viborg Hegnsyn.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget drøfter sagen og herefter træffer en afgørelse
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Udvalget besluttede, at meddele afslag til ansøgning om fravigelse af den tinglyste deklarations bestemmelser om højde på hegn. Plankeværkets højde skal derfor reduceres til en max. højde på 1.80 m.
Bilag

Sagsid.: 14/34027
Sagsfremstilling
Arkitektfirmaet m2plus har søgt tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen Søvænget 3, 8800 Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag 1.
 
Der er i den forbindelse søgt om dispensation fra Byplanvedtægt nr. 21 til udnyttelsesgraden og etageantallet. I henhold til Byplanvedtægten må bebyggelse opføres i en 1 etage med udnyttet tageetage, samt kælder. Udnyttelsesgraden for ejendommen må ikke overstige 0,2. Der er søgt dispensation til at opføre et enfamiliehus i 2 etager, med kælder, og med en udnyttelsesgrad på 0,26. Projektet er ligeledes i strid med Bygningsreglementet 2010, kapitel 2.2.3, stk. 1 for den maksimale højde på 1,4 x afstanden til nabo og sti. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 2. Der søges dispensation til at fravige fra Byplanvedtægt nr. 21 §4 stk. 1, stk. 2 og højden ift. BR10, kapitel 2.2.3, stk. 1. Dispensationen begrundes med den øvrige bebyggelse i området/på nærværende vej.
 
Naboorientering
Ansøgningen har været i naboorientering, og 6 naboer har indsendt bemærkninger mod det ansøgte. Indkomne bemærkninger fremgår af bilag 3. Ansøger har haft mulighed for at se de indkomne bemærkninger fra naboorienteringen, og komme med bemærkninger dertil. Ansøgers tilbagemelding er følgende:
·           at der i det ansøgte tilfælde er tale om at skuret eller garagen + 10m² af boligen blot skal fjernes for at overholde udnyttelsesgraden,
·           at der jf. Byplanvedtægten kan opføres en villa med høj kælder, stueplan samt udnyttet 1.sal, med en byggehøjde på 8,5 m.,
·           at ejendommen beliggende Søvænget 8, og Søvænget 14, er opført i 2 fulde etage,
·           at borgerne skal behandles ens i området,
·           at byggeriet er en del lavere end 8,5 m. som Bygningsreglementet giver lov til,
·           at byggeri i 2 etager er normalt i området,
 
Søvænget 14, 8800 Viborg er opført før vedtagelsen af Byplanvedtægten nr. 21.
 
Tidligere afgørelser i området
Forvaltningen har i 2003 modtaget et projekt inden for Byplanvedtægten, der omfattede et enfamiliehus med en større tagetage. Projektet var i strid med Byplanvedtægten for udnyttelsesgraden, og med en højdeoverskridelse for højden til modstående vejlinie i BR-S 98, kapitel 2.8.1. Der blev i 2003 meddelt afslag.
 
Forvaltningen modtog en anmodning om genoptagelse af sagen, og et projekt blev indsendt igen til vurdering. Forvaltningen gennemgik projektet, som fortsat var i strid med BR-S 98, kapitel 2.8.1. Der blev i 2004 meddelt afslag.
 
Forvaltningen har efterfølgende i 2006 modtaget en ansøgning om dispensation til et andet projekt. Projektet omfattede opførelsen af et enfamiliehus i 2 fulde etager, som var i strid med Byplanvedtægten for etageantallet, og højden fra BR-S 98, kapitel 2.8.1.
Der blev i 2006 meddelt dispensation. Tilladelsen fremgår af bilag 4.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen har vurderet sagen, og forholdene i området. Følgende forhold taler for en dispensation:
·           Der er tidligere i området, i 2006, meddelt dispensation til etageantallet i Byplanvedtægt nr. 21, til Søvænget 8,
·           Der er tidligere i området, i 2006, meddelt dispensation til højden i Bygningsreglementet, til Søvænget 8,
·           Ejendommen som ønskes bebygget er mindre end de øvrige i området, derved overskridelsen på 0,04,
·           Der er vekslende bebyggelse i området,
·           Et byggeri – opført indenfor byplanvedtægtens – og byggelovens rammer – vil også kunne give indbliks- og skyggegener,
 
Følgende forhold taler mod en dispensation:
·           En dispensation vil skabe præcedens for kommende bebyggelser i området, og dermed bevirke at området fortættes.
·           Der er tidligere i området, meddelt afslag til etageantallet i Byplanvedtægt nr. 21, til Søvænget 4,
·           Der er tidligere i området, meddelt afslag til højden i Bygningsreglementet, til Søvænget 4,
·           De indkomne bemærkninger om indbliksgener, skyggegener og områdets karakter
 
Da det er vanskeligt at fastlægge en indstilling med baggrund i de hidtidige afgørelser, finder Forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt, at den fremtidige praksis og dermed karakterer af bebyggelsen i området fastlægges politisk.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
om der skal gives tilladelse til det ansøgte projekt på Søvænget 3, 8800 Viborg,
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at give tilladelse til det ansøgte projekt på Søvænget 3, 8800 Viborg med  baggrund i at byggeriet i princippet holder sig inde for det skrå højdegrænseplan og bygningshøjden er væsentligt under byplanvedtægts ramme på 8,5 meter.
Bilag

Sagsid.: 14/42457
Sagsfremstilling
joKL og regeringen indgik i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15. I oktober 2012 en aftale om at skabe bedre grunddata, herunder et autoritativt register for adresser. Det medfører bl.a. at der skal tilføjes adresser på kolonihaver og på alle adgange til erhvervsejendomme. Praksis i forhold til adressering i Viborg Kommune er, at tildeling af enkeltadresser sker administrativt i forvaltningen og, at sager der vedrører tildeling af nye vejnavne og større ændringer forelægges udvalget. Kommunen har pligt til at foretage partshøring af de berørte parter i adresseringssager, og derved gives de berørte indflydelse på navngivningen.
 
Da der forestår en stor opgave med at få tildelt de nye adresser, fremlægges der hermed forslag om, at forvaltningen administrativt forestår al adressering fremover i henhold til følgende procedure:
 
·           Forvaltningen udarbejder forslag til ny adressering
·           Forslaget sendes i partshøring hos berørte parter
·           Såfremt der er alternative forslag til vejnavne og der er overvejende enighed blandt de berørte herom, anvendes det ønskede vejnavn.
 
Det skal lige nævnes, at navngivning af nye veje i udstykningsområder, sker i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Udvalget delegerer kompetencen til adressering jfr. ovenstående til forvaltningen
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Indstillingen blev godkendt

Sagsid.: 14/42513
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har i sit anlægsbudget for 2014 afsat 200.000 kr. til "Udvikling af søerne". 
 
Baggrund
Der er fra flere sider fremsat ønsker om, at Viborg Søerne bliver en større del af hele Viborg Kommunes og især Viborg Bys liv. Blandt andet har Viborg Innovation Fond et igangværende projekt, hvor fonden aktivt arbejder for at skabe mulighed for at gøre søerne til en meget større og mere aktiv del af det at være borger og gæst i Viborg. Der er således ønske om, at der skabes mere liv, aktivitet, udskænkning mv. i og omkring søerne, således at søerne på en aktiv og spændende måde tiltrækker gæster og dem, der bor i kommunen, og så søerne bliver et område, som skal besøges/opleves.
 
Udvikling af Viborg Søerne er også skrevet ind i Byrådets godkendte Natur- og Parkpolitik. Således vil Byrådet under temaet Livskvalitet udfylde målsætningen - at arbejde for at forbedre de rekreative, blå tilbud, og dermed udnytte kommunens vandområder - med indsatsområdet; at arbejde for, at Viborg Søerne kan få status som badesøer.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det foreslås, at der tilrettelægges en proces, der kan medvirke til at sikre ideudvikling, afdække udviklingsmulighederne og sætte rammerne. Processen skal bl.a. afdække følgende forhold:
 
·       Hvad har vi: sønære parkarealer, bådpladser, rekreative aktiviteter, vandsport, fiskeri m.m?
·       Hvad vil vi gerne have: nye aktiviteter, arealudnyttelse, anlæg, events?
·       Hvilke bindinger er der lovgivnings- og planlægningsmæssigt?
 
Processen kan munde ud i, at der opstilles en vision med en rammeplan for det videre arbejde med udvikling af søerne. Det forventes, at et sådant produkt bl.a. kan danne baggrund for fundraising med henblik på en realisering af de dele af planen, der forudsætter finansiering. Udviklingsarbejdet tilrettelægges med inddragelse af offentligheden og de relevante interesser bl.a., Viborg Innovations Fond, VisitViborg, DN, Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne m. fl. Ligesom arbejdet internt skal koordineres på tværs af forvaltninger og med tilgrænsende projekter: Udvikling af  Nørresø badet, Viborg Naturpark, projekt ”Øst for Paradis”, sØnæs, White Water Viborg m.fl. Det planlægges, at indhente konsulentbistand til at udarbejde et samlet prospekt om visionen og forslag til proces.
 
Finansiering
Udgifterne til ovennævnte aktiviteter kan finansieres af det rådighedsbeløb på 200.000 kr., der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til ”Udvikling af søerne”.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen "Udvikling af søerne" med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen "Udvikling af søerne" med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at anlægsudgiften på 200.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet 
 

Sagsid.: 14/42489
Sagsfremstilling
Der er i budgettet for 2014 - 2017 indarbejdet følgende beløb til nedrivning af bygninger på anlægsbudgettet.
 
2014
2015
2016
2017
312.000 kr.
306.000 kr.
306.000 kr.
306.000 kr.
 
Viborg Kommune har et antal ledige ejendomme, der er i så dårlig byggeteknisk stand, at salg eller anvendelse til kommunale formål ikke skønnes muligt. Forvaltningen foreslår, at bevillingen i 2014 anvendes til nedrivning af Guldbækvej 3, Viborg.
 
Byrådet behandlede på sit møde den 18. december 2013 (sag nr. 37) en tilsvarende sag om frigivelse af bevilling afsat på budgettet for 2013 til nedrivning af følgende bygninger i prioriteret rækkefølge: 
·       Egevænget 2, 4 og 8, Hald Ege
·       Naundrupvej 10, Bjerregrav
·       Ågade 14, Ulbjerg
 
Miljøscreeningen forud for nedrivningen har imidlertid afdækket, at der i Egevænget 2, 4 og 8 er betydelige forekomster af PCB-holdige produkter i gulvbelægningen. Kravene til håndtering og bortskaffelse af PCB-holdige produkter betyder, at udgifterne til nedrivning af de 3 bygninger vil overstige bevillingen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at Egevænget 2, 4 og 8 i stedet nedrives i forbindelse med byggemodning af området på et senere tidspunkt, og at bevillingen afsat på budgettet for 2013 anvendes til nedrivning af:
·       Naundrupvej 10, Bjerregrav
·       Ågade 14, Ulbjer
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet:
 
at      de beskrevne nedrivningsarbejder igangsættes i 2014,
 
at      der gives en anlægsbevilling på 312.000 kr. til kontoen  ”Nedrivning af bygninger i 2014” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at      anlægsudgiften på 312.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet, og
 
at       bevillingen afsat på budgettet for 2013 anvendes som anbefalet af forvaltningen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet:
 
at         de beskrevne nedrivningsarbejder igangsættes i 2014,
 
at         der gives en anlægsbevilling på 312.000 kr. til kontoen  ”Nedrivning af bygninger i 2014” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at         anlægsudgiften på 312.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet, og
 
at         bevillingen afsat på budgettet for 2013 anvendes som anbefalet af forvaltningen.
Bilag

Sagsid.: 12/62438
Sagsfremstilling
Baggrund
I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det formål at forebygge og bekæmpe kriminalitet og i sidste ende sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.
 
Lokalrådets opgaver
Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de 11 kommuner. I kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for lokalrådet.
 
Generel handlingsplan 2014 for Lokalrådet i Viborg
Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2014, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:
 
·           Euforiserende stoffer blandt unge
·           Tryghedsambassadører
·           Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
 
Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:
 
·         Nabohjælp
·         TV-overvågning
·         Opdatering af samarbejdsaftalen
·         Forebyggelse af indbrud ”Tyv hold dig væk”
·         Trygt natteliv
·         Ungesamråd
·         Exit-strategi
·         Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
·         High Five
·         Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
·         Konfliktmægling
·         Offerrådgivning
·         Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægningen
 
Lokalrådets generelle handlingsplan 2014 fremgår af bilaget. Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager orienteringen om Lokalrådets handlingsplan for 2014 til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-08-2014
Teknisk Udvalg tog orienteringen om Lokalrådets handlingsplan for 2014 til efterretning
 
Bilag