You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 24. april 2017 kl. 08:30

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/70030
Resume
 
Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af forslag til lokalplan nr. 426 og 426A for et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg. Høringssvarene handler især om en mindre justering af anvendelsesbestemmelsen, vejanlæg og redaktionelle rettelser.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 8 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at bilag 9 den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 8 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at bilag 9 den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget har den 13. marts 2013 (sag nr. 13) igangsat planlægningen for udvidelsen af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg.
 
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 21-12-2016
Byrådet besluttede den 21.december 2016 (sag nr. 26) at fremlægge forslag til:
-     Lokalplan nr. 426 for en udvidelse af et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg
-     Lokalplan nr. 426A for et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg (som er et midlertidigt lokalplantillæg til lokalplan 396 og 426)
-     Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025
med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2017.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag 2-5.
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Nedenstående planforslag har alle været i offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2017.
-     Forslag til lokalplan nr. 426 for en udvidelse af et butiksområde, Holstebrovej, Viborg,
-     Forslag til lokalplan nr. 426A: Tillæg til lokalplan 396 og 426 for et butiksområde og for en udvidelse af et butiksområde, Holstebrovej, Viborg samt
-        Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport
 
Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslagene, som er oplistet i bilag 6. Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
 
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet 2 lokalplaner for at adskille de midlertidige ændringer fra de permanente ændringer.
 
Midlertidige ændringer
Frikommuneforsøget, og planlægningen som følge heraf, afsluttes den 1. juli 2017. Lokalplan 426A og kommuneplantillæg vil dog kunne udnyttes indtil 1. juli 2018. Herefter bortfalder de uudnyttede dele af lokalplan 426A og de dele af kommuneplantillæg nr. 15, som vedrører udvidelsen af aflastningscentret. 
 
Forslag til lokalplan nr. 426A (Tillæg til lokalplan 396 og 426)
Lokalplanforslag 426A er et lokalplantillæg, som dækker aflastningscentret (lokalplan 426 og lokalplan 396). Tillægget giver nye muligheder for at etablere butiksareal i en periode indtil 1. juli 2018 på de udpegede ejendomme på Livøvej, Morsøvej og Ærøvej.
 
Retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder ændres, så aflastningscentret udvides. Aflastningscentret inddeles i tre butiksområder – VIBV.D2.1A (det eksisterende aflastningscenter), VIBV.D2.1B (Livøvej 16,18,19,20 og 22) og VIBV.D2.1C (Ærøvej 21-29).
 
Permanente ændringer
Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025
Med kommuneplantillægget udvides rammeområde VIBV.C3.01 til at omfatte ejendommene Livøvej 16, 18,19,20,22, samt Ærøvej 21-29.
 
Forslag til lokalplan nr. 426
Lokalplanforslag 426 indeholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanområdet. Lokalplanen har til formål at udlægge areal til centerformål og at regulere disponeringen af arealerne.
 
Miljørapport
Til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er ikke kommet bemærkning til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er oplistet i bilag 6. Bilag 7 indeholder et resume af de 7 høringssvar, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er vist i bilag 8.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Frikommuneforsøget med mulighed for at udvide aflastningscentret ved Holstebrovej, Viborg, og mulighederne for at planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² afsluttes den 1. juli 2017. Derefter kan der ikke vedtages flere lokalplaner på disse vilkår. Derefter har man 1 år til at få byggetilladelser, som udnytter detailhandelsmulighederne i lokalplan 462A. Herefter bortfalder de dele af lokalplanen, som ikke er blevet udnyttet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På mødet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr. 4) tog Teknisk Udvalg stilling til, at der skal arbejdes for en rundkørsel i krydset mellem de 3xLivøvej. Ejeren af ejendommen Livøvej nr. 20-22, nord for rundkørslen, ønsker en direkte adgang til og fra rundkørslen med et 4. ben.
 
Teknisk Udvalg besluttede, at ejeren skal betale 1/3 og Viborg Kommune 2/3 af udgiften til rundkørslen. Det er dels en afvejning af, at indkørselsmulighederne for butikken bliver væsentligt forbedrede, og dels at en rundkørsel vil forbedre trafikafviklingen for hele området og dermed ikke kun påhviler den nye butik. Kommunens udgift forventes at være på ca. 1,9 mio. kr. Der er ikke afsat midler til anlægget i budgettet.   
 
Højresvingsbanen fra Holstebrovej mod nord ad Livøvej er etableret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Beskrevet ovenfor.


Sagsid.: 16/39740
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2016 (sag nr. 36) at være sindet at godkende en ansøgning om byzonetilladelse til opførelse af bygning i
2½ etage på Ramsvej 5 (matr. nr. 193k, Viborg Markjorder) under forudsætning af, at der sker en bearbejdning af projektet i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik.
 
På baggrund af ovennævnte beslutning blev der fremsendt revideret facadetegning af bygningen mod Ramsvej. Teknisk Udvalg behandlede på ny sagen den 4. januar 2017 (sag nr. 7), hvor det blev besluttet at igangsætte planlægningen.
Facaden er tilpasset omgivelserne for så vidt angår:
·         vinduernes proportioner og størrelser,
·         den vandrette og lodrette opdeling, så der er sammenhæng og harmoni med vinduesbånd i naboejendommene,
·         tagvinduer, der erstattes af kviste.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til byzonetilladelse godkendes uden ændringer, og
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har gjort indsigelser.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
1. at forslag til byzonetilladelse godkendes uden ændringer,
2. at kommuneplanens rammebestemmelser i henhold til frikommuneforsøg fraviges for så vidt angår højde og bebyggelsesprocent, og
3. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har gjort indsigelser
Det bemærkes, at forvaltningen fører et skærpet tilsyn med parkering i området, bl.a. med henblik på sikring af farbarhed for redningskøretøjer.
Sagsfremstilling
Historik
Den 15. april 2015 (sag nr. 25) meddelte Byrådet byzonetilladelse til etablering af
1½ etages bygning på hjørnet Ramsvej 5/Dalgasvej. Bygningen er opført.
 
Den 19. juli 2016 modtog Viborg Kommune ansøgning om tilladelse til opførelse af endnu en bygning i 2½ etage på Ramsvej 5 således, at ”hullet” mellem den nylig opførte bygning og Ramsvej 3 udfyldes.
 
Forslag til byzonetilladelse for Ramsvej 5, Viborg var i høring fra 26. jan. - 8. feb. 2017.
Der er modtaget 5 indsigelser underskrevet af i alt 20 beboere på Ramsvej og Dalgasvej. Høringssvarene omhandler den ansøgte bygnings højde, bebyggelsesprocent, indbliksgener, øget trafik samt manglende parkeringspladser i området.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til byzonetilladelse for opførelse af endnu en bygning på Ramsvej 5 har været i
2 ugers offentlig høring.
 
Projektmateriale er i bilag 2.
Forslag til byzonetilladelse er i bilag 3.
 
Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar/indsigelser imod forslag til byzonetilladelse, som er i bilag 4.
 
Notat med behandling af høringssvar er i bilag 5.
 
 
Beskrivelse
Planforhold
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.
 
Kommuneplan
Ramsvej 5, Viborg er reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2013 – 2025, der udlægger området til blandet boligformål. I henhold til kommuneplanens bestemmelser kan bebyggelse inden for rammeområdet opføres i maks. 2½ etage og med en maks. bygningshøjde på 10,5 m.
Bebyggelsesprocenten for matriklen blev i forbindelse med tilladelse til bygningen på hjørnet Ramsvej/Dalgasvej hævet fra 40% til 60%.
 
Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.03 for så vidt angår bygningshøjde og bebyggelsesprocent, der med endnu en bygning på matr. nr. 193k, Viborg Markjorder vil blive 130%.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Af alle høringssvar fremgår, at en bygning i 2½ etage med 3 lejemål vil medføre gener for nabobebyggelser i form af indbliksgener, manglende friarealer, øget parkering og trafik, som kvarteret ikke kan klare.
 
Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt naturligt tager højde for overgangen mellem den eksisterende randbebyggelse og villabebyggelsen på Dalgasvej, idet byoplevelsen understøttes med det sammenhængende og ubrudte gadeforløb.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at de modtagne indsigelser ikke bør imødekommes, da
·         projektet er i overensstemmelse med Byrådets intention om, at der skal ske en fortætning af midtbyens boligområder,
·         bebyggelsen opføres som en huludfyldning. Bygningen vil være en naturlig afslutning på den karrébebyggelse, der starter ved Ramsvej 1 og afsluttes ved hjørnet mod Dalgasvej, hvor karréen trappes ned til en bygning i 1½ etage - i overensstemmelse med villabebyggelsen på Dalgasvej og den nordligste del af Ramsvej. En sluttet karrébebyggelse på strækningen Ramsvej 1-5 er i øvrigt i tråd med bebyggelsen på den modsatte side af gaden, hvor randbebyggelsen er boliger i 4½ etage,
·         det ansøgte byggeri anviser og overholder krav til etablering af p-pladser,
·         det ansøgte byggeri overholder krav til friareal, der dels etableres på altaner og i gårdareal.
 
Af høringssvarene fremgår endvidere, at trafik- og parkeringssituationen på/langs Ramsvej er katastrofal, og at det til tider ikke er muligt at passere igennem gaden pga. parkerede biler. Forvaltningen er opmærksom på, at området i perioder er udfordret trafikalt, men at der pt. ikke er afsat midler i budgettet til trafikale ændringer i kvarteret.
 
Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at denne sag afslutter høringen og lægger op til godkendelse af den ansøgte byzonetilladelse.
 
 
Alternativer
På baggrund af de modtagne høringssvar vil det være muligt, på baggrund af yderligere bearbejdning, at træffe beslutning om, at der meddeles byzonetilladelse til opførelse af bygning, men at den kun må opføres i 1½ etage (samme højde som den nylig opførte bygning på hjørnet af Ramsvej/Dalgasvej).
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 17/16685
Resume
For at starte projekteringen af områdefornyelsen i Rødkærsbro skal der ske en frigivelse af midlerne afsat til projektet på kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.900.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 500.000 kr., og
 
5. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.900.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budget­forslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 500.000 kr., og
 
5. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 22. januar 2017 (pkt. 15) program for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 14. marts 2017, at program for områdefornyelsen i Rødkærsbro er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Rødkærsbro for et samlet budget på 8,4 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endelig hovedprojekt, vil dette bliver præsenteret på et borgermøde.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen igangsætter i dette forår skitseprojektering af 2-3 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2017, og forventer at igangsætte skitseprojektering af større projekter med henblik på etablering i årene 2018-2021.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekter beskrevet i områdefornyelsens program vil blive gennemført i overensstemmelse med kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb på henholdsvis 8.400.000 kr. i udgift samt 2.800.000 kr. i indtægt.
 
Byrådet vedtog den 27. januar 2016 (punkt 15), at overføre 500.000 kr. fra puljen byfornyelse mindre byer til programskrivning til områdefornyelsen i Rødkærsbro. Dette skete, da der ikke var afsat en særskilt finansiering til Områdefornyelsen i Rødkærsbro. Der er senere ved vedtagelse af budget 2017 – 21 afsat midler til finansiering af hele områdefornyelsen fra puljen Byfornyelse mindre byer. Således ønskes det, at de 500.000 kr. tilbageføres til kontoen ”byfornyelse mindre byer”.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

Sagsid.: 16/65547
Resume
Viborg Kommune har fået tildelt 1.222.993 kr. fra Staten til Puljen til Landsbyfornyelse 2017. På baggrund af denne tildeling ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.947.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.223.000 kr. til kontoen ”Pulje il landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at nettoudgiften på 710.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 14.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2017.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.947.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.223.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at nettoudgiften på 710.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 14.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-20.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 15. marts 2017 udmeldt et rammebeløb på 1.222.993 kr. (indtægt) til Pulje til Landsbyfornyelse 2017. Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.
 
Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 524.000 kr.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om at ansøge om andel af Puljen til Landsbyfornyelse 2016-20, anviste forvaltningen en finansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. I forbindelse med budget 2017 er der – i overensstemmelse hermed – afsat en anlægsindtægt på 1.200.000 og en anlægsudgift på 1.910.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er til administration af puljen. Efter den statslige udmelding betyder det, at der mangler en netto-merudgift på 14.000 kr., da det tildelte beløb er 23.000 kr. højere end forudsat. Forvaltningen kan anvise en finansiering af denne netto-merudgift via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er i budgettet afsat netto 2.162.000 kr. i 2017 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
I 2017 vil det samlede beløb i puljen være i alt 3.941.000 kr. – dette beløb indeholder både puljen til Landsbyfornyelse 2016 (kr. 2.194.000) og puljen til Landsbyfornyelse 2017 (kr. 1.747.000), idet rammen for 2016 blev udmeldt så sent på året, at beløbet først er til rådighed i indeværende år, jfr. Byrådet den 21. december 2016 (sag nr. 27).
 
Teknisk Udvalg har på møde den 22.marts 2017 (sag nr. 2) indstillet til Byrådet den 19. april 2017, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det offentliggøres ultimo april, at puljen igen kan søges. Der vil være en ansøgningsfrist, og puljemidlerne vil blive tildelt medio august 2017 – jfr. behandlingen i Teknisk Udvalg (sag nr. 2) den 22.marts 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/13787
Resume
Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med at udarbejde en rammeplan for delprojektet byrum og pladser, der indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg. Rammeplanen skal danne grundlag for en fondsansøgning.
 
Bevillingen søges efter kontakt til relevante fonde og på grundlag af Byrådets beslutninger den 18. november 2015 (sag nr. 15)(godkendelse af Schønherrs helhedsplan og delprojekter) og den 23. november 2016 (sag nr. 17) (godkendelse af procesplan).
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at processen med udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning,
 
2. at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Rammeplan Domkirkekvarteret” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, og
 
4. at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, idet driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 1.000.000 kr. i 2017 og udgiften på 500.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 (anlæg) med en tilsvarende reduktion på driftsbudgettet i 2018 under ”politisk organisation” i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at processen med udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning,
 
2. at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Rammeplan Domkirkekvarteret” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, og
 
4. at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, idet driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 1.000.000 kr. i 2017 og udgiften på 500.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 (anlæg) med en tilsvarende reduktion på driftsbudgettet i 2018 under ”politisk organisation” i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet tog på møde den 23. november 2016 (sag nr. 17) en orientering om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret til efterretning og godkendte nedenstående tids- og procesplan:
Ultimo 2016 og frem: Med baggrund i det udarbejdede præsentationsmateriale optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.
Februar 2017: Borgermøde samt inspirationstur for aktører.
 
Byrådet besluttede den 18. november 2015 (sag nr. 15) at Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og samles som grundlag for den videre udvikling, og at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen.
 
Byrådet besluttede på møde den 7. oktober 2015 i forbindelse med 2. behandling af budgettet (sag nr. 1), at afsætte 500.000 kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje til det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet i 2016.
 
Byrådet besluttede den 25. marts 2015 (sag nr. 12) at processen med udarbejdelse af Schønherrs fysiske helhedsplan for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.
 
 
 
Inddragelse og høring
På et velbesøgt borgermøde den 8. februar 2017 fortalte områdets aktører om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg og præsenterede de enkelte delprojekter.
Efter præsentationen blev der afholdt en workshop – en sammenskrivning af bemærkningerne herfra ses i bilag 2.
 
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne tages med i det videre forløb.
 
Under Snapstinget i 2015 blev Schønherrs fysiske helhedsplan fremlagt offentligt med udstilling og åbent hus i Vestre Landsret, oplæg og debataften i det gamle rådhus, samtidig med at Stænderpladsen midlertidigt blev omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med forskellige aktiviteter som fællesspisning, koncerter mv.
 
Forvaltningen foreslår, at interessenter og styregruppe inddrages i det videre forløb med at udarbejde rammeplanen – se afsnit ”Rammeplan for byrum og pladser” herunder.
 
Beskrivelse
Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau.
Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk
 
Styregruppen
I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.  
Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling. Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.
 
Rammeplan for byrum og pladser
Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan som et vigtigt delprojekt. Kommunen er sammen med Menighedsrådet for Viborg Domsogn grundejere i området. Derfor må en eventuel kommende fondansøgning forventes udarbejdet i samarbejde med menighedsrådet.
 
Efter kontakt til relevante fonde og på baggrund af det afholdte borgermøde foreslår forvaltningen at arbejde videre med delprojektet byrum og pladser gennem udarbejdelse af en rammeplan som grundlag for en efterfølgende fondsansøgning.
 
Kort med afgrænsning og ejerforhold fremgår af bilag 1.
 
Der hersker i dag usikkerhed om flere forhold i området, blandt andet om de arkæologiske forhold og de fremtidige muligheder i forhold til parkering og trafik. Hensigten med rammeplanen er derfor at skabe større sikkerhed for fremtidige dispositioner.
 
Forvaltningen foreslår, at rammeplanen skal beskrive de eksisterende forudsætninger, bindinger og muligheder i forhold til en fremtidig omdannelse og udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser.
 
Konkret foreslås rammeplanen at indeholde beskrivelser af områdets historie, arkæologiske forhold, fredninger, planforhold, ledningsforhold, en registrant over de arkitektoniske kvaliteter og bevaringsværdier, en oplevelseskortlægning samt en trafik- og parkeringsanalyse. På baggrund heraf udarbejdes en kortlægning af områdets muligheder og potentialer.
 
Rammeplanen foreslås udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med eksterne konsulenter.
 
Der tilknyttes en arbejdsgruppe, hvor en repræsentant for Menighedsrådet i Viborg Domsogn deltager sammen med relevante repræsentanter for forvaltningen og herunder Viborg Museum.
 
Endvidere tilknyttes en ressourcegruppe med repræsentanter for områdets beboere og ledningsejere, Viborg Handel, samt råd og andre interessenter i området.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan:
Maj-september 2017: Arkæologiske forundersøgelser og prøvegravninger
 
Maj-september 2017: Trafik og parkeringsanalyse i samarbejde med ekstern konsulent
 
Maj-oktober 2017: Der udarbejdes udkast til en samlet rammeplan for byrum og pladser i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Oktober 2017: Der afholdes midtvejsworkshop med ressourcegruppen om udkast til rammeplanen i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Oktober-november 2017: Forslag til rammeplanen færdiggøres i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Januar 2018: Forslag til rammeplanen forelægges politisk til endelig godkendelse.
 
Februar 2018: Rammeplanen præsenteres offentligt.
 
Januar-april 2018: Der udarbejdes forslag til fondsansøgning i samarbejde med ekstern konsulent på baggrund af rammeplanen. Forslag til fondsansøgningen forelægges efterfølgende til politisk godkendelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i anlægsbudget 2017-2021 ikke afsat midler til anlæg af byrum i Domkirkekvarteret.
Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering af delprojektet byrum og pladser gennem fondsstøtte.
 
I Schønherrs fysiske helhedsplan er anlægsomkostningerne for de berørte byrum opgjort til 69,35 mio. kr. ekskl. moms. Den endelige udformning af byrummene og dertil hørende anlægsøkonomi må dog forventes at ske på baggrund af den videre proces, herunder rammeplan, fondskontakt og eventuel arkitektkonkurrence.
 
Budget for den foreslåede proces fremgår herunder:
Registrant/kortlægning/sammenfatning (ekstern konsulent)
300.000 kr.
Trafik- og parkeringsanalyse (ekstern konsulent)
150.000 kr.
Arkæologiske forundersøgelser
650.000 kr.
Fondsansøgning (ekstern konsulent)
100.000 kr.
Uforudsete udgifter
100.000 kr.
Administrative udgifter
200.000 kr.
I alt ekskl. moms
1.500.000 kr.
 
I Udviklingspuljen er der for 2017 et ikke-disponeret beløb på 1,5 mio. kr. samt en forventet overførsel af ikke forbrugt beløb fra puljen i 2016 på 2,6 mio. kr. pr. 24. marts 2017 – i alt 4,1 mio. kr.
 
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
De eksisterende byrum og pladser omkring Domkirken er omfattet af lokalplan nr. 133. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte nyt plangrundlag.
Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
I bydelen Arnbjerg sydøst for Viborg er der pt. solgt 18 grunde af i alt 36 udbudte kommunale byggegrunde til åben lav bebyggelse. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for yderligere byggemodning til åben lav bebyggelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) handlingsplanen for byggemodninger i 2017.
 
I sagsfremstillingen af handlingsplanen har forvaltningen lagt op til, at der byggemodnes 32 grunde til åben lav boligformål og 1 storparcel til tæt lav bebyggelse. Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 14.071 mio. kr. til boliggrunde i Arnbjerg 1. etape lokalplan 421.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
Beskrivelse
Til realisering af byggemodninger i handlingsplanen foreslås følgende områder i Arnbjerg byggemodnet.
 
På Skabermøllevej i Viborg forslås byggemodnet 15 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ie.
 
På Skovhøjen i Viborg forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ic.
 
Forslag til byggemodning - Tabel 1
Bilag nr.
Beliggenhed
Delområde
Antal grunde (åben lav)
Tæt lav
(stor­par­cel)
Overslag
(Ekskl. moms)
Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.
1
Oversigt over byggemodninger Arnbjerg i Viborg
 
Skabermøllevej, Arnbjerg, Viborg
Ie
15
4.750.000 kr.
315.000 kr.
Skovhøjen, Arnbjerg, Viborg
Ic
5
 
1.150.000 kr.
230.000 kr.
 
 
 
 
 
 
 
I alt
 
 
20
 
5.900.000 kr.
 
 
Af tabellen ovenfor fremgår det, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning og udgifter til fordelingsvej og rundkørsel m.v.
 
Idet der i området har været gunstige jordbundsforhold har der været mindre udgifter til forstærkning af jordbunden. Derudover har licitationspriser været lavere end forventet i forbindelse med etablering af Arnbjergs første 39 grunde. Ovenstående byggemodninger kan udføres inden for den allerede givne anlægsbevilling.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Gennemføres i 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
Teknisk Udvalg har på mødet den 1. marts 2017, sag nr. 7, godkendt byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse i 2017 i Viborg by, fordelt med 12 grunde på Svalelunden, 7 grunde på Rosenvænget og 6 grunde på Lyngvej. Samtidig blev der godkendt byggemodning af 3 storparceller på Svalelunden med plads til ca. 20 tæt/lav boliger samt 3 storparceller på Rosenvænget med plads til ca. 20 tæt/lav boliger. I samme sag opfordrer Teknisk Udvalg endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2017, sag nr. 22, Teknisk udvalgs indstilling om byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse samt 3 storparceller på Svalelunden og 3 storparceller på Rosenvænget til tæt/lav boligbebyggelse.
 
Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodning i Viborg by. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et konkret forslag til yderligere byggemodning i Viborg i 2017, også henset til den store interesse, der er for at købe kommunale parcelhusgrunde til boligformål i Viborg by. Derudover henvises til, at Teknisk Udvalg i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) godkendte et byggemodningsprogram, der for 2018 til og med 2020 planlægger at byggemodne 60 grunde i 2018 og 30 grunde i hvert af årene 2019 og 2020. For at imødekomme den store interesse for byggegrunde, der er opstået, foreslår forvaltningen, at dette byggemodningsprogram også revideres for årene 2019 til 2021, således der byggemodnes yderligere 30 grunde i årene 2019 og 2020 samt 60 grunde i 2021.  
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til yderligere byggemodning af 29 parcelhusgrunde til boligformål i 2017 i Viborg by godkendes, og
 
2. at Økonomi og Erhvervsudvalget orienteres om, at der i forbindelse med udarbejdelse af byggemodningsprogrammet for 2018 til 2021 vil blive planlagt med yderligere 30 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i hvert af årene 2019 og 2020 samt 60 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i 2021.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til yderligere byggemodning af 29 parcelhusgrunde til boligformål i 2017 i Viborg by godkendes, og
 
2. at Økonomi og Erhvervsudvalget orienteres om, at der i forbindelse med udarbejdelse af byggemodningsprogrammet for 2018 til 2021 vil blive planlagt med yderligere mindst 30 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i hvert af årene 2019 og 2020 samt 60 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i 2021.
 
Teknisk Udvalg ser positivt på tilvejebringelse af yderligere boliggrunde i Viborg by, men understreger nødvendigheden af en aktiv markedsføringsstrategi for salg af boliggrunde i hele kommunen.
Sagsfremstilling
Historik
I 2016 er der solgt 54 byggegrunde til parcelhuse i Viborg by. Indtil videre i 2017 er der solgt 46 byggegrunde til parcelhuse i Viborg by. Da efterspørgslen er stor, har Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodet om, at Teknisk Udvalg kommer med forslag til yderligere byggemodninger i Viborg by.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen foreslår, at storparcellerne til tæt/lav bebyggelse på henholdsvis Svalelunden og Rosenvænget ændres til åben/lav boligbebyggelse, således at der bliver mulighed for yderligere 24 parcelhusgrunde i de to områder, fordelt med 14 grunde på Svalelunden og 10 grunde på Rosenvænget.
 
Desuden foreslår forvaltningen, at de 5 grunde på Kokholmvej fremrykkes fra 2018 til 2017.
 
Sammenfatning af ovenstående:
 
Kokholmvej
Delområde Ia
5 grunde
Rykket frem i byggemodnings-planen. Kræver mageskifte
Rosenvænget
Delområde II
10 grunde
Teknisk Udvalg 01.03.2017 -  beslutning om byggemodning af 3 grunde til tæt/lav
Svalelunden
Delområde II
14 grunde
Teknisk Udvalg 01.03.2017 -  beslutning om byggemodning af 3 grunde til tæt/lav
I alt yderligere
 
29 grunde
 
Godkendt i Teknisk Udvalg
01.03.2017
25 grunde
 
I alt 2017
 
54 grunde
 
 
Desuden er der, efter arealerhvervelse, blevet mulighed for byggemodning af yderligere 15 grunde i Arnbjerg i henhold til den godkendte byggemodningsplan jf. anden sag på dagsorden.
 
 
Alternativer
Ingen
 
 
Tidsperspektiv
Ingen
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2017 anlægsudgiftsbevilling til byggemodninger i 2017 på 14.200.000 kr. Ved ændring af de to byggemodninger på Svalelunden og Rosenvænget, vil udgiften blive forøget med ca. 2.400.000 kr. til diverse tilslutningsafgifter til kloak, el og vand.
Udgiften til byggemodning af 5 grunde på Kokholmvej vil beløbe sig til ca. 1.000.000 kr.
Bevilling til ovenstående vil blive søgt særskilt.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/6308
Resume
Trafikplanen bliver et centralt element i udviklingen af Viborg Kommune. Forvaltningen ønsker derfor løbende at orientere og involvere Teknisk Udvalg i arbejdsprocessen for at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Kommunen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg orienteres om og drøfter det foreløbige arbejde med Trafikplanen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg drøftede det foreløbige arbejde med Trafikplanen.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på mødet 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.
 
På mødet 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed. På mødet 22. marts 2017 (sag nr. 5) drøftede Udvalget temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport.
 
Inddragelse og høring
Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet 30. november 2016 (sag nr. 16). Trafikplanen forventes at komme i offentlig høring fra 9. august 2017. I den forbindelse planlægges afholdt borgermøde onsdag den 13. september 2017 kl. 19.
 
Beskrivelse
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et udkast til trafikplan for Viborg Kommune, og i foråret 2017 vil arbejdet løbende blive forelagt Teknisk Udvalg til drøftelse. 
 
Der foreligger nu et foreløbigt udkast til projektkatalog. Projektkataloget fremlægges på mødet.
 
Inden projektkataloget gøres færdigt ønsker forvaltningen, at Teknisk Udvalg orienteres og drøfter det foreløbige indhold med henblik på at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Viborg Kommune.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Trafikplanen forventes vedtaget ultimo 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/16998
Resume
Der søges anlægsbevilling til, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle i Viborg ombygges til et signalanlæg.
 
Der gennemføres forsøg med lukning af Slesvigsgade fra 30. marts til 26. april, hvor der samtidig er en offentlighedsfase. Der vil på mødet i Teknisk Udvalg blive fremlagt resultatet af offentlighedsfasen samt før og under trafikmålinger.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at projektet godkendes som skitseres, og således at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.150.000 kr. i 2017 til kontoen ”Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds” med rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. i 2018
3. at udgiften på 4.150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
På mødet blev udleveret trafiktællinger og høringssvar, som vedhæftes referat.
 
Teknisk Udvalg godkendte projektet som skitseret, og således at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade.
 
Såfremt boligselskabet bebygger den tidligere Shell grund, er udvalget sindet at imødekomme en ansøgning om forlængelse af Toftegården hen over Shell grunden til den nordlige del af Slesvigsgade med henblik på at afhjælpe gennemkørsel i den sydlige del at Slesvigsgade og Fredensgade.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.150.000 kr. i 2017 til kontoen ”Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds” med rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. i 2018, og
2. at udgiften på 4.150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 5) besluttet, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle skal ombygges til et signalanlæg og, at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade, samt at der i forbindelse med projektets videre planlægning indarbejdes en offentlighedsfase.
 
Forslag til ombygning af rundkørslen til signalanlæg er vist i bilag 1. Der kan opnås større kapacitet i et signalanlæg frem for en 1-sporet rundkørsel pga. svingbanerne. Slesvigsgade er foreslået lukket ud til Vesterbrogade for at øge kapaciteten i krydset med Indre Ringvej. Der skal også ske en signaloptimering i krydset ved Indre Ringvej.
 
Trafikmodel viser, at hvis der ikke ændres på strækningen fra Banevejen til Indre Ringvej, vil der i 2020 være ventetid på mellem 40 sekunder og op til flere minutter på Banegårds Alle og Vesterbrogade vest i myldretiden. I 2030 vil der ske et regulært sammenbrud i trafikafviklingen i myldretiden. Forslaget vil betyde en tilfredsstillende afvikling af trafikken frem til år 2030.
 
Inddragelse og høring
Der gennemføres en midlertidig lukning af Slesvigsgade mod Vesterbrogade fra 30. marts til 26. april 2017.
 
Der gennemføres samtidig en offentlighedsfase fra 30. marts til 20. april via en hjemmeside på Viborg.dk, hvor borgerne kan kommentere på lukningen. Ejendommene på Vesterbrogade 30, 32, 32A, 32B, 34, 36, 38 og 40 samt Slesvigsgade 45, 47, 48 og 50 har modtaget et høringsbrev, da de er direkte påvirket af lukningerne jf. bilag 2. Resultatet af offentlighedsfasen og høringen forelægges Teknisk Udvalg på mødet den 24. april 2017.
 
Forvaltningen har gennemført en før trafikmåling i efteråret 2016 og vil foretage en trafikmåling igen, mens Slesvigsgade er spærret. Resultatet af målingerne forelægges Teknisk Udvalg på mødet.
 
Beskrivelse
Det nye signalanlæg mellem Vesterbrogade og Banegårds Alle anlægges med de nødvendige kanaliseringsbaner som vist i bilag 1.
 
Slesvigsgade lukkes ud mod Vesterbrogade for at øge kapaciteten i venstresvingsbanen mod Indre Ringvej. Derved skabes en fordobling af magasinpladsen i venstresvingssporet i forhold til i dag.
 
Etableringen af en kort højresvingsbane på Banegårds Allé mod Vesterbrogade giver et mindre kapacitetsmæssig løft i krydset og vil forøge sikkerheden for cyklister.
 
En konsekvens af, at rundkørslen ombygges til signalanlæg er, at de 6 ejendomme nord for rundkørslen skal have en ny adgang via Slesvigsgade. Ejendommene har adresse på Vesterbrogade, og skal have ny adresse på Slesvigsgade, når adgangen til rundkørslen lukkes.
 
Alternativer
Rundkørslen kan ombygges til signalanlæg, uden at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade. Dette medfører, at der ikke kommer den anbefalede kapacitetsforøgelse i krydset på Indre Ringvej.
 
Tidsperspektiv
Anlægsprojektet kan gennemføres i 2017. Det forventes, at projekteringen kan gennemføres inden sommerferien, og at opgaven udbydes i offentlig udbud, således at entreprenøren kan udføre anlægsarbejdet i efteråret 2017. Der lægges slidlag på krydset i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på investeringsoversigten afsat et beløb på 4,15 mio. kr. til projektet i 2017.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lukning af Slesvigsgade mod Vesterbrogade gennemføres i henhold til Færdselslovens §92, stk. 2. Lukningen skal ske med samtykke fra politiet.
 
Lukning af adgangen til rundkørslen gennemføres i henhold til Vejlovens §48, stk. 1. Herudover siger Vejlovens §48, stk. 2, at vejmyndigheden skal sikre ejendommen en anden fornøden vejadgang, hvis vejanlægget afbryder ejendommens hidtidige adgang til offentlig vej. I henhold til §48, stk. 3 anses en fornøden vejadgang at være i orden, selvom den ændrede vejadgang giver ejendommen en mere afsides beliggenhed i forhold til offentlig vej, bebyggelse eller lokalitet.
Bilag

Sagsid.: 13/93253
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalegrundlaget med Regionshospitalet godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalegrundlaget med Regionshospitalet godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune anlægger en ny vej i banegraven (Banevejen) delvist i tracéet for spor 1 på Viborg Station. Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbod­gade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalets nye hovedindgang, akutmodtagelse og P-hus.
 
Der skal i forbindelse med projektet indgås aftalegrundlag med både Banedanmark, DSB og Regionshospitalet om de nye anlæg, grænseflader, økonomi, arealerhvervelser og drift. Aftalegrundlagene bruges som et arbejdsdokument under processen.
 
Byrådet har godkendte aftalegrundlaget med Banedanmark på møde 16. december 2015 (sag nr. 43), og med DSB på møde 18. maj 2016 (lukket sag).
 
I denne sag fremlægges forslag til aftalegrundlag med Regionshospital Viborg. Regions­hospitalet skal ligesom Byrådet godkende aftalegrundlaget. Godkendelsesprocesserne forløber parallelt.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Udkast til aftalegrundlag med Regionshospitalet er vist i bilag 1. Aftalegrundlaget omhandler den økonomiske fordeling af anlægsprojekterne på Banevejen, busdepotet og Heibergs Alle samt et mageskifte mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland. Bilag til aftalegrundlaget er vist i bilag 2 og 3.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Banevejen inkl. de 4 signalanlæg anlægges i 2017, mens ændringer på Heibergs Alle udføres i foråret 2018 efter ønske fra Regionshospitalet.
 
Regionshospitalet lukker P-huset op inden åbning af Banevejen, således at det er muligt at køre ud af det nordvestlige hjørne af P-huset.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det indgår i aftalegrundlaget, at Viborg Kommune betaler alle udgifter til Banevejen inkl. kryds ved Heibergs Alle og P-hus. Regionshospitalet betaler alle udgifter til Heibergs Alle (excl. kryds med Banevejen), det grønne område mellem Banevejen og Heibergs Alle samt ændringer af P-huset.
 
De kommunale udgifter til aftalegrundlaget er indeholdt i anlægsbevillingen til Banevejen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommune har vedtaget lokalplan nr. 441 med miljørapport for Banevejen. I lokalplanen indgår de nye adgange til P-huset og Heibergs Alle fra Banevejen samt mulighed for udvidelse af P-huset med yderligere ca. 300 p-pladser.
 
I aftalegrundlaget indgår, at adgangen fra Gl. Århusvej til matr. 474ø ændres til kun højre ind/højre ud af hensyn til det nye kryds mellem Gl. Århusvej og Banevejen. I lokalplan 200 er adgangen slettet.
 
Bilag 1, 2 og 3 offentliggøres ikke ved udsendelse af referat fra Teknisk Udvalgsmøde den 24. april 2017.

Sagsid.: 16/68127
Resume
Virksomheden Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro har søgt om at blive koblet på modulvogntogsnettet via Tange Søvej og Højbjerg Huse til det eksisterende modulvogntogsnet på rute 26, Rødkærsbro Omfartsvej, 8840 Rødkærsbro. Eventuelle ombygninger af veje sker som en del af Transportaftalen af 21.marts 2013 der er indgået mellem en række af Folketingets partier, hvor virksomheden har mulighed for at søge om at blive koblet på modulvognnettet. Udgifterne til ombygning af kommunevej finansieres af kommunen og/eller virksomheden via virksomhedsordningen.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. om de 2 kryds på statsvejen/kommunevejene frem til Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro skal ombygges til modulvogntog, og
 
2. om udgiften på 300.000 kr. til ombygning af de 2 kryds på statsvejen/kommunevejene frem til Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro afholdes på anlægsprojektet ’Ombygning af kommuneveje til modulvogntog’, hvor der er ikke-forbrugte midler på 1.523.000 kr.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at de 2 kryds på statsvejen/kommunevejene frem til Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro skal ombygges til modulvogntog, og
 
2. at udgiften på 300.000 kr. til ombygning af de 2 kryds på statsvejen/kommunevejene frem til Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro afholdes på anlægsprojektet ’Ombygning af kommuneveje til modulvogntog’, hvor der er ikke-forbrugte midler på 1.523.000 kr.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har tidligere via virksomhedsordningen udført ombygning af kommuneveje til modulvogntog til virksomhederne Genan A/S, Fragtcentralen og F&H i Viborg samt Jørvi Transport A/S i Bjerringbro.
 
 
Inddragelse og høring
Ansøgningen fra Danroots A/S er blevet fremsendt til Vejdirektoratet med henblik på screening af køreruten fra statsvejen rute 26, Rødkærsbro Omfartsvej, 8840 Rødkærsbro til virksomheden Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro. Screeningen viser, at 2 vejkryds skal ombygges for at modulvogntog kan køre på ruten. Rutebeskrivelse fremgår af bilag nr. 1
 
 
Beskrivelse
Danroots A/S ligger tæt ved rute 26 (ca. 3 km), som er godkendt til modulvogntog. Virksomheden oplyser, at de forventer at få 10-20 transporter ugentligt med modulvogntog. Det er virksomhedens transportører, som har opfordret virksomheden til at søge om tilladelse til at transportere deres færdigvarer med modulvogntog, da det vil medføre lavere transportomkostningerne. Der er primært til hovedstadsområdet samt Sydsverige, at virksomheden med fordel kan benytte modulvogntogene.
 
Ombygning af de 2 kryds omfatter primært sideudvidelse af vejene i krydsene. Anlægsudgiften for ombygning af de to kryds er overslagsmæssigt beregnet til 300.000 kr.
 
Alternativer
Ingen
 
 
Tidsperspektiv
Under forudsætning af Teknisk Udvalgs godkendelse vil projektet kunne udføres i løbet af sommeren 2017, hvorefter endelig kørselstilladelse kan indhentes hos politiet og Vejdirektoratet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er tidligere i 2014 og 2015 givet en samlet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til ombygning af kommuneveje til modulvogntog i Viborg og Bjerringbro. Der er p.t. bogført udgifter på i alt 1.477.000 kr.
 
Udgiften til ombygning af de 2 kryds på statsvejen/kommunevejene frem til Danroots A/S, Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro er beregnet til 300.000 kr. Udgiften foreslås afholdt på anlægsprojektet til ’Ombygning af kommuneveje til modulvogntog’, hvor der er ikke-forbrugte midler på 1.523.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen

Bilag

Sagsid.: 17/5315
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1.    at forslaget fra Handicaprådet godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg godkendte forslaget fra Handicaprådet
Sagsfremstilling
Historik
I budgetforliget for 2017 og de følgende 3 overslagsår blev det besluttet, at der på politikområdet Trafik (drift) afsættes 500.000 kr. i 2017 til iværksættelse af en mærkningsordning i Kommunen om tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse. På Teknisk Udvalgs møde den 30. november 2016 (sags nr. 26) blev udvalget orienteret om, at sagsprocessen starter i Handicaprådet.
 
Inddragelse og høring
Handicaprådet har udarbejdet et forslag til mærkningsordning og anbefaler i den forbindelse, at der sigtes mod et samarbejde med foreningen GodAdgang.dk. Handicaprådet har desuden lavet en liste over hvilke lokaliteter i Kommunen, der ønskes at blive tilbudt omfattet af mærkningsordningen. Listen fremgår af bilag 1
 
Beskrivelse
Mærkningsordningen foreslås gennemført med det landsdækkende koncept foreningen God Adgang har udviklet, og som efterhånden er udbredt i hele landet. Det betyder, at mennesker med funktionsnedsættelse har mulighed for at gå ind på foreningens hjemmeside og undersøge, om der er tilgængelighed for netop dem på en given lokalitet i Danmark.
 
Foreningen ”GodAdgang” blev stiftet den 9. april i 2003 af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er at drive og udvikle Mærkeordning God Adgang.
Foreningen oplyser følgende om mærkningsordningen:
”Hver femte dansker er berørt af en form for funktionsnedsættelse og har brug for information om gode adgangsforhold, når de vælger udflugtsmål.
For at kunne planlægge et museumsbesøg, en ferie eller en deltagelse i en konference er informationen om adgangsforholdene derfor helt centralt. Det er rigtig kedeligt, hvis en kørestolsbruger ikke kan komme ind ad hoveddøren, fordi den er for smal, eller hvis en allergikker bliver nødt til at gå igen, fordi der har været hunde på stedet.
Når information om adgangsforholdene er tilstede, kan alle vælge og selv planlægge det nødvendige for at kunne færdes. Det gør turen bedre både for gæsten og stedets personale.
Mærkekordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På godadgang.dk finder du detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen. Det gør hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelse.”
 
Forslaget om mærkningsordningen lægger dels op til, at de i bilag 1 nævnte lokaliteter tilbydes at blive omfattet af mærkningsordningen således, at udgiften til mærkningen betales af det afsatte beløb, og dels at den årlige driftsudgift til opretholdelse og opdatering af ordningen tilsvarende betales for de første 3 år. Herefter må de pågældende lokaliteter selv finansiere driftsudgiften, der udgør ca. 500 kr. pr. lokalitet. 
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Mærkningen iværksættes successivt i løbet af 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgiften til iværksættelse af ordningen afholdt af de afsatte driftsmidler til formålet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.


Bilag

Sagsid.: 17/4856
Resume
Indstilling
Direktør for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg tog de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter til efterretning.
 
Teknisk Udvalg ønsker midler til projekt vedr. stibro ved Borrevej ved Gullev fremrykket fra 2020/2021 til 2019/2020.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
A: Basisbudget for anlæg 2018-2021
Udvalgene orienteres på deres møder i perioden 24. – 27. april 2017 om det foreløbige resultat af arbejdet med at foretage tekniske korrektioner til anlægsbudgettet (basisbudgettet).
 
Det oprindelige basisbudget består som udgangspunkt af overslagsårene, som er godkendt i forbindelse med budgettet for 2017-2020 fremskrevet til 2018-prisniveau. Hertil kommer korrektioner for eventuelle beslutninger i Byrådet fra budgettet blev vedtaget og frem til udgangen af januar 2017, som påvirker anlægsbudgettet fra 2018 og frem.  
 
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til yderligere tekniske ændringer primært med udgangspunkt i, om der er tidsmæssige forskydninger, der gør, at budgetbeløbene bør fordeles anderledes på de enkelte år for at få de mest retvisende budgetter. Samtidig er der mulighed for at foretage (mindre) beløbsmæssige ændringer, såfremt man er blevet mere præcis på projektets samlede økonomi, siden 2017-budgettet blev godkendt. Herudover er der i basisbudgettet indregnet overførsler af de ikke-forbrugte anlægsbeløb, der forudsættes at ske fra 2016 og direkte til 2018-basisbudgettet.
 
Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig status, da udvalgene har mulighed for at arbejde videre med basisbudgettet for anlæg frem til juni-møderne.
Det foreløbige resultat af de tekniske ændringer kan ses i bilag nr. 1.
 
 
 
 
B:Tidsplaner for anlægsprojekter
For alle anlægsprojekter i 2017-2021 er der udarbejdet forventede tidsforløb for projekterne for at få et overblik over, om de oprindelige tidsplaner, der ligger til grund for budgetlægningen, følges. Resultatet for udvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Der arbejdes videre med budgetforslaget for anlæg 2018-2021 frem til udvalgsmødet i juni 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/9593
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det forventede regnskabsresultat betyder et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på anlæg.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder forventede overførsler fra 2016. Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først behandles af Byrådet den 19. april 2017, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.
 
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 22. marts 2017 (sagnr. 6) at anbefale overførsel af 3,935 mio. kr. til trafikområdet. Det korrigerede budget og det forventede forbrug i opfølgningen er justeret i forhold hertil.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det beløbsmæssige resultat af budgetlægningen for Teknisk Udvalg kan ses i nedenstående tabel 1.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget
(kol 1)
I forhold til korr. budget
(kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
  61 Grønne områder
9,9
10,1
10,2 
0,2 
0,1 
  62 Trafikområdet
140,0
147,5
141,2 
1,1 
-6,3 
  63 Kommunale ejendomme
-5,2
-5,5
-3,3 
1,9 
2,1 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter i alt
144,8
152,2
148,0 
3,2
-4,2 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
110,2
130,8
127,1
16,9
-3,7
Udgift til byggemodning
35,5
50,2
49,6
14,1
-0,6
 
 
 
 
 
 
Anlæg i alt (ekskl. forsyning) 
 145,7
 181,0
176,7 
31,0 
-4,3 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
290,5
333,2
324,7 
34,3
-8,4 
 
Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i budgettet for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønskøn.
 
Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen, men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Som anført i tabel 1 forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg målt i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2017.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Serviceudgifter
Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er på 4,2 mio. kr.
 
På politikområdet Trafik forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på Park og Vejservice, som sparer op til 2 pct. effektiviseringen i 2017 jf. kontrolbuddet. Det akkumulerede effektiviseringsbeløb er 3,9 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget udover 2 pct. effektiviseringen er således 2,4 mio. kr.
 
På politikområdet Kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme som følge af den nye boligreguleringslov. Der forventes en udgift til henlæggelser på 1,5 mio. kr. i 2017. Øvrig merforbrug vil i 2017 blive forsøgt dækket af yderligere effektiviseringer i den løbende ejendomsdrift.
 
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug i 2017 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på rammebeløbet for byfornyelse og boligforbedringer på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på hærvejsruten på 2,0 mio. kr.
 
Det forventede mindreforbrug på byggemodning på 0,6 mio. kr. i 2017 skyldes primært et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende byggemodning af erhvervsgrunde, idet grundsalget til erhvervsformål er moderat.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 12/62438
Resume
Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet har som overordnet formået at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed. Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1.  at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.
 
Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.
 
Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2017, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:
·           Euforiserende stoffer blandt unge
·           Tryghedsambassadører
·           IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
·           Adfærd på sociale medier og nettet
Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:
·           112-dag
·           Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
·           Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
·           Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
·           Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
·           Færdsels- og trafiksikkerhed
·           Trygt natteliv
·           Exit-strategi
·           High Five
·           Konfliktmægling
·           Offerrådgivning 
Lokalrådets handlingsplan for 2017 fremgår af bilaget.
 
Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/5211
Resume
Jf. procesplan for budget 2018-2021, som blev godkendt på Teknisk Udvalgsmøde d. 1. marts 2017, fremlægges udvalget nu udkast til Mål og Midler (politiske fokusområder og effektmål).
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,  
 
1.  at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og effektmål
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg godkendte de fremlagte fokusområder og effektmål med enkelte korrektioner.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mål og midler er det budgetdokument, som samler oplysninger om, hvilke fokusområder, målsætninger/effektmål og budgetrammer, som udvalg og chefer skal styre efter på de enkelte politikområder. På dette møde drøftes fokusområder og effektmål.
 
Fokusområderne er de faglige og økonomiske målsætninger og indsatser, som udvalget har besluttet at sætte fokus på i 2018. De kan være udvalgt på baggrund af vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde. Effektmålene retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/2528
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/3911
Sagsfremstilling
·           Forvaltningen vil redegøre for status for eventuel udlæg af nye byggegrunde i Kølvrå, Skelhøje og Løgstrup.
 
 
·           Forvaltningen vil redegøre for status for Puljer indenfor byfornyelsesområdet 2012 - 2017
 
 
·           Teknisk Udvalg gav i sit møde den 2. november 2016 tilladelse til etablering af Natursti/trampesti i Kjeldbjerg. Tilladelsen blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet har meddelt, at Kommunens afgørelse af 2. november 2016 ophæves og hjemviser sagen til fornyet behandling med henblik på, at kommunen tager stilling til, om naturstien kræver en landzonetilladelse, og om kommunen ønsker at meddele dispensation fra lokalplanen til stien.