You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 17. juni 2015 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/69207
Sagsfremstilling
Budgetstyrelisten blev senest forelagt Teknisk Udvalg den 4.marts 2015. Hvert kvartal gives en status på igangværende/kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægningen 2015-2018.  
 
Opdateret budgetstyreliste forelægges hermed for udvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Listen suppleres med en indholdsfortegnelse.
 
Udvalget ønsker på næste møde et punkt vedr. nedrivningspuljen

Sagsid.: 15/10093
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 26. oktober 2011 (sag nr. 361) at igangsætte planlægning og fordebat for tre boligområder i Viborgs østlige bydel. Der drejer sig om
A:      et boligområde til parcelhuse og daginstitution nord for Fristruphøjvej i Viborg
B:      et boligområde til parcelhuse syd for Gl. Randersvej i Overlund
C:      et område til blandede boligformål og institutioner syd for Asmild Centervej i Overlund
 
Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 410 for et boligområde ved Gl. Randersvej og Tapdrup, Overlund (område B)
 
Fordebat blev gennemført umiddelbart efter Økonomiudvalgets beslutning. I forhold til område B indkom der bemærkninger/indsigelse fra grundejerforeningerne Spangsbjerg Park og Saturnvej mod inddragelse af område B til boligbebyggelse.
De modtagne bemærkninger og indsigelser blev forelagt Økonomiudvalget, og der blev efterfølgende truffet beslutning om, at alle 3 områder skulle medtages i Kommuneplan 2013 - 2025. Der er gennemført en planlægning for område A og C, og. Forvaltningen har - ifølge aftale fra januar 2012 - kontaktet Grundejerforeningen Spangsbjerg Park mhp. orientering om den igangsatte planlægning for område B.
 
Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Nuværende forhold
Området er et knap 3 ha. ubebygget areal, der ligger i den østlige del af Viborg. Det afgrænses mod nord af Gl. Randersvej, mod øst af Tapdrupvej og landbrugsareal, mod vest af eksisterende boligområde Spangsbjerg Park og mod syd af grønt område. Midt gennem området ligger gang- og cykelstien ”Tapdrupstien”.
 
Planforhold
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse – rammeområde VIBØ.B4.12.
Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025.
 
Forslag til lokalplan nr. 410
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af maks. 18 åben-lav boliger, der vejbetjenes fra Gl. Randersvej. Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, hvor:
·         delområde I udlægges til boligbebyggelse i maks. 1 etage med en højde på maks. 7 m. Inden for delområdet må der maks. opføres 11 boliger,
·         delområde II udlægges til boligbebyggelse i maks. 1 etage med en højde på maks. 7 m. Inden for delområdet giver terrænforholdene mulighed for, at boliger kan fremtræde som 2 etagers huse mod lavest liggende terræn. I delområde II må der maks. opføres 7 boliger,
·         delområde III udlægges til fælles grønne områder, regnvandsbassin, servicevej/sti,
·         delområde IV udgør den eksisterende cykel- og gangsti Tapdrupstien, der ligger midt i lokalplanområdet.
 
Lokalplanforslaget sikrer, at:
·         der fastsættes retningslinjer for områdets fremtidige boligudstykning,
·         bebyggelsen indpasses i terrænet, så det fremstår som en naturlig afrunding af boligområdet,
·         områdets disponering dels skaber en åben, grøn struktur, dels en tæt kontakt til den omkringliggende natur og ådal,
·         der etableres et afskærmende plantebælte langs Gl. Randersvej og Tapdrupvej.
 
Bindinger
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger et regnvandsbassin og en naturbeskyttet § 3 sø. I henhold til Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBØ.B4.12 skal der sikres en grøn kile mod nabobebyggelsen Spangsbjerg Park, der sikrer adgang til regnvandsbassin.
Den sydøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. På baggrund af planen søger Viborg Kommune Skov- og Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Naturstyrelen har indledningsvist udtalt, at skovbyggelinjen vil kunne ophæves.
 
Miljøvurdering
Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for rammeområde VIBØ.B4.12, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslaget er på baggrund af en screening vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at forslag til lokalplan nr. 410 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/32688
Sagsfremstilling
Der er nu udarbejdet et forslag til helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg.
 
Baggrund
Byrådet besluttede på møde den 25. marts 2015 (sag nr. 12), at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015.
 
På et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg den 30. april 2015 orienterede repræsentanter for rådgiverne på opgaven om hovedelementerne i helhedsplanen for domkirkeområdet, som herefter blev drøftet af udvalgene.
 
Der har endvidere været afholdt et orienteringsmøde om udkast til helhedsplanen den 27. maj 2015 for de eksterne samarbejdspartnere, der er tilknyttet projektet.
 
Forslag til helhedsplan
På baggrund af udvalgenes drøftelser og i løbende dialog med forvaltningen og de eksterne samarbejdspartnere, der er tilknyttet projektet, har rådgiver udarbejdet et udkast til forslag til helhedsplanen, som fremgår af bilag 1/eftersendes.
 
Helhedsplanen beskriver Viborgs forudsætninger, historie og særkender og beskriver på denne baggrund muligheder for fremtiden, herunder:
·           Domkirkeområdets forbindelse til landskabet og midtbyen, og
·           Domkirkeområdets byrum og bygninger.
 
 
Planen indeholder forslag til:
·           en omlægning af byrummene og herunder en ny sammenhængende belægning samt beplantning, kunst med videre,
·           en beskrivelse af trafik og parkeringsbehov,
·           vurdering, budget og anlægsomkostninger,
·           en etapeplan, samt
·           en strategi for fundraising.
 
 
Mødet
På mødet vil forslag til helhedsplanen blive gennemgået.
 
Offentlig høring
Forvaltningen foreslår, at helhedsplanen fremlægges til offentlig høring i forbindelse med Snapstinget den 24. juni 2015.
 
Nærmere program for dagen er under udarbejdelse, men foreslås at indeholde følgende hovedelementer:
 
Eftermiddag.
I byrum og Vestre Landsret: rundvisning, udstilling af plancher og visualiseringer, minecraft.
 
Aften.
I det gamle rådhus: Offentlig præsentation og debat.
 
Der oprettes endvidere en hjemmeside for helhedsplanen.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events og direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg godkender forslag til helhedsplanen med henblik på offentlig fremlæggelse i forbindelse med Snapstinget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Teknisk Udvalg besluttede, at tankerne om helhedsplan fremlægges i offentlig høring under snapsting.

Sagsid.: 12/71669
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde d. 13. maj 2015 (sag nr. 9) de indkomne bemærkninger fra fordebat forud for planlægning for et nyt boligområde mellem Vejlevej og Teglgårdsvej i Hald Ege. Oversigtskort er i bilag 1. Dagsordenspunkt med bilag er i bilag 2. Kortbilag med udkast til forslag til mulige vejadgange er i bilag 3.
 
Økonomiudvalget besluttede, at Teknisk Udvalg anmodes om, at udarbejde forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Udvalget har senest været inddraget i sagen på mødet den 13. august 2014, hvor udvalget behandlede sag om vejadgang gennem Nonbo Traktor (ejendomssag).
Indstilling
Direktøren for Teknik og miljø indstiller,
 
at Teknisk udvalg drøfter evt. mulige vejadgange med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den bedst mulige vejadgang
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
 
Sagen blev udsat med henblik på nærmere undersøgelse af konsekvenser ved de forskellige forslag til vejadgang.
Bilag

Sagsid.: 13/93253
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har bedt om en analyse af trafikafviklingen mellem den kommende Banevej og Indre Ringvej i Viborg, hvor der allerede i dag er periodisk moderate kapacitetsproblemer på strækningen.
 
Det fremgår af VVM-rapporten for Banevejen, at strækningen inden for en kort årrække skal opgraderes. VVM-rapporten er behandlet på møde i Klima- og Miljøudvalget 28. maj 2015 (sag nr. 8).
 
Forvaltningen har opdateret trafikmodellen for Viborg midtby med de trafikmængder, der forventes fra Mercantec. Trafikmodellen indeholdte i forvejen forventede trafikmængder fra fx Regionshospitalet og Arnbjerg.
 
Trafikmodellen viser, at hvis der ikke ændres på strækningen fra Banevejen til Indre Ringvej, vil der i 2020 være ventetid på mellem 40 sekunder og op til flere minutter på Banegårds Alle og Vesterbrogade vest i myldretiden. I 2030 vil der ske et regulært sammenbrud i trafikafviklingen i myldretiden.
 
I bilag 1 er vist forslag til ombygning af rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle til et signalanlæg. Der kan opnås større kapacitet i et signalanlæg pga. svingbanerne. I forslaget er Slesvigsgade lukket ud til Vesterbrogade for at øge kapaciteten i krydset med Indre Ringvej. Der indgår også en signaloptimering i krydset ved Indre Ringvej i løsningen.
 
Etableringen af rundkørslen som anført vil betyde en tilfredsstillende afvikling af trafikken frem til år 2030.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg beslutter, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle skal ombygges til et signalanlæg
 
at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade i forbindelse med anlægsprojektet
 
at finansiering af anlægsudgiften på 3,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen for 2016-19, således at ombygningen kan gennemføres i 2017.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Indstillingen blev godkendt. I forbindelse med projektets videre planlægning indarbejdes en  offentlighedsfase.
Bilag

Sagsid.: 13/14055
Sagsfremstilling
Status april 2015
Midttrafik tilsluttede sig rejsekortet april 2013. Status april 2015 er, at den samlede økonomi er udfordret pga. forsinkelser, manglende indtægter og uenighed mellem de deltagende parter i byrdefordelingen af rejsekortet.
 
Transportministeriet igangsatte i januar 2015 et arbejde med at udvikle og sikre opbakning til en ny, holdbar finansieringsmodel for Rejsekort A/S i form af den såkaldte årsrapportmodel. Modellen skaber et forudsigeligt økonomisk grundlag for Rejsekort A/S fremadrettet og løser dermed den stillede opgave, at regningen for det indkøbte system skal betales. 
 
Ny Finansieringsmodel
Rejsekort A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter for rejser gennemført på rejsekortet samt ansvarlig lånekapital og kapitalindskud fra ejerne.
I den nuværende finansieringsmodel beregnes transaktionsafgifterne på baggrund af prognosticerede tal for, hvor mange rejser der er foretaget med rejsekortet, uden at skele til de faktiske tal.
 
Målet er at udvikle en ny finansieringsmodel, der tager udgangspunkt i Årsrapportmodellen, hvor transaktionsafgifter fastsættes, så de dækker udgifterne i Rejsekort A/S.
 
Udgiften for de enkelte kommuner kommer til at være afhængig af kommunens aktuelle antal rejser og samlede indtægter.
 
I årene 2008 til 2014 har Rejsekort A/S fået et underskud som følge af ubalance imellem indtægter og omkostninger og beløber sig til ca. 580 mio. kr. akkumuleret.
 
Økonomi
 
Samlet merudgift på 37 mio.kr. er nedenfor fordelt ud på to perioder
1.  2015-2018 samlet betaling 16 mio. kr.
2.  2019-2028 samlet betaling 20,7 mio.kr.
 
 
2015-2018 - 16,0 mill fordelt pr. år – Ny model
2015   2016   2017   2018
-2,5    7,8     8,9     1,8
 
 
2019-2028 – 20,7 mill fordelt pr. år – Ny model
2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028
0,4     7,1     7,0     6,7     6,3     -8,0    -7,4    2,2     2,8     3,5
 
Viborg Kommunes andel af merudgiften er af Midttrafik udfra budgettal 2015 beregnet til at være følgende:
 
1. 2015-2018           526.712 kr.
 
2. 2019-2028           1.037.095 kr.
 
 
Der ansøges om en tillægsbevillig til dækning af ovennævnte merudgifter.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,
 
 
at beslutningen udmøntes i forbindelse med næste budgetopfølgning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Teknisk Udvalg besluttede, at merudgiften afholdes inden for kollektiv trafik. Beslutningen udmøntes i forbindelse med næste budgetopfølgning.
 
Udvalget ønsker på et kommende møde (september/oktober) et temapunkt vedr. kollektiv trafik med deltagelse af Midttrafik.
Bilag

Sagsid.: 15/9980
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalget på mødet anlægsbudgettet herunder:
-        Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
 
Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2015.
 
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 2. Idéoplæggene er et nyt tiltag, der skal sikre, at fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem anlægsønsker. Idéoplægget skal bl.a. fremme overvejelser om anlægsprojekternes totaløkonomi og alternative løsningsmuligheder. Idéoplæggene indeholder også mere gennemarbejdede tidsplaner, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende i de enkelte budgetår.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og
 
at udvalget godkender idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat overfor Byrådet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Teknisk Udvalg godkendte de tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget. Udvalget godkendte endvidere idéoplæg for følgende anlægsønsker med de anførte ændringer, som ønskes fremsat overfor Byrådet.
 
·           Køb og renovering af Energi Viborgs bygninger på Sønæs ændres til Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs med anlægsudgift på 1 mio. kr. i 2016, idet der undersøges alternative måder at sikre dette på
·           Pulje til fornyelse af parker og grønne områder fastholdes
·           Autocamperplads i Viborg By fremrykkes til 2016
·           Cykelsti fra Fly til Skive skal genberegnes og fastholdes i 2019 og 2020-
·           Cykelsti Hessellundvej skal genberegnes med henblik på opdeling i to etaper. 1 etape flyttes til 2016 resten fastholdes i 2019
·           Cykelsti lang Løgstørvej ændres til bred kantbane i begge sider, anlægsudgift på 2,5 mio. kr. fremrykkes til 2016
·           Etablering af cykelsti på Søndermarksvej, Viborg fremrykkes til 2017
·           Etablering af gadelys i Troestrup fastholdes i 2019
·           Etablering af rendestensbrønde i forbindelse med Energi Viborgs separatkloakeringer fastholdes
·           Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro fastholdes
·           Forstærkning af dækket på Preislers Plads med henblik på en benyttelse af varegården fremrykkes til 2016
·           Gågadebelægning i nedre Gravene sammentænkes med eksisterende anlægsprojekt vedr. Sct. Mathias port, her flyttes 6 mio. kr. i eksisterende anlægsbudget til 2017. Anlægsudgift til gågadebelægning i nedre Gravene reduceres til 5 mio. kr. og fremrykkes til 2018.
·           Indskud af yderligere beløb til rejsekortet i den kollektive trafik udgår
·           P dæk ved Sct. Jørgensvej 5 fremrykkes til 2016 det skal understreges at beløbet finansieres fra p-fonden
·           Renovering af fortove fastholdes i 2020-
·           Renovering af område ved Salvievej fastholdes i 2019
·           Separatkloakering af materielgården i Viborg fastholdes i 2016
·           Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del fremrykkes til 2016
·           Stibro ved Borrevej ved Gullev fremrykkes til 2017
·           Vejomlægning i den nordlige del af Stoholm fastholdes
Bilag

Sagsid.: 14/76021
Sagsfremstilling
Forvaltningen meddelte den 9. februar 2015 afslag til ansøgning om dispensation til lovliggørelse af en carport og udhusbebyggelse på Svanevej 42 i Hjarbæk. Desuden blev der varslet et påbud om lovliggørelse.
 
Efterfølgende er der kommet nye oplysninger i sagen, idet ejer har fremlagt et foto (se bilag 3), der efter ejers opfattelse viser, at carporten er påbegyndt opført før vedtagelsen af den gældende lokalplan. Den gamle lokalplan havde lempeligere bestemmelser om placering af carport/udhusbebyggelse.
 
Sagens historik
Forvaltningen modtog den 27. november 2014 en ansøgning om dispensation fra ejeren af Svanevej 42, om lovliggørelse af carport og udhus på grunden. Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde.
 
Der søges om lovliggørelse og dispensation af følgende (se bilag 1):
1.     Carport beliggende 2,07 til 2,23 m fra det østlige skel og 4,15 m fra det sydlige skel.  Carporten er færdiggjort i 2013.
2.     Udhus fra 1998 beliggende ca. 2,0 til 2,4 m fra det vestlige skel. Afstand fra udhuse til det sydlige skel er overholdt, da der er tinglyst et byggeretsligt skel på nabogrunden.
 
Den gældende lokalplan nr. 371 kap. 7.9 siger, at ”Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 meter fra naboskel, vejskel og stiskel”. Lokalplan nr. 371 blev vedtaget på byrådsmødet den 25. april 2012.
 
Med baggrund i en lignende sag, hvor Teknisk Udvalgt den 30. maj 2012 besluttede at meddele afslag og påbud om lovliggørelse, har forvaltningen den 9. februar 2015 givet administrativt afslag til det ansøgte og varslet et påbud om lovliggørelse. Ejeren har den 27. februar 2015 sendt sine kommentarer til varsling om påbud. Se bilag 2.
 
Lovliggørelse af carport (1) kan ske ved:
·           At der etableres og tinglyses et byggeretligt skel så afstandskravet på 5 meter kan overholdes, eller
·           at carporten flyttes så afstandskravet på 5 meter overholdes, eller
·           at der meddeles dispensation fra det i lokalplanen fastsatte afstandskrav.
 
Lovliggørelse af udhus (2) kan ske ved:
·           At der etableres og tinglyses et byggeretligt skel så afstandskravet på 5 meter kan overholdes, eller
·           at udhuset flyttes så afstandskravet på 5 meter overholdes, eller
·           at der meddeles dispensation fra det i lokalplanen fastsatte afstandskrav, til en placering min. 2,5 meter fra skel, begrundet i at udhuset er opført før vedtagelsen af lokalplan 371.
 
Et byggeretsligt skel tinglyses på naboens ejendom i en afstand fra bygningen, som overholder lokalplanen/bygningsreglementet. Således skal naboen ved fremtidig byggeri måle afstand fra det byggeretlige skel. Rådighedsindskrænkningen for naboen er således alene byggemuligheden mod det byggeretlige skel, dvs. at der ingen arealoverførsel sker, og naboen kan fortsat disponere over arealet som have.  
 
Den 7. april 2015 deltog forvaltningen i et møde på ejendommen med ejeren. På mødet blev der udleveret et foto (se bilag 3), som ifølge ejeren viser, at carporten er påbegyndt før den nye lokalplans vedtagelse. Fotoet er dateret 22-04-2012 med håndskrift på bagsiden. Ejer oplyste på mødet, at han havde modtaget fotoet fra en nabo, og at naboen har påført datoen. Det har ikke været muligt for forvaltningen at fremskaffe filen som yderligere dokumentation (digital datomærkning).
 
I den tidligere gældende lokalplan nr. 26 (som var gældende FØR 25. april 2012) stod der, at bebyggelse ikke må opføres nærmere skel mod anden grund eller sti end 2,5 meter, i sommerhusområder dog 5 meter. Bestemmelsen indeholder dog en formulering med henvisning til ”fritliggende-kravet” i byggeloven, hvilket i sommerhusområder vil sige 2,5m for carporte og udhuse m.m. samt 5,0 meter for beboelse. Således har det tidligere været muligt at tolke på bestemmelsen.
 
Med den nye lokalplan nr. 371 blev det besluttet (på byrådsmødet 25. april 2012), at indskærpe teksten i denne bestemmelse i og med at bestemmelsen 7.9 nu siger: ”Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 meter fra naboskel, vejskel og stiskel”. Således er der nu ingen differentiering mellem carport/udhuse og beboelse, og dermed alene et afstandskrav på 5 meter.
 
Ejer oplyser, at naboerne mod øst og vest ikke er indstillet på at lade et byggeretligt skel tinglyse på deres ejendomme. Der er derimod indgået aftale med naboen mod syd om byggeretligt skel, således at afstandskravet på 5,0 meter er overholdt i forhold til syd skellet.
 
Forvaltningens bemærkninger:
Det afgørende for alle bygningerne er opførelsestidspunktet. Skæringen er 25. april 2012. Da ingen af bygningerne er anmeldt til kommunalbestyrelsen, har forvaltningen ikke haft mulighed for at reagere forud for opførelserne. Havde ejer anmeldt byggearbejdet før 25. april 2012 og før opførelsen, havde der været mulighed for at godkende en placering på min. 2,5 meter fra skel.
 
Uagtet opførelsestidspunktet for både carport (1) og udhuse (2) er de placeret for tæt på skel.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det udleverede foto ikke dokumenterer, at carporten (1) er påbegyndt opført før den 25. april 2012.
 
Udhuset fra 1998 (2) er med sikkerhed opført før den nye lokalplans vedtagelse. Dette er dokumenteret vha. kommunens loftfotos. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ved en ny placering af udhuset, kan gives dispensation til en placering på 2,5 meter fra skel.
 
Der forefindes desuden følgende bygninger på ejendommen (se bilag 1):
3.      Udhus/legehus på under 10 m2 fra 2010, placeret 4,2 m fra vejskel. Dette er med sikkerhed opført før den nye lokalplans vedtagelse. Det kan dokumenteres vha. kommunens luftfotos. Da det er under 10 m2, skal det ikke anmeldes til kommunen, hvorfor forvaltningen blot registrerer denne bygning. Denne bygning kan anses som lovlig med henvisning til placeringen på min. 2,5 meter fra skel ud fra den lempeligere formulering i den gamle lokalplan 26.
4.     Den på kortbilaget viste traileroverdækning er af nyere dato og er ikke omfattet af ansøgningen. Ejer har oplyst, at den fjernes.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at forvaltningens afslag af 9. februar 2015 vedr. carport (1) og udhus (2) fastholdes,
 
at der meddeles påbud om lovliggørelse af carport (1), der kan ske enten ved etablering af byggeretsligt skel eller ved fysisk flytning af carporten til en placering min. 5 meter fra skel, og
 
at der meddeles påbud om lovliggørelse af udhus (2), der kan ske enten ved etablering af byggeretsligt skel eller ved fysisk flytning af udhuset til en placering min. 2,5 meter fra skel.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Sagen blev udsat.
Bilag

Sagsid.: 15/23942
Sagsfremstilling
Forvaltningen har oplevet stigende interesse for at opsætte skilte, herunder digitale skilte til skiftende reklamer. Der er ofte tale om større, og permanet skiltning, der placeres, hvor skiltene er synlige for mange – oftest ved indfaldsveje, i tilknytning til rundkørsler og vejkryds eller på markante facader i byerne. De digitale skilte anvendes ofte til reklame for andre virksomheder, produktreklamer og øvrig markedsføring.
 
Konkret foreligger der 3 ansøgninger om byggetilladelse og 2 sager om lovliggørelse af allerede opstillede skilte.
 
De aktuelle ejendomme er
 
1.      Vesterbrogade 29
2.      Boyesgade 32
3.      Pakhusvej 2
4.      Toldboden 1
5.      Ærøvej 21
 
Ejendommenes og skiltenes placering fremgår af bilag 1.
 
Det fremgår af byggelovens § 6 d, stk.1, at kommunen kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Denne bestemmelse sikrer, at kommunen i f.eks. bevaringsværdige bymiljøer, kan stille vilkår i tilladelse til bebyggelsens ydre udformning.
 
Det fremgår videre af byggelovens § 6 d, stk. 2, at skiltning, lysinstallationer og lignende ikke må være til ulempe eller virke skæmmende på omgivelserne, og at kommunen kan sikre opfyldelse heraf ved påbud eller forbud.
 
Forvaltningen vurderer, at et skilt kan være til ulempe, såfremt det med stærkt lys, lysglimt eller flimren kan genere brugere af omkringliggende ejendomme. I sær ejendomme med vinduer eller opholdsarealer orienteret mod skiltet, der anvendes til længere varende ophold og brug i døgnets mørke timer f.eks. overnatning, vurderes at være særlig følsomme.
 
Skilte kan efter omstændighederne være omfattet af andre regulerende bestemmelser. Nogle af disse administreres af kommunen f. eks:
·           Vejloven (for skilte på kommunens vejarealer)
·           Planloven, herunder lokalplaner og kommuneplanretningslinjer.
·           Naturfredningsloven (generelt forbud om skiltning i det åbne land)
·           Viborg Kommunes skiltepolitik (vejledende administrationsgrundlag). Skiltepolitikken er vedtaget før de digitale reklameskilte som omhandlede dagsordenspunkt vedrører for alvor havde set dagens lys. Forvaltningen finder derfor ikke at de konkrete sager kan afgøres efter denne politik.
 
 
Andre bestemmelser om skilte administreres af andre myndigheder f.eks:
·           Færdselsloven som giver politiet mulighed for at forbyde skiltning, der er vildledende eller i øvrigt til ulempe (for færdslen)
·           Bygningsfredningsloven som administreres af staten
·           Markedsføringsloven som administreres af Forbrugerombudsmanden.
 
 
 
Forvaltningen har for de allerede opsatte skilte foretaget en vurdering af om skiltene kan være til ulempe for omboende, f.eks. ved udsendelse af stærkt lys, lysglimt eller flimren. Forvaltningen har ikke i nogle af tilfældene fundet at skiltene kunne være til ulempe.
 
Forvaltningen har i alle sagerne sikret sig, at hensynet til de kulturhistoriske værdier i sårbare miljøer ikke er krænket og at projekterne kunne være i evt. modstrid med Kommuneplanens retningslinje 7 herom.
 
Forvaltningen har tidligere anmodet politiet om en udtalelse i fire af de fem aktuelle sager. Midt- og Vestjyllands Politi har i denne anledning generelt tilrådet, at skilte opsættes på ukomplicerede vejforløb (lige vejstykke) og ikke i eller tæt ved kryds og rundkørsler, hvor et lysreklameskilt vil være en distraktion og give en uønsket afledning af trafikanternes opmærksomhed.
 
Forvaltningen har efterfølgende foretaget en bedømmelse af de konkrete vejsikkerhedsmæssige omstændigheder i sagerne. Forvaltningen har vurderet at skiltene på Vesterbrogade 29 og Pakhusvej 2 kan være trafiksikkerhedsmæssige problematiske. Politiet er derfor i disse sager på ny blevet hørt om politiet efter færdselsloven vil overveje at nedlægge forbud om skiltene.
 
De enkelte sager og forvaltningens vurderinger er nærmere beskrevet i bilag 2
Indstilling
Direktøren for Teknik og miljø indstiller:
 
at ejeren af reklameskiltet på Vesterbrogade 29 meddeles, at kommunen vil meddele den ansøgte byggetilladelse under forudsætning af, at Politiet ikke finder at ville modsætte sig dette efter færdselsloven.
 
at ansøger til nyt reklameskilt på Boyesgade 32 oplyses om, at kommunen vil meddele den ansøgte byggetilladelse,
 
at ejeren af reklameskilt på Pakhusvej 2 meddeles, at der kan forventes meddelt en lovliggørende byggetilladelse såfremt der ansøges herom, og under forudsætning af at Politiet ikke finder at ville modsætte sig dette efter færdselsloven,
 
at ansøger til nyt reklameskilt på Toldboden 1 meddeles byggetilladelse til det ansøgte, og
 
at ejerne af reklameskilt på Ærøvej 21 oplyses, at der meddeles byggetilladelse til skiltet, herunder den nødvendige dispensation fra lokalplan 140 bestemmelser om skiltes placering. Samtidig indskærpes lokalplanens bestemmelser om at der alene må skiltes med virksomhedens navn, adresse, art og produktion.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Sagen blev udsat.
Bilag

Sagsid.: 15/1765
Sagsfremstilling
Baggrund:
Byrådet behandlede på mødet d. 22. april 2015 et oplæg fra en borgergruppe, kaldet Initiativgruppen, vedrørende udviklingen af Nørresøbadet i Viborg. Byrådet besluttede blandt andet, at oplægget skal kvalificeres og omkostningerne på de enkelte elementer i det beregnes med bistand fra Arkitekttegnestuen Harritslev APS, samt at der skal foreligge et projektforslag i juni 2015, der kan indgå i budgetkonferencen i efteråret 2015.
 
Teknisk Udvalg har siden behandlet sagen på mødet d. 27. maj, hvor der blev givet en mundtlig orientering om sagens status.
 
 
Forvaltningen har efter ovennævnte Byrådsmøde holdt 2 møder med repræsentanter for Initiativgruppen og dennes rådgiver:
 
På et møde d. 13. maj 2015 orienterede forvaltningen om Byrådets beslutning af 22. april 2015 og de gældende lovgivnings- og planmæssige rammer for Nørresøbadet, og ambitionsniveau og tidsplan for udarbejdelse af et projektforslag jf. Byrådets beslutning blev drøftet.
 
På mødet nævnte de deltagende repræsentanter for Initiativgruppen bl.a., at de ikke oplever det som et problem, at badegæster parkerer biler på villavejene i nærområdet til Nørresøbadet, da det kun sker få dage årligt og evt. gener herved opvejes af glæden ved badeaktiviteten. Mødedeltagerne foreslog, at man kan forbedre parkeringsforholdene ved at skilte bedre, ved at bruge det grønne areal, der ligger umiddelbart øst for vejen Kærvænget som lejlighedsvis nødparkering de få dage årligt, der måtte være behov herfor, samt at man kan søge at få en aftale med roklubben ved Erik Menveds Vej om brug af deres forareal som supplerende parkering.
 
Mødedeltagerne nævnte endvidere omkring ambitionsniveauet for projektet, at deres væsentligste ønske er, at Nørresøbadet renoveres med henblik på, at det som tidligere bliver et velfungerende søbad/friluftsbad.
 
Der er efterfølgende afholdt møde d. 27. maj 2015, hvor Initiativgruppens rådgiver orienterede forvaltningen om status på udarbejdelsen af projektforslaget.
 
Omkring driften foreslog mødedeltagerne, at en del af det nuværende driftsbudget i fremtiden gives til en forpagter, der forpligter sig til at holde stedet rent, slå græs, være bademester, livredder m.v. og efter nærmere aftale med kommunen kan stå for kiosk, udlejning af kano/robåde mv.
 
 
Revideret projektforslag
Der foreligger nu et revideret projektforslag fra Initiativgruppen, der ses i bilag 1. Dette forelægges Udvalget til orientering.
 
For at kunne overholde den af Byrådet besluttede tidsplan forelægges forvaltningens bemærkninger til projektforslaget (vurdering af forslagets forhold til de lovgivnings- og planmæssige rammer mm) først på Udvalgets næstkommende møde d. 12. august 2015 forud for Byrådets budgetkonference.
 
 
 
Økonomi:
Byrådet besluttede på mødet d. 22. april 2015 at give en anlægsbevilling på 300.000 og bevilge 100.000 kr. heraf til, at Arkitekttegnestuen Harritslev APS kvalificerer og prissætter forslaget fra Initiativgruppen.
 
Byrådet besluttede desuden, at den øvrige del af bevillingen skulle udmøntes af Teknisk Udvalg.
 
Forvaltningen foreslår at den resterende del af bevillingen kan benyttes til yderligere afklaring af tekniske spørgsmål, i det omfang, der måtte blive behov herfor, samt at op til 50.000 kr. kan benyttes til administrationsbidrag.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller
 
at udvalget fremsender projektforslaget til Byrådets budgetkonference,
 
at udvalgets eventuelle bemærkninger på mødet den 12. august 2015 vedlægges materialet til budgetkonferencen og
 
at den resterende del af bevillingen kan benyttes til yderligere afklaring af tekniske spørgsmål, i det omfang, der måtte blive behov herfor, samt at op til 50.000 kr. kan benyttes til administrationsbidrag.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/36479
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Indhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Flere udvalg opererer allerede med en ”mødeliste” som et værktøj til at holde overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.
 
For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.
 
Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
”Godkendelse af revideret mødeliste” vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Skabelon til mødeliste for Teknisk Udvalg vedlægges til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Sagen blev udsat.
Bilag

Sagsid.: 13/99220
Sagsfremstilling
Chef for Byg og Miljø, Niels Eriksen, vil give en orientering om detailhandelsbutikker i Vestbyen.
 
Per Christensen orienterede om følgende henvendelse fra Viborg Handel og Viborg Handelsråd:
 
1.     De ser gerne, at Viborg Kommune i byerne Viborg og Bjerringbro opkræver et ”facadegebyr” til dækning af driftsudgifterne ved juleudsmykningen. (Fredericia har angiveligt en sådan model)
 
2.     Spørger til hvorfor der ikke er tidsbegrænset parkering i ”hullet” nedenfor p-pladserne ved Mathias Markedet ?
Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015
Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:
 
-        aftale med ejendomsmæglere vedr. grundsalg
-        henvendelse fra Hedeselskabet vedr. skiltning, udvalget behandler sag herom på et kommende møde
-        status på ”giv et praj”
-        henvendelse fra Viborg Handel og Viborg Handelsråd og at Viborg Kommune i byerne Viborg og Bjerringbro opkræver et ”facadegebyr” til dækning af driftsudgifterne ved juleudsmykningen (Fredericia har angiveligt en sådan model).
-        henvendelse fra Viborg Handel og Viborg Handelsråd om tidsbegrænset parkering i ”hullet” nedenfor p-pladserne ved Mathias Markedet.
 
 
Allan Clifford Christensen spurgte til almindelig vedligehold uden for byfornyelsesområder og projekt banevej.
 
Michael Nøhr spurgte til skiltning til runesten
 
Martin Sanderhoff spurgte til:
-        vedligehold af læhegn ved Stenshedeområdet
 
Udvalget får på et kommende møde orientering om vedligehold af vejtræer, læhegn langs vejene. 
 
Chef for Byg og Miljø, Niels Eriksen, orienterede om detailhandelsbutikker i Vestbyen.