You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. juni 2017 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/62084
Resume
Der foreligger nu en analyse for indførelse af betalt parkering i Viborg midtby, hvor forskellige alternative modeller er regnet igennem med hensyn til priser og konsekvenser.
 
Analysen viser, at det formodentligt højest og mest optimalt kan opkræves en timepris på 10 kr. Undersøgelsen viser også, at indtægterne vil falde betydelig, hvis der bliver fri parkering i den 1. time og 2. time af parkeringen.
 
Indføres der betalt parkering fra starten af en parkering, vil det være muligt at privatisere de to store parkeringsanlæg på Fischers Plads og Preisler Plads og dermed få disse anlæg renoveret for private midler.
 
Ved en kommunal ordning vil indtægterne kunne finansiere renoveringen af parkeringsfaciliteterne.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1.at der snarest afholdes et møde med repræsentanter for Viborg Handel om analysens resultater med henblik på at indhente bemærkninger herfra til de forskellige muligheder i forbindelse med indførelse af betalt parkering.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
2. at analysen vedrørende planlægning af betalt parkering i Viborg midtby drøftes og indgår i den videre budgetlægning for 2018 og de 3 følgende overslagsår.
3. at evt. bemærkninger fra mødet med Viborg Handel indgår som bilag til sagen i den videre proces.
4. at der afsættes fornødne midler på anlægsbudgettet og driftsbudgettet afhængig af beslutningen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg besluttede, 
 
1.at der snarest afholdes et møde med repræsentanter for Viborg Handel om analysens resultater med henblik på at indhente bemærkninger herfra til de forskellige muligheder i forbindelse med indførelse af betalt parkering.
  
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
2. at analysen vedrørende planlægning af betalt parkering i Viborg midtby drøftes og indgår i den videre budgetlægning for 2018 og de 3 følgende overslagsår,
3. at evt. bemærkninger fra mødet med Viborg Handel indgår som bilag til sagen i den videre proces, og
4. at der afsættes fornødne midler på anlægsbudgettet og driftsbudgettet afhængig af beslutningen.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med budgetforliget for 2017 har Byrådet besluttet at afsætte 400.000 kr. til en nærmere analyse af mulighederne for betalt parkering i Viborg Midtby. Analysen skal være tilendebragt, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018.
 
Efterfølgende har Teknisk Udvalg behandlet sagen den 4. januar 2017. (sag nr. 15), hvor det blev besluttet, at analysen skal afklare følgende forhold:
 
·         Afgrænsning af betalingszonen
·         Afklaring af timepris under hensyntagen til bilisters priselasticitet
·         Mulighed for 1-2 timers gratis parkering og konsekvenser af dette
·         Konsekvenserne for beboere i betalingszonen og parkering i tilstødende kvarterer
·         Forretningsmodeller for privat investering i betalingsordning
 
Teknisk Udvalg har senest behandlet sagen om indførelse af betalt parkering på en temadag den 18. maj 2017, hvor udvalget bl.a. blev præsenteret for et oplæg om muligheder og konsekvenser ved indførelse af betalt parkering i Viborg midtby. På temadagen besøgte udvalget Silkeborg Kommune for at høre om deres erfaringer.           
 
Inddragelse og høring
Det foreslås, at repræsentanter for Viborg Handel indbydes til et møde med Teknisk Udvalg, hvor analysens resultater og de forskellige muligheder præsenteres med henblik på at indhente evt. bemærkninger fra Viborg Handel.
 
Beskrivelse
Der foreligger nu en analyse for indførelse af betalt parkering i Viborg midtby. Analysen af juni 2017 fremgår af bilag 1.
 
I analysens første afsnit er der redegjort for:
·         Placering og antal parkeringspladser
·         Belægningsgrader på de forskellige parkeringspladser
·         Planlagte ud- og ombygninger af parkeringsarealer
 
Der lægges op til, at der kan indføres betalt parkering på godt 1.850 offentlige pladser. I midtbyen er der ca. 900 private større eller reserverede pladser.
 
Analysen viser også, at der er frie pladser på alle tidspunkter hen over døgnet, men der er stor variation mellem de forskellige lokaliteter og tidspunkter.
 
Der foregår i øjeblikket en række planlagte ud- og ombygninger af parkeringsanlæg ved Banebyen, men disse anlæg er ikke foreslået til at indgå i forslaget om betalt parkering. Tilsvarende er parkeringspladserne på kaserneområdet ikke omfattet at betalt parkering, idet de bl.a. kan indgå som langtidsparkering for medarbejdere, der har arbejdsplads i midtbyen.
 
Analysen redegør for de forskellige teknologiske muligheder ved indførelse af betaling. De seneste år er der kommet en række muligheder for at anvende smartphone til betaling. Det betyder, at man har mulighed for at begrænse antallet af parkometre, som er forholdsvis kostbare at opstille. Vælges en traditionel løsning med opsætning af parkometre andrager udgiften hertil mellem 3,3 mio. kr. og 4,2 mio. kr. medens en kombineret løsning med smartphone betaling og færre parkometre koster mellem 1,85 mio. kr. 2,35 mio. kr. En mere reduceret løsning med endnu færre parkometre koster mellem 0,9 mio. kr. og 1,1 mio. kr. Ved løsning med anvendelse af smartphone, er der dog en driftsudgift til operatørerne af disse app-løsninger.      
 
De årlige driftsudgifter til udstyret andrager knap 0,8 mio. kr. ved en traditionel løsning med parkometre og godt 0,5 mio. kr. ved en kombineret løsning. Driftsudgifterne ved den reducerede løsning udgør omkring 0,25 mio. kr.
 
I analysen er der opstillet forskellige betalingsscenarier, og det har været nødvendigt at indlægge nogle forudsætninger og antagelser om, hvorledes bilisterne vil reagere på de forskellige scenarier. Ikke mindst prisen er en afgørende faktor.
 
Et scenarie (basissituationen) forudsætter betalt parkering i tidsrummet kl. 8.00 til 18.00 på hverdage og på lørdage fra kl. 8.00 til 15.00. Betalingen pr. time er sat til 10 kr. og vil, med indlagte forudsætninger, genere en årlig indtægt på ca. 15,4 mio. kr. inklusive betaling af beboerlicenser for beboere i midtbyen. Disse indtægter skal anvendes til at renovere parkeringsanlæg i midtbyen og udbygge med nye pladser og lignende forhold, der måtte have relation til parkeringsfaciliteter. Beløb der ikke bliver anvendt til disse forhold skal ifølge gældende lovgivning indbetales til Staten.
 
Alternativer
I alternativ 1 er betalingstiden kortere og således ændret fra kl. 9.00 til 17.00 på hverdage og kun fra 9.00 til 14.00 om lørdage. Det betyder, at der sker et fald på 19 % i forhold til basissituationen og dermed en indtægt på ca. 12,4 mio. kr.
 
I alternativ 2 er der gennemregnet for timepriser på henholdsvis 6 kr./time, 8 kr./time og 12 kr./time, hvilket giver forventede indtægter på ca. 12,2 mio.kr, 14,1 mio. kr. og 16,1 mio. kr.
 
I alternativ 3 er der lavet forskellige priser afhængig af, hvor centrale parkeringspladserne er i midtbyen. På de mest centrale pladser er der lavet beregninger med priser på henholdsvis 10 kr./time og 12 kr./time, medens yderzone i midtbyen har priser på 6 kr./time og 8 kr./time. Her viser beregningerne, at indtægten vil udgøre ca. 13,2 mio. kr. for de billigste priser (10 kr./6 kr.) og ca. 14,7 mio. kr. for de dyreste timepriser (12 kr./8 kr.)
 
Vælges der at indføre gratis parkering i den 1. time eller i de 2 første timer falder de årlige indtægter med henholdsvis 40 % og 61 % i forhold til basissituationen, idet indtægterne er anslået til ca. 9,3 mio. kr. ved 1 time gratis parkering og ca. 6 mio. kr. ved 2 timers gratis parkering.
 
Endelig er det undersøgt perspektivet ved at privatisere 3 af de største parkeringsanlæg, hvoraf parkeringsanlæggene ved Preislers Plads og Fischers Plads står overfor renoveringer eller nybygning. I analysen er der lavet beregninger for henholdsvis minimal renovering, omfattende renovering og anlæggelse af nye parkeringshuse på de to lokaliteter. Der er ikke renoveringsbehov for den 3. foreslåede plads (Garnisionspladsen)
 
Beregninger viser, at Kommunen kan få den største salgsindtægt for de to anlæg, hvis køber kun foretager en minimal renovering, der for Preislerplads er anslået til ca. 16.1 mio. kr. og for Fischers Plads ca. 24.8 mio. kr. forudsat basissituationen er valgt (10 kr./time). Den højeste pris, der kan opnås, er ved en timepris på 14 kr., hvilket er anslået til en salgsindtægt på til sammen ca. 44,5 mio. kr.
 
Hvis parkeringsanlæggene bliver udlagt som multifunktionelt område, hvor der bliver mulighed for at bygge enten boliger eller kontorer oven på parkeringshuse på Preislers Plads og Fischers Plads viser begningerne, at det ikke er rentabelt at bygge boliger ovenpå parkeringsanlæggene, men det lader derimod til, at der er en ganske god gevinst ved at anlægge erhverv i forbindelse med opførelse af et nyt parkeringshus. Nettoindtægten er her beregnet til en nutidsværdi på godt 157 mio. kr.
 
I alternativet med privatisering af parkeringsarealer vil det ikke være muligt at indføre 1 eller 2 timers gratis parkering, idet der ikke genereres indtægter nok til finansieringen.
 
Tidsperspektiv
Det kræver forberedelse at indføre betalt parkering. Det forventes derfor, at betalt parkering tidligst kan idriftsættes i løbet af 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der skal i givet fald afsættes midler på anlægsbudgettet afhængig af hvilket alternativ, der vælges. Derudover skal der afsættes midler og forventede indtægter på driftsbudgettet. Endelig skal der afsættes midler til implementering af det valgte system, herunder til udbud og projektering m.v. Den del er foreløbig anslået til 0,5 mio. kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I bilag 2 udgør et notat om juridiske forhold i relation til den nuværende parkeringsfond og om indførelse af betalt parkering.

Sagsid.: 16/39612
Resume
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017 at afsætte midler til at undersøge mulighederne for en nærbane/letbane på togstrækningen fra Bjerringbro mod Skive. Der er udarbejdet en analyse, der afdækker bindinger og muligheder. Desuden er der beskrevet 4 scenarier for dels at øge frekvensen på strækningen og dels åbne nye standsningssteder på strækningen. I analysen er der lavet overslagsmæssige beregninger for de øgede drifts- og anlægsudgifter.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at analysens resultater og scenarier drøftes,
 
2. at Viborg Kommune fortsat aktivt arbejder for kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Aarhus, herunder betydningen af evt. nyt togstop i Laurbjerg, og
 
3. at sagen oversendes til videre behandling i forbindelse med budgetlægning for 2018 og de følgende 3 overslagsår.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
I sagsfremstillingen under scenarie 2, bullit to er fejlagtigt skrevet ”3 ekstra togsæt”, dette rettes til ”4 ekstra togsæt” dette rettes inden sagen behandles af Byrådet. 
 
Bilag 2 blev omdelt på mødet.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at analysens resultater og scenarier drøftes,
 
2. at Viborg Kommune fortsat aktivt arbejder for kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Aarhus,  herunder betydningen af evt. nyt togstop i Laurbjerg samt den videre korrespondance til København optimeres, og
 
3. at sagen oversendes til videre behandling i forbindelse med budgetlægning for 2018 og de følgende 3 overslagsår.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det besluttet, at der afsættes midler til iværksættelse af en analyse af mulighederne for etablering af en letbane/nærbane på strækningen mellem Bjerringbro mod Skive. Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 4. januar 2017 at iværksætte analysearbejdet (sag nr. 14). Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet analysen. Teknisk Udvalg afholdt en temadrøftelse om analysens foreløbige resultater i sit møde den 31. maj 2017 (sag nr.15).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På baggrund af temadrøftelsen den 31. maj 2017 foreligger der nu en analyserapport med forslag til 4 mulige scenarier for skabelse af en nærbane på strækningen. Analyserapporten fremgår af bilag 1.
 
Grundlaget for analysen har bl.a. været at forbedre banebetjeningen via flere togstop og flere afgange – dog uden at rejsetiden fra Viborg ti Aarhus forringes. Kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Aarhus vurderes at være afgørende i forhold til den overordnede infrastruktur for Viborg Kommune.
 
Analysen viser, at der er mulighed for dels at øge frekvensen på strækningen og dels at anlægge og betjene et antal nye standsningssteder på strækningen. I rapporten er der både scenarier, der viser, at det er muligt at øge frekvensen og skabe nye standsningssteder på det nuværende enkeltsporede jernbanenet, men også scenarier, hvor der skal investeres ganske betydeligt, hvis frekvensen skal øges betragteligt.
 
Den nuværende status på togdriften mellem Skive og Aarhus omfatter timedrift i største del af døgnet på strækning fra Skive til Viborg med standsning i Højslev og Stoholm. Fra Viborg mod Aarhus er der tilsvarende ½ times drift med standsning i Rødkærsbro, Bjerringbro, Ulstrup, Langå, Hadsten og Hinnerup.
 
Præsentation af de opstillede scenarier:
 
Følgende to punkter indgår i alle de følgende scenarier 0-3:
·         Etablering af 3 nye togstop ud af 6 undersøgte muligheder: Viborg Syd (ved Lyngvej), Viborg Vest (ved Vestre Ringvej) samt i Sparkær (ved Langgade). Disse er blevet udpeget som de tre mest rentable ift. benyttelse og potentiale. Udover de 3 udvalgte er det undersøgt mulighederne for standsning ved Ravnstrup, Rindsholm og Tange, men for disse 3 potentielle standsningssteder viser analysen, at passagerpotentialet er for lille, hvorfor disse er fravalgt i det videre analysearbejde.  
·         Det nuværende timetog fra Aarhus til Struer ændres til et REX-tog (Regionalt Eksprestog), der er gennemkørende i Rødkærsbro, Hadsten, (Laurbjerg) og Ulstrup med henblik på at skabe en hurtigere forbindelse til og fra Aarhus.
 
 
Scenarie 0 omfatter følgende udbygninger i forhold til nuværende situation:
·         Det faste regionaltog fra Aarhus til Struer ændres til et Regional Eksprestog (REX-tog) der bliver gennemkørende i Hadsten, Laurbjerg og Ulstrup. Derved spares der på rejsetiden, således at rejsetiden ikke bliver nævneværdigt længere med de nye togstop.
·         Regionaltoget fra Aarhus til Viborg i dagtimerne forlænges til Skive og betjener desuden tre nye togstop i Sparkær, Viborg Vest og Viborg Syd. Derved bliver der 2 tog i timen på hele denne strækning. Denne øgede betjening vil være ny for stationerne vest for Viborg: Viborg Vest, Sparkær, Stoholm, Højslev og Skive.
·         Scenarie 0 forudsætter følgende investeringer og øgede midler til drift:
o    Anlæg af 3 nye perronanlæg samt forplads, afsætningsplads og adgangsforhold til bil- og cykelparkering, busstop i Sparkær, Viborg Vest og Viborg Syd
o   Driftsomkostninger til et ekstra togsæt (plus evt. reservetogsæt)
De samlede anlægsinvesteringerne og årlige netto driftsudgifter er estimeret til henholdsvis 60 mio. kr. og 4 mio. kr.
 
Scenarie 1 omfatter følgende udbygninger i forhold til nuværende situation:
·         Scenarie 1 bygger videre på scenarie 0, idet der indføres et tredje togsystem med timedrift i dagtimerne. Det bliver et Lokaltog, der kører mellem Bjerringbro og Stoholm. Scenariet betyder, at Kommunen betjenes med 3 tog i timen i hverdages dagtimer.
Togkrydsningerne bliver mere presset tidsmæssigt, men rejsetiden vil svare til den nuværende køreplan for 2017, selvom der er kommet et Lokaltog ind.
·         Scenarie 1 forudsætter følgende investeringer og øgede driftsmidler:
o    Anlæg af 3 nye perronanlæg samt forplads, afsætningsplads og adgangsforhold til bil- og cykelparkering, busstop i Sparkær, Viborg Vest og Viborg Syd
o    Etablering af et kort vendespor øst for Bjerringbro Station (uden perron)
o   Driftsomkostninger til i alt 3 ekstra togsæt i dagtimer på hverdage (plus evt. reservetogsæt)
De samlede anlægsinvesteringerne og årlige netto driftsudgifter er estimeret til henholdsvis 81 mio. kr. og 12 mio. kr.
 
Scenarie 2 omfatter følgende udbygninger i forhold til nuværende situation:
·         I Scenarie 2 er der skruet op for ønskerne. I princippet er Lokaltoget i scenarie 1 forlænget mod øst til Randers. Derved spares det krævede vendespor i Bjerringbro og derved bliver scenarie 2 billigere i anlæg end scenarie 1. Det er en stor fordel, at det nye togsystem forbindes til en by som Randers. Derved er er tale om et Regionaltog (Her kaldes det Randerstog for ikke at skabe forvekslinger).
En nærmere analyse har det vist at det netop er muligt at indføre scenarie 2 med et Randerstog helt til Stoholm med indsættelse af 4 ekstra togsæt.
·         Scenarie 2 kræver ikke ændringer i sporanlægget. Følgende investeringer og øgede driftsmidler er nødvendige:
o    Anlæg af 3 nye perronanlæg samt forplads, afsætningsplads og adgangsforhold til bil- og cykelparkering, busstop i Sparkær, Viborg Vest og Viborg Syd
o   Driftsomkostninger til i alt 4 ekstra togsæt i dagtimer på hverdage (plus evt. reservetogsæt)
De samlede anlægsinvesteringerne og årlige netto driftsudgifter er estimeret til henholdsvis 60 mio. kr. og 16 mio. kr.
 
 
Scenarie 3 omfatter følgende udbygning i forhold til nuværende situation:
 
·         Scenarie 3 bygger videre på Scenarie 2 ved at forlænge Randerstoget til Skive. Derved forbedres Skive Kommunes trafikbetjening til de tre andre større byer i regionen. Scenariet 3 kræver indsættelse af et yderligere togsæt (i alt 5 ekstra) i daglig drift.
·         Scenarie 3 kræver ikke ændringer i sporanlægget. Følgende investeringer og øgede driftsmidler er nødvendige:
o    Anlæg af 3 nye perronanlæg samt forplads, afsætningsplads og adgangsforhold til bil- og cykelparkering, busstop i Sparkær, Viborg Vest og Viborg Syd
o   Driftsomkostninger til i alt 5 ekstra togsæt i dagtimer på hverdage (plus evt. reservetogsæt)
De samlede anlægsinvesteringerne og årlige netto driftsudgifter er estimeret til henholdsvis 60 mio. kr. og 20 mio. kr.
 
I analysen er det undersøgt, om der er parallelkørsel med den regionale kollektive trafik. Resultaterne har vist, at der næppe kan hentes de store besparelse på dette område som følge af bedre banebetjening.
 
I analysens sidste del er der set på mulighederne for at gennemføre hastighedsopgraderinger på strækningen
 
For alle scenarierne gælder, at de øgede driftsudgifter ikke kan forventes at blive dækket af øgede billetindtægter. Den øgede togbetjening på strækningen mellem Skive og Randers vil være til gavn for rejsende i Skive, Viborg, Favrskov og Randers Kommune. Derfor bør der i givet fald undersøges om der er interesse for et samarbejde mellem disse kommuner og efterfølgende med Regionen og Staten, hvor fordelingen af udgifter til drift og anlæg forhandles.
 
Pt arbejdes der på at åbne en ny station i Laurbjerg på den Østjyske længdebane. Det vil betyde ca. 2 min. længere rejsetid mellem Viborg og Aarhus. For at denne gene ikke skal ramme alle tog på Viborgbanen, foreslås det, at Viborg Kommune aktivt arbejder for, at kun ét Viborgtog i timen standser i Laurbjerg og Hadsten, samt at det andet tog kun standser i Hinnerup. Derved fastholdes rejsetiden mellem Viborg og Aarhus.
 
Under analysearbejdets sidste del er der indgået en aftale mellem Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftalen betyder, at den kommende operatør forpligtes til at betjene op til 5 nye stationer /såfremt de bliver anlagt), hvoraf de to er beliggende på Struer- Aarhusbanen (Laurbjerg nord for Aarhus og Sparkær i Viborg Kommune). Samtidig bliver der ikke længere direkte togforbindelse på strækningen Struer via Viborg mod København (betyder skift og ventetid). Dette understreger betydningen af, at Viborg Kommune fortsat aktivt arbejder for kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Aarhus.    
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I analysen er der lavet overslagsmæssige beregninger på, hvad anlægs- og driftsudgifterne andrager. I en evt. videre proces skal det afklares, hvilke parter der vil være medfinansierende (Staten, Regionen og andre kommuner, der vil få gavn af et højere serviceniveau på strækningen).
 
Nedenstående tabel giver en oversigt over scenariernes økonomi:
 
 
Scenarie 0
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3
Anlægsudgifter mio.kr.
60
81
60
60
Driftsudgifter mio. kr. / år
4
12
16
20
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/6308
Resume
 
Der er midler til trafiksikkerhedsarbejder i 2017, hvorfor Teknisk Udvalg umiddelbart kan igangsætte projekter.
Indstilling
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke projekter der skal udføres / igangsættes i 2017.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg besluttede, at projektet vedr. Agerlandsvej / Gl. Skivevej Viborg forslag a igangsættes i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet 31. maj 2017 (sag nr. 13) besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte trafiksikkerhedsprojekter i krydset Bjerrevej / Husbondvej ved Tange, og at projekter vedrørende Brogade i Bjerringbro og signalregulerede kryds i Viborg analyseres nærmere.
 
Udvalget besluttede også, at projekter vedrørende krydsene Vognmagervej / Fabrikvej og Agerlandsvej / Gl. Skivevej i Viborg igangsættes i 2017, idet dog projekterne afklares nærmere.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til trafikplan for Viborg Kommune, herunder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg fortsætter drøftelsen af trafiksikkerhedsprojekter for ovennævnte to kryds, således at projekter kan sættes i gang i 2017.
 
Alternativer
Forslag til tiltag m.v. i de to kryds fremgår af bilag og nedenstående:
 
Sted
Antal ulykker 2011-2015
(P / M)
Antal ulykker 2016
(P / M)
Antal personskader i ulykkerne
(Alv. / Let)
Forslag til tiltag
Anlægs-overslag

(mio. kr.)
Vognmagervej / Fabrikvej,
Viborg
5 (seneste i 2014)
(3/2)
0
(0/0)
3
(3/0)
a. Forskydning af sidevej til erhverv
b. Rundkørsel
c. Signal
Agerlandsvej / Gl. Skivevej, Viborg
4
(2/2)
0
(0/0)
3
(1/2)
a. Rundkørsel
b. Signal
a. 2,925
b. 3,825
P: Ulykke med personskade
M: Ulykke med materielskade
Alv.: Alvorligt tilskadekommen
Let: Let tilskadekommen
 
Tidsperspektiv
Trafiksikkerhedsprojekter kan påbegyndes i år og behøver ikke at afvente vedtagelse af den samlede trafikplan, som forventes ultimo 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det forventes, at byrådet på mødet den 21. juni 2017 giver en anlægsbevilling på 4,38 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2017.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/6308
Resume
Der foreligger et udkast til forslag til trafikplan for Viborg kommune. Udkastet drøftes med henblik på eventuelle justeringer. Forslag til trafikplan samt miljøvurdering behandles og indstilles til godkendelse i Udvalget den 9. august 2017. Offentlig høring foreslås igangsat medio august.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter udkast til trafikplanforslag og kommer med eventuelle justeringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg drøftede udkast til trafikplanforslag. Visionen tilføjes fremkommelighed for erhvervstrafik/varetransport.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.
 
På mødet den 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed. På mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 5) drøftede Udvalget temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport.
 
På møderne den 24. april (sag nr. 8) og den 31. maj (sag nr. 14) drøftede Udvalget et foreløbigt projektkatalog.
 
Inddragelse og høring
Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16). Trafikplanen forventes at komme i offentlig høring fra medio august 2017. I den forbindelse planlægges afholdt borgermøde onsdag den 13. september 2017 kl. 19.
 
Beskrivelse
For at sikre at forslaget til trafikplan er i tråd med udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Viborg Kommune, har der været 4 temadrøftelser på udvalgets møder i foråret.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til trafikplan. Udkastet vil blive fremlagt på mødet. Udkastet kan ses på viborg.dk/trafikplan2017
 
Forslaget til trafikplan planlægges at skulle i offentlig høring fra medio august 2017. Eventuelle justeringer til indholdet i planen skal indarbejdes inden høringen.
 
Intet.
 
Tidsperspektiv
Trafikplanen forventes vedtaget ultimo 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifter til de foreslåede tiltag medtages i kommende budgetforhandlinger.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/24641
Resume
Vejdirektoratet har iværksat en forundersøgelse for en ny midtjysk motorvej på baggrund af, at et flertal i Folketingets har beslutning at få gennemført en sådan undersøgelse. I den forbindelse har berørte kommuner og regioner været indkaldt til et opstartsmøde. På mødet blev tidsplan, proces og kommissorie bl.a. præsenteret.
Indstilling
Direktøren for Teknik& Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Gennem flere år er der fra forskellige sider blevet arbejdet på at få igangsat undersøgelser for anlæg af en ny midtjysk motorvej.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen er blevet indbudt til at deltage i teknikerudvalget og i det regi, vil der blive holdt møder hen gennem processen for gennemførelse af en forundersøgelse.
 
Vejdirektoratet har oplyst, at der ikke vil blive afholdt offentlige møder i forbindelse med forundersøgelsen.
 
Beskrivelse
På baggrund af trafikaftalen i Folketinget fra december 2016 igangsættes nu en forundersøgelse af en ny motorvej på strækningen Hobro-Viborg-Rute 15-Give. Som det fremgår af oversigtskortet i bilag 1, vil undersøgelsen tage udgangspunkt i korridor A og B fra den strategiske analyse.
 
Kommissorium for forundersøgelsen er offentliggjort, og kan ses på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside, www.trm.dk.
 
Som optakt til forundersøgelsen har Vejdirektoratet haft indkaldt berørte kommuner og regioner til et indledende møde, hvor Vejdirektoratet har præsentere det forventede forløb for forundersøgelsen og deres ideer omkring inddragelse af kommuner og regioner i løbet af undersøgelsen.
 
Vejdirektoratet har nedsat et såkaldt teknikerudvalg, hvor tekniske problemstillinger og undersøgelsens fremdrift drøftes. Teknikerudvalget er sammensat af relevante fagfolk fra regioner, kommuner, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Processen frem mod en evt. virkeliggørelse af en ny midtjysk motorvej fremgår af bilag 2 og tidsplanen for forundersøgelsen ses af bilag 3. Kommissoriet for arbejdet med forundersøgelsen fremgår af bilag 4
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/2523
Resume
Byrådet behandlede på sit møde den 22. februar 2017 (sag 18) et forslag om ændring af elevatoren ved Banegårdspladsen i Viborg. Elevatoren udgør sammen med trappen og trampen adgangsvejene til perronbroen over baneterrænet.
 
Forvaltningen har efterfølgende undersøgt mulighederne for at udskifte eksisterende elevator til en elevator i samme størrelse, samt mulighederne for at udskifte eksisterende elevator til en ny og større elevator.
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. om eksisterende elevator skal udskiftes til en ny elevator i samme størrelse,
 
2. om eksisterende elevator skal udskiftes til en ny og større elevator, eller
 
3. om eksisterende elevator i stedet skal renoveres som beskrevet i nedenstående alternativ
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at eksisterende elevator renoveres som beskrevet i alternativet for at undgå unødigt driftstop i en længere anlægsperiode. Herefter tages stilling til valg af model.
Sagsfremstilling
 
 
Historik
Elevatoren ved terminalbygningen, Banegårdspladsen 4, udgør sammen med trappen og trampen adgangsvejene til perronbroen over baneterrænet. Den forøgede brug af elevatoren – der har været en følge af udskiftningen af perronbroen – har medført en række driftsstop til gene for brugerne.
 
Teknisk udvalg besluttede derfor på sit møde den 25. januar 2017 (sag 12):
1.    at undersøge både mulighed for udskiftning af eksisterende elevator til elevator i samme størrelse samt mulighed for udskiftning af eksisterende elevator til en ny og større elevator.
 
Teknisk udvalg indstillede endvidere til Byrådet:
2.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017
 
3.    at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
 
4.    at opgave med større elevator udbydes i offentlig licitation i totalentreprise, og at der indhentes tilbud til opgave med ny elevator i samme størrelse.
 
 
Tabel 1. Finansiering
Udvalg
Politikområde
Konto
Beløb i kr.
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Facility Management
Pulje til planlagt vedligeholdelse (drift)
300.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby (anlæg)
1.000.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Ensretning af Ll. Sct. Hans Gade (anlæg)
400.000
I alt
 
 
1.700.000
 
Teknisk Udvalgs beslutning blev efterfølgende godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2017 (sag 27) og i Byrådet den 22. februar 2017 (sag 18).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Den eksisterende elevatorstol har et gulvareal på 1,1 x 1,4 m, hvilket opfylder minimumskravene til type 2 elevatorer. Der vil kunne etableres en ny elevator med samme gulvareal i eksisterende elevatorskakt og inden for eksisterende rammer.
 
Det vil endvidere være teknisk muligt at etablere en ny og større elevator med et gulvareal på 1,9 x 1,25 på stedet. Elevatorstolen vil således blive 15 cm breddere og 50 cm længere end den eksisterende.
 
Etableres en ny og større elevator vil det medføre visse arkitektoniske udfordringer. Terminalbygningen, tagkonstruktionen og den påbyggede elevatorskakt er fint afstemt i forhold til hinanden, og en ny og større skakt vil i nogen grad ændre på helhedsindtrykket.
 
 
Alternativer
Hvis elevatoren udskiftes i løbet af efteråret, vil det medføre, at elevatorforbindelse til perronbroen vil være afbrudt i byggeperioden. Perronbroen er dels adgangsvej til perronen og dels adgangsvej for cyklende og gående til og fra Middagshøjvej-kvarteret.
 
Som alternativ til udskiftning af elevatoren i løbet af efteråret, kan der investeres i at opnå en sikker og stabil drift af den eksisterende elevator i de næste 2 år. Derved kan udskiftning af elevatoren udskydes til efter den nye Banebro er etableret og taget i brug. Vælges denne løsning, vil forbindelsen fra banegårdsområdet til både perron og Middagshøjvej-kvarteret kunne opretholdes – også i den periode om nogle år, hvor elevatoren ved terminalbygningen måtte blive udskiftet.
 
Der er i det seneste år investeret betydelige beløb i nødvendige her-og-nu-reparationer af elevatoren, og servicefirmaet har vurderet, at der skal investeres yderligere mellem 80.000 og 100.000 kr. for at sikre en stabil drift af elevatoren i de næste 2 år. Denne udgift vil kunne finansieres af puljen til planlagt og periodisk vedligehold.
 
 
Tidsperspektiv
En udskiftning af den eksisterende elevator til en ny elevator i samme størrelse vil kunne gennemføres i efteråret med en forventet byggeperiode på mellem 2 og 4 uger.
 
En udskiftning af eksisterende elevator til en ny og større elevator vil kunne gennemføres i 2. halvår af 2017, og der skal påregnes en byggeperiode på mellem 2 og 3 måneder.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En ny elevator i samme størrelse som eksisterende vil kunne overslagsmæssigt kunne etableres for ca. 450.000 kr.
 
En ny og større elevator vil overslagsmæssigt kunne etableres for ca. 1.750.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Elevatorudskiftningen vil ikke være i modstrid med gældende planforhold.
 Sagsid.: 17/25029
Resume
Tapdrup Borgerforeningen ønsker at opstille en skulptur i rundkørsel vest for Tapdrup, og søger om tilladelse hertil.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget drøfter om der skal gives tilladelse til opsætning af den ansøgte skulptur i rundkørslen, og
 
2. at udvalget i givet fald tager stilling til, hvorvidt vedligeholdelse af skulpturen skal afholdes af Tapdrup Borgerforening
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at der gives tilladelse til opsætning af den ansøgte skulptur i rundkørslen, og
 
2. at vedligeholdelse af skulpturen skal afholdes af Tapdrup Borgerforening
Sagsfremstilling
Historik
Der er tidligere i enkelte andre rundkørsler opsat kunst, eksempelvis rundkørslen på Skivevej nord for Møldrup og rundkørslen ved Banegårdspladsen i Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Tapdrup Borgerforening har søgt om tilladelse til at opsætte en skulptur ”Marianne Nerthus” i rundkørslen vest for Tapdrup (se oversigtskort i bilag 1). Ansøgning kan ses i bilag 2.
 
Skulpturen vil være ca. 3 m høj og orienteret mod Tapdrupvej. Den nærmere beskrivelse af skulpturen og billede kan ses i bilag 2.
 
Placering af en skulptur i en rundkørsel kan i forhold til trafiksikkerhed fjerne opmærksomhed fra vejen og trafikken. For den konkrete skulptur taler, at den ikke mindsker oversigtsforholdene, herunder i forhold til de nuværende bøgetræer. Imod skulpturen taler, at den fjerner fokus fra vejen. Fuld fokus på vejen og medtrafikanter er med til at øge trafiksikkerheden, særligt i vejkryds og rundkørsler.
 
Ud fra størrelse på rundkørslen og skulpturen vurderes der ikke at være trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring påkørselsrisiko.
 
På den offentlige vej Tapdrupvej kører der 2.100-2.200 biler i døgnet. Den tilladte hastighed på Tapdrupvej ved rundkørslen er 80 km/t, mens Vibækvej er begrænset til 60 km/t ved rundkørslen. Der er ikke registeret uheld ved rundkørslen.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommunen kan efter vejloven § 80 give tilladelse til anbringelse af genstande på vejarealer.
Bilag

Sagsid.: 17/25412
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en indtægtsbevilling på 8.458.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” med rådighedsbeløb på 1.604.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 2.285.000 kr. i hver af årene 2018, 2019 og 2020, og  
 
2. at rådighedsbeløbene i 2018-2020 (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en indtægtsbevilling på 8.458.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” med rådighedsbeløb på 1.604.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 2.285.000 kr. i hver af årene 2018, 2019 og 2020, og  
 
2. at rådighedsbeløbene i 2018-2020 (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har den 29. april 2015 (sag nr. 3) besluttet, at de øvrige ejere i byudviklingsområdet kan få vejret til den private fællesvej Arnbjerg Alle, mod at betale en forholdsmæssig andel af anlægsudgiften. Principperne herfor er fastsat i sagen. Byrådet har den 15. juni 2016 (sag nr. 22) bevilliget penge til byggemodningen og anlæg af Arnbjerg Alle.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I forbindelse med byggemodning af de arealer kommunen har erhvervet i byudviklingsområdet Arnbjerg (lokalplan 421), anlægger kommunen fordelingsvejen Arnbjerg Alle som privat fællesvej.
 
De øvrige grundejere bidrager forholdsmæssigt efterhånden som de udvikler deres ejendomme og får brug for vejret til de nye grunde. I praksis får de brug for vejretten, når grundene udstykkes eller bebygges.  Det bliver stillet som en betingelse for at få vejret, at de betaler en forholdsmæssig andel af udgiften til vejanlægget.
 
De første private udstykninger i byudviklingsområdet Arnbjerg er på vej nu, og der skal gives en indtægtsbevilling hertil.
 
Med den nuværende ejersituation forventes der ud fra overslaget på omkostningerne at være en indtægt på 8.458.000 kr. Beløbet vil dog ændre sig, hvis kommunen køber flere arealer, og når faktiske omkostninger til vej mv. kendes.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Indtægten kommer i takt med at grundene udstykkes og byggemodnes, og det kan ikke på forhånd siges hvornår. Der er en indtægt på 1.604.000 i 2017. Den resterende del anslås at ligge i efterfølgende tre år 2018-2020 med knap 2.285.000 kr. pr. året.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/4856
Resume
På mødet behandles forslag til anlægsbudget for 2018-21. Det eksisterende anlægsbudget tilrettes på baggrund af eventuelle tidsforskydninger af anlægsprojekterne. Desuden behandles forslag til eventuelle nye anlægsønsker med tilhørende idébeskrivelser. Endeligt orienteres om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
2. at udvalget godkender, hvilke nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor Byrådet herunder forslag til finansiering,
 
3. at idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker, godkendes, og
 
4. at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Indstillingen blev godkendt. Teknisk Udvalg ønsker udarbejdet en mulig plan for budget for puljer til områdefornyelse til brug på budgetseminar.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i juni færdiggøre anlægsbudgettet.
 
Teknisk Udvalg behandlede senest forslaget til anlægsbudget på mødet den 24. april 2017 (sag nr. 13). Det blev på mødet besluttet, at midler til projekt vedr. Stibro ved Borrevej ved Gullev fremrykkes fra 2020/2021 til 2019/2020.
 
Inddragelse og høring
Fælles MED Teknik & Miljø blev på mødet den 22. maj 2017 orienteret om budgetforslag 2018-2021. Fælles MED Teknik & Miljø tog orienteringen til efterretning.
 
Beskrivelse
 
Teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et anlægsbudget, hvor de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Desuden er eventuelle faste puljer videreført i 2021, og der korrigeres for eventuelle mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 23. august 2017.
 
Forslaget til anlægsbasisbudget ses som bilag nr. 1.
 
Teknisk Udvalg behandlede senest forslaget til anlægsbudget på mødet den 24. april 2017 (sag nr. 13). De væsentligste tekniske ændringer til anlægsbudgettet efter mødet den 24. april 2017 er beskrevet nedenfor:
 
·                Domkirkekvarteret – rammeplan for byrum og pladser
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 17), at der bevilges midler til rammeplan for Domkirkekvarteret. I den forbindelse blev det besluttet, at der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på forslaget til anlægsbasisbudgettet.
 
·                Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 31. maj 2017 (sag nr. 12), at der bevilges midler til cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø. I den forbindelse blev det besluttet, at der afsættes et rådighedsbeløb (udgift) på 1.417.000 kr. og et rådighedsbeløb (indtægt) på 792.000 kr. i 2018 på forslaget til anlægsbasisbudgettet.
 
Det bemærkes, at der på dagens møde i Teknisk Udvalg er et dagsordenspunkt vedrørende vejrettigheder til Arnbjerg Allé. Forslaget til anlægsbasisbudget (bilag 1) er ikke tilrettet i forhold til dagsordenspunktet vedr. vejrettigheder til Arnbjerg Allé.
 
Nye anlægsønsker
 
Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.
Tabellen nedenfor viser udvalgets anlægsønsker.
 
Udvalgets anlægsønsker
(i 1.000 kr., 2018 P/L)
2018
2019
2020
2021
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej
200
4.000
 
 
4.200
Domkirkekvarteret
 
 
 
 
 
I alt
200
4.000
0
0
4.200
 
Idéoplæg for anlægsønskerne kan ses som bilag nr. 2.
 
Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej
Anlægsønsket ’Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej’ er afledt af beslutningen om etablering af folkeskole på Vinkelvej. Finansiering af anlægsønsket skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen.  
 
Domkirkekvarteret
På baggrund af Byrådets godkendelse af tidsplan for helhedsplan for Domkirkekvarteret, herunder at Viborg Kommune igangsætter dialog med de store fonde, er der indledt seriøse og positive forhandlinger med de største danske fonde om, hvordan den omfattende helhedsplan kan realiseres, primært for ikke-kommunale midler. Det må dog forventes at eventuelle større fondsbevillinger også vil medføre forventning om en vis kommunal medfinansiering.
 
Nedenfor er de afledte driftsudgifter af anlægsønsker opgjort.
 
Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)
(i 1.000 kr., 2018 P/L)
2018
2019
2020
2021
I alt
Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej
0
50
50
50
150
I alt
0
50
50
50
150
 
Det gælder som spilleregel for årets budgetlægning, at udvalgene selv finansierer alle driftsudfordringer inden for eget budget. Det betyder, at der skal findes finansiering til de afledte driftsudgifter, som er beskrevet ovenfor.
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Budgetforslaget indgår i materialet til Byrådets budgetforhandlinger i august/september 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det teknisk tilrettede anlægsbudget flytter kun beløb mellem årene og ændrer derved ikke den samlede ramme.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/47864
Resume
Teknisk Udvalg besluttede den 4. januar 2017 (sag nr. 6) at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan for boligområde i Arnbjerg - etape 2 og 3, Viborg Syd.
 
Lokalplanområdet er ca. 70 ha, hvoraf Viborg Kommune ejer ca. 4,5 ha (matr. nr. 2ac, Søgårde, Asmild). De resterende ca. 65 ha af lokalplanområdet er privatejet - jf. bilag 1 -kort visende ejerforhold.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.    at planforslaget med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2.    at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslaget med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Flemming var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at udvikle Viborg by mod syd - i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2025 og kommunens handlingsplan for byggemodning.
 
”Strukturplan Viborg Syd”, som Byrådet vedtog i dec. 2011, etape 2 og 3, fastlægger rammerne for lokalplan 477. Intentionerne er at etablere en bæredygtig ny bydel syd for Søndersø.
 
Oversigtskort er i bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har i foråret 2017 afholdt møder med områdets 5 lodsejere, dels for at orientere om den fremtidige overordnede struktur for lokalplanområdets anvendelse og udformning, dels for at høre ejernes ønsker i forhold til den igangsatte planlægning.
 
De 4 ejere af landbrugsarealer har udtrykt, at de vil være indstillet på at sælge jord til Viborg Kommune til byudviklingsformål.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke indledt forhandling om køb af arealer, der er omfattet af lokalplanområde 477.
 
Beskrivelse
Planforhold
Lokalplan
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 421 for boligområde i Arnbjerg - etape 1. Resten af området er ikke omfattet af lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBS.B4.02, VIBS.B4.03, VIBS.R1.01 og VIBS.R1.02 i Kommuneplan 2017 – 2029 for Viborg Kommune.
Forslag til lokalplan nr. 477 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
 
Forslag til lokalplan nr. 477
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 477, der er i bilag 3.
 
Lokalplanforslaget sikrer realiseringen af 2. og 3. etape af helhedsplanen for Viborg Syd og udlægger området til boligformål. Vejadgang til alle delområder sker fra Arnbjerg Alle.
 
Hovedprincipperne i planen er at bygge med størst tæthed mod Sønder Mose mod vest og bygge enfamiliehuse på de fladere arealer mod øst. Mod syd-vest planlægges for etageboliger, der grænser op til etageboligområde i lokalplan 421 (etape 1).
 
En del af planområdet har udsigt over Sønder Mose, og en del af området ligger tæt på Bruunshåb skov mod øst. Det er nogle af de landskabelige kvaliteter, der har værdi for området, og som understreges ved byggeri på arealerne.
 
Planforslaget giver mulighed for opførelse af ca. 400 boliger i området, fordelt som 170 enfamiliehuse, ca. 130 tæt-lav boliger og ca. 100 boliger i etagebyggeri. Området er inddelt i 8 delområder til enfamiliehuse, 8 delområder til tæt-lav boligbebyggelse, 1 delområde til etageboliger og 1 delområde til daginstitution.
 
Fælles grønne områder
I henhold til Strukturplan Viborg Syd er der udlagt store fælles grønne områder (delområde Va og Vb) henholdsvis mod Sønder Mose, Viborg by og Bruunshåb skov. Ved at udlægge større grønne arealer mellem de enkelte boligområder og omkring den nye bebyggelse, vil oplevelsen af landskabet og områdets naturværdier styrkes.
 
Grundstørrelser
Som udgangspunkt skal der inddrages mindst muligt landbrugsareal i forbindelse med byudvikling. I dag hvor familiestørrelsen varierer mere end tidligere er der behov for mere varierede boligtyper.
 
Størrelsen af grunde til parcelhuse i området er mellem 750 - 1400 m2. De fleste grunde er omkring 800 m2. Alle grunde er placeret omkring fælles opholdsarealer.
 
Højder
Parcelhuse kan bygges i op til 2 etager, men det er også muligt at bygge i 1 etage. Bebyggelsesprocenten øges, hvis man bygger i 2 etager (35%) frem for 1 etage (30%). Dette giver energimæssigt en mere kompakt byggeform.
 
Byggehøjden fastsættes efter etageantal: 7½ m ved 1 etage - og 8½ m ved 2 etager.
I delområde Ia falder terrænet en del, så der nogle steder er mulighed for at bygge i forskudte planer/parterre i op til 3 etager og 10 meters højde mod grundens lavest liggende del.
 
Tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage og 10 meters højde i delområde IIc, IId og IIf. I øvrige områder kun indtil 2 etager og 8,5 meters højde. Bebyggelsesprocenten er 35% af den enkelte grund ved 1 etage, og 45% ved 2 etager og 2 etager med udnyttet tagetage.
 
Etageboliger kan opføres i delområde III – i op til 4 etager og 13 m mod Arnbjerg Alle og ellers i 6 etager og 18 m. I delområde III er der fastsat en afstand på minimum 45 m til parcelhusområdet mod øst og 32,5 m mod parcelhusområdet umiddelbart nord for Arnbjerg Alle. Etageboliger skal opføres som punkthuse, hvor maks. 15% af grundarealet må bebygges.
 
Derudover indeholder lokalplanen emner som:
·         åben regnvandshåndtering - vejvand og tagvand fra boligområder ledes i åbne grøfter og nedsives, hvor det er muligt,
·         begrænsning af befæstede arealer (maks. 40% af den enkelte grunds areal), hvilket øger nedsivning af overfladevand,
·         krav til udseende af facader, tagform og materialevalg, herunder farvevalg.
 
Arkitekturpolitik
Parcel- og rækkehuse er den mest populære boligform i Danmark, bl.a. fordi ejerne kan sætte sit præg på ejendommene. Hvert enkelt parcel- og rækkehus er samtidig naboens og mange andres omgivelser og på den måde en del af helheden. Når der bygges nyt eller bygges til - er udformning, materiale- og farvevalg således ikke alene til gode for én selv, men en investering i områdets samlede arkitektur og kvalitet.
 
I dette nye boligområde er den arkitektoniske kvalitet indtænkt med vægt på oplevelsen af de fælles rum: vejarealer og husenes synlige tage. Carporte, udestuer, haveskure og drivhuse har også stor betydning for helhedsindtrykket, da de små bygninger ofte er synlige fra vejen.
 
Bindinger
Beskyttelseslinjer
Området er omfattet af 150 m søbeskyttelseslinje omkring Sønder Mose og 300 m skovbyggelinje mod Bruunshåb Skov. I forbindelse med lokalplanforslaget ansøger Viborg Kommune om at ophæve dele af disse beskyttelseslinjer.
 
Arkæologi
Der er gennemført sonderende arkæologiske forundersøgelser i dele af området i 2011.
Viborg Museum vurderer, der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der bl.a. blev konstateret bebyggelsesspor fra yngre jernalder inden for lokalplanområdet. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgiften til de nødvendige arkæologiske undersøgelser skal afholdes af grundejer, der forudsættes at være Viborg Kommune.
 
Miljørapport
Forvaltningen har på baggrund af screening (forundersøgelse) og en scoping (nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der forventes påvirket) vurderet, at lokalplanen vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, jf. bilag 4.
 
I miljørapporten fokuseres der på følgende emner:
·         landskabsværdi og visuel påvirkning (byprofil), idet synligheden af området set fra Søndersøvej, Vinkelvej og sØnæs ønskes belyst,
·         grundvand og overfladevand,
·         trafik, herunder trafiksikkerhed.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med lokalplanforslaget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt forslag til lokalplan nr. 477 med tilhørende miljørapport godkendes af Teknisk Udvalg og Byrådet d. 21. juni 2017, kan lokalplanforslaget sendes i 8 ugers høring fra den 29. juni til den 23. august 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der forventes følgende udgifter for Viborg Kommune for at realisere planlægningen:
·         anlæg af ca. 2,5 km fordelingsvej (strækning A4 til A11) = vejl. pris - 25 mio.
·         etablering af ny rundkørsel ved Søndersøvej/Vinkelvej = vejl. pris - 3 mio.
·         arkæologiske prøvegravninger = vejl. pris - 0,5 mio. Ved større fund øges prisen
·         køb af jord = ca. 70 ha.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at det først er muligt at erhverve jord på ekspropriationsmæssige vilkår, når der er en vedtaget lokalplan, når der er et nødvendigt behov, og når det tidsmæssigt er aktuel for inddragelse af det konkrete område til byudvikling.
 
Overtagelsespligt
Efter Planlovens § 47A kan en ejer af fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen. Det drejer sig om Søndersøvej 61, 63, 74 og 94A. Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune i givet fald med fordel kan overtage ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejerne om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget har principiel betydning for kommunen, da det er en del af et større byudviklingsområde. Derfor skal det også vedtages af Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 17/25703
Resume
Der er ønske om at give mulighed for at etablere uddannelse ved Farvervej i Viborg. Oversigtskort er i bilag 1. Da det ønskede ikke er i overensstemmelse med den gældende planlægnings anvendelsesbestemmelser, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes en udarbejdelse af et tillæg til den gældende lokalplan.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Lund var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Projektforslaget
Der er ønske om at etablere uddannelse i den eksisterende bebyggelse ved Farvervej 1. Der forventes ikke behov for opførsel af ny bebyggelse.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 452, der udlægger området til centerområde i miljøklasse 2-4.
Lokalplanens § 3.3 beskriver, at
 
-        Delområde I og II må anvendes til centerformål i form af detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper jf. § 3.7, liberale erhverv såsom klinikker, fitnesscenter, foreninger og lign, administrative erhverv, produktionslokaler, værksteder, lagervirksomheder og lign. med tilhørende udstilling, engroshandel, håndværksrelateret uddannelsesinstitution, tankanlæg, restaurant og forlystelser, dog ikke diskoteker/spillesteder.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til den gældende lokalplan.
 
 
Kommuneplan
Ejendommen er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerformål, herunder almen service.
 
Den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, således at anvendelsesmulighederne for planområdet udvides til også at omfatte uddannelsesformål.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der tale om en mindre ændring i forhold til den gældende planlægning.
 
Alternativer
·           Planarbejdet igangsættes som beskrevet
·           Planarbejdet igangsættes ikke med den begrundelse, at projektet ikke er i overensstemmelse med Byrådets ønsker.
 
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse                                  Medio 2017
Offentlig høring                                                 Ultimo 2017
Endelig vedtagelse                                            Ultimo 2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Bilag

Sagsid.: 17/21846
Resume
Udvalget skal tage stilling til, om der skal dispenseres fra lokalplanen for Kjeldbjerg til at etablere en sti i og omkring Kjeldbjerg. Naboer til dele af stiforløbet har indsendt bemærkninger imod stien. Lokale foreninger og børnehave har indsendt bemærkninger for stien. Ansøger har indsendt underskriftindsamling for stien.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1.    at udvalget beslutter at meddele dispensation med hjemmel i planlovens § 19 til den stistrækning inden for lokalplanens afgrænsning, der ikke er indkommet bemærkninger imod, og
 
2.    at udvalget drøfter, om der skal meddeles dispensation til de to stistrækninger, der er indkommet bemærkninger imod, eller om der skal meddeles afslag med hjemmel i planlovens § 18.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at meddele dispensation med hjemmel i planlovens § 19 til den stistrækning inden for lokalplanens afgrænsning, der ikke er indkommet bemærkninger imod, og
 
2.  at der skal meddeles dispensation til de to stistrækninger, der er indkommet bemærkninger imod
 
Flemming Lund var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
 
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. november 2016 (sag nr. 9) at give tilladelse til etablering af natursti/trampesti på et kommunalt areal i den nordvestlige del af Kjeldbjerg.
 
En nabo til stien klagede over tilladelsen, idet klager gjorde gældende, at placeringen var i strid med lokalplanen for Kjeldbjerg.
 
Planklagenævnet meddelte den 30. marts 2017, at etablering af den ønskede sti kræver dispensation fra Fjends Kommunes gældende Lokalplan 05.LA.01.03 fra 1999 for Kjeldbjerg, og at kommunen derfor skal tage stilling til, om kommunen vil meddele dispensation.
 
Planklagenævnet hjemviste desuden sagen til fornyet behandling med henblik på kommunens stillingtagen til, om stien kræver landzonetilladelse, dvs. tilladelse efter planlovens § 35 om ændret anvendelse af et areal i landzone.
 
Inddragelse og høring
 
Intet
 
Beskrivelse
 
På grund af Planklagenævnets afgørelse skal udvalget nu tage stilling til, om kommunen vil dispensere til de stier, som forbinder veje i og omkring Kjeldbjerg.
 
Kjeldbjerg Borgerforenings ansøgning er præciseret til at omhandle ca. 1-2 m brede stykker natursti/trampesti i og omkring Kjeldbjerg. Borgerforeningen har indgået aftaler med de pågældende grundejere. Det fremgår af aftalerne, at borgerforeningen skal påse, at stierne kun anvendes som gangstier, og at borgerforeningen har ansvar for græsslåning og vedligehold. Det samlede stiforløb fremgår af bilag 1.
 
Lokalplanens § 5 omhandler vej- og stiforhold i Kjeldbjerg og lyder: ”Der udlægges ikke areal til nye veje og stier, ud over de arealer, der er udlagt/planlagt i områderne.” Ifølge lokalplanens kortbilag er der ikke udlagt areal til det stiforløb, der er søgt om.
 
Forvaltningen har i medfør af planlovens krav om forudgående orientering orienteret alle i lokalplanområdet samt naboer til de berørte arealer. Orienteringen medførte dels bemærkninger for og imod stien, dels bemærkninger fra grundejere, der ikke mente, at de havde nogen aftale med borgerforeningen om sti på deres grund. Borgerforeningen har efterfølgende – som nævnt – indgået skriftlige aftaler med alle private grundejere, der lægger jord til stiforløbet.
 
De modtagne bemærkninger fremgår af bilag 2. De to negative bemærkninger har været i partshøring hos ansøger. Som svar har borgerforeningen indsendt en underskrifts­indsamling fra borgere i Kjeldbjerg, som ønsker at bevare stien. Borgerforeningen ”håber på vegne af størstedelen af Kjeldbjergs borgere ikke at disse 2 borgere får lov til at afgøre om vi i Kjeldbjerg fortsat skal have en natursti eller ej”.
 
Ejere af Møllebakken 15 er imod stien forbi deres ejendom, da de føler sig generet af forbipasserende, der kan kigge ind i haven, og da de er nødt til at sætte ekstra hegn op for at holde egne hunde inde. Indsigerne foreslår, at ansøgerne, dvs. borgerforeningen, bliver pålagt at etablere og vedligeholde et hegn.
 
Borgerforeningen svarer hertil, at indsigelsen ikke giver mening, da hunde i forvejen ikke kan komme ud af haven, og da stien er forløbet forbi ejendommen uden problemer i flere år. Borgerforeningen bemærker desuden, at Kommunen tidligere har udtalt (jf. den nævnte beslutning fra Teknisk Udvalg), at et hegn langs stien udelukkende vil tjene til ejerens interesse – men at grundejeren selv kan sætte et hegn op. Borgerforeningen har ikke noget ønske om et hegn.
 
Ejer af Trevadvej 10d og Kjeldbjergvej 20 er imod stien forbi hans ejendomme, da det vil give forbipasserende indkig til hans grunde. Det anføres, at man indretter sig i forventning om, at lokalplaner overholdes, og at der bør tages hensyn til stiens naboer. Det anføres desuden, at stien ikke kan være afgørende for Kjeldbjerg, og at borgerforeningen ikke tager hensyn til de borgere, der ønsker at bo i fred.
 
Borgerforeningen svarer hertil bl.a., at foreningen arbejder med flere ting for at gøre Kjeldbjerg attraktiv, og at stien blot er en af de ting, foreningen arbejder for.
 
De to stistrækninger, der protesteres over, fremgår af bilag 1.
 
Forvaltningens bemærkninger
 
Lovgrundlag
Ifølge planlovens § 18 må der ikke etableres forhold i strid med en lokalplans bestemmelser, med mindre der er meddelt dispensation.
 
Ifølge planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan er planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra planens formål. Principperne omfatter også den planlagte struktur samt fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer.
 
Planklagenævnet finder i den nævnte klageafgørelse, at § 5 i lokalplanen for Kjeldbjerg ikke er en del af lokalplanens principper. Kommunen har således efter Planklagenævnets vurdering hjemmel til at dispensere.
 
Lokalplan
De to bemærkninger imod stien vedrører delforløb af stien i hhv. lokalplanens delområde B.03 og B.05. Delområdernes beliggenhed fremgår af bilag 1. Lokalplanens formål med disse to områder er at sikre areal til boligbebyggelse med tilhørende friarealer. I områderne kan der bygges boliger, mindre butikker og kollektive anlæg, såsom børneinstitution, samt mindre transformerstationer.
Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal etableres som levende hegn – dog ikke i erhvervsområde.
 
Forvaltningens vurdering
Kommunen skal i sin planlovsadministration også varetage nabohensyn. Spørgsmålet er, om de anførte gener er så væsentlige, at der skal meddeles afslag på de to delstrækninger, der er indkommet bemærkninger imod.
 
Hvis der ikke var kommet bemærkninger imod det ansøgte, ville det være oplagt at meddele en dispensation, da Planklagenævnet har fastslået, at der er hjemmel til det, og da en dispensation kan begrundes med rekreative hensyn til Kjeldbjergs foreningsliv, institution og borgere generelt.
 
Nabohensyn taler umiddelbart imod. Spørgsmålet er, om de anførte nabogener er så tungtvejende, at de kan begrunde et afslag.
 
På den ene side kan anføres, at når der på de to arealer er planlagt boligområder med mulighed for butikker, børneinstitutioner m.m., så kan der blive lige så meget færdsel og indblik, som der er, når folk går forbi på en sti.
 
På den anden side kan anføres, at man ofte kan tale sig til rette med en nabo om eventuelle konfliktpunkter, fx om indblik, støj og hegn – mens det kan være svært at have dialog med skiftende, forbipasserende brugere af en sti (børnehavegrupper, motionsklubber, hundeluftere, borgerforeningens græsslåere osv.).
 
Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være et sagligt vilkår for en eventuel dispensation at kræve plantet et levende hegn, idet et levende hegn ikke yder værn mod indblik de første år, og da stien alt andet lige er midlertidig, når områderne er udlagt til andre formål.
 
Forvaltningen vurderer, at stien ikke kræver landzonetilladelse, da det fremgår af Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration, at de jordarbejder, der er nødvendige for etablering af vejanlæg, ikke kræver landzonetilladelse. Baggrunden er, at Naturklagenævnet har vurderet, at anvendelsesændringen ikke anses for at være relevant i forhold til de formål, som landzonebestemmelserne skal varetage – at beskytte det åbne landskab mod spredt bymæssig udvikling.
 
Alternativer
Det kunne overvejes at etablere de to stiforløb, der protesteres over, længere inde på de pågældende marker, men det ville opdele markerne og dermed være til gene for driften af markerne.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/29055
Resume
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2016 besluttede Byrådet at afsætte 3 mio. kr. til Kultur, Service og Events til etablering af ny skøjtebane på Borgvold.
 
Kultur, Service og Events besluttede på sit møde den 1. juni 2017 at fremrykke investeringen til 2017, således at skøjtebanen er klar til ibrugtagning ca. 1. december 2017.
 
Projektet indeholder alene etablering af bund til bane og ny skøjtebane med teknisk udstyr til frysning af banen m.m.
 
I forlængelse af Byrådets beslutning om en mere permanent placering af skøjtebanen på Borgvold, er der dog arbejdet med en model, hvor der etableres et areal, som både kan anvendes til skøjtebane om vinteren, og som kan anvendes til aktiviteter resten af året.
 
Det udarbejdede skitseforslag forelægges udvalget til drøftelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter anvendelsen af arealet til skøjtebane i sommerhalvåret.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg drøftede anvendelsen af arealet til skøjtebane i sommerhalvåret og besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne.
 
Flemming Lund var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2016, at Viborg Skøjtebane i vinteren 2016/2017 etableres som en isbane, der placeres på Borgvold, og samtidig besluttede udvalget at medsende forslag om permanent skøjtebaneløsning placeret på Borgvold med en anlægsudgift på 3,0 mio. kr. til at indgå i drøftelserne vedr. budget for perioden 2017-2020. Byrådet besluttede efterfølgende at afsætte 3,0 mio. kr. til ny skøjtebane i 2018.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 1. juni 2017 at indstille til Byrådet, at etableringen af skøjtebane på Borgvold realiseres som beskrevet i sagen, og således at projektet fremrykkes til 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Projektet med etablering af skøjtebane for de afsatte midler på 3,0 mio. kr. indeholder alene etablering af bund og kanter til bane og ny skøjtebane med teknisk udstyr til frysning af banen.
 
Der foreslås en model, hvor der opbygges en fast bund med sandpude og dræning og med stigrus, fliser og faldsand på toppen. Banens opbygges med kanter, som afgrænser banen.
 
Selve banen består af slangeanlæg, der tilsluttes en ny kølecontainer. Slangerne vil være mere fleksible end de slanger, der anvendtes ved den tidligere opbygning, og dermed kan banen i højere grad tilpasses. Et nyt anlæg vil også indebære en lettere indfrysning af banen, og dermed reducere driftsudgifterne, som er ret væsentlige i forbindelse med den årlige etablering af skøjtebanen.
 
Banen vil have en størrelse på op til 1.400 m2 og placeres på det samme areal som tidligere mellem legepladsen på Borgvold og Nørresø.
 
 
Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til disponering af arealet, når det ikke anvendes til skøjtebane. Dette forslag vedlægges sagen som bilag 1. Forslaget er forsøgt tænkt i sammenhæng med den nye legeplads på Borgvold og de flotte rammer på Borgvold. Projektet indebærer, at den plane flade bibeholdes, men evt. zoneopdeles og med fleksible løsninger, således at der kan etableres aktivitetsområder m.v. på arealet om sommeren, ligesom dele kan anvendes til petanque og andre spil, leg og ophold m.v. I det foreløbige oplæg er den samlede pris til denne del på ca. 450.000 kr. Evt. mere, hvis hele udgiften til kantafgrænsning ikke kan indeholdes i projektet finansieret af Kultur, Service og Events.
 
Det præciseres, at der ikke er muligt at realisere den del af projektet, der vedrører sommeraktiviteter indenfor den givne budgetramme til skøjtebanen.
 
Endelig bemærkes, at Viborg Museum har foretaget prøvegravning på området og det er vurderet, at der ikke skal foretages yderligere arkæologiske gravninger i forbindelse med projektets realisering.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Rådighedsbeløb til skøjtebanen på 3,0 mio. kr. er afsat i 2018, men da den nuværende skøjtebane er 11 år gammel og meget nedslidt, er projektet fremrykket til 2017, således at den nye bund kan etableres efter sommerferien 2017, og der kan indhentes bud på en ny bane, som kan være i drift til 1. december 2017.
 
Af hensyn til tidsplanen for etableringen af skøjtebanen vil eventuel etablering sommerfaciliteterne først blive aktuelt i 2018. Der kan evt. arbejdes med en realisering i etaper i takt med, at der kan findes finansiering for disse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det er afklaret, at det i henhold til gældende planlægning er muligt at placere skøjtebanen på arealet på Borgvold mellem legepladsen og Nørresø (samme placering som tidligere). Etablering af faciliteter til sommeranvendelsen (gynge m.m.) kræver dispensation fra søbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien.
Bilag

Sagsid.: 14/42513
Resume
Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg har været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om ønsker om nye anlæg/faciliteter ved søerne, ønsker om at bevare oplevelsen af natur og ro omkring søerne og dermed modstand mod forslag i planen, der kan forstyrre dette, ønske om bedre vandkvalitet og diskussion af hastighedsgrænsen for sejlads.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig godkendelse af udviklingsplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer, og
 
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer, og 
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Flemming Lund var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. december 2016 (sag nr. 30) at fremlægge forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg i offentlig høring i 4 uger fra den 5. januar – 1. februar 2017.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
Inddragelse og høring
Forud for udarbejdelse af planforslaget er der gennemført en idéfase i perioden fra den 20. maj – 12. juni 2016, og den 29. maj 2016 blev afholdt et dialogmøde, hvor de fremmødte besøgte tre udvalgte steder ved søerne og kom med idéer til udviklingsmuligheder for dem. Der er yderligere som forberedelse til planen gennemført interviews med en række interessenter, der benytter søerne og planlægningen er fulgt af en styregruppe med deltagelse af Viborg Innovationsfond og Friluftsrådet.
 
Den offentlige høring
Planforslaget har været i høring i 4 uger fra 5. januar – 1. februar 2017. Ved høringsfristen udløb er der modtaget 16 høringssvar til planforslaget. Høringssvar er i bilag 3.
 
Der blev afholdt borgermøde d. 17. januar 2017 om planforslaget, hvor ca. 100 borgere deltog. På borgermødet blev planforslaget præsenteret og der blev gennemført en workshop, som gav indtryk af, hvad de fremmødte særligt ynder at lave ved søerne, og hvilke af planforslagets ideer til tiltag de prioriterer højest. Debatten på mødet drejede sig hovedsageligt om hastighedsgrænsen for sejlads, ønsker om at bevare natur, ro, fugleliv og bedre vandkvalitet samt ønsker til udvikling af strækningen mellem Borgvold og sØnæs.
 
En opsamling af borgermødet og workshoppen fremgår af bilag 4.
 
 
 
Beskrivelse
Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg
Udviklingsplanen skal fungere som en langsigtet, robust ramme om udviklingen. Planens formål er at øge kommunens potentiale for turisme, bosætning og rekreation, og derigennem at bidrage til at forbedre den enkelte borgers livskvalitet. Dette skal ske ved bedre at udnytte de oplevelses- og aktivitetsmuligheder, der ligger i og ved Viborg Søerne.
 
Udviklingsplanen består af en vision, fire målsætninger samt et idékatalog med forslag til projekter og tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling af området. Hovedparten af de foreslåede tiltag har afsæt i ideer, der er indkommet i idéfasen forud for planlægningen. Endelig indeholder planforslaget eksempler på, hvordan to ’fokusområder’ kan udvikles ved realisering af tiltag fra udviklingsplanens idékatalog.
 
Høringssvar
Nedenfor gennemgås udvalgte høringssvar. En fuldstændig gennemgang af høringssvarene ses i bilag 5, der indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Natur og ro
Flere høringssvar foreslår, at planen fokuserer på at bevare og udvikle søerne som et fredfyldt naturområde, og at droppe forslag om skæmmende, larmende anlæg som springvand, svævebane og White Water Viborg. Så vil søerne i sig selv byde på mange rekreative værdier. Det foreslås at arbejde aktivt for stilhed ved søerne, evt. i udpegede stilleområder og at koncentrere evt. aktiviteter i få områder nær midtbyen, Borgvold og evt. sØnæs.
 
Vandkvalitet
Flere høringssvar omhandler vandkvalitetens betydning for den rekreative værdi af søerne, herunder for småsejlere, badende og for et rigt dyre- og planteliv, og foreslår at prioritere forbedring af vandkvaliteten meget højt. 
 
Sejlforbindelsen mellem søerne
3 høringssvar indeholder forslag til at ændre den nuværende vejdæmning over søerne for på at give bedre passage for både, bedre trafikafvikling og gør det muligt at lave for et sammenhængende rekreativt område fra Borgvold til Søndersøparken. 1 høringssvar påpeger at sejlforbindelsen mellem søerne fungerer fint i dag.
 
Hastighedsgrænse for sejlads
Flere høringssvar er imod motorsejlads eller at forøge den nuværende hastighedsgrænse for sejlads på 5 knob, da det giver mere støj, øget risiko for uheld, kan ødelægge vandfuglenes reder og slider på søbrinken. 1 høringssvar påpeger, at der er problemer med for hurtig sejlads i dag og et høringssvar omhandler, at der er en uberettiget modstand mod sejlads på Viborgsøerne.
 
Rørskov og mindre broanlæg mm
2 høringssvar er imod at påvirke rørskov af hensyn til fuglelivet. 1 høringssvar omhandler ønske om flere fiskeplatforme og udsigtskiler i rørskoven, og det påpeges at rørskoven har bredt sig betydeligt gennem årene, nogle gange på bekostning af andre planter, der også er værdifulde levesteder for fisk og smådyr. 1 høringssvar omhandler ønske om lave anlægsbroer for at sikre mulighed for at lægge til med kajak.
 
Koncerter og flydende scene
1 høringssvar er imod forslaget om flydende scene og koncerter med høj musik, som påvirker et stort område med støj, og savner generelt større hensyntagen til de mange, der ønsker en god nattesøvn.
 
Granada og indgangsportaler
2 høringssvar omhandler ønske om en fortsat udvikling af Granada, som indgangsportal til søerne og med aktive læringsmiljøer udviklet til / sammen med de lokale institutioner, der flittigt bruger området.
 
Villaruten
2 høringssvar er imod planens forslag om at skilte stiforløbet vest for Nørresø, ’villaruten’, via Erik Menveds Vej og påpeger, at det strider imod Teknisk Udvalgs beslutning om, at der ikke skal være et stiforløb gennem Nørresøbadet, at trafikken på Nørremøllevej allerede i dag er et problem og at det ikke er muligt at skilte med offentlig sti på dele af strækningen pga. private lodsejere.
 
Forvaltningens bemærkninger
Nedenfor gennemgås forvaltningens bemærkninger hertil. Forslag til ændringer i planforslaget ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.
 
Natur og ro
Forvaltningen vurderer, at planforslaget overordnet er i overensstemmelse med bemærkningerne om at fokusere på naturværdierne omkring søerne og de rekreative muligheder, det giver. Hovedvægten i planens forslag ligger på at give lettere adgang til naturen og bedre mulighed for aktiviteter i naturen.
 
Nogle borgere efterspørger dog også andre oplevelser og aktiviteter omkring søerne, herunder mere byliv og mere motionsprægede aktiviteter. For at tilgodese mange ønsker og undgå konflikt mellem aktiviteter, der er svære at forene, arbejdes der i planen med zonering - en opdeling i 5 delområder med forskellig karakter. Bymæssige og motionsprægede tiltag, der evt. kan forstyrre oplevelsen af ro og natur, foreslås primært placeret i ’Den langstrakte bypark’ vest for Søndersø og i ’Motionsparken’ øst for Søndersø – to områder, der også i dag er præget af et vist aktivitetsniveau.
 
Forvaltningen indstiller, at planforslaget fastholdes uændret for at imødekomme en bred målgruppe med planen, men foreslår i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af en ’Natur og Parkplan’ at se på forslag om at udlægge stilleområder samt på muligheden for at styrke naturværdierne omkring søerne.
 
Vandkvalitet
Forvaltningen vurderer, at bemærkningen er i overensstemmelse med planforslaget ligesom Klima- og Miljøudvalget på mødet den 28. april 2016 (sag nr. 11) har igangsat en undersøgelse af indsatsmuligheder for at forbedre vandkvaliteten.
 
Sejlforbindelsen mellem søerne
Forvaltningen foreslår at indarbejde ideen om en ændret forløb af broen/dæmningen over søerne i planforslaget, da denne giver nye muligheder for udvikling af ’Den Langstrakte Bypark’. De øvrige ændringsforslag imødekommes ikke.
 
Hastighedsgrænse for sejlads
Forvaltningen bemærker, at det i planforslaget alene er foreslået som forsøg at lave enkelte events med hurtigere sejlads, hvilket også det gældende søregulativ åbner mulighed for – ikke at hæve hastighedsgrænsen generelt. Det foreslås at imødekomme bemærkningerne delvist ved at præcisere antal og vilkår for events med hurtig sejlads. I forhold til bemærkningen om at der sejles hurtigere end tilladt på søerne i dag, foreslås det at forvaltningen drøfter håndhævelsen af hastighedsgrænsen med Viborg Politi, der er myndighed på området.
 
Rørskov og mindre broanlæg mm
Forvaltningens bemærker, at rørskoven som hovedregel er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og indgreb i beskyttet rørskov kun kan ske, hvis der opnås dispensation herfra. Ved ansøgning om dispensation skal der ske en samlet vurdering, hvor der blandt andet ses på rørskovens tilstand og formålet med anlægget. Forvaltningen vurderer, at Naturbeskyttelsesloven sikrer, at der ved et evt. anlæg tages hensyn til natur og dyreliv, og indstiller at fastholde planforslaget uændret.
 
Koncerter og flydende scene
Forvaltningen indstiller, at bemærkningen imødekommes delvist ved at tilføje vilkår for events.
 
Granada og indgangsportaler
Forvaltningen foreslår at de konkrete forslag til aktiviteter fra høringssvaret indarbejdes i planen.
 
Forvaltningen foreslår endvidere at tilføje, at der kan etableres ’mikroportaler’ i lokale rekreative områder som Granada, Strandparken og Nørresøbadet for at styrke dem som indgang til oplevelser ved søerne.
 
Villaruten
Forvaltningen bemærker at i planforslaget indgår to mulige føringer af ’villaruten’, hvor den ene forløber via Nørresøbadet. Teknisk Udvalg besluttede den 30. november 2016 (sag nr. 23), at der ikke skal være et stiforløb gennem Nørresøbadet. Forvaltningen indstiller, at planforslaget konsekvensrettes, så denne stiføring udgår i kort og tekst.
 
Den anden ’Villarute’ forløber alene ad kommuneveje, hvor skiltning af stiforløb er tilladt. Skiltning af stiforløbet forventes ikke at medføre en væsentlig forøgelse af trafikken på Nørremøllevej. Forvaltningen indstiller at fastholde denne del af planforslaget uændret.
 
Det foreslås yderligere på baggrund af høringssvar at indarbejde følgende ændringer:
·           Det tilføjes at Søndermølle også kan være interessant som formidlingscenter for skolernes undervisning i Natur & Teknik
·           Der indarbejdes forslag om konkrete steder, hvor mulighed for udsigter undersøges nærmere
·           Det tilføjes, at skiltning skal tilpasses, så den ikke skæmmer omgivelserne
·           Teksten ’Viborg Sejlcenter (FDF)’ rettes til ’FDF Sejlcenter Viborg’.
 
De resterende høringssvar medfører ikke ændringer i planforslaget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udvalget behandler en selvstændig sag om realisering af planforslaget på nærværende møde.
  
Økonomiske forhold og konsekvenser
Planforslaget er en idéplan. Vedtagelsen af planen medfører ingen rettigheder for borgere eller økonomiske forpligtelser for kommunen. Realisering vil for hovedparten af planens forslag medføre omkostninger til etablering og/eller drift. Nogle forslag vil kunne løses indenfor det driftsbudgettet.
 
En selvstændig sag vedrørende realisering af planen forelægges for Udvalget på nærværende møde samt for Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 22. juni 2017.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Realisering af planens forslag kan kræve dispensationer, tilladelser og ændring af kommuneplan og lokalplaner.
Bilag

Sagsid.: 14/42513
Resume
Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg har været i offentlig høring og er under endelig vedtagelse. Denne sag omhandler realisering af planen.
 
I sagen stilles forslag om at realisere nogle af planens mindre tiltag indenfor eksisterende driftsbudgetter i Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt forslag til proces for samarbejdet mellem udvalgene om at udvælge og igangsætte andre af planens initiativer.
 
En enslydende sag behandles i hhv. Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 22. juni 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg
 
1. at Udvalget godkender, at Forvaltningen arbejder med realisering af de i bilag 4 nævnte tiltag, i det omfang det er muligt indenfor de eksisterende budgetter, og
 
2. at Udvalget godkender den foreslåede proces for samarbejdet om realisering.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-06-2017
Indstillingen blev godkendt.
 
Flemming Lund var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. december 2016 (sag nr. 30) at fremlægge forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg i offentlig høring i 4 uger fra den 5. januar – 1. februar 2017.
 
Planforslaget forelægges for Teknisk Udvalg på mødet den 21. juni 2017 med henblik på at Udvalget indstiller til Byrådet, at planen vedtages endeligt.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
Inddragelse og høring
Under høringen af planforslaget blev afholdt et borgermøde, hvor de fremmødte blev bedt om at prioritere, hvilke af planens tiltag de syntes burde realiseres først. Ca. 100 borgere deltog, fortrinsvis midaldrende og ældre mennesker.
Et resume af workshoppen på borgermødet kan ses i bilag 3.
 
Beskrivelse
Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø i Viborg indeholder et idékatalog med forslag til tiltag, der kan understøtte den ønskede udvikling af søerne.
 
Tiltagene omfatter overordnet:
-        anlæg, der giver bedre oplevelses- og aktivitetsmuligheder indenfor planens enkelte delområder - som mere byliv og en fysisk opgradering af ’Den langstrakte Bypark’ mellem Borgvold og sØnæs, bedre motionsmuligheder i ’Motionsparken’, mere naturformidling og udeliv i ’Porten til Viborg Naturpark’ og ’Natur i baghaven’
-        forslag om forbedring af stiforhold, skiltning og udsigtsforhold
-        mere og bedre formidling af fakta om og oplevelsesmuligheder omkring søerne.
 
For et fuldstændigt billede af tiltagene henvises til bilag 2.
 
Idékataloget rummer både forslag indenfor Teknisk Udvalgs, Klima- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder samt enkelte projekter, som flere udvalg kan have en interesse i. Der er derfor behov for, at alle berørte udvalg involveres i planens realisering, og sammen prioriterer og koordinerer hvilke tiltag, der igangsættes, for at få bedst mulig effekt af indsatsen.
 
En del af tiltagene i idékataloget er forholdsvis små, og kan i et vist omfang gennemføres indenfor de enkelte udvalgs eksisterende driftsbudgetter. Andre tiltag kræver særskilte bevillinger. Endelig kan der ved nogle tiltag arbejdes med at opnå ekstern finansiering via fundraising og partnerskaber.
 
Forvaltningen foreslår at arbejde med realisering af søplanens tiltag i 2 trin:
 
Trin 1 (realisering fra 2017 à):
Forvaltningen bemyndiges til at arbejde med realisering af tiltag fra planen i det omfang det er muligt indenfor de eksisterende driftsbudgetter. Af bilag 4 fremgår hvilke tiltag fra udviklingsplanen, der kan arbejdes med at realisere under de enkelte udvalg.
 
Der er endvidere mulighed for at arbejde med realisering og udvikling af projekter, der alene kræver administrativ tid. Eksempler på disse fremgår også af bilag 4.
 
Trin 2 (realisering fra 2018 à):
Projekter til realisering i trin 2 omfatter tiltag, der kræver særskilt bevilling, f.eks. større enkeltprojekter, grupper af småprojekter, der samlet overstiger, hvad der kan gennemføres indenfor driftsbudgettet, forundersøgelser og forprojekter, bl.a. med henblik på fundraising og indgåelse af partnerskaber.
 
Forvaltningen foreslår, at koordinering af disse tiltag drøftes på et årligt fællesmøde mellem Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På mødet gives en status på udviklingen omkring søerne, og det drøftes hvilke projekter, der er politisk interesse for at arbejde videre med.
 
Mødet holdes i det tidlige forår, så de projekter, der er ønske om at arbejde videre med, kan indgå som forslag i forbindelse med budgetlægningen. Første fællesmøde foreslås afholdt i foråret 2018 med henblik på indarbejdelse i budget 2019 – 2022.
 
Det foreslås endvidere at Forvaltningen ved det årlige fællesmøde redegør for eventuelle andre kommunale eller private projekter ved søerne, der ved koordinering og/eller projektudvikling, også kan bidrage til at løfte formålet med søplanen. F.eks. kan en forlængelse af en kommende skolesti langs Nørresø til Skolen på Vinkelvej opfylde ønsket i søplanen om en bedre rekreativ sti sydøst for Nørresø.
 
Projekternes politiske ophæng kan aftales konkret fra gang til gang.
 
Forvaltningen bemærker endvidere at arbejdet med at videreudvikle og realisere planens tiltag planlægges at ske i dialog med relevante parter.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Etablering af nye faciliteter, stier mm kan medføre større vedligeholdelsesbyrde.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/2528
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/3911
Sagsfremstilling
  • Viborg Kommune har den 8. juni 2017 modtaget skrivelse fra Nævnenes Hus, at vedtagelsen af byzonetilladelse for bygning på Ramsvej 5, Viborg - er påklaget.
 
Den ansøgte byzonetilladelse blev godkendt af Teknisk Udvalg den 24-04-1017 og efterfølgende af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017.  
 
Forvaltningen skal fremsende redegørelse til den modtagne klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Forvaltningen vil orientere Teknisk Udvalg om klagenævnets afgørelse, når den foreligger.
 
 
  • Orientering om boligbyggeri i Viborg Kommune 2015 -2017 v/ Karl Johan