You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 31. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested M.5/Rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/53820
Resume
Sagen er udsat fra Teknisk Udvalgs møde den 30. oktober 2018, da udvalget pga. fravær ikke var beslutningsdygtigt.
 
Udvalget orienteres om den foreløbige status på udarbejdelsen af ’Helhedsplan for Bjerringbro’, herunder om de foreløbige skitser for fornyelse af Niels Due Jensens Plads og udvikling af Bjerringbro midtby i øvrigt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018
Teknisk Udvalg besluttede at behandle sagen, som blev udsat fra mødet den 30. oktober 2018.
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 19) proces og grundlag for udarbejdelsen af en helhedsplan for Bjerringbro.
 
Teknisk Udvalg fik på mødet den 5. februar 2018 (sag nr. 2) orientering om, at Kultur- og Fritidsudvalgets projekt for en Kulturpark ved Gudenåhuset og Teknisk Udvalgs projekt for tiltag til at forbedre gågademiljøet i Bjerringbro begge ville indgå i helhedsplanen. Det betyder at rådgiver, der udarbejder helhedsplanen, også udarbejder et samlet skitseforslag for projekterne, og at projekterne tænkes tæt sammen for at skabe bedst mulig synergi med de øvrige tiltag i Bjerringbro midtby.
 
Da funktionerne, der indgik i Kulturparken, nu søges opfyldt syd for Gudenåhuset på det nuværende Niels Due Jensens Plads og tænkt sammen med andre tiltag her, benævnes det samlede projekt nu ’Niels Due Jensens Plads’.
 
Inddragelse og høring
Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med en lokal følgegruppe, der er nedsat af Bjerringbro Byforum. Bjerringbrorådet har også afholdt 2 møder omkring helhedsplanen.
 
Som led i processen omkring udarbejdelsen af helhedsplanen er afholdt 2 åbne workshops/ borgermøder den 29. august og 3. oktober 2018. Der har deltaget ca. 120 borgere i hver workshop. Der har yderligere været afholdt en digital idéindkaldelse, hvor mere end 200 borgere deltog.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen vil på mødet orientere om status på helhedsplanen og om de foreløbige skitser for fornyelse af Niels Due Jensens Plads og for udviklingen af Bjerringbro midtby i øvrigt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Det færdige planforslag præsenteres på et borgermøde i januar 2019, før det fremsendes til byrådet med henblik på vedtagelse i februar 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.