You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 12. august 2015 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/40755
Sagsfremstilling
 
·         ejendommen Lundvej 8, Viborg stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby efterhånden som ungdomsuddannelsen STU forlader ejendommen,
·         at der skal igangsættes en planlægning for området i form af et tillæg til lokalplan nr. 135 for matrikel nr. 730, Viborg Markjorder.
 
Udvalgets beslutning blev truffet på baggrund af ansøgning fra Vingaards Officin og Viborg Miniby, der ønsker at benytte Lundvej 8, Viborg som værksted i forbindelse med deres trykkeri- og snedkerfunktioner. Derudover søger Viborg Miniby om tilladelse til at udstille de fremstillede modelhuse på den nordligste del af matr. nr. 730, Viborg Markjorder. Matriklen ligger i tilknytning til og umiddelbart øst for Lundvej 8. Sidstnævnte er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 for boligområde ved Kastanievej vest - Lupinmarken.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 er i bilag 2.
 
Planforhold
Kommuneplan
Matr. nr. 730, Viborg Markjorder er reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBNV.B4.01, der udlægger området til boligområde for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt fælles friarealer.
 
Lokalplan
Det fælles friareal på matr. nr. 730, Viborg Markjorder er omfattet af lokalplan nr. 135, delområde II.
I henhold til planens anvendelsesbestemmelser er området udlagt til fælles friareal i form af et grønt område med mulighed for leg, boldspil m.m. Kirkebækstien forløber gennem fællesarealet.
 
Forvaltningens vurdering
Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.B4.01 giver ikke mulighed for udstilling. Derfor er der behov for at udvide den gældende kommuneplanramme for matr. nr. 730, Viborg Markjorder til også at omfatte udstilling. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135, delområde II muliggør, at der på matr. nr. 730, Viborg Markjorder – ud over de i den gældende lokalplans bestemmelser – også kan foregå udstilling. Matr. nr. 730 er udlagt som et grønt område til Lupinmarken. Da Lupinmarken er adskilt fra arealet af Kirkebækvej, er brugen af arealet imidlertid begrænset.
 
Frikommuneforsøg – fravigelse fra kommuneplanen
I henhold til lov om frikommuner § 24 kan planlovens § 13, stk. 2 om udarbejdelse af en lokalplan ved byggearbejder m.v. fraviges, når det vedrører enkelt ejendomme i byzone. Viborg Kommune kan endvidere i henhold til lov om frikommuner § 24 kopiere andre frikommuners godkendte forsøg angående mulighed for at undlade at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er tale om mindre justeringer i f.eks. anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 skal - ligesom en lokalplan - være i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor skal Økonomi- og Erhvervsudvalget, såfremt det ansøgte projekt skal imødekommes, træffe beslutning om at ændre den i Kommuneplan 2013 – 2025 fastsatte anvendelsesbestemmelse for matr. nr. 730, Viborg Markjorder, således at der også kan foregå udstilling på matriklen.
 
Forvaltningen anbefaler denne ændring og foreslår at anvende muligheden for at fravige kommuneplanens rammebestemmelser, uden at der udarbejdes kommuneplantillæg - under henvisning til bagatelgrænse, idet der alene er tale om en mindre justering i forhold til anvendelsesbestemmelsen. Det ansøgte er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kommuneplanens rammeområde VIBNV.B4.01.
 
Økonomiske konsekvenser
Med vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 gives der mulighed for at udstille modelhuse på den nordligste del af matr. nr. 730, Viborg Markjorder. Som udstillingen fremadrettet er tænkt, kan der blive behov for at forlægge cykel- og gangstien Kirkebækstien, så den følger Kirkebækvej.
 
Såfremt der på et tidspunkt fremkommer ønske om at forlægge cykel- og gangstien som beskrevet for at opnå optimale udstillingsmuligheder for minibyen, vil en omlægning koste ca. 600.000 kr. ekskl. moms. I prisen er medregnet, at
 
·           en del af piletræerne på den nordligste del af arealet fældes
·           den eksisterende sti fjernes
·           den nye sti anlægges.
 
Med vedtagelse af tillæg til lokalplan 135 tages der ikke stilling til, hvordan forlægning af cykel- og gangsti finansieres.
Indstilling
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.B4.01 for matr. nr. 370, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.B4.01 for matr. nr. 730, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget,
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt
der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Sagsid.: 15/28650
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. februar 2015, at
·           ejendommen Lundvej 8, Viborg stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby, efterhånden som ungdomsuddannelsen STU forlader ejendommen,
·           der skal igangsættes en planlægning for området i form af et tillæg til den gældende lokalplan nr. 88B.
 
Udvalgets beslutning blev truffet på baggrund af ansøgning fra Vingaards Officin og Viborg Miniby, der ønsker at benytte Lundvej 8 som værksted i forbindelse med deres trykkeri- og snedkerfunktioner. Grunden er, at rammerne på deres nuværende placering er blevet for trange, og der er behov for mere plads. Foreningerne søger om tilladelse til at benytte ejendommen til erhvervsrelateret undervisning samt udstilling. Sidstnævnte er ikke i overensstemmelse med planlægningen for området, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B for erhvervsområde mellem Lundvej og Vestre Ringvej i Viborg (se bilag 2).
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B er i bilag 2.
 
Planforhold
Kommuneplan
Lundvej 8, Viborg er reguleret af bestemmelser i Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.E1.06, der udlægger området til erhvervsområde for lettere erhverv i miljøklasse 2-4, hvor der kan foregå erhvervsrelateret undervisning.
 
Lokalplan
Lundvej 8, Viborg er omfattet af lokalplan nr. 88B, delområde I. I henhold til planens anvendelsesbestemmelser er området udlagt til erhvervsområde. Delområdet må anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 2-3 så som lettere industri og mindre værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenørvirksomheder og lign. med tilhørende administration. Af lokalplanen fremgår bl.a.:
 
·         bebyggelsesprocent: maks. 50%
·         etageantal: maks. 2
·         byggehøjde: maks. 10 m målt i forhold til det ved byggemodning fremkomne terræn
·         parkering inden for den enkelte ejendom skal indrettes med p-pladser svarende til mindst
1 p-plads pr. 100 m2 erhvervsetageareal
1 p-plads pr. 50 m2 kontoretageareal
1 p-plads pr. 50 m2 areal til detailhandel.
 
Forvaltningens vurdering
Kommuneplan 2013-2025, rammeområde VIBNV.E1.06 giver ikke mulighed for udstilling. Derfor er der behov for at ændre den gældende kommuneplanramme for Lundvej 8, Viborg for matr. nr. 485a, Viborg Markjorder. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B muliggør, at der på matr. nr. 485a, Viborg Markjorder, ud over de i den gældende lokalplans bestemmelser, også kan foregå erhvervsrelateret undervisning samt udstilling.

Der skal endvidere indrettes p-pladser svarende til 1 p-plads pr. 100 m2 udstillingsareal.
 
Frikommuneforsøg – fravigelse fra kommuneplanen
I henhold til lov om frikommuner § 24 - kan planlovens § 13, stk. 2 om udarbejdelse af en lokalplan ved byggearbejder m.v. fraviges, når det vedrører enkelt ejendomme i byzone. Viborg Kommune kan endvidere i henhold til lov om frikommuner § 24 kopiere andre frikommuners godkendte forsøg angående mulighed for at undlade at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er tale om mindre justeringer i f.eks. anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B skal - ligesom en lokalplan - være i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor skal Økonomi- og Erhvervsudvalget, såfremt det ansøgte projekt skal imødekommes, træffe beslutning om at ændre den i Kommuneplan 2013 – 2025 fastsatte anvendelsesbestemmelse for matr. nr. 485a, Viborg Markjorder, således at der også kan foregå udstilling på matriklen.
 
Forvaltningen anbefaler denne ændring og foreslår at anvende muligheden for at fravige kommuneplanens rammebestemmelser, uden at der udarbejdes et kommuneplantillæg - under henvisning til bagatelgrænse, idet der alene er tale om en mindre justering i forhold til anvendelsesbestemmelsen. Det ansøgte er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kommuneplanens rammeområde VIBNV.E1.06.
 
Økonomiske konsekvenser
Af beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. februar 2015 fremgår, at
·           den kommunale ejendom Lundvej 8, Viborg stilles vederlagsfrit til rådighed for brugerne
·           Viborg Kommune alene bidrager med tilskud til dækning af løbende udgifter, vedr. ejendommens drift inden for en budgetmæssig ramme på samlet 100.000 kr., der finansieres via de budgetrammer, der pt. er afsat til de to foreninger samt via lokaletilskudsbudgetrammen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.E1.06, matr. nr. 485a, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk udvalg indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.E1.06, matr. nr. 485a, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget,
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og
 
at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.
 
 
Bilag

Sagsid.: 14/38458
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. januar 2015 (sag nr. 32) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 29. januar til den 25. marts 2015
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 440
Lokalplanforslaget udlægger området til boliger i indtil 4 etager og giver mulighed for ca. 32-34 boliger. Vejadgang sker fra Søndersøvej via den sydlige del af Øster Teglgårdsvej. Der etableres en sti langs Søndersø med offentlig adgang. Lokalplanforslaget har til formål at sikre en omdannelse af området som parkbebyggelse
 
Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplanen, der ændrer
 
·           max. etageantal fra 3½ til 4 etager
·           bebyggelsesprocent for rammeområdet fra 25 til 35, svarende til 25% for ejendommen som helhed
·           udpegningen som værdifuldt landskab udgår mod syd
·           mindre justering af afgrænsning mellem rammeområder, så de følger matrikelskel
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 17 høringssvar til planforslagene og miljørapporten, som er i bilag 3. Flere af høringssvarene omhandler byggeriets omfang og dermed forslaget til kommuneplantillæg. De foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser medfører dog ikke ændringsforslag til kommuneplantillægget. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om byggeriets omfang, trafik, søbeskyttelseslinje, punkthuse udseende og naboarealer. Notat fra mødet vedlægges som bilag 4.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet forrest i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
 
A.       Søbeskyttelseslinje
B.       Punkthuse / omfang
C.       Trafik
D.       Beplantning
E.       Stier
F.       Naboarealer
G.       Bevaring
H.       Materialevalg
I.        Teknisk forsyning
J.       Miljørapport
 
Hovedindholdet i indsigelserne drejer sig om omfanget af byggeri (punkthuse) og udseende, enkelte er også positive over for projektet. Mange har bemærkninger til reduktion af søbeskyttelseslinjen og frygter præcedens-effekt. Flere noterer sig tilfredshed med en offentlig sti langs Søndersø, dog ikke naboerne.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kortbilag ved den endelige vedtagelse er i bilag 5. De væsentligste foreslåede ændringer er:
·           Den eksisterende bygning tættest på søen kan bevares eller erstattes af 1 nyt længehus i max. 2 etager og 8,5 meters højde, placeret vinkelret på Søndersø.
·           Byggefelterne B4 må max. bebygges 70% i grundplan, så der sikres luft mellem husene.
·           Materialevalg for byggefelt B2 og B4 gøres ens.
·           Der skal plantes 4 nye træer mod Øster Teglgårdsvej mellem de to indkørsler. Hensyn til evt. flagermus præciseres – beplantning skal undersøges for hule træer, som kun må fældes i september-oktober, og lade-bygning må ikke nedrives, før den er undersøgt nærmere.
 
Bygherre har taget fotos fra området fra krankurv i 10 meters højde, svarende til gulvniveau på øverste etage. Disse kan ses på bilag 6.
 
Miljørapport
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og ikke afviger væsentligt i forhold til gældende Kommuneplan 2013-2025 og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget uden indstilling.
 
 Nicolai Norup kan tiltræde forvaltningens indstilling.
Bilag

Sagsid.: 14/19887
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på møde den 21. januar 2015 (sag nr. 33) forslag til lokalplan nr. 443 og forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 – 2025, med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
Planforslagene har nu været i offentlig høring samt fornyet offentlig høring på baggrund af et ændringsforslag i høringsperioden.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Forslag til lokalplan nr. 443
Lokalplanforslaget udlægger området til almen service. Den eksisterende vejadgang fra Brandstrupvej bibeholdes. De eksisterende forhold for skolen opretholdes.
 
Planen sikrer endvidere:
·           at det samlede P-behov dækkes,
·           sammenhæng i området, herunder stier,
·           at der udlægges et byggefelt til en ny institution på 1.500 m2 mod nordøst, med tilhørende udearealer og legeplads, og
·           at det eksisterende byggefelt ved hallen udvides, så der muliggøres en til- og ombygning heraf til i alt 5.200 m2 samt kælder. 
 
Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - 2025
Med forslaget ændres den maksimale bygningshøjde til 12,5 m. 
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til forslaget til lokalplanen fra den fælles arbejdsgruppe i Rødkærsbro, se bilag 3. Der er ikke kommet høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg. Der har ikke været afholdt borgermøde. I høringssvaret foreslås, at byggefeltet for den ny institution (byggefelt A) med tilhørende udearealer, legeplads og sti flyttes fra en placering i lokalplanområdets nordøstlige hjørne til en placering ved hallen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der herved gives en bedre sammenhæng mellem institutionerne i området, og det sikres, at den ny institution kan sammenbygges med hallen via et fremtidigt indgangsparti, når hallen er udvidet og ombygget. Byggemuligheden for den ny institution foreslås som følge heraf forhøjet fra maks. 1.500 m2 til maks. 1.800 m2. Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse på baggrund af høringssvaret er i bilag 4.
 
Fornyet offentlig høring
Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget på væsentlig måde berører andre borgere end de, der ved indsigelse har foranlediget ændringerne. Planen kan derfor ikke vedtages endeligt, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig, jf. planlovens § 27, stk. 2. Ændringsforslaget har været sendt i høring hos disse. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.
 
 
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Der vil blive udgifter til om- og udbygning af parkeringsplads og vejanlæg og til anlæg af fortov langs Brandstrupvejs vestlige side. I budgetforliget er der afsat 18 mio. kr. til samling af børnehaver i Rødkærsbro på anlægsbudgettet for 2015 og 2016.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 443 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer, og
 
at forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 443 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer, og
 
at forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer.
Bilag

Sagsid.: 15/8959
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 29. april 2015 (sag nr. 1) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 for bolig- og centerområde ved Vendersgade i Viborg i offentlig høring fra den 7. maj til den 3. juni 2015.
 
Udvalgets beslutning blev truffet på baggrund af ansøgning fra Bach Gruppen A/S, der søger om tilladelse til, at den gældende planlægning ændres, for så vidt angår:
·           adgang til fremtidige parkeringskælder i Vendersgade karréen ønskes etableret i den sydlige del af Vendersgade i stedet for adgang over for Fynsgade,
·           antallet af kommende p-pladser i p-kælder, der reduceres fra 140 til 78 p-pladser.
·           Oversigtskort - bilag 1.
·           Resume af høringssvar og forvaltningens besvarelser - bilag 2.
·           Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 - bilag nr. 3.
 
Modtagne høringssvar og forvaltningens besvarelse
Høringssvarene er behandlet i bilag 2. Bilaget indeholder et resume af høringssvar samt forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:
 
A.   Trafikmængden i Vendersgade-kvarteret
B.   Offentlige p-pladser i Vendersgade-kvarteret
C.   Øvrige.
 
Forvaltningen vurderer, at de modtagne høringssvar ikke giver anledning til rettelser i tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356. Derfor er der ikke foretaget ændringer i tillægget i forhold til det offentliggjorte forslag. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 omhandler alene adgangs- og parkeringsbestemmelser i forhold til den gældende lokalplanlægning, idet tillægget har til formål at tilvejebringe en hensigtsmæssig og trafiksikker løsning i kvarteret. Lokalplan nr. 356 er fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillæg nr. 1.
Indstilling
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 vedtages endeligt uden ændringer.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg beslutter,
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 vedtages endeligt uden ændringer.
 
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.
Bilag

Sagsid.: 12/71669
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 13. maj 2015 (sag nr. 9) de indkomne bemærkninger fra fordebat, forud for planlægning for et nyt boligområde mellem Vejlevej og Teglgårdsvej i Hald Ege. Oversigtskort er i bilag 1. Det foreslåede boligområde udgør et samlet areal på knap 11 ha og forventes at kunne rumme ca. 100-150 boliger (blandet åben/lav og tæt/lav bebyggelse). Området kan ikke vejbetjenes fra Hald Ege-siden (Teglgårdsvej), idet trafikbelastningen i forvejen er høj og ikke bør øges yderligere.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen blev herefter på møde den 17. juni 2015 (sag nr. 4) forelagt Teknisk Udvalg, der vedtog at udsætte sagen med henblik på en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved de forskellige forslag til vejadgang.
 
Der har i forarbejdet forud for planlægningen været arbejdet for at skabe en vejadgang gennem statens arealer, som er fredskov, over Alhedestien direkte til Egeskovvej. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at skoven, ud over at være fredsskov, også er udpeget til naturskov, og at styrelsen ikke er sindet at ophæve fredskov. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at etablere vejadgang gennem statens areal. Det vil derfor blive nødvendigt med ekspropriation af arealer fra en eller flere ejendomme for at kunne skabe en vejadgang over Kolbækken til området, der ønskes byudviklet.
 
Forvaltningen har gennemgået 3 mulige vejadgange, A, B og C til et fremtidigt boligområde mellem Teglgårdsvej (Nonbo Enge) og Vejlevej. Alle forslag til vejadgang skal krydse Alhedestien og Kolbækken. Alle forslag indebærer ekspropriation af ejendom for at kunne realiseres. En nærmere gennemgang af forslagene er i bilag 2.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forslag B har tidligere været forelagt Teknisk udvalg på møde den 13. august 2014, hvor udvalget behandlede sag om vejadgang gennem Nonbo Traktor. Teknisk Udvalg besluttede, at der skal arbejdes videre med den i punktet beskrevne mulige adgangsvej til det ønskede boligområde, og at der, under forudsætning af, at der vedtages en lokalplan for området, indstilles til Byrådet, at der eksproprieres det fornødne areal til adgangsvej.
 
Forslag A er næsten identisk med forslag B, dog vil krydsningen af Kolbækken ske noget vestligere og dermed længere fra Vejlevej for at undgå, at den nye vejbro forøger spærringseffekten for fauna. Broen bør i forhold til fauna placeres så langt fra Vejlevej som muligt, så vandløbsstrækningen mellem broen og Vejlevej opfattes som åbent vandløb.
 
Forslag C foreslår en mere direkte adgang langs fredskov ved Egeskovvej. Forslag C indebærer ekspropriation af jord fra ejendommen beliggende Egeskovvej 1 og nedlæggelse af en kolonihave. En vejbro vil blive relativt lang og høj over Kolbækken, da dalen på dette sted er bredest.
 
Forvaltningen vurderer, at alle forslag indebærer en landskabelig forringelse og en påvirkning af den økologiske forbindelseslinje. Der kan etableres foranstaltninger, der afbøder negative virkninger for faunapassage. I forhold til nedlæggelse af en kolonihave skal der jf. Lov om kolonihaver være væsentlige samfundsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Væsentlige samfundsmæssige hensyn omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. En afgørelse om nedlæggelse af kolonihaven kan påklages. Miljøministeren samt organisationer m.fl. er klageberettigede.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk udvalg drøfter de mulige vejadgange med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den bedst mulige vejadgang
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg tilkendegiver over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget finder at vejadgang C er den mest hensigtsmæssige. Ansøger opfordres derfor til at søge frivillige aftaler med berørte lodsejere.
Bilag

Sagsid.: 14/27732
Sagsfremstilling
Forvaltningen har drøftet en fremtidig anvendelse af ejendommen Ll. Sct. Mikkels Gade 4, Viborg (Klinikhuset) samt muligheden for at dispensere fra lokalplan nr. 200 for område ved Søndersø med Quattro Arkitekter A/S, Viborg.
 
Projektforslaget
På vegne af en potentiel investor, søger Quattro Arkitekter A/S om dispensation fra lokalplan nr. 200, dels til at hæve etagehøjden fra 8 til 10 etager, dels til at øge den fastsatte bebyggelsesprocent på 100%. Ansøger vurderer, at den i lokalplan 200 fastsatte bebyggelsesprocent overskrides, såfremt de viste byggemuligheder realiseres. Ansøger er derfor i tvivl om, hvorvidt der overhovedet kan bygges med de tilladte 8 etager, som vist i lokalplan 200, kortbilag 2.
 
Planforhold
Kommuneplan
Området er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBM.C1.16, der udlægger områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv. Maks. bebyggelsesprocent er 60.
Af særbestemmelse for området fremgår, at maks. etageantal er 8, og maks. bygningshøjde er 32 m. Det ansøgte er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Såfremt projektet skal fremmes, vil det kræve vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Lokalplan
Ejendommen Ll. Sct. Mikkels Gade 4, Viborg er omfattet af lokalplan nr. 200, delområde. IV, der udlægger området til boliger. Lokalplan nr. 200 er vedtaget 3. sept. 2003. Ansøgningen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, idet der i henhold til:
·           pkt. 6.5 om byggemulighed fremgår, at der i delområde IV må opføres bebyggelse i 6 og 8 etager med en bebyggelsesprocent på 100,
·           kortbilag nr. 2 er vist byggefelt med etagehøjde på 8.
 
Såfremt projektet skal realiseres, vil det kræve vedtagelse af en ny lokalplan.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har foretaget en beregning af den samlede bebyggelsesprocent inden for lokalplanens delområde IV. Hvis alle lokalplanens byggefelter udnyttes i maksimal højde, vil bebyggelsesprocenten være 175%. Lokalplanen giver således ikke mulighed for fuld udnyttelse af alle byggefelter.
 
Forvaltningens vurdering
Et højhus vil altid have en stor indflydelse på omgivelserne. Høje huse er visuelt markante, de kaster skygge, og der kan være indbliksgener for de omkringboende. Høje huse skaber ofte turbulens. Det pågældende område er i forvejen præget af høj bebyggelse – sygehuset med 13 etager og tre høje huse i området syd for den ansøgte placering.
 
De fremsendte visualiseringer viser, at det ansøgte projekt vil medføre væsentlig ændring i det bestående miljø. Højhuset synes meget markant, men det skyldes til dels, at der ikke er arbejdet med bygningens facadeudtryk. Den visuelle effekt er størst mod nord, hvor en 10 etagers bygning synes særdeles markant og voldsom. Derimod opfattes bygningen tilpasset i forhold til de syd for liggende 8 etagers bygninger, og set fra øst vil bygningen visuelt kunne være med til at bryde op for hospitalets dominerende facade ud mod Søndersø.
 
Viborg Kommune har for nylig vedtaget en ”Arkitekturpolitik”, som det ansøgte skal tage udgangspunkt i. Af politikken fremgår bl.a., at ”ny arkitektur sigter mod at tilføre og bidrage med kvalitet og merværdi til stedet samt sikre udfoldelsen af det gode liv’”. Det er i den forbindelse afgørende, at et eventuelt nyt hus formgives under hensyn til omgivelserne. Hovedidéen i den gældende lokalplan 200 er at bygge tæt og højt på plateauet sydøst for Gl. Århusvej og Ll. Sct. Mikkels Gade, så der kan sikres en harmonisk etageboligbebyggelse i overensstemmelse med områdets centrale beliggenhed og de landskabelige forhold. Da det imidlertid ikke er muligt at udnytte byggemulighederne i lokalplan 200 pga. den fastsatte bebyggelsesprocent på 100%, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en ny planlægning for området.
 
I en eventuel ny planlægning for området kunne der tages udgangspunkt i:
 
·           hvorvidt den gældende bygningshøjde skal opretholdes,
·           facadeudtryk, hvor det eventuelt kan overvejes at ”tilbagetrække” de 2 øverste boligetager for at ”nedbryde” facadehøjden,
·           bebyggelsens omfang og placering,
·           disponering af vejadgang, opholdsarealer, friarealer, forhold til naboarealer, parkeringsforhold samt stinet med stier på tværs, der forbinder park- og søbredden med området og byen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der med udgangspunkt i, hvad der er anført i sagsfremstillingen, udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025 og sideløbende en ny lokalplan.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Ansøger belyser sammen med forvaltningen projektet nærmere med udgangspunkt i arkitekturpolitikken. Herefter sættes sagen igen på møde i Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 14/25682
Sagsfremstilling
Som udvalget løbende er orienteret om, har forløbet af skitseprojekteringsfasen været længere end oprindelig forventet. Det har været nødvendig med flere møder med følgegruppen end forudsat for at opnå enighed om niveauet af de initiativer, der skal gennemføres, så de kan holdes inden for den samlede budgetramme. Skitseprojekteringen har vist, at det for enkelte initiativers vedkommende er nødvendigt at afsætte et større beløb end oprindelig forudsat. Dette sammenholdt med, at der fra følgegruppen i Karup har været et stærkt ønske om, at initiativet med forskønnelse af handelsgaderne, Østergade og Bredgade, prioriteres højt, har medført, at budgettet for en række andre initiativer skal reduceres. Derfor har det været nødvendigt med en nøje vurdering og prioritering af de enkelte initiativer.
 
På møde i følgegruppen den 16. juni 2015, blev der opnået enighed om en ny fordeling af programmets budgetramme på enkelte initiativer. Beslutningen medfører bl.a., at enkelte initiativer helt udgår, og andre bliver reduceret. Ændringer i programmets initiativer og budget fremgår af bilag 1. Det er en beslutning, som følgegruppen beklager, da reduktionen bl.a. har medført, at initiativer for opholds- og aktivitetsarealer bl.a. for børn og unge helt eller delvist udgår.
 
Med i vurderingen af hvilke initiativer, der reduceres eller slet ikke indgår i programmet, ligger bl.a. en forventning om, at de kan etableres uden for områdefornyelsens budget, med ekstern finansiering fra fonde og lign. og på initiativ fra lokalområdet. Der er i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper, som på lokalt initiativ skal sikre den nødvendige finansiering og etablering af de initiativer, der har måttet udgå af områdefornyelsens program. Ændring i programmets initiativer og budget skal godkendes af ministeriet. Ansøgning herom vil blive sendt i henhold til udvalgets beslutning.
 
Arbejdet med skitseprojekteringen har medført, at den oprindelige tidsplan ikke kan overholdes. Oprindelig var det planlagt, at anlægsarbejdet for fase 1 skulle startes i efteråret 2015, men den er nu udskudt til foråret 2016. Der vedlægges en revideret tidsplan som bilag 2. Tidsplanen sikrer, at områdefornyelsen kan gennemføres inden for de 5 år, der er fastsat som vilkår i støttetilsagnet fra ministeriet, senest ved udgangen af 2018.
 
Der er aftalt offentligt møde den 15. september 2015 i Karup Bio.
 
Der vil i løbet af efteråret blive gennemført en række mindre vedligeholdelsesarbejder på vejarealer i Karup by, hvor der er et akut behov. Der bliver lagt nyt slidlag i Bredgade og Østergade samt renoveret fortov på sydsiden af Østergade. Dette finansieres over Teknisk Udvalgs driftskonti.
 
Tidligere trufne politiske beslutninger
Indstilling
 
Direktøren for Teknik &og Miljø indstiller
 
at ny fordeling af budget for områdefornyelse Karup godkendes og sendes til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og
 
at revideret overordnet tidsplan, som den fremgår af sagsfremstillingen, godkendes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Der er pr. mail, inden mødet, fremsendt 2 bilag til sagen, som er vedhæftet referatet.
 
Indstillingen blev godkendt med tilføjelse af,
 
-        at mulighederne for at finde finansiering til de dele af projektet der ikke gennemføres på grund af den reviderede finansieringsplan, løbende undersøges af forvaltningen, og
 
-        at der gøres status på igangværende byfornyelsesprojekter og at der igangsættes en evaluering af processen
Bilag

Sagsid.: 13/48426
Sagsfremstilling
Som led i den tidligere regerings ”vækstplan DK” er der besluttet at afsætte i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Midlerne afsættes under lov om byfornyelse og udvikling af byer og fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.
 
Det retlige grundlag for udmøntning af Puljen til Landsbyfornyelse er fastsat i bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål. Ansøgning til Puljen til Landsbyfornyelse sker ved, at kommunen tilkendegiver, at kommunen ønsker andel i puljemidlerne. Midlerne uddeles efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners procentvise andel af det totale behov for nedrivning og istandsættelse af dårlige huse. Kommunens anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunens andel udgør 40 pct.
 
Viborg Kommune har til Puljen 2014 en medfinansiering på 4,9 mio. kr. og fik tildelt en støtte på 7,4 mio. For puljen 2015 fik Viborg kommunen tildelt 7,3 mio. kr. og gav selv en medfinansiering på 4,9 mio. kr.
 
Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer aktiviteter:
·           Istandsættelse af klimaskærm på nedslidte boliger fra før 1960, (tag, facader, døre og vinduer.)
·           Istandsættelse af forsamlingshuse
·           Nedrivning af nedslidte boliger
·           Nedrivning af privat erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
·           Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
·           Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. (Puljen kan ikke anvendes på forvejen ejede kommunale bygninger). 
 
Viborg Kommune har godkendt 98 ansøgninger.
Heraf er der
·           4 – til istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger
·           12 – til istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger
·           25 – til istandsættelse af forsamlingshuse
·           47 – til nedrivning af nedslidte boliger
·           1 – til nedrivning af private erhvervsbygninger
·           9 – kommunalt opkøbte nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning. 
 
Der er i alt søgt om støtte for 10.930.534,17 kr. fra puljen 2014, der er på 12,3 mio.
Der røres ikke ved puljen 2015, før puljen 2014 er opbrugt. Ministeret fra By, Bolig og Landdistrikter har godkendt udsættelse af midlerne, de skal være brugt og indberettet inden den 30. juni 2016. Dette gælder både for 2014 og 2015 puljen.
 
Forvaltningen har i løbet af foråret gjort reklame for Puljen til landsbyfornyelse. Der er oplyst om den øgede mulighed for tilskud til renovering. Dette har resulteret i markant flere ansøgninger. Samtidig er det tydeligt, at når der ydes støtte til en bolig, kommer der flere ansøgninger fra samme område. Forvaltningen har skrevet til lokalråd, landsbyråd, borger- og beboerforeninger samt bestyrelser for forsamlingshuse i Viborg Kommune, for at få dem til at tage kontakt til ejere af faldefærdige huse og oplyse dem om mulighederne. 
 
Nogle af de kommunalt opkøbte ejendomme kommer fra henvendelse fra ejendomsmæglere, der oplyser, at de har en usælgelig ejendom. Eller også er der borgerforeninger fra lokalsamfundet, der henvender sig for at få kommunen til at opkøbe med henblik på nedrivning, for at forskønne landsbyen eller i forbindelse med byfornyelsesprojekterne. Forvaltningen udøver af ressourcehensyn ingen opsøgende indsats.
 
Forvaltningen har deltaget på enkelte tvangsauktioner, men der er ikke mange boliger, der opfylder kravene for, at puljen kan anvendes til nedrivningen. Ejendommene er som regel i for god en stand. De skal stå tomme i et stykke tid, før de opnår så ringe en stand, at de kan nedrives.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Forvaltningen fremsender oversigt over ansøgningerne og forsøger at øge indsatsen resten af året.

Sagsid.: 15/2524
Sagsfremstilling
Hjarbæk Havn er udelukkende en lystbådehavn. Havnen er delt mellem Viborg Sejlklub og Viborg Kommune, således at Viborg Sejlklub ejer den nordlige del af havnen, hvor der er indrettet 45 bådpladser. Den sydlige del af havnen er kommunal og indrettet med 76 bådpladser. Både den kommunale del og den private del af havnen har i de sidste 4-5 år gennemgået en større renovering af stensætninger, pæle, belysning, el- og vandinstallationer.
 
Pladslejen i den kommunale del af havnen har ligget på samme niveau de sidste 10 år, hvorimod pladslejen i sejlklubbens del har haft en normal prisstigning. Viborg Sejlklubs prisniveau ligger stadig i den laveste ende, når der sammenlignes med de andre Limfjordshavne.
 
Forvaltningen anbefaler, at pladslejen i den kommunale del af havnen forhøjes fra et fast beløb på kr. 234,00 + kr. 30,00 pr m², så den svarer til Viborg sejlklubs pladsleje, som pt. er et fast beløb på kr. 500,23 + kr. 55,31 pr. m². For sejlerne er serviceniveauet i de to dele af havnen identisk.  Forhøjelsen forventes at give et merprovenu på knap 50.000 kr. årligt.
 
Der er en venteliste på pladser i den kommunale havn på omkring 60.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at den årlige pladsleje for den kommunale del af Hjarbæk Havn reguleres, så den løbende er svarende til den pladsleje, der er gældende i Viborg Sejlklubs del af havnen gældende fra og med 2016.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Indstillingen blev godkendt.

Sagsid.: 15/12881
Sagsfremstilling
Gennem de senere år er der opstået et tiltagende problem med, at beplantning langs de kommunale veje hænger ud over rabatten og endda nogle steder helt ud på kørebanen. Forvaltningen får stadigt flere henvendelser fra især vognmænd og chauffører på lastbiler og busser, som klager over gener fra beplantningen langs vejene. Dels er der problemer med, at disse køretøjer får ødelagt deres spejle og andet udstyr, og dels er der et trafiksikkerhedsmæssigt aspekt, idet føreren nogle gange er tvunget over i den anden vejbane for at komme uden om udhængende beplantning. Især på de mindre veje er problemet stort, og om vinteren kan problemet forværres, når der er tungt sne på beplantningen. I den periode kan det også være til stor gene for en effektiv snerydning og glatførebekæmpelse. 
 
Under de tidligere kommuner har der været forskellig praksis. Nogle af kommunerne beskar levende hegn langs kommunevejene, mens andre kommuner anmodede/påbød lodsejerne i det omfang, beplantning stod på deres ejendom, og kommunen beskar beplantningen, i det omfang beplantningen stod på vejarealet og dermed det offentlige areal. Ved kommunesammenlægningen blev det vedtaget fremadrettet at følge sidstnævnte praksis, og der blev samtidig foretaget en besparelse på kontoen for beskæring langs veje.
 
Praksis er derfor i dag, at forvaltningen tilskriver de lodsejere, hvor der er problemer med, at beplantningen hænger ud over vejen, med en anmodning om beskæring inden for 14 dage. Desværre må det konstateres, at ikke alle lodsejere få opgaven løst inden for tidsfristen. En del er i det hele taget modvillige mod at foretage beskæringen, og i andre tilfælde opstår der diskussion om, hvorvidt beplantningen står på vejarealet eller på lodsejerens areal.
 
Derudover opfordrer forvaltningen i annoncer og på hjemmesiden lodsejerne til at foretage beskæring efter de illustrationer og anvisninger, der er en del af informationen. Desværre har det ikke været muligt at følge med, og forvaltningen har derfor besluttet at opprioritere indsatsen. I visse situationer foretager forvaltningen telefonisk kontakt til berørte lodsejere om beskæring.
 
Forvaltningen har til hensigt at lave en skarpere opfølgning, så manglende beskæring straks følges op med varsling af påbud, udstedelse af påbud, og at arbejdet efterfølgende vil blive iværksat af forvaltningen på lodsejerens regning, hvis det udstedte påbud ikke er efterkommet. På grund af problemets omfang har forvaltningen måttet prioritere indsatsen således, at første prioritet er kommunale veje, hvor der i faste ruter kører skolebusser og kollektiv trafik. Desuden opgraderer forvaltningen på det udstyr, der skal anvendes i ”marken” til at fastslå, hvem der er ejer af en given beplantning og stedfæste den på et digital kort med tilhørende fotodokumentation. På personalesiden bliver opgaven tilsvarende opprioriteret.
 
Kommunen udfører som hidtil beskæring af den beplantning, der vokser på det kommunale vejareal, når forvaltningen bliver opmærksom på problemer med udhængende grene m.v.  I vinterhalvåret foretages der desuden forebyggende beskæringsarbejder langs de kommunale veje inden for den budgetramme, der er til rådighed.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Der planlægges en informationskampagne i forhold til borgerne og grundejerne. Endvidere udarbejdes forslag til finansiering af øget indsats, som forelægges ved næste budgetopfølgning.  

Sagsid.: 13/90298
Sagsfremstilling
Viborg Kommune er blevet kontaktet af Vejdirektoratet, som foreslår, at der etableres en samkørselsplads ved Indre Ringvej i Viborg. Pladsen skal anvendes til pendlere, som har aftalt at køre samlet frem til deres bestemmelsessted. Denne samkørselsplads har tidligere været på tale, men det er først nu, at Vejdirektoratet har fundet midlerne til at realisere projektet. Samkørselspladsens ønskede placering fremgår af bilag 1. En detaljeret tegning fremgår af bilag 2.
 
Samkørselspladsen skal være medvirkende til at løse parkeringssituationen omkring statsvejsnettet, hvor der i dag er parkerede biler rundt omkring i rabatterne. Vejdirektoratet ønsker ikke biler parkeret i rabatterne ved rundkørslerne og overvejer at løse dette ved opsætning af fodhegn i rabatten, således at parkering bliver umuligt.
 
Vejdirektoratet vurderer, at samkørselspladsen kan realiseres i indeværende år, såfremt Viborg Kommune accepterer placering og udformning af denne. Ligeledes forudsættes det, at Viborg Kommune overtager den fremtidige drift af pladsen, da indkørslen placeres ud mod en kommunevej, Indre Ringvej. Dette er i tråd med Kommunens aftale med Vejdirektoratet omkring snitfladeprincipper.
 
Samkørselspladsen tænkes udført med indkørsel fra Indre Ringvej, således at det ene overhalingsspor laves om til venstresvingsbane. Forvaltningen har anbefalet Vejdirektoratet at udføre samkørselspladsen med indkørsel ude fra Rute 16. Dette er afvist af Vejdirektoratet, som mener, at en indkørsel fra Rute 16 vil give langt større gener end ved indkørsel fra Indre Ringvej. Kommunen ejer det areal, hvor samkørselspladsen tænkes anlagt.
 
I forhold til plan- og miljømæssige forhold har forvaltningen vurderet, at det vil være muligt at etablere en sådan samkørsel plads.
 
Kommunen vil årligt have en drift på ca. 20.000 kr. til bl.a. snerydning, græsslåning, tømning affaldsbeholdere m.m. Ligeledes vil der i fremtiden skulle afsættes penge til renovering/vedligehold. Dette vurderes at udgøre yderligere ca. 10.000 kr./år. Merudgifterne forventes at kunne afholdes indenfor den nuværende drift.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller
 
at den godkendte udformning af samkørselspladsen accepteres, og
 
at den afledte drift afholdes af det eksisterende driftsbudget under Trafik og Veje
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 12/106379
Sagsfremstilling
Forvaltningen har lavet et forsøg med at begrænse den gennemkørende trafik gennem Sct. Mathias Gade mellem Dumpen og Jernbanegade (Sct. Mathias Port) med henblik på at fredeliggøre området ved Sct. Mathias Port. Sigtet var, at strækningen kun skulle anvendes til ærindekørsel. Der har således været opstillet en midlertidig lukning af Dumpen for biltrafik ved Sct. Mathias Gade. Lukningen blev etableret med kæde suppleret med reflekser, og der blev lavet en midlertidig aftale med nærliggende forretningsdrivende om at forestå styringen, så de selv styrede nødvendig gennemkørende varetilkørsel til gadens butikker. De havde en nøgle til kæden, så vejen kunne holdes åben i den periode, hvor der blev kørt varer ind til butikkerne – normalt fra tidlig morgen til klokken 11 om formiddagen. Desuden skulle det være muligt at give adgang for hotelgæster til Palads Hotel, så de kunne få deres biler med frem til hotellets hovedindgang/reception og P-pladsen i Dumpen.
 
I de senere år har der fungeret ”Hæve–sænkbare” pullerter i den sydlige del af Gravene. De virker godt efter nogle indkøringsvanskeligheder. De er sænket i perioden med varetilkørsel, og når turisttoget skal gennem den del af Gravene, der er beliggende neden for Tappetorvet.
 
Forvaltningen foreslår nu, at samme løsning anvendes til at styre og begrænse den gennemkørende trafik gennem Sct. Mathias Port mellem Dumpen og Jernbanegade.
 
Forvaltningen vil dog foreslå, at pullerterne og dermed lukningen etableres ved Jernbanegade i stedet for ved Dumpen. Det vil dels betyde, at al vejvisning til hotellet skal ændres, så gæsterne vises op ad Dumpen og dels, at gæsterne efterfølgende altid vil kunne komme fra dets afdelinger i Dumpen og Sparregade til hotellets hovedindgang i Sct. Mathias Port. Forslaget er gennemgået og tiltrådt af ledelsen på Palads Hotel. Lukningen vil kunne gennemføres med to ”Hæve–sænkbare” pullerter placeret i køresporet mellem de to plantegrupper ved Jernbanegade. Der skal være åbent for varetransport til gågaderne mellem klokken 04 og 11, så også større lastbiler i den periode kan komme ind til aflæssepladsen i Sct. Mathias Port.
 
Forældre til elever til Viborg Realskole, som har overtaget den tidligere Nykredit-bygning på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Boyesgade, vil på den måde om morgenen kunne afsætte eleverne i Sct. Mathias Port uden at skulle vende i området, idet denne transport vil ske, inden bommene lukker klokken 11. Når eleverne skal hentes om eftermiddagen vil den bedste måde være via Fynsgade og dermed ved bagsiden af bygningen. Samme sted vil man også kunne afsætte elever om morgenen, men mange forældre vil sikkert bruge muligheden i Sct. Mathias Port, hvis den er åben for gennemkørsel.
 
I andre sammenhænge har nogle af brugerne af Sct. Mathias Port foreslået, at man gør noget for at begrænse vinden ind gennem Sct. Mathias Port. Evt. ved at opstille en vindvæg ved Jernbanegade, idet vestenvinden tit præger gaden, så udendørsopholdet ikke er så attraktivt. En lukning ved Jernbanegade vil fortsat give mulighed for at etablere en vindvæg eller lignende i den periode, hvor vejen er lukket for gennemkørsel. Forslag til indretning af Sct. Mathias Port pågår i øjeblikket i anden sammenhæng.
 
Forsøget ved Dumpen havde de ulemper, at lukningen ikke var synlig fra nogle af siderne. Bilister, der forsøgte at køre igennem, skulle vende i Dumpen eller i Sct. Mathias Port. Desuden var der ikke en åben forbindelse mellem Palads Hotels hovedindgang og dets afdelinger i Dumpen og Sparregade i hele døgnet. Når lukningen gennemføres ved Jernbanegade, vil bilister, der søger at køre gennem midtbyen fra Sct. Jørgens Vej - Toldbodgade ad Dumpen – Sct. Mathias Port, skulle vende i Sct. Mathias Gade, men lukningen skal under alle omstændigheder afmærkes med tydelige færdselstavler. Laves lukningen ved Jernbanegade, vil afmærkning og lukningen samme sted komme til at hænge fint og tydeligt sammen. Der vil være et større behov for en tydelig afmærkning ved indkørsel til Dumpen fra rundkørslen i krydset Toldbodgade/Heibergs Alle/Sct. Jørgens Vej/Ll. Sct. Peder Stræde/Dumpen. I en overgangsperiode bør der sikkert være en ekstratydelig afmærkning, som efter et stykke tid kan tages ned igen. Projektet skal godkendes af Politiet, inden det kan iværksættes. Ved etableringen af lukningen bør samtidig etableres en servicevejvisning til Palads Hotel i Sct. Mathias Port.
 
Opsætningen af to ”Hæve–sænke” pullerter er overslagsmæssigt beregnet til at koste 150.000 kr. monteret og leveret af leverandøren ifølge tilbud fra leverandøren. Hertil skal lægges udgifter til retablering af belægninger, uforudsete udgifter samt tilslutning til gadelysnettet samt ændret skiltning – dette kan overslagsmæssigt beregnes til ca. 45.000 kr. Desuden vil der være lejlighed til at nedtage det overflødiggjorte signalanlæg, der oprindeligt styrede trafikken i området, da Gravene blev anvendt som busgade. I den forbindelse bliver det nødvendigt at ændre programmeringen af signalanlægget ved Jernbanegade/Sct. Mathias Gade. Udgiften hertil er skønnet til 100.000 kr. inklusive nødvendige belægningsarbejder
 
Indstilling
 
at der etableres en begrænsning for gennemkørselsmuligheden for biler ad Sct. Mathias Gade (Sct. Mathias Port) mellem Dumpen og Jernbanegade ved at opstille to ”Hæve–
Sænke” pullerter m.v. på Sct. Mathias Gade ved Jernbanegade som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at der samtidig etableres en vejvisning til Palads Hotel via Jernbanegade, Toldbodgade,
Sct. Jørgens Vej og Dumpen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til kontoen Sct. Mathias Port med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 299.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Sct. Mathias Port.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der etableres en begrænsning for gennemkørselsmuligheden for biler ad Sct. Mathias Gade (Sct. Mathias Port) mellem Dumpen og Jernbanegade ved at opstille to ”Hæve–
Sænke” pullerter m.v. på Sct. Mathias Gade ved Jernbanegade som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at der samtidig etableres en vejvisning til Palads Hotel via Jernbanegade, Toldbodgade,
Sct. Jørgens Vej og Dumpen,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til kontoen Sct. Mathias Port med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 299.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Sct. Mathias Port.

Sagsid.: 15/18087
Sagsfremstilling
Den 14. maj 2014 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 27) lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege, og den 25. marts 2015 (sag nr. 17) godkendte Byrådet nedbrydning og udstykning af Egevænget 2-8 i Hald Ege.
 
Forvaltningen foreslår, at byggemodningen iværksættes i indeværende år, når nedbrydningsarbejderne er tilendebragt. Byggemodningen af området, der er omfattet af lokalplan 408, vil beløbe sig til 600.000 kr., og finansieringen kan ske ved nedsættelse af bevillingen til byggemodning af Kærvej, lokalplan 357. Byggemodningen af Kærvej i den sydvestlige del af Viborg forventes at få et mindre omfang end oprindelig planlagt. Viborg Byråd godkendte byggemodningen af Kærvej 20. juni 2012 (sag nr. 23).
 
Forvaltningen kan oplyse, at lokalplan 408 udlægger området ved Egevænget i Hald Ege til boliger og almen service. Boligområdet er beliggende i den nordlige del af Egevænget og arealet til almen service i den sydlige del af Egevænget. Inden boligområdet kan tages i brug, skal der ifølge lokalplanen laves en ny vejadgang og vendeplads til arealet til almen service i det sydlige område. Den nye vejadgang skal etableres fra Egeskovvej. Oversigtskort fra området kan ses i bilag 1, og kort fra lokalplanen fremgår af bilag 2.
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at byggemodningen af lokalplan 408 godkendes
 
at den nye adgangsvej udlægges som privat fællesvej
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at anlægsudgiften til byggemodning af lokalplan 408 på 600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af et tilsvarende bevilliget beløb i 2012 afsatte til byggemodning af Kærvej i Viborg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at byggemodningen af lokalplan 408 godkendes,
 
at den nye adgangsvej udlægges som privat fællesvej,
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at anlægsudgiften til byggemodning af lokalplan 408 på 600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af et tilsvarende bevilliget beløb i 2012 afsatte til byggemodning af Kærvej i Viborg.
Bilag

Sagsid.: 14/51614
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har fra Midttrafik modtaget et forslag til politisk høring vedrørende budget 2016 for den kollektive trafik i Viborg Kommune. Forslaget fremgår af bilag 1. Der foreligger nu afsluttet regnskab for den kollektive trafik i 2014 for Viborg kommune. Regnskabet viser, at Viborg Kommunes udgifter hertil i 2014 blev på 39.808.457 kr.
 
I Midttrafiks forventede regnskab for 2015 anslås det, at Viborg Kommune får en samlet udgift på 35.582.000 kr. for den kollektive trafik. Forskellen mellem 2014 og 2015 forventes således at udgøre en mindreudgift for Kommunen på 4,2 mio. kr., hvor de 0,8 mio. kr. beror på en mindre udgift til rejsekortet end oprindeligt beregnet for 2015.
 
Det betyder, at der mellem de to år er opnået en samlet besparelse på 3,4 mio. kr. på de lokale ruter i Viborg Kommune. I Midttrafiks forslag til budget 2016 for den kollektive trafik bliver Kommunens samlede udgifter til lokale ruter beregnet til 34.970.680 kr., som betyder en yderligere besparelse på ca. 0,6 mio. kr. I forhold til 2014 vil der herefter ved udgangen af 2016 være opnået en samlet besparelse på ca. 4,8 mio. kr.
 
Tidligere er det politisk besluttet at gennemføre følgende besparelser og udvidelser af budgetrammen inden for Teknisk Udvalgs politikområde Trafik: I det nuværende kommunale basisbudget for 2016 er der afsat 37,997 mio. kr. Det betyder, at der er 3,026 mio. kr. mere afsat i det kommunale budget end i Midttrafiks budgetforslag for 2016. Dog skal der herfra fratrækkes 0,527 mio. kr., idet Teknisk Udvalg har besluttet, at den seneste meddelte merudgift til rejsekortet skal finansieres af den kollektive trafik.
 
 
Forvaltningen foreslår ud fra dette, at budgetforslaget fra Midttrafik godkendes.
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at budgetforslaget fra Midttrafik tages til efterretning, og
 
at der senere optages et punkt på dagsordenen om anvendelsen af overskydende midler på den kollektive trafik.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/38478
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalg opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Teknisk Udvalg
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30.juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  61 Grønne områder
9,0
9,3
9,3
0,2
0,0
0,0
  62 Trafikområdet
131,9
138,6
136,6
4,7
-2,0
1,6
  63 Kommunale ejendomme
-1,9
-4,9
-4,4
-2,5
0,4
-2,5
Serviceudgifter i alt
139,0
143,0
141,4
2,4
-1,6
-1,0
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
68,5
111,7
99,2
30,7
-12,5
-4,2
Udgift til byggemodning
25,4
48,2
40,0
14,6
-8,2
-8,2
Sum anlæg ekskl. forsyning
93,9
159,9
139,2
45,3
-20,7
-12,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
232,9
302,8
280,6
47,7
-22,3
-13,3
 
 
Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er 1,6 mio. kr. (mindreudgift), hvilket primært ligger på Trafikområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Park og Vejservice, som ”sparer” op til 2% - effektivisering (jf. udbud). Kommunale ejendomme forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes salg af ejendomme og deraf mindre lejeindtægter.
 
 
Fordeling af 4%-puljen – Park & Vejservice
 
Det fremgår af bilaget, at der mangler 1,76 mio. kr. i puljen, hvis der skal opretholdes samme serviceniveau på driften som før konkurrenceudsættelsen. Merudgiften er i 2014 primært dækket via et mindreforbrug på vintervedligeholdelsen pga. en mild vinter. Dette er ikke muligt fremover, da vinterkontoen er udskilt fra det øvrige budget på Politikområde Trafik.
 
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug i 2015 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 12,5 mio. kr., hvilket skyldes, at enkelte projekter bliver billigere, mens andre udskydes til 2016. Afvigelsen på byggemodning på 8,2 mio. kr. (mindreudgift) skyldes manglende planlægning af projektet ”Kærvej 1” som derved udskydes til 2016.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes, og
 
at udvalget forholder sig til, hvorledes de manglende midler på 1,76 mio. kr. til 4%-puljen findes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at medtage problematik vedr. igangsætning af anlægsprojekter til budgetseminar, og
 
at vedtagne anlægsprojekter straks optages på budgetstyrelisten med henblik på hurtig afvikling
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes, og
 
at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. foreslås finansieret inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår.
Bilag

Sagsid.: 15/23942
Sagsfremstilling
Sagen blev på mødet den 17. juni 2015 udsat.
 
Forvaltningen har oplevet stigende interesse for at opsætte skilte, herunder digitale skilte til skiftende reklamer. Der er ofte tale om større, og permanet skiltning, der placeres, hvor skiltene er synlige for mange – oftest ved indfaldsveje, i tilknytning til rundkørsler og vejkryds eller på markante facader i byerne. De digitale skilte anvendes ofte til reklame for andre virksomheder, produktreklamer og øvrig markedsføring.
 
Konkret foreligger der 3 ansøgninger om byggetilladelse og 2 sager om lovliggørelse af allerede opstillede skilte.
 
De aktuelle ejendomme er
 
1.      Vesterbrogade 29
2.      Boyesgade 32
3.      Pakhusvej 2
4.      Toldboden 1
5.      Ærøvej 21
 
Ejendommenes og skiltenes placering fremgår af bilag 1.
 
Det fremgår af byggelovens § 6 d, stk.1, at kommunen kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Denne bestemmelse sikrer, at kommunen i f.eks. bevaringsværdige bymiljøer, kan stille vilkår i tilladelse til bebyggelsens ydre udformning.
 
Det fremgår videre af byggelovens § 6 d, stk. 2, at skiltning, lysinstallationer og lignende ikke må være til ulempe eller virke skæmmende på omgivelserne, og at kommunen kan sikre opfyldelse heraf ved påbud eller forbud.
 
Forvaltningen vurderer, at et skilt kan være til ulempe, såfremt det med stærkt lys, lysglimt eller flimren kan genere brugere af omkringliggende ejendomme. I sær ejendomme med vinduer eller opholdsarealer orienteret mod skiltet, der anvendes til længere varende ophold og brug i døgnets mørke timer f.eks. overnatning, vurderes at være særlig følsomme.
 
Skilte kan efter omstændighederne være omfattet af andre regulerende bestemmelser. Nogle af disse administreres af kommunen f. eks:
·           Vejloven (for skilte på kommunens vejarealer)
·           Planloven, herunder lokalplaner og kommuneplanretningslinjer.
·           Naturfredningsloven (generelt forbud om skiltning i det åbne land)
·           Viborg Kommunes skiltepolitik (vejledende administrationsgrundlag). Skiltepolitikken er vedtaget før de digitale reklameskilte som omhandlede dagsordenspunkt vedrører for alvor havde set dagens lys. Forvaltningen finder derfor ikke at de konkrete sager kan afgøres efter denne politik.
 
Andre bestemmelser om skilte administreres af andre myndigheder f.eks:
·           Færdselsloven som giver politiet mulighed for at forbyde skiltning, der er vildledende eller i øvrigt til ulempe (for færdslen)
·           Bygningsfredningsloven som administreres af staten
·           Markedsføringsloven som administreres af Forbrugerombudsmanden.
 
Forvaltningen har for de allerede opsatte skilte foretaget en vurdering af om skiltene kan være til ulempe for omboende, f.eks. ved udsendelse af stærkt lys, lysglimt eller flimren. Forvaltningen har ikke i nogle af tilfældene fundet at skiltene kunne være til ulempe.
 
Forvaltningen har i alle sagerne sikret sig, at hensynet til de kulturhistoriske værdier i sårbare miljøer ikke er krænket og at projekterne kunne være i evt. modstrid med Kommuneplanens retningslinje 7 herom.
 
Forvaltningen har tidligere anmodet politiet om en udtalelse i fire af de fem aktuelle sager. Midt- og Vestjyllands Politi har i denne anledning generelt tilrådet, at skilte opsættes på ukomplicerede vejforløb (lige vejstykke) og ikke i eller tæt ved kryds og rundkørsler, hvor et lysreklameskilt vil være en distraktion og give en uønsket afledning af trafikanternes opmærksomhed.
 
Forvaltningen har efterfølgende foretaget en bedømmelse af de konkrete vejsikkerhedsmæssige omstændigheder i sagerne. Forvaltningen har vurderet at skiltene på Vesterbrogade 29 og Pakhusvej 2 kan være trafiksikkerhedsmæssige problematiske. Politiet er derfor i disse sager på ny blevet hørt om politiet efter færdselsloven vil overveje at nedlægge forbud om skiltene.
 
De enkelte sager og forvaltningens vurderinger er nærmere beskrevet i bilag 2
Indstilling
Direktøren for Teknik og miljø indstiller:
 
at ejeren af reklameskiltet på Vesterbrogade 29 meddeles, at kommunen vil meddele den ansøgte byggetilladelse under forudsætning af, at Politiet ikke finder at ville modsætte sig dette efter færdselsloven,
 
at ansøger til nyt reklameskilt på Boyesgade 32 oplyses om, at kommunen vil meddele den ansøgte byggetilladelse,
 
at ejeren af reklameskilt på Pakhusvej 2 meddeles, at der kan forventes meddelt en lovliggørende byggetilladelse såfremt der ansøges herom, og under forudsætning af at Politiet ikke finder at ville modsætte sig dette efter færdselsloven,
 
at ansøger til nyt reklameskilt på Toldboden 1 meddeles byggetilladelse til det ansøgte, og
 
at ejerne af reklameskilt på Ærøvej 21 oplyses, at der meddeles byggetilladelse til skiltet, herunder den nødvendige dispensation fra lokalplan 140 bestemmelser om skiltes placering. Samtidig indskærpes lokalplanens bestemmelser om at der alene må skiltes med virksomhedens navn, adresse, art og produktion.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 14/76021
Sagsfremstilling
Sagen blev på mødet den 17. juni 2015 udsat.
 
Forvaltningen meddelte den 9. februar 2015 afslag til ansøgning om dispensation til lovliggørelse af en carport og udhusbebyggelse på Svanevej 42 i Hjarbæk. Desuden blev der varslet et påbud om lovliggørelse.
 
Efterfølgende er der kommet nye oplysninger i sagen, idet ejer har fremlagt et foto (se bilag 3), der efter ejers opfattelse viser, at carporten er påbegyndt opført før vedtagelsen af den gældende lokalplan. Den gamle lokalplan havde lempeligere bestemmelser om placering af carport/udhusbebyggelse.
 
Sagens historik
Forvaltningen modtog den 27. november 2014 en ansøgning om dispensation fra ejeren af Svanevej 42, om lovliggørelse af carport og udhus på grunden. Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde.
 
Der søges om lovliggørelse og dispensation af følgende (se bilag 1):
1.     Carport beliggende 2,07 til 2,23 m fra det østlige skel og 4,15 m fra det sydlige skel.  Carporten er færdiggjort i 2013.
2.     Udhus fra 1998 beliggende ca. 2,0 til 2,4 m fra det vestlige skel. Afstand fra udhuse til det sydlige skel er overholdt, da der er tinglyst et byggeretsligt skel på nabogrunden.
 
Den gældende lokalplan nr. 371 kap. 7.9 siger, at ”Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 meter fra naboskel, vejskel og stiskel”. Lokalplan nr. 371 blev vedtaget på byrådsmødet den 25. april 2012.
 
Med baggrund i en lignende sag, hvor Teknisk Udvalgt den 30. maj 2012 besluttede at meddele afslag og påbud om lovliggørelse, har forvaltningen den 9. februar 2015 givet administrativt afslag til det ansøgte og varslet et påbud om lovliggørelse. Ejeren har den 27. februar 2015 sendt sine kommentarer til varsling om påbud. Se bilag 2.
 
Lovliggørelse af carport (1) kan ske ved:
·           At der etableres og tinglyses et byggeretligt skel så afstandskravet på 5 meter kan overholdes, eller
·           at carporten flyttes så afstandskravet på 5 meter overholdes, eller
·           at der meddeles dispensation fra det i lokalplanen fastsatte afstandskrav.
 
Lovliggørelse af udhus (2) kan ske ved:
·           At der etableres og tinglyses et byggeretligt skel så afstandskravet på 5 meter kan overholdes, eller
·           at udhuset flyttes så afstandskravet på 5 meter overholdes, eller
·           at der meddeles dispensation fra det i lokalplanen fastsatte afstandskrav, til en placering min. 2,5 meter fra skel, begrundet i at udhuset er opført før vedtagelsen af lokalplan 371.
 
Et byggeretsligt skel tinglyses på naboens ejendom i en afstand fra bygningen, som overholder lokalplanen/bygningsreglementet. Således skal naboen ved fremtidig byggeri måle afstand fra det byggeretlige skel. Rådighedsindskrænkningen for naboen er således alene byggemuligheden mod det byggeretlige skel, dvs. at der ingen arealoverførsel sker, og naboen kan fortsat disponere over arealet som have. 
 
Den 7. april 2015 deltog forvaltningen i et møde på ejendommen med ejeren. På mødet blev der udleveret et foto (se bilag 3), som ifølge ejeren viser, at carporten er påbegyndt før den nye lokalplans vedtagelse. Fotoet er dateret 22-04-2012 med håndskrift på bagsiden. Ejer oplyste på mødet, at han havde modtaget fotoet fra en nabo, og at naboen har påført datoen. Det har ikke været muligt for forvaltningen at fremskaffe filen som yderligere dokumentation (digital datomærkning).
 
I den tidligere gældende lokalplan nr. 26 (som var gældende FØR 25. april 2012) stod der, at bebyggelse ikke må opføres nærmere skel mod anden grund eller sti end 2,5 meter, i sommerhusområder dog 5 meter. Bestemmelsen indeholder dog en formulering med henvisning til ”fritliggende-kravet” i byggeloven, hvilket i sommerhusområder vil sige 2,5m for carporte og udhuse m.m. samt 5,0 meter for beboelse. Således har det tidligere været muligt at tolke på bestemmelsen.
 
Med den nye lokalplan nr. 371 blev det besluttet (på byrådsmødet 25. april 2012), at indskærpe teksten i denne bestemmelse i og med at bestemmelsen 7.9 nu siger: ”Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 meter fra naboskel, vejskel og stiskel”. Således er der nu ingen differentiering mellem carport/udhuse og beboelse, og dermed alene et afstandskrav på 5 meter.
 
Ejer oplyser, at naboerne mod øst og vest ikke er indstillet på at lade et byggeretligt skel tinglyse på deres ejendomme. Der er derimod indgået aftale med naboen mod syd om byggeretligt skel, således at afstandskravet på 5,0 meter er overholdt i forhold til syd skellet.
 
Forvaltningens bemærkninger:
Det afgørende for alle bygningerne er opførelsestidspunktet. Skæringen er 25. april 2012. Da ingen af bygningerne er anmeldt til kommunalbestyrelsen, har forvaltningen ikke haft mulighed for at reagere forud for opførelserne. Havde ejer anmeldt byggearbejdet før 25. april 2012 og før opførelsen, havde der været mulighed for at godkende en placering på min. 2,5 meter fra skel.
 
Uagtet opførelsestidspunktet for både carport (1) og udhuse (2) er de placeret for tæt på skel.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det udleverede foto ikke dokumenterer, at carporten (1) er påbegyndt opført før den 25. april 2012.
 
Udhuset fra 1998 (2) er med sikkerhed opført før den nye lokalplans vedtagelse. Dette er dokumenteret vha. kommunens loftfotos. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ved en ny placering af udhuset, kan gives dispensation til en placering på 2,5 meter fra skel.
 
Der forefindes desuden følgende bygninger på ejendommen (se bilag 1):
3.      Udhus/legehus på under 10 m2 fra 2010, placeret 4,2 m fra vejskel. Dette er med sikkerhed opført før den nye lokalplans vedtagelse. Det kan dokumenteres vha. kommunens luftfotos. Da det er under 10 m2, skal det ikke anmeldes til kommunen, hvorfor forvaltningen blot registrerer denne bygning. Denne bygning kan anses som lovlig med henvisning til placeringen på min. 2,5 meter fra skel ud fra den lempeligere formulering i den gamle lokalplan 26.
4.     Den på kortbilaget viste traileroverdækning er af nyere dato og er ikke omfattet af ansøgningen. Ejer har oplyst, at den fjernes.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at forvaltningens afslag af 9. februar 2015 vedr. carport (1) og udhus (2) fastholdes,
 
at der meddeles påbud om lovliggørelse af carport (1), der kan ske enten ved etablering af byggeretsligt skel eller ved fysisk flytning af carporten til en placering min. 5 meter fra skel, og
 
at der meddeles påbud om lovliggørelse af udhus (2), der kan ske enten ved etablering af byggeretsligt skel eller ved fysisk flytning af udhuset til en placering min. 2,5 meter fra skel.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
 
Teknisk Udvalg besluttede, at meddele tilladelse til ansøgningen om dispensation til lovliggørelse af en carport og udhusbebyggelse på Svanevej 42 i Hjarbæk, med udgangspunkt i de nye oplysninger i sagen.
 
Martin Sanderhoff og Flemming Lund kunne ikke medvirke til beslutningen, idet de fandt, at bebyggelserne skal overholde den tidligere lokalplan.
Bilag

Sagsid.: 15/1765
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har senest behandlet sagen på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 12), hvor Initiativgruppens projektforslag af 3. juni for Nørresøbadet blev forelagt til orientering. Et oversigtskort over området ses i bilag 1. Projektforslaget, der er udarbejdet af Harritslev Arkitektur APS, ses i bilag 2.
 
Udvalget besluttede på mødet at behandle sagen igen på nærværende møde, med henblik på at fremsende udvalgets eventuelle bemærkninger til projektet til Byrådets budgetkonference. Formålet med nærværende dagsorden er at forelægge forvaltningens bemærkninger til projektforslaget som grundlag for udvalgets drøftelse heraf.
 
Det reviderede projektforslag
Initiativgruppen har udarbejdet et projektforslag for Nørresøbadet, der på ny skal gøre dette til et attraktivt åndehul for byens befolkning. Projektforslaget omfatter forslag om at renovere den nuværende bebyggelse og udvide med kiosk og café, forbedre badeforholdene ved at udlægge sandstrand og sandbund og etablere et lukket svømmebassin med søvand, der via rensning holdes fri for alger, etablere petanque, beachvolley, grillpladser, ponton med sauna for vinterbadere, udvide antallet af bådpladser mm. Forslaget omfatter Viborg Kommunes ejendom samt et mindre areal, ejet af Energi Viborg. Ejerforhold fremgår af bilag 1.
 
Forvaltningens bemærkninger til projektforslaget ses i bilag 3, og tager afsæt i Teknisk Udvalg beslutning af 25. marts 2015 (sag nr. 14) om at projektforslaget skal kunne realiseres uden udarbejdelse af ny lokalplan. Bemærkningerne omfatter dels en vurdering af muligheden for at realisere projektforslaget i forhold til ejerforhold, naturbeskyttelse, trafik, planlægning mm. samt overvejelser om de enkelte tiltag og deres anlægs- og driftsøkonomi.
 
Forvaltningen har i forbindelse hermed indhentet bistand fra rådgiver, Viborg Ingeniørerne. Rådgivers bidrag fremgår af bilag 4 og omfatter vurdering af tilstanden af og overslag på nedbrydning af den eksisterende bebyggelse, overslag over genopbygning af nye faciliteter samt vurdering af forhold omkring drift af et lukket svømmebassin med overfladevand.
 
Det har tidsmæssigt ikke været muligt at forelægge og drøfte konsekvenserne af rådgivers vurdering for Initiativgruppen, forud for udarbejdelsen af nærværende dagsorden.
 
Forvaltningens bemærkninger - resume
Projektforslaget imødekommer hovedparten af forvaltningens bemærkninger til det tidligere skitseforslag, der blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 25. marts 2015 (sag nr. 14). Herunder respekterer projektforslaget den beskyttede rørskov syd for badebroerne og indeholder forslag til en etapevis udbygning af områdets faciliteter, hvilket giver kommunen bedre mulighed for at vurdere, om området trafikalt kan bære en yderligere udvidelse af aktiviteterne, før en ny etape iværksættes. 
 
I det følgende gennemgås forvaltningens væsentligste bemærkninger til det aktuelle forslag:
 
Svømmebassin
Initiativgruppen foreslår, for at opnå bedre badevandskvalitet, at etablere et lukket svømmebassin med overfladevand, der filtreres/ renses. Graden af afgrænsning i forhold til søen og omfanget af rensning og recirkulering af søvandet er i det foreliggende forslag ikke detaljeret beskrevet. Initiativgruppen giver udtryk for at der ikke skal være mere afgrænsning og rensning end nødvendigt for at skabe klart vand i bassinet. Det er på det grundlag ikke muligt at afgøre efter hvilket regelsæt, der skal føres tilsyn med badevandskvaliteten.
 
Vandet i et bassin med overfladevand må i henhold til lovgivningen ikke desinficeres, og af hensyn til hygiejnen stiller lovgivningen derfor en række krav omkring driften, herunder at der føre opsyn med antallet af badegæster i søbadets åbningstid og med, at der ikke sker uheld, at badet skal være lukket for adgang uden for åbningstid, om rensning/udskiftning af vand, kontrol af vandkvalitet, anbefaling om daglig bundsugning mm. Spørgsmålet uddybes i bilag 3 og 4.
 
Kravene forventes at medføre væsentligt forøgede driftsomkostninger for søbadet. Hvis badevandet recirkuleres kategoriseres svømmebassinet som en kunstig svømmesø og omfattes af yderligere en række omfattende krav til driften.
 
At etablere et afgrænset badebassin som det beskrevne i projektforslaget vil også kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  For at dispensere hertil skal der i henhold til lovgivningen være en særlig begrundelse, fx naturforbedring, hvilket der ikke ses at være i projektforslaget. Det er Klima- og Miljøudvalget, der vil behandle en sådan dispensationsansøgning. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at en eventuel klage over en dispensation uden særlig begrundelse vil blive omgjort til et afslag af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Forvaltningen vurderer, at badevandskvaliteten i Nørresø er udmærket og forventer, at søvandet bliver klarere i de kommende år pga. den lavere tilførsel af næringsstoffer og risikoen for vandremuslinger.
 
Samlet set kan det overvejes, om fordelene ved at fastholde det nuværende broanlæg overstiger fordelene ved at etablere afgrænsede badebassiner. Det vil reducere driftsomkostningerne, der kan fortsat være fri adgang til søbadet for alle døgnet rundt, og der vil ikke være behov for opsyn og adgangskontrol.
Det kan derfor overvejes, at forslaget om etablering af spunsvæg og rensningsanlæg ikke realiseres.
  
Bebyggelsens stand
Projektforslaget omfatter forslag om at renovere den eksisterende bebyggelse (270 m²) og udvide denne med kiosk (30 m²) og cafe (200 m²). Den eksisterende bygning er opført i 1938 i funktionalistisk stil og tegnet af Viborg arkitekten Jens Madsen. Bygningens sydlige halvdel anvendes i dag primært til toilet, bad, omklædning og overdækning, mens den resterende del anvendes til opbevaring af kajakker.
 
I henhold til den gældende lokalplan for Nørresøbadet (§ 7.1) skal ’den eksisterende bebyggelse bevares med hensyn til ydre fremtræden, materialevalg og farver. … Der gives mulighed for at indpasse mindre nye bygningsdele som indgangspartier’.
 
Rådgiver vurderer jf. bilag 4 at bygningens levetid er opbrugt og anbefaler at nedrive bygningen fremfor at renovere den. Hvis Byrådet ønsker at forny Nørresøbadet helt eller delvist bør det afsatte beløb derfor som udgangspunkt dække nedrivning og genopførelse af bebyggelse i samme formsprog jf. lokalplanens bestemmelser.
 
Rådgiver vurderer at nedrivning af den eksisterende bygning på i alt 270 m2 inkl. asbestsanering beløber sig til 100.000 kr. og at genopførelse af 125 m² uopvarmet omklædnings- og toiletbygning inkl. genetablering af en bred overdækket gennemgang, som bygningen tidligere har haft og som Initiativgruppen foreslår genskabt, kan udføres for ca. 975.000 kr. Opførelse af en uopvarmet bygning på ca. 120 m² med portfacade til opbevaring af kajakker kan etableres for ca. 900.000 kr.
 
Der kan tænkes flere løsningsmuligheder:
 
1.     Et scenarie kan være alene at etablere nye omklædningsfaciliteter. I så fald afsættes midler til nedrive den sydlige del af den eksisterende bebyggelse og at etablere en ny uopvarmet bygning med samme udtryk med omklædningsfaciliteter (100 m²) og gennemgang (25 m²). Den nordlige del af bygningen, der huser kajakklubben, bevares foreløbigt som i dag. Det vil efter forvaltningens vurdering opfylde Initiativgruppens ønsker for så vidt angår omklædnings­faciliteter. En løsning, hvor kun halvdelen af bebyggelsen er renoveret, vil dog gå ud over helhedsindtrykket af den arkitektonisk bevaringsværdige bebyggelse og er – i lyset af den nuværende viden om bygningens stand – kortsigtet.
 
2.     Et andet scenarie kan være at søge at nedrive og genopføre hele bebyggelsen med omtrent samme udtryk og anvendelse som i dag. Dette afhænger dog bl.a. af, om Viborg Ro- og Kajakklub vil og økonomisk har mulighed for at indgå i projektet. Som udgangspunkt finansierer foreninger egne faciliteter og kan søge tilskud til anlæg og drift ved Kultur- og Fritidsudvalget. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre denne løsning, kan der i første omgang afsættes midler til at nedrive og genetablere den sydlige del af bebyggelsen. Forvaltningen vil så kontakte Viborg Ro- og Kajakklub med henblik på at drøfte, om klubben ønsker, at den resterende del af bygningen samtidig skal genopføres til bådehus.                                                                            
 
3.     Når den eksisterende bebyggelse helt eller delvist nedrives og genopføres, er der også mulighed for i højere grad at gentænke bygningens indhold og indretningen (inden for lokalplanens rammer). F.eks. kan omklædningsfacilite­terne reduceres til enkelte toiletter/ bruserum og dermed give plads til andre af initiativgruppens ønsker inden for bygningens nuværende ramme, f.eks. kiosk og/eller et mindre opholdsrum. Endvidere er kajakklubbens lejemål midlertidigt og det areal, de disponerer over, kan således indgå i drøftelserne. I en effektivt indrettet bygning kan den nuværende opbevaring af kajakker løses på et mindre areal. Hvis kajakklubben ikke kan/ vil indgå i en løsning her, kan kommunen være behjælpelig med at finde en alternativ løsning til opbevaring af kajakkerne.
 
Forvaltningen foreslår at Initiativgruppen og Viborg Ro- og Kajakklub inddrages i drøftelsen af disse scenarier.
 
Omfang
I projektforslaget indgår enkelte elementer som forvaltningen foreslår undersøges nærmere, før de evt. måtte blive etableret. Det drejer sig om
-       Jollehavn: Der er godt 10 bådpladser ved Nørresøbadet i dag. I juni var kun 2 i anvendelse. Det foreslås at søge at øge brugen af disse, så belægningen er højere, før der evt. etableres nye.
-      Den foreslåede café virker med en kapacitet på op mod 200 personer stor. Lokalplanen tillader alene etablering af cafe som funktion, der understøtter søbadet, dvs. en service for badets gæster. En cafe af denne størrelse kan også medføre et øget behov for parkering, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er fundet en løsning på. Initiativgruppen foreslår at gå i dialog med Viborg Ro- og Kajakklub om evt. at benytte deres forareal, når der er behov for mere parkering.
-      Kiosk og café: Før disse evt. etableres foreslås det at belyse driftsform og undersøge, om der er interesse for at drive disse.
Øvrige bemærkninger
Projektforslaget omfatter et mindre areal, der ejes af Energi Viborg og som hygiejnemæssigt ikke kan anbefales anvendt til rekreative formål. Se bilag 3. Arealet foreslås udtaget af projektforslaget. Det medfører, at amfiteatret må flyttes eller udgå.
 
Dele af bebyggelsen ligger endvidere uden for lokalplanens byggefelter. Før realisering af et evt. projekt bør dette tilrettes, så bebyggelse ligger inden for byggefelter.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Udvalget drøfter forvaltningens bemærkninger og fremsender projektforslaget med  eventuelle bemærkninger til budgetkonferencen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015
 
Teknisk Udvalg ser positivt på projektet og besluttede, at fremsende projektforslaget til budgetkonferencen under henvisning til forvaltningens bemærkninger jf. dagsordenspunktet.
Bilag