You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff
Fraværende Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Nikolai Norup
Bemærkninger Ekstraordinært fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsid.: 17/53820
Resume
Udvalget orienteres om den foreløbige status på udarbejdelsen af ’Helhedsplan for Bjerringbro’, herunder om de foreløbige skitser for fornyelse af Niels Due Jensens Plads og udvikling af Bjerringbro midtby i øvrigt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-10-2018
Sagen blev udsat, da udvalget pga. fravær ikke var beslutningsdygtigt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 19) proces og grundlag for udarbejdelsen af en helhedsplan for Bjerringbro.
 
Teknisk Udvalg fik på mødet den 5. februar 2018 (sag nr. 2) orientering om, at Kultur- og Fritidsudvalgets projekt for en Kulturpark ved Gudenåhuset og Teknisk Udvalgs projekt for tiltag til at forbedre gågademiljøet i Bjerringbro begge ville indgå i helhedsplanen. Det betyder at rådgiver, der udarbejder helhedsplanen, også udarbejder et samlet skitseforslag for projekterne, og at projekterne tænkes tæt sammen for at skabe bedst mulig synergi med de øvrige tiltag i Bjerringbro midtby.
 
Da funktionerne, der indgik i Kulturparken, nu søges opfyldt syd for Gudenåhuset på det nuværende Niels Due Jensens Plads og tænkt sammen med andre tiltag her, benævnes det samlede projekt nu ’Niels Due Jensens Plads’.
 
Inddragelse og høring
Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med en lokal følgegruppe, der er nedsat af Bjerringbro Byforum. Bjerringbrorådet har også afholdt 2 møder omkring helhedsplanen.
 
Som led i processen omkring udarbejdelsen af helhedsplanen er afholdt 2 åbne workshops/ borgermøder den 29. august og 3. oktober 2018. Der har deltaget ca. 120 borgere i hver workshop. Der har yderligere været afholdt en digital idéindkaldelse, hvor mere end 200 borgere deltog.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen vil på mødet orientere om status på helhedsplanen og om de foreløbige skitser for fornyelse af Niels Due Jensens Plads og for udviklingen af Bjerringbro midtby i øvrigt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Det færdige planforslag præsenteres på et borgermøde i januar 2019, før det fremsendes til byrådet med henblik på vedtagelse i februar 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.