You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. januar 2018 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/151
Resume
Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligens-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Hanne Jansfort deltager fra kl. 8.30 – 8.50 under præsentationen af BI-systemet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg tog orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet Rundt om Viborg Kommune”.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”. På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Sagsid.: 17/62861
Resume
Der 2. behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Teknisk Udvalg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg endeligt godkender forretningsordenen
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Forslag til forretningsorden til Teknisk Udvalg blev 1. behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 3. januar 2018.
 
Der behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Teknisk Udvalg.
 
Justeringen går ud på, at ”tilstedeværende” slettes i §7, stk. 2.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Den for Teknisk Udvalg tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
·        Udvalgets mødevirksomhed
·        Beslutninger og beslutningsprotokol
·        Delegation
·        Habilitet og tavshedspligt
 
Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres (sag nr. 1 på byrådets ekstraordinære møde den 13. december 2017), er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten.
 
Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/57184
Resume
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 28. september 2016 (sag nr. 7), at der skal sikres mulighed for at udbyde attraktive byggegrunde til boliger i Skelhøje. Derfor skal der udarbejdes planer med dette formål på areal vest for Ørnevej og Falkevej i Skelhøje.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 495 og forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplantillæg, såfremt der ikke modtages bemærkninger til planen, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 495 og forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplantillæg, såfremt der ikke modtages bemærkninger til planen, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 14. juni 2017 (sag nr. 13) at udsætte sagen om vedtagelse af tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 – 2025 for Skelhøje på baggrund af nye oplysninger. De nye oplysninger omhandlede udfordringer i form af virksomhedsstøj fra Skelhøje Vognfabrik A/S i forhold til nyt boligområde.
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har holdt møde med Skelhøje Vognfabrik A/S vedr. virksomhedsstøj i forhold til boligområdet. Ejer af Skelhøje Vognfabrik ønsker byudvikling i Skelhøje og deltager positivt i forhold til planlægningen.
 
Der har ligeledes været holdt møde med ejer af areal, der ønsker lokalplanlægning for boliger på ca. 9000 m2 af sin landbrugsjord.
 
 
Beskrivelse
Området ligger i den vestlige del af Skelhøje og afgrænses mod nord af Skelhøje Vognfabrik A/S, mod øst af boliger langs Ørnevej og Falkevej, mod syd af rækkehusbebyggelsen Karuphøjparken, og mod vest af landbrugsjord.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
 
Planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029, der udlægger arealet til boligformål - som en del af rammeområde SKEL.B4.01. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 495 for området.
 
Herudover er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029, der tilkendegiver udviklingsmulighed for boligbebyggelse.
 
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i bilag nr. 2.
 
 
Forslag til lokalplan nr. 495
Lokalplanen har til formål at udlægge arealet til boligformål.
Området opdeles i 3 delområder.
Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse. Der kan opføres 5 boliger.
Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse indeholdende max. 5 boliger. Såfremt det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 2 boliger.
Delområde III udlægges til fælles grønt opholdsareal.
Vejadgang til området sker fra Ørnevej og Falkevej.
 
Lokalplanen har til formål at sikre udformning af et attraktivt boligområde i naturlig sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i Skelhøje - i umiddelbar nærhed af den tidligere stationsbys midte og tæt på et naturskønt område ved Dollerup Bakker.
 
Særlige forhold/bestemmelser
Der er udarbejdet en støjredegørelse, der anviser, hvordan Miljøstyrelsens minimumskrav til virksomhedsstøj i forhold til boliger kan overholdes.
 
Ved etablering af en 1,5 m høj jord- og støjvold på del af lokalplanområdets nordligst beliggende areal, vil støjgrænsen i boligområdet overholdes på opholdsarealer og ved facader.
 
Notat om virksomhedsstøj er i bilag nr. 3.
 
Arkitekturpolitik
Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjder, etageantal, bebyggelsesprocenter, materialevalg og farver. Bestemmelser for bebyggelsens udseende er forholdsvis fleksible.
 
Klimatilpasning
Lokalplanområdet ligger på areal, der er næsten fladt. Der forventes ingen udfordringer i forhold til oversvømmelse af lokalplanområdet - ved skybrudshændelser.
 
Tag- og overfladevand samt vejvand skal nedsives i området.
 
Området er optaget i Spildevandsplanen som planlagt ”spildevandskloak”. Spildevand skal afledes via offentlig kloak til rensning på Viborg Centralrenseanlæg.
 
 
Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 - 2029
Forvaltningen foreslår, at der udlægges et areal til boligformål vest for lokalplanområde 495. Arealet er på cirka 9000 m2, hvilket er samme størrelse, som lokalplanområde 495.
Området benævnes SKEL.B4.05_T15.
Se bilag nr. 2 (bagerst).
 
Med forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 – 2029 ændres områdets anvendelse fra landbrug til boligformål. Bestemmelser for området er identiske med bestemmelserne i lokalplan nr. 495, idet:
· bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er max. 30% og for tæt-lav bebyggelse max. 40%.
· etageantal fastsættes til max. 1 og bygningshøjden til max. 7 m.
 
Arealet lokalplanlægges ikke nu.
 
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da det kommende boligområde ikke vil påvirke de omkringliggende områder væsentligt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan offentliggøres i 4 ugers høring medio februar 2018
Vedtagelse af lokalplan og tillæg forventes vedtaget endeligt i maj 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
Erklæring er i bilag nr. 4.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 18/1073
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg godkender de i bilag 1 viste registre over offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Vedtagelsen sker i henhold til § 17 i Lov om offentlige veje og § 25 i Lov om private fællesveje.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte sidst det samlede vejregister over offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer den 7. januar 2013 (sag nr. 7)
 
Inddragelse og høring
Efter vedtagelsen skal vejregisteret offentliggøres. Det vil ske på Viborg Kommunens hjemmeside.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har revideret det kommunale vejregister over alle offentlige veje og stier, samt for de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Baggrunden for revisionen er, at der er anlagt en del nye veje og stier siden sidste revision af registeret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til § 17 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” skal Kommunen føre et register over de offentlige veje og stier, som den er vejbestyrelse for. Det vil sige alle offentlige veje og stier bortset fra statens veje og stier. Registrene ajourføres i forvaltningens digitale vejforvaltningssystem ”Vejman.dk”.
 
I henhold til § 25 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje med alle senere tilføjelser” skal Kommunen ligeledes føre et register over de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som den er bestyrelse for. Det vil sige alle veje, gader, broer eller pladser, der ikke er offentlig vej og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Registret indeholder de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Dette register ajourføres ligeledes i Vejman.dk.
 
Det, der afgør, om en vej er offentlig er om der i vejbestyrelsen er truffet en beslutning i henhold til §15 i ” Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” om vejens status, eller at den figurerer i et tidligere vedtaget vejregister.
 
Af hensyn til administrationen af vejene er det vigtigt, at der kan skeles mellem offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Bl.a. findes der både en lov om offentlige veje og en lov om private fællesveje. Ligesom loven om renholdelse og vintervedligeholdelse skelner mellem offentlige veje og private fællesveje. Juridisk er det nødvendigt, at vejenes status er godkendt af kommunen. En af konsekvenserne ved at vedtage, at en vej er offentlig, er, at kommunen har alle vedligeholdelsesomkostninger af belægningen, vejbelysning og vejafvanding.
 
Der er i bilag 1, 2 og 3 vedhæftet tre bilag. En vejfortegnelse for offentlige veje, en for offentlige stier og en for private fællesveje i byer og bymæssige områder. Derudover er der mulighed for at se et kort over kommunevejene på dette link. Kort over private fællesveje i byer og bymæssige områder kan ses på dette link og kortet over offentlige stier fremgår af dette link. Ændringerne siden sidste opdatering af det samlede register fremgår af bilag 4.
Bilag

Sagsid.: 17/36941
Resume
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt kommunerne om at ændre lokale parkeringsbekendtgørelser, så de er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse om fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer”. På den baggrund skal der foretages mindre justeringer af Viborg Kommunens bekendtgørelse om parkering.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes med følgende ændring af  §1 og §3:
 
§1 ”Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på udlejning eller salg samt køretøjer særligt indrettet med henblik på varesalg eller reklame”
 
§3 Stk. 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser mv.) og påhængskøretøjer (trailer, campingvogne mv.) må ikke parkeres i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 07.00 medmindre det ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser er tilladt.
Stk. 2. Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
 
Det nye bilag vedr. parkeringsbekendtgørelse vedlægges i forbindelse med byrådets behandling
Sagsfremstilling
Historik
Parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune er seneste ændret af Byrådet på mødet den 29. oktober 2014 (sag nr. 12). på grund af ændringer i færdselsloven
 
Beskrivelse
Transport- Bygnings- og Bolministeriet har skrevet til landets kommuner om deres ændret fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer” og henstillet til, at kommunerne sikre sig, at deres lokale parkeringsbekendtgørelser er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse. Ministeriets brev til kommunerne og udtalelsen kan ses i bilag 1 og 2. Udtalelsen omhandler hovedsageligt autocamper, og at disse generelt ikke kan anses for at være ”særligt indrettede køretøjer”.
 
Ændret parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune fremgår af bilag 3 og imødekommer ministeriets ændret fortolkning. Der er tale om ganske få sproglige ændringer. Ændringer af parkeringsbekendtgørelsen ændrer ikke på kommunens praksis i forbindelse med kontrol af parkering.
 
Årsagen til, at parkeringsbekendtgørelsen alligevel skal ændres er, at ministeriet vil anmode Ankestyrelsen om at gå ind i sagen, såfremt ministeriet efter den 1. marts 2018 konstaterer, at kommunernes parkeringsbekendtgørelser endnu ikke er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse.
 
Forvaltningen har tidligere gennemgået ministeriets udtalelse og vurderet, at det ikke havde praksis betydning i forhold til den praktiske udførelse af parkeringskontrollen, hvorfor der ikke i første omgang blev vurderet behov for ændring af kommunens parkeringsbekendtgørelse.
 
Foruden parkeringsbekendtgørelsen har kommunen parkeringslicenser (årslicens, midlertidig licens og endagslicens). Byrådet vedtog den 20. december 2017 (sag nr. 38) trafikplanen for Viborg Kommune. Som følge heraf er centerringen i Viborg by udvidet. Parkeringslicenserne gælder indenfor centerringen og gælder derfor nu i et større område. Området med den nye centerring fremgår af bilag 4.
 
Til orientering skal parkeringsbekendtgørelsen ændres igen ved indførelsen af betalt parkering.
 
Tidsperspektiv
Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune forventes at kunne træde i kraft enten 1. marts eller 1. april 2018.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse skal godkendes af Byrådet og af Politiet. Forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse er fremsendt til samtykke hos Politiet. Ændringen af bekendtgørelse kan først træde i kraft, når Politiets samtykke er givet.


Bilag

Sagsid.: 17/60032
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/47136
Resume
Viborg Kommune har i december 2016 meddelt påbud om fysisk lovliggørelse af jagt- og fiskeributikken JAFI med frist til den 1. maj 2017. Fristen er efterfølgende i marts 2017 forlænget til 1. juli 2017. Folketinget har nu vedtaget en ændring af planloven, som muliggør en retlig lovliggørelse af JAFI.
 
Byrådet besluttede d. 21. juni 2017 (sag nr. 8) på baggrund af lovændringen at igangsætte en ændring af gældende lokalplan 147B med henblik på en retlig lovliggørelse af JAFI.
 
Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at ændre lokalplan 325, der ligger i tilknytning til lokalplan 147B i et sammenhængende erhvervsområde. Planforslagene bliver derfor behandlet samtidigt. 
 
Forvaltningen har derfor udarbejdet et
· forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 325 Erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg, og
· forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at planforslagene med tilhørende forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at planforslagene med tilhørende forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at lovliggøre JAFI retligt ved at give lokalplanområdet mulighed for at benytte planlovens udvidede begreb for særlig pladskrævende varegrupper. Konkret betyder det, at der er udarbejdet et tillæg til henholdsvis lokalplan 147B og lokalplan 325, hvor anvendelsesbestemmelserne ændres samt et kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029, så der er overensstemmelse med lokalplaner og Kommuneplan.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B er i bilag 2. 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325 er i bilag 3. 
Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 er i bilag 4.
 
Beskrivelse
Eksisterende planforhold
Lokalplaner
Gældende lokalplan nr. 147B for et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej giver mulighed for erhverv med særlig pladskrævende varegrupper i delområde I.
 
Gældende lokalplan nr. 325 for et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg giver mulighed for erhverv med særlige pladskrævende varegrupper i delområde I. 
 
Kommuneplan
Jf. kommuneplanens bestemmelser for detailhandel må området anvendes til særligt pladskrævende varegrupper. Med lovliggørelse af JAFI gives mulighed for etablering af butikker med varer, der frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 – 2029, der udover særligt pladskrævende varegrupper (SPV) giver mulighed for etablering af butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og nr. 325
Lokalplanforslagene har til formål, at give mulighed for, at der i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved Lundborgvej gives mulighed for at der ud over butikker der forhandler særlig pladskrævende varer også kan etableres butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da der alene er tale om en udvidelse i typer af butikker, der må være i lokalplanområdet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse d. 7. februar 2018
Offentlig høring d. 8. – 21. februar 2018
Endelig vedtagelse d. 14. marts 2018 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 18/1595
Resume
Mammen Mejeri har et ønske om at opføre en ny lagerbygning på en placering, hvor der tidligere har været en produktionsbygning. Den tidligere bygning er nedrevet.
 
Ønsket er i strid med den gældende lokalplan E.317 / C.306-1 fra 1988, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg nr. 1 til den gældende lokalplan, hvis ønsket skal realiseres.
 
Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Indstilling
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan E.317/C.306-1 godkendes med henblik på offentlig høring i 2 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
 
3. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
4. at forvaltningen får bemyndigelse til at vedtage lokalplantillægget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer indsigelser i høringsfasen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.           
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mammen Mejeri har den 3. oktober 2017 ansøgt om at nedrive en af de eksisterende, ældre produktionsbygninger med henblik på at opføre en lagerbygning på samme placering. Nedrivningstilladelsen (byggetilladelse) er givet den 11. december 2017. Byggeansøgningen vedr. den nye bygning er modtaget den 9. oktober 2017. Situationsplanen er vedlagt som bilag 2 og facadetegningerne som bilag 3.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. E.317 / C.306-1, der udlægger området til erhvervsformål.
 
Indenfor delområde I findes zone I, II og III. Zone I rummer den oprindelige del af Mejeriet, zone II (og en del af landzonen) rummer de nyeste dele af mejeriet, og zone III rummer en bufferzone mellem mejeri og boligerne mod nord.
 
Bygningen, som ønskes bygget er placeret i lokalplanens delområde I – zone I, hvor der i lokalplanens anvendelsesbestemmelser §3.2 står:
”Eksisterende Mejeri, hvor nybyggeri til produktionsformål ikke må finde sted. Ombygninger indenfor de eksisterende rammer vi naturligvis kunne finde sted.
Lagerbygning og lignende vil kunne tillades etableret indenfor det nærmere angivne byggefelt, som vist på kort 3.”
 
Forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt, idet den nye bygning er i strid med den gældende lokalplan.
 
Når der kun ønskes få, mindre ændringer i en gældende lokalplan kan lokalplanpligten opfyldes ved at udarbejde et tillæg til lokalplanen, som politisk vedtages og sendes i 2 ugers offentlig høring efter samme procedure, som ved vedtagelse af en ny lokalplan. Derved sikres offentlighedens inddragelse – blot hurtigere – end ved en udarbejdelse og vedtagelse af en helt ny lokalplan.
 
Forvaltningen er mundtligt blevet orienteret om, at Mammen Mejeri på sigt har yderligere ønsker om at ændre på tilkørselsforhold, nedrivning og opbygning af bygningen mod gaden, som rummer butik og administration samt yderligere tilbygninger mod øst. Da den ansøgte bygning ønskes opført så hurtigt som muligt er der valgt ”kun” at lave et lokalplantillæg for dette, idet de øvrige ønsker forventes at udløse en ny lokalplan med miljøkonsekvensvurderinger mv. 
 
Forslag til tillæg nr. 1 for lokalplan nr. E.317 / C.306-1.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplanen E.317 /C.306 -1 ændrer ikke på lokalplanens tekst, men består af et nyt kortbilag 3, hvor der udlægges nye byggefelter, som rummer mejeriets eksisterende bygninger.
 
Den maksimale bygningshøjde er uændret 11,5 meter over terræn. Den nye bygning ønskes bygget i 8,10 m højde med fladt tag.
 
Kommuneplan
Området ligger i kommuneplanrammen MAMM.E2.01 i Kommuneplan 2017 - 2029, som er udlagt til erhvervsområde. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317 / C.306-1, der er vedlagt i bilag 4.
 
Miljøvurdering
Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget er omfattet af miljøvurderingsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 5. okt. 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))
 
Ifølge § 8, stk. 2 1) skal planer, der medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I nærværende planlægning er der tale om en tilføjelse af et byggefelt på de placeringer, hvor der allerede er etableret bygninger - for en enkelt virksomhed.
 
Der er derfor gennemført en screening/afgrænsning, hvor det vurderes, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da tillægget kun medfører en mindre ændring i det bestående miljø.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Tillæg nr. 1 til Lokalplanen skal i offentlig høring i 2 uger.
 
Såfremt nedenstående delegation tiltrædes og der ikke indkommer indsigelser i den offentlige høring forventes tillægget at kunne vedtages ultimo februar 2018.
 
Såfremt der kommer indsigelser, kan tillægget tidligst vedtages på mødet den 21. marts 2018 i Teknisk Udvalg.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter, der ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/33581
Resume
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Viborg Kommunes uforbrugte andel (1,42 mio. kr.) sammen med Realdanias andel af uforbrugte midler i projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” bibeholdes i form af et tillægsprojekt. Byrådet godkendte herunder et skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.
 
Realdania har efterfølgende meddelt forvaltningen, at de gerne vil finansiere yderligere 1,7 mio. kr. til projektet, i alt 3,2 mio. kr. inkl. fondsmoms. Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag for en ny udformning af Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade rundt om Latinerhaven fra Nytorv til Sct. Mogens Gade, samt en gangsti til Latinerhaven. Projektforslaget forelægges for Byrådet med henblik på godkendelse som grundlag for projektering og anlæg.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslaget er i bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at projektforslaget godkendes med henblik på realisering i 2018,
 
2. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
3. at rådighedsbeløbet (indtægt) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 3.623.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at anlægsudgiften på 3.623.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
7. at anlægsindtægten på 3.200.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (indtægt) på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at projektforslaget godkendes med henblik på realisering i 2018,
 
2. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
3. at rådighedsbeløbet (indtægt) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 3.623.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at anlægsudgiften på 3.623.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
7. at anlægsindtægten på 3.200.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (indtægt) på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”.
Sagsfremstilling
Historik
Projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” er udviklet og realiseret i 2010-2016 i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.
 
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Viborg Kommunes andel sammen med Realdanias andel af uforbrugte midler i projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” bibeholdes i form af et tillægsprojekt. Byrådet godkendte herunder et skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.
 
Teknisk Udvalg indstillede til Byrådet på møde den 29. november 2017 (sag nr. 16), at anlægsregnskabet for tilgængelighedsprojektet godkendes.
 
Projektforslaget er godkendt af Realdania ultimo 2017 med henblik på realisering i 2018.
 
Inddragelse og høring
I tilgængelighedsprojektet har der undervejs været inddraget et nationalt videnspanel samt en lokal følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet handicapråd, ældreråd, Viborg Handel med flere. Erfaringerne herfra er videreført i projektforslaget. Der foretages derfor ikke særskilt høring i forbindelse med tillægsprojektet.
 
Viborg Handel har i dialog med forvaltningen tilkendegivet deres opbakning til projektet, men samtidig påpeget vigtigheden af, at i hvert fald et antal af de 3 kant-parkeringspladser i Kompagnistræde bibeholdes, navnligt i forhold til de nærmeste butikker i Sct. Mathias Gade.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen har i dialog med forvaltningen udtrykt opbakning til projektet, som danner en fin helhed med den ny belægning for de indre gårdarealer, der forventes etableret primo 2018 til selskabets kommende boliger mellem Stillings Gård og Latinskolen.
 
 
Beskrivelse
Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag samt et økonomisk overslag, som kan ses i bilag 2.
 
I projektet foreslås Kompagnistræde/ Sct. Mathias Gade omlagt med brostensbelægning i genbrugssten, svarende til løsningen for Nytorv. Kørebanebredden justeres og afgrænses af brede bordursten som kantsten. Fortovet udvides og der etableres hvilereposer på den vestlige side af den stejle Kompagnistræde – en løsning der også er anvendt i tilgængelighedsprojektet for Nytorvgyde og ved Sortebrødre Kirke. Fortovene omlægges med savede brosten i begge sider, svarende til gågadebelægningen. Der bibeholdes 2 kantstens-parkeringspladser i Kompagnistræde, der markeres med søm.
 
Foran Latinerly foreslås kørebanebelægningen partielt omlagt med savede brosten. Den partielle belægning kantes med bordursten, som afgrænsning mellem kørebane og udeservering / fortov. Der etableres desuden bordurbånd for cyklister langs Sct. Mathias Gade på strækningen mellem gågaderne og Sct. Mogens Gade.
 
Endelig foreslås, at gangstien mellem Kompagnistrædes nordlige ende og hen til trapperne ved Latinerhaven – der også fungerer som adgangsvej for de kommende boliger mellem Stillings Gaard og Latinskolen - omlægges med savede brosten i lighed med gågadebelægningen. I forbindelse med Byrådets godkendelse af skitseforslaget blev gangstien præsenteret som en option, der lå ud over den daværende samlede ramme på 2.880.000 kr. og stien indgik derfor ikke som en del af skitseforslaget.
På baggrund af Realdanias øgede tilskud foreslår forvaltningen, at gangstien medtages som en del af projektforslaget.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at strækningen rundt om Latinerhaven (Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade), samt gangstien mellem Kompagnistrædes nordlige del og Latinerhaven i dag er udfordret i forhold til tilgængelighed og endvidere fremstår noget slidt. En fornyelse heraf som skitseret vil kunne skabe et sammenhængende tilgængeligt netværk mellem de fornyede handelsgader/Nytorv og Domkirkekvarteret/Sct. Mogens Gade.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 22. marts 2017 (sag nr. 9), at Latinerhaven i en prøveperiode på et år skal åbnes for kommerciel brug med udskænkning/udeservering fra Restaurant Latinerly.
Dele af Latinerhaven langs Sct. Mathias Gade har derfor i sommerhalvåret 2017 været anvendt af Latinerly til midlertidig servering.
Forvaltningen vil nu iværksætte en evaluering af forløbet med henblik på en politisk stillingtagen til en permanent udeservering i Latinerhaven og herunder en mulig åbning af muren mod haven.
Forvaltningen vurderer, at den foreslåede belægning foran Latinerly med savede brosten vil skabe mere luft omkring restauranten og en forbindelse over til fortovet langs Latinerhaven samt en eventuel fremtidig åbning af muren.
 
I anlægsperioden vil det være nødvendigt at afspærre for gennemkørende trafik gennem Kompagnistræde/Nytorv. Forvaltningen vurderer at trafikken efter realisering vil kunne afvikles som i dag.
 
Arkæologi
Viborg Museum har i en foreløbig udtalelse vurderet de arkæologiske interesser inden for projektforslagets afgrænsning. Museet vurderer sammen med forvaltningen, at de registrerede fortidsminder enten ligger under det aktuelle projektforslags gravedybde, eller kan registreres og efterfølgende graves igennem. Museet har dog ikke kendskab til det område, hvor gangstien mellem Kompagnistræde og Latinerhaven foreslås omlagt. Der er imidlertid tale om et lille område, hvor der i dag ligger en asfaltvej, og forvaltningen anbefaler derfor, at der tages højde for eventuelle forhold omkring arkæologi i anlægsfasen.
 
På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der afsættes et rådighedsbeløb til arkæologisk overvågning i projektforslaget på 100.000 kr.
 
Alternativer
Byrådet realiserer ikke et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet. Realdanias andel tilbagebetales.
 
Tidsperspektiv
Under forudsætning af byrådets godkendelse forventes hovedprojekt, udbud og licitation afholdt i foråret/sommeren 2018 med udførelse i august – november 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Økonomisk overslag for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremgår af bilag 2.
Hertil kommer udgifter på i alt 350.000 kr. til arkæologisk overvågning, landinspektøropmåling, byggeledelse og trafik og tilgængelighedsrevision, samt udgifter til fondsmoms på 560.000 kr. Det samlede overslag lyder herefter på 3,923 mio. kr.
 
Regnskabsafslutningen for projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” viser, at der er uforbrugte midler på 2,89 mio. kr. Heraf udgør Viborg Kommunes andel 1,42 mio. kr. mens Realdanias andel udgør 1,47 mio. kr. Realdania har efterfølgende meddelt forvaltningen, at de gerne vil finansiere yderligere 1,7 mio. kr. til projektet, således at Realdanias bidrag i alt udgør 3,2 mio. kr. inkl. fondsmoms.
 
Den samlede finansiering udgør herefter 4,62 mio. kr.
 
I budgettet for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremkommer der herefter et overskud på ca. 0,69 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at dette beløb ikke disponeres til andre formål, før nærværende anlægsprojekt er realiseret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.08, der er udlagt som et bycenter til blandet bolig og erhverv. Området er omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972. Et af bevaringsplanens vigtigste mål er at sikre, at vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bygningerne, gader og pladser mv. sker, så området i den enkelte ejers og hele byens interesse kan beholde og forhøje sin arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi.
 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med gældende planlægning.
Bilag

Sagsid.: 17/64380
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har hidtil administreret taxilovgivningen, men overgår nu gradvist til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, hvor den forventes endeligt indfaset i 2021. De eksisterende tilladelser, førerkort og godkendelser, som er udstedt efter den gamle taxilov kan Kommunerne fortsat føre tilsyn med.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Den 14. december 2017 har Folketinget vedtaget en ny taxilov med ikrafttræden den 1. januar 2018.
 
Loven indebærer, at kommunernes administration nu gradvist overgår til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen – fremover kaldet ”TBB”.
 
Med indførelse af loven indføres én type tilladelse (universaltilladelse) til alle former for erhvervsmæssig persontransport i biler, og begrænsningerne for antallet af tilladelser og deres geografiske anvendelse ophæves. Dog er antallet af nye tilladelser fastsat til 650 tilladelser i 2018 og 500 i årene 2019 og 2020, forinden loven er endelig indfaset i TBB.
 
Salg af taxikørsel skal ske via et kørselskontor, og alle chauffører skal have et chaufførkort. Der indføres desuden et landsdækkende prisloft for taxikørsel og mulighed for at aftale en fast pris, som ligger under prisloftet. Desuden skal taxibranchen oprette et uafhængigt landsdækkende klagenævn.
 
Nuværende chauffører:
Nuværende taxichauffører kan fortsætte med det eksisterende førerkort, indtil det udløber. Førerkortet vil fra den 1. januar 2018 kunne benyttes i hele landet. Førerkortet skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagerne.
 
Fra den 1. januar 2018 bliver der ikke udstedt nye førerkort. Det bliver afløst af chaufførkortet, som udstedes af TBB. Chaufførkortet gælder til erhvervsmæssig persontransport i hele landet.
 
Det eksisterende førerkort kan tidligst 6 måneder før udløb bliver konverteret til et chaufførkort. Fornyelsen finder sted via TBB’s digitale ansøgningsformular ved anvendelse af NEMID.
 
Nye chauffører:
Nye chauffører skal opfylde en række betingelser for at komme i betragtning til et chaufførkort.
· Skal være fyldt 21 år
· Skal have haft kørekort til bil (kategori B) i mindst 3 år
· Skal opfylde kravene til vandel og god skik
· Skal opfylde kravene til helbred
· Skal gennemføre og bestå et kvalifikationskursus
 
 
Nuværende vognmænd:
Nuværende vognmænd har 2 muligheder for at forsætte som vognmænd – de kan beholde den nuværende tilladelse eller ombytte den.
 
De nuværende vognmænd skal fortsætte med at køre i den kommune, der har udstedt tilladelse.
 
Såfremt tilladelsen er omfattet af tilslutningspligten, skal den fortsat være tilsluttet i et bestillingskontor. Det betyder, at man ikke må køre taxikørsel via et af de nye kørselskontorer.
 
Den nuværende taxitilladelse kan ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføres taxikørsel i hele landet. Med den nye tilladelse skal man være tilsluttet et kørselskontor.
 
Eventuel ombytning af den nuværende taxitilladelse skal der indsendes en ansøgning til TBB.
 
Nye vognmænd:
Nye taxivognmænd skal lægge en ansøgning ind hos TBB. Indtil udgangen af 2020 kan en ansøger højst søge om 20 tilladelser pr. kvartal.
 
Fra 2021 er der ingen begrænsning i antallet af tilladelser, man kan søge. Hvis der ansøges inden for et kvartal om flere tilladelser end det fastsatte antal, sker fordelingen ved lodtrækning.
 
Der kan i 2018 udstedes 650 nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport med 200 i første kvartal og 150 i de tre efterfølgende kvartaler.
 
Nuværende bestillingskontor:
Bestillingskontoret kan fortsætte driften indtil udløbet af gyldighedsperioden for godkendelsen.
 
Bestillingskontoret bliver fortsat reguleret på grundlag af den kommunale godkendelse og vil være omfattet af tilsyn fra kommunen. Kommunerne kan dog med et halvt års varsel overdrage tilsynsforpligtelsen til FBB.
 
Det er kun taxier, der fungerer på grundlag af taxitilladelser i henhold til den gamle taxilov, som kan være tilsluttet et bestillingskontor.
 
Taxier tilsluttet bestillingskontoret må udføre følgende typer kørsel:
 
· Kørsel, som begynder og afsluttes indenfor kommunen
· Kørsel, som begynder indenfor kommune og afsluttes uden for kommunen, og
· Kørsel, som begynder udenfor kommunen og afsluttes indenfor kommunen.
 
Såfremt et bestillingskontor ønsker at omdanne sig til et kørselskontor, kan ejerkredsen bag bestillingskontoret, vælge at:
 
· Nedlægge bestillingskontoret og i stedet oprette et kørselskontor
· Søge tilladelse til at drive kørselskontor og sideløbende også fungere som bestillingskontor, indtil godkendelsen udløber.
 
Nyt kørselskontor:
Taxikørsel kan kun sælges af et kørselskontor. Der kræves tilladelse til at drive kørselskontor. Kørselskontoret kan drives som en personligt drevet virksomhed eller som et selskab.
 
Kørselskontoret er ansvarlig for, at prisen for taxikørsel ikke overstiger det landsdækkende prisloft, og at prisen er beregnet i overensstemmelse med det landsdækkende prisloft.
 
Ved oprettelse af et kørselskontor skal ansøgning indsendes til FBB. Formålet med bestemmelsen er at sikre taxibetjeningen i områder, hvor det skønnes vanskeligt at etablere og drive kørselskontor på normale vilkår.
 
Et kørselskontor i et landdistrikt skal have fast forretningssted i det område, som tilladelsen omfatter, og der må højst være tilknyttet 3 taxier, som primært skal betjene kunderne i området.
 
Kunden:
Reglerne i den nye taxilov omkring landsdækkende prisloft, klagevejledning, er gældende fra det tidspunkt, hvor det første kørselskontor er blevet godkendt, hvilket tidligst forventes godkendt 1. marts 2018.
 
Salg af taxikørsel skal ske via et kørselskontor, som skal leve op til en række krav, herunder prisfastsættelse og behandling af klager.
 
Som kunde kan man frit vælge, hvilket kørselskontor man vil benytte. Dette sker ved at kunden kontakter et kørselskontor og bestiller en tur.
 
Kørselskontoret er ansvarlig for, at biler, der udfører taxikørsel for kontoret, er dækket af en ansvarsforsikring, og at prisen for kørslen ikke overstiger det landsdækkende prisloft.
 
Hvis en kunde vil klage over en taxitur skal følgende oplyses:
 
· Datoen for kørslen
· Begyndelses- og afslutningspunktet for kørslen
 
Klagen skal sendes til det kørselskontor, hvor kunden har bestilt den pågældende kørsel.
 
Det er kørselskontorets opgave at behandle klagen fra kunden og oplyse kunden om muligheden for at indbringe klagen for et klagenævn.
 
Kørselskontorerne skal være tilsluttet et uafhængigt klagenævn, som skal behandle klage fra kunden.
 
Kommunens rolle:
Kommunens rolle bliver ændret på en række punkter.
 
Ansøgninger om tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport og førerkort, som kommunen har modtaget inden udgangen af 2017, kan imødekommes til og med den 1. marts 2018, hvis ansøgeren opfylder betingelserne i den gamle lov.
 
Efter den 1. marts 2018 kan kommune ikke længere udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer. Dog skal kommunerne i tilfælde af bortkomst af tilladelser og førerkort fortsat udstede erstatningstilladelser/-førerkort.
 
Den kommune, som har udstedt tilladelser, førerkort og godkendelser, skal fremover fortsat føre tilsyn med, at indehaverne overholder betingelserne for at have en tilladelse, et førerkort eller en godkendelse.
 
En kommune kan med et halvt års varsel overdrage forpligtelsen til at føre tilsyn med de tilladelser, førerkort og godkendelser, som kommunen har udstedt i medfør af den gamle taxilov, til TBB.
 
Anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen kan først indsendes til TBB pr. 1. januar 2018. Forpligtelsen kan som udgangspunkt tidligst overdrages fra den 1. juli 2018.
 
Ved overdragelse af tilsynsforpligtelsen til TBB, vil fastsættelse af maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen samtidig overgå til TBB.
 
Den nuværende taxitilladelse kan ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføres taxikørsel i hele landet. Med den nye tilladelse skal man være tilsluttet et kørselskontor.
 
Eventuel ombytning af den nuværende taxitilladelse skal der indsendes en ansøgning til TBB.
 
Taxikørsel kan kun sælges af et kørselskontor. Der kræves tilladelse til at drive kørselskontor. Kørselskontoret kan drives som en personligt drevet virksomhed eller som et selskab.
 
Kørselskontoret er ansvarlig for, at prisen for taxikørsel ikke overstiger det landsdækkende prisloft, og at prisen er beregnet i overensstemmelse med det landsdækkende prisloft.
 
Ved oprettelse af et kørselskontor skal ansøgning indsendes til FBB. Formålet med bestemmelsen er at sikre taxibetjeningen i områder, hvor det skønnes vanskeligt at etablere og drive kørselskontor på normale vilkår.
 
Et kørselskontor i et landdistrikt skal have fast forretningssted i det område, som tilladelsen omfatter, og der må højst være tilknyttet 3 taxier, som primært skal betjene kunderne i området.
 
 
Alternativer
Viborg Kommune kan med et halvt års varsel overdrage forpligtelsen til at føre tilsyn med de tilladelser, førerkort og godkendelser, som vi har udstedt i medfør af den gamle taxilov.
 
 
Tidsperspektiv
Taxiloven er trådt i kraft den 1. januar 2018.
Overdragelsen af tilsynsforpligtelsen til TBB kan ske med et halvt års varsel.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 14/55601
Resume
Ejendomsværdien og den deraf følgende grundskyld indenfor lokalplan 452’s område er generelt steget betydeligt siden lokalplanens vedtagelse. En række grundejere har henvendt sig til Kommunen angående den forhøjede vurdering.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg drøftede sagen.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 10. februar 2016 - Erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestlige bydel.
 
Lokalplanen er med til at sikre, at områdets blandede erhvervskarakter fastholdes og videreudvikles.
Planlægningen er udarbejdet dels for at give mulighed for en realisering af konkrete projekter i området, og dels for at ajourføre den gældende planlægning for erhvervsområdet i den nordvestlige del af Viborg.
 
Inddragelse og høring
Under udarbejdelsen af planforslagene blev der afholdt to velbesøgte arbejdsmøder med Viborgegnens Erhvervsråd og områdets grundejere, virksomheder og beboere, der dermed har haft indflydelse på planens indhold.
 
Beskrivelse
En stor del af området har de senere år været under omdannelse fra egentligt erhvervsområde til mere centerorienterede formål. Lokalplanen fremmer denne udvikling, og der gives bl.a. mulighed for, at der kan etableres yderligere detailhandel med særlig pladskrævende varer, samt nye anvendelser som forlystelse og restauranter i området.
 
Lokalplanen havde til formål at ajourføre tidligere planlægning, så anvendelsen i området blev gjort bredere og inddelt i færre underområder. Områdets overordnede anvendelse fastholdtes som erhverv, centererhverv og grønt område. Samtidig blev den enkelte ejendoms byggemulighed øget fra 50 til 100%, dog max. 70% af grundplan og etageantal øges fra 2 til max. 3 etager og 12 meters højde.
 
Ejendomme beskattes efter den mulige udnyttelse – en høj bebyggelsesprocent giver således en højere ejendomsværdig. Efter vedtagelse af lokalplan 452 er en ejendomsvurderingen for en række af områdets ejendomme steget med 600%.
 
Forvaltningen og formanden for Teknisk Udvalg har den 14. december 2017 holdt møde med en række af grundejerne.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/46738
Resume
I perioden fra medio 2017 til begyndelsen af 2019 gennemfører Trafik og Veje sammen med borgere, Midttrafik, private leverandører og rådgivere forsøg i 3 områder med nye transportkoncepter til forbedring af den kollektive trafik i landdistrikter.
 
Der er modtaget et puljetilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 546.000 kr., mens Viborg Kommune selv skal finansiere forsøget med et tilsvarende beløb.
 
Opgaven er en samskabelsesopgave, hvor borgerne inddrages i projektet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg drøftede sagen.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune søgte i januar 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om puljemidler til forbedring af den kollektive trafik i yderområder til udvikling af ”Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter”. Der blev ansøgt et puljebeløb på 546.000 kr., som skal suppleres med et tilsvarende beløb i egenfinansiering. I juli 2017 fik Kommunen accept på ansøgningen, der blev imødekommet i henhold til Bekendtgørelse nr. 117 af 2.2.2015 vedrørende tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder.
 
Ansøgningen er udformet således, at man i Kommunen kan teste nyudviklede måder at drive den kollektive trafik på i 3 lokalområder i Viborg Kommune:
· Vest: Et område med landsbyerne Vridsted, Kjeldbjerg Vroue, Sjørup, Resen med flere
· Nord: Et område, der svarer til Fjordklyngen med byerne Skals, Skringstrup, Låstrup, Ubjerg med flere
· Øst: Området mellem og nord for Ørum – Hammershøj med byerne Vinge, Vorning, Sjørring med flere.
 
Inddragelse og høring
Det er en del af projektet, at borgerne i de 3 områder inddrages og arbejder med på projektet. Det er tanken, at der for de 3 områder etableres en slags styregruppe, hvor alle 3 områder er repræsenteret, og at der i hvert af de 3 områder etableres en eller måske flere arbejdsgrupper, som kan være med til at komme med gode ideer samt deltage i udviklingen af nye former for kollektiv trafik i landdistrikterne.
 
Konceptet for forsøgene i de 3 områder bygger på samskabelse, idet både borgere, Midttrafik, Teknik & Miljø, rådgivere samt forskellige leverandører af trafik bliver involveret i forsøgene. Forsøgene vil derfor betyde, at der i arbejdet er behov for frivillige borgere, som kan bidrage til at udvikle de nye transportformer til gavn for alle borgerne i deres område.
 
 
Beskrivelse
Formålet med forsøget er at udvikle og afprøve nye former for kollektiv transport i kommunens landdistrikter med henblik på at afklare, hvorvidt der er grundlag for efterfølgende at udvikle og implementere en ny strategi for kollektiv transport i landdistrikter.
 
Visionen er på sigt at kunne tilbyde borgere i Viborg Kommunes landdistrikter bedre
muligheder for at få opfyldt deres transportbehov med kollektiv transport. For at kunne opnå dette er det nødvendigt at udtænke nye løsninger, som i højere grad er borgerdrevne og samtidig tilbyder billig og nem transport, der kan konkurrere med privat kørsel i egen bil.
 
Projektets formål er derfor:
· At udvikle og afprøve nye former for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter
· At udfordre det etablerede system omkring den kollektive trafik i landdistrikter ved at udvikle nye koncepter, der blandt andet bygger på borgerinddragelse og frivillige ildsjæles indsats
· At afklare hvorvidt det er muligt at etablere borgerdrevet kollektiv transport, og hvordan det kan organiseres og finansieres
· At bidrage til fastlæggelsen og implementeringen af en ny strategi for den fremtidige kollektive transport i Viborg Kommunes landdistrikter Projektet opfylder puljens tildelingskriterier ved at fokusere på at forbedre mulighederne at anvende kollektiv transport for borgerne i Viborg Kommunes landdistrikter.
 
 
Alternativer
Det vil være en del af forsøget at få afprøvet forskellige alternativer til den kollektive trafik i Kommunens landdistrikter
 
 
Tidsperspektiv
Tidsplanen for arbejdet ser således ud:
 
2017
Juni/juli:                    Tilsagn mellem Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
August-december:       Analyse og set-up
 
2018
Januar:                      Statusrapport til Trafikstyrelsen
Januar-april:               Udvikling af koncepter
Maj-oktober:              Forsøgsprojekter gennemføres
November-december:  Evaluering af forsøgsprojekter
December:                 Strategi for den fremtidige kollektive transport i landdistrikter.
 
2019
Januar:                      Endelig afrapportering skal sendes til Trafik-, Bygge- og
                                Boligstyrelsen
 
Arbejdet er således i gang. Der her været møder med borgerne i flere omgange. Det startede med et fælles møde for alle 3 områder, hvor Forvaltningen søgte at finde frem til ildsjælene gennem kendte grupper i områderne. Efterfølgende har man i de enkelte områder selv søgt at finde nogle flere deltagere.
 
Ved udgangen af november 2017 er der igen afholdt møde for alle 3 grupper, hvor vi med hjælp fra Rådgiverne har orienteret mere om projekterne samt om nogle af de forsøg, der har foregået eller som er i gang i andre kommuner i Danmark
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På driftsbudgettet er der i 2018 afsat 2 x 546.000 kr. til opgaven. I henhold til aftalen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er tilsagnet om støtte givet under forudsætning af, at der kan dokumenteres en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud.
 
I løbet af 2017 har Region Midt orienteret kommunerne om, at de skal spare på den regionale kollektive trafik. Det kan betyde, at Viborg Kommune kan blive nød til at overtage en eller flere af de regionale ruter med en øget udgift til følge. I denne sammenhæng kan dette forsøg måske bidrage til at finde andre og bedre måder at løse transportopgaven i landdistrikterne, som nogle steder betjenes af en regional rute, der er kendetegnet ved, at den krydser kommunegrænsen. Nogle af landsbyerne i de 3 områder, hvor forsøget gennemføres, har behov for transport ud mod en af byerne i vore nabokommuner.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For at drive kollektiv trafik på nye måder er der sandsynligvis behov for at inddrage frivillige – også som chauffører i landsbybusser eller delebiler. Derfor er der en del juridiske aspekter, der i forsøgsprojekterne skal undersøges. Hvor meget og hvordan kan frivillige deltage som chauffører for andre, uden at man kommer i konflikt med taxalovgivningen. Desuden skal det også undersøges, om man kan etablere noget der ligner rutebunden trafik med frivillige chauffører uden at være i uoverensstemmelse med lovgivningen for trafikselskaberne.


Sagsid.: 17/60878
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
· Anders Korsbæk Jensen spurgte til status for kommuneplan og lokalplan i Bjerregrav. Forvaltningen svarede på mødet.
· Udvalget igangsætter undersøgelse af muligheder for placering af autocamper p-plads i Viborg By.
· Martin Sanderhoff spurgte til ny bro over banen i Bjerringbro. Broen etableres af Banedanmark.
· Birthe Harritz spurgte til cykelsti ved Ørum
Sagsfremstilling
Formanden
·
·
·
 
 
 
Udvalget
·
·
·
 
 
 
 
Direktøren
· Besøg:- Der gives på mødet en orientering om evt. kommende projekt på GL. Århusvej.
 
 
· Der planlægges et ekstraordinært møde i udvalget den 21. februar 2018 forud for byrådsmødet. Emnet er vejudvidelse i forbindelse med biogasprojekt i Iglsø
 
 
 
Afgørelser fra klagenævn
Banebro-entreprisen
Klagenævnet for udbud har truffet beslutning om, at klagen over udbuddet for Banebro-entreprisen i Viborg Baneby ikke har opsættende virkning. Forvaltningen orienterer på mødet om den videre proces for opførelse af broerne m.v. i området.