You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 25. januar 2017 kl. 08:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Ib Bjerregaard, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 15/38031
Resume
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 451 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 48.
 
Forslagene giver mulighed for opførsel af et parcelhus på op til 200 m2 nordøst for Mølledam. Derudover giver forslagene mulighed for nedrivning af en del af Bjerring Mølle, dog ikke den ældste del af møllen som fortsat vil være udpeget som bevaringsværdig og sikres bevaret med lokalplanens bestemmelser.
Indstilling
 
1.    at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
2.    at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
3.    at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde
Sagsfremstilling
Historik
I forlængelse af Viborg Kommunes projekt med etablering af et omløbsstryg i Mølledammen ved Bjerring Mølle, har ejeren af Bjerring Mølle ansøgt om byggetilladelse til at opføre en bolig med vejadgang fra Mølleengen samt fremsat ønske om en revurdering af møllebygningernes bevaringsværdi.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. september 2015 (sag nr. 9) at igangsætte planlægningen for Bjerring Mølle.
 
Den 8. juni 2016 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 15) principper for planlægningen.
 
Efter en gennemgang af bygningerne ved Bjerring Mølle i forbindelse med igangsætningen af planlægningen har forvaltningen vurderet, at kun den ældste del møllen, som er beliggende nærmest Vestergade, er bevaringsværdig.
 
 
Inddragelse og høring
Ved vedtagelse af planforslagene sendes disse i 8 ugers offentlig høring.
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da ændringen i planlægningen ikke direkte berører andre end den nærmeste nabo og lodsejeren.  
 
 
Beskrivelse
Planforslagene omfatter et areal på ca. 6.900 m2 beliggende centralt i Bjerringbro ved Mølledam. Området omfatter den eksisterende bebyggelse ved Vestergade, indeholdende en udvalgsvarebutik, lager og bolig, samt Mølledammen og grønne arealer omkring denne.
  
Lokalplanforslaget udlægger området ved Vestergade til centerformål og rekreative formål, mens et areal nordøst for Mølledammen udlægges til boligformål. Vejadgang sker fra Vestergade og Mølleengen via en kommunalt ejet parkeringsplads.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at en del af bebyggelsen langs Vestergade kan nedrives, og at der kan opføres ny bebyggelse i 2 etager plus en udnyttet tagetage. Den bevaringsværdige del af møllen omfattes af bevarende bestemmelser, som beskytter mod nedrivning, og som skal sikrer, at renoveringer af bebyggelsen skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige udtryk.
 
Ny bebyggelse, som placeres mellem den bevaringsværdige bebyggelse og den større teglstensbebyggelse på nabogrunden, skal tilpasse sig disse. Derfor skal ny bebyggelse ved Vestergade fremstå med facader i blank teglmur eller som tyndpudset teglmur, samt fremstå med saddeltag.
 
Nordøst for Mølledammen gives der mulighed for opførsel af et parcelhus i maks. 1 etage. Den nye bolig kan placeres en meter fra bredden til omløbsstryget, der løber parallelt med Mølledam. Den nye bebyggelse må maks. have et areal på 200 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 30 % af de landfaste arealer, hvilket er standard for bebyggelse i åben-lav boligområder. Dette er en forøgelse på 40 m2 i forhold til de tidligere godkendte principper. Forøgelsen skyldes en bearbejdning af projektet og nærmere kendskab til placeringen af fremtidigt skel.
 
 
Alternativer
·         Forslaget godkendes uden ændringer
·         Forslaget godkendes med ændringer, som ikke kræver ny planproces. Dvs. uden at ændre hovedformål eller principper og uden at ændre væsentligt ved planens indhold
·         Forslaget forkastes med den begrundelse, at planen (forslaget) ikke er i overensstemmelse med Byrådets ønsker.
 
 
Tidsperspektiv
Planforslag til vedtagelse primo 2017                                 
Endelig vedtagelse medio 2017                                        
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser for den bevaringsværdige del af Bjerring Mølle. Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten på hviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. En større del af Bjerring Mølle er allerede i dag beskyttet mod nedrivning i den gældende lokalplan. Lokalplanforslaget reducerer udpegningen af bebyggelse som er beskyttet mod nedrivning, derfor vurderes lokalplanforslaget ikke at have økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.
 
Ved salg af et lille areal, i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der skal benyttes til vejadgang, opnår Viborg Kommune en mindre indtægt.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området er omfattet af lokalplan nr. C.000-12/B.005-3/B.017-1/F.035-2/F.038-2. Lokalplanen ophæves for den del, som er omfattet af lokalplan nr. 451 ved den endelige vedtagelse af denne.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.R2.01 og BBRO.C1.01 i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder BBRO.R2.01 og BBRO.B4.01. Således den ansøgte bolig bliver omfattet BBRO.B4.01.
 
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Sagsid.: 16/7710
Resume
Viborg Kommune indgår i et projekt om udvikling af gadeidrætshus i den tidligere Vestas-bygning ved Gyldenrisvej i Viborg.  Den ændrede anvendelse gør, at offentligheden og naboer bør høres. Dette foreslås gjort ved brug af en byzonetilladelse jf. frikommuneforsøget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at forslaget til byzonetilladelsen vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1.      at forslaget til byzonetilladelsen vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger med følgende tilføjelse,
 
2.      at bestemmelsen om støjafskærmende foranstaltninger suppleres med:
”Støjafskærmning skal placeres på egen grund med en udstrækning og højde, så de vejledende støjgrænser for virksomheder mod boligområder kan overholdes.      
Støjskærmen skal etableres som en vækstskærm og beplantes, så afskærmningen fremstår som en sammenhængende beplantning”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 24. februar 2016 (sag. nr. 4) at godkende projektbeskrivelse m.v. for GAME Streetmekka. Projektet går ud på at omdanne tidligere industribygninger til gadeidrætsfaciliteter. Viborg Kommune indgår i projektet sammen med gadeidrætsorganisationen GAME, Realdania, Trygfonden og Nordeafonden. 
 
Der har været afholdt en arkitektkonkurrence for omdannelsen af den tidligere Vestas-hal ved Nellikevej i Viborg til gadeidrætshus. Den 13. december 2016 blev vinderprojekt udpeget af projektgruppen.  
 
Der er den 19. februar 2015 meddelt byzonetilladelse til produktionsskole, samt administration og driftsafdeling i de tidligere Vestas-haller, denne erstattes med denne nye tilladelse. Lodsejer ønsker ikke længere mulighed for administration og driftsafdeling, derfor indgår kun produktionsskole i forslaget til en ny byzonetilladelse.
 
 
Inddragelse og høring
Ved en vedtagelse af forslaget til byzonetilladelsen udsendes den til offentlig høring i 2 uger, således at naboer og den øvrige offentlig har mulighed for at komme med bemærkninger til byzonetilladelsen.
 
 
Beskrivelse
Anvendelse
Byzonetilladelsen fastlægger anvendelsesmulighederne for ejendommen, som omfatter Marsk Stigsvej 2C – 2D og Nellikevej 2A- 2B i Viborg, se bilag 2. Ejendommen indeholder de to tidligere Vestas-haller. Den vestlige hal kan forsat anvendes til produktionsskole, mens den østlige hal og arealerne omkring kan anvendes til gadeidrætshus, motion og leg.
 
Adgangsforhold, parkering og Hærvejen
Adgang til produktionsskolen og GAME sker fra Nellikevej. Der gives mulighed for, at lastbiler med vareindlevering til produktionsskolen kan køre mellem hallerne til Gyldenrisvej. Der indrettes min. 32 parkeringspladser inkl. 2 handicapparkeringspladser. Parkeringspladserne placeres i den nordøstlige del af området ved Nellikevej, dog kan handicapparkeringspladser placeres nærmere bebyggelsen.  
På den vestlige del af grunden reserveres areal til hærvejsstien, således denne kan videreføres fra Marsk Stigsvej til Gyldenrisvej, se bilag 2.
 
Bebyggelsen
I overensstemmelse med den gældende byzonetilladelse kan den vestlige hal udvides til 3 etager, samt suppleres med en tilbygning i det nordvestlige hjørne samt en karnap i den vestlige facade.
 
Den østlige hal kan udvides til 3 etager, samt tilføres en ny facade i polycarbonat (kanalplast) med partier i glas og aluminium.
 
Miljø
Der gives mulighed for miljøklasse 3 inden for området, det betyder, at der kun må ske vareindlevering mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. For at beskytte naboer mod støj fra gadeidræt, herunder skateboarding, stilles der krav om, at der skal etableres støjafskærmende foranstaltninger, som sikre at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes. Der gives med byzonetilladelsen mulighed for placering af støjskærme i skel. Der er udført støjberegninger, som sandsynliggør, at støjgrænseværdierne kan overholdes. En del af skatearealerne placeres på overdækkede arealer, hvilket medvirker til at begrænse støjen. 
 
 
Alternativer
·         Forslaget godkendes uden ændringer
·         Forslaget godkendes med ændringer, som ikke kræver ny planproces. Dvs. uden at ændre væsentligt ved tilladelsens indhold/vilkår
·         Forslaget forkastes med den begrundelse, at tilladelsen (forslaget) ikke er i overensstemmelse med Byrådets ønsker.
 
 
Tidsperspektiv
Primo 2017 Forslag til byzonetilladelse sendes i offentlig høring.
Primo 2017 Endelig byzonetilladelse meddeles til ansøger. 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har bevilget 7.700.000 kr. til projektet. Byzonetilladelsen medfører ikke yderligere økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
En mindre del af ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 425 for det kommende plejecenter. Det drejer sig om den nuværende adgangsvej fra Marsk Stigsvej til ejendommen. Arealet, hvor de to haller og den fremtidige adgang er beliggende, er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Ejendommen anvendes i dag til erhvervsrelaterede undervisningsformål, men har ikke tidligere været anvendt til gadeidrætshus.
 
Da der er tale om et projekt for en enkelt ejendom i byzone, og da der i højere grad er tale om udvidet byggesagsbehandling end egentlig planlægning, kan projektet gennemføres med en byzonetilladelse jf. lov om frikommuner.
 
Tilladelsen vil kun omfatte den del af ejendommen, der ikke er omfattet af lokalplan nr. 425.
 
Servitutter
Ejendommen er omfattet af nogle servitutter, der blandt andet stiller krav om, at arealet alene må benyttes til industribebyggelse mm.
 
Servitutterne er oprettet af Viborg Byråd i forbindelse med daværende grundsalg i midten af 1960’erne, og Viborg Byråd er derfor påtaleberettiget. Servitutterne er ikke i overensstemmelse med den påtænkte etablering af produktionsskole og gadeidrætshus. Desuden er der tinglyst en servitut, som giver dispensation til opførsel af en vindmølle. Dispensationen udløb i 1983. Forvaltningen foreslår derfor, at servitutterne aflyses i forbindelse med byzonetilladelsen.
Bilag

Sagsid.: 16/51316
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1.       at udvalget drøfter, om det vil indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der tilføjes en særbestemmelse for rammeområde HALD.B1.01 om, at grunde ikke kan udstykkes mindre end 1.500 m2, i Kommuneplan 2017-2029, og at deklarationen for området ophæves, såfremt særbestemmelse indføjes i kommuneplanen, eller
 
2.       at forvaltningen fremover håndhæver deklarationen.
 
3.       at det drøftes, om der skal igangsættes en lokalplan for bevaring af egetræerne på Egeskovvej
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1.   at forvaltningen fremover håndhæver deklarationen, og
 
2.   at muligheder for bevaring af egetræerne på Egeskovvej afdækkes
 
Sagen forelægges udvalget igen på et kommende møde.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk udvalg besluttede på møde d. 2. november 2016 (sag nr. 6) at udsætte sagen.
 
Grundejerforeningen Hald Ege, Nonbo og Bækkelund anmoder med brev af 14. september 2016 (vedlagt i bilag 1) om, at der udarbejdes en lokalplan for område HALD.B1.01 – et udbygget boligområde i Hald Ege. Formålet med lokalplanen skal være at sikre, at grunde ikke udstykkes yderligere. Alternativt søges om, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvori mindste grundstørrelse hæves. Grundejerforeningen har den 19. december 2016 fremsendt supplerende bemærkninger, vedlagt som bilag 3.
 
Et oversigtskort er i bilag 2.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen foretog en partshøring om en aflysning af den gældende deklarationen i foråret 2016. Denne høring medførte en række indsigelser, der gik på følgende forhold:
 
·           Ændret beskatning ved udstykningsmulighed,
·           At udstykningen vil medføre en fortætning af området,
·           At udstykningen vil medføre en ændring af områdets karakter,
·           At flere byggerier vil give skader på vejareal,
·           At træerne vil blive fjernet, og medvirke til en ændring af området Hald Ege,
Da der således var en række indsigelser mod en aflysning af deklarationen i sin helhed, valgte forvaltningen at undlade aflysning.
 
Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med beboere fra området. På mødet orienterede forvaltningen om ovennævnte beslutning og baggrund herfor.
 
Beskrivelse
Hald Ege er karakteristisk ved at være et boligområde udbygget gennem mere end 70 år omkranset af skov og med karakteristiske store gamle egetræer langs især Egeskovvej og i parcelhushaverne og langs den nedlagte jernbanetracé Alhedestien, som benyttes som cykel- og gangsti.
 
Området er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Kommuneplanens generelle bestemmelser vedr. udstykning og bebyggelsesprocent gælder for området. Det betyder, at hvis det er muligt, vil enkelte matrikler kunne udstykkes/deles, så de bliver på minimum 700 m2.
 
For området er desuden tinglyst en deklaration fra 1937 til 1951, som påbyder, at grundene ikke må udstykkes mindre end 1.500 m2. Påtaleberettiget er Viborg Kommune. Der er ca. 101 grunde med den tinglyste deklaration. Deklarationen fra 1937 til 1951 er blevet fraveget i stor stil, da størstedelen af parcelhusgrundene er under 1.500 m2. Det er fortrinsvis det nordligste område indenfor boligområdet, der fortsat består af store grunde med store egetræer. Enkelte af disse grunde kan formodentlig deles, hvis eksisterende beboelse nedrives, så der kan skabes adgangsvej til en ”koteletgrund”. Det drejer sig om ca. 17 grunde.
 
Forvaltningen har fraveget denne deklaration senest ved en tilladelse i foråret 2016 om udstykning af en grund i 2 grunde på hver ca. 750 m2 på baggrund af kommuneplanens bestemmelser.
 
Forvaltningen vurderer, at områdets karakter som helhed er ”et almindeligt parcelhuskvarter” med varierende grundstørrelser, dog er den nordligste del af området karakteriseret ved at have store grunde.
 
Det er en mulighed at lave en særbestemmelse i kommuneplanen for rammeområdet om minimal grundstørrelse på f.eks. 1.500 m2 i lighed med andre områder i Viborg (f.eks. områder omkring Nørresø). Som følge af en sådan særbestemmelse kan deklarationen ophæves. Alternativt skal forvaltningen kunne håndhæve den gældende deklaration.
 
Det giver ikke så meget mening at udarbejde en lokalplan for et udbygget område alene med det formål at fastsætte en bestemmelse, som en allerede tinglyst deklaration påbyder. Til gengæld giver det heller ikke så meget mening at fastholde den tinglyste deklaration for hele området, når den er fraveget utallige gange.
 
For at fastholde områdets karakter med de gamle store egetræer kan det overvejes, at der udarbejdes en lokalplan alene for beskyttelsen af egetræerne langs Egeskovvej. Lokalplanen skal være en bevarende lokalplan, som udpeger de træer, der skal bevares.
 
Alternativer
Forvaltningen håndhæver den gældende deklaration.
 
Tidsperspektiv
-
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
Teknisk Udvalg drøftede på sidste møde muligheden for udlæg/byggemodning af kommunale bolig-byggegrunde i Løgstrup
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at sagen drøftes med henblik på evt. videre forløb
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1.   at der påbegyndes en aflysning af den sydøstligste del af lokalplan 20 med henblik på efterfølgende lokalplanlægning af del af rammeområde LØGS B4.01 nord for Hovedgaden og vest for Hjarbækvej
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg drøftede på sidste møde muligheden for udlæg/byggemodning af kommunale bolig-byggegrunde i Løgstrup              
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen vil på mødet fremlægge en redegørelse for udlagte boligbyggegrunde i Løgstrup. Et kortbilag er i bilag 1.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
-                                                                 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/22168
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. marts 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.      at programmet for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2.         at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.     at programmet for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan godkendes, og
 
2.     at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 26.11.2014, pkt. 6, udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Rødkærsbro. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 2,8 mio. kr. Projektets samlede budget er på 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Rødkærsbro og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Rødkærsbro. Programmet, som er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Rødkærsbro ved et stort borgermøde den 15. november 2016 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Rødkærsbro.
 
 
Beskrivelse
Målsætningen for områdefornyelsen er et stærkt ønske om at løfte Rødkærsbro, gøre byen til en mere attraktiv forstad til Viborg og skabe bro mellem den nordlige og sydlige bydel, der er adskilt af jernbanen. Områdefornyelsen skal give Rødkærsbro et kvalitetsløft, som gør byen til en endnu mere attraktiv tilflytningsby for boligsøgende familier. Derudover skal områdefornyelsen bidrage positivt til byens flygtningeintegration ved at skabe rammerne for nye sociale mødesteder, som opfordrer til samvær og aktivitet på tværs af aldersgrupper og etnisk identitet/tilhørsforhold. Områdefornyelsen skal med andre ord signalere, at Rødkærsbro er en by i udvikling, og som byder nye tilflyttere velkommen!
 
For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder:
 
1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.
1.1 Centrum, forskønnelse af gadeforløb
1.2 Lunden, renovering af eksisterende bypark
1.3 Æbleskoven og forbindelsen til hallen, aktivering af ny forbindelse
1.4 Sydbyen, aktivering af udearealer
 
2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler
2.1 Forskønnelse af eksisterende gavlmaleri
2.2 Digital formidlingsplatform for Rødkærsbro
 
3. Særlige trafikale foranstaltninger
3.1 Byporte og eksisterende fartchikaner
 
 
Alternativer
-        Godkende med mindre justeringer, der ikke ændrer væsentligt i programmets indhold.
-        At forkaste forslaget, og sende det tilbage til fornyet behandling i følgegruppen.
 
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endelig tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Programmets samlede budget er 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr. I budget for 2017 og overslagsårene 2018-21 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Rødkærsbro”, der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer indenfor byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Gennemførelsen af visse initiativer, som fx. indretning af ”området ved borgerhuset”, vil medføre aftale om nedrivning med nuværende ejer, kommunen. Endvidere vil gennemførelse af flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold. Når der forligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forlagt udvalget særskilt.
 
Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om godkendelse af Program for Områdefornyelse i Rødkærsbro.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.
Bilag

Sagsid.: 13/83811
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden den 1. marts 2017
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.    at programmet for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende
finansieringsplan godkendes.
 
2.    at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
med anmodning om endelig godkendelse
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende
finansieringsplan godkendes, og
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
med anmodning om endelig godkendelse
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 26.11.2014, pkt. 5, udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Viborg Baneby. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 6,71 mio. kr. Projektets samlede budget er på 20,13 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 13,42 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i samarbejde med Banebyforum og en følgegruppe fra Viborg Bibliotek udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Viborg Baneby, programmet er vedlagt som bilag 1.
 
Der er udarbejdet et program, som omfatter flere elementer/anlæg, end der er givet tilsagn om støtte til fra ministeriet. Det vurderes, at et samlet program for de kommende anlæg i Banebyen vil sikre en helhedsløsning for omdannelsen af området.
 
 
Beskrivelse
Målsætningen for områdefornyelsen i Viborg Baneby er at skabe et attraktivt byområde med blandede boliger, erhverv, offentlig- og privat service, som både fysisk og mentalt opleves som en integreret del af Viborg by.
 
Konkrete målsætninger:
-      at skabe nye boliger, nye erhvervsmuligheder og nye byfunktioner i bydelen
-      at skabe et tryggere bymiljø
-      at forbedre trafikforholdene, særligt for de bløde trafikanter
-      at skabe en bydel som har gode væresteder for unge og ældre
-      at skabe nye rekreative områder i bydelen – og gode stiforbindelser/bedre adgang til de eksisterende rekreative områder ved Søndersø
 
 
For at opfylde denne målsætning, har programmet 4 overordnede indsatsområder:
1.Hærvejen
1.1 Pladser, torve, opholdsarealer
1.2 Særlige trafikale foranstaltninger
1.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
2. Den Grønne Sti
2.1 Pladser, torve, opholdsarealer
2.2 Særlige trafikale foranstaltninger
2.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
3. Ny Absalonsvej
3.1 Særlige trafikale foranstaltninger
3.2 Pladser, torve, opholdsarealer
 
4. Biblioteksområdet
3.1 Pladser, torve, opholdsarealer
3.2 Særlige trafikale foranstaltninger
3.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan, hvoraf det fremgår, at den statslige refusion på 6,71 mio. kr. omhandler projekterne Den Grønne Sti og biblioteksområdet samt en mindre del på Hærvejen. Programmet for områdefornyelse indeholder dog også den øvrige del af Hærvejen og Ny Absalonsvej for at opfylde målsætningerne for områdefornyelsen og få en helhedsløsning for Viborg Baneby.
 
Alternativer
-        Godkende uden ændringer.
-        Godkende med mindre justeringer, der ikke ændrer væsentligt i programmets indhold.
-        At forkaste forslaget, og sende det tilbage til fornyet behandling i følgegruppen.
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endelig tilsagn om statsstøtte bliver der krav om at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da det, jf. ovenstående, kun er dele af programmets 4 hovedområder, der får statslig refusion, bliver finansieringen forskellig:
-      Punkterne 2 (Den Grønne Sti) og 4 (Biblioteksområdet) finansieres af 1/3 statslige midler og 2/3 er kommunale midler.
-      En mindre del af Punkt 1 (Hærvejen) finansieres af statslige midler mens den øvrige del finansieres af kommunale midler.
-      Punkt 3 (Ny Absalonsvej) er ren kommunal finansiering.
 
Finansieringen af de 4 hovedområder fremgår af programmets budget (side 25). Det samlede budget er 70 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 63,29 mio. kr. Kommunens egenfinansiering sker med midler, der allerede er afsat i budgettet til anlæg i Viborg Baneby.
 
Midler til områdefornyelsen kommer fra følgende konti:
Eksisterende konti
Eksisterende sum
Baneby – Den grønne sti
10.135.000 kr.
Baneby – Stibro fra den grønne sti til Søndersø
1.630.000 kr.
Baneby – Hærvejsruten
7.600.000 kr.
Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej
43.925.000 kr.
 
 
I alt
63.290.000 kr.
 
Det bemærkes, at i forhold til det nuværende udgiftsbudget vil den forventede statsrefusion på 6,71 mio. kr. blive anvendt til at forøge de budgetlagte bruttoudgifter, der herefter vil udgøre 70 mio. kr.  
 
Når Viborg Kommune har modtaget endeligt tilsagn fra ministeriet, vil de nødvendige bevillinger blive søgt i Byrådet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold bliver taget op.
Bilag

Sagsid.: 17/1486
Resume
Den årlige orientering om status for lokalplanlægningen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1.    at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Herunder den årlige orientering om status for lokalplanlægning i form af:
·         Gennemført lokalplanlægning
·         Igangværende lokalplanlægning
·         Lokalplanlægning under opstart
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gennemført planlægning
I 2016 er der vedtaget 19 planer, der fordeles med 12 lokalplaner og 7 tillæg til lokalplaner.
 
Oversigt over vedtagne lokalplaner fremgår af bilag 1.
 
Igangværende lokalplanlægning samt lokalplanlægning under opstart
Status for lokalplanlægning er pr. 6. januar 2017, at der er:
·         9 lokalplanforslag under endelig vedtagelse og offentliggørelse
·         3 planforslag på vej til politisk vedtagelse
·         8 planforslag, som er igangsat
·         2 sager i proces
·         ca. 25 potentielle lokalplanforslag under forhandling, tilpasning og afklaring
 
Oversigt over igangværende planlægning fremgår af bilag 2.
 
Lokalplanlægning, som er igangsat, omhandler planlægning, hvor der foreligger en ansøgning om et konkret projekt, der kræver lokalplanlægning.
 
Herudover er forvaltningen bekendt med et antal projekter/potentielle lokalplanforslag, der kan kræve, at der opstartes lokalplanlægning indenfor et års tid.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
-
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/20090
Resume
Viborg Kommune planlægger iværksættelsen af ny infrastruktur i Viborg Baneby. I den forbindelse forslås det, at der bevilliges og frigives midler til projektering og anlæg. Der er tale om at få frigivet midler fra investeringsoversigt 2017-2021
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018
 
2.  at rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017.
 
3.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til kontoen ’Baneby – Hærvejsruten’ med rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i 2017
 
4.  at rådighedsbeløbet på 7.600.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018,
 
2.  at rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017,
 
3.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til kontoen ’Baneby – Hærvejsruten’ med rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i 2017, og
 
4.  at rådighedsbeløbet på 7.600.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på mødet den 15. juni 2016 (sag nr. 24) fået forelagt en sag om frigivelse af midler til udførelse af bygherrerådgivning vedrørende EU-udbud på projektering af infrastruktur i Viborg Baneby.
 
Forvaltningen har i efteråret 2016 gennem et udbud valgt en bygherrerådgiver. Der er nu et EU-udbud på projektering under afvikling. Det forventes, at forvaltningen ultimo februar 2017 har udpeget det firma, som skal forestå den endelige projektering samt byggestyring af infrastrukturen i Viborg Baneby.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Private grundejere i området har tilkendegivet, at de ønsker at gå i gang med deres byggeprojekter, når den nye infrastruktur i Viborg Baneby er klar. Med henblik på at realisere dette, er det en nødvendighed at få projektet klar til et entreprenørudbud med prækvalifikation således, at anlægsarbejdet kan igangsættes fra sommeren 2017.
Udvælgelse af rådgiver til projektering forventes at ske på baggrund af tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige” med følgende vægtning
 
1.     Pris 50%                                       
2.     Organisation og kompetencer 30%                       
3.        Proces/opgaveløsning 20%                                
 
Tilbuddene evalueres i forvaltningen med hjælp fra Bygherrerådgiveren, og Teknisk Udvalg orienteres vinderen.
 
Entreprenøren til udførelsen af anlægsarbejdet forventes udvalgt på baggrund af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Der forventes indgået kontrakt med projekterende firma i februar 2017. Anlægsarbejdet vedrørende infrastrukturen, herunder Ny Absalonsvej, forventes udført fra medio 2017 og forventes først færdigt ultimo 2018. Efter Ny Absalonsvej er færdig, skal den nordlige del af Hærvejen udføres. Den sydlige del af Hævejen, ned forbi plejecenter Banebo skal være færdiganlagt inden marts 2018 og skal derfor startes op i efteråret 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den afledt drift for Hærvejen samt Ny Absalonsvej og nyt lyskryds på Indre Ringvej er estimeret til ca. 435.000 kr. Udgifterne til afledt drift vil blive medtaget i budgetlægning for 2018, som udarbejdes i 2017.
 
Grundet tidsperspektiverne er det nødvendigt at få frigjort midler, så der kan indgåes kontrakter i forbindelse med projektering og anlæggelse.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Jorderhvervelsen til Ny Absalonsvej er igangsat.


Bilag

Sagsid.: 17/1401
Resume
Forvaltningen har modtaget et ønske om etablering af fortov på Skårupvej mellem Diget og Rørdalshøj i Klejtrup.
 
Forvaltningen ønsker, at udvalget tager stilling til, om der skal etableres fortov på Skårupvej mellem Diget og Rørdalshøj i Klejtrup og i givet fald, hvordan udgiften til fortovet skal finansieres.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal etableres fortov på Skårupvej mellem Diget og Rørdalshøj i Klejtrup og i givet fald, hvordan det skal finansieres.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Forvaltningen har på mødet oplyst, at der er fejl i de angivne trafiktal grundet fejl i måling.
 
Tallene er følgende:
Årsdøgntrafik: Oplyst i punkt 9: 214 køretøjer. Det nymålte tal er 541 køretøjer
Gennemsnitshastighed: Oplyst i punkt 9: 40,9 km/t.. Det nymålte tal er 52 km/t
85% fraktilen: Oplyst i punkt 9: 56,5 km/t. Det nymålte tal er 62,9 km/t. (Den hastigheden, som 85% af køretøjerne kører under).
 
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1.   at der skal etableres fortov på Skårupvej mellem Diget og Rørdalshøj i Klejtrup finansieret via færdiggørelsesarbejder for byggemodningen begrundet i, at det er en del at en færdiggørelse af byggemodningen. Arbejdet laves når byggeriet er afsluttet.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 27. april 2016 (sag nr. 14), at ønsker om fortov blev forelagt udvalget, hvor der er tale om særlige trafiksikkerhedsmæssige forhold.
 
Forvaltningen har tidligere meddelt ansøgeren, at der ikke er afsat midler til etablering af nye fortove.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har modtaget et ønske fra mulige købere til Diget 2, Klejtrup, om etablering af fortov på Skårupvej mellem Diget og Rørdalshøj i Klejtrup. Ønsket begrundes i, at der på denne strækning ikke er anlagt et fortov som gående kan benytte, hvilket ikke er hensigtsmæssigt med trafikken på vejen. Ansøgningen fremgår af bilag 1 og oversigtskort af bilag 2.
 
Det eksisterende fortov slutter aktuelt ved Diget. Ansøgerne ønsker, at fortovet forlænges frem til Rørdalshøj, som følge af den kommunale byggemodning langs denne strækning. Strækningen er ca. 70 meter, og kørebane har en bredde på ca. 6 meter. Der er ikke registreret uheld på strækningen gennem de seneste 5 år.
 
Der er i 2016 foretaget en måling af trafikken på Skårupvej (umiddelbart vest for Rørdalshøj). Resultatet viser en årsdøgntrafik på 214, en gennemsnithastighed på 40,9 km/t og en 85%-fraktil på 56,5 km/t (hastigheden, som 85% af køretøjerne kører under). Trafikken på vejen er således ikke stor og hastigheden er fornuftig. Trafikken af fodgængere på denne strækning må forventes at være begrænset. Et fortov vil forbedre sikkerheden for både fodgængere og den kørende trafik, da trafikantarterne bliver adskilt.
 
På arealet, hvor der ønskes anlagt fortov, er der flere træer, samt en velkomstspylon, som umiddelbart ikke kan flyttes til en anden placering frem mod byskiltet. Det skyldes, at den vil reducere oversigten mod vest ved kørsel fra Rørdalshøj (byskiltet skal placeres inden for af hensyn til trafiksikkerheden og det placeres altid i færdselsretningen).
 
Forvaltningen har tidligere meddelt ansøgeren, at der ikke er afsat midler til etablering af nye fortove. Der er kun afsat midler til vedligeholdelse af eksisterende fortove.
 
Udvalget har tidligere besluttet, at ønsker om fortove kan forelægges udvalget, hvis der er tale om særlige trafiksikkerhedsmæssige forhold. Forvaltningen ønsker udvalgets stillingtagen til, om der her kan være en situation, hvor der skal etableres fortov. Hvis ønskes om etablering af fortov imødekommes, skal finansieringen samtidig afklares.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Overslagsmæssigt vurderes etablering af fortov på den ønskede strækning at beløbe sig til 110.000 kr. Omfatter etablering af kantsten og fliser, fjernelse af træer og velkomstspylon i depot eller anden placering. Udgiften kan evt. finansieres over de afsatte midler til renovering af fortove. Renoveringsbehovet på de eksisterende fortove er imidlertid stort på dette område.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/1261
Resume
 
Trafik- og Byggestyrelsen administrerer projekter, der kan forbedre den kollektive trafik og afprøve energieffektive transportformer. Næste ansøgningsfrist er 1. feb. 2017, hvor der kan søges om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområder.
 
Forvaltningen foreslår, at Kommunen sender to ansøgninger til denne pulje. Det ene projekt skal være til udvikling af lufthavnsbus og indgå i en forsøgsdrift i 2 år. Det anden projekt skal være støtte til et projekt, som skal afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den kollektive trafik i udvalgte landdistrikter.
 
Forslag til ansøgning vil blive eftersendt som et bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1.     at der søges om støtte til udvikling af en rute til lufthavnen og til driftsstøtte i 2 år.
2.        at der søges om støtte til at afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den kollektive trafik i udvalgte landdistrikter.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Der er forinden mødet udsendt et bilag 1 vedrørende sagens økonomi, som vedhæftes referatet. På denne baggrund indstiller direktøren, at sagen drøftes specielt i forhold til de økonomiske konsekvenser.
Indstillingen blev godkendt, idet sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på støtte fra udviklingspuljen. Der søges om en bevilling på 1,5 mio. kr. over 2 år med 750.000 pr. år.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Senest den 1. februar 2017 kan der via Trafik- og Byggestyrelsen ansøges om støtte til projekter, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderne. Kommunen har derfor mulighed for at søge støtte til projekter, som der arbejdes med i den igangværende trafikplanlægning for Viborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om en bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn i Karup og en bedre og måske helt anderledes betjening af de mindre landsbyer.
 
En ansøgning om støtte til bedre betjening af lufthavnen vil understøtte lufthavnens mål om en udvidelse og en fordobling af passagertallet til 250.000 i 2018, og det vil medvirke til at koble Viborg bedre sammen med "omverdenen".
 
Der tænkes søgt om støtte til følgende tiltag:
·           Udvikling af ruten mellem lufthavnen og Viborg (fastlæggelse af rute, køreplan mv., samarbejde med lufthavnen/andre aktører, markedsføring),
·           Drift i op til 2 år (f.eks. fra sommeren 2018)
·           Til opstartsomkostninger (hvis der eksempelvis ønskes indkøbt en miljøvenlig bus)
 
En ansøgning til et projekt omkring persontransport i landområderne (eller noget tilsvarende i landområderne) er oplagt, hvis der alligevel skal arbejdes videre med et nyt koncept. Puljen støtter både anskaffelse af landsbybusser og innovative tiltag, der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser.
 
De tænkes søgt om støtte til følgende tiltag:
·           Til at afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den kollektive trafik i udvalgte landdistrikter i forbindelse med afklaringen af den fremtidige kollektive transport i kommunens landområder.
·           Til forsøg med en landsbybus, som forbedrer betjeningen af flere landsbyer i et af landområderne og sikrer gode omstigningsmuligheder til de større regionalruter frem for direkte forbindelse til f.eks. Viborg. Det vil afklare, om det er en god måde at tænke fremtidens kollektive transport i landområderne
 
Alternativer
Andre forslag eller undlade at søge om midler.
 
Tidsperspektiv
Der ansøges om støtte fra og med køreplanskifte juni 2018.
Der skal være fremsendt en ansøgning til ministeriet senest den 1. februar 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet p.t.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 15/44113
Resume
Teknisk Udvalg har anmodet forvaltningen om at undersøge mulighederne for og perspektiverne i, at ændre metoden til bekæmpelse af ukrudt på faste belægninger inden for vejskel. I stedet for termisk bekæmpelse af ukrudt foreslås en punktsprøjtning med pesticider.
 
Udvalget besluttede på mødet den 2. september 2015 (sag nr. 7) at udsætte sagen med henblik på at få belyst de arealmæssige udstrækninger af arealer, der eventuelt skal fritages på grund af drikkevandsinteresser. Forvaltningen blev i samme forbindelse anmodet om at belyse konsekvenserne, herunder de økonomiske konsekvenser, af den nye vejlov.
 
Sagen kan nu genbehandles, idet de arealer, der eventuelt skal fritages for bekæmpelse med pesticider på grund af drikkevandsinteresser, er trukket ud, mens de arealer, der er kommet til som konsekvens af den nye vejlov, er lagt til.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorvidt et eller flere af scenarierne skal oversendes til høring i Klima- og Miljøudvalget, hvorefter sagen tages op på ny til endelig beslutning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1.   at scenarie 1 iværksættes
 
Martin Sanderhoff og Flemming Lund stemte imod beslutningen, idet de ønsker at fastholde scenarie 0. Martin Sanderhoff og Flemming Lund begærede sagen i Byrådet.
Sagsfremstilling
Historik
I Viborg Kommune er det tidligere besluttet at følge den aftale, der er indgået mellem KL og daværende regering om udfasning af sprøjtegifte. I 1998 indgik miljø- og energiministeren, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune således en frivillig aftale om udfasning af pesticider på offentlige arealer. Undersøgelser viser, at aftalen har været en stor succes. I 2006 var forbruget nede på ca. 5 tons aktivt stof på de offentlige arealer, mod ca. 29 tons aktivt stof i 1998. I 2013 var forbruget faldet yderligere til 2,3 tons. I Viborg Kommune var forbruget af aktivt stof i 2013 på 11 kg og er fortrinsvis anvendt til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter.
 
Der blev i 2007 efter kommunalreformen indgået en ny aftale mellem Miljøministeriet, KL og Danske Regioner. Denne aftale fokuserer på en fortsat udfasning på de områder, hvor der stadig er et stort pesticidforbrug.
 
Samlet set udgør det offentliges forbrug af pesticider en meget lille del – under en promille - af det samlede pesticidforbrug i Danmark.
 
Dette forslag omhandler ”punktsprøjtning” af den enkelte ukrudtsplante, hvorved forbruget af pesticider i forhold til en ”bredsprøjtningens” minimeres ganske væsentligt. Det forventede forbrug af pesticider fremgår af bilag 1 for scenarier I og II, der præsenteres nedenfor.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Sagen omhandler tre scenarier med hver sin økonomiske konsekvens samt et alternativ, som på sigt måske kan tages i anvendelse.
 
·           Scenarie 0 omhandler en uændret termisk behandling med gasbrænding
·           Scenarie I omhandler en ukrudtsbehandling med ”fedtsyre” på arealer udenfor drikkevandsinteresse
·           Scenarie II omhandler en ukrudtsbehandling med ”glyphosat” (Roundup eller tilsvarende) af arealer uden for drikkevandsinteresse
 
Ved at sammenholde arealer med drikkevandsinteresserne med de arealer der ukrudtsbekæmpes efter, viser resultatet, at arealer, som bærer 32 % af omkostningerne ved ukrudtsbekæmpelse, er omfattet af drikkevandsinteresse. De resterende arealer er ikke omfattet af drikkevandsinteresser. Bekæmpelsesmetoden på arealer omfattet af drikkevandsinteressen vil uændret være termisk i alle scenarier.
 
Som konsekvens af den ny vejlov har Kommunen overtaget yderligere ca. 36 km. fortov og ca. 13 km. sti. Det er forudsat, at al fortov og 75 % af de ”nye” stier ukrudtsbekæmpes. Når andelen af stier, som skal ukrudtsbekæmpes, er sat til ”kun” 75 %, så er forklaringen, at det antages, at 25 % af stierne er belagt med asfalt, der som sådan ikke kræver ukrudtsbekæmpelse.
 
Tabel 1 nedenfor viser, at der som konsekvens af den ny vejlov vil være stigende omkostninger til bekæmpelse af ukrudt på 325.000 kr. årligt, hvis nuværende metode med brænding af ukrudt fastholdes.
 
Tabellen viser endvidere, hvor stor en andel der er omfattet af drikkevandsinteresse og henholdsvis ikke omfattet.
 
  
Tabel 1 – Ændring i mængder i forhold til tidligere
Omkostning
Behov for ukrudtsbekæmpelse i 2016 niveau
1.279.000
Tilgang af stier og fortove (omkostningsforøgelse)
325.000
Behov for ukrudtsbekæmpelse efter tilgang (ny vejlov)
1.604.000
Omkostning til renhold af arealer som ”konflikter” med drikkevandsinteresse - udgør 32 % jfr. ovenfor
520.000
Omkostningsandel der foreslås renholdt med pesticider -68%
1.084.000
 
Scenarie 0 – uændret termisk bekæmpelse med gasbrænding
Fortsat termisk bekæmpelse medfører en omkostningsforøgelse på grund af de øgede mængder, der følger som en konsekvens af den nye vejlov. Der vil endvidere forekomme en øget udledning af CO2.
 
Scenarie I – punktsprøjtesystem med Ultima Proff (fedtsyre + maleinhydrazid)
Bekæmpelse med ”fedtsyre” forventes kun at kræve sprøjtninger 3 gange årligt. Det betyder, at der bliver mindre kørsel og kun gasbrænding på arealer over drikkevandsinteresser. Udledning af CO2 bliver derfor væsentlig mindre. Fedtsyren, der foreslås anvendt, har betegnelsen Ultima Proff, er godkendt af Miljøstyrelsen til formålet. Der er udviklet en sprøjte, som kun reagerer med et ”pust” (punktsprøjt) på grønne blade, når sprøjten føres over et areal med forekomst af ukrudt. Forbruget af fedtsyre er derfor meget nedsat, ligesom det kun anvendes over faste belægninger.
 
Risici ved anvendelse af midlet vurderes som meget lille. Sandsynligheden for nedsivning til grundvandet er minimal, da der er tale om punktsprøjtning på faste belægninger, hvor sprøjtemidlet optages i planten. Dette sammenholdes med en meget kort nedbrydningstid for midlet. Der forventes økonomiske fordele ved at realisere forslaget, da der er lange frekvenser imellem de krævede sprøjtninger, ligesom der med punktsprøjtesystemet vil være en højere ”arbejdstakt” end med gasbrænding. En traktor med punktsprøjtesystem kan køre 7-8 km/t. mod 3-4 km/t. for en traktor med gasbrænder.
 
Scenarie II – sprøjtesystem med Glyphosat (eks. Roundup)
Med anvendelse af Glyphosat forventes kun sprøjtninger 2 gange årligt. Metoden vil have samme fordele som beskrevet under Scenarie I. Sprøjtningerne vil blot slå kraftigere igennem. Glyposat er samtidig billigere i anvendelse (stækker længere pr. ltr.) på grund af blandingsforholdet med vand til sammenligning med Ulitma Proff’s blandingsforhold. Stoffet Glyphosat er observeret i 6,4 % af alle GEUS´ overvågningboringer. Sammenholdes dette med, at nedbrydningen af pesticider er væsentlig mindre under befæstede arealer sammenlignet med landbrugsjord, vurderes det, at der er risiko for påvirkning af grundvandet. Da der er tale om punktsprøjtning direkte på planten, vurderes risikoen dog som lille.
De økonomiske fordele og reduktionen af udledning af CO2 vil således være størst ved at implementere scenarie II.
Kvalitet i ukrudtsbekæmpelsen
Forvaltningen har konstateret, at kvalitetskravene til renholdelse er presset i gunstige vækstsæsoner, efter 6 årlige brændinger af ukrudt.
 
Scenarie II forventes at give det bedste resultat og det bedste helhedsindtryk af ukrudtsbekæmpelsen på de behandlede arealer.
 
Udledning af CO2
Der redegøres nærmere for udledning af CO2 i bilag 1.
 
 
Miljøstyrelsens anbefaling
Fedtsyrer + maleinhydrazid (eks. Ultima Proff) kontra Glyphosat (eks. Roundup)
 
Miljøstyrelsen anbefaler anvendelse af fedtsyrer + maleinhydrazid før anvendelse af glyphosat. Det forklares med, at den såkaldte ”halveringstid” er noget kortere på fedtsyrer og maleinhrazid end på glyphosat. Halveringstiden er udtryk for, hvor hurtigt et stof nedbrydes. Når stoffet er nedbrudt, vil det ikke længere udgøre en mulig risiko for udvaskning til grundvandet eller kunne udgøre utilsigtede effekter på dyr eller planter. Fedtsyrer nedbrydes hurtigt og er nedbrudt til kun 10 % på kun 10 dage. Glyphosat nedbrydes ca. 14 – 15 gange langsommere end fedtsyrer.
 
Udvikling i brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse
Forvaltningen er bekendt med, at der er en bevægelse i retning af, at flere kommuner overgår til brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse.
 
Alternativer
På længere sigt kan der vise sig en alternativ metode, som omhandler bekæmpelse med hedt vand (hvilket også betegnes som en termisk bekæmpelse). Metoden anvendes i dag i få kommuner. Investeringen i materiel er stor, og erfaringerne er endnu få. Alternativet vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være attraktiv.
 
Vandet opvarmes til 98o ved hjælp af et ”oliefyr”. Der vil således også være udledning af CO2 afhængig af hvor tæt ukrudtet står. Vandforbrug beskrives højt, hvor ukrudt stå tæt.
 
Arbejdstakten med redskabet beskrives som langsom, og der vil stadig være behov for mange årlige behandlinger, idet der er tale om en termisk behandling.
 
Forskellen på den termiske behandling og behandling med pesticider beskrives ved, at den termiske behandling er koncentreret om den grønne del af planten og hæmmer væksten, mens pesticidet optages i selve planten og dræber den.
 
Der vil således ikke være et økonomisk aspekt i alternativet netop nu, da det er en hurtigere arbejdstakt og et nedsat antal behandlinger, som giver besparelsen.
 
Anskaffelsesprisen på en til en traktor med en påmonteret varmvandssprøjte beløber sig til ca. 2,0 mio kr. Varmtvandsprøjten kan dog monteres på en traktor som allerede er indkøbt til maskinparken, men kun anvendes til glatførebekæmpelse om vinteren. Det kan reducere anskaffelsen til ca. 1,6 mio. kr.
 
En traktor med påmonteret varmvandssprøjte vejer ca. 3,0 ton, hvilket er kun lidt mere end en traktor med brænder. Vægten udgør således en mærkbar belastning af fortovene. En traktor påmonteret en sprøjte til pesticider vejer mindre.
 
Tidsperspektiv
Ukrudtsbekæmpelsen påbegyndes årligt i april måned. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at tage en ny metode i brug fra sæsonens begyndelse både af hensyn til bemanding og af hensyn til bedømmelse af effekten.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ved at vælge scenarie 0 vil der blive en omkostningsforøgelse på 325.000 kr. årligt på ukrudtsbekæmpelse i henhold til det tilbud Park- og Vejservice gav på drift af vej- og parkopgaverne.
 
Muligheder for at begrænse eller udligne omkostningsforøgelsen
Der skal anskaffes en ny sprøjte med punktsprøjtesystem. Anskaffelsesprisen vil beløbe sig til ca. 300.000 kr. Anskaffelsesprisen er indregnet i posten på besparelse af mandskab og maskiner.
 
I Park- og Vejservice er der anvendt ca 1,5 årsværk på ukrudtsbekæmpelse. Indsatsen vil kunne sænkes med henholdsvis ca. 0,6 årsværk ved anvendelse af scenarie 1: fedtsyre (Ultima Proff) og ca. 0,8 årsværk ved scenarie II: anvendelse af glyphosat.
 
Besparelse (+)
Omkstningsforøgelser (-)
Senarie I
Fedtsyrer
Senarie II
Glyphosat
Mandskab og maskiner
339.000 kr.
424.000 kr.
Anslået reduktion i besparelse p.g.a. opretholdelse af to metoder og derved kørsel til mindre opgaver
-125.000 kr.
-99.000 kr.
Forventet besparelse efter reduktion
214.000 kr.
325.000 kr.
Tilgang af stier og fortove som konsekvens af ny vejlov (mængdeforøgelse)
-325.000 kr.
-325.000 kr.
Omkostningsforøgelse som konsekvens af ny vejlov og fuld indfasning af ny bekæmpelsesmetode (efter 2 år)
-111.000 kr.
0 kr.
 
Besparelsen fremkommer ved, at antal årlige ukrudtsbekæmpelser sænkes og at arbejdstakten øges med punktsprøjtesystem. Der er indlagt en reduktion i besparelsen i forhold til sagen af 2. september 2015. Det skyldes, at der bliver en del omkostningskrævende kørsel til mindre opgaver ved at dele bekæmpelse af ukrudt mellem to bekæmpelsesmetoder (termisk bekæmpelse og punktsprøjtning med pesticider). Der er endvidere tillagt mængder som følge af ny vejlov. Disse nye mængder vil således være udgiftsneutrale, hvis scenarie II vælges og når metoden er fuld indfaset. Hvis scenarie I vælges vil der være en årlig omkostningsforøgelse på 111.000 kr., når metoden er fuld indfaset.
 
Indfasning af besparelser
Det forventes at besparelsen vil slå igennem trinvis på grund af udfordringer med indkøring af nyt materiel og læring af nye metoder. Det forventes at op til 50 % af besparelsen nås det første drifts år, og fuld besparelse det andet år.
 
Hvis scenarie II vælges, vil der kun være tale om en omkostningsforøgelse indtil fuld indfasning af metoden har fundet sted.
                          
Evt. anskaffelse af alternativet
Der er ikke midler indenfor det eksisterende budget til anskaffelse af varmvandssprøjten. Hvis alternativet vælges, må det derfor indgå i budgetlægningen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommune har vedtaget en række indsatsplaner, der skal beskytte den nuværende og fremtidige grundvands- og drikkevandsressource. Indsatsplanerne udarbejdes dels i Områder med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD) og inden for Indvindingsoplande (IVO) til de almene vandværker som ligger uden for OSD.
 
Der står angivet i indsatsplanens retningslinjer at: ”Der ikke må anvendes pesticider i OSD og indvindingsoplande på arealer ejet af vandværkerne eller offentligt ejede arealer”. Der fremgår flere oplysninger om grundvandsbeskyttelse af bilag 2.
Bilag

Sagsid.: 17/2523
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. om den eksisterende elevator skal renoveres, udskiftes til en ny elevator eller udskiftes til en ny og større elevator
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg – afhængig af valg af løsning – evt. indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
 
4. at opgaven udbydes i offentlig licitation i totalentreprise.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at undersøge både mulighed for udskiftning af eksisterende elevator til elevator i samme størrelse samt muligheden for udskiftning af eksisterende elevator til en ny og større elevator
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016, og
 
4. at opgave med større elevator udbydes i offentlig licitation i totalentreprise, og at der indhentes tilbud til opgave med ny elevator i samme størrelse.
Sagsfremstilling
Historik
Den eksisterende elevator blev etableret samtidig med opførelse af terminalbygningen i 1996, og der er ikke foretaget større renoveringer eller istandsættelsesarbejder af elevatoren siden. I 2009 blev elevatortårne renoveret og den udvendige pladebeklædning blev udskiftet.
 
Efter ibrugtagning af perronbroen er elevatoren blevet hårdere belastet, idet mange gangbesværede, cyklister og kørestolsbrugere, som tidligere benyttede rampen, nu i stedet benytter elevatoren. Den forøgede drift har vist, at det vil være ønskelig at udskifte den 20 år gamle elevatoren.

Inddragelse og høring
Problematikken har været drøftet med Handicaprådet, der bl.a. har påpeget, at den nuværende elevator ikke muliggør en anvendelse for alle personer, der anvender elscooter.
 
Beskrivelse
Den eksisterende elevatorstol har et gulvareal på 1,1 x 1,4 meter, hvilket vurderes til at være et absolut minimumsmål for en elevator til det pågældende formål. TSI-kravene (baseret på EU"s norm for tilgængelighed) til elevatorer er, at gulvarealet skal være på 1,4 x 2,2 meter.
 
Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt TSI-kravene nødvendigvis skal opfyldes ved en fornyelse af elevatoren, men uanset om kravene skal opfyldes eller ej, vil det forøge brugsværdien væsentlig for borgerne, hvis der etableres en større elevatorstol.
 
En udskiftning af elevatoren til en ny og større model vil betyde, at det eksisterende elevatortårn og –grube skal fjernes, og ny grube og tårn etableres. Det vil også være nødvendigt med en mere eller mindre indgribende ombygning af terminalbygningen– afhængig af elevatorens størrelse.
 
Ifølge Viborg Kommunes udbuds- og Indkøbspolitik skal byggeopgaver med en værdi på over 1 mio. kr. udbydes i offentlig licitation i fagentreprise. I den konkrete opgave er der så tæt konstruktionsmæssig samspil mellem tårn og elevator, at det være hensigtsmæssig at udbyde opgaven samlet i offentlig udbud i totalentreprise. Totalentreprisemodellen vil desuden have den klare fordel, at byggeperiodens længde vil kunne indgå som et konkurrenceparameter.
 
Der skal i byggeperioden etableres en eller anden form for midlertidig personlift i tilknytning til perronbroen. Alt andet lige vil mulighederne for at gøre byggeperioden så kort som mulig – og dermed også reducere perioden med den midlertidige personlift mest mulig –være større ved en totalentreprisemodel end ved et traditionelt udbud i fagentreprise.
 
Alternativer
Afhængig af om Trafikstyrelsen vil stille krav til elevatorstolens størrelse, kan man eventuelt nøjes med at udskifte elevatoren inden for de eksisterende fysiske rammer. Derved kan eksisterende elevatortårn og elevatorgrube bevares uændret, men til gengælde tilfører man ikke elevatoren større brugsværdi.
 
En udskiftning af elevatoren inden for eksisterende rammer vil overslagsmæssig kunne gennemføres for mellem 400.000 og 600.000 kr.
 
Som alternativ til en fornyelse af elevatoren kan den eksisterende elevator renoveres. Ved en renovering bevarer man den eksisterende elevatorstol i den nuværende form, men overflader, automatik, pumpe og cylinder renoveres eller fornyes.
 
En renovering vil overslagsmæssig beløbe sig til mellem 250.000 og 300.000 kr. og udgiften vil kunne afholdes af vedligeholdelsespuljen for bygninger.


Tidsperspektiv
Et offentligt udbud i totalentreprise vil kunne forventes gennemført i løbet af foråret således, at en ny elevator forventes at kunne ibrugtages i løbet af sommeren/sensommeren 2017, med forbehold for overordnede myndigheders godkendelse og projektets kompleksitet, når nærmere detailprojektering er gennemført.

Økonomiske forhold og konsekvenser
En ny og større elevator vil overslagsmæssigt kunne etableres for omkring 1.700.000 kr. afhængig af elevatorstørrelse og behovet for indgribende arbejder i terminalbygningen.
Fornyelsen foreslås finansieret som vist i tabel 1 nedenfor.
 
Tabel 1. Finansiering
Udvalg
Politikområde
Konto
Beløb i kr.
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Facility Management
Pulje til planlagt vedligeholdelse (drift)
300.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby (anlæg)
1.000.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Ensretning af Ll. Sct. Hans Gade (anlæg)
400.000
I alt
 
 
1.700.000
 
Driftsudgifterne til en ny og større elevator anslås til at være på niveau med eller mindre end driftsudgifterne til den nuværende elevator.

Juridiske og planmæssige forhold
Elevatorudskiftningen vil ikke være i modstrid med gældende planforhold.


Sagsid.: 15/64397
Resume
Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 (sag nr. 22) at meddele afslag til en tilbygning i yderligere 2 etager med altaner og tagterrasse. Udvalget fandt, at der kunne arbejdes videre med et reduceret projekt. Det nye projekt har været i partshøring, og der er fortsat indsigelser, idet der fortsat er tale om overskridelser af såvel kommuneplanen og bygningsreglementet, for bygningshøjden og bebyggelsesprocenten.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal gives tilladelse til det ansøgte projekt på Spidstoftvej 2, 8800 Viborg
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1.   at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt på Spidstoftvej 2, 8800 Viborg
Sagsfremstilling
Historik
Forvaltningen har modtaget en ny ansøgning fra Rådgivningsfirmaet Bjerre Tegn og Byg om at tilbygge Spidstoftvej 2, 8800 Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag 1. Det nye projekt fremgår af bilag 2 og 3.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 (sag nr. 22) at meddele tilladelse til udnyttelse af det eksisterende spidsloft på Spidstoftvej 2, 8800 Viborg – og samtidig meddele afslag til en tilbygning i yderligere 2 etager med altaner og tagterrasse.
 
Udvalget fandt, at der kunne arbejdes videre med et projekt, hvor tilbygningen bliver reduceret, så ejendommen fremstår i 2 etager med udnyttet tagetage i samme stil som eksisterende tag, og hvor bygningshøjden overholder det skrå højdegrænseplan. Etableringen af tagterrasser og altanerne skulle placeres min. 2,5 meter fra naboskel, og evt. kviste skulle placeres mod Gl. Skivevej.
 
Inddragelse og høring
Det nye projekt har været i partshøring, og der er indkommet 2 bemærkninger imod det ansøgte.
1.    Ejer af Spidstoftvej 3, 8800 Viborg
2.    Ejer af Gl. Skivevej 27, 8800 Viborg
 
Bemærkning nr. 1, hæfter sig særligt ved:
·         at den eksisterende bebyggelsesprocent er over kommuneplanens grænse for området, og en tilladelse vil medvirke til at bebyggelsesprocenten vil være 3,3 gange grænseværdien,
·         at hensigten med kommuneplanrammen for området er at bevare områdets karakter af boligområde med begrænsning i etageantal, bygningshøjde og størrelse på byggerierne,
·         at det ikke er hensigtsmæssigt med etagebyggeri i et parcelhuskvarter, hvilket kommuneplanen også tilsiger, og at der ikke er tilsvarende bebyggelse i området,
·         at den ansøgte tilbygning vil gøre ejendommen mere dominerende og medvirke til væsentlige gener for de omkringliggende naboejendomme, som øget indkig og skyggegener, idet terrasse og hus vender, som det gør,
·         at hvis der fortsat skal være troværdighed i og tillid til Viborg Kommunes kommune- og lokalplaner, bør det ansøgte ikke godkendes.
 
Bemærkning nr. 2, hæfter sig særligt ved:
·         at bygningshøjden og bebyggelsesprocenten langt overstiger de værdier, der fremgår af BR15, ligesom kommuneplanen ikke giver mulighed for etageboligbebyggelse,
·         at bygningshøjden på 15,70 – 16 meter med en fravigelse på op til 7,5 meter fra BR15 vil give væsentlige indbliksgener, idet der herved er mulighed for direkte indkig i haven,
·         at ejendommen allerede på nuværende tidspunkt væsentligt overstiger bebyggelsesprocenten for områdets øvrige anvendelse. En forøgelse til 130% falder således langt uden for rammer af BR15, og ejendommen vil i højere grad skille sig ud. Afvigelsen er på 95%.
·         at tilbygningen vil kunne medføre, at lysforholdene på Gl. Skivevej 27 vil blive væsentligt forringet, og ejendommen vil dermed ligge i skygge det meste af dagen,
·         at ejendommen Gl. Skivevej 27, som følge af generne, vil falde voldsomt i værdi,
·         at hensynene til BR15 og kommuneplanen gør, at der ikke ses at være grundlag for at meddele dispensation herfra, da dette kun kan ske, når det er foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for bestemmelserne i BR15,
·         at mange p-pladser samt det at byggeriet opfylder kravene til opholdsarealer på ingen måde kan opveje at byggeriet ikke opfylder kommuneplanens bestemmelser og BR15. Herunder at p-pladser og opholdsareal ikke ændre på en så voldsom stor tilbygning forringer lysforholdene og at privatlivet krænkes,
·         at den nye ændret ansøgning ikke tilgodeser de omkringliggende naboejendomme,
 
Bemærkningerne fremgår i deres helhed af bilag 4 og 5.
 
Ansøger har haft mulighed for at se de indkomne indsigelser fra partshøringen og komme med sine bemærkninger til indsigelserne. Ansøgers bemærkninger hæfter sig især ved, at projektet er tilpasset på bedste vis, så det er i tråd med den politiske tilbagemelding tidligere modtaget.
 
·         ”Projektet er tilpasset til maks. 1 etage, med udnyttet tagetage på eksisterende bebyggelse i 1 etage (dvs. i alt 2½ etage).
·         Der etableres ikke nye altaner, udover den eksisterende altan som er der i dag.
·         Kvistene er placeret mod Gl. Skivevej. Der monteres 2 ovenlysvinduer mod Spidstoftvej, hvilket ikke forventes at kunne give indbliksgener.
·         Alle kravene i kommuneplanen med hensyn til parkering og opholdsarealer overholdes, og højden i forhold til eksisterende forhold øges ikke.
·         Bygningen har hele tiden været uden for kommuneplanens bestemmelser for både højde, udnyttelse, bebyggelsesprocenten m.v. Vi ønsker, at bygningen kommer til at præsentere sig pænt, og vi kan være så tro mod den oprindelige stil som muligt.
 
Ansøgers bemærkninger fremgår i sin helhed af bilag 6.
 
Beskrivelse
I det nye projekt er etageantallet for sidebygningen reduceret fra i alt 3 etager til 2 etager med udnyttet tagetage. Kvistene i taget er placeret mod Gl. Skivevej, og der etableres ikke yderligere tagterrasser og altaner, ud over den eksisterende tagterrasse som bibeholdes i et begrænset omfang. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 2 og 3.
 
Projektet medfører, at hele ejendommen bliver i 2 etager med udnyttet tagetage og får en samlet bebyggelsesprocent på 130%. Sidebygningens højde øges fra ca. 5 meter til ca. 16 meter, svarende til den eksisterende tagryg på hovedhuset.
 
Områdets karakter
Etageejendommen er beliggende i et ældre etableret boligområde bestående overvejende af enfamiliehuse på varierende grundstørrelser. Karakteren af området er åbent og med én bolig pr. grund.
 
Naboejendommen på Gl. Skivevej 27 er en bestående etageejendom opført mellem 1919 og 1925. Ejendommen er oprindelig opført med 2 etager, med taghældning – og har en bebyggelsesprocent på ca. 57%, med en placering på ca. 10 m til Spidstoftvej 2.
 
Forvaltningens vurdering
Ansøgningen om tilbygningen af etageejendommen er blevet ændret i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs tilkendegivelse om at reducere etageantallet, og bearbejde projektet med henblik på at reducere indbliksgener for de omkringliggende ejendomme. Det skal bemærkes, at sidebygningens højde vil blive væsentlig højere, idet den øges fra 9,75 meter i den tidligere ansøgning, til 16,00 meter i den nye ændret ansøgning.
 
Hensigten med Teknisk Udvalgs tilkendegivelse var dels at muliggøre en forskønnelse af bygningen, men også at imødekomme bemærkninger fra de omkringboende.
 
Forvaltningen kan konstatere, at projektet er tilrettet efter Teknisk Udvalgs tilkendegivelse og der efter partshøringen om det nye projekt igen er modtaget indsigelser i forhold til de afvigelser fra kommenplanens rammer og bygningsreglementets bestemmelser i forhold til højde og bebyggelsesprocent.
 
Alternativer
1.    Godkende det ansøgte projekt.
2.    Godkende det ansøgte projekt, med ændringer.
3.    Meddele afslag.
 
Tidsperspektiv
Ingen
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ingen
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, og det er derfor Bygningsreglementets bestemmelser, som regulerer opførelsen af ny bebyggelse i området under hensyntagen til kommuneplanrammen for området.
 
I henhold til planlovens §12 skal kommunen i behandlingen af byggesagen virke for kommuneplanens gennemførelse.
 
Kommuneplanen
Ejendommen er omfattet af en ramme i kommuneplanen, VIBNV.B4.03, der fastlægger anvendelsen til blandet boligområde til åben-lav og tæt-lav, med en byggehøjde på max. 8,5 meter i maks. 2 etager, og en bebyggelsesprocent på 30% for enfamiliehuse, og 40% for øvrige anvendelser.
 
Udvidelsen af etageejendommen medvirker til et ændret krav til parkering og opholdsarealer. I henhold til Viborg Kommunes parkeringsnorm og kommuneplanen kan byggeriet opfylde kravene på min. 5 p-pladser, og min. 10% fælles opholdsareal til ejendommens beboer og brugere.

Bygningsreglementet 2015
Bygningen er ikke inden for byggeretten i Bygningsreglementet, idet der er tale om en etageejendom, og der skal derfor foretages en helhedsvurdering af byggearbejdet, hvor bl.a. følgende skal indgå i bedømmelsen:
·           Bebyggelsens samlede omfang,
·           Bebyggelsen sædvanlighed for området, eller det der tilstræbes i området,
·           At der sikres tilfredsstillende lysforhold og sikres mod væsentlige indbliksgener,
·           Tilfredsstillende friarealer,
·           Tilfredsstillende parkeringsarealer, og adgangsveje.
Bilag

Sagsid.: 17/886
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Intet
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 16/2528
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknik Udvalg tog mødelisten til efterretning.
 
Listen påføres infomøde om Baneby den 2. februar 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 13/99220
Sagsfremstilling
Klager på vej til klagenævn
Til orientering har JAFI´s advokat påklaget Viborg Kommunes påbud om ophør af detailhandel fra adressen Lundborgvej 2 A til Natur- og Miljøklagenævnet jf. vedhæftede bilag.
 
Sagen blev senest behandlet på Byrådets møde den 21. december 2016 (sag nr. 6)

 
Temadag for TU den 14. marts 2017
Jf. mødelisten er der planlagt ”Temadag for TU” den 14. marts 2017. Der er ikke aftalt specifikke emner eller temaer for dagen. Et forslag kunne være et bredt tema omkring ”Parkering i Viborg Midtby” med afsæt i den analyse om betalt parkering, som udarbejdes over de næste måneder jf. beslutningen på sidste møde i udvalget. Ud over betalt parkering kunne temaet være ”fremtidig parkering i Midtbyen” med fokus på, hvordan vi sikre de nødvendige P-pladser for byens udvikling og handel mv. Andre eller supplerende ønsker fra udvalget er velkommen.
 
Henset til sammenhængen til analysen vedrørende betalt parkering anbefales, at temadagen flyttes til ca. medio maj 2017.
 
Følgende alternative datoer kunne være en mulighed, idet det skal bemærkes, at datoerne skal koordineres med evt. temamøde i Klima- og Miljøudvalget:
8. – 11. maj 2017
18. maj 2017
6. juni 2017
 
 
Rammeudbud for asfaltarbejder
I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning på møde den 30. november 2016 (sag nr. 19) om nyt rammeudbud af asfaltarbejder blev indstillingen godkendt med følgende tilføjelse, udbud laves med to optioner: 2 årigt udbud med option på yderligere 2 år og 4 årigt udbud. 
 
Med ovennævnte beslutning, er der i henhold til udbudsloven tale om sideordnede tilbud, hvor ordregiver (kommunen) på forhånd skal oplyse om kriterier for tildeling og evalueringsmetode. Da dette kan blive forholdsvis kompleks og indsatsen forholdsvis stor i forhold til den ønskede gevinst, foreslår Direktøren for Teknik og Miljø, at der alene udbydes rammeaftale på 2 år og med option på yderligere 2 år. Dette giver desuden kommunen mulighed for dels at forlænge rammeaftalen til 4 år eller at ophøre aftalen efter 2 år alt afhængig af prisniveauet eller ønske om anden disponering.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Udvalgsformand Johannes F. Vesterby spurgte til tidsplan for planlægning for byggemodning i Kølvrå og Skelhøje. Udvalget orienteres efterfølgende