You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 2. oktober 2014 kl. 11:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Martin Sanderhoff
Bemærkninger

Sagsid.: 14/4302
Sagsfremstilling
Udvalgsmedlem Flemming Lund har på vegne af Socialdemokraterne anmodet om, at få en sag på om udpegning af ny næstformand i Teknisk Udvalg.
 
Afledt af styrelsesloven § 22 kan et stående udvalg beslutte at vælge en næstformand.  
 
Med henvisning til forretningsorden for Teknisk Udvalg, godkendt den 29. januar 2014, kan Udvalget til enhver tid vælge ny formand eller næstformand
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg vælger ny næstformand
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at vælge Martin Sanderhoff til næstformand.

Sagsid.: 14/21862
Sagsfremstilling
Baggrund
Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 1. oktober 2013 (sag nr. 3) og Byrådet på møde den 31. oktober 2013 (sag nr. 7) besluttet, at der skal etableres en ny daginstitution i tilknytning til Hammershøj Skole. Den nye institution skal erstatte de to nuværende daginstitutioner, Jernbanegade 27 og Høegsvej 2 i Hammershøj. På den baggrund er det aktuelt at ændre den gældende planlægning for de to ejendomme fra offentlige formål til boligformål.
 
Teknisk Udvalg igangsatte udarbejdelsen af dette lokalplanforslag på møde den 30. april 2014 (sag nr. 13). Lokalplanforslaget (nr. 445) med tilhørende kommuneplantillæg (nr. 40) foreligger nu.
 
Oversigtskort er i bilag 1.  
                            
Nuværende forhold
Området ligger i den centrale del af Hammershøj By, vest og nordvest for Hammershøj Kirke. Den nordlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til daginstitutioner og legeplads. Den sydlige del af området er en ubebygget græsmark, som bliver brugt rekreativt af byens borgere.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af:
 
Lokalplan nr. 33, der udlægger området til offentlige formål i form af børnehave med tilførende faciliteter som p-plads og legeplads.
 
Lokalplan nr. 62, der udlægger området til almen service og rekreative formål i form af posthus, børnehave, ældrevenlige boliger o. lign samt legeplads og parkering.
 
Lokalplan nr. 353, der udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse, almen service, butikker, liberalt erhverv og grønt område.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde HAMM.B4.02, HAMM.B4.03, HAMM.C1.01 og HAMM.R1.01 og er udlagt til Henholdsvis boligformål, centerformål med blandet boliger, erhverv og butikker samt rekreativt grønt område.
 
Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg.
 
Forslag til lokalplan nr. 445
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, almen service, butikker og lignende og udlægger areal til rekreative grønne områder samt spejderaktiviteter.
 
Lokalplanforslaget sikrer blandt andet: 
-      At karakteren af bykerne omkring Randersvej og Jernbanegade styrkes.
-      At ny bebyggelse matcher nabobebyggelserne, hvad angår placering, omfang og materialevalg.
-           At områdets eksisterende rekreative arealer forbliver offentligt tilgængelige.
 
Forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - 2025
Med forslaget ændres afgrænsningerne mellem rammeområder HAMM.B4.03, HAMM.C1.01 og HAMM.R1.01.
 
Rammeområde HAMM.B4.03 tilføjes en særbestemmelse om, at der må være spejderaktiviteter på ejendommen Jernbanegade 27.
 
Derudover justeres udpegningen af kirkeomgivelsen ved Hammershøj Kirke jævnfør retningslinie 7.2. Afgrænsningen af område hvor skovtilplantning er uønsket ændres tilsvarende, så udpegningen fortsat følger udpegningen af kirkeomgivelsen.
 
Forslag til lokalplan nr. 445 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er i bilag 2.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i den del af området, hvor der ikke tidligere har været anlægsarbejder. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Viborg Kommune ejer hele området inklusiv de to bygninger, som de eksisterende daginstitutioner benytter i dag.
 
Der vil være udgifter forbundet med nedrivning af ejendommen Høegsvej 2 på i alt ca. 150.000 kr. Værdien af grundsalg er endnu ikke anslået.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
  
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.  
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 445 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter
 
at forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 445 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde,
 
at forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Bilag

Sagsid.: 14/44463
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. juni 2014 (sag nr. 11) at igangsætte planlægningen for et friplejehjem i Frederiks.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger i den nordvestlige ende af Frederiks, afgrænset af Trehusevej, boligområde og Frederiks Skole mod syd, sognegård mod vest og bolig mod øst. Nordøst for området er der marker og sportsarealer, og mod nordvest fredskov, der omgiver Frederiks Kirke. 
 
Området anvendes som landbrugsjord.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.R2.01 i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Forudgående offentlighed
Da lokalplanlægningen forudsætter, at anvendelsen ændres fra aktivitetsområde til boligformål med mulighed for almen service samt rekreative formål, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Da der er tale om en væsentlig ændring, er der gennemført forudgående offentlighed.
 
Byrådet indkaldte fra 7. til 20. august 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var, hvilken anvendelse foreslås området brugt til og hvordan sikres en harmonisk tilpasning af bygninger og anlæg.
 
Der kom ingen bemærkninger under den forudgående offentlighed.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 449 og et udkast til forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 449 
Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,3 ha. Området ligger i landzone.
 
Lokalplanforslaget udlægger den sydøstlige del af området til boligformål med mulighed for almen service og giver mulighed for, at der inden for områdets sydøstlige del enten kan etableres boliger i form af tæt-lav og åben-lav eller plejehjem, plejeboliger og lignende. I den nordvestlige del giver lokalplanen mulighed for, at området kan benyttes til rekreative formål.
 
Vej- og stiadgang sker fra Trehusevej.
 
Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantning som en overgang mod det rekreative område og det åbne land. Lokalplanen sikrer ligeledes, at der etableres stiforbindelse fra Trehusevej til det rekreative område i nordvest, der ligger i forbindelse med Kirkeskoven.
  
 
Særlige bestemmelser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og lokalplanen indeholder derfor skærpede bestemmelser omkring sikring af grundvands ressourcer.
 
Området er ikke omfattet af gældende spildevandsplan, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at tagvand kan nedsives på egen grund efter forudgående rensning, f.eks. gennem regnbede.
 
Forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 - 2025
Med forslaget ændres lokalplanområdets anvendelse fra aktivitetsområder til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse med mulighed for almen service i form af plejehjem, plejeboliger og lignende, der oprettes et nyt rammeområde FRED.R1.03 og rammeområdernes afgrænsning justeres mellem rammeområde FRED.A1.01, FRED.R2.01 og FRED.B4.01.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er nogen sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da området topografisk er beliggende på et plant areal på heden. Der er ikke tidligere registreret arkæologiske fund eller anlæg i området, men inden for en afstand på højst 800m er der tidligere registreret tre gravhøje formentlig fra stenalderen. Placeringen af de til højene knyttede bopladser kendes ikke. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Ved private projekter påhviler udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser grundejer.
   
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 449 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 449 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde,
 
at forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Bilag

Sagsid.: 14/38585
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan nr. 450 for et sommerhusområde nordøst for Hjarbæk.
 
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 13. august 2014 (sag nr. 9) at igangsætte planlægningen for et sommerhusområde nordøst for Hjarbæk.
 
På den baggrund har forvaltningen nu udarbejdet forslag til lokalplan 450 for området.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger nordøst for Hjarbæk mellem Hjarbæk Fjord Camping mod nord og et landbrugsareal mod syd. Vest for området ligger et ældre sommerhusområde og øst for området skråner terrænet op mod Vorde Kirke.
Området ligger i landzone og er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til sommerhusområde HJAR.S1.05 og rekreativt område HJAR.R1.03.
Området er i dag dyrkningsareal.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde HJAR.S1.05 og HJAR. R1.03 i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forslag til lokalplan nr. 450
Lokalplanforslaget inddeles i tre delområder og overfører delområde I og II til sommerhusområde mens delområde III forbliver i landzone og udlægges til grønt område. Forslaget omfatter et areal på ca. 4 ha og giver mulighed for at opføre op til 25 sommerhuse. Der kan opføres byggeri i en maksimal højde af 6 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 15. Der må højst opføres 180 m2 etageareal pr. sommerhusparcel. Opføres der bebyggelse på 120 m2 eller derover, skal bebyggelsen opdeles i mindre bygningsenheder for at sikre, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende landskab. Byggeriets facader skal opføres i træ. Vejadgang sker fra Hulager ad en buet vej med to tilslutninger. I delområde II kan der opnås vejadgang fra både nord og syd.
  
Lokalplanforslaget har til formål at udlægge arealet til sommerhusområde og grønt område, at tilpasse bebyggelsen til landskabet og at mindske den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Lokalplanen overfører delområde I og II til sommerhusområde mens delområde III forbliver i landzone.
 
Bindinger
Delområde III ligger indenfor strandbeskyttelsen, hvor der ikke må foretages tilstandsændringer jfr. Naturbeskyttelsesloven § 15 stk. 1.
 
 
Miljøvurdering
Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 450 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 14/12414
Sagsfremstilling
Sdr. Rind – Rindsholm lokalråd søger sammen med lodsejer Torben Graversen om, at der igangsættes lokalplanlægning i form af en landzonelokalplan for et boligområde ved Skaunvej i Sdr. Rind. Ansøgningen begrundes med, at en lokalplan vil kunne smidiggøre ansøgningsproceduren for bygherre, forenkle sagsbehandlingen og dermed forkorte sagsbehandlingstiden. Ansøgningen med bilag er vedlagt i bilag 1.
 
Sdr. Rind er i kommuneplanen en afgrænset landsby i landzone. Byrådet udvidede rammen for byudvikling (landsbyafgrænsningen) i Sdr. Rind ved kommuneplanrevisionen i 2009. Rammen blev udvidet med et areal ved Skaunvej, således at det blev muligt at udstykke op til 12 boligparceller. Der er derudover mulighed for nye boligparceller på et mindre areal ved Klovenhøjvej og ved den østligste del af Sdr. Rindvej. Oversigtskort er i bilag 2.
 
Der er, siden området ved Skaunvej blev planlagt i 2009, solgt to grunde i 2012 og en enkelt grund i 2013. Disse udstykninger er foregået ved landzonetilladelse og uden planlægning.
 
Forvaltningens bemærkninger
Kommuneplanens afgrænsning af Sdr. Rind er Byrådets signal om, at der kan ske en begrænset udvikling i landsbyen i form af enkelte nye boliger. Hensigten med den udvidede ramme i Sdr. Rind er at muliggøre byggeri af et mindre antal boliger i planperioden frem til 2025. Tilladelser til udstykning og byggeri skal ske i henhold til planlovens § 35 – landzonebestemmelserne.
 
Det er tanken, at der kan ske en jævn udbygning af området med enkelte nye boliger ad gangen, og at der er tilstrækkelig rummelighed til en sådan udvikling over de næste 11 år. I 2004 havde Sdr. Rind 300 indbyggere. Ifølge befolkningsprognosen stiger indbyggertallet med 4 til i alt 304 indbyggere i år 2025. Der er således ikke grundlag for at antage, at området bliver udbygget i en takt, der gør det hensigtsmæssigt at lokalplanlægge området.
 
Da området er udlagt i kommuneplanen, kan lokalplanlægning ikke pålægges grundejer. Hvis området skal lokalplanlægges, skal der afsættes ressourcer til lokalplanlægning i forvaltningen.
 
Der er flere lokalplanlagte boligområder i afgrænsede landsbyer i kommunen. For en dels vedkommende er lokalplanerne ikke udnyttet. Enkelte er udstykket og byggemodnet men ikke udbygget. Det gælder bl.a. Låstrup, Fly, Havredal, Hvam, Lindum og Vridsted. Der er ikke solgt kommunale grunde i disse byer i mere end 5 år.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at teknisk udvalg beslutter,
 
at der ikke igangsættes lokalplanlægning for et boligområde ved Skaunvej i Sdr. Rind
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 14/51332
Sagsfremstilling
Igangsætning af planlægning for udvidelse af Tange Kristne Friskole.
 
Der foreligger en ansøgning fra Tange Kristne Friskole om at opføre en bygning til børnehave og senere en vuggestue og en sportshal i tilknytning til Friskolen. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Det ansøgte er i strid med den gældende lokalplan for området, Lokalplan D.416-1.
 
Projektforslaget
Børnehavebygningen tænkes placeret umiddelbart vest for den nuværende indkørsel til friskolen og forventes at udgøre et areal på 180 - 220 m2.
Bygningshøjden vil blive max 8, 5 m og der bygges i en etage.
 
Sportshallen tænkes placeret i forlængelse af skolebygningen mod vest og vuggestuen tænkes placeret i forlængelse af børnehaven.
 
Planforhold
Lokalplan
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. D.416-1, der udlægger området til skole- og fritidsformål
Lokalplanens § 3.1 og 3.2. beskriver, at der i delområde I må opføres skolebygninger, tjenestebolig samt p-arealer. Der kan endvidere tillades opført en sportshal. I delområde II må der anlægges idrætsanlæg, p-plads, klubhus samt udøves fritidsaktiviteter, der kan indpasses i området.
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Kommuneplan
Ejendommen er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til almen service.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Tillæg til Lokalplan 
Viborg Kommune er udpeget som frikommune, og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.
Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Forvaltningen vurderer, at udvidelse af Tange Kristne Friskole opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget. Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplanen og medfører kun mindre ændringer i den planlagte struktur. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i det bestående miljø.
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. D.416-1 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer som fremgår af tillægget.
Principper for planlægningen
 
Realisering af projektet kræver, at områdeafgrænsningen ændres, så delområde I og byggefeltet heri øges og flyttes mod vest. Tillæggets område er identisk med lokalplanens område.
Tillæg 1 til lokalplan nr. D.416-1 får til formål, at ændre områdeafgrænsningen så delområde I øges mod vest og mindskes mod øst. Der gives mulighed for at opføre en bygning til børnehave og i fremtiden også en vuggestue med tilhørende parkeringsareal og yderligere en sportshal. Desuden ophæves byggefeltet i delområde II.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Planlægningen forventes ikke at have budgetmæssige eller økonomiske konsekvenser
 
Udkast til tidsplan
Planlægningen opstartes  medio 2014
Planforslag til vedtagelse  primo 2015 
Endelig vedtagelse  primo/medio 2015
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 12/24527
Sagsfremstilling
Baggrund
Skolageret i Viborg ønsker en afklaring af, om der i forbindelse med en udvidelse af butikken kan arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres vareindlevering til Skolageret fra Grønnegade over Musikskolens gård.
 
Skolagerets placering fremgår af bilag 1.
 
Tidligere politisk behandling
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 6. oktober 2010 (sag nr. 161) på baggrund af en tidligere ansøgning fra ejerne af Skolageret i Viborg at igangsætte ny planlægning for Skolageret i Gravene 29 – 33 i Viborg. Den ny planlægning skulle muliggøre en udvidelse og erstatning af dele af den eksisterende butik med nyt, med vareindlevering og adgang for kunder fra Gravene, mens personale og beboere har adgang fra Grønnegade.
 
Byrådet vedtog 29. februar 2012 Trafikplanen for Viborg midtby. Dette har blandt andet medført en reducering af parkeringskravene i midtbyen, samt en omlægning af den kollektive trafik, eksempelvis i Gravene.
 
Skolageret har efter Byrådets vedtagelse af den ny trafikplan revurderet de tidligere planer og meddelt Viborg Kommune, at en videreførelse af planerne vil nødvendiggøre ændring af vareindleveringen, således denne sker fra Grønnegade, idet vareindlevering fra Gravene vurderes uhensigtsmæssig set fra et erhvervsmæssigt synspunkt samt fra et fodgænger- og trafikafviklingsmæssigt synspunkt.
Projektet fremgår af bilag 2.
 
Kulturudvalget besluttede på møde den 9. april 2013 (sag nr. 2), at det ud fra en samlet vurdering af sagen tilkendegives, at så længe, der er vareindlevering til andre virksomheder beliggende i Gravene fra Gravene vurderes, at vareindlevering til Skolageret fortsat må ske fra Gravene.
 
Udvalget besluttede endvidere, at sagen sendes til behandling i Teknisk Udvalg.
 
Projekter 
Skolageret ønsker den nye bygning opført i tre etager med parkeringsdæk på øverste etage, hvortil der er adgang fra en rampe fra parkeringsdækket ved Føtex. I stueetagen planlægges opført to lejemål på ca. 1.000 m² pr. stk., hvoraf Skolageret selv vil benytte det ene. På 1. sal udføres dels lager- og kontorfaciliteter til Skolageret, og dels etableres et selvstændigt erhvervslejemål.
 
Skolagerets matrikel grænser ikke op til Grønnegade, idet ejendommen er placeret bag rampen til Føtex’ parkeringsdæk. Skolageret vurderer, at den eneste mulighed for at få vareindlevering fra Grønnegade er via Musikskolens gård. Dette medfører, at den nuværende murede port til Musikskolens gård skal fjernes, samt at 9 eksisterende parkeringspladser i gården og eksisterende cykelparkering bliver inddraget. Skolageret tilbyder, at der som erstatning bliver udført et tilsvarende antal erstatningsparkeringspladser på det nye parkeringsdæk.
 
Skolageret vurderer, at den murede port forholdsmæssigt let kan fjernes uden at skade den øvrige bebyggelse, da der en lodret fuge mellem portfacade og eksisterende bygning. Det er Skolagerets vurdering, at omkostninger til nedbrydning af porten anslås til ca. kr. 50.000 ex. moms.
 
Modellen indebærer, at transformerstationen, som ligger ved Musikskolens port, skal flyttes. Energi Viborg har ikke forslag til ny placering, men den kan evt. indarbejdes i en ny bygning. Anlægsudgiften er vurderet til 1,3 mio. kr. og anlægsudgiften må forventes pålagt ansøger.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det er forvaltningens vurdering, at ansøgerens foreslåede løsning er problematisk for Musikskolen og i forhold til eventuelle senere udvidelser af skolen.
Forvaltningen har derfor vurderet 3 løsninger, som fremgår af oversigtskortet på bilag 3 og beskrivelsen herunder:
 
1.     Samlet adgang fra Grønnegade
En fælles løsning for Føtex, Skolageret og musikskolen, hvor vejadgangene samles fra Grønnegade via en fælles rampe, vurderes umiddelbart trafikalt og planlægningsmæssigt som en god løsning.
 
Viborg Ingeniørerne har imidlertid - som rådgiver for ansøger - vurderet, at denne løsning ikke er teknisk mulig på grund af de store niveauforskelle mellem rampe og gulvniveau i Skolageret, og en ændring af rampeanlægget vurderes logistisk og økonomisk uoverskuelig. Denne løsning forudsætter endvidere, at Viborg Kommune og Føtex er villige til at være med til at finansiere en ombygning af rampeanlægget.
 
2.     En selvstændig adgang fra Grønnegade over musikskolens gård, som foreslået af ansøger
En selvstændig adgang for Skolageret over musikskolens gård ved at flytte transformerstationen vurderes ikke som en god trafikal løsning, idet der herved etableres mange overkørsler tæt på hinanden med dårlige oversigtsforhold. 
 
Vareindlevering over musikskolens gård forudsætter, at der indgås aftale med Viborg Kommune, som er grundejer. Musikskolen kan ikke anbefale denne løsning, idet en mulig udvidelse af institutionen ved at bygge over porten mod Grønnegade samt ved nybyggeri langs skel mod Føtex herved forhindres, ligesom Kulturudvalget – jfr. tidligere – ikke umiddelbart kan gå ind for løsningen.
 
Løsningen vil endvidere medføre en ændring af gårdrummet, der i 2002 blev renoveret vha. byfornyelsesmidler, og i dag fungerer som et grønt åndehul for Musikskolens brugere og områdets beboere. Byrådet har i budgettet for 2013 – 2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,5 mio. kr. i 2015 til udvidelse af bygningen i forbindelse med nyorganisering af kulturskolerne. Kultur- og fritidsudvalget har dog i den igangværende budgetlægning foreslået, at beløbet nedsættes til 4,6 mio. kr. og primært anvendes til ombygninger omkring kulturskolerne på Kasernen, og der er således ikke lagt op til anlægsmidler til ombygninger på musikskolen.
 
3.     Adgang fra Gravene
Vareindlevering fra Gravene med kantstensparkering vurderes trafikalt som en acceptabel - om end ikke optimal - løsning. Fakta i Gravene har samme løsning, men kun vareindlevering om morgenen, mens Skolageret vil skulle have vareindlevering hele dagen, hvorved fodgængere i højere grad vil generes.
 
Facaderne langs Gravene bærer præg af at være forside med en helhed i arkitekturen, som vil blive udfordret og derfor skulle tages hensyn til i forbindelse med en port til vareindlevering. Endelig kan kantstensparkering medføre forringede oversigtsforhold, hvilket kan frembyde uhensigtsmæssige trafikale situationer.
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tilkendegiver over for Skolageret, at udvalget for nuværende ikke kan finde anden løsning end, at vareindlevering til Skolageret i forbindelse med en udvidelse af butikken skal ske fra Gravene, som tilkendegivet af Kulturudvalget på møde den 9. april 2013.
 
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at tilkendegive overfor Skolageret, at udvalget er indstillet på at godkende selvstændig vareindlevering til Skolageret fra Grønnegade ved at fjerne eksisterende transformerstation nord for Musikskolens indkørsel betinget af følgende:
 
at Skolageret selv finansierer udgifter til etablering af vejforbindelse, herunder fjernelse af transformerstation, og
at politiet godkender de trafikale forhold
Bilag

Sagsid.: 14/54771
Sagsfremstilling
Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven, som medfører, at Kommunernes eksisterende lokale bekendtgørelser om parkering automatiske ophører. Derfor skal der vedtages en ny lokal parkeringsbekendtgørelse.
 
Ændringer i færdselsloven
Ændringerne i færdselsloven omhandler primært standsning og parkering og trådte i kraft den 1. marts 2014. Formålet med lovændringen har været at ensrette reglerne for parkering i hele landet og dermed sikker en mere ensartethed, uanset hvor i landet man parkerer.
 
Ændringen betyder blandt andet, at det bliver:
·         dobbelte så dyrt, hvis man får en afgift for at standse eller parkere uberettiget på en handicapplads.
·         dobbelt så dyrt for at standse eller parkere foran en ind- og udkørsel.
 
Desuden er det ikke tilladt indenfor tættere bebygget område at standse eller parkere, helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti eller yderrabat.
 
Yderligere bliver der klar lovhjemmel til at pålægge flere afgifter for samme forseelse. Det vil sige, at der kan pålægges tre afgifter for samme parkering med 24 timers mellemrum.
 
Forvaltnings bemærkninger
Byrådet vedtog på sit møde den 23. januar 2007 (sag nr. 85) en lokal parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune. Parkeringsbekendtgørelsen håndhæves af Kommunens P-vagter. P-afgift gives ved en skriftlig meddelelse, der anbringes på køretøjet eller overdrages til føreren. Afgiften udgør pt. 510 kr.
 
Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse tager udgangspunkt i den hidtidige parkeringsbekendtgørelse med justeringer i forhold til ændringerne i færdselsloven. Ændringerne i parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune omfatter i hovedpunkter følgende forhold:
 
·       Ensrettede reglerne for parkering i hele landet og derved en mere ensartehed i forhold til parkering, uanset hvor i landet man parkerer.
 
·       Mange af bestemmelserne i den tidligere parkeringsbekendtgørelse er nu skrevet ind i færdselsloven. Det gælder bl.a. bestemmelser om parkering, helt eller delvist på fortove, cykelsti, gangsti eller yderrabat – nu er det ikke længere tilladt indenfor tættere bebygget område.
 
·       Som konsekvens heraf er meget af teksten fra den tidligere bekendtgørelse fjernet i den nye bekendtgørelse. Tilbage er de bestemmelser som ønskes fastholdt og som ikke er reguleret i færdselsloven.
 
·       Det mest centrale er bestemmelsen som forbyder parkering i tidsrummet mellem kl. 19.00 til kl. 07.00 for køretøjer over 3.500 kg, som fremgår af § 3 i den nye bekendtgørelse. Denne bestemmelse bruges ofte ved f.eks. parkerede lastbiler i boligområder.
 
·       Tidligere var parkeringslicenser (årslicens, midlertidige licens og endagslicens) med i bekendtgørelsen - disse er nu flyttet ud af selve bekendtgørelsen, men fastholdes for at give såvel beboere, som håndværkere mv. mulighed for at benytte P-pladserne.
 
·       Med ændring af Færdselsloven er det nu tilladt at parkere med motorcykel på almindelige parkeringspladser
 
Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 1
 
Parkeringslicenser
Med ændringerne fastholdes fortsat muligheden for udstedelse af parkeringslicenser, således ansøgeren kan parkere i ubegrænset tid på de fleste offentlige parkeringspladser i Viborg by, hvor der er parkeringsrestriktioner på 1 time eller mere. Der findes 3 typer af parkeringslicenser, som er:
·         Årslicens for beboere og virksomheder. Licensen gælder for kalenderåret og koster 1.250 kr. i 2014.
·         Midlertidig licens for bygge- og anlægsarbejder mv. Licensen gælder maksimalt 1 måned ad gangen og koster 275 kr. i 2014.
·         Turistlicens/endagslicens. Licensen gælder for 1 dag og koster 50 kr. i 2014
 
Parkeringslicenserne er kun gældende indenfor eller på centreringen og Pakhusvej i Viborg by.
 
De tre typer parkeringslicenser fremgår af bilag nr. 2-4.
 
Lovgrundlaget er Færdselsloven af 11. december 2013 med senere ændringer og Lov om offentlige veje af 3. november 2011 med senere ændringer.
 
Godkendelse af politi
Når den nye lokale parkeringsbekendtgørelse er godkendt af Byrådet, skal der efterfølgende indhentes godkendelse af Midt- og Vestjyllands Politi før bekendtgørelsen kan træde i kraft.
 
Tidsplan
Den nye parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune forventes at kunne træde i kraft i løbet af 1. kvartal 2015, når politiets godkendelse foreligger.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg Indstiller til Byrådet,
 
at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes, og
at eksisterende parkeringslicenser (årslicens, midlertidig licens og endagslicens) fastholdes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at parkeringslicenser til håndværkere gives til cvr. nr. i stedet for registreringsnummer på bil, pris fastsættes til 350 kr. for månedslicens
 
Teknisk Udvalg Indstiller endvidere til Byrådet,
 
at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes, og
 
at eksisterende parkeringslicenser (årslicens, midlertidig licens og endagslicens) fastholdes
Bilag

Sagsid.: 13/14055
Sagsfremstilling
I Teknisk Udvalgs møde den 3. september 2014 (sag nr. 9) blev nedstående sag udsat:
 
”I det vedtagne budget for 2011 og overslagsårene 2012-2014 besluttede Byrådet, at man som en forsøgsordning vil sænke prisen for at benytte bybusserne og lokalruterne i Viborg Kommune ti’er for kørsel i 2 zoner. Midttrafik havde beregnet, at det vil koste Viborg Kommune netto 2,75 mio. kr. i mindre billetindtægter. Beløbet blev indregnet i de følgende års budget.
 
Teknisk Udvalg besluttede på baggrund af Byrådets beslutning i sit møde den 3. november 2010 (sag nr. 189) at gennemføre prissænkningen for kørsel i den kollektive trafik indenfor Viborg Kommunes grænser. Prisen for kørsel mellem to zoner blev halveret i forhold til tidligere, således at det nu koster 10 kr. at køre mellem to zoner. Ordningen blev introduceret og benævnt ”Kør for en ti’er”. Den særlige pris blev godkendt af Midtrafiks bestyrelse, der fastsætter taksterne for den kollektive trafik i hele Region Midtjylland. Ordningen er tidligere blevet evalueret og peget i retning af, at der kom flere rejsende i den kollektive trafik i Kommunen. De seneste oplysninger fra Midttrafik har dog vist, at antallet af rejsende i den kollektive trafik i Kommunen har været vigende, hvilket kunne tolkes i retning af, at effekten af ordningen ”kør for en ti’er” ikke længere har samme effekt som i starten af perioden. Sammenlignes kørselsomfanget med andre sammenlignelige kommuner, der ikke har lignende rabatordninger, ser man imidlertid samme faldende tendens.    
 
Ordningen er indregnet i budgettet for de følgende år.
 
Byrådet har ligeledes besluttet i sit møde den 20. marts 2013 (sag nr. 22), at man på visse betingelser anbefaler Midttrafik, at indføre Rejsekortet, der på sigt skal være landsdækkende og være det væsentligste betalingsmiddel for rejsende i den kollektive trafik. Efterfølgende har Midttrafik truffet besluttet om indførelse af Rejsekortet i hele Region Midtjylland
 
I løbet af efteråret 2014 begynder Midttrafik at montere rejsekortudstyret i de busser, der kører på ruter, som Viborg Kommune er bestillere på. I den forbindelse er der brug for at få truffet beslutning om, hvorvidt det fortsat skal være billigere at køre med bus i Viborg Kommune end i de øvrige dele af Region Midtjylland, idet der er visse udfordringer med at få ordningen ”kør for en ti’er”, omlagt til det nye Rejsekort. Det skyldes at det er en forsøgsordning, der alene gælder i Viborg Kommune,
 
Med indførelsen af Rejsekortet bliver taksterne i Midttrafik anderledes, idet taksten bliver billigere og billigere jo mere man benytter Rejsekortet i den kollektive trafik. En enkelt rejse i to zoner, koster 20 kr. Hvis man som rejsende gennemfører omkring 40 rejser på måned, bliver prisen pr. rejse 10 kr. Forvaltningen vurderer, at de borgere, der jævnligt bruger den kollektive trafik, i gennemsnit vil komme til at betale 15 kr. pr rejse, hvor de i dag betaler 10 kr. for en rejse indenfor kommunens grænser.   
 
Midttrafik er positiv indstillet for at give Viborg Kommune mulighed for at fastholde ordningen ”Kør for en ti’er” i en eller anden form, der kan tilpasses Rejsekortsystemet.
 
Model 1
Baserer sig på at give en rabat på det enkeltbilletsystem, der bliver en del af hele Rejsekortsystemet. Der er nemlig i Rejsekortsystemet mulighed for hos buschaufføren at købe en enkeltbillet, der gælder rejse i 2 zoner. Den koster 20 kr. For rejse i 2 zoner indenfor Viborg Kommune vil den så blot koste 10 kr. Prisen vil muligvis stige ved Midttrafik til 22 kr., og det vil så betyde at ”Viborg billetten/Kør for en ti’er” stiger til 11 kr., idet borgerne i Viborg teknisk set kører på Midttrafiks børnebillet, der netop er halv pris af en voksenbillet.
 
Køres der i flere zone bliver takstrækken, der følger børnepriserne for Viborg Billetterne (2 zoner = 10 kr., 3 zoner = 18 kr., 4 zoner = 23 kr. osv.)
 
Ulempen ved denne ordning er, at de fleste rejsende formodentlig ønsker at betale kontant til chaufføren, fordi det så er billigere end at benytte det almindelige Rejsekort. Det vil have den konsekvens, at der vil opstå kø ved indstigning i bussen og kan forsinke afgangen og på sigt stille krav om længere køreplantid på de ruter, der har mange rejsende. Det bliver så en ekstra omkostning for Kommunen. Ordningen strider også imod hele ideen med Rejsekortet.
 
Model 2
Tager sigte på, at rejsende i Viborg Kommune får mulighed for at købe særligt ”Viborg rejsekort”, som teknisk set er et børne-rejsekort, hvor prisen er 50 % af voksen-taksten, men det har så den effekt, at hvis man rejser meget, får man også på dette kort rabat efter samme princip som på det almindelige Rejsekort. Det betyder, at rejsende, der bruger bussen meget ofte, vil få en endnu lavere pris, end den nu kendte pris på 10 kr. Eksempelvis vil pendlere, der bruger bussen til og fra arbejde hver dag typisk bruge bussen 40 gange på en måned. De vil kunne opnå en rabat på 52 % svarende til en pris på 5 kr. pr rejse, forudsat den er kørsel i maksimalt to zone. De fleste brugere  rejser ikke så mange gange om måneden. Forvaltningen vurderer således at man med det særlige ”Viborg Rejsekort” vil få en gennemsnitlig pris på rejse på omkring 9 kr. pr. rejse.
 
Fordelen ved denne model er,
·         at det fortsat er mulighed for at rejsende kan få en særlig Viborg rabat på deres rejse indenfor Viborg Kommune
·         at der stadig er et særligt incitament til at vælge den kollektive trafik i Viborg Kommune og dermed aflaste vejnet i de dele af kommunen, hvor der er meget kødannelse  
·         at de rejsende kan bruge rejsekortudstyret, der bliver monteret i busserne og derved hurtigt kunne foretage indstigning i bussen uden ventetid og uden forsinkelse i køreplanen. (fordel ved model 2 frem for model 1)
 
Hvis man som rejsende benytter den kollektive trafik både internt i Viborg Kommune (lokalruter og bybusruterne) og de regionale forbindelser ud af kommunen, kan man nøjes med kun at have det almindelige Rejsekort, idet disse rejser jo også bidrager til en samlet rabat, der også gør rejser indenfor Kommunen billigere.
 
Hvis Viborg-billetten fastholdes i en eller anden form, er der derfor behov for at få den markedsført igen og i den nye form.
 
Forvaltningens vurdering, hvis den særlige Viborg ordning stoppes.
Det må forventes en nedgang i antallet af rejsende i den kollektive trafik i Kommunen. Med hensyn til de økonomiske konsekvenser vurderes nedgangen at blive af et sådant omfang, at der ikke kan forventes en merindtægt i forhold til det nuværende budget.”
 
Teknisk Udvalg udsatte sagen med henblik på at få udarbejde en nærmere beskrivelse af konsekvenser ved forskellige rejseformer ved anvendelse af Rejsekortet.
 
Forvaltningen har anmodet Midttrafik om at beskrive sådanne rejseformer for Viborg. I bilag 1 fremgår de udarbejdede priseksempler m.v. fra Midttrafik.   
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorvidt der fortsat skal arbejdes for at bevare Viborg-billetten og i hvilken form det i givet fald skal ske i.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at 10 kr´s billet afskaffes
 
Flemming Lund og Nikolai Norup kunne på det foreliggende grundlag ikke medvirke til beslutningen og begærede sagen i Byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 14/53571
Sagsfremstilling
Tre tilladelser til taxikørsel med geografisk afgrænsning indenfor Fjends-området er blevet indleveret til forvaltningen. Med ophør af ovennævnte tilladelser er der nu 2 taxitilladelser tilknyttet dette område.
 
Taxabranchen i Danmark oplever i øjeblikket en kraftig reduktion i antallet af taxitilladelser over hele landet. Mange af tilladelserne er ikke blevet opslået, men stillet i bero, når de er blevet indleveret til de respektive kommuner. Hidtil har årsagen til ophør typisk været på grund af alder, men der er risiko for, at der fremadrettet også vil ske ophør på grund af for ringe omsætning/økonomi.
 
En mindre omsætning og en ændret udbudspolitik hos det offentlige kan være årsag til et mindre behov for taxier, samt at branchen som helhed er og har været under pres.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for det enkelte geografiske område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden.
 
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag nr. 55), at fremtidige sager om ledige taxitilladelser forelægges Udvalget med henblik på stillingtagen til, om de skal opslås på ny. Hvis det besluttes at opslå ansøgningen på ny, skal Kommunen ved udøvelsen af sit skøn blandt andet lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem såvel tidligere som nuværende virksomhed som chauffør eller vognmand indenfor erhvervsmæssig personbefordring.
 
Det kan endvidere oplyses, at antallet af klager over manglende taxabetjening indenfor området har været meget sparsomt.
 
Med udgangspunkt i ovennævnte og den generelle afmatning i samfundet, herunder også i taxibranchen, anbefaler forvaltningen, at der kun opslås 1 tilladelse til taxikørsel indenfor Fjends-området for, at taxabetjeningen kan ske tilfredsstillende.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at der opslås 1 tilladelse til taxikørsel med geografisk afgræsning indenfor Fjends-området, og
 
at der snarest muligt indrykkes annonce i dagspressen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Indstillingen blev godkendt.

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Efter fagudvalgenes behandling af forslag til kommissorium for en tværgående sundhedspolitik i maj 2014 har Byrådet på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11) godkendt kommissoriet.
 
Den tværgående politiske gruppe med repræsentanter fra fagudvalgene mødtes efterfølgende den 25. juni 2014 og drøftede indledende vision og temaer for den tværgående sundhedspolitik. Projektgruppen har med afsæt heri arbejdet videre med oplæg for sundhedspolitikken.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede - som koordinerende udvalg - på mødet den 2. september 2014 (sag nr. 4) oplæg om vision, temaer og målsætninger for den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune og fremsender hermed forslag til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.  
  
Som beskrevet i vedlagte forslag til sundhedspolitik (bilag 1) lægges op til følgende vision for sundhedspolitikken;
 
                   Viborg – den sunde kommune
-      et fælles ansvar
-      et personligt valg
 
Endvidere foreslås sundhedspolitikken struktureret over følgende 4 temaer:
·         Sunde børn
·         Sunde livsforløb
·         Sunde fællesskaber
·         Tidlig og effektfuld indsats
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. september endvidere proces for de møder, hvor vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes med borgere og interessenter. Konceptet for borger- og interessentmøder er nærmere beskrevet i bilag 2, der vedlægges til orientering.
 
Mødeplanen for borger- og interessentmøderne er:
·         Tirsdag den 4. november 2014, kl. 19.00: Plejecenter Åbrinken, Karup
·         Torsdag den 6. november 2014, kl. 19.00: Viften, Bjerringbro
·         Tirsdag  den 11. november 2014, kl. 19.00: Kultur- og Idrætscentret, Stoholm
·         Torsdag den 13. november 2014, kl. 19.00: Plejecenter Toftegården, Møldrup
·         Tirsdag den 18. november 2014, kl. 18.30: Sundhedscenter Viborg, Viborg, hvor
Søren Dahl, kendt fra bl.a. Cafe Hack, vil indlede med foredraget; ”Det gode liv”.
 
Forløbet med borger- og interessentmøder indebærer en mindre justering af tidsplanen for arbejdet med sundhedspolitikken, der dog fortsat vil være til endelig godkendelse i Byrådet før sommerferien 2015.
 
Mødet i den tværgående politiske gruppe oprindeligt planlagt til den 29. oktober 2014 er flyttet til mandag den 8. december 2014, hvor det placeres i tilknytning til de politiske gruppemøder. I forlængelse af rokeringerne i Byråd og udvalg bør fagudvalgene genvurdere deres repræsentation i det tværgående udvalg, som hidtil har været:    
·         Klima- og Miljøudvalget:                  Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby
·         Teknisk Udvalg:                              Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby
·         Kultur- og Fritidsudvalget:               Samina Shah / Gudrun Bjerregaard
·         Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Åse Kubel Høeg / Søren Gytz Olesen
·         Børne- og Ungdomsudvalget:           Eva Pinnerup 
·         Ældre- og Sundhedsudvalget:          Alle
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at forslag til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes med henblik på, at de kan fremlægges på borger- og interessentmøderne i november
 
at udvalget drøfter, om der er ændringer i forhold til deltagelsen i den tværgående politiske gruppe.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Teknisk Udvalg drøftede forslag til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken. Endvidere besluttede udvalget, at Johannes F. Vesterby  og Flemming Lund deltager i den tværgående politiske gruppe
Bilag

Sagsid.: 14/53863
Sagsfremstilling
Jf. Elforsyningsloven er alle kommunale el og solcelleanlæg omfattet af lovens krav om selskabsmæssig adskillelse af el-producerende anlæg, og modregning i bloktilskuddene, når anlægget giver overskud.
 
Indtil starten af 2013 har der været usikkerhed om, hvorvidt mindre solcelleanlæg, der ikke er anlagt med kommercielt salg af energi for øje, vil være omfattet af reglerne om selskabsudskillelse. Reglerne er dog sådan, at alle kommunale solcelleanlæg, uanset størrelse, som udgangspunkt skal adskilles til et selvstændigt kommunalt forsyningsselskab eller indgå i et eksisterende kommunalt forsyningsselskab.
 
Det vurderes at dannelse af selskab for hvert solcelleanlæg er forbundet med store administrative omkostninger samt økonomiske omkostninger, da der skal afregnes en energiafgift på de producerende kWh til staten. Selskaberne skal desuden drives på markedsvilkår, hvilket betyder at man sommetider kun får 30 øre pr. kWh som produceres, hvilket ikke er rentabelt. 1 kWh koster incl. Afgifter og moms ca. 2 kr.
 
Den seneste lovændring i 2014 giver imidlertid mulighed for at undtage kommunale anlæg fra selskabsdannelse:
-      Anlæg tilsluttet el-forsyningsnettet inden 28. juni 2013
-      Anlæg opsat i forbindelse med nybyggeri
-      Anlæg som ved dispensation er omfattet af en pulje på 20 MWp
 
I forbindelse med opførelse og etablering af solceller på Møldrup Børnehave, skal der søges om dispensation for selskabsdannelse. For at der kan indsendes en ansøgning om dispensation har Energistyrelsen stillet 2 krav:
 
1.            en kommunal indeståelseserklæring om, at anlægget er opført i forbindelse med udarbejdelsen af en energiramme beregning for nybyggeriet.
2.            dokumentation for at vedkommende som underskriver indeståelseserklæringen er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen.
 
I relation til dokumentation for bemyndigelsen til at underskrive indeståelseserklæringen, så skal bemyndigelsen specifikt være relateret til underskrift af de kommunale indeståelser. Dokumentation for en generel stillingsfuldmagt eller lignende er derfor ikke tilstrækkelig.
 
Det fremgår af Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, at den umiddelbare kompetence vedr. opgaver inden for drift af bygninger og anlæg er placeret ved Teknisk Udvalg. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at kompetencen til at delegere bemyndigelse til at underskrive indeståelsen ligger ved Teknisk Udvalg.
 
Med sagen anmodes om, at forvaltningen bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne at indestå for at solcelleanlæg er opsat i forbindelse med nybyggeri og indgår i energirammeberegningerne for bygningen.
 
Lovgrundlag
Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg bemyndiger Direktør for Teknik & Miljø til at underskrive indeståelseserklæring i forbindelse med etablering af solceller på nybyggeri, både for angivne eksempel i sagsfremstilling samt for fremtidigt nybyggeri.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-10-2014
Indstillingen blev godkendt