You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 30. september 2015 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/10093
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 17. juni 2015 (sag nr. 2) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 410 for boligområde ved Gl. Randersvej og Tapdrupvej i Viborg. Forslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni - 19. aug. 2015.
 
Forslag til lokalplan nr. 410
Lokalplanforslaget udlægger et knap 3 ha. stort området til boligformål. Vejadgang sker fra
Gl. Randersvej.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Lokalplan nr. 410 fremgår af bilag 2.
 
Lokalplanforslaget sikrer, at der kan bygges maks. 18 boliger i form af åben-lav bebyggelse.
 
Kommuneplan 2013-2025
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, rammeområde VIBØ.B4.12.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 8 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvar og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen omhandler følgende emner:
·         naturinteresser, grøn kile og bebyggelse
·         adgangsvej
·         ledningsanlæg.
 
Der er i høringsperioden foretaget 2 jordbundsprøver på den syd-østligste del af lokalplanområdet. Bedømmelse af boringer viser, at potentialet for nedsivning af tag- og overfladevand er begrænset. Forvaltningen foreslår derfor, at planens syd-østligste byggegrund ændres til grønt område, så nabogrunde kan aflede tag- og overfladevand hertil. Ændringen medfører, at der udlægges endnu et grønt fællesområde - delomr. III d. Hermed reduceres antallet af byggegrunde fra 18 til 17. Endvidere reduceres lokalplanens delomr. II, idet den syd-vestligste grund overgår til delomr. I, fordi terrænforhold ikke tilgodeser de muligheder, der lægges op til i lokalplanens bestemmelser.
Forvaltningen anbefaler:
·         en reduktion af antal boliger fra 18 til 17, idet den syd-østligste byggegrund ændres til grønt område med plads til regnvandshåndtering af tag- og overfladevand,
·         at delområde I udvides til også at omfatte den syd-vestligste grund, så delområdet omfatter 12 grunde i stedet for 11. Delområde II reduceres til 5 grunde.
·         at fastholde arealudlæg til servicevej/sti som overgang mellem Spangsbjerg Park og nyt boligområde,
·         at fastholde adgangsvejens udformning og placering,
·         at indskrive supplerende ledningsoplysninger.
 
De af forvaltningen foreslåede ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 410 fremgår af bilag 5.Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke har en karakter, der får væsentlig betydning for naboer eller andre borgere. Derfor kan planen vedtages endeligt med ovennævnte ændringer uden fornyet høring, jf. planlovens § 27, stk. 2.
 
Vejnavn
Forvaltningen foreslår, at vej A-A navngives ”Spangsbjerg Toft”.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget ikke har principiel betydning for kommunen.
Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 410 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at vejen inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Indstillingen blev godkendt

Sagsid.: 15/9775
Sagsfremstilling
Hammershøj Fjernvarmeværk ønsker at opføre et solvarmeanlæg i Hammershøj. Anlægget ønskes placeret i et kommuneplanlagt erhvervsområde, rammeområde HAMM.E2.01 og HAMM.D3.1 i Kommuneplan 2013 -2015. Solvarmeanlæggets areal udgør en tredjedel af rammeområdet. 
 
Teknisk Udvalg besluttede den 27. maj 2015 (sag nr. 3) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 459 for et erhvervsområde og solvarmeanlæg ved Nørbækvej i Hammershøj i offentlig høring fra den 11. juni til den 5. august 2015.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 459
Lokalplanforslaget udlægger området til solvarmeanlæg, erhverv i miljøklasse 1-3 og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Vejadgang sker fra Nørbækvej.
Lokalplanen sikrer bl.a.at der etableres et beplantningsbælte omkring solvarmeanlægget, at der udlægges areal til veje, vendepladser og sti, at der udlægges byggefelter til akkumuleringstank og teknikbygning samt byggelinjer til erhverv.
 
Kommuneplan
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget som er i bilag 3.
Debatten på borgermødet afholdt den 25. juni 2015 drejede sig hovedsageligt om solvarmeanlæggets placering.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse.
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 4. Ændringsforslagene har karakter af tekniske tilretninger.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Lokalplanen overfører landbrugsareal til byzone hvilket medfører at grundejeren inden fire år efter overførslen, kan kræve ejendommen overtaget af kommunen
 
Vejnavne
Forvaltningen foreslår, at vej A-A navngives Hammersvej.
Navnet tager udgangspunkt i, at gravhøjen Hammershøj er synlig fra vejen. Hammershøj menes at have sit navn fra en kæmpe eller en konge ved navn Hammer, som skulle være begravet her. Højen er med sine 67 m det højeste punkt i området og har givet navn til byen Hammershøj.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg
vedtager forslag til lokalplan nr. 459 endeligt  med de i bilag 4 nævnte ændringer.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/10203
Sagsfremstilling
Der er ønske om at opføre en ny hal i forbindelse med Viborg Gymnastik Forenings eksisterende haller ved Nørresø. Gældende planlægning giver ikke mulighed for at området kan udbygges yderligere, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. juni 2015 (sag nr. 31) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 462 for et område til offentlige formål ved Sct. Laurentii Vej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 25. juni 2015 til den 19. august til 2015.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Forslag til lokalplan nr. 462
Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for anvendelse til kolonihaver, idrætsanlæg og grønne områder. Vejadgang sker fra Sct. Laurentii Vej. Lokalplanforslaget har til formål, at udlægge området til offentlige formål og sikre offentlig adgang til de grønne områder ved Nørresø. Området er et af de steder, hvor der er adgang for offentligheden til Nørresøs vestlige bred, dette sikres opretholdt med lokalplanen.
 
Lokalplanen har derudover til formål at sikre de nødvendige parkerings-, vej- og stiforhold. Med lokalplanen sikres det, at der etableres yderligere parkeringspladser til brugerne af gymnastikhallerne, for at undgå parkering på de omkringliggende villaveje. Med områdets placering i et villaområde har lokalplanen til formål at sikre at ny bebyggelse placeres og udformes i samspil med eksisterende bebyggelse.
 
Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår maksimal bebyggelsesprocent.
 
Rammebestemmelserne for VIBNV.R2.04 giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent for området som helhed på 40 %. For at give mulighed for, at den kommende hal kan opføres i overensstemmelse med internationale konkurrencemål, hæver tillægget til kommuneplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed til 50 %.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til lokalplanforslaget, som er i bilag 3.
 
Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Indsigelserne omhandler primært manglende parkeringspladser og gener ved ny bebyggelse. Forvaltningen indstiller, at der ikke sker ændringer i planforslagene, da det er vurderet, at forøgelsen af parkeringspladser fra de nuværende ca. 30 parkeringspladser til minimum 50 parkeringspladser er tilstrækkeligt. Lokalplanforslaget er mere restriktivt end de generelle regler i bygningsreglementet i forhold til afstand til skel. Forslaget tillader en maks. bygningshøjde på 8,5 meter mod Sct. Laurentii Vej, hvilket også er den generelle maks. højde i boligområder, derfor vurderes det, at det kommende byggeri ikke er væsentlig til gene i forhold til, hvad der bør forventes i bymæssige bebyggelser.    
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Teknisk Udvalg besluttede, at udsætte sagen med henblik på nærmere afklaring af parkeringsforhold.
Bilag

Sagsid.: 15/27595
Sagsfremstilling
Udvalget vedtog på sit møde den 25. marts 2015, sag nr. 5, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til pulje ”Byfornyelse mindre byer 2015”. Byrådet bevilligede på mødet den 22. april 2015, sag nr. 20, 3 mio. kr. til puljen fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.
 
Der er indtil ansøgningsfristen 1. august 2015 modtaget i alt 24 ansøgninger for et samlet beløb på 4,8 mio. kr. Ansøgningerne er inden for de 3 indsatsområder fordelt således:
 
1.     Idéoplæg til større byfornyelsesprojekter / områdefornyelser: 1 ansøgning
2.     Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 18 ansøgninger
3.     Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje: 3 ansøgninger
 
Kombination af indsatsområde 2 og 3: 2 ansøgninger.
 
I det følgende er redegjort for, hvorledes Forvaltningen har foreslået projekterne imødekommet.
 
Ad. Indsatsområde 1, udvalget har i den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi ikke fastsat krav om angivelse af et ansøgt projektbeløb, idet støtten alene skal gå til finansiering af analysearbejde og udarbejdelse af ansøgning om statslig støtte. Midler til en eventuel senere gennemførelse af en områdefornyelse afsættes særskilt i de kommende års budgetter.
 
Den modtagne ansøgning fra Klejtrup vurderes egnet som grundlag for ansøgning om reservation af statsstøtte for en kommende områdefornyelse. Det modtagne materiale kræver dog forinden en nærmere vurdering og supplering. Endvidere bør en ansøgning fra Klejtrup inden for indsatsområde 3 ikke umiddelbart imødekommes, men integreres som en del af områdefornyelsen for at sikre et overordnet sammenhæng.
 
Ad. Indsatsområde 2, omfatter primært fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. I den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi er det anført, at projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde samt medfinansiering eller indhentet støtte fra fonde og lign., opprioriteres. Udvalget har i ansøgningsprocedure og strategi fastsat en minimumsgrænse for ansøgt beløb på 40.000 kr. inkl. moms.
 
Ansøgninger hvori der indgår både frivilligt arbejde og anden finansiering samt ansøgninger alene med medfinansiering foreslås imødekommet fuldt ud, 100 %. Ansøgninger hvori indgår frivilligt arbejde, men ikke anden finansiering imødekommes kun med 80 %`s støtte. Ansøgninger uden hverken frivilligt arbejde eller anden finansiering imødekommes kun med 60 %`s støtte. Ansøgninger der ikke opfylder minimumsgrænsen for ansøgt beløb, imødekommes ikke. Et enkelt projekt har fået tilskud fra 2 tidligere puljer, og imødekommes kun med 50 %`s støtte.
 
Ansøgninger om etablering/renovering af fortov imødekommes ikke. Tidligere tilsvarende ansøgninger er ikke imødekommet.
 
Blandt de ansøgningen der imødekommes fuldt ud, er etablering af opholds- og aktivitetsområde ved Genvej, Karup, hvor der er tale om et anlæg, der tidligere var en del af den igangværende områdefornyelse. Der henvises desuden til udvalgets beslutning under behandling af revideret budget for områdefornyelse Karup, pkt. 8 på mødet d. 12. august 2015, ”at mulighederne for at finde finansiering af de dele af projektet der ikke gennemføres på grund af den reviderede finansieringsplan, løbende undersøges af forvaltningen”.   
 
Ad. Indsatsområde 3, har udvalget i den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi ikke fastsat krav om angivelse af ansøgt beløb. Ansøgningerne er ønsker om anlæg på vejarealer, der nærmere skal vurderes af Trafik & Veje som vejmyndighed og godkendes af politiet. Trafik & Veje har skønnet forventet anlægsudgift og vil for de ansøgninger der imødekommes, stå for den fysiske etablering.
 
Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1, sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til meddelte støttebeløb ud fra en prioritering i henhold til den vedtagne strategi og således, at det samlede støttebeløb kan holdes inden for den afsatte budgetramme.
 
Der er i forslaget imødekommet ansøgninger ud fra de forventede regnskabsmæssige bogførte beløb. For tilskud til opholds- og aktivitetsagtige anlæg til foreninger, der ikke er momsregistrerede, bogføres et mindre beløb end det udbetalte, da kommunen har mulighed for at få refunderet en del af momsen. Dette giver mulighed for at imødekomme ansøgninger for et lidt støtte beløb end det budgetsatte rammebeløb på 3 mio. kr. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Indstillingen blev godkendt. Fremadrettet vedlægges ansøgninger som bilag til sagen.
 
Udvalget ønsker et oplæg til samtænkning af indsatsen for udvikling og byfornyelse i landdistrikterne i kommunen,
Bilag

Sagsid.: 15/10902
Sagsfremstilling
Ejeren af Dybdalsvej 15, Daugbjerg, 8800 Viborg har ansøgt om tilladelse til at nedlægge udkørsel (nordlig), og tilhørende private fællesvej, over matr.nr. 6a Daugbjerg By, Daugbjerg (vist med rød på bilag 1). Færdslen til/fra de berørte ejendomme vil efter det ansøgte blive omlagt til den østlige udkørsel på matr.nr. 6a Daugbjerg By, Daugbjerg (vist med turkis).
 
Vejen, og den nordlige udkørsel, over matr.nr. 6a Daugbjerg By, Daugbjerg (vist med rød) er eneste vejadgang ifølge matrikelkortet for Dybdalsvej 11A, 11B, 13 og 15. Fysisk er der tre veje fra den private fællesvej til den offentlig vej, og de bliver alle synligt brugt. Det kan ikke endeligt konkluderes, hvem der bruger hvilke veje. Der er ikke enighed blandt vejens brugere, om hvor de har vejret til de øvrige udkørsler. Der foreligger ikke dokumentation for vejrettigheder til vejene nord og syd ud af området.
 
Da ejerne af Dybdalsvej 9 og 11A ikke ønsker at bidrage til at muliggøre nedlæggelsen, ønsker ansøger at sikre den fremtidige vejadgang for Dybdalsvej 11A, 11B, 13 og 15, ved at udvide vejarealet ved den østlige udkørsel med 1-2 m i bredde, så der er en tilstrækkelig vejareal på matr.nr. 6a Daugbjerg By, Daugbjerg (vist med turkis) til hele vejadgangen. Den nordlige den af Dybdalsvej 9 og 11A henligger som grusplads og fungerer i praksis som vejareal.
 
Færdslen til Dybdalsvej 11B, 13 og 15 er personbiler, mens der til Dybdalsvej (Minilandsbyen i Daugbjerg) også er gående, samt enkelte invalidetransporter. Der er til Minilandsbyen etableret parkeringsplads på modsatte side af den offentlige vej (overfor østlig adgang vist med turkis), hvor både busser og biler kan holde. Der er for Dybdalsvej 11A (Minilandsbyen) ligeledes tinglyst vejret til den nuværende del af den østlige adgang (vist med turkis).
 
Juridiske forhold
I henhold til privatvejslovens § 12, skal Kommunen som vejmyndighed tage stilling til nedlægning af private fællesveje på landet, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder Kommunen om det.
 
En privat fællesvej skal helt eller delvist opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Dette fremgår af privatvejslovens § 72, stk. 2. Kommunen skal ift. anden vejadgang også vurdere, om der er vejtekniske og færdselsmæssige hensyn, der taler imod nedlæggelsen. En tilladelse til at nedlægge en privat fællesvej efter privatvejslovens § 72, medfører, at eventuelle rettigheder, herunder hævdvundne rettigheder, bortfalder, hvis tilladelsen udnyttes.
 
I den aktuelle sag etableres anden adgangsvej.
 
Kommunen skal, når der er sikret anden vejadgang, på baggrund af parternes oplysninger skønne om nedlægningen kan tillades. Skønnet baseres på saglige hensyn i relation til vejejers og de vejberettigedes modstående interesser.
 
Bemærkninger til det ansøgte fra vejberettigede
Ansøgningen har været sendt i partshøring i 8 uger, jf. § 73. Se de indkomne bemærkninger i bilag 2.
 
Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at der med den ansøgte nye vejadgang er sikret adgang til offentlig vej med en ubetydelig forandring i afstanden til offentlig vej.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er vejtekniske hensyn, der taler imod en tilladelse til nedlægning. Både det stykke vej, der ønskes nedlagt, og det stykke, der ønskes anvendt som fremtidig adgang, har en relativ stor stigning op mod den offentlige vej (henholdsvis ca. 70 og 100 promille). Den sydlige vejs stigning ved den offentlige vej er formodentlig mindre. Der er tale om eksisterende forhold, og udvidelsen af den østlige (turkis) adgang vil grundet den offentlige vejs hældning kunne mindske hældningen af adgangen. Den østlige vejadgang er stejl i bunden og flader ud op toppen, og kan derfor med begrænsede tilførsel af grus yderlige gøres fladere.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er færdselsmæssige hensyn, der taler imod en tilladelse til nedlægning, da den østlige adgang (turkis) har de bedste oversigtsforhold, hvor de øvrige ligger i en uheldig kurve ift. indkørsel.
 
Ansøgers primære interesse i lukningen af indkørslen/nedlæggelse af vejen er, at det vil muliggøre en bedre udnyttelse af ejendommen, der i dag er delt af vejen. Ud over adgang til offentlig vej for berørte ejendomme har Dybdalsvej 11A interesse i at kunne gå mellem Møllehus (nord for ejendommene) og Minilandsbyen – i dag er gå afstanden ca. 200 m og dette forøges med 20-30 m med den foreslåede vejadgang. Der er bred rabat på den nye del af gåturen langs offentlig vej. Den forlængede gåtur mellem vurderes at være meget begrænset.
 
Økonomi
Der er ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen, idet det er ansøgeren, der betaler udgifterne ved sagens behandling og matrikulære berigtigelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg meddeler tilladelse til nedlægning af privat fællesvej over matr.nr. 6a Daugbjerg By, Daugbjerg efter lov om private fællesveje § 72 med de i punktet anførte begrundelser.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 13/14055
Sagsfremstilling
I det vedtagne budget for 2011 og overslagsårene 2012-2014 besluttede Byrådet, at man som en forsøgsordning vil sænke prisen for at benytte bybusserne og lokalruterne i Viborg Kommune til en tier for kørsel i 2 zoner. Viborg-billetten blev indført 16. januar 2011.
 
Midttrafik lavede en evaluering i september 2011. Tallene viste, at omsætningen i bybusserne var faldet, mens antal rejsende var steget med ca. 10 %.
Det blev efter denne evaluering besluttet at fortsætte med Viborg-billetten.
 
Midttrafik lavede en ny evaluering i juli 2014. Der blev lavet en sammenligning af omsætningen og antal rejsende i bybusserne for 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2014.
Tallene viste, at der både var fald i omsætningen og i antal rejsende. Faldet i omsætningen blev vurderet til, at det svarede til en årlig mindre indtægt på ca. 970.000 kr. Det blev samtidigt bemærket, at årsagen til indtægtsnedgangen ikke skyldes nedgang i antal køreplantimer. I 2010 kørte bybusserne 35.421 timer, mens de i 2013 kørte 43.249 timer (inkl. de nye servicebusser).
 
Byrådet har den 29. 10.2014 (sag nr. 13) besluttet, at Viborg-billetten fastholdes, idet der dog evalueres på effekten ud fra det samlede passagerantal ved næste budgetkonference. Samtidig blev det besluttet, at Teknisk Udvalgs driftsbudget kompenseres for det manglende provenu, som ophør af Viborg-billetten kunne have indbragt.
 
Midttrafik har lavet en ny evaluering i august 2015. Til denne evaluering har forvaltningen bedt Midttrafik om, at der evalueres på al buskørsel i Kommunen, og at der tages højde for de mange ændringer, der er foretaget i perioden 2011-2014.
Forvaltningen har også bedt om en sammenligning med andre bybuskommuner.
Evalueringen blev indsendt til budgetkonferencen, men har ikke givet anledning til ændringer i budgettet.
 
Evalueringen i august 2015 tager udgangspunkt i de samme tal som i evalueringen i juli 2014. Sammenfatningen på evalueringen er, at Midttrafik har svært ved at lave en endelig konklusion, da der i nævnte periode er sket 3 markante ændringer i Viborg.
-        Bybussystemet er omlagt i august 2012
-        Kommunen har overtaget en stor andel af tidligere regional buskørsel i juni 2011
-        Viborg-billetten er indført i januar 2011
 
Det vil sige, at mange andre forhold end Viborg-billetten kan have påvirket udviklingen.
 
Sammenligningen med øvrige bybuskommuner viser heller ikke noget enentydigt, da flere af de øvrige byer også har lavet ændringer/omlægninger i samme periode.
6 ud af 8 kommuner har i samme periode total set haft et fald i selvfinansieringen.
 
Om evaluering i 2015 kan det oplyse følgende:
Passagerindtægter i bybusserne i Viborg i perioden 2011 -2014 ser således ud:
·           2010 – 7,4 mio.
·           2011 – 7,2 mio.   - Viborg-billet indført i januar 2011
·           2012 – 6,9 mio.   - Nyt bybussystem i Viborg start august 2012
·           2013 – 6,9 mio.
·           2014 – 7,1 mio.
 
Siden starten af det nye bybussystem i august 2012, er køreplanerne justeret et par gange for at opfylde flere af de indkomne kundeønsker.
Dette kan være én af årsagerne til en svag stigning i passagerindtægterne i bybusserne fra 2013 til 2014.
 
Der er fra køreplanskifte i juli 2015 lavet yderligere tiltag og større ændringer i lokalrutenettet. Næsten alle lokalruter har været i udbud, og i den forbindelse er der samtidig med nedskæringer skabt en bedre betjening for både folkeskoleelever, uddannelsessøgende og pendlere.
 
Fra køreplanstart i juli 2015 har busserne i Viborg fået installeret Rejsekortudstyr – light model. Der er fra Midttrafik nu givet melding om, at det er muligt for Rejsekortet at håndtere Viborg-billetten. Forvaltningen har ønsket dette iværksat hurtigst muligt.
 
Den valgte betalingsmodel, Model 1, som Rejsekortet skal benytte, ser således ud:
Ved model 1 vil rejsekorttakster i Viborg se sådan her ud for hhv. voksne og pensionister
 
 
 
 
 
Der er kun indlagt lidt mængderabat på rabattrin 6 og 7 (kunder der rejser rigtigt meget). Det er nødvendigt, da Viborg-billetten på Rejsekort ellers vil blive dyrere end Midttrafiks normale rejsekorttakster.
 
De pt. gældende Rejsekorttakster for voksne og pensionister sådan her ud (inden ændringen):
 
 
 
 
Hvordan indtægterne vil påvirkes af, at Rejsekortet fremadrettet kan håndtere Viborg-billetten, er der ikke mulighed for kvalificeret at vurdere.
 
Fordelen ved, at 10 kr. billetten kan håndteres af Rejsekortet, er, at den rejsende er sikker på, at man har fået 10 kr’s-taksten og dermed den billigste rejse – man kan benytte sit rejsekort, som man gør ved øvrige rejser i Danmark.
 
Målet med at tilbyde 10 kr’s billetten er, at Kommunen får så mange som muligt til at benytte den kollektive trafik, fordi det er en billig rejseform. Derudover kan Rejsekortet fremadrettet bidrage til mere passagervenlighed, når man ikke længere skal købe en kontantbillet, for at opnå den billigste rejse.
 
 
En større indsats med markedsføring af ovennævnte vil i bedste fald kunne tiltrække flere kunder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
Bilag

Sagsid.: 15/10232
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. august 2015 - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1) kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2015.
Bilag

Sagsid.: 14/69207
Sagsfremstilling
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
 
For projekter i overslagsårene skal anføres forudsætninger for igangsætning.
 
På et kommende møde behandler udvalget en sag vedr. konsekvenser af det nye budget 2016-19 i forhold til tidligere budget.
Bilag

Sagsid.: 13/99068
Sagsfremstilling
Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Teknisk Udvalg godkendte den reviderede mødeliste.
Bilag

Sagsid.: 13/99220
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-09-2015
Martin Sanderhoff havde følgende spørgsmål/bemærkninger:
-        Der er ros til nyt vejbump på Vestergade i Bjerringbro
-        Mulighed for overvågning ved Banegården i Bjerringbro. Forvaltningen retter henvendelse til politiet om overvågning, alternativt undersøges muligheden for at Viborg Kommune udfører overvågning
-        Cykelsti på Øster Omfartsvej Bjerringbro
-        Tilbagemelding til Midtjyllands Avis omkring forhold ved sol og vandtrappe
-         
Nikolai Norup havde følgende spørgsmål:
-        Parkeringshenvisningssystem – der arbejdes på at det igen kommer i drift.
-        Mulighed for etablering af vejbump på Gl. Aalborgvej vej ved Grundtvigsvej samt lukning af Mjølnersvej. Sagen tages op på kommende møde
-         
Michael Nøhr havde følgende spørgsmål/bemærkninger :
-        Der er ros til nyt kryds ved Søvej og Skivevej ved Klejtrup
-        Principper for flisebelægning. Der tages et punkt på et kommende møde.
-         
Allan Clifford Christensen spurgte til:
-        Gasafbrænding på fortov ved Indre Ringvej i Viborg
-        Ændret anvendelse af industriområde ved Alskovvej, Karup
-         
Flemming Lund spurgte til byfornyelse i Skringstrup.
 
Udvalgsformand Johannes F. Vesterby orienterede fra møde med Viborg Handel vedr. ensretning af St. Sct. Hans Gade. Forvaltningen laver info vedr. parkering på Nytorv.