You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 14. august 2019 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/17659
Resume
Der lægges op til at aflyse lokalplan nr. 323 for motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup, da planen og projektet bag ikke længere er aktuelt.
 
Der skal tages stilling til, om aflysningen skal igangsættes.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at aflysningen sættes i gang som beskrevet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Lokalplan nr. 323 blev vedtaget i maj 2011 på baggrund af et konkret projekt om en motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Da planerne om en motocrossbane i området er droppet, vurderes lokalplanen ikke længere at være aktuel. Lokalplanen forhindrer eventuelle andre tiltag i lokalplanområdet, ligesom støjkonsekvenszonen omkring lokalplanen (motocrossbanen) kan give udfordringer i forbindelse med landzonetilladelser i området.
 

Eksisterende planforhold

 

Lokalplan

Lokalplan nr. 323 udlægger området til motocrossbane samt dertilhørende faciliteter.
 
Da det konkrete projekt ikke er aktuelt, ønskes denne aflyst.
 

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til rekreativt område, aktivitetsområde i kommuneplanramme 02.R2.03.
 
Ved aflysning af lokalplan nr. 323 vil kommuneplanrammen 02.R2.03 blive udtaget ved kommende kommuneplanrevision.
 

 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse  Ultimo 2019
Offentlig høring     Ultimo 2019
Endelig vedtagelse     Primo 2020
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/27660
Resume
Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem et tillæg. Der lægges i sagsbeskrivelsen op til en formel igangsætning af planlægningen (udarbejdelse af lokale udviklingsplaner) for Frederiks, Hjarbæk/Vorde, Skals og Vejrumbro.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og
Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så det sker sideløbende med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og skal afløse de nuværende byskitser og borgerplaner. Proceduren for den formelle planproces er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
På Landdistriktsudvalgets møde den 27. november 2018 (sag nr. 8) blev Frederiks, Hjarbæk/Vorde, Skals og Vejrumbro udvalgt til næste runde. (Karup/Kølvrå blev også udvalgt, men her arbejdes der primært med den interne organisering.)
 
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker med afsæt i byrådets intentioner med sammenhængsmodellen, hvor borgerne oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning.
 
I processen formuleres ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, hvor udviklingen i et lokalområde ses i to spor, ”Byens fysik” og ”Byens liv”. Med udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop og efterfølgende udviklingsdialog med en lokal udviklingsgruppe udarbejder forvaltningen forslagene til de lokale udviklingsplaner.
 

 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal
udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og
landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner indarbejdes løbende i kommuneplanen.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne
indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige
tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af
gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Med udgangspunkt i Landdistriktsudvalgets udvælgelse fremsættes hermed forslag til formel beslutning om igangsætning af kommuneplanlægning for Frederiks, Hjarbæk/Vorde, Skals og Vejrumbro. Det bemærkes, at der i Hjarbæk, Skals og Vejrumbro allerede har været afholdt offentlige borgermøder om udviklingsplanernes indhold.
 
Som afgrænsning for planprocessen tages udgangspunkt i de drøftelser, som sker med lokalsamfundets borgere indenfor de to spor:
 • Byens fysik, som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og
 • Byens liv, som handler om aktører og aktiviteter.
 
Der indkaldes ideer og forslag i en periode, der foreslås fastsat til 2 uger. Der offentliggøres debatmateriale i hvert af lokalsamfundene med en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til lokale udviklingsplaner for Frederiks, Hjarbæk/Vorde, Skals og Vejrumbro, i form af tillæg til kommuneplanen, i 2. halvår 2019 med henblik på endelig vedtagelse i 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er i forvejen udarbejdet byskitser for Frederiks, Skals og Vejrumbro. Disse er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, som byrådet vedtog den 21. juni 2017 (sag. nr. 4).
 
En kommuneplan eller et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.
 

Sagsid.: 17/56892
Resume
Lodsejer ønsker at opføre tæt-lav bebyggelse i et område øst for Vordevej i Løgstrup. Gældende planlægning giver kun mulighed for åben-lav bebyggelse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Lodsejer har anmodet om at få udarbejdet ny planlægning, der giver mulighed for tæt-lav bebyggelse øst for Vordevej.
 
Ansøgning er fremsendt i samarbejde med Boligselskabet Viborg. Lodsejer har oplyst, at han ønsker planlægningen ændret, uanset at Boligselskabet Viborg ikke er tildelt kvoter i Løgstrup.
 
Ansøgning om tæt-lav boliger er i bilag 2.
 

Nuværende forhold

Området ligger i den nordlige del af Løgstrup.
 

Eksisterende planforhold

 

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 318 for et boligområde ved Vordevej og Villumhøj i Løgstrup, der udlægger området til boligformål. Lokalplanen udlægger 3 delområder Ic, Id og Ie øst for Vordevej til åben-lav boliger.
 
Lokalplanens §3.1 beskriver, at delområde lc kun må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.
 
Lokalplanens §7.2 beskriver, at byggeri i delområde Ie skal opføres i 1½-2 etager.
 
Forvaltningen har vurderet, at projektet ikke kan rummes inden for den gældende lokalplan. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages ny planlægning i form at et tillæg.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde LØGS.B4.02 i Kommuneplan 2017 - 2029.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318

Tillægget giver mulighed for:
 • opførelse af tæt-lav boliger i delområde Ic, øst for Vordevej,
 • opførelse af boliger i 1- 2 etager i delområde Ie.
 
Derudover optimeres vejføringen i området. Vejarealet mindskes, og derudover er der kun en vejadgang fra nord til delområde Id. Der nedlægges dermed et smalt grønt areal mod Vordevej, dels er en del af arealet blevet optaget i vejmatriklen siden udarbejdelsen af lokalplan nr. 318, og dels giver det mulighed for en mere hensigtsmæssig bebyggelsesplan.
 
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 318 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.


Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om mindre ændringer.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 22. august 2019 til den 19. september 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg den 30. oktober 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 18/61445
Resume
Den selvejende institution, Bjerringbro Idrætspark (BIP) ønsker at opføre 10 hytter til overnatningsformål ved Bjerringbro Idrætspark. Dette er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvorfor det kræver et tillæg til lokalplanen.
 
Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Indstillingen blev godkendt
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. november 2018 (sag nr. 4) at anbefale Bjerringbro Idrætsparks forslag om placering af hytter på arealet mellem idrætsanlægget og Gudenådalens Museum samt at anbefale, at Teknisk Udvalg ser positivt på udarbejdelse af nyt plangrundlag.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 9. januar 2019 (sag nr. 8) at igangsætte planlægning for hytter til overnatningsformål ved Bjerringbro Idrætspark.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Bjerringbro Idrætspark ønsker at etablere ca. 10 hytter til overnatningsformål i ejendommens nordvestlige hjørne mellem idrætshallen og Gudenådalens Museum.
 

Eksisterende planforhold

 

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 390 Bjerringbro Idrætspark ved Vestre Ringvej i Bjerringbro, der udlægger det ansøgte område til henholdsvis almen service i form af kulturelle institutioner såsom museum og skulpturpark samt aktivitetsområde i form af idrætspark.
 
Det ønskede er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser i de to berørte delområder, da der ikke gives mulighed for overnatning. Derfor er ny planlægning i form af et lokalplantillæg er nødvendig.
 

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.A1.03 i Kommuneplan 2017 - 2029. Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390, der er i bilag 2.
 
Lokalplantillægget fastlægger:
 • et nyt delområde (delområde V) med en anvendelse til ”aktivitetsområde i form af idrætspark med mulighed for overnatning”, hvormed der gives mulighed for etablering af hytter til overnatning i dette område,
 • at der kan opføres 350 m2 bebyggelse i delområde V,
 • at bebyggelsen må opføres i 1 etage med en højde på 4 m,
 • at der må anvendes tegl og træ til bebyggelsens facader,
 • at bebyggelse må opføres med en taghældning mellem 0° og 45° samt med buede tag-udformninger, og
 • at der til tagbeklædning må anvendes teglsten, (vingetegltagsten), beton/cementtagsten, tagpap i listedækning, zink, kobber, aluminium, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. Ved buede tage må kun anvendes træ eller tagpap som tagbeklædning.
 
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 390 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.
 

Arkitektur

Lokalplantillæggets bestemmelser om bebyggelsens udformning og materialer sikrer, at bebyggelsen indpasses i området.
 

Særlige forhold

Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at udlægge arealet til hverken camping- eller sommerhusformål. Hytterne vil derfor byggeteknisk skulle behandlet som hotelformål med de dertilhørende byggetekniske krav.
 
De konkrete hytter, som danner grundlag for projektforslaget, skal modificeres for at leve op til bygningsreglementets krav, med hensyn til bl.a. rumhøjder, energiramme, ventilation og redningsåbninger.
 

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo august 2019 til medio september 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg ultimo 2019 med henblik på endelig vedtagelse.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af planforslaget kan dermed ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 18/23664
Resume
Forslag til lokalplan nr. 505 samt tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 - 2029 har i perioden 1. marts – 26. april 2019 været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om bebyggelsens placering, trafik og parkeringspladser. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til om det indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, eller
 
2. om mulighederne for placerings af bebyggelsen begrænses yderligere, således at kun forslag 1C som vist i bilag nr. 5 kan realiseres og
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, idet mulighederne for placering af bebyggelsen begrænses yderligere, således at kun forslag 1C, som vist i bilag nr. 5, for så vidt angår delområde 2, kan realiseres,
 
2. at der gennemføres supplerende høring hos bygherre vedr. ændringen, det tilstræbes at høringssvar foreligger inden videre behandling af sagen, og
 
3. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” justeres jf. ovenstående og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Der er ønske om at opføre hotel, dagligvarebutik, liberale erhverv, etageboliger (i op til 5 etager) og tæt-lav-boliger på Østergade 8 i Bjerringbro. Projektet kan ikke opføres inden for den gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. november 2018 (sag nr. 15) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et centerområde og boliger ved Østergade 8 i Bjerringbro.
 
Der har været afholdt fordebat fra den 16. november til den 30. november 2018.
 
Byrådet besluttede den 27. februar 2019 (sag nr. 18) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 505 for et centerområde ved Østergade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2019.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 505 for et centerområde ved Østergade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2019. Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar, som er i bilag 3.
 
 

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde torsdag den 2. april 2019, hvor debatten hovedsageligt drejede sig om tidshorisont for byggeriet, stort ønske om restaurant, bebyggelsens placering herunder skyggegener og manglende udsigt for Østergade 15.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 505

Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål. Området opdeles i tre delområder:
 • Delområde I udlægges til centerformål som butikker, serviceerhverv, liberalerhverv, hotel og boliger. Bebyggelsen kan opføres i 2-5 etager, med en bygningshøjde på maks. 18 m. Der er dog mulighed for et hjørnehus til markering af busholdepladsen på 20 m.
 • Delområde II udlægges til etageboliger eller punkthuse i 2-5 etager.
 • Delområde III udlægges til tæt-lav-boliger i maks.2 etager.
 
Ny bebyggelse skal etableres med arkitektur, udformning og materialevalg, så det tilpasser sig området.
 

Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår anvendelsen til boliger, bebyggelsesprocenten på maks. 90, etageantal og bygningshøjde. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde syd for Østergade, som fastsætter det maksimale etageantal til maks. 5 etager, maks. bygningshøjde på op til 20 m og bebyggelsesprocenten øges til 90 procent.
 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene omhandler primært bebyggelsens placering (manglende udkig fra eksisterende punkthuse), trafikale forhold i området (øget trafik) og parkering (reducering af parkeringsnormen iht. stationsnærheden).
 
Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget ved endelig vedtagelse af planforslagene:
 • at lokalplanen giver mulighed for både tæt-lav og etageboliger i delområde III, samtidig præciseres, at der maks. må opføres 24 boliger i delområde III,
 • at ved etablering af etageboliger i delområde III kan delområdet udstykkes som storparceller. Der kan ske yderligere udstykning eksempelvis efter sokkelgrundprincippet,
 • at lokalplanen ikke skal give mulighed for reduceret parkeringskrav på grund af lokalplanområdets stationsnære placering,
 • at lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse i delområde I ikke må placeres nærmere end 15 m fra delområde II. Mindre bygninger som carporte, cykelskure, depoter, redskabsskure og lignende må dog placeres nærmere.
 • at lokalplanen sikrer udsigtslinjer, ved at ny bebyggelse i delområde II skal placeres med en afstand på min. 10 m mellem de enkelte boliger, målt fra ydermur til ydermur. Mindre bygninger som carporte, cykelskure, depoter, redskabsskure og lignende må dog placeres nærmere,
 • at der i delområde II gives mulighed for, at maks. én gavl mod Østergade kan etableres uden indgangsdøre, hvis der i stedet etableres vinduer,
 • at tagterrasser skal indgå i etageantallet.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Fornyet høring

Ændringsforslagene har været i høring hos bygherre, som har tilkendegivet, at de er indforstået med ændringsforslagene.
 
Hvis udvalget ønsker at reducere mulighederne for at placere bebyggelsen yderligere, skal bygherre høres igen. Forvaltningen vil iværksætte en sådan høring før møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsudgifter

Bygherre har tilkendegivet at ville forestå finansiering og etablering af fortovet langs Østergade.
 

 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/59261
Resume
Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 for område 48 i Vammen samt forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 – 2029. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget ,
 
1. forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 for område 48 i Vammen samt forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 for område 48 i Vammen samt forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
 
 
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. april 2019 (sag nr. 11) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 for område 48 i Vammen samt forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 for område 48 i Vammen samt forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring fra den 25. april til den 23. maj 2019. Der er i høringsperioden ikke kommet nogen høringssvar til planforslagene.
 
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen købte i foråret 2018 en del af ældreboligerne ved Tjele Møllevej i Vammen med henblik på at anvende disse til familieboliger. Den gældende planlægning for området tillader ikke almindelige boliger, men kun beskyttede boliger. Derfor er der behov for at justere den gældende planlægning.
 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35

Forslag til lokalplantillægget har til formål at muliggøre boliger i en del af området.
 

Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår anvendelse til boliger.
 
Med forslaget ændres rammebestemmelser til også at give mulighed for tæt-lav boliger.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 18/4187
Resume
orslag til lokalplan nr. 497 for boligområdet Fjordglimt i Ulbjerg har været i 4 ugers offentlig høring. Der er modtaget 1 høringssvar.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at lokalplanforslag nr. 497 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til alle grundejere i Fjordglimt.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 28. februar 2018 (sag nr. 8) at igangsætte forslag til lokalplan nr. 497 til erstatning for lokalplan nr. B22.36-86, da området ikke kan udstykkes efter principperne i den gældende lokalplan pga. arkæologi.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med igangsætning af planlægningen har der været afholdt møder mellem grundejere i Fjordglimt, byrådsmedlemmer og forvaltningen omkring principper for revideret bebyggelsesplan i Fjordglimt.
 

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 497 for et boligområde ved Fjordglimt, Ulbjerg har været i offentlig høring i perioden fra den 9. maj - 6. juni 2019. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3. Høringssvaret omhandler primært:
 • bebyggelse på grunde over 1.400 m2
 • placering af bebyggelse vest for Fjordglimt 18-26
 • belægning på stier
 • beplantning i området
 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder resume af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar.
 
Forvaltningen anbefaler følgende ændringer ved endelig vedtagelse af lokalplanforslaget:
 • At sikre at der maksimalt kan opføres 350 m2 bebyggelse på den enkelte grund til åben-lav.
 • At muliggøre flere belægningstyper (fx grus, stenmel, fliser, brosten og/eller asfalt) på nye stier. Belægning på eksisterende sti langs Møllebækken og til Ulbjerg Skole anbefales dog fastholdt som grussti.
 • At sikre at der ikke må plantes træer på arealet mellem vej og byggelinjen.
 
Forvaltningen anbefaler at fastholde det viste udstykningsprincip (med en 15 m byggelinje fra vejskel), da høringssvarets alternative princip vurderes at være for restriktivt. Øvrige høringssvar imødekommes dermed ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
 

Beskrivelse

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål.
Forslaget opdeler området i 6 delområder, hvor:
 • der kan udstykkes yderligere 10 parcelhusgrunde inden for delomr. I,
 • der kan opføres tæt-lav bebyggelse (maks. 5 boliger) i delomr. II,
 • der kan udlægges grønne arealer (delomr. IIIa og IIIc),
 • delomr. IIIb udlægges til grønt areal. Delområdet er på ca. 750 m2. Det kan eventuelt tilskødes Fjordglimt nr. 26 under forudsætning af, at der opnås enighed herom mellem ejer af Fjordglimt nr. 26 og Viborg Kommune,
 • der kan etableres p-plads til brug for yderligere parkering i forbindelse med Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter i delområde IV.
 
Vejadgang sker fra Præstevej og Ågade.
 

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.

 

Tidsperspektiv

Viborg Kommune forventes at igangsætte projekt for byggemodning af området, når forslag til lokalplan er endeligt vedtaget.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med byggemodning:
 • p-plads på den byggemodnede grund Fjordglimt nr. 16,
 • vejanlæg,
 • udstykning,
 • kloakbidrag.
 
Der vil være indtægter ved salg af grunde.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 19/16970
Resume
Teknisk Udvalg besluttede den 1. maj 2019 (sag nr. 9), at der ikke meddeles dispensation fra lokalplan nr. 468 til det af Philipsen Gruppen fremsendte projekt. Forslaget viste et ændret forslag til bebyggelsesplan indeholdende 100 etageboliger med parkering på terræn.
 
På baggrund af ovennævnte beslutning har Philipsen Gruppen efterfølgende fremsendt 2 reviderede forslag til boligbebyggelse på grunden (Model A og Model B), jf. bilag 1 og
bilag 2.
 
Begge modeller afviger fra den gældende lokalplan nr. 468.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. om der skal dispenseres fra lokalplan nr. 468, for så vidt angår ændret udnyttelse af det i lokalplan 468 viste nord-østlige byggefelt. Byggefeltet søges i stedet udnyttet til op- og nedkørselsrampe til p-kælder samt 14 overdækkede p-pladser på terræn.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg vil være indstillet på, med udgangspunkt i model B, at der dispenseres fra parkeringsforhold, herunder placering af P-kælder, terrænparkering og antal P-pladser. Den endelige beslutning forudsætter, at der fremlægges et nærmere bearbejdet projekt.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 15. marts 2017 (sag nr. 19) lokalplan nr. 468, se bilag 3. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en samlet bebyggelse på op til ca. 10.000 m2 – jf. § 7.2 og § 7.3 – bestående af etage- og/eller tæt-lav boliger i 2-3 etager. Af lokalplanens redegørelsesdel fremgår, at der udlægges areal til boligformål i form af max. 80 etage- og/eller tæt-lav-boliger.
 

Inddragelse og høring

Lokalplanforslag nr. 468 var fremlagt offentligt i perioden 1. september – 26. oktober 2016.
 
Der blev desuden den 28. september 2016 afholdt borgermøde, hvor Philipsen Gruppen præsenterede projektforslaget med 77 boliger.
 
De 2 nye reviderede forslag til boligbebyggelse har ikke været drøftet med bestyrelsen for Vestre Skole-kvarterets Grundejerforening.
 

Beskrivelse

Philipsen Gruppen har som bekendt opgivet at realisere det oprindelige projektforslag med 77 boliger. På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning 1. maj 2019 (sag nr. 9) kontaktede Philipsen Gruppen efterfølgende forvaltningen med anmodning om et møde, der blev afholdt den 16. maj 2019. Her viste firmaet 2 reviderede forslag til boligbebyggelse på Morvillesvej 6, som ønskes behandlet i Teknisk Udvalg. Det ændrede projekt tænkes opført udelukkende som etagehusbebyggelse i max. 3 etager - bestående af 9 boligblokke indeholdende 113 boliger. Projektet har et samlet bebyggelsesareal på ca. 9.500 m2. Bebyggelsesprocenten er 58%. Arealberegning fremgår af bilag 4.
 
Lokalplan 468 tillader en bebyggelsesprocent på max. 65%.
 
Model A indeholder 113 boliger, der alle har en størrelse på max. 80 m2. Der etableres
113 p-pladser i parkeringskælder og 16 gæste p-pladser på terræn, hvoraf 4 er handicappladser.
 
Model B indeholder også 113 boliger, hvor 59 boliger er max. 80 m2, og 54 boliger er over
80 m2. Der etableres 140 p-pladser i parkeringskælder og 16 gæste-p-pladser på terræn, hvoraf 4 er handicappladser.
 
I Kommuneplan 2017 - 2029 er anført norm for parkering inden for centerringen i Viborg Midtby på:
 • 1,5 p-plads pr. bolig over 80 m2
 • 1 p-plads pr. bolig mindre end 80 m2.
 
Byggeriet opføres med samme bredder og facadeudtryk og med anvendelse af genbrugssten, overdækninger på terræn i forhold til parkering og pulterrum med sedumbevoksning på tagflader – jf. bilag 5.

Den gældende lokalplan nr. 468

Lokalplan nr. 468 indeholder 6 byggefelter, indenfor hvilke der opføres 12 boligrækker med bebyggelse i 2 - 3 etager bestående af en blanding af tæt-lav og etagebebyggelse indeholdende 77 boliger.
 
Området vejbetjenes fra eksisterende overkørsel fra Skottenborg, der videreføres langs områdets østlige afgrænsning med adgang til 3 p-kældre.
 
12 gæste-p-pladser etableres på terræn i den nord-østlige del af grunden.
Der er ikke mulighed for gennemkørende trafik fra Skottenborg til Morvillesvej.
Der er en sekundær vejadgang fra vest ved Skovgaardsvej til 4 handicap p-pladser.

Revideret forslag til bebyggelsesplan

Der opføres 9 boligblokke inden for 5 byggefelter. Bebyggelsen fremstår i 3 etager indeholdende 113 boliger.
 
Området vejbetjenes fra eksisterende overkørsel fra Skottenborg. Vejen videreføres med en op- og nedkørselsrampe til en samlet p-kælder i den nordlige ende af grunden.
 
14 gæste- og handicap p-pladser etableres øst for op- og nedkørselsrampen.
Der etableres vej langs områdets østlige afgrænsning. Der er ikke mulighed for gennemkørende trafik fra Skottenborg til Morvillesvej.
Der er en sekundær vejadgang fra vest ved Skovgaardsvej til 2 handicap p-pladser.
 
For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at meddele dispensation fra lokalplan nr. 468, for så vidt angår ændret udnyttelse af det i lokalplan 468 viste nord-østlige byggefelt, der i stedet ønskes udnyttet til op- og nedkørselsrampe til p-kælder sat 14 overdækkede p-pladser på terræn.
 
Hvis Teknisk Udvalg ikke ønsker at fremme de fremlagte forslag, skal udvalget nedlægge et forbud efter planlovens § 14. Et sådan forbud forudsætter, at lokalplanen ændres inden et år efter forbuddets meddelelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der kan dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.
 
Til planens principper hører formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggelse.
 
Bilag

Sagsid.: 19/19483
Resume
Forvaltningen har modtaget henvendelse fra en borger, som ønsker at købe en del af et offentligt vejareal i Stoholm. Teknisk Udvalg skal nu tage stilling til, om der skal træffes principbeslutning om salg af arealet, således forvaltningen arbejder videre med et salg af arealet.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det beskrevne offentlige vejareal principielt kan sælges til pågældende borger, idet endelige beslutning dog afventer en høring hos berørte naboer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at det beskrevne offentlige vejareal principielt kan sælges til pågældende borger, idet endelige beslutning dog afventer en høring hos berørte naboer.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra ejeren af Odinvej 7, 7850 Stoholm, som ønsker at købe en del af det offentlige vejareal beliggende ud for ejendommen.
 
Ejeren af Odinvej 7 driver en frisørsalon fra ejendommen, hvor der kommer mange ældre og gangbesværede kunder. Ejeren ønsker derfor parkeringspladserne forbeholdt frisørsalonens kunder. Herudover har borgeren et ønske om fremtidigt at drive en webshop fra adresse, hvorfor borgeren ønsker at etablere en adgang, hvor parkeringsarealet i dag er beliggende.
 
Kommunen har ikke mulighed for at opsætte skiltning om, at de offentlige parkeringspladser er forbeholdt frisørsalonens kunder. Hvis borgeren køber arealet af kommunen, vil begges  ønske kunne tilgodeses.
 
Arealet fungerer i dag som offentlige parkeringspladser med 24 timers begrænsning. Arealet er i 2019 blevet nyasfalteret i forbindelse med byfornyelsen i Stoholm.
 
Det er forvaltningens vurdering, at et salg af arealet ikke vil påvirke mulighederne for at finde parkeringspladser i Stoholm.
 
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg træffer principbeslutning om, hvorvidt vejarealet kan sælges, således at forvaltningen enten skal arbejde videre med et salg eller ej.
 
Hvis Teknisk Udvalg træffer principbeslutning om at sælge vejarealet til borgeren, skal principbeslutningen sendes i høring hos de nærliggende grundejere.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis udvalget træffer principbeslutning om at sælge vejen, vil det kræve, at vejen nedlægges efter vejloven, hvilket bl.a. forudsætter en 8 ugers høringsperiode.
 
Bilag

Sagsid.: 19/10554
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes, og
2. at udfordringen vedr. vandafvandingsbidrag medtages til budgetkonferencen med henblik på drøftelse.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.
 
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel er det forventede regnskabsresultat for Tekniks Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Grønne områder
10,2
10,3
10,4
0,2
0,1
0,1
      Trafikområdet
123,6
120,9
121,2
-2,4
0,3
-1,7
Park og Vej
-2,6
0,3
-1,9
0,7
-2,1
0,3
Vintertjenesten
16,3
16,2
14,2
-2,1
-2,1
-2,1
Serviceudgifter i alt
147,6
147,7
144,0
-3,6
-3,7
-3,4
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
62,6
66,0
44,6
-18,1
-21,5
-6,1
     Udgift til byggemodning
60,7
80,9
69,4
8,8
-11,5
1,7
Sum anlæg ekskl. forsyning
123,3
146,9
114,0
-9,3
-33,0
-4,4
 
serviceudgifterne forventes samlet et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes et forventet mindreforbrug på Park og Vej på 2,1 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug vedrørende vintertjenesten på 2,1 mio. kr. mens der på det øvrige område under trafikområdet forventes en merudgift på 0,5 mio. kr.
 
Til vejafvandingsbidrag forventes i 2019 en merudgift på 2,0 mio. kr., hvilket dækkes ind af mindreudgift til kollektiv trafik samt asfaltbelægning.
 
 
På det skattefinansierede anlægsområde forventes en mindreudgift på 21,5 mio. kr., og på byggemodning en forventet mindreudgift på 11,5 mio. kr., primært som følge af tidsforskydninger vedrørende Banebyen.
 
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat er på vej til at overskride sin serviceramme med ca. 43 mio. kr. Kommunen risikerer derved at få en økonomisk straf af Staten i samme størrelsesorden, da det er sandsynligt, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2019. For at undgå en økonomisk straf og samtidigt sikre, at de decentrale enheder kan bevare deres overførte midler, har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det kan de budgetansvarlige fx gøre ved at udskyde større indkøb og investeringer på driftsbudgettet omkring årsskiftet til 2020, og ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger/nyansættelser i det omfang, at det er muligt. Foruden dette initiativ er det besluttet, at den administrative organisation skal vente med at bruge overførte midler til 2020. I forbindelse med den næste budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vil de budgetansvarlige blive bedt om at indregne deres bidrag i det forventede regnskab.
 
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/25761
Resume
Der lægges op til en drøftelse af, hvordan udvalget arbejder videre med at understøtte
styringsmodellens målsætninger, herunder hvordan der kan samarbejdes med de øvrige
fagudvalg.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget drøfter det videre arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens
målsætning og hvordan man kan samarbejde med de øvrige fagudvalg.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg drøftede det videre arbejde med at understøtte sammenhængsmodellens
målsætning og besluttede fortsat at prioritere vækst og socialt ansvar. Udvalget ser et fremtidigt samarbejde vedr. trafik ved skolerne, planstrategi, beskæftigelse og lokale udviklingsplaner med hhv. Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, beskæftigelsesudvalget og Landdistriktsudvalget. 
 
Sagsfremstilling

Historik

Efter byrådets godkendelse af Sammenhængsmodellen den 18. december 2018 (sag nr. 36) drøftede de enkelte fagudvalg, hvilke handlinger og initiativer som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Dette blev præsenteret af den enkelte udvalgsformand på byrådets plankonference den 11.-12. april 2019.
 
På dette grundlag godkendte byrådet den 22. maj 2019 (sag nr. 26) den videre proces, herunder at forvaltningen i såkaldte ”Sammenhængslaboratorier” arbejder videre med følgende fire områder:
 
 • Bæredygtighed/klima
  Fokus på at finde de indsatser, der giver mest for pengene i forhold til den grønne omstilling i Viborg Kommune.
 •  
 • Frivillighed i civilsamfundet og på institutioner
  Fokus på at øge omfanget af frivillighed i kommunale institutioner.
 •  
 • Flere uddannelser og flere uddannelsessøgende – eksempelvis ”Karriereby Viborg”
  Fokus på at få øget antallet af studiejobs og praktikpladser.
 •  
 • Sundhed
  Fokus på hvilke indsatser bidrager bedst til, at flest mulige borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive.
 •  
Herudover har direktionen med baggrund i Sammenhængsmodellen igangsat to indsatser – som også orienteret om på plankonferencen – omhandlende Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og Ellekonebakken.
 
 
 
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På plankonferencen blev der gjort status på fagudvalgenes arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Fagudvalgene har udvalgt nogle af Sammenhængsmodellens 21 målsætninger, som de særligt vil arbejde videre med i forhold til at pege på handlinger og initiativer, som kan understøtte disse mål. En opsamling af, hvilke målsætninger de enkelte udvalg arbejder med er vist i bilag nr. 1.
 
Som det fremgår af opsamlingen, så er der mindst ét udvalg, som arbejder med hver enkelt af de 21 målsætninger, og med enkelte undtagelser så er der minimum to udvalg som arbejder med den samme målsætning.
 
Det foreslås, at udvalget på denne baggrund drøfter egne initiativer og handlinger, og hvordan man kan samarbejde med et eller flere af de øvrige fagudvalg.
 
Udvalget har tidligere prioriteret emnet ”Vækst & Socialt ansvar”. Emnet har fortsat prioritet med vægt på generel fysisk/geografisk planlægning, infrastruktur – herunder Hærvejsmotorvej (Regeringens kommende udspil), rute 26 til Århus samt togforbindelsen til Århus – samt parkering i Viborg midtby.
 
Det videre arbejde vil ud over ovenstående forsat indebære et tæt samarbejde med Landdistriktsudvalget i forbindelse med specielt de Lokale Udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer, ligesom kommende arbejde omkring ”Planstrategien” forventes at medføre et tæt samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Alternativer

Initiativer og handlinger som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger drøftes løbende.
 

Tidsperspektiv

Initiativer og handlinger som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger drøftes løbende.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
Bilag

Sagsid.: 18/48477
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle
aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre
hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at
der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 18/48475
Resume
Intet.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2019
Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Udvalgsformand Johannes Vesterby orienterede om møde med Philipsen og Energi Viborg
 
Anders Korsbæk spurgte til status på Alhedestien, forvaltningen svarede på mødet
 
Nikolai Norup spurgte til:
-         Hald Ege, støj fra Vejlevej, forvaltningen svarede på mødet
-         Omkørsel ved Skringstrup, Energi Viborg har sagen
 
 
Birthe Harritz spurgte til:
-         Trafik på Odinvej i Stoholm, forvaltningen svarede på mødet
-         Tunnel i Ørum, Ørum Skole retter henvendelse til forvaltningen såfremt de er interesserede
-         Græsslåning i Ørum, forvaltningen undersøger
 
Sagsfremstilling

Historik

Orientering fra formanden
-
 
Orientering fra udvalget
-
 

Orientering fra direktøren

-Status på forundersøgelse af Midtjysk Motorvej
 
-Temadag 23. september 2019
 
- Forvaltningen orienterer om en planlagt tilbygning ved Park & Vejservice på Katmosevej i  Viborg
 
- Orientering om Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsanalyse 2019
 
-Orientering om tilføjelse til budgetoplæg 2020 – 2023 (Budget for Midttrafik)
 
-Status parkering Fischers Plads (anvendelse af årskort)
 
-Status vedr. arbejdet om trafikfarlig skoleveje
 
Bilag