You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 27. februar 2019 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/54265
Resume
Vestergaard Huse ønsker at opføre 6 tæt-lave boliger ved Borgergade 10B i Løgstrup. Der har tidligere været en erhvervsbygning, som nu er revet ned. Byrådet har igangsat planlægningen den 9. januar 2018.
 
Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslaget, som foreslås sendt i høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke holdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 4) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup.
 
Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Bygherre ønsker at opføre 6 tæt-lave boliger med tilhørende opholdsarealer og parkeringsfaciliteter på Borgergade 10B. Det skitserede projekt er i bilag 2.
 
Området er ca. 2770 m2 og ligger centralt i Løgstrup, syd for den gamle station. Området har tidligere været anvendt til kartoffelcentral. Planområdet består af Borgergade 10B og dele af en kommunal grund. Bygherre ønsker at købe ca. 770 m2 jord af Viborg Kommune. Ved vedtagelse af en ny lokalplan, der muliggør projektet, ligger således implicit, at kommunen også er sindet at sælge det kommunale areal, der indgår i projektet. Dette vil dog skulle godkendes i en særskilt sag i Økonomi-og Erhvervsudvalget.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 322, der udlægger området til grønt område og åben-lav boligbebyggelse. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen hvad angår lokalplanens udlægning til åben-lav boligbebyggelse. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde LØGS.C1.01 i Kommuneplan 2017 – 2029, som er udlagt til blandet bolig og erhverv.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 521, der er i bilag 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 521
Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde og giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse og tilhørende fælles friareal og parkeringsfaciliteter. Vejadgang sker fra Borgergade.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio marts 2019 til medio april 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Realisering af lokalplanen forudsætter, at bygherre køber dele af matrikel 7000n, Fiskbæk By, Fiskbæk, af Viborg Kommune. Det vil give en indtægt for Viborg Kommune.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/54266
Resume
Vestergaard Huse ønsker at opføre 8 tæt-lave boliger på Kølsenvej 13 i Løgstrup, hvor der tidligere har ligget en institution. Gældende planlægning giver kun mulighed for åben-lav boligbebyggelse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Teknisk Udvalg har igangsat planlægningen den 9. januar 2019.
 
Der foreligger nu et udkast til lokalplanforslag, som foreslås sendt i offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke holdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 5) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Borgergade i Løgstrup.
 
Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Bygherre ønsker at opføre 8 tæt-lave boliger med tilhørende opholdsareal og parkering på Kølsenvej 13 i Løgstrup. Det skitserede projekt er i bilag 2.
 
Området er ca. 3042 m2 og ligger i den nordøstlige del af Løgstrup, som hovedsageligt består af åben-lav boliger. Området har tidligere fungeret som institution.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde LØGS.B4.07, som er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2017 - 2029. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 522, der er i bilag 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 522
Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde og giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse og tilhørende fælles friareal og parkeringsfaciliteter. Vejadgang sker fra Skurrehøjvej.
 
Særlige forhold
Bebyggelsesprocenten for tæt-lave boliger må ikke overstige 40 %, men ved beregningen af bebyggelsesprocenten kan det fælles friareal medtages, hvis det bliver selvstændigt udmatrikuleret og fordeles ligeligt mellem de enkelte grunde.
 
Bindinger
Der er i lokalplanområdet tinglyst en spildevands- og regnvandsledning med en beskyttelseszone på 2 meter langs ledningen, som skal overholdes i forbindelse med anlægsarbejde.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio marts 2019 til medio april 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/63535
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne procedure for den formelle planproces, som er en del af arbejdet med de lokale udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne procedure for den formelle planproces, som er en del af arbejdet med de lokale udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, godkendes, idet Teknisk Udvalg dog ønsker planerne til orientering forud for fællesmøderne.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. kr. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017 sag nr. 1).
 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det indgår i et større projekt, der har til formål at udvikle en ny type borgerdrevne lokale udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i Viborg Kommune.
 
I forhold til ansvarsfordelingen mellem de politiske udvalg i dette projekt er det på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 29. august 2018 (sag nr. 39) besluttet, at ”udviklingsplanerne udarbejdes generelt i regi af Landdistriktsudvalget og godkendes som samlet plan af udvalget. For en del af udviklingsplanerne, der vedrører kommende indhold i Kommuneplanen, er Teknisk Udvalg sagsforberedende udvalg for Økonomi- og Erhvervsudvalget/byrådet.”
 
 
Inddragelse og høring
Af styrelsesvedtægten for Landdistriktsudvalgets arbejde fremgår det, at udvalget har til opgave at understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder (herunder eksempelvis kommuneplanens byskitser), hvor det er lokalsamfundets kendskab til områdets styrker og udviklingsbehov, der udgør grundlaget for planlægningen.
 
Der lægges derfor særlig vægt på, at planlægningen kommer til at ske på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og kommune.
 
 
Beskrivelse
I det følgende beskrives, hvordan projektet med de lokale udviklingsplaner håndteres indenfor de lovmæssigt bestemte krav til den formelle planproces, lige som der lægges op til en godkendelse af den fremadrettede procedure herfor.
 
De lokale udviklingsplaners forhold til kommuneplanlægningen
Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunens byer skal udvikles i fremtiden.
 
Arbejdet med de lokale udviklingsplaner er tilrettelagt, så ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor:
·           Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og
·           Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter.
 
For den del af de lokale udviklingsplaner, der vedrører kommende indhold i kommuneplanen, er målet, at der vil blive udarbejdet en ny byskitse/landsbyskitse, som formelt har karakter af kommuneplanlægning, og vil indgå i kommuneplanen.
 
Byskitser/landsbyskitser i kommuneplanen
Byrådet har for kommunens 29 byer i byzone vedtaget en række byskitser, der indgår i kommuneplanen og viser byrådets plan for byens udvikling på kort og langt sigt. I byskitsen er der taget afsæt i byens særpræg og styrker, og byskitserne beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for. De indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag, som byrådet vil søge gennemført, herunder også om der efterfølgende er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Viborg Kommune har derudover 71 byer i landzone, heraf 54 afgrænsede landsbyer og 17 mindre bebyggelser. En afgrænset landsby er byrådets signal om, at der kan ske en (begrænset) udvikling i byen i form af enkelte nye boliger, mindre lokale erhverv med tilknytning til landbruget eller en lokal butik. For disse byer er det hensigten, at der, i forlængelse af arbejdet med de lokale udviklingsplaner, udarbejdes en ”mini-byskitse”, en landsbyskitse.
 
Forslag om procedure
Det er Landdistriktsudvalget, der har beslutningskompetencen til at udvælge, hvilke byer/landsbyer der skal udarbejdes lokale udviklingsplaner for i en given periode. Beslutningen sker på baggrund af kriterier, som fastlægges i Landdistriktsudvalget.
 
Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i Landdistriktsudvalgets udvælgelse fremsættes et dagsordenspunkt til formel beslutning om igangsætning af kommuneplanlægning for de pågældende lokalsamfund, som behandles først på et møde i Teknisk Udvalg og derefter på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
For hvert lokalsamfund nedsættes en lokal udviklingsgruppe, som skal være bredt sammensat og repræsentere flere forskellige kredse, eksempelvis den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse. Blandt udviklingsgruppens medlemmer udpeges en kontaktperson, som er det primære bindeled til Viborg Kommune.
 
I samarbejde med de lokale udviklingsgrupper afholdes en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i hver af de deltagende landsbyer. De lokale udviklingsworkshops vil i den formelle planproces udgøre den fordebat, der har til formål at sikre, at alle interesserede har mulighed for at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.
 
Med udgangspunkt i fordebatten (den lokale udviklingsworkshop) og en efterfølgende udviklingsdialog med den lokale udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslag til kommuneplantillæg i form af (reviderede) byskitser/landsbyskitser. Der vil i denne fase af forløbet også blive foretaget en faglig vurdering i forvaltningen af de indkomne forslag og idéer, lige som gældende lokalplaner vil blive gennemgået med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.
 
Herefter følger en politisk godkendelsesproces for forslag til kommuneplantillæg. Forslag til proces kan være følgende:
  • Der afholdes fælles temamøde mellem Landdistrikts­udvalget og Teknisk Udvalg (eksempelvis to gange årligt) med henblik på drøftelse af den samlede udviklingsplan (for flere byer ad gangen)
  • Den samlede udviklingsplan godkendes i Landdistrikts­udvalget.
  • Teknisk Udvalg behandler derpå forslag til kommuneplantillæg, som indstilles til efterfølgende godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
  • Forslagene sendes herefter i høring med efterfølgende endelig godkendelse i udvalg/byråd.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer i 2019 at igangsætte arbejdet med lokale udviklingsplaner for 15 af kommunens mindre byer og landsbyer.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/63535
Resume
Projektet med de lokale udviklingsplaner skal håndteres indenfor rammerne af de lovmæssigt bestemte krav til den formelle planproces, og der lægges i sagsbeskrivelsen op til en igangsætning af planlægningen for kommuneplantillæg (byskitser/lands­byskitser) for de fire byer i pilotbyerne Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. kr. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1).
 
Udvalget behandler en godkendelse af proceduren for den formelle planproces i de lokale udviklingsplaner på nærværende møde.
 
 
Inddragelse og høring
Som en del af pilotprojektet har forvaltningen, i samarbejde med de lokale udviklingsgrupper, allerede afholdt lokale udviklingsworkshops i hver af de fire ovenfor nævnte byer, hvor borgerne er kommet med forslag, ønsker og ideer til udviklingen, med udgangspunkt i to spor, Byens fysik og Byens liv.
 
 
Beskrivelse
Der er i løbet af efteråret 2018 gennemført et pilotprojekt i samarbejde med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum), hvor konceptet for de lokale udviklingsplaner afprøves og færdigudvikles i samarbejde med de fire lokalsamfund, inden projektet startes op i fuld skala i 2019.
 
På baggrund af pilotprojektet vil forvaltningen nu igangsætte arbejdet med at revidere byskitse/udarbejde landsbyskitse, som formelt har karakter af tillæg til kommuneplanen, for de fire pilotbyer. Som afgrænsning for planprocessen tages udgangspunkt i de drøftelser, som allerede har fundet sted med lokalsamfundets borgere i de to spor:
·           Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og
·           Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter.
Der indkaldes ideer og forslag i en periode, der foreslås fastsat til 2 uger. Der offentliggøres debatmateriale i hvert af de fire lokalsamfund med en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen på baggrund af forslag, ønsker og ideer fra de udviklingsworkshops, som er afholdt lokalt i de fire byer og efterfølgende drøftet med de lokale udviklingsgrupper, som er nedsat til formålet.
 
I pilotprojektet vil den formelle fordebat således undtagelsesvist finde sted i forbindelse med forarbejdet til de (reviderede) byskitser/landsbyskitser. Processen vil fremadrettet blive tilpasset, så den formelle fordebat sker tidligere i processen, nemlig i forbindelse med afholdelse af lokale udviklingsworkshops, jf. sag om procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til byskitser/landsbyskitser for Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum, i form af tillæg til kommuneplanen, i første halvdel af 2019 med henblik på endelig vedtagelse i løbet af 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der er i forvejen udarbejdet byskitser for henholdsvis Løvel, Mønsted og Ørum. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag. nr. 4).

Sagsid.: 15/29599
Resume
Der er et ønske om at ombygge 5 kryds i den nordlige del af Stoholm for at få en bedre trafikfordeling gennem byen.
 
Krydset Odinvej – Nørregade er tidligere blevet fremskyndet via byfornyelsesmidler, så dette kryds er under ombygning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de beskrevne projekter godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.535.000 kr. til kontoen ”Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm”   med rådighedsbeløb på 1.340.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 3.195.000 kr. (2019-priser) i 2020, og
 
3. at udgiften på 4.535.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
investeringsoversigten for 2019-2022 til projektet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de beskrevne projekter godkendes, Teknisk Udvalg ønsker dog en revurdering af delprojektet vedr. krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, som forelægges Teknisk Udvalg,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.535.000 kr. til kontoen ”Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm”   med rådighedsbeløb på 1.340.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 3.195.000 kr. (2019-priser) i 2020, og
 
3. at udgiften på 4.535.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
investeringsoversigten for 2019-2022 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med byfornyelsen i Stoholm er der blevet udarbejdet et forslag til krydsombygninger i den nordlige del af Stoholm. Forslaget betyder, at der bliver en anden fordeling af trafikken gennem byen og dermed, at en større del af den tunge trafik føres uden om centrum.
 
Følgende kryds foreslås ombygget, så man får en bedre regulering og fordeling af trafikken i byen:
·           I krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, foreslås anlagt en rundkørsel, der kan medvirke til at fordele trafikken anderledes og således, at den tunge trafik lettere kan komme til erhvervsområderne nord for jernbanen. Rundkørslen vil også medvirke til, at hastigheden hen over jernbanen bliver lavere, og bilisterne bliver lettere opmærksomme på, at jernbanen skal krydses. Der er et bomanlæg ved krydsningen.
·           I T-krydset Dornen – Skalmstrupvej, foreslås en ændret vigepligt. Det vil medvirke til, at adgang til erhvervsområdet langs Dornen bliver nemmere, og der bliver dannet en større fordelingsvej i den nordlige del af byen ad Skalmstrupvej – Dornen mellem Lundgårdsvej og Nørregade.
·           Det forsatte kryds Nørregade – Banevænget – Enghavevej beliggende ved krydsningen af jernbanen foreslås ombygget med sideudvidelser og cykellommer, således fodgængere og cyklister får bedre forhold og lettere kan krydse jernbanen.
·           På strækningen Tastumvej – Odinvej – Anemonevej foreslås ændret vigepligt med henblik på at lede trafik fra vest ad Odinvej til bymidten.
·           I T-krydset Odinvej – Nørregade foreslås en ændret vigepligt og ændrede busstoppesteder, således trafik ledes uden om bycentret. Byen får samtidig et stoppested, der kommer til at ligge mellem butiksgaden, Vestergade og stationen. På den måde skabes en bedre sammenhæng mellem bus- og togforbindelser i byen.
 
Projekterne er vist i bilag 1, forslag til krydsombygninger
Sum Teknisk Udvalg 116.018 112.748 90.973 56.628 22.475 2.325
 
Inddragelse og høring
Følgegruppen fra byfornyelsesopgaven har medvirket til udarbejdelse af forslagene. Det har betydet, at et par af krydsene har fået en anden udformning end oprindeligt foreslået af forvaltningen. Det har blandt andet resulteret i et forslag om etableringen af rundkørslen i krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade i stedet for et ombygget T-kryds. Det betyder også, at der fortsat vil være adgang til byen fra Lundgårdsvej via Østergade.
 
Beskrivelse
Krydsombygning ved Odinvej og Nørregade er planlagt som en del af den igangværende byfornyelse. Byfornyelsen gennemføres som et fællesprojekt med kloakfornyelsen i Stoholm. Byfornyelsen gennemføres i takt med at kloakfornyelsen bliver færdig. Den sidste del af kloakfornyelsen forventes færdig i løbet af marts måned og byfornyelsen inden sommeren 2019.
 
Igangsætning af krydsombygningen ved Odinvej og Nørregade afventede byrådets afgørelse i ekspropriationssag vedrørende et nødvendigt opkøb af areal. Denne afgørelse blev truffet på byrådets møde d. 21. november 2018. Arbejdet er nu igangsat, og forventes afsluttet i løbet af marts måned.
 
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Arbejderne ønskes påbegyndt i 2019 med forventet færdiggørelse i 2020
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er i investeringsoversigten afsat 4.535.000 kr. til forbedring af vejnettet i den nordlige del af Stoholm. Beløbet er fordelt over 2 år med 1.340.000 kr. i 2019 og 3.195.000 kr. i 2020.
 
Fordelingen af det ansøgte beløb fremgår af nedenstående tabel:
Anlægsudgift inklusive arealerhvervelse
3.560.000
Administration
175.000
Rådgiver, projektering, opmåling, geoteknik mv.
400.000
Uforudsete udgifter
400.000
I alt
4.535.000
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Anlægsarbejderne forudsætter, at der kan foretages den nødvendige arealerhvervelse. Der skal erhverves areal på følgende lokationer:
1.     Krydset Odinvej, Tastumvej og Anemonevej, Ændring af vigepligt, 475 m²
2.     Nørregade, Sideudvidelse, 40 m²
3.     Krydset Dornen og Skalmstrupvj, Ændring af vigepligt, 140 m²
4.     Krydset Skalmstrupvej og Østergade, Etablering af rundkørsel, 145 m²
Arealerhvervelsen kan foretages på frivillig basis efter forhandling med grundejerne og såfremt dette ikke er muligt, er det muligt at foretage ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal med hjemmel i vejloven. Der vil blive lavet en særskilt udvalgssag, såfremt det bliver nødvendigt at ekspropriere.
Bilag

Sagsid.: 18/1073
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg godkender de i bilag 1 viste registre over offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Vedtagelsen sker i henhold til § 17 i Lov om offentlige veje og § 25 i Lov om private fællesveje.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Sagen blev udsat.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte sidst det samlede vejregister over offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer den 9. januar 2018 (sag nr. 4)
 
 
Inddragelse og høring
Efter vedtagelsen skal vejregisteret offentliggøres. Det vil ske på Viborg Kommunens hjemmeside.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har revideret det kommunale vejregister over alle offentlige veje og stier samt for de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Baggrunden for revisionen er, at der er anlagt en del nye veje og stier siden sidste revision af registeret.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til § 17 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” skal kommunen føre et register over de offentlige veje og stier, som den er vejbestyrelse for. Det vil sige alle offentlige veje og stier bortset fra Statens veje og stier. Registrene ajourføres i forvaltningens digitale vejforvaltningssystem ”Vejman.dk”.
 
I henhold til § 25 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje med alle senere tilføjelser” skal kommunen ligeledes føre et register over de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som den er bestyrelse for. Det vil sige alle veje, gader, broer eller pladser, der ikke er offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Registret indeholder de private fællesveje i byer og bymæssige områder, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Dette register ajourføres ligeledes i Vejman.dk.
 
Det, der afgør, om en vej er offentlig, er, om der i vejbestyrelsen er truffet en beslutning i henhold til § 15 i ” Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” om vejens status, eller at den figurerer i et tidligere vedtaget vejregister.
 
Af hensyn til administrationen af vejene er det vigtigt, at der kan skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Bl.a. findes der både en lov om offentlige veje og en lov om private fællesveje, lige som loven om renholdelse og vintervedligeholdelse skelner mellem offentlige veje og private fællesveje. Juridisk er det nødvendigt, at vejenes status er godkendt af kommunen. En af konsekvenserne ved at vedtage, at en vej er offentlig, er, at kommunen har alle vedligeholdelsesomkostninger af belægningen, vejbelysning og vejafvanding.
 
Der er i bilag 1, 2 og 3 vedhæftet tre bilag: En vejfortegnelse for offentlige veje, en for offentlige stier og en for private fællesveje i byer og bymæssige områder. Derudover er der mulighed for at se et kort over kommunevejene på dette link. Kort over private fællesveje i byer og bymæssige områder kan ses på dette link og kortet over offentlige stier fremgår af dette link. Ændringerne siden sidste opdatering af det samlede register fremgår af bilag 4.
Bilag

Sagsid.: 19/3761
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker foretaget en måling af trafikken i foråret.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Teknisk Udvalg har på mødet den 28. november 2018 (sag nr. 19) under gensidig orientering spurgt til muligheden for et forbud mod gennemkørende lastbiler på strækningen.
 
Foulumdalvej er en offentlig vej og har en længde på ca. 1.250 meter og kørebanebredde på 4,2 meter. Vejen har tilslutning til henholdsvis Tjele Møllevej (mod nord) og Hobro Landevej (mod syd). Desuden er der tilslutning til vejen med Formyrevej. Oversigtskort for området ved Foulumdalvej er vist i bilag 1.
 
Forvaltningen har foretaget en måling af trafikken på Foulumdalvej og viser bl.a. følgende:
Årsdøgntrafik: 272
Lastbil årsdøgntrafik: 6
Køretøjer over 5,8 meter (lastbiler): 2,4 %                                               
 
Forvaltningen vurderer, at den målte mængde af lastbiler ikke udgør et problem for afvikling af trafikken i området. Vejstrækningen adskiller sig ikke fra mange andre vejstrækninger i det åbne land ved at være smal i forhold de køretøjer, der faktisk må køres med på vejene i dag. Normalt er de offentlige veje åbne for al trafik, medmindre der er helt særlige konkrete forhold, der gør sig gældende.
 
Særlige konkrete forhold, som kunne betyde, at et forbud mod lastbiler skal genovervejes, kunne være et nyt anlæg, så som et biogasanlæg, som vil kunne medføre en væsentlig ekstra trafik med lastbiler i området. I sådanne tilfælde vil et forbud på en eller flere mindre veje kunne give god mening, når blot lastbilstrafikken kan afvikles via andre veje.
 
Eventuel skiltning med forbud mod lastbiler kræver, at Politiet giver samtykke.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/36400
Resume
Teknisk Udvalg vedtog på møde den 15. august 2018 (sag nr. 6 - Forslag til ny betjening af den kollektive trafik) nye principper for fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i Viborg Kommune. På samme møde blev udvidelse af Viborg bybusnet samt forslag til nødvendige tilpasninger i køreplanerne godkendt. Tilpasningerne gav en samlet nettobesparelse, som på mødet blev øremærket til at indgå i den videre forhandling med Regionen og som pulje til en mulig fortsættelse af delebus- eller delebilordningen.
 
Midttrafik har fra den 7. januar til den 27. januar 2019 haft køreplanerne med de foreslåede ændringer i offentlig høring. De indkomne bemærkninger er blevet behandlet af Midttrafik, og der er fremsendt alternative forslag. Ændringerne skal være gældende fra og med den 30. juni 2019.
 
Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om høring giver anledning til at ændre på de tidligere trufne ændringer i den kommunale kollektive trafikbetjening. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. om planlagte besparelser skal revurderes, og i bekræftende fald hvilke tilpasninger, der ikke skal gennemføres,
 
2. om der er andre alternative forslag, der skal gennemføres, og
 
3. om bybussen skal køre ad Liseborg Mark via bussluse, som lokalplanen foreskriver.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at de planlagte besparelser godkendes, dog idet S-linjerne bevares,
 
2 at forvaltningen udarbejder oplæg til markedsføring af flextur, der forelægges udvalget, og
  
3. at bybussen skal køre ad Liseborg Mark via bussluse, som lokalplanen foreskriver.
Sagsfremstilling
Historik
Efter mødet den 15. august 2018 har Teknisk Udvalg på flere møder i efteråret 2018 haft kollektiv trafik på dagsordenen.
 
På mødet den 31. oktober 2018 (sag nr. 13 – Kollektiv trafik budget 2019 – Politisk høring) besluttede Teknisk Udvalg at indarbejde de planlagte ændringer til kollektiv trafik i budgettet for 2019 og fortsat afsætte det sparede beløb til at imødekomme nogle af Regionens varslede besparelser.
 
På mødet den 19. december 2018 (sag nr. 1 – Forslag til kommunal erstatningskørsel for nedlagte regionsruter i den kollektive trafik) besluttede Teknisk Udvalg at godkende og bestille erstatningskørsel for nedlagte regionsruter som foreslået i det til mødet fremsendte løsningsforslag.
 
På samme møde den 19. december 2018 (sag nr. 2 – Kollektiv trafik besparelser på skolefridagskørsel) besluttede Teknisk Udvalg at godkende Midttrafiks anbefalinger
for den kollektive trafik og ikke nedlægge skolefridagskørsel på ruter i Hald Ege-området.
 
 
Inddragelse og høring
Midttrafik har fra den 7. januar til den 27. januar 2019, begge dage inkl., haft de planlagte kommende køreplaner i offentlig høring, for så vidt angår bybuslinjer og lokalruter. Midttrafik har af tidsmæssige årsager ikke haft mulighed for at lave en tilsvarende høring på regionens besparelse for de regionale ruter, som kommunerne har mulighed for at overtage i mere eller mindre omfang.
 
De indkomne bemærkninger er efterfølgende blevet behandlet af Midttrafik. Selskabets bemærkninger og forslag til alternative muligheder for de enkelte buslinjer fremgår af bilag 1-7.
 
De indkomne bemærkninger fra borgere og busselskaber fremgår af bilag 8-12. 
 
 
Beskrivelse
På møderne i Teknisk Udvalg i efteråret 2018 blev der fremlagt økonomiske beregninger for kommende budgetår (2019).
 
De planlagte ændringer, der har været i høring, er følgende:
Linje 1:
For at betjene Midtbyens Gymnasium og Viborg Rutebilstation fra Middagshøjvej kører linje 1 gennem Banebyen og via Indre Ringvej og Skottenborg i stedet for Gl. Århusvej og Sct. Jørgens Vej. Derudover bliver ruteforløbet ændret i Liseborg, så linje 1 og linje 2 kommer til at betjene Storcentret ens.

Linje 2:
Ruteforløbet ensrettes i Houlkær, så alle afgange kører via Skaldehøjvej på vej til Houlkær og via Fristruphøjvej på vej mod Trappetorvet. Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banegårds Alle i stedet for Vesterbrogade, så Midtbyens Gymnasium bliver betjent. I Liseborg køres via Møgelparken og Liseborg Bakke på afgange i hverdagene. I weekender og ferier kører linjen kun til Storcentret. Herudover ændres antallet af afgange i hverdagene, så der køres hvert 20. minut i stedet for hvert kvarter.

Linje 3:
Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banegårds Alle i stedet for Vesterbrogade. Fremover vil der ikke være kørsel efter kl. 20.00.

Linje 4:
Linjen vil ikke længere betjene Danmarksvej. Retur fra Overlund køres via Randersvej i stedet for Hamlen. Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banevejen og Ll. Sct. Mikkels Gade for at betjene Regionhospitalet. Fremover vil der ikke være kørsel efter kl. 20.00.

Linje 5:
Der oprettes en ny linje 5, der kører fra Trappetorvet via Vesterbrogade ud til Indre Ringvej. Derfra køres via Marsk Stigs Vej gennem Banebyen og ud til Gl. Århusvej, hvor linjen fortsætter gennem det nye boligområde i Arnbjerg og videre via Vinkelvej til Bruunshåb.

S1 og S2:
Servicelinjerne S1 og S2 nedlægges.
 
 
Ændringer på lokalruter i Viborg:
På rute 766 og 771 erstattes kørsel på skolefridage med Flexbus.
På rute 770 erstattes lørdagskørsel med Flexbus.
https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flexbus/
 
De indkomne bemærkninger
 
Linje 1 (bilag 1, Linje 1 K19), der på hverdage har ca. 1.260 påstigninger:
 
·           Ønske om betjening af Trepas på Vævervej. Forvaltningen kan oplyse, at det kræver nedlæggelse af kørsel et andet sted på ruten eller indsættelse af en ekstra bus. I dag benyttes stoppene på henholdsvis Indre Ringvej og Gl. Skivevej 200-300 m væk fra Trepas.
 
·           Ønsker om forskellige stoppesteder. Forvaltningen oplyser, at det vurderes samlet, hvilke busser der kører ad den nye vej, Banevejen, og hvilke busser der fortsætter med at køre ad Sct. Jørgens Vej.
 
Linje 2 (bilag 2, Linje 2 K19), der på hverdage har ca. 1.500 påstigninger:
 
·           Utilfredshed med at Viborgbilletten forsvinder.
 
·           Ønske om indsættelse af natbus under Snapsting. Forvaltningen oplyser, at hvis der skal køres natbus, er det vigtigt, at busserne ikke indstilles på grund af arran­ge­menter, der afholdes i Midtbyen. De sidste 2 år har bybusserne måttet holde stille i 3-4 timer, men har kørt et par timer indtil midnat i stedet.
 
·           Ønske om betjening af Viborg Bibliotek. Forvaltningen oplyser, at linje 1 er omlagt til at betjene biblioteket. Ønsket bliver dermed imødekommet.
 
·           Ønske om tidsjusteringer. Forvaltningen oplyser, at det imødekommes, hvis det er muligt, men det er vigtigt, at korrespondancer kan fastholdes.
 
·           Der er indkomne bemærkninger til den planlagte ruteændring af bybussen ved Liseborg Mark. Beboerne ønsker ikke bussen gennem boligområdet, mens beboerne i det nye byggeri ved Liseborg Bakke ønsker bussen tættere på. Lokalplanen i området foreskriver, at der bliver planlagt buskørsel gennem området, hvorfor der er bygget en bussluse til formålet. Lokalplan nr. 345 for et boligområde ved Liseborg Høje i Viborg.

Forvaltningen oplyser, at der skal tages stilling til, om buskørsel planlægges gennem området ved Liseborg Mark, som lokalplanen foreskriver (Lokalplan nr. 345).
Hvis den planlagte buskørsel gennem Liseborg Mark fastholdes, er det vigtigt, at bumpene omlægges til godkendte busbump.
 
Linje 3 (bilag 3, Linje 3 K19), der på hverdage har ca. 350 påstigninger. Efter kl. 20   er der på hverdage i gennemsnit 3,7 passagerer med på denne linje.
 
 
·           Utilfredshed med prisstigninger og med at Viborgbilletten forsvinder.
 
·           Ønske om at der køres ½-timesdrift ved middagstid, så skoleelever ikke skal vente i 1 time. Forvaltningen oplyser, at skoleelever, ifølge retningslinjer, må vente på skolen 1 time efter ringetid. Linje 3 og 4 fik nedsat drift mellem kl. 10-14 ved tidligere køreplanskift.
 
·           Ønske om kørsel efter kl. 20 på grund af ungdomsskolekørsel.
 
Linje 4 (bilag 4, Linje 4 K19), der på hverdage har ca. 385 påstigninger. Efter kl. 20   er der på hverdage i gennemsnit 7,5 passagerer med på denne linje.
 
·           Utilfredshed med prisstigninger og med at Viborgbilletten forsvinder.
 
·           Ønske om kørsel efter kl. 20, så kunder i Katrinehaven kan deltage i fritidsaktiviteter og aftenundervisning.
 
Linje 5 (ny linje til Arnbjerg og Bruunshåb) (bilag 5, Linje 5 K19):
Ingen indkomne høringssvar.
 
Linje S 1 (bilag 6, Linje S1 K19), der på hverdage ca. 65 påstigninger:
 
·           Utilfredshed med nedlæggelse. Teglmarken mister al offentlig transport – der er mellem 0,5 -1,5 km til stoppesteder på Koldingvej og Gl. Århusvej.
 
·           Børnehaver og plejehjem får langt til andre busstop.
 
·           Utilfredshed med at Viborgbilletten forsvinder.
 
Linje S2 (bilag 7, Linje S2 K19), der på hverdage har ca. 35 påstigninger:
 
·           Utilfredshed med nedlæggelse. Der er ingen alternative muligheder for ældre kunder i området ved Mimersvej og Nørremøllevej. Forvaltningen oplyser, at borgerne henvises til linje 1, der kører ad Baldersvej.
 
·           Forslag om at oprette Flexbus. Forvaltningen oplyser, at kørsel i givet fald skal bestilles 1 time i forvejen.
 
·           Forslag fra Boligselskab om at bibeholde nogle afgange for at betjene afdelingerne Digterparken, Blichergården og Lokesvænget. Forvaltningen oplyser, at det vil kræve, at bussen bibeholdes, og bussen er den største udgiftspost.
 
·           Ønske om flextur-knudepunkt ved Blichergården. Forvaltningen oplyser, at det i givet fald skal godkendes i Midttrafiks bestyrelse.
 
Lokalruter og nedlæggelse af skolefridagskørsel
Bilag 8, 766 Midtbus. Bilag 9, 771 TK Bus. Bilag 10, Rute 766 K19. Bilag 11, Rute 770 K19. Bilag 12, Rute 771 K19. Bilag 13, Notat fra Midttrafik omkring benyttelsen af skolefridagskørslen på lokalruter
 
·           Vognmændene, der har kontrakter på de pågældende ruter, er utilfredse med nedlæggelse af skolefridagskørsel. De har indsendt brev omkring ulemper, bl.a. også om ordentlighed (se bilag 8 og 9).
 
·           Stor utilfredshed med nedlæggelse af kørsel på ture, der betjener virksomheder. Forvaltningen oplyser, at det især er ture på rute 771, som betjener Grundfos. Der er i gennemsnit 2-3 passagerer på alle ture på rute 771 på skolefridage. En meget benyttet morgentur til Grundfos kan udføres af rute 775 på skolefridage. Der er op til 6 passagerer i gennemsnit på turen. Der er bestilt en ekstra passagertælling i uge 7 på rute 771.
 
·           Utilfredshed med nedlæggelse af skolefridagskørsel på rute 766. Forvaltningen oplyser, at rejsende på nogle af de nedlagte strækninger i stedet for kan benytte andre ruter bl.a. fra Møldrup og fra Skals.
 
·           Ingen indkomne bemærkninger til nedlæggelse af lørdagskørsel på rute 770.
 
·           Ønske om anlæggelse af cykelstier på de steder, hvor buskørsel nedlægges.
 
 
Alternativer
Bibeholde servicelinjer i Viborg By, bibeholde aftenbetjening på linje 3 og 4 i Viborg By eller bibeholde skolefridagskørsel på lokalruter. Bibeholde noget kørsel på servicelinjer eller bibeholde noget af skolefridagskørslen på rute 771 er andre alternative muligheder.
 
 
Tidsperspektiv
De kommende køreplaner er gældende fra og med søndag den 30. juni 2019. De færdige køreplaner og kørselsbestillinger skal Midttrafik aflevere til vognmændene i slutningen af marts 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
De nuværende besluttede planlagte besparelser, der har været i høring, udgør følgende:
 
Aftenkørslen på bybus linje 3 og 4 nedlægges efter kl. 20
240.000 kr.
Nedlæggelse af servicebussen (S1 og S2). Besparelse: (incl. 1 bus)
1.300.000 kr.
Reducering af frekvensen på bybuslinje 2. Besparelse: (incl. 1 bus
1.060.000 kr.
Nedlæggelse af skolefridagskørslen/lørdagskørsel på lokalruter, men indsættelse af flexbusordning
440.000 kr.
Nedlæggelse af Viborg-Billetten (10 kr. billet). Anslået merprovenu
1.900.000 kr.
 
I alt
 
4.940.000 kr.
 
Nye tiltag     
 
Betjening af Arnbjerg, Banebo, Banevej, Bruunshåb 
2.200.000 kr.
Erstatningskørsel for regional besparelse, udgift
1.290.000 kr.
Bibeholdt skolefridagskørsel – udgift
240.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold.
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/10003
Resume
Teknisk Udvalg skal tage stilling til en indtægtsbevilling vedrørende opkrævning af vejbidrag for vejforsyning af ekstra byggegrund Lyngvej 15G-H, Viborg, i tilknytning til kommunal byggemodning på Lyngvej.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Lyngvej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
2. at indtægten på 130.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Lyngvej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
2. at indtægten på 130.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har i 2017 og 2018 byggemodnet 6 boliggrunde på Lyngvej 15 og 18 i Viborg.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I forbindelse med kommunal byggemodning af 6 boliggrunde på Lyngvej 15 og 18 i Viborg er der givet privat grundejer tilladelse til udstykning og bebyggelse af ekstra byggegrund Lyngvej 15 G-H med vejadgang via den nye vej til kommunens byggegrunde.
 
I byggetilladelsen er der stillet vilkår om, at grundejer betaler et vejbidrag til Viborg Kommune. Vejbidraget udgør en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter til vejanlægget, hvilket svarer til 130.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 19/5264
Resume
Medlem af Teknisk Udvalg, Birthe Harritz, har anmodet om at få behandlet en sag om trafiksikkerhed ved de kommunale skoler.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. sagen drøftes med henblik på stillingtagen til et evt. videre forløb.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede,
 
1. at problematikken indarbejdes i trafikplanen, og
 
2. at punktet bliver dagordenssat på fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget og tænkes ind i arbejdet med ny styringsmodel.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Medlem af Teknisk Udvalg, Birthe Harritz, har anmodet om, at udvalget tage stilling til, hvordan Teknisk Udvalg kan være med til at forbedre de trafikale forhold ved kommunens skoler.
 
Birthe Harritz oplyser, at der ved alle skoler er meget trængsel, især om morgenen. Nogle børn går til skole, nogle cykler, og rigtigt mange forældre kører deres børn til skole. Det er naturligvis bilisterne, der giver anledning til de fleste uheld og farlige situationer.
 
Indenfor de sidste to uger har Birthe Harritz fået to henvendelser om sådanne situationer. Den ene fra Vestre Skole, hvor to biler stødte sammen, og den anden fra Frederiks Skole, hvor der var et barn, der blev påkørt og sendt på skadestuen.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/6308
Resume
Byrådet har afsat rådighedsbeløb til arbejder afledt af trafikplanen for Viborg Kommune og til forbedring af vejnettet. Nye trafiksikkerhedsprojekter bør optages i trafikplanen. Det skal derfor besluttes, hvilke arbejder der skal udføres.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at nye udpegede sorte pletter optages i trafikplanen for Viborg Kommune,
 
2. at forvaltningen fremover årligt foretager en ny udpegning af sorte pletter og opdaterer trafikplanen med nye trafiksikkerhedsprojekter, og
 
3. at Teknisk Udvalg drøfter forslagene angivet i trafikplanen med henblik på prioritering.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Forberedende arbejder afledt af Trafikplan” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
5. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Der blev på mødet udleveret notat vedr. 3 yderligere sorte plettet, bilaget vedhæftes referatet
 
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at de nye udpegede sorte pletter optages i trafikplan for Viborg Kommune,
 
2. at forvaltningen fremover årligt foretager en ny udpegning af sorte pletter og opdaterer trafikplanen med nye trafiksikkerhedsprojekter, og
 
3. at prioritere forslagene angivet i trafikplanen til realisering i 2019-2020 således at følgende projekter prioriteres:
 
-Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej – hele strækningen. Der afsættes yderligere beløb.
-Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg
-Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej
-Skolernes nærområder, fysiske ændringer mv.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Forberedende arbejder afledt af Trafikplan” med rådighedsbeløb i 2019, og
 
5. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.
Sagsfremstilling
Historik
Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
Nogle af projekterne til forbedring af trafiksikkerheden er udført i 2018 i henhold til beslutning på møder i byrådet 21. juni 2017 (sag nr. 32), 25. oktober 2017 (sag nr. 22) og 24. januar 2018 (sag nr. 19) samt i Teknisk Udvalg på møde 20. juni 2018 (sag nr. 5).
 
Der er igangsat forsøg med 2 minus 1 veje i Bjerring og Klejtrup, som besluttet på møder i Teknisk Udvalg 28. februar 2018 (sag nr. 14) og 20. juni 2018 (sag nr. 12).

Der er også igangsat eller udført cykelstiprojekter, som besluttet på møde i byrådet 20. juni 2018 (sag nr. 19).
 
På møde i Teknisk Udvalg 30. januar 2019 (sag nr. 12) besluttede udvalget, at der på kommende møde præsenteres oversigt over budget og udfordringer.
 
 
Inddragelse og høring
Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).
 
 
Beskrivelse
Trafikplanen indeholder forslag til i alt 86 projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
Nogle af projekterne er udført eller under udførelse. Endvidere ligger nogle af projekterne på statsveje, som kommunen ikke har ansvaret for. Projekterne vil blive gennemgået på mødet.
 
Til cykelstiprojekter og omfartsvej ved Viborg er der allerede i budgettet for 2019-2022 afsat midler. Der er afsat en pulje til cykelstier på 18,2 mio. kr. og 26,5 mio. kr. til VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg.
 
Siden vedtagelsen af trafikplanen er der lavet en ny udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter, også kaldet sorte pletter. Udpegningen er lavet med udgangspunkt i politiregistrerede ulykker i perioden 2013-2017. De nye sorte pletter og forslag til projekter vil blive præsenteret på mødet. Teknisk Udvalg skal beslutte, om disse forslag til nye projekter skal optages i trafikplanen og prioriteres sammen med de øvrige projekter i trafikplanen.
 
I bilag 1 er der vist et bruttokatalog over projekter fra Trafikplanen for Viborg Kommune, hvorfra der kan prioriteres.
 
Forvaltningen foreslår følgende projekter prioriteres til realisering (2019 og 2020):
  • Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej mellem Lundgårdsvej og Rute 26 nord for Stoholm (4,7m bred 5,5 km lang) til en pris på 2 mio. kr.
  • Enten:
    • Trafiksanering i området ved Engelsborg i den nordvestlige del af Viborg, hvor sidehellerne på vejforløbet Salvievej-Kommenvej frem til Engelsborgvej fjernes, og vejforløbet afmærkes som 2-1 vej frem til Nørremarksvej. Bybussens rute forlægges fra Nørremarksvej til Engelsborgvej. Strækningen af Kommenvej mellem Nørremarksvej og Engelsborgvej lukkes for biltrafik og ændres til bus/cykelvej, og der indrettes et nyt stoppested til bussen. Prioriteten i krydset Nørremarksvej-Kommenvej ændres, så trafikken fra Nørremarksvej får vigepligt. Indretningen af Salvievej fastholdes uændret nord-vest for krydset med Kommenvej, der fastholdes som et T-kryds med vigepligt for trafik fra den nordvestlige del af Salvievej. Kørebanearealer, der i dag er udført med belægningssten, asfalteres.
På strækningen mellem Agerlandsvej og Kommenvej etableres fortov i Salvievejs vestside for at forbedre adgangen til busstoppestedet.
 
·         Eller:
Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg.
Gl. Skivevej/Fabrikvej er et prioriteret firevejskryds i bymæssig bebyggelse med Fabrikvej som primær vej. Der er cykelsti eller cykelbane på Gl. Skivevej, men ingen cykelfaciliteter på Fabrikvej. Ulykkesbilledet viser, at der i perioden 2011 til 2016 er sket ti politiregistrerede trafikulykker i krydset. Af de 10 trafikulykker er én trafikulykke sket før en mindre ombygning i 2011. De resterende ni ulykker er alle materielskadeulykker. Fire af de ni trafikulykker involverer en cykel, knallert eller knallert 45.
 
Begge projekter er anslået til hvert at koste ca. 2,5 mio. kr.
 
·         Skolernes nærområder, fysiske ændringer m.v.
En stor del af løsningen ved skolerne handler om at ændre vaner og adfærd. Mindre anlæg samt restriktioner og anvisninger i skolens nærområde er med til at understøtte denne ændring – f.eks. tidsrestriktion for parkering, indretning af kiss & ride-område, lokal nedskiltning af hastighedsgrænsen til 40 km/t, etablering af smutveje på stinettet o.l.
 
Gennemførelse af indsatsen skal ske i dialog med skolerne og som en kombination af fysiske ændringer med udarbejdelse af en ”trafikplan” for området omkring skolen.
Der foreslås i første omgang afsat 500.000 kr. til projektet.
 
·         Ombygning af krydset Rindsholmvej / Tostrupvej, idet krydset, i den nyeste uheldsanalyse, har en overhyppighed af uheld.
Ombygningsudgiften er anslået til 625.000 kr.
 
Dermed vil der være disponeret 5.625.000 kr. til ovennævnte projekter til realisering i 2020, medens der i 2019 foretages forundersøgelser, projektering, udbud og begyndende arealerhvervelse m.v.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Projekteringen m.v. kan efter prioritering igangsættes i 2019, mens udførelsen kan gennemføres i 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I budgettet er afsat i alt 25 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen og til forbedring af vejnettet gældende for perioden 2019 til og med 2022. Fordelingen af budget på de to konti og på overslagsårene fremgår af tabellen herunder.
 
Konto / Budget pr. år (kr.)
2019
2020
2021
2022
Arbejder afledt af trafikplan
1.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Pulje til forbedring af vejnettet
0
5.000.000
5.000.000
5.000.000
 
1.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
 
I indeværende år søges det afsatte beløb på 1.000.000 kr. bevilliget til iværksættelse af undersøgelser, projektering, udbud, arealerhvervelser m.v., således at de egentlige anlægsarbejder kan gennemføres i 2020.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/47905
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der tages stilling til, om tidsbegrænsningen på Fischers Plads og parkeringspladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde/Sct. Jørgens Vej ændres fra 2 timer til 3 timer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at tidsbegrænsningen på Fischers Plads og parkeringspladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde/Sct. Jørgens Vej fastholdes til 2 timer. 
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med fjernelse af parkeringsdækket på Fischers Plads blev det besluttet at indføre en ændring i tidsbegrænsningen fra 3 timer til 2 timer for parkering på Fischers Plads, parkeringspladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde/Sct. Jørgens Vej samt andre nærliggende parkeringspladser (sag nr. 1 på Teknisk Udvalgs dagsorden den 22. september 2018). Baggrunden for denne beslutning var at sikre et hurtigere omløb, efter at antallet af parkeringspladser på Fischers Plads blev reduceret.
 
 
Inddragelse og høring
Denne beslutning blev truffet i dialog med Sct. Mathias Centrets Centerforening.
 
Beskrivelse
Sct. Mathias Centrets Centerforening har nu anmodet om, at tidsbegrænsningen på Fischers Plads og parkeringspladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde/Sct. Jørgens Vej ændres fra 2 timer til 3 timer. Foreningen oplyser, at butikkerne i centret har fået mange henvendelser fra kunderne om, at det vil være ønskeligt, at der på ny bliver 3 timers parkering på disse pladser.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 19/4616
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er særlige temaer, som skal indgå udvalgets budgetlægning, og
 
3. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning og godkendte procesplanen.
 
Udvalget besluttede desuden, at parkering i Viborg midtby indgår i budgetlægningen.
 
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den kommende budgetlægning på mødet den 17. december 2018.
 
 
Beskrivelse
Spilleregler for budgetlægningen
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen.
 
Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Der skal i 2020 findes reduktionsforslag for 35,2 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. vedrørende Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og 18,8 mio. kr. vedrørende en halv procent effektivisering, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Opgaven med at finde disse reduktionsforslag er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vil blive forelagt et oplæg af direktionen. Direktionens oplæg vil både omfatte tværgående reduktionsforslag og forslag på de enkelte direktørområder.
 
Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil besparelsen herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
 
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Spillereglerne for anlægsbudgettet
Spillereglerne for anlægsbudgettet er følgende:
1.     Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
2.     Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3.     Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.
 
De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.
 
Særlige temaer i budgetlægningen
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer vil fx kunne være økonomiske udfordringer. Hvis udvalget har nye initiativer på vej i 2020, som skal understøtte målsætningerne i byrådets nye styringsmodel, vil disse også kunne indgå som et særligt tema i budgetlægningen.
 
Byrådet vedtog den 19. december 2018 (sag nr. 36) de fem tværgående temaer i den nye styringsmodel samt en række målsætninger, der knytter sig til disse temaer. Temaerne er bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskaber. Udvalgenes arbejde med handlinger/initiativer, der skal understøtte disse målsætninger, præsenteres for byrådet på plankonferencen. Her drøftes behovet for koordinering på tværs af udvalg, og hvilke handlinger/initiativer der allerede vil kunne indgå i dette års budgetlægning.
 
Budgetprocessen
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Teknisk Udvalg. Procesplanen kan ses som bilag 1.
 
 
Alternativer
Intet. 
 
 
Tidsperspektiv
Intet. 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet. 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet. 
Bilag

Sagsid.: 19/1797
Resume
Udvalget drøfter det videre arbejde med styringsmodellen, herunder prioriterede temaer/målsætninger på baggrund af seneste møde den 30. januar 2019.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget drøfter den videre proces for arbejdet med at realisere målene i den ny styringsmodel.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg drøftede den videre proces og tilføjer at emnet ”trafiksikkerhed ved skoler” indgår i arbejdet.  På næste møde drøfter udvalget temaet vækst og socialt ansvar
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg drøftede senest den ny styringsmodel på mødet den 30. januar 2019 (sag nr. 13), hvor det blev besluttet, at arbejde videre med alle temaer, og med en prioritering af Vækst og Socialt ansvar i forhold til årlig befolkningsvækst og infrastruktur.

Det blev besluttet at punktet skulle genoptages på de kommende møder.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Den nye styringsmodel består af fem overordnede politiske temaer, der i udgangspunktet erstatter de eksisterende politikker og målsætninger som grundlag for den politiske styring. De fem temaer er: Bæredygtighed, Vækst og Socialt Ansvar, Sundhed, Læring og Uddannelse, Oplevelser og Fællesskaber.
 
Styringsmodellen med temaer og godkendte målsætninger er vedlagt som bilag.
 
Med udgangspunkt i styringsmodellens temaer/målsætninger drøfter Teknisk Udvalg en plan for udvalgets videre arbejde med disse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der gøres status på udvalgenes arbejde ved plankonferencen i april 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/48477
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/48475
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019
Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning
Sagsfremstilling
Orientering fra formanden
·
 
 
Orientering fra udvalget
·
 
 
Orientering fra direktøren
·           Orientering om P-situation i Viborg Midtby
 
·           Status på Alhedestien
 
·           Servicemålstatistik for 2018 (byggesager, miljøgodkendelser). Se bilag 1.
 
·           Udkast til program for studietur for Teknisk Udvalg 7. - 10. april 2019 (program er under udarbejdelse)
 
·           Den 25. og 26. april 2019 afholder KL den årlige kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ´19 hos Messe C i Fredericia
Bilag