You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. august 2016 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/1301
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 23) at igangsætte planlægningen for området beliggende sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg (i Viborg Baneby), og Teknisk Udvalg godkendte den 2. september 2015 (sag nr. 5) de konkrete principper for lokalplanlægningen af området.
 
Teknisk Udvalg har den 6. januar 2016 (sag nr. 4) vedtaget en projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby, der bl.a. skal danne grundlag for den kommende lokalplanlægning af området.

Bygherre (Bach Gruppen) har nu afklaret de sidste detaljer for den kommende planlægning af området, og på den baggrund kan der nu forelægges et lokalplanforslag, som forvaltningen har udarbejdet i dialog med grundejerne (Bach Gruppen og Peugeot).
 
Lokalplanen er et led i realiseringen af Byrådets visioner for Viborg Baneby, der er vedtaget med helhedsplanen for Viborg Baneby, og som efterfølgende er omsat til kommuneplantillæg for området.
Byrådet har ligeledes vedtaget en arkitekturpolitik for Viborg Kommune, der skal være med til at sikre, at nye større projekter og lokalplaner for større områder, bidrager med arkitektonisk kvalitet og værdi til det sted, hvor de placeres.
 
Bygherre (Bach Gruppen) har høje ambitioner for områdets fremtid, og det er således Byrådets og bygherres ambitioner, der tilsammen danner grundlag for denne lokalplan, der skal sikre et område med høj arkitektonisk, rekreativ og bæredygtighedsmæssig værdi – både i områdets byggerier, byrum og rekreative arealer.
 
Oversigtskort ses i bilag 1.
 
Udkast til forslag til lokalplan nr. 455 ses i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 455
Formålet er at skabe et varieret centerområde, der fungerer som en bæredygtig, grøn og aktiv bydel, der åbner sig op over for omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a., at der inden for området kan etableres boligbebyggelse (tæt-lav boliger og etageboliger), liberalt erhverv, almen service, samt detailhandel i form af mindre butikker, butikker til særligt pladskrævende varegrupper og butikker til store udvalgsvarer.

Lokalplanen omfatter et stort omdannelsesområde med mulighed for ca. 400-500 boliger, kontorbyggerier, offentlige formål mv., og planen har et udviklingsperspektiv over en længere årrække. Der er på den baggrund indarbejdet en fleksibilitet i lokalplanen, der ikke udlægger præcise byggefelter og lignende, men i højere grad baserer sig på udgangsbyggelinjer og principper for bebyggelsens placering og struktur. Lokalplanen sikrer samtidig, at det store centrale område til etagebyggeri skal anlægges, så der opstår en inddeling af området, hvor der laves en naturlig afslutning på hver bebyggelsesmæssige enhed. Dette for at området ikke fremstår uafsluttet i en længere årrække.
 
Lokalplanen sikrer gode forbindelser fra de forskellige bebyggelser til grønne opholdsarealer. Der udlægges areal til en ny fordelingsvej i området, der skal skabe gode forbindelser til resten af Viborg Baneby, og ”Den Grønne Sti”, der skal skabe en rekreativ forbindelse til området omkring Søndersø mod øst og ”Hærvejen” mod vest, hvor der er videre forbindelse til stationen og midtbyen.
 
Særlige bestemmelser / forhold
-        Etagehøjder: Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 4 etagers højde, men med mulighed for op til 6 etagers højde i den centrale del af området og langs ”Hærvejen”. For at skabe en variation i bygningshøjder sikrer lokalplanen i den centrale del af området og langs ”Hærvejen”, at der højst kan opføres 25 % af det enkelte byggeprojekts grundaftryk i op til 5 etager samt højst 25 % i op til 6 etager.
Nord for området er et eksisterende villakvarter. For at tage hensyn til det, og for at skabe en overgang fra villakvarteret til de kommende etagebyggerier, udlægges den nordligste del af lokalplanområdet til tæt-lav boligbebyggelse i højst 2 etagers højde (delområde I).
 
-        Bebyggelse langs ”Hærvejen”: Byggemulighederne tager bl.a. udgangspunkt i, at området skal henvende sig mod ”Hærvejen”. Der gives langs ”Hærvejen” derfor mulighed for mindre butikker, restauranter, hoteller og lignende, der stilles krav om, at der etableres facader i skel langs ”Hærvejen”, at der placeres indgange mod ”Hærvejen”, og at der etableres publikumsorienterede funktioner i stueplan. Formålet er, at skabe en spændende ankomst til Viborg Baneby (via ”Hærvejen” og den kommende Banebro nord for området), og at man møder et opholdsvenligt, fortættet og levende bymiljø, hvor det er rart at færdes som fodgænger og cyklist.
 
-        Disponering af bebyggelsen: Hovedparten af lokalplanens delområder har tilknytning til ”Den Grønne Sti”. Lokalplanen sikrer derfor bl.a., at bebyggelsen henvender sig til ”Den Grønne Sti” og trækker det grønne ind mellem bebyggelsen. Herved opstår grønne opholdsarealer for beboerne med forbindelser og kig til ”Den Grønne Sti”.
 
-        Opholdsarealer: I den centrale del af området, der udlægges til etagebyggeri, sikrer lokalplanen, at der skal etableres ”halvprivate” uderum på mindst 1 side af hver bygning, i form af haver, terrasser eller lignende. Dette for at skabe en overgangszone mellem bebyggelsen og de fælles opholdsarealer, og for at fremme beboeres ejerskab til udearealerne.
 
-        Bæredygtighed: Lokalplanen sikrer, at der inden for lokalplanområdet skal arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er, at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel – i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.
 
Forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, hvad angår bebyggelsesprocent for området.
 
Med forslaget ændres hovedparten af områdets bebyggelsesprocent fra 100 % til 150 %.
 
Der er inden for området udlagt et større areal til ”Den Grønne Sti” og en kommende fordelingsvej. Da udlæg til kommende offentlige infrastrukturanlæg ikke kan medregnes i områdets bebyggelsesprocent, vil det kræve mulighed for en højere bebyggelsesprocent, hvis man skal opnå den ønskede bebyggelsesmæssige tæthed. Derfor ændres bebyggelsesprocenten.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Viborg Kommunes udgift til etablering af ”Den Grønne Sti” og den nye fordelingsvej i området er belyst i forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby samt vejbidrag i Banebyen den 6. januar 2016 (sag nr. 4 og sag nr. 7).
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter for infrastruktur, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der har været afholdt borgermøde i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 33 (Nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby), og da der er tale om en mindre ændring i forhold til dette kommuneplantillæg.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.

Sagsid.: 16/7430
Sagsfremstilling
Baggrund
Rema1000 har et ønske om at opføre en ny dagligvarebutik i Bjerringbro. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 336 som er lavet i forbindelse med udvidelsen af Netto. Lokalplanen rummer ikke mulighed for at etablere yderligere en butik.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 (Sag nr. 4) at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for den nye butik. Udvalget besluttede desuden ikke at pålægge projektet en pligt til at etablere boliger eller erhverv på 1. salen. Planen har ikke været i fordebat.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Lokalplanområdet ligger mellem Rossensgade, Markedsgade, Grønnegade og Byhaven – midt i Bjerringbro midtby. Lokalplanområdet består af en ejendom, som tidligere har været anvendt til postterminal, men da Post Danmark udfaser de bygninger, der har rummet håndteringen af breve, så står bygningen i dag ubenyttet hen.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 336, der er udarbejdet for at give mulighed for Netto og den omdannelse, der kan ske for arealerne mod Realskolevej. Lokalplan 336 giver mulighed for 1.500 m² detailhandel, hvor den største butik må være op til 1000 m². Da Netto allerede er etableret indenfor lokalplanområdet og da Rema1000 ønsker at etablere en butik på 1030 m² kan den nye butik ikke rummes af lokalplan 336.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.C1.01 i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 467, der er vedlagt dagsordenen i bilag 3. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forslag til lokalplan nr. 467
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for centererhverv, butikker, boliger på 1. sal, samt andre kulturelle og almene anvendelser, som kan forekomme i en bymidte.
 
Vejadgangen for kundetrafikken ændres til Grønnegade, mens vareindleveringen sker fra Rossensgade.
 
Lokalplanforslaget har til formål, at
1.     udlægge området til centerformål med mulighed for detailhandel med butikker på op til 1250 m²
2.     fastlægge hovedbygningens beliggenhed langs Markedsgade
3.     fastlægge bygningens maksimale dimensioner samt
4.     fastlægge principperne for områdets beplantning.
 
1)     Lokalplanen giver mulighed for centerformål, herunder 1250 m² detailhandel, som er den centrale årsag til lokalplanudarbejdelsen.
2)     Bjerringbro har en centerplan fra 2004, hvor midtbyens fremtidige fortætning ridses op. I planen er et bærende princip, at midtbyens gader består af bygningsmæssige akser, som ved fremtidig byomdannelse skal forstærkes. En af disse akser er Markedsgade. Når postterminalen nedrives, og der bygges en ny butik, er det oplagt at styrke Markedsgade-aksen ved at fastlægge, at bygningen skal lægges op ad Markedsgade. At det tillige samler kundeparkeringen og giver en bedre udnyttelse af grunden gør blot ideen bedre.
3)     Lokalplaner fastlægger altid rammerne for den maksimale bebyggelse, der kan etableres indenfor lokalplanområdet.
4)     Området omkring byhaven har en klar profil for områdets rekreative værdi og den profil bør nærværende lokalplanområde videreføre.
 
Særlige forhold
Arealet mellem postterminalen og Byhaven er i dag offentlig vej. For at der kan etableres en butik på 1030 m² med tilhørende parkering, er det nødvendigt at nedlægge en del af Rossensgade som offentlig vej og efterfølgende sælge vejarealet til dagligvarekæden. Det samme gælder parkeringspladserne sammesteds. Nedlæggelsen af vejen sendes i høring parallelt med høringen af lokalplanforslaget.
 
Under Meddelelser og gensidig orientering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 6. april 2016 (sag nr. 31) tilkendegav Udvalget, at være sindet at sælge vejarealet til dagligvarekæden. Hele projektet er afhængigt af, at vejen nedlægges og sælges.
 
Derudover er det væsentligt, at den nødvendige støjafskærmning er etableret inden  bygningen ibrugtages.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er en meget lille sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da området har været bebygget tidligere.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Fra salget af vejarealet forventes en beskeden indtægt, som muligvis overstiges af handelsomkostningerne. Desuden vil der være en meget beskeden besparelse på vedligeholdelsen af beplantning, belægninger, snerydning mv. på arealet.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Viborg Kommune. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til lokalplan nr. 467 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at ordlyden i formålsparagraffen nr. 1 ændres til: sikre en hensigtsmæssig beplantning.
Bilag

Sagsid.: 16/9792
Sagsfremstilling
Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 (sag nr. 3) at fortsætte planlægningen for opførelse af maks. 80 boliger ved Morvillesvej 6, Viborg som beskrevet i sagen. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Da projektet vil medføre en væsentlig ændring i forhold til det bestående miljø, blev der i perioden
16. februar - 14. marts 2016 gennemført fordebat, hvor Byrådet indkaldte ideer og forslag til planlægningen. Der blev afholdt borgermøde den 3. marts 2016, hvor hovedspørgsmålene omhandlede trafikale forhold, parkeringsforhold, bebyggelsens tæthed, friarealer, indbliksgener og arkitektur.
 
I fordebatten kom der 6 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag 2.
Resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 3.
 
På baggrund af Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 27. april 2016 er der foretaget tilretning af projektet.
 
Nuværende forhold
Området er på ca. 15.000 m2. Det ligger bynært med indkørsel fra Skottenborg, Morvillesvej og Skovgårdsvej. Ejendommen har været anvendt til hovedpostkontor og postomdelingsterminal. Posthuset ved Morvillesvej fremstår som en reminiscens fra en tid med større erhvervsbygninger i bymidten.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 58, der blev udarbejdet og vedtaget i 1983 i forbindelse med Post- og Telegrafvæsenets køb af ”Asanigården. Lokalplan 58, delomr. Ia udlægger området til offentligt formål i form af hovedpostkontor og postomdelingsterminal.
 
Kommuneplan
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBM.B4.02.
 
Forslag til lokalplan nr. 468
Forvaltningen har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter udarbejdet forslag til lokalplan nr. 468 og et forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025 for et boligområde ved Morvillesvej i Viborg.
Planforslagene er i bilag 4. Lokalplanforslaget udlægger området til tæt-lav og/eller etageboligområde.
Vejadgang sker fra Skottenborg.
 
Lokalplanens formål
Lokalplanforslaget skal sikre, at der kan bygges boliger i form af etageboliger i max. 3 etager og/eller tæt-lav boligbebyggelse i max. 2 etager - inden for det godt 15.000 m2 store område, der er vist på oversigtskort. Lokalplanen sikrer endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocent, udseende, parkering og opholdsarealer.
 
Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, for så vidt angår max. etageantal og max. bygningshøjde, er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60 for rammeområde - VIBM.B3.03_T60. Kommuneplantillægget giver mulighed for blandet boligbebyggelse på arealet i form af tæt-lav og etageboliger Tillægget muliggør, at etageantallet hæves fra max. 2½ etage - max. 3 etager, og bygningshøjden hæves fra max. 8½ m - max. 11 m.
 
Forvaltningens bemærkninger til projektet
Forslag til lokalplan nr. 468 er udarbejdet på baggrund af det modtagne projekt fra Philipsen Gruppen.
 
Ved tilretning af projektet er der foretaget følgende ændringer, for så vidt angår:
·         projektets vestligst beliggende boliger, der reduceres i højden, idet de opføres med en maks. højde på 8½ meter og med et maks. etageantal på 2,
·         trafik, idet der ikke er mulighed for gennemkørende trafik fra Skottenborg til Morvillesvej. Dog vil brand- og skraldebiler kunne køre igennem området vha. fjernbetjente pullerter ved vejen/rampen fra parkeringskælder til Morvillesvej,
·         den nord-syd gående cykel- og gangsti gennem bebyggelsen udvides med 0,5 m til en bredde på 2,5 m, så der er tilstrækkeligt frirum til cykler og gående i begge retninger.
Stien forbinder bebyggelsen med Skottenborg i nord og Ramsvej via rampe mod syd,
·         bevaring af træer (rødeg og lindetræer) langs Morvillesvej, så længe de er sunde og ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye løvtræer.
 
I forbindelse med igangsætning af planlægning Morvillesvej 6 besluttede udvalgene, at den del af kommunevejen Morvillesvej - der ligger inden for lokalplanområdet - kan nedlægges og efterfølgende sælges til Philipsen Gruppen. Nedlæggelse af vejstykke sendes i høring sammen med forslag til lokalplan nr. 468.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Det ansøgte projekt medfører ikke udgifter for kommunen.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde på Rådhuset om planforslaget torsdag den 22. september kl. 17.00 eller onsdag den 28. september kl. 17.00.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der afholdes borgermøde torsdag den 2. september eller onsdag den 28. september..
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der afholdes borgermøde onsdag den 28. september kl. 17
Bilag

Sagsid.: 16/27578
Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. okt. 2015 (sag nr. 12), at ”der efter nedrivning af de nuværende skolebygninger på arealet ved Rosenvænget igangsættes en planlægning, hvor der gives mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i området”.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger i den syd-vestlige del af Viborg og afgrænses mod nord af Marsk Stigs Vej, mod øst af Koldingvej, mod vest af boligområdet ved Søndermarksvej og mod syd af Rosenvænget og denne vejs parcelhuskvarter.
 
Planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025.
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 474 og et udkast til forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er vedhæftet bagerst til lokalplanforslaget.
 
Forslag til lokalplan og tillæg er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 474
Lokalplanen har til formål at udlægge arealet til boligformål. 
Området opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse. Der kan opføres 7 boliger.
Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse. Såfremt det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 10 boliger.
Delområde III udlægge til fælles opholdsareal og regnvandsbassin. Arealet etableres på en del af det lavest beliggende areal ud mod Rosenvænget/Koldingvej. I perioder, hvor der ikke falder megen regn, er bassinet tørt og kan anvendes til ophold.
 
Vejadgang til området sker fra Rosenvænget.
 
Lokalplanen har til formål at sikre udformning af et attraktivt boligområde beliggende tæt på Viborg Baneby, Viborg Station og det rekreative sØnæs og Søndersø. Lokalplanen udlægger endvidere areal til stiforbindelse i den nordlige del af udstykningen, så det forbindes til Søndermarksvej området.
 
Særlige forhold/bestemmelser
Der er udarbejdet et notat om vejtrafikstøj for boligområdet (bilag 3).
Ved opsætning af en 1,8 m høj skærm i skel mod Marsk Stigs Vej og Koldingvej kan støjgrænserne overalt i boligområdet overholdes på opholdsarealer og ved facader i stueplan. Såfremt boliger - tættest på Marsk Stigs Vej og Koldingvej - ønskes opført i 2 plan, er der angivet en byggelinje, hvor bebyggelsen bør placeres, så den vejledende støjgrænse kan overholdes på facaden på 1. sal.
 
Notat om vejtrafikstøj er i bilag 3.
 
Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025, hvad angår anvendelse. Med forslaget ændres områdets anvendelse fra almen service til boligformål.
Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er maks. 30% og for tæt-lav bebyggelse maks. 40%.
Etageantal forbliver uændret med maks. 2 etager.
Bygningshøjden ændres fra maks. 12 m til maks. 8½ m.
 
Budgetmæssige konsekvenser / økonomiske konsekvenser
Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.
 
Der vil være udgifter til:
·           nedrivning af skolebygninger,
·           byggemodning af området,
·           etablering af støjhegn,
·           flytning af transformerstation til en anden placering i nærheden (anslået pris 800.000 kr.).
 
Viborg Museum har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet.
Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det kommende boligområde ikke vil påvirke de omkringliggende områder væsentligt.
 
Vejnavn
Forvaltningen foreslår, at de 2 stikveje i det kommende boligområde navngives Rosenvænget.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Indstilling
 
at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Bilag

Sagsid.: 16/15646
Sagsfremstilling
 
Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231 er i bilag 2.
 
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231
Forslaget giver mulighed for opførelse af 7 tæt-lave boliger samt bibeholdelse af ejendommens eksisterende stuehus. Den gældende planlægning giver alene mulighed for åben-lav boligbebyggelse. Vejadgang sker fra Kokholmvej. Øvrige bestemmelser i den gældende lokalplan nr. 231 fastholdes.
 
Kommuneplan
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025.
Kommuneplan 2013 - 2025 giver mulighed for, at der lokalplanlægges for blandede boliger til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i 1½ etage - 2 etager - med en maks. byggehøjde på 8½ m. 
 
Den offentlige høring
I høringsperioden fra den 2. juni - 29. juni 2016 er der kommet 2 indsigelser fra:
1.    Ejerne af Palleshøjde nr. 5, 7, 11, 13, 25, 27, 29 og 33, 8800 Viborg
2.    Grundejerforeningen Palleshøje v./ formand Peter Boll, Palleshøjde 58, 8800 Viborg.

De 2 indsigelser/høringssvar er i bilag 3.
 
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse samt forslag til byrådets svar.
 
Indsigelserne omhandler utilfredshed med:
·           områdets ændring og en forøgelse af antal boliger på samme areal,
·           at området mister sin oprindelig planlagte identitet,
·           forøgelse af trafikmængden, der medfører mere pres på Kokholmvej,
·           værdimæssig/økonomisk forringelse af parcelhusområdet ved den ændrede planlægning,
·           at en tæt-lav bebyggelse eventuelt skal optages i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Palleshøje er etableret til varetagelse af parcelhusområdets interesser, og vedtægterne er ikke godkendt for en tæt-lav bebyggelse.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i forslag til tillæg 2 til lokalplan 231 - bortset fra bemærkningen om, at tillægget ikke beskriver noget specifikt omkring det foreslåede nye delområde og dets tilknytning til en grundejerforening.
 
Der er nu tilføjet § 10 til forslag til tillæg 2 til lokalplan nr. 231, hvoraf det fremgår, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejendomsejere inden for det nye delområde Iic.
 
Med den gældende lokalplan er det muligt at etablere 12 parcelhusgrunde på den resterende del af delområde 1a.
Med tillæg 2 til lokalplan 231 kan der etableres 7 tæt-lave boliger, bibeholdelse af stuehus samt udstykning af 6 parcelhusgrunde på det kommunalt ejede areal (i alt 14 boliger).
 
Økonomiske konsekvenser
Byggemodning af den kommunale del af delområde 1a med 6 parcelhusgrunde + regnvandsbassin vil medføre en udgift for Viborg Kommune. Udgift til etablering af ny adgangsvej skal fordeles mellem ejer af Kokholmvej 25 og Viborg Kommune i forholdet 8/6 (= 14 boliger).
 
Vejnavn
Forvaltningen foreslår, at den nye vej til området også navngives Palleshøje.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
at forslag til tillæg 2 til lokalplan nr. 231 vedtages endeligt uden ændringer,
 
at vej inden for lokalplanområdets delområde navngives Palleshøje.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 12/71669
Sagsfremstilling
Sagen er sidst behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 25. maj 2016 (punkt 9). Teknisk Udvalg besluttede, ”at Udvalget er positivt indstillet over for den på bilag 3 skitserede vejadgang (scenarie 1). Udvalget besluttede dog forinden endelig beslutning at optage forhandlinger med Vejdirektoratet med henblik på vejadgang til Vejlevej. Sagen forelægges udvalget på kommende møde”.
 
Forvaltningen har afholdt møde med Vejdirektoratet i juni måned. Der foreligger nu en udtalelse (vedlagt i bilag 2). Vejdirektoratet udtaler, at det fortsat er Vejdirektoratets vurdering, at boligområdet bør trafikbetjenes uden en ny direkte adgang til statsvejen (rute 13 – Vejlevej), og at en forlængelse af Koldingvej kun bør etableres, hvis Koldingvejs forbindelse til Egeskovvej opretholdes, og de eksisterende vejadgange til statsvejen for ejendommene matr. nr. 1e (Vejlevej 2), 1bf (Vejlevej 2c), 1f (Vejlevej 4) og 1g, Nonbo, Dollerup (Vejlevej 6) lukkes. Efterfølgende har Vejdirektoratet telefonisk udtalt, at vejadgangene til Vejlevej 2c og 4 ikke skal lukkes i forbindelse med byudvikling på arealet, og at vejadgangene til Vejlevej 2 og 6 først kan lukkes ved byggemodning og udstykningen af arealet.
 
Scenarie 1 er, at der etableres en vejadgang via Koldingvej til Egeskovvej gennem ejendommene Koldingvej 162 og Koldingvej 217, og at Koldingvej lukkes umiddelbart før denne nye vejadgang for bilister. Herved skabes bedre trafiksikkerhed for rideskolens brugere umiddelbart ved rideskolen. Den trafik, der i dag kører ad Koldingvej til Kolbækvænget, skal fremover køre ad ”Ny vej” via Egeskovvej. Der skal etableres en hævet flade ved overkørslen af Alhedestien for at sænke hastigheden, og der skal etableres svingbaneanlæg på Egeskovvej af hensyn til trafiksikkerheden. Det forventes ikke, at en hævet flade vil mindske den gennemgående trafik fra Egeskovvej til Vejlevej. Hvis ud-/indkørslen fra Vejlevej lukkes, vil den gennemkørende trafik forsvinde. Trafikmålinger viser 685 biler i døgnet til Vejlevej.
 
Scenarie 2 er, at trafikken kører ad Koldingvej forbi rideskolen til hhv. Kolbækvænget og ny vej til nyt boligområde. Der skal etableres afhjælpende trafiksikkerhedsforanstaltninger foran rideskolen, idet trafikken forbi rideskolen øges væsentligt. En hævet flade, hvor Alhedestien krydser Koldingvej, vil bidrage til at skabe opmærksomhed omkring krydsende gående, cyklende og ridende trafik og vil bidrage til at sænke hastigheden. Det forventes ikke, at en hævet flade vil mindske den gennemgående trafik fra Koldingvej til Vejlevej. Den hævede flade vil ikke ændre på, at der vil være relativt meget trafik omkring rideskolen og Alhedestiens krydsning af Koldingvej. Hvis ud-/indkørslen fra Vejlevej lukkes vil den gennemkørende trafik forsvinde. Trafikmålinger viser 685 biler i døgnet til Vejlevej. 
 
Notat med nærmere beskrivelse af scenarier og trafiksikkerhedsforanstaltninger er i bilag 3.
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø indstiller,
  
at Teknisk Udvalg træffer beslutning om, at forvaltningen arbejder videre med scenarie 1 med henblik på en senere indstilling fra Teknisk Udvalg om denne vejadgang til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Sagen blev udsat. Udvalget ønsker fornyet henvendelse til Vejdirektoratet vedr. muligheden for at fjerne den nuværende vejadgang til Vejlevej ved Kolbækvænget mod at der etableres en ny vejadgang til Vejlevej.
Bilag

Sagsid.: 14/52241
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede på møde den 24. september 2014 (sag nr. 4) en anmodning fra Statsforvaltningen om at afgive en udtalelse i sagen og samtidigt fremsende sagens akter til Statsforvaltningen.
 
Statsforvaltningen er ved brev af 1. juni 2016 fremkommet med en udtalelse i sagen jf. bilag 1.
 
Udtalelsen blev i første omgang behandlet på Byrådets møde den 15. juni 2016 (sag nr. 26). Byrådet traf følgende beslutning:
 
”Idet Byrådet konstaterer, at sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen har været lang, tager Byrådet til efterretning, at lovliggørelsen af JAFI’s placering ifølge Statsforvalt-ningen var ulovlig. På den baggrund – suppleret med den ændrede planlov – udarbejdes i henhold til gældende procedure svar til Statsforvaltningen om, hvad Kommunen agter at gøre med henblik på at bringe JAFI’s placering i overensstemmelse med lovgivningen.” 
 
Statsforvaltningens udtalelse indeholder følgende resumé (s. 1-2):
 
”Det er Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S er en butik, hvorfra der sker salg til private i et ikke ubetydeligt omfang, således at der skabes kundestrømme til området, og at JAFI A/S derfor ikke kan placeres i et område, der er udlagt til engroshandel og lignende.
 
Det er også Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S ikke er en butik, der forhandler særligt pladskrævende varer, jf. planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 3, og lokalplanens § 3.8.
 
Det er derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i overensstemmelse med planloven og den for området gældende lokalplan, at JAFI A/S som en detailhandelsbutik, der ikke forhandler særligt pladskrævende varer, er placeret i ejendommen på Lundborgvej.
 
Efter planlovens § 51, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten fysisk i form af for eksempel ophør med ulovlig brug eller retligt i form af efterfølgende dispensation eller gennemførelse af en ny lokalplan.
 
Byrådet i Viborg Kommune har derfor handlet i strid med planlovens § 51, stk. 5, da byrådet den 18. juni 2014 har truffet beslutning om at ophæve det tidligere meddelte påbud om, at ejendommen ikke må anvendes til detailhandel. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at byrådet alene har henvist til advokatnotatet af 12. februar 2014, men ikke ses at have forholdt sig til forvaltningens efterfølgende vurdering af notatet og til notatet fra KL af 19. april 2014 eller i øvrigt begrundet beslutningen.
 
Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Viborg Kommune har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planloven.
 
Det bemærkes, at Statsforvaltningen ved denne udtalelse alene har taget stilling til byrådets beslutning om, at placeringen af JAFI A/S anses for lovlig, og om byrådet i den forbindelse har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planlovens § 51, stk. 5.
 
Statsforvaltningen har bedt byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.”
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at et ophør af detailhandel fra adressen er den eneste mulighed for en lovliggørelse, da det fortsat er forvaltningens vurdering, at butikken efter de gældende regler i planloven ikke vil kunne lovliggøres retligt.
 
Det er ikke muligt at dispensere fra plangrundlaget til etablering af detailhandel med udvalgsvarer, idet der efter planloven ikke er mulighed for at planlægge for detailhandel i området, og frikommuneforsøget giver ikke mulighed for at lovliggøre JAFI. På baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 1. juni 2016 er det således forvaltningens vurdering, at der på ny skal meddeles påbud om fysisk lovliggørelse af anvendelsen af Lundborgvej 2 A.
 
Set i lyset af det hidtidige sagsforløb vil det være en naturlig følge, at virksomheden får en rimelig frist til at ophøre med detailhandel fra butikken.
 
Afslutningsvis bemærkes, at der i begyndelsen af juni 2016 blev indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.
 
På baggrund af forligsteksten må det forventes at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget planlægges lovforslag fremsat i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017. Forvaltningen bemærker, at forliget ikke ændrer på kommunens forpligtelse til på nuværende tidspunkt at udføre sine tilsynsforpligtelser efter gældende lovgivning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udsalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og
 
at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og
 
at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.
 
Martin Sanderhoff og Flemming Lund anmoder om, at forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.
 
Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde anmodningen fra Socialdemokratiet, idet arbejdet allerede pågår.
Bilag

Sagsid.: 16/14659
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på sit møde d. 26. november 2014, pkt. 6, godkendt en ansøgning om reservation af statsstøtte til områdefornyelse i Rødkærsbro på 2,8 mio. kr. og en kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.
 
Udvalget har endvidere på sit møde d. 25. november 2015, pkt. 6, godkendt en ansøgning om reservation af statsstøtte til områdefornyelse i Klejtrup på 2 mio. kr. med en kommunal egenfinansiering på 4 mio. kr.
 
Begge ansøgninger om reservation er imødekommet fra ministeriet. Der skal nu udarbejdes program og søges om endelig tilsagn om statsstøtte, senest henholdsvis 1. marts 2017 og 1. april 2017. Det har været forudsat, at finansiering ville blive forelagt Teknisk Udvalg ved godkendelsen af programmerne.
 
Ansøgningsfristen for udarbejdelse af program er derfor af ministeriet efter ansøgning forlænget fra 1. september 2016 til 1. marts 2017.
Programmerne er endnu ikke færdige, og der er i de kommende års budgetter derfor ikke afsat midler til den kommunale medfinansiering. Programmerne forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2016.
 
Områdefornyelserne er ikke indarbejdet i det foreliggende budgetforslag fra udvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
 
Den kommunale medfinansiering for de 2 områdefornyelser omfatter i alt 9,6 mio. kr. fordelt over årerne 2017-21.
 
Forvaltningen vurderer, at udgifterne vil være fordelt over årene, som fremgår af nedenstående, og hvor den statslige støtte budgetteres hjemtaget over årerne 2018-21:
 
 
2017
2018
2019
2020
2021
I alt
Rødkærsbro (ialt)
1.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
400.000
8.400.000
-          Udgift
1.000.000
2.000.000
2.000.000
600.000
0
5.600.000
-          Indtægt
 
1.000.000
 
1.400.000
400.000
2.800.000
Klejtrup (i alt)
500.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
500.000
6.000.000
-          Udgift
500.000
1.000.000
800.000
1.500.000
200.000
4.000.000
-          Indtægt
 
 
1.200.000
500.000
300.000
2.000.000
 
Såfremt udvalget ønsker områdefornyelserne gennemført som forudsat, kan forvaltningen anvise en finansiering via det budget, der er afsat til ”Byfornyelse mindre byer”, 5,2 mio. kr. Der vil fortsat være midler til fornyede puljer til ”byfornyelse mindre byer ” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” – dog i mindre omfang end hidtil.
 
Der vil i givet fald være behov for at overføre midler fra ”Byfornyelse mindre byer” således:
 
 
2017
2018
2019
2020
2021
I alt
Områdefornyelse Rødkærsbro
1.000.000
2.000.000
2.000.000
600.000
0
5.600.000
Områdefornyelse Klejtrup
500.000
1.000.000
800.000
1.500.000
200.000
4.000.000
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

at udvalget tager stilling til, om de to områdefornyelser skal finansieres som anvist af forvaltningen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg ønsker problemstillingen drøftet på budgetseminar inden endelig stillingtagen under henvisning til tidligere praksis for kommunal medfinansiering af statslige tilskudsmidler.

Sagsid.: 16/37469
Sagsfremstilling
Erhvervsministeriet har den 4. juli 2016 udmeldt, at der inden 26. august 2016 kan søges om andel af en samlet pulje til Landsbyfornyelse. Rammen for den statslige støtte til puljen er for Viborg Kommune 1,2 mio. kr./år i perioden 2016-20. Forvaltningen har søgt ministeriet om at få tildelt den udmeldte puljestøtte.
 
Statens andel af puljen udgør 70 % og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 510.000 kr./år.
 
Ministeriets udmelding om forlængelse af puljen er kommet så sent, at det ikke har været muligt at medtage den kommunale medfinansiering i budget for 2017-21.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte skal der sikres økonomi til administration af puljen. Administration af puljen kan ikke finansieres af puljebeløbet, og administration af puljen er en ekstraopgave, der ikke er taget højde for i den nuværende ressource til administration i forvaltningen.  
 
Områdefornyelserne er ikke indarbejdet i det foreliggende budgetforslag fra udvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er et vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
 
Såfremt udvalget ønsker at fastholde ansøgningen om tildeling af støtte, kan forvaltningen anvise en finansiering via det budget, der er afsat til ”Byfornyelse mindre byer”, 5,2 mio. kr., således at der for hvert af årene 2016 – 20 overføres 710.000 kr. til Landsbyfornyelse. Der vil fortsat være midler til fornyede puljer til ”byfornyelse mindre byer ” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” – dog i mindre omfang end hidtil.
 
Puljen er en videreførelse af tidligere udmeldte puljer, pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015, som var på henholdsvis 12,3 og 12,2 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 4,9 mio. kr. Den kommunale medfinansiering fremgik af de respektive års budgetter. 
 
Den nye pulje kan videreføre arbejdet med at nedrive og istandsætte dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer med mindre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.
 
Når ministeriet har meddelt det endelige tilsagn, og den kommunale finansiering er vedtaget af Byrådet, vil udvalget få forelagt et udkast til, hvordan midlerne i den nye pulje skal prioriteres.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at udvalget tager stilling til, om ansøgningen om tildeling af støtte skal fastholdes,
 
at udvalget i givet fald tager stilling til, om den kommunale medfinansiering skal ske som anvist af forvaltningen
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg besluttede at fastholdte tildelingen af støtte.
 
Teknisk Udvalg ønsker problemstillingen drøftet på budgetseminar inden endelig stillingtagen til finansiering under henvisning til tidligere praksis for kommunal medfinansiering af statslige tilskudsmidler.

Sagsid.: 14/51614
Sagsfremstilling
Midttrafik har fremsendt forslag til budget for 2017 i politisk høring. Budgettet er godkendt af Midttrafiks bestyrelse på mødet den 22. juni 2016. Midttrafik anmoder om, at evt. kommentarer til budgettet fremsendes til selskabet senest den 19. august 2016. Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter vil blive forelagt Midttrafiks bestyrelse på mødet den 7. september 2016. Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger kan ses i bilag 1.
Bemærkninger fra forvaltning
Midttrafiks forslag til budget 2017 for Viborg Kommune er 37,515 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,088 mio. kr. i forhold til budget 2016. Kommunens budgetforslag for kollektiv trafik er 36,803 mio. kr. i 2017, hvilket er 0,712 mio. kr. lavere end Midttrafiks forslag til budget 2017.
Der er således en budgetudfordring på både busdrift, Midttur og Handicapkørsel, hvorfor forvaltningen gør opmærksom på følgende forhold, som bør indgå i bemærkninger til Midttrafik:
-            at Viborg Kommune ser sig nødsaget til at igangsætter besparelser på bybusområdet – aften og/eller weekend og helligdagskørsel, der vil få virkning fra et tidspunkt i 2017.
-            at Midttrafik i 2017 ikke rekvirerer dubleringskørsel i samme omfang som tidligere.
-            at der må forventes ekstra udgifter som følge af midlertidige ændringer i ruteføring ved Rutebilstation i Viborg. Årsagen er forestående bygge- og anlægsarbejder (Gymnasiebyggeri, vejomlægning m.v.) i området. Det betyder ekstra minutter på samtlige linjer i området.
-            at budget 2016 (forventet regnskab) allerede er steget med ½ million grundet indeksregulering
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø indstiller,
at Midttrafik orienteres om, at Viborg Kommunes budgetforslag er 0,712 mio. kr. lavere end Midttrafiks forslag til budget 2017, hvilket betyder, at Midttrafiks budgetforslag skal reduceres.
at de i punktet anførte bemærkninger indgår i svaret til Midttrafik.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 16/38595
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. september 2015 (sag nr. 6), at forvaltningen bemyndiges til at stille indleverede taxitilladelser i bero under Viborg Taxas bestillingskontor, så længe antallet ikke kommer under 25 taxitilladelser. Forvaltningen har indenfor ca. 1 år modtaget 8 tilladelser til taxakørsel, idet de ønskes bragt til ophør.
 
Antallet af tilladelser til taxakørsel er nu på 23 tilladelser, idet 2 tilladelser netop er blevet indleveret. Forvaltningen har den 11. juli 2016 forespurgt Viborg Taxa / Dan Taxi Viborg, hvorvidt der vil være behov for at opslå de 2 indleverede tilladelser til taxakørsel. Viborg Taxa / Dan Taxi Viborg anbefaler forvaltningen, at de 2 tilladelser til taxakørsel snarest muligt opslås i dagspressen.
 
Taxabekendtgørelsen fastsætter, at tilladelse til taxakørsel udstedes efter forudgående bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig. Tilladelserne skal tilsluttes Viborg Taxas bestillingskontor. Tilladelser i henhold til taxiloven kan gives for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. En ansøger til de opslåede tilladelser kan kun søge en af de 2 tilladelser. Som grundlag for tildeling af taxitilladelser anvender forvaltningen vedlagte udkast til vejledning til brug for ansøgning om tilladelse til taxikørsel – bilag 1.                                                                                 
 
Forvaltningens bemærkninger
Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxakørsel indenfor sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele området.
 
Med udgangspunkt i forvaltningen dialog med Viborg Taxa / Dan Taxi vurderer forvaltningen, at der er behov for opslag af de 2 indleverede tilladelser til Viborgs taxakørsel, således at kunderne kan blive betjent tilfredsstillende på ethvert tidspunkt på døgnet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at de 2 indleverede tilladelser til taxakørsel under Viborg Taxas Bestillingskontor opslås snarest muligt, og at der indrykkes annonce i dagspressen herom, og
 
at bestemmelserne i bilag 1 ”Udkast til vejledning til ansøgning om tilladelse til taxakørsel i Viborg Kommune” skal danne grundlag for tildeling af de 2 opslåede tilladelser til taxakørsel.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Indstillingen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/62084
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen om indførelse af betalt parkering i Viborg midtby på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 8). På mødet besluttede udvalget at anmode forvaltningen om at udarbejde overslag over udgifter til forskellige modeller for fremtidige parkeringsløsninger, herunder betalt parkering, som behandles på næste møde. Sigtet er, at notatet kan anvendes i den videre budgetlægningsproces for 2017-2020.
 
På samme møde i juni fremgik det under punktet vedrørende budgetforslag 2017-2020 (sag nr. 9), at der ikke er afsat midler til den indledende analyse af, hvorledes der mest hensigtsmæssigt kan indføres betalt parkering, herunder hvad det vil koste Viborg Kommune at sætte systemet fysisk i værk samt hvilke juriske forhold, der er aktuelle at lade indgå. Udvalget fandt, at dette beløb ikke kan finansieres inden for udvalgets budget, og at spørgsmålet om finansiering af analyse om indførelse af betalt parkering indgår i den videre budgetlægning.
 
Forvaltningen har lavet et notat om de forskellige problemstillinger, der skal tages stilling til, og skitser til modeller samt grove skøn over udgifter til analyse og den fysiske iværksættelse af anlægget m.v.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at notatet indgår i den videre budgetlægning for 2017-2020.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 16/37209
Sagsfremstilling
Forvaltningen foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af ny ventilation i værkstedsbygninger på Katmosevej 4-8.
 
Værkstedsbygninger blev i forbindelse med udbud af driftsopgaverne inden for park- og vejområdet m.v. i 2013 stillet til rådighed for Park- og Vejservice på lejelignende vilkår.
 
Arbejdstilsynet var på tilsyn den 6. april 2016 hos Park- og Vejservice, Katmosevej i Viborg. I forlængelse af tilsynet blev Kommunen påbudt at fjerne spredte forureningskilder i ”traktorværksted” og i ”montagehal og smedeværksted” og at etablere en kontrolanordning på udsugningen. Tilsynet påbød endvidere at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå med at efterkomme påbuddet.
 
Påbuddene skal være efterkommet senest den 15. november 2016.
Påbuddene afhjælpes ved at etablere ventilation i ”traktorværksted” og i ”montagehal og smedeværksted”.
 
Der er indhentet tilbud på opgaven. Det mest favorable tilbud lyder på 450.000 kr. Rådgiver anbefaler, at Kommunen vælger den tilbudte løsning.
 
Da forbedringen er påbudt, har forvaltningen iværksat de afhjælpende foranstaltninger straks.
 
Finansiering
Anlægsudgiften finansieres af forventet mindreforbrug på to igangværende anlægsprojekter: 
·           Elektronik på Virksunddæmningen. Der er bevilget 1.000.000 kr. til opgaven. Arbejdet forventes udført til 821.000 kr., svarende til en besparelse på 179.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Ventilation på Materielgården, Viborg” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at anlægsudgiften på 450.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 med 271.000 kr. på kontoen ”Separatkloakering af Materielgården, Viborg” og med 179.000 kr. på kontoen ”Elektronik på Virksunddæmningen”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg fandt at anlægsbevillingen rettelig ikke bør afholdes indenfor Teknisk Udvalgs politikområde, idet der henvises til gældende drifts- og lejeforhold.

Sagsid.: 16/33794
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni. I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalg opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015. Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (31. marts).
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Teknisk Udvalg
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  61 Grønne områder
10,7
10,9
10,9
0,2
0,0
0,0
  62 Trafikområdet
134,7
136,8
134,9
0,2
-1,9
1,1
  63 Kommunale ejendomme
-4,7
-3,6
-2,8
1,9
0,8
0,5
Serviceudgifter i alt
140,7
144,0
143,0
2,3
-1,1
1,6
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
116,0
177,1
140,4
24,4
-36,7
-23,3
Udgift til byggemodning
17,3
54,1
42,9
25,5
-11,2
-1,1
Sum anlæg ekskl. forsyning
133,4
231,2
183,3
49,9
-47,9
-24,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
274,0
375,2
326,2
52,2
-49,0
-22,8
 
Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
 
På politikområdet Trafik forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som vedrører Park og Vejservice, der ”sparer” op til 2%´s besparelsen i 2017 – effektivisering jf. kontrolbuddet.
 
På politikområdet Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er en følge af, at der i medfør af den nye lejelov skal foretages henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Kommunale ejendomme har 10 beboelsesejendomme, hvor der skal foretages henlæggelser.
 
Med henblik på at sikre budgetneutralitet på politikområdet Trafik som følge af øgede udgifter til vejafvandingsbidrag, gadelys og kollektiv trafik er der foretaget reduktion på ”asfaltkontoen”/nye belægninger” og andre mindre driftsposter indenfor politikområdet. Årsagen til et forventet merforbrug på vejafvandingsbidraget til Energi Viborg skyldes højere anlægsaktiviteter indenfor kloakrenovering m.v. På gadelysområdet har det ikke været muligt at udskifte de ældre gadelysarmaturer til LED belysning i den takt det var forudsat. Bl.a. på grund af længere leveringstid på de nye armaturer. På området Kollektiv trafik har der været nogle budgettekniske udfordringer og regnskabsmæssige uforudsete udgifter, som der skal tages hensyn til i indeværende regnskabsår.
 
Anlæg
Skattefinansieret
Der forventes et mindreforbrug i 2016 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 36,7 mio. kr., blandt andet:
 
·           Energirenovering af gadebelysning (ELENA) på 13,1 mio. kr. Projektet er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan, derfor udskydes beløbet til 2017
·           Vej i Banegraven på 8 mio. kr. Der forventes indtægt i 2016 mod tidligere forventet i 2017
·           Baneby – plads som erstatning for p-plads på 1,5 mio. kr. P-pladsen renoveres i perioden 1.9.2016 til 1.3.2017, beløbet udskydes til 2017
 
 
Byggemodning
Der forventes et mindreforbrug i 2016 på byggemodning på 11,2 mio. kr., blandt andet:
·           Møgelkær II og Kokholmvej på 2,2 mio. kr. Området kan endnu ikke færdiggøres pga. uafsluttet byggeri
·           Kærvej 1 på 7,9 mio. kr. Projektet må formentlig opgives pga. stigende grundvandsstand
 
Øvrige afvigelser og forklaringer fremgår af bilag 1.
 
Overførsel mellem politikområder
Rengøring
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 blev der forelagt oversigt over merudgifter i forbindelse med skift af leverandør på rengøringsområdet.De bevillingsmæssige forhold medtages i denne sag, og fremgår af bilag 2 - Flytning mellem politikområder. Merudgiften finansieres bl.a. af tilbageholdte regninger til Absolut Rengøring og ikke forbrugt budget til særlige forhold i forbindelse med rengøringsudbuddet.
 
Pulje til grøn vedligeholdelse
Teknisk Udvalg drøftede på sit møde den 16. marts 2016 (sag nr. 11) fordeling af den afsatte grønne vedligeholdelsespulje på 1,5 mio. kr. i 2016 og årene fremover. Puljen er tænkt anvendt til hævelse af serviceniveauet indenfor de grønne områder i oplandet udenfor Viborg og Bjerringbro.
 
Puljen på 1,5 mio. kr. foreslås fordelt med 800.000 kr. til politikområdet Trafik og 700.000 kr. til politikområdet Grønne områder, se bilag 2 – Flytning mellem politikområder.
Indstilling
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes.
 
Endvidere indstiller Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/29500
Sagsfremstilling
Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng har søgt om dispensation fra Lokalplan nr. 218 til, at et læhegn i boligområdet kan ændres til en hæk med 14 indplantede træer. Det fremgår af ansøgningen, at der gennem længere tid har været uenigheder i området om læhegnets udseende – specifikt læhegnets højde. Nogle i området ønsker, at læhegnet fremstår som læhegn. Andre – specielt beboere nord for læhegnet– har ønsket en lavere beplantning, da de ellers føler sig lukket inde bag en høj mur af tjørn og mangler lys.
 
Sagsfremstilling
Byrådet i den tidligere Viborg Kommune vedtog i februar 2006 Lokalplan 218 for et boligområde i Spangsdal. Lokalplanområdet er vist på kortet i bilag 1. Lokalplanen indeholder følgende bestemmelse om et læhegn, der eksisterede før byggemodningen:
 
”8.4 Eksisterende læhegn langs stamvejen B-B skal fastholdes. I
forbindelse med byggemodningen eftergås og suppleres læhegnet
med almindeligt forekommende løvfældende danske, lave træarter.
Der kan tillades de nødvendige gennembrydninger til kommende
adgangsveje til delområde II.
Læhegnet skal vedligeholdes ved beskæring.”
 
Som følge af anlægsarbejderne under byggemodningen led det eksisterende læhegn så stor skade, at kommunen i 2010 dispenserede til, at læhegnet kunne fjernes og erstattes af et nyplantet læhegn. Det nyplantede læhegn har nu nået en højde på 2– 3 meter.
 
Læhegnets placering ses på kortet i bilag 2.
 
Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets fælles arealer, herunder beplantninger.
 
Grundejerforeningen har nu søgt om, at det eksisterende læhegn klippes ned og fremover holdes som et bunddække/lav hæk. Der indplantes 14 nye naur-træer, som vist på tegningerne i bilag 3.
 
Det fremgår af ansøgningen, at forslaget har været behandlet på grundejerforeningens generalforsamling i april, hvor der var flertal for forslaget.
 
Forvaltningen bemærkninger
Lovgrundlaget
Efter planlovens §19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Forvaltningen vurderer, at ændring af et læhegn til en hæk ikke er i konflikt med planens principper.
 
Nabohøringen
Efter bestemmelsen i planlovens § 20 har forvaltningen foretaget en orientering af ejere og brugere i lokalplanområdet. Der er modtaget bemærkninger fra 51 adresser. Heraf udtrykker de 36 støtte til forslaget, primært begrundet med bedre lysforhold for beboere nord for læhegnet, og bedre oversigtsforhold ved udkørsel til stamvejen Asmild Eng.
Fra 25 adresser udtrykkes der modstand, primært begrundet med, at man ønsker den grønne bræmme gennem området bevaret, og at man i tilfælde af uenighed om områdets fremtræden bør kunne anvende lokalplanen som reference.
 
Der kan anlægges forskellige vurderinger af sagen:
 
1.     En ændring af læhegnet til en hæk med spredte træer vil ikke medføre nogen væsentlig ændring af områdets karakter af boligområde.
 
Det er grundejerforeningens ansvar at pleje og vedligeholde beplantninger i området, og det er også grundejerforeningen, der søger om ændringen. Dette kan tale for en dispensation.
 
2.     Lokalplanen indeholder klare regler om, at læhegnet skal bevares og vedligeholdes ved beskæring. Dette må efter forvaltningen vurdering betyde, at hegnet skal fremstå som træer, og ikke som en klippet lav hæk.
 
Både modstandere og tilhængere af ændringsforslaget argumenterer for, at henholdsvis det eksisterende læhegn og den ønskede ændring har betydning for dem. Det kan være vanskeligt for kommunen at afgøre, hvem af parterne der har den største interesse i bevoksningens fremtoning.
 
Da der ikke er enighed om at ønske lokalplanen ændret, kunne dette tale for, at lokalplanens bestemmelse så fortsat må stå ved magt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget drøfter sagen og herefter træffer en afgørelse
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk Udvalg meddeler afslag til det ansøgte, idet naboorienteringen viser, at der ikke er enighed om det ansøgte. Udvalget vil dog tilkendegive, at man er indstillet på at imødekomme en ansøgning om at dispensere fra § 8.4 i lokalplan 218, således at læhegnet/hæk skal holdes i en højde på mindst 2 meter over terræn.
Bilag

Sagsid.: 16/31485
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 18. maj 2016 (sag nr. 25) at byggemodne 11 grunde på storparcellen Asmild Mark 3, Viborg.
 
Den nye vej til grundene, får indkørsel fra Asmild Eng, og der er ingen ledige husnumre her.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at der oprettes et nyt vejnavn til den nye udstykning, og foreslår følgende navne:
 
·           Asmild Ager
·           Asmild Krat
·           Asmild Park
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at udvalget beslutter, hvad vejen skal hedde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
Teknisk udvalg besluttede, at navngive vejen: Asmild Ager.
Bilag

Sagsid.: 13/99220
Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016
·           Planchef Karl Johan Leegaard orienterede om konference om, hvordan kommunerne gennem byfornyelse kan fremme vækst og udvikling i de mindre byer og provinsbyerne.
·           Planchef Karl Johan Leegaard orienterede om opstartsmøde vedr. områdefornyelse i Rødkærsbro på tirsdag.
·           Planchef Karl Johan Leegaard orienterede om, at der er borgermøde og rundvisning på Foulum på torsdag vedr. biogasanlæg.
·           Flemming Lund spurgte til henvendelse vedr. lokalplan ved Nordtoften i Skals.
·           Michael Nøhr spurgte til muligheden for at oplyse ejerforhold, når kommunale grunde er solgt, rutsjebanen på Borgvold samt regler og praksis i forhold til parkering på smalle veje.
·           Anders Korsbæk Jensen spurgte til fjernelse af japansk pileurt på Naundrupvej 10, Bjerregrav, og orienterede om boligforeningens henvendelse omkring Digterparken vedr. beskæring. Det blev besluttet, at Teknisk Udvalg kører forbi Digterparken og tager en dialog med boligforeningen på besigtigelsesturen den 19. september 2016. 
·           På næste møde i Teknisk Udvalg orienteres om kommunale ejendomme.
·           Nicolai Norup spurgte til om det er muligt at flytte ensretningsskiltene bagved arresten i Viborg ned i en højde, hvor de kan ses i en bil.
·           Johannes Vesterby spurgte til vedligehold af kommunale arealer i sommerperioden, med ukrudt i fortove f.eks. i Viborg midtby og på Rødevej.