You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. oktober 2014 kl. 08:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/33290
Sagsfremstilling
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 18. juni (sag nr. 5) at igangsætte udarbejdelsen af et Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A, der skal muliggøre en udvidelse af Asmildkloster Landbrugsskole.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 93A, der fastlægger områdets anvendelse til centerformål og grønt område. Projektforslaget til udvidelsen af Asmild Kloster landbrugsskole er i strid med gældende lokalplan i forhold til bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Lokalplantillægget er igangsat som et frikommuneforsøg. 
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBØ.C3.03 i Kommuneplan 2013 - 2025. Forslaget til lokalplantillæg er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A
Lokalplantillægget ændrer følgende i forhold til den gældende lokalplan:
-          Giver mulighed for en mindre udvidelse af eksisterende byggefelt mod vest (til ny hal og auditorium) og sikre at al bebyggelse placeres udenfor søbeskyttelseslinien.
-          Sikrer, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn, ved at stille krav om, at kælderetager fritlægges mod lavestliggende terræn.
-          Justerer materialekravene, så det bliver muligt at give ny bebyggelse et mere tidssvarende udtryk.
-          Giver mulighed for, at det område, som er udlagt til grønt område i gældende lokalplan, også kan anvendes til idræts- og fritidsaktiviteter samt rekreative formål.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A er i bilag 2
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet to høringssvar til planforslaget. Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
Høringssvarene er i bilag 3.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
 
A.       Bebyggelsens omfang og placering
B.       Bebyggelsens ydre fremtræden
C.       Ubebyggede arealer
D.          Andet
 
Forslag til ændringer i lokalplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 93A vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Indstillingen blev godkendt

Sagsid.: 14/42111
Sagsfremstilling
Der foreligger en ideskitse fra Henrik Padkjær A/S til et projekt med tæt/lav bebyggelse i form af opførelse af 6 nye boliger ved Stærkærvej i Bjerringbro. Oversigtskort er i bilag 1. Ideskitsen er i bilag 2.
 
Projektområdet, som udgør et areal på i alt ca. 3000 m2, er i dag bebygget med en enkelt bolig med tilhørende erhvervsbygning. Projektområdet indgår i et større blandet boligområde, som også rummer mindre erhvervsvirksomheder. Projektområdet er omfattet af Lokalplan G.019-1, delområde III til åben/lav bebyggelse og delområde IV til både åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Lokalplanens delområde IV til både tæt/lav og åben/lav bebyggelse ligger i og umiddelbart vest for arealet.
 
Projektforslaget
Projektforslaget indeholder en udstykning af et område i 7 grunde til tæt / lav bebyggelse. Da en del af projektområdet, svarende til det nuværende delområde III, er udlagt til åben/lav bebyggelse, kræver projektets gennemførelse, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan G.019-1, der ændrer anvendelse af den del af området, det i dag er udlagt til åben/lav bebyggelse (det tidligere delområde III) til fremover at være til både åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Samtidig angives i Lokalplan G.019-1 en minimumsgrundstørrelse på 400 m2 ved tæt/lav bebyggelse, og projektets gennemførelse kræver en ændring til 350 m2.
 
Forvaltningen vurderer, at en ændring af anvendelsen vil være hensigtsmæssig i forhold til planlægningen, da området er under omdannelse fra et blandet bolig og erhvervs område til et rent boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse. 
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. G.019-1, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Lokalplanens § 3.3. beskriver, at delområde III skal anvendes til åben/lav boligformål. Lokalplanens § 5.1 siger, at der i delområde III ikke må udstykkes grunde mindre end 700 m2. § 5.2 siger, at der fra delområde IV ikke må udstykkes grunde mindre end 400 m2. Projektforslaget er i strid med disse bestemmelser.
  
Frikommuneforsøg
Ansøgningen er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Da der ikke kan dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, vil det i henhold til planloven kræve udarbejdelse af en ny selvstændig lokalplan, at gennemføre omdannelsen til tæt/lav boligformål.
 
Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg blandt andet inden for planlovens område. Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, i form af udarbejdelse af et tillæg til gældende lokalplan. Det er en forudsætning, at der er tale om mindre ændringer, der ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø. Endvidere skal ændringen være i overensstemmelse med kommuneplanen. Høringsperioden kan nedsættes til 4 uger. Der er tale om et blandet område med både åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Forvaltningen vurderer derfor, at ændringen af ejendommenes anvendelse med mulighed for at etablere både tæt/lav og åben/lav boliger samt ændre grundstørrelsen til min. 350 m2 opfylder betingelserne for frikommuneforsøget.
 
Kommuneplan
Området ligger i rammeområde BBRO.B4.02 i Kommuneplan 2013 - 2025. Af rammebestemmelserne fremgår, at området er udlagt til blandede boliger med bebyggelsesprocent på max. 40 ved tæt/lav og bebyggelsesprocent på max. 30 ved åben/lav. Der må bygges op til 8, 5 m i op til 2 etager. Jf. retningslinje 1, byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling i Kommuneplan 2013-2025, skal der ved udstykning af grunde på 350 m2 etableres et fælles opholdsareal på mindst 5 % af områdets samlede areal.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
  
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
 
Delområde IV udvides til også at omfatte det nuværende delområde III, således at der gives mulighed for både åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Vejadgang forventes at blive fra Stærkærvej og Bredgade. Ved tæt/lav bebyggelse med grunde ned til 350 m2 stilles der krav om fælles friareal på mindst 5 % af områdets samlede areal. Desuden forventes minimum grundstørrelse for tæt/lav ændret til 350m2
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
En af ejendommene, der indgår i projektet er ejet af Viborg Kommune. Ved salg af ejendommen opnår Viborg Kommune en gevinst svarende til markedsprisen. Ejendommen skal udbydes til salg.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Planlægningen opstartes                                  ultimo 2014
Planforslag til vedtagelse                                  primo 2015
Endelig vedtagelse                                                                      medio 2015 
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Indstillingen blev godkendt 
Bilag

Sagsid.: 14/42857
Sagsfremstilling
Tidligere politisk behandling
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 13. august 2014 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen med udarbejdelse af et tillæg til lokalplan nr. 65, så erhvervsområdet i Ørum kan anvendes til tekniske anlæg til kollektiv varmeproduktion i form af solfangeranlæg og et evt. fremtidigt varmeværk. Endvidere besluttede udvalget: ”Forinden den videre proces iværksættes tager forvaltningen kontakt til ansøger med henblik på afklaring omkring jordhandel og alternative placeringsmuligheder.”
 
Baggrunden for igangsætningen er, at Ørum Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg, og på længere sigt et nyt varmeværk med samme placering som det planlagte solvarmeanlæg. Varmeværket har spurgt kommunen, om prisfastsættelsen på de kommunale erhvervsgrunde på Industrivej 17 i Ørum, og ønsker at kommunen starter en udbudsrunde for et samlet køb af tre grunde i erhvervsområdet. Henvendelsen er endnu ikke blevet behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Teknisk Udvalg først tager stilling til den planlægningsmæssige del af projektet.
 
Afklaring af alternative placeringsmuligheder
På baggrund af udvalgets beslutning har forvaltningen taget kontakt til Ørum Varmeværk med henblik på afklaring omkring jordhandel og alternative placeringsmuligheder. Varmeværket har svaret i et brev den 16. september 2014. Brevet er i bilag 1. Forvaltningens bemærkninger til brevet er i bilag 2.
 
Følgende placeringsmuligheder er undersøgt
Placering A   Ved Tjelevej nord for sportsplads
Placering B   Vest for erhvervsområdet
Placering C   Syd for erhvervsområdet
Placering D   Erhvervsområdet, Industrivej 17
 
Varmeværket finder, at det optimale areal med hensyn til placering og anskaffelsespris er placering A ved Tjelevej nord for sportspladsen i Ørum. Dette areal ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplandet til Ørum Vandværk. Muligheden for at placere et solvarmeanlæg og på længere sigt et nyt varmeværk på dette areal er begrænset af retningslinje 41 i de statslige vandplaner:
 
"Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet."
 
En forudsætning for placering af solenergianlæg i områder med drikkevandsinteresser er således, at der ikke er alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande, samt at der er vægtige planlægningsmæssige hensyn. Dette fremgår af et notat fra Naturstyrelsen om ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande”.
 
Forvaltningen vurderer, at det ikke kan godtgøres, at der ikke findes en alternativ placering uden for OSD og indvindingsoplandet til Ørum Vandværk, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 2. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke bør planlægges for et solvarmeanlæg og på længere sigt et fremtidigt varmeværk inden for OSD og indvindingsoplandet. Forvaltningen vurderer, at placering af et solvarmeanlæg og på længere sigt et nyt varmeværk på placering A ved Tjelevej nord for sportspladsen ikke er hensigtsmæssig i forhold til OSD og indvindingsoplandet til Ørum Vandværk. Der er desuden risiko for et statsligt veto, hvis kommunen planlægger for disse anlæg på den placering.
 
I ovennævnte brev tilkendegiver varmeværket at være meget interesseret i, at kommunen undersøger muligheden for at etablere anlæg inden for OSD, på samme måde som der er etableret et solvarmanlæg i Frederiks, som ligger inden for OSD. Klima- og Miljøudvalget godkendte den. 3. november 2011 (sag nr. 160) ”at det ansøgte solvarmeanlæg i Frederiks i dette konkrete tilfælde kan etableres indenfor område med særlige drikkevandsinteresser”. Næsten hele Frederiks by og omegn ligger inden for OSD. Kun i den nordøstlige del af Frederiks var et areal udlagt til erhverv i kommuneplanen uden for OSD, men en placering her stred mod planlægningsprincippet om at udbygge ”indefra og ud”. Således blev der godtgjort, at der ikke var alternative placeringsmuligheder til anlægget i Frederiks.  Til forskel ligger større dele af Ørum by og dens omegn uden for OSD.
 
Afklaring af jordhandel
I ovennævnte brev oplyser varmeværket med henvisning til en mailkorrespondance mellem Ørum Varmeværk og Forsøgscenter Foulum, at Forsøgscenter Foulum selv har planer om, at udvide deres aktiviteter på placering B vest for industriområdet, og at placeringen entydigt kan udelukkes fra videre undersøgelser. I ovennævnte brev konstaterer varmeværket, at placering C syd for erhvervsområdet ikke er hensigtsmæssigt, hverken i placering eller i størrelse. Brevet afklarer ikke varmeværkets mulighed for at købe arealet syd for erhvervsområdet. Varmeværket har oplyst, at ejeren af arealet på placering A ved Tjelevej gerne vil sælge arealet til et solvarmeanlæg, og ejeren har givet fuldmagt til at varmeværket kan varetage det som plansag.
 
Hvis udvalget beslutter, at forvaltningen skal gå i gang med planlægningen for placering D i erhvervsområdet, forventes det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler ovennævnte henvendelse fra Ørum Varmeværk om en udbudsrunde for et samlet køb af tre grunde i erhvervsområdet.
 
Udkast til tidsplan
Hvis udvalget beslutter, at forvaltningen skal gå i gang med planlægningen for et solvarmeanlæg og et evt. fremtidigt varmeværk på placering D i erhvervsområdet, forventes følgende tidsplan for lokalplanlægningen:
Planlægning opstartes - Ultimo 2014
Planforslag til vedtagelse - Primo 2015
Endelig vedtagelse - Medio 2015
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forvaltningen skal gå i gang med den planlægning som udvalget tidligere igangsatte, så der kan etableres solvarmeanlæg og et evt. fremtidigt varmeværk i erhvervsområdet i Ørum.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede at anbefale, at der vælges et at de af forvaltningen forslåede områder C eller D til placering af solvarmeanlæg og evt. fremtidigt varmeværk. Alternativt kan Ørum Varmeværk i samarbejde med forvaltningen komme med forslag til placering, som ligger udenfor OSD område.
Bilag

Sagsid.: 13/49535
Sagsfremstilling
Viborg Taxa har den 11. september 2014 fremsendt et forslag til kørselsreglement for taxier i del af Viborg Kommune. Kørselsreglementet er geografisk afgrænset til tidligere Viborg Kommune (før kommunesammenlægningen i 2007).
 
Det nuværende kørselsreglement blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. juni 2005. Dette kørselsreglement er vedlagt som bilag nr. 1.
 
I § 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxakørsel m.v. fremgår, at Kommunen i et kørselsreglement kan fastsætte yderligere bestemmelser vedrørende taxiers indretning, udstyr og benyttelse.
 
Det nu fremsendte forslag til kørselsreglement er blevet vedtaget på Viborg Taxas generalforsamling den 30. august 2014. Forinden endelig godkendelse skal kørselsreglementet godkendes politisk i Teknisk Udvalg.
 
Forvaltningen har gennemgået kørselsreglementet. Forslag til justeringer/tilføjelser fra forvaltningen er anført med rød skrift i bilag 2, som forvaltningen foreslår indføjes i kørselsreglementet. Viborg Taxa er orienteret om de foreslåede justeringer.
 
Forvaltningen henleder endvidere opmærksomheden på § 8 i kørselsreglementet:
 
”Ved indkørsel på de af Byrådet i henhold til taxibekendtgørelsen oprettede holdepladser skal vognene slutte op i rækkefølge efter deres ankomsttidspunkt. Føreren skal tage tur fra holdepladsen i den rækkefølge, med mindre bestilleren selv vælger en bestemt vogn. Enhver fører skal, med mindre de færdselsmæssige forhold taler imod, uopholdeligt give plads for udkørsel, såfremt en bagved holdende hyrevogn er blevet hyret enten ved personlig henvendelse, eller ved en telefonisk bestilling”.
 
Endelig vurder Forvaltningen, at punkt F (forskrifter for publikumsbetjening) er en uhensigtsmæssig bestemmelse, idet det omhandler en geografisk lokalitet. En ændring i vejforholdene på stedet vil, hvis bestemmelsen fastholdes, betyde, at kørselsreglementet også skal ændres.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at det fremsendte kørselsreglement med forvaltningens justeringer / tilføjelser godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 12/19937
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde 3. september 2014 (sag nr. 31) at ombygge 2 rundkørsler og et kryds, således at der kan køre modulvogntog til Genan A/S og Fragtmandscentralen i Viborg fra rute 13 og 16. Ombygningerne forventes gennemført i år.
 
Det blev ligeledes på mødet besluttet, at det skal undersøges, hvad det koster at ombygge 6 kryds fra Bjerringbro til rundkørslen ved Århusvej/Vejlevej ved Viborg, således at virksom­heden Jørvi Transport A/S fra Bjerringbro kan køre med modulvogntog til rute 13.
 
Viborg Ingeniørerne har efterfølgende beregnet, at det vil koste ca. 2 mio. kr. at foretage ombygningerne af krydsene fra Bjerringbro til rute 13.
 
Byrådet har den 19. juni 2013 (sag nr. 22) reserveret 2 mio. kr. fra udviklingspuljen til ombygning af kommuneveje til modulvogntog. Heraf er der allerede disponeret 1,55 mio. kr. til ombygning af rundkørsler og kryds i Viborg samt til undersøgelse af de 6 kryds fra Bjerringbro til rute 13.
 
Selvom detailprojektering af de 3 kryds i Viborg nu viser, at anlæggene bliver ca. 0,5 mio. kr. billigere end det tidligere disponerede beløb, mangler der således stadigvæk ca. 1 mio. kr., hvis de 6 kryds fra Bjerringbro til rute 13 skal ombygges til modulvogntog.
 
Forvaltningen har kontaktet Grundfos A/S, der har meddelt, at de ikke har planer om at anvende modulvogntog.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
om der skal ombygges de 6 kryds fra Bjerringbro til rute 13 til modulvogntog, og i givet fald hvorledes anlægsudgiften skal finansieres.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede, at udsætte sagen med henblik på nærmere høring af Jørvi og en afklaring af kriterier for etablering af ombygning af hensyn til modulvogntog.

Sagsid.: 14/34812
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på møde den 3. september 2014 (sag nr. 33) at give en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til kontoen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014” med rådighedsbeløb i 2014. På Teknisk Udvalgs møde den 13. august 2014 (sag nr. 12) besluttede Udvalget, at forvaltningen skulle arbejde videre med de projekter, hvor der kan fjernes flest personskader. Som udgangspunkt er det følgende projekter (oversigtskort fremgår af bilag 1):
 
·           Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej (nr.1 på oversigtskort)
·           Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Lyngvej (nr. 2 på oversigtskort)
·           Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest (stikrydsninger) (nr. 3 på oversigtskort)
·           Krydset Vognmagervej/Fabrikvej samt krydset Vognmagervej/Industrivej (nr. 4 på oversigtskort)
·           Tapdrupvej/Taphedevej (fartdæmpning igennem Tapdrup) (nr. 5 på oversigtskort)
·           Krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup (nr. 6 på oversigtskort)
·           Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej (nr. 7 på oversigtskort)
·           Forbedringer af stoppesteder i kommunen
 
Forvaltningen har nu undersøgt uheldsbilledet for perioden 2009-2013 for de enkelte lokaliteter samt lavet en nærmere vurdering af løsningforslagene. Til dette kan bemærkes følgende:
 
1.       Krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej
Krydset er i den gældende trafiksikkerhedsplan udpeget som en lokalitet til forbedring af trafiksikkerheden. Politiet har registreret 6 personskadeuheld og 4 materielskadeuheld. Ulykkerne er sket spredt i krydset. Fodgængere, cyklister, knallerter, biler samt lastbiler har været involveret i ulykkerne. Forvaltningen foreslår, at krydset ombygges på samme måde som de signalkryds, der i de senere år er renoveret eller nybygget i Viborg. Det betyder, at cyklister ledes anderledes gennem krydset, og at de kan svinge til højre uden om signalet. Desuden skal tilslutningen af Granvej ændres, så der ikke holder biler på tværs af Kirkebækvej tæt på signalanlægget. En forbedring kan også ses som en opfølgning på etablering af cykelbaner på Kirkebækvej.
Anlægsomkostninger inkl. arealerhvervelse: 2 mio. kr.
Forslag til ombygning af krydset fremgår af bilag 2.
 
2.     Gl. Århusvej mellem Marsk Stigsvej og Lyngvej
Politiet har i perioden registreret 1 personskadeulykke samt 1 materielskadeulykke. Der er ikke noget entydigt ulykkesbillede.
 
3.     Vestermarksvej/Jegstrupvej Vest (stikrydsninger)
Politiet har i perioden ikke registreret trafikulykker.
 
4.     Krydset Vognmagervej/Fabrikvej samt krydset Vognmagervej/Industrivej
Politiet har i perioden registreret 2 personskadeulykker og 2 materielskadeulykker i begge kryds. Uheldsbilledet er ikke entydigt. Det foreslås, at krydsene undersøges nærmere i forbindelse med den kommende trafiksikkerhedsplan.
 
5.     Tapdrupvej/Taphedevej (fartdæmpning igennem Tapdrup)
Politiet har i perioden registreret 1 personskadeulykke. Ulykken giver ikke anledning til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer igennem byen. 
 
 
 
6.     Krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup
Politiet har i perioden registreret 1 personskadeulykke samt 4 materielskadeulykker. Politiet har desuden optaget rapport ved 5 ulykker, hvor der er sket mindre materiel skade. Uheldsbilledet viser, at der sker bagendekollisioner når venstresvingende trafikanter skal fra Skivevej til Søvej. Forvaltningen foreslår, at der på Skivevej etableres helleanlæg med venstresvingbane.
Anlægsomkostninger: 1 mio. kr.
Skitseprojekt fremgår af bilag 3.
 
7.     Nørreåstiens krydsning af Nørreåvej
Politiet har i perioden ikke registreret ulykker.
 
8.       Forbedringer af stoppesteder
Der er ikke registreret trafikulykker ved busstoppestederne.
 
Forvaltningens bemærkninger
For at få mest trafiksikkerhed for de midler der er til rådighed i indeværende år anbefaler forvaltningen, at trafiksikkerheden forbedres i krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej samt krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup. Projekterne forventes anlagt i 2015.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget beslutter, at anlægsarbejderne for krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej samt krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup igangsættes. Projekterne finansieres via anlægsbevillingen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014”, og
 
at forslag til skitseprojekter godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at anlægsarbejderne for krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej samt krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup igangsættes. Projekterne finansieres via anlægsbevillingen ”bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg – 2014”, 
 
at forslag til skitseprojekt for krydset Indre Ringvej/Kirkebækvej godkendes. Skitesprojekt for krydset Skivevej/Søvej ved Klejtrup ændres således at der etableres afstribning i stedet for helleanlæg, og
 
at der arbejdes videre med mulighed for opsætning af dynamisk hastighedsdæmpning ved krydset Skivevej/Søvej i Klejtrup
Bilag

Sagsid.: 14/51593
Sagsfremstilling
Bjerringbro Idrætspark har rettet henvendelse til Viborg Kommune om ændring af P-pladsen i forbindelse med Idrætsparkens opførelse af ny tilbygning med multitisal/multibane samt udendørs aktivitetsrambla, idet byggeriet og anlægget inddrager ca. 50 af de eksisterende P-pladser.
 
I byggetilladelse for det aktuelle byggeri har Viborg Kommune stillet krav om etablering af erstatningspladser, samt 2 almindelige handicappladser og 2 kassebilspladser.
 
Som kompensation for de mistede P-pladser har Idrætsparken fremsendt skitseforslag til ændret disponering af pladsen. Skitsen fremgår af bilag 1.
 
Den ændrede disponering af P-pladsen omfatter følgende foreslåede tiltag:
1.       Etablering af erstatningspladser langs parkeringspladsens sydlige afgrænsning (30 p-pladser-vist med grønt på bilag 2) ved inddragelse af eksisterende fortov, som kun benyttes i ringe grad. Desuden ønskes parkeringspladsen udvidet mod vest med en ekstra række parkeringspladser (20 p-pladser- vist med grønt på bilag 2).                
2.       Fjernelse af træer på parkeringspladsen, da flere af træerne er gået ud/ved at gå ud og trærødder har forårsaget skader på asfaltbelægningen. Træhuller retableres efterfølgende.
3.       Ændring af overkørsel til P-pladsen. Den nordlige overkørsel lukkes for køretøjer og benyttes fremover kun som stipassage.
4.       Genopstribning af parkeringspladserne, både de nye og eksisterende.
5.       Udtynding af beplantningsbæltet mod vest.
6.       Fornyelse af belysningsanlægget på P-pladsen.
Forvaltningens bemærkninger
Ad 1. Halvdelen af fortovsarealet er meget nedslidt og ujævnt og skulle udskiftes af Viborg Kommune. Udgiften hertil udgør 80.000 kr.
 
Forvaltningen kan tiltræde den ændrede disponering af parkeringspladsen, hvor der etableres én fælles ind- og udkørsel mod syd, samtidig med at der etableres en dobbeltrettet cykelsti adskilt fra parkeringspladsen mod nord.
 
ad 2. Bjerringbro Idrætspark har desuden et ønske om, at asfaltbelægningen på parkeringspladsen fornyes efterfølgende, da den er ved at være nedslidt og lappet flere steder, ligesom trærødder har forårsaget skader på belægningen.
 
Den samlede udgift af pkt. 1-6 er beregnet til ca. 800.000 kr. og er nærmere specificeret i vedlagte overslag i bilag 2. Udgiften til nyt asfaltslidlag på parkeringspladsen udgør ca. 500.000 kr.
 
Det kan oplyses, at Bjerringbro Idrætspark den 10. april. 2006 overtog parkeringspladsen af tidligere Bjerringbro Kommune, hvor det var en del at det offentlige vejareal. I købsaftalen er der aftalt, at sælger (Kommunen) fortsat fortager snerydning og vedligeholdelse af parkeringspladsen i samme omfang og på samme niveau som indtil overdragelsen. Udgifter herudover til vedligeholdelse m.v. af parkeringspladsen er sælger uvedkommende. Købsaftalen er vedlagt i bilag 3.
 
Viborg Kommune har forespurgt Bjerringbro Idrætspark, i hvilket omfang de forventer at skulle bidrage til finansiering af udgifterne. Bjerringbro Idrætspark har meddelt, at de kan udføre følgende opgaver:
-        Fjernelse af fortov og kantsten mod syd
-        Fjernelse af græsareal mod vest
-        Optagning og bortskaffelse af træer på pladsen
-        Udtynding af beplantningsbæltet
 
Ovenstående svarer til en udgift på 102.000 kr.
 
I henhold til købsaftalen er Viborg Kommune forpligtiget til at afholde de almindelige vedligeholdelsesarbejder på parkeringspladsen, hvilket kan opgøres til 199.700 kr. til vedligeholdelse af belægninger og beplantninger, medens fornyelse af belysningsanlægget udgør 347.466 kr. Det eksisterende belysningsanlæg er ældre kviksølvslamper, som står til udskiftning.
 
Det kan oplyses, at indeværende års asfaltarbejder er disponeret, og at ny belægning på pladsen vil blive prioriteret i forhold til de øvrige asfaltarbejder på kommunes veje og pladser og med hensyntagen til de afsatte midler på driftsbudgettet.
 
Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune afholder de almindelige vedligeholdelsesudgifter til belægninger og beplantninger svarende til en udgift på 199.700 kr. og som finansieres af indeværende års driftsbudget til vedligeholdelse af belægninger og beplantninger. Udgiften til fornyelse af belysningsanlægget på 347.466 kr. foreslås finansieret af tidligere meddelt anlægsbevilling til opgradering af kommunes belysningsanlæg - ELENA projektet.
 
De resterende udgifter til udførelse af erstatningspladser samt handicappladser svarende til en udgift på 252.500 kr. foreslås afholdt af Bjerringbro Idrætspark, idet dette er et krav i h.t. byggetilladelsen, ligesom ændringerne er Viborg Kommune uvedkommende jf. købsaftalen.
 
I det omfang Viborg Kommune og Bjerringbro Idrætspark med fordel kan bytte om på de anførte arbejdsopgaver finder forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, 
 
at den ændrede disponering af parkeringspladsen godkendes,
 
at Bjerringbro Idrætspark afholder udgifterne til etablering af erstatningspladser i forbindelse med byggeriet,
 
at Viborg Kommune afholder udgifterne til de almindelige vedligeholdelsesudgifter til belægninger og beplantninger svarende til en udgift på 199.700 kr. som finansieres af driftsbudget til vedligeholdelse af belægninger og beplantninger, og
 
at Viborg Kommune afholder udgiften til fornyelse af belysningsanlægget på 347.466 kr. som finansieret af tidligere meddelt anlægsbevilling til opgradering af kommunes belysningsanlæg - ELENA projektet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Indstillingen blev godkendt, idet vedligeholdelsen af slidlaget indgår i den øvrige prioritering af vedligeholdelsesarbejder i Viborg Kommune.
 
Sagen har synliggjort, at der er behov for en harmonisering i forhold til fremtidige anlæg og vedligeholdelse på parkeringsarealer ved selvejende institutioner og idræts- og kulturanlæg. Problemstillingen oversendes derfor til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/59087
Sagsfremstilling
Medlem af Teknisk Udvalg Allan Clifford Christensen har ønsket at få en sag optaget på dagsordenen om de trafikale forhold ved krydset Aarestrupvej og Gl. Banevej i Karup, samt ændringer af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Banevej, som følge af renovering af asfaltbelægningen.
 
Baggrunden for forholdene i krydset Aarestrupvej og Gl. Banevej 
Repræsentanter for borgerne i Karup ønskede gennem flere år at få etableret en lysregulering på rute 12, Herningvej – Viborgvej i krydset med Nygade, der er beliggende i Karups østlige del.
 
Begrundelsen for ønsket var, at det var svært at komme fra Nygade og ud på rute 12, når der er tæt trafik på rute 12, især i morgentimerne. Derfor var opfattelsen lokalt, at mange bilister valgte at køre gennem Karup by og ud på rute 12 i rundkørslen ved Engholmvej i den vestlige del af Karup - til stor gene for byens borgere.
 
Kommunen indgik derfor aftale med Vejdirektoratet om at lave en trafikanalyse i Karup.
 
I den forbindelse besluttede Byrådet på sit møde den 24. november 2010 (sag nr. 408),
 
”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 705.000 kr. til kontoen ”Trafiksanering, Viborgvej i Karup” med rådighedsbeløb i 2010 til analyse og evt. videre udredning og senere anlægsarbejder, og
at anlægsudgiften på 705.000 kr. i 2010 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2010 til formålet.”
 
Trafikanalysen i Karup by viste, at en stor andel af morgen-trafikken fra Aarestrupvej kører gennem Karup by ad Gl. Banevej, Genvej og Engholmvej uden at have et ærinde i byen.
 
For at kunne forhindre den gennemkørende, uvedkommende trafik, blev der etableret en foranstaltning, således det blev fysisk umuligt for bilister at svinge til venstre fra Aarestrupvej (landevejen fra Kjellerup, som er kommunevej) til Gl. Banevej (by-vejen ind til Karup by fra øst). Det blev gjort ved at kanalisere krydset, idet en gennemgående helle ved krydset hindrer venstresving til Gl. Banevej (by-vejen). Løsningen, der er skitseret i bilag 1, gør det fortsat muligt at foretage venstresving fra Gl. Banevej (by-vejen) til Nygade. Denne trafik fletter efter krydset sammen med trafikken fra Aarestrupvej (landevejen mod Kjellerup), der kører videre ad Nygade op til den nye lysregulering ved Viborgvej (rute 12).
 
En hindring af venstresving ved Aarestrupvej forøger trafikken i krydset Herningvej – Viborgvej / Nygade, men det blev afhjulpet ved den lysregulering som Vejdirektoratet etablerede. En hindring af venstresving betød også, at det ikke længere var nødvendigt at fastholde ensretningen af Genvej mod øst på strækningen mellem Engholmvej og Bredgade i den vestlige del af Karup. Denne blev ophævet efter ombygningen af krydset Aarestrupvej / Nygade/Gl. Banevej.
 
Resultater og løsningsforslag fra trafikanalysen blev præsenteret på et møde den 3. februar 2011, hvor repræsentanter fra Karup Borger- og Håndværkerforening, Karup Handelsforening og Skolebestyrelsen for Karup Skole, samt Vejdirektoratet og Viborg Kommune var til stede. På mødet var alle enige om, at trafikanalysen klart viste, at der var en stor uvedkommende gennemkørende morgentrafik i byen, og der var også enighed om, at de foreslåede løsningsforslag med en kanalisering ved Aarestrupvej og Nygade (kommune-projekt) og en lysregulering i krydset Herningvej – Viborgvej / Nygade (stats-projekt) kunne anbefales iværksat.
 
Vejdirektoratet forelagde ønsket til Transportministeren og krydset er således i dag signalreguleret. En forudsætning for signalregulering i dette kryds var, at Viborg Kommune udførte kanaliseringsanlægget ved Gl. Banevej, idet trafikken ellers ikke ville blive flyttet fra Gl. Banevej til Viborgvej – Herningvej.
 
Fakta om trafikken på Gl. Banevej
Årsdøgntrafikken på Gl. Banevej er faldet efter etablering af kanaliseringsanlægget fra 2.028 ved måling i 2007 (før etableringen) og tilsvarende 1.138 ved måling i 2014.
 
Forvaltningens vurdering til ændringer i krydset Aarestrupvej og Gl. Banevej
Det er forvaltningens vurdering, at kanaliseringsanlægget i krydset Aarestrupvej og Gl. Banevej fungerer hensigtsmæssigt i sin nuværende udformning. Dels som følge af etableringen af signalregulering i krydset Viborgvej og Nygade, og dels for at reducere unødig gennemgående trafik på Gl. Banevej. Nogle trafikanter, som kommer via Aarestrupvej (fra Kjellerup siden) og som skal ind til Karup by, vil muligvis opleve at turen er lidt længere via Nygade og Viborgvej – disse veje er større og bedre til den gennemgående trafik og fra Viborgvej er der mulighed for at komme hurtigt frem til målet.
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Banevej
Som følge af en påtænkt renovering af asfaltbelægning på Gl. Banevej på strækningen mellem Aarestrupvej og Genvej påtænker forvaltningen at ændre den eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltning.
 
Aktuelt er der to chikaner (helleanlæg) på vejen, som blev etableret for nogle år siden. Chikanerne påtænkes erstattet med to hævede flader, da det vurderes, at den hastighedsdæmpende effekt vil være bedre end de nuværende chikaner. Der har været flere episoder, hvor trafikanterne har kørt højre om chikanen selvom om dette ikke er tilladt. Politiet har bedt forvaltningen om at finde en løsning på dette problem, evt. en anden type hastighedsdæmpende foranstaltning.
 
Gennem de sidste 5 år er der sket en ulykke, hvor en knallert påkørte en af disse chikaner.
 
De påtænkte to hævede flader tænkes udført i forbindelse med renovering af asfaltbelægning på strækningen og placeret ved henholdsvis krydsene Åbakkevej/Gl. Banevej og Engparken/Gl. Banevej. Strækningen vil blive skiltet med ”område med fartdæmpning med 40 km/t”, hvilket betyder, at de hævede flader etableres til en hastighed på 40 km/t.
 
Forvaltningen har været i dialog med beboerne i området og flere af disse er positive overfor ændring af de hastighedsdæmpende foranstaltninger til hævede flader.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg drøfter sagen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede, at forvaltningen arbejder videre med projekt vedr. hævede flader og undersøger mulighed for fartdæmpning på 40 km/t på Gl. Banevej
 
Desuden undersøger forvaltningen mulighed for ændret indkørsel fra rundkørsel samt at ændre vigepligtsforhold på Bredgade og på sigt revurdere, om forbud om venstresving på Aarestrupvej skal ophæves
Bilag

Sagsid.: 14/58104
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
I det overordnede talmaterialet vises afvigelser også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (den sanktionsbelagte serviceramme). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år.
 
Sammendrag af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet regnskab
Forventet afvigelse
(minus = mindreudgift)
 
 
Oprindeligt
 
Korrigeret
 
 
pr. 30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)
I forhold korr. budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)*
Kolonne
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Grønne områder
8,9 
9,1
9,1
 0,2
0,0
0,0
Trafik
129,2
131,0
131,1
 1,9
0,0
0,6
Kommunale ejendomme
2,0
-1,1
-0,8
-2,7
0,3
 
-0,3
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
140,0
139,0
139,4
-0,6
0,4
0,3
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Jordforsyning
16,8
43,6
19,6
2,7
-24,1
0,0
Anlæg - skattefinansieret
51,5
77,3
52,2
0,7
-25,1
 
4,8
Anlæg i alt
68,3
120,9
71,8
3,4
-49,2
4,8
Drift og anlæg i alt
208,3
259,9
211,2
2,8
-48,8
 
5,1
*Korrigeret for overførsler mellem politikområderne pr. 30. juni
 
Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er 0,3 mio. kr., hvilket ligger på Politikområde Kommunale Ejendomme. Det overførte overskud på -0,8 mio. kr. fra 2013 er endvidere anvendt.
 
På Politikområde Trafik forventes det samlede budget overholdt. Under politikområdet er der på Park- og Vejservice et underskud på 5,3 mio. kr., som dækkes ind af mindreforbrug på vintervedligeholdelse og belægninger – redegørelse ses nedenfor. Politikområdet har endvidere hentet et overført underskud fra 2013 på 1,8 mio. kr.
 
I forhold til driften er der følgende nærmere bemærkninger:
Politikområdet
Trafik 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
- = mindreudgift
+= merudgift
Park- og Vejservice
Ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilpasning af personalet efter udbud af opgaverne. Personalet er reduceret med 27 medarbejdere. Der er i denne forbindelse omkostninger til løn i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Omkostningerne beløber sig til ca. 3,1 mio. kr. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 givet en tillægsbevilling på ca. 0,7 mio. kr. vedr. feriepenge
2,5 
Park- og Vejservice
Der forventes problemer med at nå den forventede produktivitet i form af salg af 1.500 timer pr. medarbejder pr. år. Resultatet for årets første 8 måneder er lagt til grund for en vurdering af hele året
2,8 
Belægninger
Der forventes udlagt færre kvm. belægninger på kørebaner for at reducere budgetoverskridelse på øvrige områder inden for politikområdet
 
-0,7
Vintervedligeholdelse
Den første del af vinteren i 2014 har været meget mild. Opgaven vurderes derfor på nuværende tidspunkt løst billigere end budgetteret
-4,6
Politikområdet Kommunale ejendomme
 
 
 
Der forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på kommunale ejendomme, til trods for, at politikområdet fik overført et overskud fra 2013 på -0,8 mio. kr. Over-/underskud på området svinger meget, da det er vanskeligt at styre antallet af ejendomme, der bliver tilført.
0,3
Samlet drift
0,4
  
Opfølgning på udbud af driftsopgaver inden for drift af parker, grønne områder og veje m.v. (leveres af Park- og Vejservice)
I bilag 1 vedlægges en opfølgning på Park- og Vejservices’ tilbud på udførelse af driftsopgaver inden for driften af parker, grønne områder og veje m.v. Overordnet konkluderes, at budgetterne er tilpasset i forhold til tilbuddet, og at Park- og Vejservice har tilpasset kapaciteten til det tilbud, der er afgivet på arbejdet. Der forventes et underskud i 2014 pga. omkostninger, der har været ved tilpasning af kapaciteten til kontrolbuddet og pga. udfordringer med at nå 1.500 fakturerbare timer pr. medarbejder. De tiltag, der er iværksat, er beskrevet i bilag 2.
 
Park- og Vejservices’ tilbud kan have virkning over 8 år. Kapacitet var større, end de opgaver, der blev udbudt. Derfor har der været behov for en tilpasning. Omkostningen på afvikling af den overskydende mandskabskapacitet er opgjort til ca. 2,5 mio. kr. De engangsudgifter der er afholdt i den forbindelse ”afdrages” således over kontrolbuddets løbetid.
 
Vedr. Vejafvandingsbidraget
Bidragssatsen er forhøjet fra og med 2014 fra 7% til 8% af anlægssummen på kloakanlægsopgaver. Energi Viborg, Spildevand har endvidere øget indsatsen på kloakanlægsopgaver. Der er budgetteret med 2,8 mio. kr., mens der forventes udgifter på 5,8 mio. kr. i 2014.
 
Der er givet en tillægsbevilling til vejafvandingsbidraget på 3,0 mio. kr., og det vil blive brugt til at dække de forventede merudgifter på området, hvilket er medvirkende til at budgetopfølgningen pr. 30.09 harmonerer med det korrigerede budget.
 
Trafik har desuden fået overført et underskud fra 2013 på ca. 1,8 mio. kr., som det er lykkedes at reducere indenfor budgettet for 2014.
 
 
 
 
 
 
ANLÆG  
Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. -49,2 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
 
Af det forventede mindreforbrug på -49,2 mio. kr. ligger
·      -24,1 mio. kr. på jordforsyningen.,
·      -11,7 mio. kr. på byfornyelse o.lign. og
·      -13,4 mio. kr. på vejanlæg m.v.
 
De største forskydninger på projektniveau (bevillinger) er afvigelser på:
·     byggemodning af Kærvej på ca. -8,0 mio. kr., og
·     generelt på byggemodning til erhvervsformål med en afvigelse på ca. -5,5 mio. kr., som følge af begrænset aktivitet i nye byggerier,
·     områdefornyelsesprojektet i Karup, Møldrup og Stoholm. Selve udførelsen af projekterne vil strække sig over flere år og er således medvirkende til det forventede mindreforbrug på anlægsopgaver (samlet for projekterne ca. -8,0 mio. kr.).
 
På vejanlæg ligger de største afvigelser på:
·     hævning af Vinkelvej ca. -4,5 mio. kr. og
·        vej i Banegraven med ca. -3,3 mio. kr.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes. Dog således at forvaltningen arbejder mod et tilladt merforbrug på budgettet på politikområdet Trafik på max. 3 % med henblik på at udføre yderligere nye asfaltbelægninger.
Bilag

Sagsid.: 14/63176
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede ved 2. behandlingen af budgetforliget den 8. oktober 2014 at afskaffe byggesagsgebyret pr. 1/1-2015. Forvaltningen oplever allerede nu, at borgere og virksomheder beder om fritagelse fra gebyret som følge af, at det bortfalder pr. 1/1.
 
Byggesagsgebyret udløses af afgørelsesdatoen. Det betyder, at alle byggetilladelser der meddeles i 2014 – vil blive pålagt byggesgebyr - uanset hvornår der er ansøgt.
 
Bevidstheden om, at byggesagsgebyret bortfalder fra årsskiftet, giver anledning til en ændret praksis fra ansøgerside. Forvaltningen har allerede modtaget anmodninger om, at få byggesager stillet i bero indtil årsskiftet, for netop at undgå at skulle betale gebyr.
 
Såfremt dette breder sig, kan resultatet blive, at der oparbejdes en sagspukkel, med lange sagsbehandlingstider til følge, i den første del af 2015. 
 
Problemstillingen forelægges nu udvalget, med henblik på at drøfte, om Viborg Kommune bør afskaffe byggesagsgebyret for resten af 2014. De økonomiske konsekvenser for en sådan beslutning fremgår af vedlagte bilag.
 
Bl.a. Thisted Kommune har allerede afskaffet gebyret helt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget drøfter, om det skal anbefales over for Økonomi- og erhvervsudvalget, at byggesagsgebyret afskaffes snarest muligt i 2014.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-10-2014
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at byggesagsgebyret afskaffes snarest muligt i 2014.
Bilag