You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 6. januar 2016 kl. 08:30

Mødested Park & Vejservice
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/33970
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 11. nov. 2015 (sag nr. 17) at igangsætte planlægning for boligområde ved Veldsvej i Ørum. Af kommunens handlingsplan for byggemodning i perioden 2016 - 2020 fremgår, at der skal udarbejdes en lokalplan for et mindre boligområde ved Veldsvej.
Området er privatejet og dyrkes landbrugsmæssigt.
 
Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 464 for et boligområde ved Veldsvej i Ørum.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området er et ca. 2,5 ha. landbrugsareal, der ligger i den sydlige del af Ørum. Arealet afgrænses mod nord af Birkevej, mod øst af Feriehjemmet Ørums parklignende have, mod syd af landbrugsareal og mod vest af Veldsvej. Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Planforhold
Forslag til lokalplan nr. 464
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Veldsvej. Området opdeles i 3 delområder.
Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse, hvor der højst kan opføres 11 boliger i maks. 2 etager.
Delområde II udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager. Såfremt det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med højst 7 boliger i maks. 2 etager.
Delområde III udlægges til fælles grønt friareal.
 
Lokalplanforslaget sikrer, at
·         der fastsættes retningslinjer for områdets fremtidige boligudstykning,
·         bebyggelse indpasses i terrænet, så det fremstår som en naturlig afrunding af den sydlige bydel,
·         områdets disponering dels skaber en åben, grøn struktur, dels en tæt kontakt til den omkringliggende natur,
·         der etableres et afskærmende plantebælte langs Veldsvej.
 
Lokalplanområdet er med kommuneplantillæg nr. 54 i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.
 
Kommuneplan
Størstedelen af lokalplanområdet (1,7 ha.) er omfattet af bestemmelserne for rammeområde ØRUM.B4.01 i Kommuneplan 2013 - 2025, der udlægger området til blandet boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
 
Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025
Det syd-vestligste hjørne af lokalplanområdet (8000 m2) er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da dette ”trekantede” areal ligger i kommuneplanens ”åbne land”.
Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 54 til kommuneplanen for del af lokalplanområdet, der ikke er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. Rammebestemmelserne er de samme som for rammeområde ØRUM.B4.01.
 
Med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025 ændres arealet fra ”åben land” til ”blandet boligområde”.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.
 
Økonomiske konsekvenser
Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan og tillæg til kommuneplan er endelig vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.
 
Såfremt Viborg Kommune skal overtage arealet, vil der være udgifter til:
-       køb - evt. ekspropriation - af 2,5 ha. jord,
-       byggemodning af området og Viborg Museums forundersøgelser af arkæologi.
 
Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Miljøvurdering
Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, med enkelte redaktionelle ændringer i formålsparagraffen vedr. beplantning og i redegørelsen vedr. udvidelsesmuligheder for landbrugsejendom,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.

Sagsid.: 15/64901
Sagsfremstilling
Udvalget drøftede under pkt. 7 på mødet den 25. november 2015 anvendelse af budget 2016 for byfornyelse mindre byer. Udvalget vedtog, at forvaltningen til et kommende møde forelægger forslag til den konkrete fordeling af budgettet samt udkast til ansøgningsprocedure samt strategi for eventuelt kommende puljer.
 
Forslagene i dette dagsordenspunkt kan ses som 1. etape i fastlæggelse af en strategi. 2. etape, som vil vedrøre eventuelt kommende puljer vil snarest blive forelagt udvalget som et særskilt punkt på et møde.
 
I anlægsbudget 2016 er der afsat 5.850.000 kr. til byfornyelse mindre byer. Forvaltningen foreslår, at beløbet fordeles således:
 
·         Pulje til byfornyelse mindre byer - 2.000.000 kr.
·         Pulje til støtte til vedligeholdelse af arealer – 200.000 kr.
·         Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter – 1.000.000 kr.
·         Områdefornyelse Rødkærsbro – 500.000 kr.
·         Områdefornyelse Klejtrup – 300.000 kr.
·         Overført til budget 2017 – 1.850.000 kr.
 
Pulje til byfornyelse mindre byer
Puljen har eksisteret siden 2012, og der er i alt meddelt et samlet støttebeløb på ca. 11. mio. kr. til 76 projekter. Støtten er søgt af borgerforeninger, eller andre foreninger der repræsenterer et lokalområde. De respektive foreninger har selv stået for etableringen og varetager den fremtidige vedligeholdelse. Projekterne er ofte suppleret med anden ekstern medfinansiering og frivilligt arbejde. En populær pulje der giver lokalområderne mulighed for at etablere initiativer efter eget ønske eller behov.
 
Forvaltningen foreslår, at ansøgninger indsendes efter vedlagte udkast til ansøgningsprocedure og strategi, bilag 1. Ansøgninger kan søges inden for følgende indsatsområder:
1.     Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser, hvor puljens støtte alene skal gå til finansiering af analysearbejde og udarbejdelse af ansøgning om statslig støtte. Finansiering af det endelige projekt afsættes i de kommende års budgetter.
 
2.     Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne, som f.eks. fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde samt medfinansiering og indhentet støtte fra fonde og lign., opprioriteres.
 
3.     Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer.   
 
Ansøgningsproceduren og strategien er i det væsentligste uændret i forhold til tidligere.
 
Information om puljen vil ske på hjemmesiden og alle borgerforeninger og lokalråd vil blive særskilt informeret.
 
Puljen har tidligere været benævnt ”Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” og har eksisteret i 2014 og 15 med et årligt puljebeløb på 500.000 kr. Puljen kan søges af foreninger der repræsenterer et lokalsamfund, og som har påtaget sig vedligeholdelse af et kommunalt eller privat ejet areal, der bruges af lokalsamfundet som et opholds- og aktivitetsareal.
 
I 2014 blev puljen udnyttet til 31 ansøgninger der opfyldte betingelserne. Enkelte ansøgninger kom efter at puljen var brugt. De blev henvist til puljen i 2015. Den er udnyttet til 25 ansøgninger. Der er et restbeløb i puljen på ca. 30.000 kr.
 
Administrationen af puljen har i 2015 været forholdsvis tung, da der er har været mange henvendelser om støtte til anskaffelser, der ligger udenfor puljens formål, materiel til vedligeholdelse af grønne arealer. Der er derfor brug for en præcisering til hvilke anskaffelser, der kan søges støtte til.
 
Det er forvaltningens indtryk, at de sidste 2 års puljer har dækket det behov, der var grundlag for oprettelse af puljen i 2014. Der vil dog fortsat være behov for støtte til indkøb af materiel for de foreninger, der påtager sig vedligeholdelse af arealer og udstyr i forbindelse med gennemførte områdefornyelser og andre nye byfornyelsesprojekter.
 
Forvaltningen foreslår, at ansøgninger indsendes efter vedlagte udkast til ansøgningsprocedure og strategi, bilag 2. I forhold til tidligere år er der kun sket mindre justeringer og præciseringer.
 
Nyt system til puljeansøgninger
I et forsøg på at effektivisere sagsbehandlingen ved de 2 puljer, forventer forvaltningen at være klar med et internetbaseret ansøgningssystem. Den enkelte ansøgende forening skal søge via et skema på hjemmesiden. Ansøgningen vil ikke kunne indsendes før alle nødvendige oplysninger er indtastet.
 
Systemet indføres også for puljer inden for Kultur Service & Events forvaltningsområde.
 
Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter
Forvaltningen er medvirkende til gennemførelse en række større eller mindre anlægsprojekter i landsbyerne, som f.eks. kloakrenovering og vejanlæg. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med disse anlæg indtænkes byforskønnelse, der vil kunne give afslutningen af projekterne et løft. Initiativerne skal ske i tæt dialog og samarbejde med lokalsamfundet. 
 
Forvaltningen vil på et senere møde forelægge udvalget en oversigt over relevante anlægsprojekter, hvor det vil være relevant at indtænke byfornyelse.
 
Initiativet er nyt, og 2016 er første år, hvor det er kommunen der er initiativtager til at igangsætte og gennemføre byfornyelses i landsbyerne. Initiativet vil senere kunne udvides/ændres til den indsats, der forventes som følge af en kommende strategi og plan for indsatsen i landdistrikterne.
 
Områdefornyelse Rødkærsbro
Der er meddelt reservation af statsstøtte og næste trin er udarbejdelse af program og budget for at få ministeriets endelige tilsagn af støtte og godkendelse af program. Der er bevilliget finansiering af dette arbejde, som forventes gennemført i 1. halvdel af 2016.
 
Det forventes, at opstart af skitseprojekteringen vil kunne ske i 2. halvdel af 2016. Den samlede kommunale finansiering udgør 5,6 mio. kr., som skal fordeles over perioden 2016-2020. Derfor skal der i 2016 afsættes et beløb til opstart af skitseprojekteringen. Den samlede finansiering, der skal sikre gennemførelse af områdefornyelsen i henhold til den meddelte reservation, vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet til fordeling med budget 2017 og de efterfølgende budgetoverslagsår.
 
Områdefornyelse Klejtrup
Det forventes, at ministeriet i foråret 2016 meddeler reservation af ansøgt statsstøtte. Der skal herefter udarbejdes program og budget i løbet af 2. halvår 2016. Derfor skal der afsættes et beløb til finansiering af dette arbejde. Finansiering af det samlede projekt vil først ske i forbindelse med godkendelse af programmet, formentlig primo 2017, til fordeling over årerne 2017-2021.
 
Overførsel til kommende budgetår
I overslagsårerne 2017-19 er det årlige budget til byfornyelse mindre byer 700.000 kr. mindre end for budget 2016. Dette beløb skal bl.a. finansiere kommende områdefornyelser, bl.a. i Rødkærsbro og Klejtrup som er igangsat på det forberedende plan. Der må påregnes, at der også i de kommende år rejses ønsker om igangsætning af nye områdefornyelser.
 
Finansieringen af de igangværende områdefornyelser i Karup, Møldrup og Stoholm er afsat i budgettet ud over beløbet til byfornyelse mindre byer.
 
Det vil være hensigtsmæssigt, at der overføres et beløb fra budget 2016 til budget 2017, bl.a. for at sikre grundlaget for en fornuftig finansiering af kommende områdefornyelser og igangsætning af særlige initiativer i henhold til en kommende strategi og plan for indsatsen i landdistrikterne, der forventes udarbejdet i løbet af 2016.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, og
 
at ansøgningsprocedurer og strategier for behandling af ansøgninger, godkendes.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Klejtrup” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at den samlede udgift på 4.000.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, dog idet de 1.850.000 kr. reserveres som ikke endnu ikke disponerede midler i 2016,
 
at godkende ansøgningsprocedurer og strategier for behandling af ansøgninger, dog ændres første afsnit i bilag 2 til følgende: ”Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller en anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde. Der kan kun indsendes en ansøgning fra hvert lokalområde og ansøgningen skal omfatte arealer, der kan benyttes af hele lokalsamfundet”, og
 
at processen er dynamisk og evalueres senest i februar 2017
 
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Pulje til byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2016” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Klejtrup” med rådighedsbeløb i 2016,
 
at den samlede udgift på 4.000.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.
Bilag

Sagsid.: 15/70244
Sagsfremstilling
Der foreligger en henvendelse fra Kunstkonserveringen, Danske Museers Center for bevaring af kunst, om etablering af et konserveringscenter på det gamle rådhus, Stænderpladsen 2 i Viborg.
 
Kunstkonserveringen
Kunstkonserveringen er sagt op på det nuværende lejemål hos ARoS, Aarhus Kunstmuseum, og ønsker derfor nye lokaler til sommer 2016. Kunstkonserveringen har på baggrund af flere besøg på det gamle rådhus udtrykt ønske om et mangeårigt lejemål med en placering i bygningen, og derigennem få mulighed for at indgå i den historiske og kulturelle sammenhæng, der er lagt op til i helhedsplanen for domkirkeområdet.
 
I henvendelsen indgår tanker omkring formidling gennem et samarbejde med de institutioner, som ligger i umiddelbar nærhed af det gamle rådhus, og der vil til en vis grad kunne åbnes op for, at gæster/publikum vil kunne følge restaureringsarbejdet.
 
Kunstkonserveringen fungerer som daglig arbejdsplads for 5-10 ansatte med det formål at konservere og restaurere kunst, hvilket indbefatter plads til højspecialiseret værksted, kontorfaciliteter og lager på i alt ca. 600 m2.
 
Tidligere politisk behandling
Byrådet vedtog på møde den 18. november 2015 (sag nr. 15), at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og igangsættes som grundlag for den videre udvikling. Det fremgår af sagsfremstillingen under delprojekt ”6. Ny anvendelse i det gamle rådhus”, at det vil være muligt at samle et fagligt miljø omkring kulturarvsbevaring i domkirkeområdet, som vil være i national særklasse.
 
I sagsfremstillingen foreslår forvaltningen derfor, at det gamle rådhus fremadrettet anvendes til:
·         Center for kulturarvsbevarelse og formidling, herunder værkstedsfaciliteter for Kunstkonserveringen, samt publikumsfunktioner for lokalhistorisk arkiv.
·         Officielle handlinger, herunder borgerlige vielser.
·         Evt. besøgscenter, administration med mere
 
Planforhold

Lokalplan
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet.
Ejendommen ligger inden for delområde II, der udlægger området til offentlig formål, herunder administration, domkirke og offentlig service, rets-, politi-,arrest- og beslægtede formål samt enkelte boliger.
 
Ejendommen er markeret som en bevaringsværdig bygning.
Ingen bygninger inden for lokalplanområdet må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. Ansøgningen fra Kunstkonserveringen er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 133.
 
Kommuneplan
Ejendommene ligger i rammeområde VIBM.C1.07 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Ejendommene er endvidere omfattet af butiksområde for Viborg bymidte VIBM.D1.
 
Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at etablering af kunstkonservering i dele af det gamle rådhus vil kunne bidrage positivt til domkirkeområdets udvikling i tråd med de idéer, der er fremlagt i helhedsplanen for domkirkeområdet.
 
På baggrund af ansøgningen og en efterfølgende dialog mellem Kunstkonserveringen og forvaltningen vurderes det gamle rådhus på Stænderpladsen umiddelbart at være egnet til Kunstkonserveringen. Der vil dog skulle foretages en vis ombygning/tilpasning blandt andet med henblik på at sikre gode adgangsforhold, ventilation, stabil temperatur og luftfugtighed, tyverisikring med mere.
 
Der vil samtidig kunne etableres andre funktioner i rådhuset som eksempelvis officielle handlinger, vielse, besøgscenter, administration med mere.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
Der gives mulighed for at etablere liberale erhverv samt design- og håndværksvirksomheder med tilhørende værksted som for eksempel konservering af kunst inden for miljøklasse 1-2 på det gamle rådhus, under forudsætning af, at der alene etableres publikumsorienteret funktioner i bygningen.
De øvrige forhold i lokalplan nr. 133 ændres ikke.
Tillæg som følge af frikommuneforsøg
Viborg Kommune er udpeget som frikommune, og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.
Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Viborg Kommune vurderer, at en mulighed for at etablere erhverv inden for miljøklasse 1-2 opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget.
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 133 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer som fremgår af tillægget.
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for tillæg til lokalplanen:
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 13/79896
Sagsfremstilling
Fastlæggelse af infrastrukturens forløb og udformning i Viborg Baneby er et nødvendigt grundlag for den lokalplanlægning, der er igangsat flere steder i området, og ligeledes for et senere udbud af projektering og anlæg. Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til en projektplan for infrastrukturen.
 
Forslaget har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Forslag til projektplanen fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til projektplan
Forslaget til projektplanen er baseret på Helhedsplanen for Viborg Baneby, hvori visionen bl.a. er, at der skal skabes en selvstændig identitet i området med karakterfulde og varierende byrum af høj kvalitet, samt at byrum og stiforbindelser skal fremme fysisk aktivitet, skabe sociale mødesteder og give adgang til grønne og blå elementer (regnvandshåndtering).
 
Forslaget til projektplanen er ligeledes i tråd med Viborg Kommunes Arkitekturpolitik, hvor det bl.a. er Byrådets målsætning at væsentlige veje, gader, torve, pladser og grønne områder tilføres kvalitative tiltag, kunst og aktiviteter, der understøtter de stedlige potentialer og mangfoldige anvendelser for at skabe mere byliv, samt at Viborg Kommune skal fremme og inspirere til arkitektonisk kvalitet ved at gå foran med det gode eksempel ved offentlige anlægsarbejder.
 
Forslaget til projektplanen lægger overordnet set op til, at:
-        Ny Absalonsvej etableres som en ny fordelingsvej i området, mens den eksisterende Absalonsvej nedlægges. Ny Absalonsvej skal fungere som rygraden for infrastrukturen i Banebyen, og den bliver en fordelingsvej for biler og tung trafik, der skal ind i området.
 
-        Hærvejen etableres som en sammenkobling mellem Banebyen og den historiske domkirkeby, og beriger den nye bydel med urbane kvaliteter. På Banebypladsen fortættes bylivet i krydsningen mellem Den Grønne Sti og Hærvejen. Nogle dele af Hærvejen anlægges som ”shared space” (udformet på cyklisters og gåendes præmisser, men med mulighed for bilkørsel på op til 15 km/t), mens andre dele af Hærvejen alene vil være for cyklister og gående. Intentionen med Hærvejen er at skabe et spændende oplevelsesforløb gennem Banebyen med en stærk identitetsskabende karakter. Hærvejen tegnes af en lys betonflade i en kombination af pladsstøbt beton og speciallavede storformatsfliser på både veje og stier. Den lyse betonflade ”flyder” således gennem bydelen, kun afbrudt af opholdsplateauer i træ og grønne bede med høje græsser og træer.
 
Som kantzone ind mod de kommende bebyggelser langs Hærvejen etableres der brostensbelægning. Denne danner en tydelig overgang mellem det offentlige byrum og de bagvedliggende private arealer, og er særdeles velegnet til at optage mindre terrænforskelle.
 
-        Den Grønne Sti etableres som en naturmæssig kile ind i Banebyen, hvor stien skal være en grøn og oplevelsesrig forbindelse mellem Banebyen og Søndersø, og får forbindelse med Himmerlandsstien og vestbyen via den kommende banebro. En del af Den Grønne Sti etableres først i en midlertidig udgave, hvor det i dag er muligt at anlægge den, og på længere sigt i en permanent og mere omfangsrig udgave, når omdannelsen af Banebyen muliggør det. Den Grønne Sti vil hovedsageligt være for cyklister og gående, og der vil kun være mulighed for bilkørsel på strækningen langs Klosterhaven, for at opretholde Klosterhavens muligheder for parkering, vareindlevering mm. Biltrafikken ændres dog her til at være delvist ensrettet, og på de gåendes/cyklendes præmisser.
 
Planforhold
Viborg Byråd har den 19. juni 2013 (sag nr. 2) vedtaget helhedsplanen for Viborg Baneby, der bl.a. skal danne grundlag for den kommende kommune- og lokalplanlægning samt infrastruktur i området. Projektplanen tager sit afsæt i helhedsplanen, og der er derudover indarbejdet de justeringer, præciseringer og tilretninger, der har været nødvendige i forhold til de konkrete projekter, der pågår i området, samt de undersøgelser og den inddragelse, der er foretaget under udarbejdelsen af forslaget til projektplanen.
 
Lokalplan
Området er omfattet af forskellige lokalplaner, der ikke giver mulighed for den infrastruktur, som projektplanen lægger op til. Den fremtidige infrastruktur i området skal derfor løbende indarbejdes i de kommende lokalplaner, der udarbejdes i Viborg Baneby, således at disse stemmer overens med projektplanen.
 
Kommuneplan
Byrådet vedtog den 23. september (sag nr. 7) kommuneplantillæg nr. 33 - nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby. Forslaget til projektplanen er på denne baggrund i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 11 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde i forbindelse med projektplanen.
 
Der har, i forbindelse med Teknisk Udvalgs påtænkte beslutning om opkrævning af vejbidrag, været afholdt møde med indbudte berørte grundejere, og der har under udarbejdelse af forslaget til projektplanen, samt efter vedtagelse af forslaget, ligeledes været afholdt møder med Banebyrådet.  
 
Debatten på møderne drejede sig hovedsageligt om Teknisk Udvalgs påtænkte beslutning om opkrævning af 100 % vejbidrag til en del af infrastrukturprojektet, sammenholdt med det kvalitetsniveau, der er lagt op til i forslaget til projektplanen. Flere grundejere i området ønsker et lavere kvalitetsniveau, hvis Viborg Kommune opkræver 100 % vejbidrag til de påtænkte strækninger.
 
På møderne blev der også udtrykt utilfredshed omkring, at en større matrikel i området syd for Marsk Stigs Vej (matrikel nummer 119cu, der ejes af Calum) ikke var påtænkt medtaget blandt de grundejere, der skal yde vejbidrag.
 
Øvrige bemærkninger under møderne omhandlede hovedsageligt tekniske og juridiske spørgsmål vedrørende vejbidragssagen. Disse vil blive behandlet i forbindelse med den politiske behandling af vejbidragssagen på et særskilt dagsordenspunkt.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene og de bemærkninger, der blev forelagt på møderne, er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Forslag til ændringer i projektplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
På baggrund af bemærkninger vedrørende, at matrikel nr. 119cu (der ejes af Calum) også bør indgå blandt de grunde, der skal yde vejbidrag, foreslår forvaltningen, at der ændres i projektplanen, så matrikel nr. 119cu også får adgang til Hærvejen, og dermed skal betale vejbidrag. Grundejer har planer om en større omdannelse af arealet, og forvaltningen anser det derfor som rimeligt, at denne også får adgang til Hærvejen.
 
Forvaltningen anbefaler desuden at høringssvar vedrørende fortsat udkørsel fra Middagshøjvej til Indre Ringvej og høringssvar vedrørende en formindskelse af udlæg til Den Grønne Sti og forsinkelsesbassiner ikke imødekommes.
 
På baggrund af bemærkninger vedrørende kvalitetsniveauet, sammenholdt med den påtænkte beslutning omkring opkrævning af 100 % vejbidrag til en del af infrastrukturprojektet, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde alternative løsningsforslag til Hærvejens udformning, hvor der gives bud på forskellige billigere løsningsmuligheder, og hvor konsekvenserne for et eventuelt valg af en billigere løsning bliver belyst. Der er ikke beregnet alternative løsningsforslag for Den Grønne Sti, da bemærkningerne er opstået i forbindelse med vejbidragssagen, og da der ikke påtænkes opkrævning af vejbidrag til Den Grønne Sti. Der er ligeledes ikke beregnet alternative løsningsforslag til Ny Absalonsvej, da denne allerede er meget tæt på et standardprojekt, og da det derfor ikke vurderes, at der vil kunne findes større besparelser.
 
Rådgiver for projektplanen har vurderet, at de bedste muligheder for besparelser på Hærvejen kan findes ved at kigge på alternativer til belægningstyperne, og der er på den baggrund udarbejdet 4 alternative forslag til belægninger, der er sammenholdt med det nuværende forslag til belægninger fra projektplanen (kaldet ”0-løsningen”). Belægningsalternativerne med vurderingen af de enkelte løsninger og økonomioverslag kan ses i bilag 6.
 
Rådgiver fremhæver belægningsalternativ 1 som det bedste alternativ til den oprindelige plan, hvor granitbrostenene ind mod de kommende bebyggelser langs Hærvejen erstattet af mindre betonsten i varierende grå nuancer, hvilket vil give en samlet besparelse på ca. 2,4 mio. kr. Rådgiver anbefaler ikke belægningsalternativerne 3 og 4, da det vurderes ikke at kunne opfylde ambitionerne fra helhedsplanen for Viborg Baneby, om at skabe et spændende og identitetsskabende oplevelsesforløb gennem Banebyen. Hærvejen vil i højere grad fremstå som en traditionel vej og ikke en række af pladsdannelser og byrumsforløb.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune afhænger dels af beslutningen om hvilket kvalitetsniveau der ønskes på Hærvejen, jævnfør de 4 alternative forslag, og dels af hvilket vejbidrag der opkræves til infrastrukturanlæggene. De økonomiske konsekvenser ved valg af kvalitetsniveau på Hærvejen er beregnet i et økonomioverslag, der kan ses i bilag 6. De økonomiske konsekvenser ved beslutning om vejbidrag bliver belyst på et selvstændigt dagsordenspunkt.
 
I forbindelse med udarbejdelse af projektplanen er der lavet et økonomisk overslag for de forventede udgifter ved anlæggelsen af de tre infrastruktur-forløb. Overslaget kan ses i bilag 7. Hvis der vælges et alternativt kvalitetsniveau til Hærvejen, vil dette prisoverslag så skulle nedjusteres jævnfør bilag 6. Overslaget viser, at den samlede omkostning til anlæggelse, incl. vejbidrag fra private aktører, vil ligge på omkring 59,5 mio. kr. for det projekt som forslaget til projektplanen lægger op til. Hertil kommer udgifter til tilslutningsanlæg mellem Hærvejen og Banebroen, jordkøb/ekspropriation af de arealer, der skal udlægges til infrastrukturforløbene mv.
 
Byrådet har i budget 2016-19 afsat i alt godt 44 mio. kr. til anlæggelse af Ny Absalonsvej, Den Grønne Sti og en del af Hærvejen. Der er herudover forudsat afsat 12 mio. kr. til den resterende del af Hærvejen i overslagsåret 2020. Det samlede beløb, der forventes afsat, er således 56 mio. kr., og dertil kommer bidrag fra grundejere i området, der behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt på dette møde.

Vejnavne
Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til hvordan ”Hærvejen”, ”Ny Absalonsvej” og ”Den Grønne Sti” skal navngives. Det foreslås at forvaltningen kommer med et oplæg til dette, med henblik på en forelæggelse for Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
om 0-løsning eller alternativ 1, 2, 3 eller 4 skal vedtages som en del af projektplanen, og i øvrigt med de i bilag 5 nævnte ændringer.
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller desuden, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forvaltningen kommer med et oplæg til den fremtidige navngivning af de tre infrastrukturforløb.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at alternativ 1 skal vedtages som en del af projektplanen, og i øvrigt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
at udformningen af den grønne sti som beskrevet i projektet forudsætter ekstern medfinansiering, og
 
at forvaltningen kommer med et oplæg til den fremtidige navngivning af de tre infrastrukturforløb.
Bilag

Sagsid.: 15/1648
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 17) at udsætte denne sag til nærværende møde. Sagen forelægges derfor på ny.
 
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
For følgende projekt under Teknisk Udvalg er regnskabet nu afsluttet.
Beløb anført i hele 1.000 kr.
 
Stednr. Projekt                                                              Bevilling   Forbrug       Afvigelse
013708 Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser    4.020      2.758        - 1.262
 
(+=merforbrug/mindre indtægter)
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsregnskabet godkendes,
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. tilføres kassekontoen, og
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. anvendes til delvis finansiering af tillægsbevilling til anlægsbevilling på anlægsprojektet med fornyelse af gågaderne i Viborg Midtby. 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsregnskabet godkendes,
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. tilføres kassekontoen, og
 
at mindreforbruget på 1.262.000 kr. anvendes til delvis finansiering af tillægsbevilling til anlægsbevilling på anlægsprojektet med fornyelse af gågaderne i Viborg Midtby. 
 
Nikolai Norup var fraværende.

Sagsid.: 15/6330
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 22) en sag om renovering af gågaderne i Viborg Midtby. I den forbindelse blev det besluttet at indgå et økonomisk forlig med entreprenøren på anlægsprojektet vedrørende en række delopgaver.
 
På baggrund af dette forlig foreslår forvaltningen, at der gives en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ’Midtbyplaner (ny gågadebelægning)’ på 1,812 mio. kr. Forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen skal anvendes til dels betaling af udgiften på det indgående forlig på 1.250.000 kr., og dels til de sidste færdiggørelsesarbejder på projektet.
 
Forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen på 1,812 mio. kr. foreslås finansieret via det mindreforbrug på 1.262.000 kr., der har været på anlægsprojektet ”Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser” ved Søvej i Viborg, hvor der nu aflægges anlægsregnskab. Desuden er der et uforbrugt rådighedsbeløb til rest i forbindelse med anlæggelse af en boligvej ved Nørregade i Vammen på 550.000 kr.
 
Forvaltningen kan oplyse, at den nuværende anlægsbevilling udgør 35 mio. kr. inklusive en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til det tilhørende gadelysanlæg i gågaderne.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø forestår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ’Midtbyplaner (ny gågadebelægning)’ forhøjes med 1.812.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,
 
at forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ’Midtbyplaner (ny gågadebelægning)’ på 1.812.000 kr. finansieres med 1.262.000 kr. af kassekontoen i 2015, idet der henvises til anlægsregnskabet ’Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser’ og 550.000 kr. fra kontoen ’anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen’, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ’anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen’ nedsættes med 550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” forhøjes med 1.812.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,
 
at forhøjelsen af anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Midtbyplaner (ny gågadebelægning)” på 1.812.000 kr. finansieres med 1.262.000 kr. af kassekontoen i 2015, idet der henvises til anlægsregnskabet ”Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser” og 550.000 kr. fra kontoen ”anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen”, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”anlæg af grusvej fra Genvej til Nørregade i Vammen” nedsættes med 550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015.
 
Nikolai Norup var fraværende.

Sagsid.: 15/58097
Sagsfremstilling
Omdannelsen af området til Viborg Baneby fordrer en forandring af områdets infrastruktur før områdets byggemuligheder kan realiseres. Teknisk Udvalg besluttede den 2. september 2015 (sag nr. 3), at grundejerne i Viborg Baneby skal bidrage til anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejen. Teknisk Udvalg besluttede desuden, at det påtænkes at opkræve vejbidrag for 100 % af anlægsudgiften til anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsruten, samt at berørte parter skulle høres herom.
 
Høring af de berørte parter er sket i perioden 10 september 2015 – 7 oktober 2015, og der er indkommet 10 høringssvar. Herudover har der været afholdt informationsmøde den 22. september 2015 og vejbidrag har været diskuteret på Banebyrådsmøde den 9. december 2015. De indkomne høringsvar og forvaltningens bemærkninger kan ses i bilag 1. På baggrund af de indkomne bemærkninger er der behov for en fornyet stillingtagen.
 
Forvaltningen foreslår, at det samlede vejprojekt opdeles i et nordligt og sydligt projekt, hvilket betyder, at ejendommene syd for Marsk Stigs Vej skal bidrage til den sydlige del af Hærvejen, og ejendommene nord for Marsk Stigs Vej skal bidrage til anlæg af Ny Absalonsvej og den nordlige del af Hærvejen.
 
Hvem kan pålægges vejbidrag?
I henhold til vejloven § 27, stk. 1, kan Viborg Kommune beslutte at fordele udgifterne til anlæg af nye offentlige veje og udvidelse af eksisterende offentlige veje mellem ejerne af de ejendomme, der grænser til eller kommer til at grænse til en offentlig vej, der anlægges eller udvides. Udover at være tilgrænsende skal ejendommen også have eller få adgang, jf. vejloven § 33.
 
Der bliver i forbindelse med projektplan for infrastruktur i Banebyen taget stilling, hvem der har adgang, og vejbidragssagen vil tage udgangspunkt heri. Det fremgår af oversigtskortet i bilag 2, hvilke ejendomme, der er tilgrænsende (de matr.nre. der har løbenummer), og hvilke ejendomme, der er tilgrænsende men som ikke har adgang (de matr.nre. der udover løbenummer også har skravering).
 
Kommunen skal overtage de udgifter, som de tilgrænsende ejendomme uden adgang (de skraverede på bilag 2) skulle have betalt, hvis de havde adgang, jf. vejloven § 35.
 
Hvilke udgifter kan der opkræves vejbidrag til?
Som nævnt kan Viborg Kommune beslutte at fordele udgifterne til a) anlæg af nye offentlige veje og b) udvidelse af eksisterende offentlige veje. I dette tilfælde, hvor Ny Absalonsvej og Hærvejsruten anlægges i forbindelse med den samlede udvikling af infrastrukturen i Viborg Baneby, kan anlægsarbejdet betegnes som en ”samlet færdselsmæssig enhed”, jf. vejloven § 28. Det betyder, at Ny Absalonsvej og Hærvejsruten behandles samlet i stedet for hver for sig.
 
Ny Absalonsvej nord for Middagshøjvej har ikke hidtil være en del af strækningen, der opkræves vejbidrag til. Der er kommet bemærkninger om, at denne strækning bør indgå også, så de ejendomme, der er tilgrænsende til denne strækning, også bidrager. Kommunen er/bliver den primære grundejer på den strækning. Forvaltningen foreslår at strækningen inddrages. Medtagelse vil betyde en nedsættelse af udgiften for de øvrige grundejere i Banebyen.
 
Udgiften skal have relevans for vejens funktion som vej og sti. Dette udelukker udgifter til elementer som boldbane på Hærvejsruten, overdækning på Hærvejspladsen, vejlukning af bl.a. Middagshøjvej, Brovej o.l.
 
Udgifter til arealerhvervelse og udgifter til den del af vejen, der er bredere end 20 m kan ikke kræves dækket med vejbidrag, jf. vejloven § 31 stk. 1.
 
Der sondres i vejbidragsreglerne mellem a) ny anlæg og b) udvidelse af eksisterende. Konkret er omdannelsen af Erik Glippingsvej (og omkringliggende areal) til Hærvejsruten en ”udvidelse af eksisterende offentligvej”, selvom den gamle vej fysisk fjernes inden anlægget af Hærvejsruten. Det betyder, at der ikke kan opkræves vejbidrag for den udgift, der er til anlæg af Hærvejsruten inden for den ”befæstede del af Erik Glippings Vej”.
 
Skøn af anlægsudgifter, under hensyntagen til begrænsningerne
I forbindelse med udarbejdelse af projektplanen er der lavet et økonomisk overslag for de forventede udgifter ved anlæggelsen af de tre infrastruktur-forløb. Projektplan og dertilhørende overslag er behandlet i andet dagsordenspunkt, og de valg, der træffes der, slår igennem i denne sag på den måde, at de er afgørende for størrelsen af den udgift, der kan søges dækket med vejbidrag.
 
I bilag 3 ses en oversigt over 1) overslag på samlet anlægsudgift og b) den del heraf, der kan dækkes med vejbidrag.
 
Hvor stor en del af den udgift, der kan søges dækket, skal dækkes med velbidrag?
Udgiften kan søges dækket helt eller delvist jf. vejloven § 27. Teknisk Udvalg besluttede den 2. september 2015 (sag nr. 3), at det påtænkes at opkræve vejbidrag for 100 % af anlægsudgiften til anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsruten.
 
I de indkomne bemærkninger er det foreslået, at valget af procentsats ses i sammenhæng med størrelsen af det beløb, der opkræves vejbidrag til. Desuden er det foreslået, at valget af procentsats ses i sammenhæng med i hvilket omfang vejen også skal tjene dels offentligheden generelt og dels den etablerede del af middagshøj-kvarteret.
 
På baggrund af bemærkningerne har forvaltningen til illustration i bilag 4 beregnet, hvilken andel vejbidraget udgør af den samlede udgift til infrastruktur i Banebyen ved forskellige valg af procentsatser for hvor meget, der søges dækket. Der er i bilag 4 beregnet for et vejbidrag på henholdsvis 100 %, 70 % og 60 %.
 
Lyskryds ved Indre Ringvej
I henhold til vejlovens § 49 kan Viborg Kommune gøre tilladelser til etablering af nye adgange til offentlige veje betinget af, at den offentlige vej ombygges med eksempelvis lyssignal, hvis det skønnes trafikalt nødvendigt. Kommunen kan, som vejmyndighed, stille krav til udformningen af anlægget samt kræve, at udgifterne hertil helt eller delvis afholdes af ejer eller bruger af adgangen. Viborg Kommune kan dermed opkræve bidrag til anlæg af lyssignal på Indre Ringvej, hvor der etableres en ny adgang til Ny Absalonsvej. Udgifterne kan fordeles efter samme fordeling som anvendes ved vejbidraget.
 
Fordelingen af udgifter blandt grundejerne
Udgiften fordeles mellem de bidragspligtige på baggrund af ejendommenes benyttelse eller fremtidige benyttelse, jf. vejloven § 37. I fordeling af udgifter er der her taget udgangspunkt i den forventede benyttelse, da området i dag er et erhvervsområde, der fremtidig vil have en væsentlig anden anvendelse.
 
Den fremtidige benyttelse er fastsat ud fra de byggemuligheder/bebyggelsesprocenter som kommuneplantillæg nr. 33 giver på de enkelte ejendomme/delområder i kommuneplantillægget. Den forventede benyttelse bliver herefter udregnet på bagrund af forholdet mellem ejendommens areal og den rammeplanlagte bebyggelsesprocent. Kommuneplanrammernes udnyttelsesmuligheder fremgår af bilag 2. Udkast til fordelingsnøgle kan ses i bilag 5.
 
Fordelingsnøglen vil skulle justeres inden den endelige beslutning om vejbidrag, da de arealer, der går fra til de nye veje, ikke skal regnes med. Forvaltningen foreslår, at den endelige beregning sker på baggrund af den skitsering af vejen, der foreligger nu. Herved sikres grundejerne en afklaring og endelig beslutning, der ellers først kan foreligge, når vejen detailprojekteres i 2017. Det vurderes, at den sikkerhed og afklaring, det giver grundejerne til fulde opvejer den begrænsede unøjagtighed arealfastsættelsen vil have i fordelingsnøglen.
 
Hvornår skal vejbidraget betales?
Som udgangspunkt betales vejbidrag først, når vejen er anlagt. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat nærmere regler om udsættelse af vejbidrag i vejlovgivningen, men disse er på vej. Det forudses, at disse rummer muligheder for at udsætte vejbidraget, når dette efter en samlet vurdering skønnes rimeligt.
 
Forvaltningen forslår, at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen (eller delstrækning heraf) er anlagt. Herved skabes der, så vidt det er muligt, forudsigelighed for både bidragspligtige og Kommunen for, hvornår der afregnes.
 
I henhold til anlægsbudget anlægges Hærvejsruten syd for Marsk Stigsvej i 2017, Hærvejsruten nord for Marsk Stigsvej i 2018-2020 og Ny Absalonsvej i 2018.
 
Beslutningsprocessen for vejbidrag
Der skal efter vejloven § 38 gennemføres en høring af berørte grundejere i mindst 4 uger inden den endelige beslutning kan træffes. Høringen gennemføres på baggrund af den påtænkte beslutning, hvis denne træffes. Herefter forlægges sagen til endelige behandling.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,  
 
at det besluttes, at det påtænkes at opkræve vejbidrag, herunder også til etablering af lyskryds ved Indre Ringvej,
 
at der tages stilling til om den tidligere påtænkte procentsats af den del, der kan pålægges som vejbidrag, skal fastholdes,
 
at strækningen, der kræves vejbidrag til, også omfatter Ny Absalonsvej nord for Middagshøjvej,
 
at der i udarbejdelsen af endelig fordelingsnøgle vil blive taget udgangspunkt i vejarealer, som de er projekteret på nuværende tidspunkt, og
 
at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen er anlagt.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at det påtænkes at opkræve vejbidrag, herunder også til etablering af lyskryds ved Indre Ringvej,
 
at der pålægges 70 % som vejbidrag,
 
at det samlede vejprojekt i forhold til vejbidrag opdeles i et sydlig og nordlige projekt som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
at strækningen, der kræves vejbidrag til, også omfatter Ny Absalonsvej nord for Middagshøjvej,
 
at der i udarbejdelsen af endelig fordelingsnøgle vil blive taget udgangspunkt i vejarealer, som de er projekteret på nuværende tidspunkt, og
 
at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen er anlagt.
Bilag

Sagsid.: 12/11405
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på møde den 28. oktober 2015 (sag nr. 17) vedtaget, at der på et kommende møde forelægges en sag vedrørende en cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm.
 
Forvaltningen kan oplyse, at der er aftalt møde med Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd den 17. december 2015. Der vil blive givet en orientering om dette på mødet.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning og,
 
at der tages stilling til, hvorvidt og i givet fald hvordan der skal arbejdes videre med et projekt for etablering af cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning og besluttede, at forvaltningen arbejder videre med projektforsalg for pilotprojekt for ”cykelsti til halv pris”, som forlægges udvalget på et kommende møde.

Sagsid.: 15/65639
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har i sit møde den 30. september 2015 under punkt 10 (Meddelelser og gensidig orientering) bedt om en redegørelse om genbrug/fornyelse af fliser i forbindelse med ledningsrenoveringer.
 
Forvaltningen kan oplyse, at man har en løbende dialog med ledningsaktørerne om eventuel renovering af fortovet i forbindelse med et ledningsarbejde. Ved større renoveringsarbejder foretages der ofte en konkret gennemgang af den aktuelle vejstrækning med henblik på at afklare konkrete forhold om belægning m.v. (asfalt/fortov, rendestensriste mv).
 
Omfanget af de forskellige projekter for ledningsrenovering varierer meget – nogle steder skal der kun graves i kørebanen, mens der andre steder skal graves både i kørebane, fortov, stier torve og pladser. Desuden er der steder, hvor der kun skal graves én ledning ned, mens der andre steder pågår flere ledningsarbejder i det samme areal. Oftest er det en kombination dels i forhold til, hvor der skal graves og dels, hvor mange graveaktører, der deltager i et konkret arbejde.
 
En graveaktør er i forhold til den nye vejlov forpligtiget til at koordinere med andre graveaktør. Derved er der mulighed for at de kan ”samgrave”.
 
Graveaktøren er ved et ledningsarbejde ikke forpligtiget til at retablere belægningen bedre end tilstanden før start af gravearbejdet. Hvis det f.eks. er tilstrækkeligt at fjerne en række fliser ved nedlægning af fiberkabel, er graveaktøren ikke forpligtiget til at rette f.eks. skæve fliser på de øvrige fliserækker, medmindre aktøren er årsagen til det – i et sådan tilfælde komprimeres ledningsgraven igen og rækken af fliser genlægges.
 
I forbindelse med gravearbejder erstatter Kommunen eventuelle tidligere beskadiget fliser med enten nyere brugte fliser (benyttes ofte, hvor fliserne i forvejen ikke er nye) eller helt nye fliser. Omfanget af en sådan ombytning aftales mellem graveaktøren og forvaltningen forud for anlægsarbejdets iværksættelse.
 
Hvis forvaltningen i forbindelse med et ledningsarbejde ønsker at få renoveret belægningen på en strækning f.eks. omlagt pga. ujævnheder, afholder Kommunen merudgiften til arbejdet, efter forudgående aftale.
 
Nedenfor er der beskrevet to eksempler på, hvilke principper, der gælder, for typiske ledningsarbejder – i det ene tilfælde sker der omlægning af fortov og i det andet tilfælde, er der kun betalt for lokalt at få sat nye kantsten.
 
Tilfælde 1
På denne strækning var der flere ledningsaktører, som var gået sammen om at renoverer deres ledningsanlæg. Det betød, at der var mange steder, hvor der skulle graves stikledninger ind til de enkelte ejendomme – svarende til ca. 70 % af længden. Efter forhandling med ledningsaktørerne valgte Kommunen at betale for omlægning af de resterende 30 % af længde og samtidig levere nye fliser til hele strækningen. Den omlagte strækning er ca. 1.900 m, hvoraf de 30 % betales af Kommunen – svarende til en udgift på ca. 330.000 kr. Desuden afholder Kommunen udgift til nye fliser på hele strækningen, hvilket beløber sig til ca. 225.000 kr.
 
 
Tilfælde 2
På denne strækning blev kloakken renoveret og arbejdet skete primært i kørebanen, dog med stiktilslutninger på tværs af fortove. Desuden blev vandledninger i kørebanen også udskiftet. Fortovet lå umiddelbart pænt, og der skulle kun pletvis graves på tværs af fortove. En renovering af fortove ved dette arbejdet blev ikke vurderet nødvendigt, da det kun var få steder, der reelt skulle graves i fortovet. Mindre opretninger af kantsten og fortove beløber sig her til ca. 50.000 kr. for Kommunen.
 
Gennem de senere år er omfanget af større ledningsarbejder øget, hvilket betyder, at der er flere km vejstrækninger, hvor der graves. Det betyder, at der er flere steder, hvor der med fordel kunne ske en renovering af fortovet, som led i ledningsarbejdet.
 
Renovering af fortove er bekostelige – i forhold til renovering af asfalt, som overslagsmæssigt koster 100 kr./m2, så koster renovering af fortove mellem 330 – 570 kr./m2 (alt afhængigt af belægningstype – skal der lægges kopsten/chaussesten mellem fliser, så er prisen højere). Derudover kommer udgifter til nye kantsten, som koster ca. 450 kr./lbm.
 
I 2016 og 2017 er der i alt afsat ca. 6,5 mio. kr. pr. år til renoveringsarbejder på fortove. I 2018 er dette beløb reduceret til 3,5 mio. kr. pr. år.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Udvalget bad om oversigt over, hvor penge til fortovsrenovering er brugt i 2015.
 
Nikolai Norup var fraværende.

Sagsid.: 15/64947
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for kommunale byggemodninger i perioden 2016 til 2019.
 
Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af antallet af ledige grunde og under hensyntagen til salg og efterspørgsel af byggegrunde. Forslaget lægger op til at der bliver byggemodnet yderligere op til 77 nye byggegrunde til boligformål i 2016 og 156, 65 og 60 grunde i de følgende år.
 
Det foreslås, at der byggemodnes et areal til erhvervsformål i Viborg Baneby i 2016.
 
Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde for 2012 til 2015 fremgår af bilag nr. 1 og forslag til handleplan for byggemodning 2016 til 2019 fremgår af bilag nr. 2.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg.
 
at forslaget til handlingsplan for byggemodning 2016 til 2019 som fremgår af bilag nr. 2 til dagsordenen godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
 
Indstillingen blev godkendt, idet forvaltningen undersøger muligheden for udstykning i Kølvrå.
 
Teknisk Udvalg ønsker desuden, at emnet vedr. befolkningsudvikling og bosætning uden for Viborg by tages op på plankonferencen.
 
Nikolai Norup var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 15/72072
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg vedtog på sit møde den 12. august 2015 under punktet 21 (Meddelelser og gensidig orientering), at der på et kommende møde orienteres/tematiseres om administrationen af opgravningstilladelser.
 
Ansøgning – behandling – tilladelse - færdigmelding
Ifølge vejloven skal der uanset størrelse og omfang, ansøges om tilladelse til ethvert gravearbejde i både offentlige veje og private fællesveje.
 
Viborg Kommune modtager hvert år omkring 1.000 ansøgninger m.v. fra ledningsejere og entreprenører, der ønsker at grave inden for vejarealet. Det er typisk med henblik på reparation, renovering eller nyanlæg af kabler, vandledning, fjernvarmeledninger og kloakledninger m.v.
 
Langt de fleste henvendelser og ansøgninger bliver behandlet og godkendt fra dag til dag. Større gravearbejder kræver dog ofte en længere behandlingstid. Især tilladelse til gravning i private fællesveje kan trække ud. Det skyldes, at der forinden tilladelse skal meddeles, skal udsendes en partshøring hos de vejberettigede.
 
Hele ansøgningsproceduren er digitaliseret, hvilket betyder, at der er en meget rationel administration af hele ordningen. Der kan hurtigt skabes et overblik over, hvor der ønskes en opgravning og hvilke hensyn, der skal varetages i den videre sagsbehandling.
 
Med hensyn til kontrol og sikring af gravearbejder, er der i bilag 1 (Informationsfolder om gravearbejder i Viborg Kommune) en liste over vejmyndighedens tilsyn på de forskellige niveauer.
 
Med det stigende antal ansøgninger om gravetilladelser, der kommer i disse år, er det ressourcemæssigt nødvendigt at prioritere, hvilke gravearbejder der tilsynsmæssigt kræver den største opmærksomhed. Der bliver således ikke ført tilsyn med alle 1.000 opgravninger.
 
Møder med ledningsejere i Viborg Kommune
For at fremme samarbejdet og koordineringen af gravearbejder, ledningsejer til ledningsejer og ledningsejer til Viborg kommune, afholdes der årligt nogle fællesmøder i Viborg. Her fremlægger alle ledningsejere og Viborg Kommune blandt andet deres fremtidige projekter, således at man kan koordinere de ønskede gravearbejder.
 
Disse fællesmøder har hidtil kun været afholdt i og for Viborg byområde, men fremover vil forvaltningen udvide disse fællesmøde til hele Viborg Kommune. Første skridt i den retning er taget og i december 2015 afholdes det første fællesmøde i Bjerringbro og omegn hos Bjerringbro Kraftvarmeværk.
 
Koordineringspligten er et meget vigtigt element i de fremtidige gravearbejder. Forvaltningen undersøger derfor i fællesskab med ledningsejerne, hvilke edb-løsninger og systemer, der kan anvendes som en fælles platform, hvor man kan indmelde sine projekter og samtidigt se andres både igangværende og fremadrettede ønskede projekter. Dermed får ledningsejere og Kommunen et værktøj til i endnu højere grad at kunne danne sig et overblik over, hvilke ledningsarbejder, der skal koordineres, og hvor der evt. kan foretages en fælles gravning.
 
 
Den nye vejlov
I 2015 blev der vedtaget en nye vejlov. Den får også betydning for dette område. Den forpligtiger kommunerne til at koordinere gravearbejderne. Koordinationen har dog allerede fundet sted i Viborg i en del år, men vil nu også ske i den øvrige del af Kommunen. De nye regler har været på dagsorden ved fællesmøder mellem ledningsejere og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen iværksætter fornyet og opdateret informationsmateriale og vilkår, så snart de nye bekendtgørelser og udkast dertil har været i høring, med henblik på at træde i kraft pr. 1. juli 2016.
 
Der arbejdes hele tiden på at udvikle og forbedre informationsniveauet og tilgangen omkring gravetilladelser. På Viborg Kommunes hjemmeside er der en overskuelig tilgang til de forskellige vejledninger, samt de vilkår, som gør sig gældende for gravearbejder, således at både nye og erfarne ansøgere kan finde hjælp og vejledning.
 
Der er endvidere fremstillet en informationsfolder til udsendelse/uddeling til ledningsejere og entreprenører m.v., som ønsker at ansøge om gravetilladelse i Viborg Kommune.
 
Kommunalt samarbejde
Forvaltningen forsøger hele tiden at være på forkant med informationer, vejledninger, behandlingstid, koordinering og samarbejde. Der foregår således også en stor grad af vidensdeling med andre kommuner i området. Vores materiale og vejledninger bliver eksempelvis brugt i flere af de omkringliggende kommuner.
 
 
Viborg Kommune samarbejder omkring gravearbejder og råden over vejarealer med følgende kommuner: Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Ikast-Brande.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at Teknisk udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
 
Nikolai Norup var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 15/69413
Sagsfremstilling
Forvaltningen har den 19. november 2015 fået indleveret 1 tilladelse til taxikørsel fra Lars Majgaard, Viborgvej 49, 7470 Karup J.
 
Tilladelsen er karakteriseret som en landtaxitilladelse, som ikke skal tilsluttes et bestillingskontor. Tilladelsen er geografisk afgrænset til tidligere Karup Kommune.
 
Med den nu indleverede tilladelse til taxikørsel er der p.t. 4 tilladelser til taxikørsel tilknyttet tidligere Karup Kommune, som fordeler sig således:
 
Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxa) – 2 tilladelser
Lars Majgaard (Karup Taxi) – 2 tilladelser
 
Herudover har Teknisk Udvalg besluttet på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 8), at der opslås 2 tilladelser af de 4 indleverede tilladelser fra Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxa) til taxikørsel med geografisk afgrænsning indenfor tidligere Karup Kommune.
 
En eventuel ny tilladelsesindehaver skal etablere en natte-/vagtordning, således at der kan bestilles kørsel på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet.
 
Taxabekendtgørelsen fastsætter, at tilladelse til taxikørsel udstedes efter forudgående bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig.
 
Forvaltningens bemærkninger
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag nr. 55), at fremtidige sager om ledige tilladelser forelægges Udvalget med henblik på stillingtagen til, om de skal opslås på ny.
 
Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel indenfor det enkelte geografiske område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden.
 
Hvis det besluttes at opslå ansøgningen påny, skal Kommunen ved udøvelsen af sit skøn blandt andet lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem såvel tidligere som nuværende virksomhed som chauffør eller vognmand indenfor erhvervsmæssig personbefordring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:
 
at der opslås 1 tilladelse til taxikørsel med geografisk afgrænsning indenfor tidligere Karup Kommune,
 
at der snarest muligt indrykkes annonce i dagspressen, og
 
at bestemmelserne i bilag 1 ”Udkast til vejledning til ansøgning om tilladelse til taxikørsel i Viborg Kommune” skal danne grundlag for tildeling af den opslåede tilladelse til taxikørsel.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Sagen blev udsat med henblik på afventning af verserende opslag.
 
Nikolai Norup var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 15/70977
Sagsfremstilling
Vejdirektoratet har anmodet om en udtalelse om deres forslag til ombygning af rundkørslen i krydset Holstebrovej / Vestre Ringvej i henhold til vejlovens § 16.
 
I Trafikaftalen af 23. juni 2014 blev der afsat 25. mio. kr. til udbygning og forbedring af rundkørselsforholdene omkring Viborg.
 
I Vejdirektoratet er det herefter besluttet at gennemføre en udvidelse af rundkørslen Søndre Ringvej/Vestre Ringvej/Holstebrovej ved centerområdet i Viborg Vest og mindre ændringer i det relaterede kryds ved Holstebrovej/Livøvej.
projektet kan gennemføres for 23.3 mio. kr.
 
De analyser, der er gennemført i området, viser, at den nuværende rundkørsel ikke vil kunne afvikle trafikken med de planlagte udbygninger af centerområdet som følge af frikommuneforsøg for et særligt stort detailhandelsområde. Rundkørslen foreslås herudfra udvidet til en rundkørsel med 2 spor. Til- og frafarterne gøres alle tosporede med undtagelse af frafarten mod øst, hvor der vurderes kun at være behov for et spor.
 
Vejdirektoratet har undersøgt muligheden for, at det 5. ben i rundkørslen, Livøvej, kan opretholdes som en et-sporet frafart. Bevaringen af dette 5. ben rummer nogle trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. Det er uheldigt med 3 tætliggende ”ben” i forhold til både trafiksikkerhed og vejvisning. Det vil blive vanskeligt at skifte vognbane inde i rundkørslen, når benene ligger så tæt, og derfor vil kapaciteten i myldretiden også blive for lille. Derfor vil det 5. ben, Livøvej, blive nedlagt som en del af projektet.

Virksomhederne ved Livøvej vil fortsat have vejadgang fra det overordnede vejnet via det signalregulerede kryds Livøvej/Holstebrovej, hvor der i forbindelse med projektet tilføjes en venstresvingsbane på Livøvej. Der vil fortsat være adgang nordfra til området via rundkørslen ved Jegstrupvej Vest/Vestre Ringvej/Ålandsvej, ligesom man fortsat også kan komme til området fra Katmosevej.
 
Vejdirektoratet udbyder projektet som totalentreprise, og anlægsarbejderne forventes gennemført i 2016.
 
For at projektet kan gennemføres, skal der erhverves mindre arealer fra ejendomme ved rundkørslen, og der skal laves en aftale om, hvad det nedlagte vejareal (det 5. ben Livøvej) kan bruges til. Arealerne vil umiddelbart kunne overdrages ejerne af Livøvej 13 og 15, og overtager de arealerne vil der sandsynligvis kunne laves et større antal P-pladser ved de to butikker.
 
Stien inde fra midterøen ud til Livøvej foreslår forvaltningen bevaret, idet den forbinder stierne på Holstebrovej og stien fra Gråmejsevej med centerområdet langs Livøvej og med stierne i områderne nord for Livøvej (ved Vestermarksvej og Jegstrupvej). Stien er således en del af det kommunale stinet.
 
Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune gør følgende gældende over for Vejdirektoratet:
 
·         Viborg Kommune kan tiltræde projektet for ombygningen af denne rundkørsel, således at kapaciteten forbedres. Det kan også tiltrædes, at det 5. ben ned til Livøvej lukkes. Baggrunden er, at situationen er anderledes i dag i forhold til tidspunktet, hvor rundkørslen blev etableret. Dengang havde bilisterne ikke andre muligheder for at komme fra det overordnede vejnet til butikkerne langs Livøvej end ved at etablere det 5. ben. Efterfølgende er der etableret en vejadgang fra Holstebrovej via det signal, som nu også udbygges.
 
·         Vejarealet og stiarealet i det 5. ben i rundkørslen afstås og indgår i forhandlingerne mellem Vejdirektoratet og grundejeren.
 
Bilagene 1 til 4 udgør planer for projektet samt forvaltningens forslag til høringssvar.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
at Vejdirektoratets forslag til ombygning af rundkørslen i krydset Holstebro/Vester Ringvej tiltrædes, herunder,

at lukningen af det 5. ben i rundkørslen godkendes,

at stien fra midterøen til Livøvej ligeledes nedlægges,
 
at Vejdirektoratet besvares som foreslået i bilag 4, og
 
at Teknisk Udvalg, iværksætter en proces med henblik på at nedlægge den kommunevej, der udgør 5. ”ben” i rundkørslen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Indstillingen blev godkendt.
 
Nikolai Norup var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 14/69207
Sagsfremstilling
På mødet i Teknisk Udvalg den 25. november blev det besluttet, at udvalget på et kommende møde skulle forelægges en liste over anlægsforslag, som ikke blev en del af budgetforliget.
 
Vedlagt er oversigt over anlæg, der ikke blev medtaget i budgetforlig for budget 2016-2019.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning       
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Forvaltningen fremlægger på et kommende møde forslag til projekt vedr. autocamper plads i Viborg by finansieret over driften.
 
Nikolai Norup var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 13/99068
Sagsfremstilling
Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven 16 stk. 1, litra f)
 
Se mødelisten i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Indstillingen blev godkendt.
 
Nikolai Norup var fraværende.
Bilag

Sagsid.: 13/99068
Sagsfremstilling
Det foreslås, at Teknisk Udvalg afsætter et par datoer i 2016 til ekstra møder til f.eks. budgetdrøftelse, besigtigelsestur, temamøde eller lignende.
 
Forslag til datoer (ingen politiske møder planlagt disse dage)
 
Forslag 1:      Onsdag den 1. juni 2016 kl. 8.00 – 16.00
 
Forslag 2:      Mandag den 19. september 2016 kl. 8.00 – 16.00
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at Teknisk Udvalg reserverer mødedatoer til eventuelle ekstra udvalgsmøder
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
Teknisk Udvalg besluttede at reservere den 1. juni 2016 kl. 8.00 – 16.00 og den 19. september 2016 kl. 8.00 – 16.00 til eventuelle ekstra udvalgsmøder.
 
Nikolai Norup var fraværende.

Sagsid.: 13/99220
Sagsfremstilling
Kl. afholder den 14. – 15. april 2016 TEKNIK 6 MILJØ ’16 for Teknik & Miljøområdet med teamet ”Byen, landet og vandet – vi skaber scenografien”. Konferencen afholdes hos Aalborg Kultur- og Kongres Center.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-01-2016
KL afholder den 14. – 15. april 2016 TEKNIK 6 MILJØ ’16 for Teknik & Miljøområdet med teamet ”Byen, landet og vandet – vi skaber scenografien”. Konferencen afholdes hos Aalborg Kultur- og Kongres Center. Udvalget deltager.
 
Planchef Karl Johan Legaard Jensen orienterede om:
·           Procedurer for påbegyndelse af planlægning
·           Klage over Teknisk Udvalgs beslutning i sag vedr. Navnløs
 
Afgørelser fra klagenævn sættes fremadrettet på under gensidig orientering.
 
Udvalget forelægges på et kommende møde oversigt over toiletter langs de kommunale veje.
 
Michael Nøhr spurgte til tilgængelighed for handicapcykel på Himmerlandsstien.
 
Flemming Lund spurgte til LED-lys i Skals.
 
Allan Clifford Christensen spurgte til tilgængelighed til busstoppested i Bredgade i Karup.