You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 3. januar 2018 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/62859
Resume
Udvalget vælger en formand.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg vælger formand
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg valgte Johannes F. Vesterby som formand
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, jf. forretningsordenens § 1.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/62859
Resume
Udvalget vælger en næstformand.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg vælger næstformand
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg valgte Nikolai Norup som næstformand.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Efter styrelseslovens § 22 kan der vælges en næstformand for udvalget. Af udvalgets forretningsorden § 1 fremgår endvidere, at der skal udpeges en næstformand.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/62861
Resume
Der behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Teknisk Udvalg.
Indstilling
 
1. at sagen overgår til 2. behandling på førstkommende ordinære udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg besluttede at ”tilstedeværende” slettes i §7, stk. 2.
 
Sagen overgår til 2. behandling på førstkommende ordinære udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Teknisk Udvalg.
Sagsfremstilling
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Den for Teknisk Udvalg tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
· Udvalgets mødevirksomhed
· Beslutninger og beslutningsprotokol
· Delegation
· Habilitet og tavshedspligt
 
Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres (sag nr. 1 på byrådets ekstraordinære møde den 13. december 2017), er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten. Justeringen går ud på, at den indledende henvisning til styrelsesvedtægtens paragraf ændres fra § 18 til § 16 (se bilag 1).
 
Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.te
Bilag

Sagsid.: 17/57889
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at gældende generelle bestemmelser om kompetence og delegation tages til efterretning, og

2. at delegationsplan for Teknisk Udvalgs område godkendes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Viborg Byråd arbejder ud fra nogle generelle bestemmelser om kompetence og delegation fra byråd til fagudvalg og forvaltning.
 
Bestemmelser for byrådets adgang til delegation reguleres dels i lovgivningen, i styrelsesvedtægten samt i budgettet.
 
Styrelsesvedtægten beskriver udvalgenes afledte kompetence og dens fordeling af opgaveområder på Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg.
 
Budgettet fastsætter bevillingsniveauet på et antal politikområder.
 
Udvalgene beslutter retningslinjer og principper for udmøntning af politikker og for varetagelse af sagsbehandling på udvalgets område.
 
Udvalgene forbereder byrådets beslutninger for egne ansvarsområder.
 
I fortsættelse af ovenstående fremlægges Teknisk Udvalgs delegationsplan til godkendelse – jf. bilag 1.
 
Delegationsreglerne tager afsæt i følgende:
 
1. Der skal være så simple delegationsregler som muligt. Dette er søgt realiseret ved, at delegationsreglerne går på tværs af de faglige områder – og altså ikke handler om særlige lovområder eller paragraffer.
 
2. Der skal være en stor grad af uddelegering af kompetence. Stor delegering er vigtig af hensyn til en hurtig sagsbehandling.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/59842
Resume
Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 13. december 2017 mødeplan for bl.a. Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg for 2018 (sag nr. 98).
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan godkendes for så vidt angår Teknisk Udvalgsmøder i 2018,
 
2. at mødernes starttidspunkt kl. 8.30 godkendes, og
 
3. at udvalget tager stilling til de foreslåede datoer for temamøder/besigtigelser o.lign.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Indstillingen blev godkendt med den ændring, at 12-12 seminar planlægges til at foregå den 17.-18. maj.
Sagsfremstilling
Intet.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødeplanen indeholder de ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Herudover indeholder planen også møder i de politiske partiers baggrundsgrupper (på mandage før møderne i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget).
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner, men at der nødvendigvis skal ske en samlet koordinering.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Teknisk Udvalgs ordinære møder begynder kl. 8.30 og afholdes på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Udover de ordinære møder indeholder planen også tidspunkter for Kommunaløkonomisk Forum, byrådets seminar, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, EU-parlamentsvalg, generalforsamling i Energi Viborg og byrådets juleafslutning.
 
Af mødeplanen fremgår følgende mødedatoer for Teknisk Udvalg i 2018: 
Onsdag den 3. januar
Onsdag den 24. januar
Onsdag den 28. februar
Onsdag den 21. marts
Onsdag den 25. april
Onsdag den 30. maj
Onsdag den 20. juni
Onsdag den 15. august
Onsdag den 19. september
Onsdag den 31. oktober
Onsdag den 28. november
 
Derudover er reserveret følgende dage til temamøder/besigtigelser o.lign. i 2018:
Onsdag den 24. januar (fællesintroduktion Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget)
Mandag den 5. marts
Tirsdag den 22. og 23. maj 12-12 seminar
Onsdag den 26. september
Mandag den 5. november
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/57887
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at sagen drøftes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg drøftede sagen.
Sagsfremstilling
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Teknisk Udvalg 2014-2017 har på møde den 30. august 2017 evalueret udvalgets arbejde og samarbejdet mellem udvalget og administration. På denne baggrund fremlægges nedenstående oplæg for udvalgets arbejde til drøftelse.
 
Forvaltningen ønsker at gøre møderne/mødedagene inspirerende og involverende samtidig med, at vi ønsker at give udvalget en solid faglig viden i forhold til sagernes behandling og beslutningstagning.
 
Forvaltningen ønsker at være på forkant i forhold til kommende beslutninger, således at der bliver et sammenhængende forløb med videnopbygning, udfordring af antagelser, dialog, interessent/borger­ind­dragelse (når aktuelt) og beslutning. Vi vil herudover arbejde i temaer og ud fra generelle og specifikke retningslinjer, således at antallet af enkeltsager begrænses.
 
Vi vil generelt tilrettelægge møderne eller udvalgsdagene som en kombination af konkrete behandlingssager, temadrøftelser, besøg og dialogmøder. Herved gøres mødedagene afvekslende og giver mulighed for at beslutte i konkrete sager, opbygge viden og kendskab samt dialog med aktuelle interessenter.
 
Afdelingschefer deltager ad hoc i møderne afhængig af mødernes indhold.
 
Ud over de månedlige udvalgsmøder planlægges som udgangspunkt to temadage pr. halve år. Indholdet aftales i udvalget. Herudover planlægges et udvalgsseminar (12- 12) i 2. kvartal 2018 og en studietur i 2019.
 
Udvalget deltager efter ønske i KL’s konference ”Teknik & Miljø 18” samt ”Byplanmødet 2018”.
 
Mødedagen
Mødedagene bygges op over følgende elementer:
· Konkrete udvalgssager.
· Temadrøftelser.
· Besøg/besigtigelse eller møde med interessenter.
 
Dagsordner opbygges over følgende skabelon
· Godkendelse af dagsorden.
· Sager til beslutning.
Fuldt beskrevne sager som tidligere. Sagerne drøftes/gennemgås kun efter anmodning fra udvalgsmedlemmerne. Sagerne behandles under et punkt - og er herefter godkendt.
· Sager til drøftelse og beslutning.
Sager som hidtil, normal gennemgang, drøftelse og beslutning.
· Kommende sager.
Forvaltningens planlægning af kommende sager.
· Aktuelt tema:
Punktet opbygges over tre mulige overskrifter - normalt kun ét punkt pr. møde:
  • Temadrøftelser relateret til kommende sager eller politikker.
  • Møder med interessenter m. fl.
   • Dialog med interessenter (Park & Vej, Revas, Energi Viborg m.fl.).
   • Dialog med virksomheder (aktuelle i.f.t. større planer eller tiltag).
   • Dialog med Staten/Styrelser/Regionale selskaber/§ 60 selskaber etc.
  • Besøg/besigtigelser (f.eks. Park & Vej, andre kommuner, aktuelle projekter eller lokaliteter i kommunen).
 
Samarbejde om tværgående sager/ emner
Der vil på politisk niveau være emner/sager, der er tværgående og derfor bør behandles i mere end et udvalg. Afhængig af emnets omfang, direkte sammenhæng og erfaringsgrad kan forskellige løsninger komme i anvendelse:
· Sagen fremstilles i ét direktørområde, men fremlægges til behandling i flere udvalg med angivelse af, hvad det enkelte udvalg forventes at forholde sig til.
· Sagen fremlægges i et møde, hvor flere udvalg deltager samtidig, hvorefter beslutning kan træffes i de enkelte udvalg.
 
Forventningsafstemning og arbejdsform
Direktøren gennemgår det styrelsesmæssige grundlag for udvalgets arbejde samt samvirket mellem administration og det politiske niveau, herunder udarbejdelsen af sagsfremstillinger.
 
Der lægges op til en drøftelse af udvalgsarbejdet med en forventningsafklaring:
· Mellem medlemmerne.
· Mellem formanden og medlemmerne.
· Mellem udvalget og forvaltningen.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/61677
Resume
Der gives på mødet en præsentation af forvaltningsområdet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager præsentationen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg tog præsentationen til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Af Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (§17) fremgår det, at Teknisk Udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område.
 
Forvaltningen vil på mødet give et oplæg om udvalgets ansvarsområder, den administrative organisation samt kort status og udfordringer. Endvidere vil forvaltningen lægge op til en fælles drøftelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/57402
Resume
­Forslag til lokalplan nr. 479 har været i fornyet offentlig høring sammen med kommuneplantillæg nr. 14. Ved forrige behandling af sagen besluttede Byrådet at imødekomme bygherres høringssvar til lokalplanforslaget og ændre lokalplanforslaget, så der gives mulighed for en ekstra etage på Falkevej 9, samt mulighed for bebyggelse i lokalplanområdets nordlige del. Dette forudsatte samtidig, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg samt en fornyet offentlig høring.
 
Efter den fornyede offentlige høring lægges der nu op til en vedtagelse af lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14. Høringssvarene handler især om etageantal, samt skyggegener og indbliksgener for naboerne.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.         
 
Jævnfør kommuneplantillæg nr. 56 ønsker bygherre at opføre en bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 19) at sende forslag til lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg i ny 4 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i bilag nr. 2.
 
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14 har været i fornyet offentlig høring fra den 2. til 29. november 2017. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.
 
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 479
Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.
 
Herudover er planens principper som følger:
 
Bebyggelse:
· Maks etageantal:
Falkevej 9: Højst 7 etager mod Falkevej og højst 6 etager mod Indre Ringvej.
Falkevej 11-17: Højst 5 etager.
 
· Maks bebyggelsesprocent på 175 %.
· Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.
 
· Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).
· Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.
· Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.
· Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.
· Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.
 
Trafikale forhold:
· Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.
· Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.
· Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.
· Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.
 
Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.
 
 
Forvaltningens bemærkninger
Der er i den fornyede høringsperiode kommet 2 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Begge høringssvar går særligt på, at man ikke ønsker et byggeri i 6-7 etager på Falkevej 9, da man mener, at det giver skyggegener og indbliksgener for de nærmeste beboere.
 
Forvaltningen vurderer, at de nærmeste naboer vil blive påvirket, hvis der opføres et nyt byggeri på Falkevej 9 i 6-7 etager, men ikke i højere grad, end hvad man må forvente, når man bor centralt i en større by.
 
Forvaltningen vurderer samtidig, at der er taget mest muligt hensyn til de eksisterende ejendomme på modsatte side af Falkevej. Dette er sikret i lokalplanen ved, at ny bebyggelse skal trækkes mindst 10 m tilbage fra det nuværende skel mod Falkevej, hvilket samlet set giver en afstand på ca. 25 m til den eksisterende bebyggelse på modsatte side af Falkevej. Det er ligeledes sikret med lokalplanen, at terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.
 
Forvaltningen indstiller på den baggrund, at bemærkningerne ikke imødekommes.
 
Forvaltningen foreslår kun en mindre formuleringsmæssig ændring i lokalplanen vedrørende butikker til store udvalgsvarer. Forslag til ændringen i lokalplanen er i bilag 6.
 
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse samt anlægsudgifter.
 
Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der er i områdets nordlige del placeret en fjernvarmeledning og en spildevandsledning. Bygherre har været i dialog med Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. Viborg Fjernvarme har indvilget i, at fjernvarmeledningen kan flyttes ud i det grønne forareal, såfremt bygherre afholder omkostningerne, og Energi Viborg har indvilget i, at der kan bygges henover deres spildevandsledning, såfremt udlæg omkring ledningen friholdes, og der laves en frihøjde på mindst 4 meter over deres anlæg/ledning.
 
Det er på den baggrund indarbejdet i lokalplanforslaget, at der gives mulighed for byggeri, hvor ledningerne i dag er placeret, under forudsætning af, at fjernvarmeledningen flyttes, og at spildevandsledningen respekteres jf. Energi Viborgs krav. Herudover vurderer forvaltningen, at ledningerne skal tinglyses på Viborg Kommunes ejendom, inden arealet sælges til bygherre.
Bilag

Sagsid.: 17/28515
Resume
På baggrund af Byrådets beslutning om at udar­­bejde grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg skal der tages stilling til igangsætning af kommuneplantillæg for den del, der ligger ud til Egeskovvej, herunder vejbetjening af område 2 og 3
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet.

2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 eller alternativt onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet, og
2. at der afholdes borgermøde onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på møde d. 21. juni 2017 (sag nr. 4), at forvaltningen udarbejder grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg på baggrund af 4 konkrete ansøgninger. Et oversigtskort visende de 4 områder er i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde d. 11. oktober 2017 (sag nr. 26), ”at der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for område 1 og forslag til kommuneplantillæg for område 4, idet Rideskolen inddrages i det videre arbejde vedr. vejforhold. Planlægning af område 2 og 3 afventer nærmere”.
 
Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Viborg Rideklub og lodsejer på Egeskovvej 1. På baggrund af disse møder er der udarbejdet et nyt udkast til vejforsyningen til boligområderne og rideskolen.
 
Område 1 omhandler ansøgning om et nyt boligområde til tæt-lav og åben-lav boliger på et areal mellem Nonbo Enge og Vejlevej. Planlægningen er igangsat, og der har været afholdt fordebat i efteråret 2014. Ansøger er LE34 på vegne af bl.a. Bach Gruppen.
 
Område 2 omhandler ansøgning om et nyt boligområde på del af ejendommen Koldingvej 162 og er modtaget i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2017. Ansøger er Phillipsen Gruppen.
 
Område 3 omhandler ansøgning om et nyt boligområde med etageboliger og rækkehuse og er modtaget i maj 2017. LABAN arkitekter søger på vegne af lodsejeren Egeskovvej 1 om planlægning for et nyt boligområde.
 
Område 4 omhandler ansøgning om 4 byggegrunde til åben-lav bebyggelse og er modtaget i maj 2017. Lodsejer, Kolbækvænget 14, er ansøger.
 
Laban Arkitekter har d. 16. maj 2017 på vegne af lodsejer på Egeskovvej 1 (område 3) fremsendt anmodning om igangsætning af planforslag for nyt boligområde på ejendommen Egeskovvej 1 ved Viborg. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøje på arealerne.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har afholdt møde dels med lodsejer og projektudvikler for område 3 - Egeskovvej 1 og dels med projektudvikler for område 2 - Koldingvej 162.
 
På møderne er fremkommet ønske om en ændret vejadgang fra Egeskovvej til fremtidigt boligområde på Egeskovvej 1 (område 3).
 
Forvaltningen har desuden afholdt møde med repræsentanter for Viborg Rideklubs bestyrelse. På mødet fremkom ønske om, at Koldingvejs udkørsel til Egeskovvej forbliver, og at Koldingvej lukkes lige nord for Kolbækvænget af hensyn til anvendelse af folde langs Koldingvej og Kolbækvænget. Viborg Rideklub har d. 29. november 2017 fremsendt sine bemærkninger, se bilag 3.
 
Beskrivelse
Trafikplan
Forvaltningen fik i sommeren 2017 udarbejdet en trafikplan visende vej- og stinet til betjening af de 4 områder mellem Viborg og Hald Ege. Det blev foreslået, at udkørslen fra Koldingvej til Egeskovvej lukkes, så gennemkørende trafik forbi Viborg Rideskole undgås.
 
Viborg Rideklub har på møde oplyst, at de ikke ønsker krydset lukket af hensyn til deres brugere, og dermed ønsker at bevare Koldingvej mellem Egeskovvej og Kolbækvænget. Viborg Rideklub ønsker ikke at der etableres ny vej tværs over de arealer, der i dag anvendes til folde m.m. Rideklubben ønsker, at ny vej etableres udenfor de arealer, Rideklubben forpagter, og foreslår, at vejadgang til Nonbo (område 1) sker ad Kolbækvænget og ny adgangsvej fra denne til Egeskovvej.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen foreslår, at krydset Koldingvej/Egeskovvej opretholdes. Krydset bør gøres mere trafiksikkert ved at beskære/fjerne beplantning i begge sider af vejen, således at oversigtsforholdene forbedres. Busstoppestedet i vestsiden af Koldingvej og Egeskovvej kan evt. flyttes mod syd til efter krydset. På den måde vil der, som andre steder ved busstop, være stoppesteder efter krydset. Det er væsentligt, at oversigtsforholdene bliver så gode, at de svage trafikanter let kan krydse vejen, og busserne let kan komme ud fra stoppestederne.
 
Det foreslås at lukke Koldingvej nord for Kolbækvænget (se markering i bilag 4) således, at hestetrailere fortsat kan komme til og fra rideskolens arealer på Koldingvej. På den måde undgås gennemkørende trafik forbi rideskolen og krydset Koldingvej/Egeskovvej til hhv. nyt boligområde ved Hald Ege, til Vejlevej og til Egeskovvej fra Vejlevej.
 
Forvaltningen foreslår, at ny vejadgang fra Egeskovvej til område 1 og 2 etableres, som vist på bilag 4. Kolbækvængets beboere har i fordebatten for byudvikling ved Nonbo (område 1) tilkendegivet stor utilfredshed med evt. trafik via Kolbækvænget. Vejen er endvidere ikke dimensioneret til megen trafik.
 
Hvis Nonbo-området (område 1) evt. skal vejbetjenes via Kolbækvænget, vil den fremtidige vejbetjening af område 2 og 3 tillige ske ad denne stamvej for at undgå for mange udkørsler til Egeskovvej. Dette opfylder ikke ansøgernes ønsker om vejadgange til fremtidige boligområder.
 
Forvaltningen vil undersøge, om krydsning af Alhedestien kan udformes, så bilister får vigepligt overfor stitrafikanter af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
 
Der foreslås to separate tilkørsler til område 2 og 3. Tilkørslerne tænkes etableret som venstresvingbaner. Der kan etableres stiforbindelser fra begge områder til Alhedestien.
 
Udkast til trafikplan er vedlagt i bilag 4.
 
Øvrige forhold
Trafikplanen forudsætter, at der kan opnås dispensation til, at nye veje kan etableres indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er 9 gravhøje med 100 m beskyttelseszone på de ansøgte arealer. 5 af gravhøjene er beliggende skjult i skoven (Viborg Plantage). De øvrige 4 høje er beliggende på arealet mellem Kolbækvænget og Koldingvej.
 
Forvaltningen er, som nævnt, i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensationsmuligheder. Miljøstyrelsen tager stilling, når der fremsendes konkrete planforslag visende områdets anvendelse og bebyggelsesmuligheder.
 
Opgørelse af rummelighed/behov for nyt byzoneareal på Egeskovvej
Befolkningsprognosen for Viborg by fremskriver befolkningen med næsten 13 % frem til 2032. Det beregnede behov for areal til nye boliger i Viborg by er ca. 215 ha. Der er ca. 70 ha udlagt til boligformål i Kommuneplan 2017-2029, og yderligere 56 ha er lokalplanlagt. Der er således behov for yderligere ca. 90 ha i planperioden i Viborg.
 
Udlæg af nye boligområder ved Egeskovvej/Koldingvej udgør ca. 10 ha og vil indgå i den samlede opgørelse af rummeligheden i kommunen. Det kan betyde, at der skal reduceres i arealudlæg i nogle af kommunens øvrige byer eller, at planlægning for Taphede evt. udskydes, da der er en samlet rummelighed på ca. 500 ha. Heraf er ca. 230 ha lokalplanlagt.
 
Forslag til planlægning
Hele ejendommen Koldingvej 162 (område 2) og ca. halvdelen af ejendommen Egeskovvej 1 (område 3) er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til rekreativt grønt område (VIBSV.R1.01), og området må således ikke med gældende planlægning bebygges.
 
Områderne er ikke lokalplanlagt.
 
Planlægningen forventes at omfatte et areal på i alt ca. 10 ha beliggende langs Egeskovvej tæt ved Viborg Rideskole. Der etableres vejadgang ad to veje fra Egeskovvej. Den nordligste adgangsvej, som skal vejbetjene et nyt boligområde på ejendommen Koldingvej 162, vil samtidig blive adgangsvej til et nyt boligområde ved Hald Ege/Nonbo Enge (område 1) (se også bilag 4).
 
Planlægningen forventes at give mulighed for i alt 100-150 boliger fordelt på både etageboliger, rækkehuse og parcelhuse.
 
En del af ejendommen Koldingvej 162 (område 2) har tidligere været medtaget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025, men blev taget ud ved den endelige vedtagelse grundet statsligt veto. På daværende tidspunkt var området indenfor støjzone om skydebane, som nu er nedlagt samt inden for kort afstand til vandværk. Der er ikke længere stramme restriktioner for byudvikling til boligformål indenfor indvindingsoplandet til vandværkerne.
 
På arealet er en række beskyttelseslinjer om fortidsminder (gravhøje) og skovbyggelinje i forhold til fredskov. En del af gravhøjene er ikke direkte synlige, idet de er på den nordlige side af Egeskovvej. Byggelinjerne reducerer imidlertid arealets byggemulighed væsentligt, med mindre Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen vil meddele dispensation/ophæve beskyttelseslinjerne.
 
Område 3 har et areal på ca. 6,7 ha. Ansøger har fremsendt et prospekt visende et boligområde med ca. 68 rækkehuse i 2 etager og 5 etageejendomme med ca. 50 boliger (se bilag 2).
 
Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed området udlægges til boligformål. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer, er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c.
 
Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.
 
Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Følgende debatspørgsmål foreslås:
· Skal det være muligt at bygge etageboliger i området?
· Er der særlige forhold i området, som kommunen skal tage højde for i sin planlægning?
· Hvordan indpasses byggeriet bedst muligt i området?
· Hvordan sikres den bedst mulige trafik afvikling og trafiksikkerhed?
 
Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 5.
 
Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 eller alternativt onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.
 
Det foreslås endvidere at igangsætning af et lokalplanforslag for område 2 afventer Miljøstyrelsens dispensation til bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjene.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Fordebat                                                           Primo 2018
Planforslag til vedtagelse                                   Medio 2018
Offentlig høring                                                 Ultimo 2018
Endelig vedtagelse                                            Primo 2019
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der skal afholdes kommunale udgifter i forbindelse med lukning af Koldingvej, som skitseret i bilag 3. Der skal afholdes kommunale udgifter i forbindelse med beskæring/ evt. fældning af beplantning i krydset Koldingvej/Egeskovvej og til evt. flytning af busstoppesteder, så disse gøres mere trafiksikre.
 
Udgifterne til de nye vejanlæg i forbindelse med lukning af Koldingvej forventes ved udbygningsaftale overvejende betalt af de private udstykkere. Særligt projektudvikler på området ved Nonbo vil få denne udgift, idet den nye vejadgang er en forudsætning for etableringen af dette boligområde, således at der ikke ledes yderligere trafik forbi rideskolen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
En ny vejadgang gennem en del af ejendommen Koldingvej 162 skal ske ved ekspropriation, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.Bilag

Sagsid.: 17/6308
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,

4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,

4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Sagsfremstilling
Historik
Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er bl.a. beskrevet forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden.
 
Nogle af disse projekter er sat i gang i 2017. Byrådet har på møde 21. juni 2017 (sag nr. 32) givet en samlet anlægsbevilling på 4,38 mio. kr. til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og Teknisk Udvalg har på møderne 31. maj 2017 (sag nr. 13) og 21. juni 2017 (sag nr. 3) besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang. Det drejer sig om anlæg af rundkørsel i krydset Agerlandsvej / Salvievej i Viborg, forlægning af sidevej i krydset Bjerrevej / Husbondvej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro. Herudover blev det besluttet at foretage en nærmere analyse af signalregulerede kryds på Indre Ringvej i Viborg samt Brogade (mellem Busbjergvej og Asavej) i Bjerringbro.
 
Byrådet har på møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 22) bevilget 1,335 mio. kr. til ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder”, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,835 mio. kr. i 2018.
 
Inddragelse og høring
Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).
 
Beskrivelse
Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne har været meget oplagte, og beslutning om tiltag behøvede ikke at afvente vedtagelsen af Trafikplanen ultimo 2017. Da der var afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder i anlægsbudgettet for 2017, har Teknisk Udvalg således tidligere besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang i 2017.
 
Byrådet har på møde 20. september 2017 (sag nr. 6) vedtaget tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-2029 Temaplan for Bjerringbro. Heraf fremgår, at byrådet vil ”understøtte midtbyens udvikling ved at omdanne to områder langs Brogade til nye midtbyområder. Med kommuneplantillægget tilføjes det i byskitsen, at byrådet vil understøtte dette mål ved at igangsætte et byfornyelsesprojekt, når der er økonomisk råderum til det”. Herudover fremgår det af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at ”der skal udarbejdes en helhedsplan for Bjerringbro”.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at analysen af Brogade udsættes og tænkes sammen med ovennævnte, idet der ikke er et entydigt mønster i trafikulykkerne. Der vil derfor være risiko for, at eventuelle ændringer nu kan kollidere med ønskerne for fremtiden på Brogade. Der har ikke været frigivet midler til analysen.
 
Forvaltningen foreslår, at ombygninger af kryds og strækninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, idet investeringen i en ombygning skal ses i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til ulykkerne. I henhold til de senest opgjorte trafikøkonomiske enhedspriser for 2017 udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved en trafikulykke med personskade 6,8 mio. kr., mens en ulykke med materielskade alene udgør 0,7 mio. kr.
 
Af bilag 1 fremgår en samlet liste over trafiksikkerhedsprojekter fra trafikplanen inklusive anlægsoverslag og samfundsøkonomiske omkostninger for ulykkerne. Projekter fra trafikplanen, som allerede er sat i gang, er ikke med på listen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at følgende projekter igangsættes:
 
Tabel 1
Sted
Forslag til tiltag
Anlægsoverslag (mio. kr.)
Vognmagervej / Fabriksvej,
Viborg
b. signalregulering
3,6
Gl. Århusvej (mellem Lyngvej og Nørreåstien),
Viborg
Fartdæmpning og afmærkning m.v.
1,1
Banegårds Alle / Jernbanegade / Toldbodgade, Viborg
Ændring af cykelbane i rundkørslen
0,35
Gl. Skivevej / Sct. Ibs Gade / Gl. Aalborgvej / Sct. Mogens Gade, Viborg
Forbedringer for cyklister
0,15
Marsk Stigsvej / Søndermarksvej i Viborg
Indsnævring af frafarter i rundkørslen
0,3
I alt
 
5,5

Forvaltningen bemærker, at en signalregulering i krydset Vognmagervej / Fabriksvej vurderes at være den mest optimale løsning frem for en rundkørsel. Signalreguleringen vil ud over at forbedre trafiksikkerheden også sikre god fremkommelighed især for erhvervstransporterne. Endvidere bemærkes, at der med en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” bliver mulighed for at kunne gennemføre en kampagne i forhold til hastighed og uopmærksomhed med særligt fokusområde på rundkørslen Ll. Sct. Mikkels Gade / Sct. Jørgens Vej i Viborg.
 
Tidsperspektiv
Ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter kan udføres i 2018. Der vil stadig være øvrige trafiksikkerhedsprojekter i Trafikplanen til senere prioritering.
 
Alternativer
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 6.444.000 kr. til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen i 2018. Heraf er 0,835 mio. kr. afsat til signalanlæg som nævnt ovenfor. Der er således 5,609 mio. kr. tilbage at disponere til trafiksikkerhedsarbejder i 2018.
 
Der gøres opmærksom på, at midlerne til politikområdet ”Trafikområdet” på 109.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlæg.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation
I det omfang at et eller flere trafiksikkerhedsprojekter vælges, forventes der at skulle erhverves arealer fra flg. ejendom:

Sted
Ejendom – matr.nr. og ejerlav
Vognmagervej / Fabriksvej, Viborg
309k, 309s, 309ag, Viborg Markjorder
 
Der er tale om mindre arealer, - arealerne findes i forbindelse med projekteringen.
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem de(n) pågældende lodsejer(e) og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.
Bilag

Sagsid.: 17/32623
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at Absalonsvej ud for nr. 9 nedlægges, som vist på kortbilag 2, og
 
2. at på kortbilag 2 viste del af Middagshøjvej nedlægges.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg vedtog den 30 aug. 2017 (sag nr. 6) at sende forslag om nedlæggelse af del af Absalonsvej og del af Middagshøjvej i høring. Beslutningen ligger i forlængelse af projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby, som Teknisk Udvalg vedtog den 6. januar 2016 (sag nr. 4). Projektplanen angiver forløbet af Wilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen, samt at en del af Absalonsvej og del af Middagshøjvej ved Indre Ringvej nedlægges. Der er efterfølgende truffet beslutninger om projektering og anlæg af Wilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen. Anlæg af den første vej Wilhelm Ehlerts Alle er i gang.
 
Inddragelse og høring
Den påtænkte beslutning har været sendt i høring i perioden 26. september 2017 – 23. november 2017. Der er indkommet 2 bemærkninger. Se de indsendte høringssvar i bilag 1. Høringssvarene er behandlet nedenfor.
 
Beskrivelse
I forlængelse af etablering af Wilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen i Banebyen skal trafikken flyttes over på Wilhelm Ehlerts Alle. For at sikre dette skal der nedlægges et stykke af Absalonsvej og Middagshøjvej ved Indre Ringvej, som vist på oversigtskort i bilag 2.
 
Der skal herudover i en senere sag tages stilling til, hvordan Erik Glippings Vejs tilslutning til Marks Stigs Vej skal lukkes.
 
Nedlæggelse af del af Absalonsvej
Den offentlige vej Absalonsvej vejforsyner Absalonsvej 1-13 og 4 samt til dels Middagshøjvej 57. Vejforsyningen i forhold til den nuværende anvendelse gør, at det kun er dele af Absalonsvej, der kan nedlægges nu. Herudover gennembrydes Absalonsvej af Wilhelm Ehlerts Alle, hvorved Absalonsvej kommer til at bestå af to blinde vejstykker.
 
Absalonsvej nr. 4 og 5 vil først få ændret adgang, når de på sigt omdannes og det begrænser muligheden for at nedlægge vejen i den nordlige ende. Herudover vil vejstykket foran nr. 7 skulle opretholdes som vej, da nr. 7 har brug for vejstykket for at komme rundt om ejendommen.
 
Der er i høringen blevet oplyst, at Absalonsvej 13’s bygning og læsseramper er placeret sådan, at de med nuværende anvendelse har svært ved at undvære vejen foran ejendommen. Forvaltningen vurderer på baggrund af høringssvaret, at vejstykket foran nr. 13 er af vigtighed for ejendommen og ikke kan nedlægges.
 
Det foreslås derfor kun at nedlægge vejstykket foran nr. 9, som vist på oversigtskort i bilag 2.
 
Nedlæggelse af del af Middagshøjvej
Der etableres en ny vejtilslutning fra Wilhelm Ehlerts Alle til Indre Ringvej, som sammen med tilslutningen til Marsk Stigsvej skal bære trafikken ud af området. For at sikre at disse anvendes fremfor de nuværende muligheder, skal vejtilslutningen Middagshøjvej/Indre Ringvej lukkes. Det skal ske ved, at en del af vejen nedlægges som vist på oversigtskort i bilag 1. Der opretholdes en stiadgang til Indre Ringvej.
 
Den ene tilgrænsende grundejer, DSB, har i sit høringssvar oplyst, at de ikke har bemærkninger til nedlæggelsen.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
En offentlig vej skal helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Dette fremgår af vejlovens § 124, stk. 2. Opretholdelse som vej kan ske ved, at vejarealet fastholdes som privat fællesvej, dvs. en vej på privat ejendom med flere vejberettigede brugere, som privat vej for en enkelt ejendom, eller som offentlig vej.
 
Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at en del af en vej er eneste adgang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel nedlægger vejen, kan spørgsmålet om vejens opretholdelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne, jf. vejlovens § 124 stk. 7. Dette skal ske inden 4 uger fra, at kommunen har meddelt sin afgørelse.


Bilag

Sagsid.: 17/42364
Resume
Vejtilslutningen Nørregade/Odinvej i Stoholm skal som et led i udmøntning af trafikplan og områdefornyelse ombygges. Det er ikke været muligt på frivilligt basis at tilvejebringe areal til ombygning af vejtilslutningen. Næste skridt er ekspropriation.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at det besluttes at ombygge vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, som beskrevet i dagsordenspunktet.
 
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, ombygges som beskrevet i dagsordenspunktet.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 17. december 2014 (sag nr. 28), vedtaget program og finansieringsplan for områdefornyelse i Stoholm. Ombygningen af vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er en af de vejtilretninger og etablering af trafikring, der er påtænkt i områdefornyelse af Stoholm.

Vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er også en del af de i trafikplanen beskrevne vejomlægninger i den nordlige del af Stoholm. Teknisk Udvalg har den 29. november 2017 (sag nr. 8) indstillet forslag til trafikplan til vedtagelse i byrådet.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Stoholm har en klassisk vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade. En vigtig del af områdefornyelsen af Stoholm er at flytte en del af trafikken ud af bymidten. Særligt den tunge trafik igennem byen og igennem byens centrale handelsgade er uhensigtsmæssig. Det er specielt vejforløbet Vestergade-Østergade, der giver en del gennemkørende trafik og heraf en del tung trafik.
 
Ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade (se oversigtskort i bilag 1) er den første og mest centrale brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til forløbet Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej.
 
Udover at lette bymidten for tung trafik er ombygningen og flytningen af den tunge trafik en forudsætning for store del af den områdefornyelse i Stoholm, som borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejder om at give byen, og særlig bymidten. Der arbejdes i den forbindelse på en tiltrængt forskønnelse, så byen, og særligt bymidten kan fremstå grøn, funktionel og sammenhængende. Det skal bemærkes, at der i den øvrige områdefornyelse også arbejdes med yderligere tiltag for at fredeliggøre og forskønne Vestergade-Østergade.
 
Den foreslåede ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade
Vejtilslutningen Odinvej/Nørregade et i dag et T-kryds, hvor Nørregade er (nord og syd) primære vej, mens Odinvej er sekundær. Ombygningen af vejtilslutningen skal vende rundt på, hvad der er primære veje og sekundær vej i T-krydset. Det skal forstås sådan, at efter ombygningen vil Odinvej og Nørregade (nord) være primær, mens Nørregade (syd) er den sekundære vej. Vejtilslutningens udformning kan ses på bilag 2.
 
For at gøre Odinvej og Nørregade (nord) til primære veje skal T-krydset ombygges, så man ”fortsætter ad vejen”, når man kører på de primære veje. Da Odinvej og Nørregade (nord) ligger vinkelret på hinanden, skal vejen ombygges, således der indlægges en kurve for at forbinde de to veje med hinanden, som skitseret i bilag 2. Nørregade (syd) tilkobles i svinget. Vejens kurve har en radius, som følger anvisningerne i vejreglerne.
 
Ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 § 9. Ombygningen medfører et større arealbehov til vej end det nuværende og kommer ind på matr.nr. 1bi og 1hl. Disse er ikke udlagt til vej, og der kræves derfor dispensation. Dispensationen er meddelt den 30. oktober 2017.
 
Der skal eksproprieres henholdsvis 280 m2 og 9 m2 fra matr.nr. 1bi og 1hl, Stoholm, Feldingbjerg, som vist på bilag 2.
 
Det er ikke lykkedes at indgå frivilligt aftale med af matr.nr. 1bi.
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.


Bilag

Sagsid.: 17/61383
Resume
 
Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken. Planen giver således et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling på området for de næste 5, 10, 15 år. Planen beskriver helt ned på stationsniveau, hvad der planlægges indenfor denne planlægningshorisont. Planen fornyes hvert 4. år.
 
For jernbanestrækningerne og stationerne i Viborg Kommune samt jernbaneforbindelse til Aarhus er der ikke planer om fornyelser.
 
I høringsperioden har Kommunen mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 drøftes, og at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og
 
2. at formanden bemyndiges til at godkende forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
3. at forslag til svarbrev godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg drøftede forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 og besluttede,
 
1. at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og
 
2. at udvalget godkender forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
3. at forslag til svarbrev godkendes.
Sagsfremstilling
Trafikstyrelsen udsendte i maj 2008 et forslag til trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos kommuner og trafikselskaberne, herunder Midttrafik. I forbindelse med den daværende høring svarede byrådet bl.a., at det er et stort ønske fra Viborg Kommune, at der etableres flere direkte togforbindelser mellem København og Viborg og åbning af flere stationer på strækningen i Viborg Kommune. Sagen blev behandlet i byrådet den 3. september 2008 (sag. nr. 221).
 
Inddragelse og høring
Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 er modtaget den 24. november 2017, og der er høring frem til mandag den 26. februar 2018. Planen fremgår af bilag 1, og det tilhørende høringsbrev udgør bilag 2.
 
Beskrivelse
Trafikplanen for den statslige jernbane 2017 – 2032, der nu er i høring, præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for denne trafik. Den giver også et overblik over vedtagne projekter og den formodede udvikling i togbetjeningen og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt.
 
Den behandler således mulighederne for udvikling på det meste af jernbanenettet i Danmark. Det er forvaltningens vurdering, at banestrækningen Aarhus – Langå – Viborg – Skive – Struer bliver nedprioriteret set i forhold til andre sidebaner til det overordnede jernbanenet, der forløber mellem København og Aalborg og Kolding i Jylland. Det sker, selv om det i passagertallene i rapporten ser ud til, at der er mindst lige så mange passagerer på strækningen Langå – Viborg (2.500 passagerer på hverdage), som der er på strækningen Vejle – Herning (2.100 passagerer på hverdage) og strækningen Holstebro – Herning (2.400 passagerer på hverdage).
 
Banen betragtes i Viborg Kommunes trafikplan som en vigtig del af den samlede infrastruktur. En vækst i passagertallet på strækningen mellem Viborg og Aarhus forudsætter, at rejsetiden reduceres, således at rejsetiden med tog bliver lavere end med bil. Især forholdene ved Langå er medvirkende til lange rejsetider mod Aarhus og videre til København. Her vil en shunt (nyt togtracé udenom Langå) betyde en væsentlig reduktion i rejsetiden og komme på et rimeligt niveau svarende til rejsetider på andre lignende strækninger.
 
Derudover foreslår forvaltningen, at der i den endelig plan lægges op til at der på anden vis ses på, om der kan reduceres i rejsetiden mellem Viborg og Aarhus. I første omgang vil en hastighedsforøgelse fra 120 km/t til 140 km/t kunne give en reduktion i rejsetiden uden de helt store investeringer. Endelig bør der for visse afgange etableres togstop ved en genåbning af stationen i Sparkær vest for Viborg.  
 
Der er således et stort behov for en god sammenhæng i infrastrukturen mellem Aarhus og Viborg til gavn for begge byer, og Staten bør have et markant større fokus på at forbedre banen mellem Aarhus og Viborg.
 
I trafikplanen for den statslige jernbane er der ikke angivet, hvor lang rejsetiden er mellem København og Viborg – måske fordi den i dag virker urealistisk lang (rejsetiden mellem København og Viborg er 2:49 + 1:15 + ventetid i Aarhus svarende til 4:15). Den bør kunne reduceres til 3:29, så den kommer til at ligne rejsetiden mellem København og Herning, som er 3:04, eller rejsetiden mellem Randers og København, som er 3:27.
 
Viborg Kommune har i løbet af 2017 fået udarbejdet en analyse om perspektiver i en bedre banebetjening af hele Viborg Kommune, der netop har haft fokus på en bedre banebetjening af Kommunen, herunder også en bedre nærbanetrafik, der kan betyde flere standsningssteder og flere tog med attraktive forbindelser internt i Kommunen og til Aarhus og intercitytogene. Byrådet behandlede senest sagen i sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 26). Analysen fremgår af bilag 3.
 
Samlet set er der således behov for, at banestrækningen mellem Aarhus og Viborg forbedres. Viborgbanen bør ses som en potentiel nærbane til Aarhus, der kan udbygges i etaper, som det er sket andre steder i landet med stor succes (Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk og den Sydjyske længdebane). Det kan ske med følgende tiltag:
 
· Iværksættelse af en VVM- undersøgelse for udbygning af sidebanen Aarhus – Viborg – Struer.
· Hastighedsopgradering på hele eller dele af strækningen til 140 km/t.
· Genåbning af Sparkær Station, således der på visse afgange kan standses i byen, herunder bør det undersøges om frekvensen kan forøges uden det går udover rejsetiden mod Aarhus.
· Anlæggelse af en shuntforbindelse uden om Langå Station, hvor alle tog til/fra Viborg i dag skel skifte køreretning. En forbedring, der vil give en rejsetidsbesparelse på 7-8 minutter, idet både standsning og førerrumsskift kan spares
· Udretning og etablering af dobbeltspor på strækningen mellem Langå og Rødkærsbro
 
Forvaltningen vurderer, at en hurtig togforbindelse mod Aarhus og gode forbindelser videre herfra mod København har et stort potentiale med hensyn til at øge passagertal på strækningen, idet Viborg by udgør en købstad med godt 40.000 indbyggere og 96.000 indbyggere i hele Kommunen. Notatet eller resumeet fra Kommunens egen analyse af nærbanen bør vedlægges svaret til Trafikstyrelsen
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/41545
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Uanset omfanget af nye grunde og nye byggefelter, vil der skulle foretages en naboorientering, da nye byggefelter afviger fra lokalplanen. Naboorienteringen kan først foretages, når der er fastlagt et præcist antal af nye grunde og dermed omfang af dispensationer, som naboerne skal tage stilling til.
 
Beskrivelse
Ejendommen ligger i Hjarbæk inden for en bevarende lokalplan, der har til formål at sikre det oprindelige landsbymiljø. Lokalplanen inddeler byen i underområder, og den pågældende ejendom er beliggende i et område med nyere bebyggelser.
 
Grunden på ca. 4900 m² ligger i den sydøstlige del af Hjarbæk og danner overgangen til det åbne land. Der er en bestående bolig ud mod Hjarbækvej, men de øvrige småbygninger på grunden er nu fjernet. Grunden er kuperet og stiger terrænmæssigt mod nord. De tilstødende grunde mod vest er parcelhusgrunde på mellem ca. 900 og 1900 m2.
 
Lokalplanen har angivet et byggefelt til ny bebyggelse i den nordlige del af grunden på ca. 760 m². Der kan maksimalt etableres 2 boliger på hver ejendom, men lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning.  
 
Lokalplanen har flere steder inden for lokalplanen angivet præcise byggefelter, der skal understøtte den eksisterende landsbystruktur. På den pågældende grund vurderes det muligt, at udstykke 2 nye byggegrunde, der kan dele byggemuligheden inden for det relativt store byggefelt – uden at dette vil kræve en dispensation.
 
Grunden ønskes udstykket i flere byggegrunde end ovennævnte mulighed. Ejer har et ønske om, at der kan udstykkes 4 nye grunde, foruden en grund til det eksisterende hus mod Hjarbækvej. I samme forbindelse ønskes der dispensation til at opdele og ændre byggefeltets placering, så der kan opnås flere byggefelter og dermed byggemuligheder på de 4 nye grunde. Det kræver dispensation fra lokalplanen.
 
Ved 4 nye grunde vil alle grundene få et areal over de 700 m², og de nye byggefelter vil tilsammen udgøre et areal, der er mindre end arealet af det ene byggefelt i lokalplanen.
 
Der er sideløbende et ønske om at tilkøbe en del af nabogrunden mod øst, der er landbrugsjord. Det vurderes uproblematisk at arealoverføre dette areal til grunden/grundene, så længe arealet alene anvendes til haveformål og ikke bebyggelse, da der er tale om landbrugsjord beliggende uden for lokalplanens afgrænsning.
 
Ejendommen er beliggende i landzone og såvel ny bebyggelse som udstykningerne vil kræve en landzonetilladelse.
 
Forvaltningens vurdering
I den forudgående dialog har forvaltningen drøftet antallet af nye grunde med ansøger. Ansøger ønsker at udstykke 4 nye grunde foruden en grund til den eksisterende bolig mod Hjarbækvej. De 4 nye grunde vil kunne overholde mindstegrundstørrelsen efter byggelovgivningen og kan holdes inden for lokalplanens afgrænsning.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der - ved dispensationer fra lokalplanens byggefelter og byggemuligheder - bør sikres klare relationer til den eksisterende bebyggelsesstruktur på ejendommene mod vest. Grundene mod vest er store og regulære med en meget åben karakter, og nye grunde bør afspejle dette, så den eksisterende bebyggelsesstruktur videreføres ved en evt. dispensation. 
 
Det vurderes, at nye byggefelter bør placeres med en tydelig reference og nærhed til det eksisterende byggefelt, hvorved afvigelsen fra placeringen af byggefeltet i lokalplanen alene kan betragtes som mindre væsentlig, så intentionen med byggefelterne i lokalplanen ikke tilsidesættes ved en dispensation.
 
Det vurderes, at størrelserne på byggefelterne kan give udfordringer, da al ny bebyggelse, herunder garager, carporte, skure mv. skal kunne rummes inden for byggefelterne på 170 m² - uanset at der må opføres bebyggelse i 1½ etage. Grundene er kuperede, og ved færre grunde end 4 vil der evt. kunne accepteres større byggefelter. Større byggefelter vil forventeligt give flere/mere optimale byggemuligheder, bedre mulighed for at optage terrænforskelle i bebyggelsen og derigennem bedre tilpasning til terrænet.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området er omfattet af Lokalplan nr. 424. Lokalplanens formål er, at de karakteristiske, kulturhistoriske dele af Hjarbæk sikres. De pågældende ejendom er beliggende i delområde II.
 
Udvalgte bestemmelser, der vurderes væsentlige i den konkrete sag:
 
§ 3.5 På hver ejendom må der indrettes 2 boliger.
 
§ 4.1 Der må alene ske udstykning indenfor delområde I, der er i overensstemmelse med områdets oprindelige landsbymiljø som helhed.
 
§ 8.3 Ny bebyggelse må alene placeres inden for delområde II og III, som vist på kortbilag 2, og må opføres som boliger inden for delområde II og som sommerhus inden for delområde III.
 
Ny bebyggelse kan endvidere opføres som erstatningsbyggeri for nedrevet, eksisterende bebyggelse.
 
§ 8.4 Ny bebyggelse og erstatningsbebyggelse for nedrevet, eksisterende bebyggelse i delområde II må ikke opføres i mere end 1½ etage, dvs. én etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn. Bebyggelsens facadehøjde - facadelinjens udvendige skæring med tagets udvendige overside – må ikke overstige 3,5 m over terræn.
Bilag

Sagsid.: 17/60032
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 17/60878
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Udvalget
 
· Nikolai Norup spurgte til skiltning ved arresten i Viborg. Forvaltningen undersøger sagen.
 
· Anders Korsbæk Jensen spurgte til status på sagsbehandling vedr. henvendelser om Erhvervsvej i Møldrup samt udbygning af lægepraksis i Skals. Forvaltningen orienterede.
Sagsfremstilling
Formanden
·
·
·
 
 
 
Udvalget
·
·
·
 
 
 
Direktøren
·
·