You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 18. september 2019 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/30982
Resume
Viborg Kommune har solgt en del af ”Brofæstet” i Viborg Baneby til AP Pension.
 
Der skal udarbejdes et lokalplanforslag for området, der tager udgangspunkt i det indsendte projektforslag fra AP Pension. Der skal derfor tages stilling til, hvilke principper planlægningen skal tage udgangspunkt i. Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslaget er i bilag 2.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
 1. at der afholdes orienterende borgermøde den 2. oktober kl. 17.00 på Viborg Rådhus.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling
  
 
 
VIBORG_logoSTREG_sort_jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Historik
Byrådet besluttede den 26. juni (sag nr. 45) at sælge arealet kaldet ”Brofæstet”, der ligger i Viborg Baneby, til AP Pension.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Projektforslaget
Projektforslaget lægger op til, at området hovedsageligt anvendes til boliger (etageboliger og byhuse), en mindre andel erhverv og en café. Samlet set ca. 11.000 m2 bebyggelse. Herudover er der i projektforslaget indarbejdet et fælles udeopholdsareal i 1. sals niveau (et indskudt dæk), der er offentligt tilgængeligt, som kobles til Hærvejsbroen. Opholdsarealet har et grønt og indbydende udtryk og giver forbindelse til de omkringliggende bebyggelser.
Projektforslaget indeholder bebyggelse i variende etageantal fra 2 til 7 etager. Bebyggelsen disponeres, så den gives den højeste tæthed og højeste etageantal mod nord, hvor den ligger i tilknytning til banen og det kommende gymnasium, mens skalaen trappes ned mod Middagshøjvej, hvor den vil ligge i tilknytning til lavere boligbebyggelser.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er en rammelokalplan for området kaldet ”Brofæstet”, da man på daværende tidspunkt ikke kendte de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBM.C1.17, der udlægger området til bycenter og giver mulighed for bebyggelse i 3-8 etager og en bebyggelsesprocent på højst 175 % samt rammeområde VIBM.D1, der giver mulighed for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker inden for området.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Anvendelse:
-         Centerformål såsom boliger, Hærvejsbro, liberale erhverv, almen service, fitnesscenter, mindre butikker på højst 200 m2, restauranter, hoteller og lignende.
 • Bebyggelsens omfang:
-         Maks. 11.000 m² bruttoetageareal (undtaget herfra er hævet terrassedæk, Hærvejsbroen, mindre skure o.lign.). Herved sikres kommuneplanen overholdt (maks. bebyggelsesprocent: 175 %).
-         Etageantal: 2-7 etager (skal varieres inden for området).
 • Trafik og parkering:
-         Maks. 2 vejadgange fra Vilhelm Ehlerts Allé samt en vejadgang fra Middagshøjvej.
-         Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.
 
 • Arkitektur:
Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken. Forvaltningen foreslår nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området. Bygherre er enig i principperne.
Lokalplanen skal sikre,
-         At bygningsfacader udføres i tegl, for at sikre sammenhæng til den omkringliggende bebyggelse (gymnasium, svømmehal, remisen, stationsbygningen, villaer mv.).
-         At bebyggelsen udformes med variationer i etageantal (fra 2 til 7 etager), frem- og tilbagerykninger i facaderne, variationer i arkitektonisk udtryk mv. for at understøtte, at området opleves varieret og opholdsvenligt.
-         At bebyggelsen disponeres, så den gives den højeste tæthed og det højeste etageantal mod nord, hvor den ligger i tilknytning til banen og det kommende gymnasium, mens skalaen trappes ned mod Middagshøjvej, hvor den vil ligge i tilknytning til lavere boligbebyggelser.
-         At bebyggelsen ”rammer” gadeniveau mod Middagshøjvej, og her får indbydende facader med indgange til bebyggelsen, mens den mod Vilhelm Ehlerts Alle kan være mere åben og fx stå på søjler, så der gives adgang til et parkeringsareal i stueplan.
-         At der skal etableres et fælles udeopholdsareal i 1. sals niveau (et indskudt dæk), der er offentligt tilgængeligt, som kobles til Hærvejsbroen. Opholdsarealet skal have et grønt og indbydende udtryk, og der skal være forbindelse til de omkringliggende bebyggelser.
Dækket skal udformes, så der også sikres et indbydende areal under dækket med tilstrækkeligt dagslys (arealet under dækket forventes at skulle bruges til parkering).
-         Café/butik: Der skal etableres publikumsorienterede funktioner (cafe, butik eller lignende) i stueplan ved den sydlige del af Hærvejsbroen for at sikre et aktivt byrum, når man ankommer til området via Hærvejen.
 
 • Bæredygtighed: Der skal arbejdes med bæredygtige tiltag som f.eks.begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.
 
 • Trafikstøj: Der er i forbindelse med helhedsplan for Brofæstet udarbejdet et støjnotat, der viser, at bebyggelse mod Vilhelm Ehlerts Alle skal etableres med støjdæmpende facader, og at udendørs opholdsarealer skal placeres i tilpas afstand fra vejen eller skal afskærmes af bebyggelse eller lignende for at kunne overholde miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Dette skal sikres overholdt med det kommende lokalplanforslag.
 
Idéfase
Lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og forvaltningen vurderer derfor ikke, at der skal indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
Da området er beliggende centralt i Viborg, og da der er tale om et omfattende projekt, der vil ændre området markant, foreslår forvaltningen dog, at der afholdes et orienterende borgermøde omkring projektet og den forventede planlægning, inden der udarbejdes et lokalplanforslag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Ultimo 2019
Offentlig høring    Primo 2020
Endelig vedtagelse    Primo 2020
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune får en indtægt i forbindelse med salg af arealet.
Viborg Kommune har haft udgifter ved anlæg af ”Hærvejsbroen”, og der forventes ligeledes mindre udgifter i forbindelse med, at tilstødende vejanlæg og ”Hærvejsbroen” skal tilpasses i forhold til projektet (fortov, adgange mv.).
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 Side nr.: 1
Bilag

Sagsid.: 19/19569
Resume
KHJ Consult ApS ønsker at etablere en ALDI dagligvarebutik på 1.200 m2 på Koldingvej 61 - 69b, 8800 Viborg.
 
Da ansøgningen er lokalplanpligtig og ikke er i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede den 25. marts 2015 (sag nr. 2) at igangsætte planlægning for to dagligvarebutikker (ALDI og Netto) i et fælles projekt for Koldingvej 59 - 69b. Efterfølgende skrinlagde de to dagligvarekæder deres planer, og forvaltningen satte planlægningen i bero i sommeren 2016.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Ejendommene består i dag af en husrække, placeret i gadelinje mod Koldingvej. Området er generelt karakteriseret af bebyggelse i tegl og med sadeltag.
 

Projektforslag

KHJ Consult ApS anmoder om, at der igangsættes planlægning, så der kan etableres en ALDI dagligvarebutik på 1.269 m2 på Koldingvej 61 - 69b, 8800 Viborg. Oversigtskort og fotos fra området er i bilag 1. Ansøgningen med visualiseringer af butikken og bygningshøjder er i bilag 2.
 
Ejendommene i området ejes af Jytte Holst og Michael Holst, og der foreligger fuldmagt fra ejerne til, at KHJ Consult ApS må arbejde med planlægningen.
 
Der ansøges om at opføre en butik på 1.269 m², hvoraf 1.200 m² regnes som detailhandelsareal. Der bliver vejadgang til butikken i områdets nordlige hjørne, varelevering mod syd og i alt 64 parkeringspladser.
 
Bebyggelsesprocenten i området bliver ca. 21,3 %. Butikken placeres med facade ved vejskel, og denne forreste del af bygningen får sadeltag med taghældning på 45 grader og tagryg parallelt med vejen. Bygningen har facadehøjde på næsten 6 m og bygningshøjde lidt over 10 m. Den bagvedliggende del af butikken etableres med fladt tag og med bygningshøjde på knap 6 m. Facaden mod Koldingvej udformes som murede facader med en stor andel åbninger med glas, der sikrer et åbent og levende butiksmiljø.
 
Visualiseringen viser, at der ønskes etableret fire facadeskilte og et fritstående skilt mod Koldingvej.
 
Der etableres støjafskærmning i størstedelen af områdets skel mod naboer. Ansøger har fået udarbejdet en støjberegning, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil kunne overholdes. I beregningen indgår det, at der foretages max. to vareleverancer med lastbil pr. dag i dagperioden kl. 7-18. Støjberegningen er i bilag 3.
 
Ansøger har fået udarbejdet et trafiknotat, hvor det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet på Koldingvej, så den forventede mertrafik fra den aktuelle nye dagligvarebutik på Koldingvej kan afvikles på tilfredsstillende vis. Desuden vurderes mertrafikken genereret af en ny dagligvarebutik ikke at påvirke trafikafviklingen i det nærliggende kryds ved Lyngvej. Trafiknotatet er i bilag 4.
 

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at projektet kræver en lokalplan.
 

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til bydelscenter med blandet bolig og erhverv (rammeområde VIBSV.C1.01) med maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, maks. 2½ etager og maks. 12 m bygningshøjde. Desuden gælder der særbestemmelser om:
 • at bebyggelse skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet langs Koldingvej,
 • at butikker ikke må være større end 1.000 m²,
 • at bebyggelse og butikker skal placeres med facade og adgang mod Koldingvej af hensyn til by- og bygningsmæssige sammenhænge,
 • at der skal tages særlige hensyn til de trafikale forhold ved placering af nye butikker.
 
Endvidere er området udlagt som detailhandelsområde VIBSV.D2.1 med en samlet ramme på 3.000 m² detailhandel og maks. butiksstørrelser på 1.000 m². Med realisering af projektforslaget for en ALDI-butik vil der fortsat være et resterende areal i detailhandelsrammen til evt. udvidelse af øvrige eksisterende butikker i lokalcenteret.
 
Desuden gælder det efter kommuneplanens retningslinje 1.2.6, at ny bebyggelse i centrale byområder som hovedregel skal opføres med facade i en linje, der respekterer gadeforløbet. Endvidere skal bygningshøjder afstemmes efter nabobygninger og gadens helhedsindtryk, så der sikres såvel en bygningsmæssig sammenhæng som en bymæssig variation.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder i forhold til butiksstørrelsen. Lokalplanlægningen forudsætter således, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed den maksimale butiksstørrelse ændres fra 1.000 m2 til 1.200 m2 bruttoetageareal. Som følge af en ændring af planloven er det blevet muligt at planlægge for dagligvarebutikker i et lokalcenter med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2 inkl. personalefaciliteter mv., hvor det tidligere maksimale bruttoetageareal var på 1.000 m2 + 200 m2 personalefaciliteter mv.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da ændringen i princippet ikke muliggør en butik med et større areal, men kun en anden fordeling mellem butikkens salgsareal og personalefaciliteter jf. førnævnte planlovsændring.
 

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Der fastlægges placering af én vejadgang fra Koldingvej til området.
 • Området udlægges til centerformål i form af butikker, offentlig og privat service, liberalt erhverv og boliger. Der kan etableres detailhandel i form af højst 1.200 m² bruttoetageareal til dagligvarehandel, beregnet efter bygningsreglementets bestemmelser.
 • Butik og andet erhverv kan etableres i miljøklasse 1-3. Det betyder, at varelevering om natten kun vil være mulig, hvis der gøres særlige udbedrende foranstaltninger for at reducere støjgener.
 • Der fastlægges krav om etablering af støjafskærmning, der skal udføres, som det er forudsat i støjberegningen.
 • Køleanlæg skal placeres på jorden, og så det ikke giver støjgener ift. boligområder.
 • Varegård til dagligvarebutik skal placeres bag bebyggelsen. Der må ikke etableres udendørs oplag.
 • Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 60 %.
 • Bebyggelse skal placeres i udgangsbyggelinje langs vejskel til Koldingvej.
 • Bebyggelse skal opføres som randbebyggelse, der i højde og udformning skal fremstå i enten 1½ eller 2½ etage (dvs. med sadeltag).
 • Bebyggelsen skal placeres med facade og indgange mod Koldingvej, så gadeforløbet understøttes. Bygningen vendes, så den placeres med den lange side i gadelinje, mens parkering placeres bag bygningen mod sydøst.
 • Facader skal i proportioner og facadehøjde tilpasses nabobebyggelse.
 • Tage mod Koldingvej skal fremstå som symmetrisk sadeltag og have en taghældning på 30 – 45 gr. Bebyggelse, der ikke vender mod Koldingvej, kan etableres med fladt tag.
 • Udvendige bygningssider skal udføres i tegl (blank mur, pudset eller tyndpudset tegl).
 • Bebyggelsen skal have en aktiv facade mod Koldingvej. Derfor skal der etableres vinduer i stueetagen mod Koldingvej svarende til mindst 20 % af stueetagens facadeareal. Der må højst tildækkes 30 % af det enkelte vindue.
 • Indgangsparti til butikken skal placeres på et hjørne, så der er indgang fra mindst to bygningssider, og som er synligt fra Koldingvej.
 • Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal for dagligvarebutik.
 • Der bør etableres løsninger, som forsinker og nedsiver tag- og overfladevand, idet butikken medfører en øget befæstelsesgrad. Det kunne fx være at etablere et regnbed på den sydlige del af grunden.
 • Der må højst etableres ét større facadeskilt pr. butik/virksomhed inkl. logoskilt på hver facade.
 
Forvaltningen og ansøger er enige om ovenstående principper, dog ikke det sidste punkt om skiltning. Hvis udvalget er enigt i princippet for skiltning, som følger af Viborg Kommunes administrationsgrundlag for skiltning, vil forvaltningen meddele bygherre, at der skal ske en tilpasning af projektforslaget i forbindelse med planlægningen.
 

Støj

En konsekvens af planlægningen kan være en forøget støjpåvirkning af naboejendommene til lokalplanområdet. De ovennævnte principper for planlægningen, såsom miljøklasse, byggefelt og krav om støjafskærmning kan være med til at sikre, at erhverv i planområdet overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
 

Trafik

En konsekvens af planlægningen kan være, at der bliver en forøget trafik til og fra lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer det umiddelbart ikke nødvendigt med større ombygninger af Koldingvej (fx separat venstresvingsbane). På sigt forventes hankeanlæg til Søndre Ringvej nedlagt (jf. Vejdirektoratets planer for rute 26). Det kan vise sig hensigtsmæssigt at ændre på en del af kantstensparkeringen langs Koldingvej, bl.a. af hensyn til oversigtsforholdene ved vejadgangen til lokalplanområdet. Den interne trafikafvikling skal godkendes af politiet i forbindelse med lokalplanen. Forvaltningen foretager en trafiktælling, så den kan indgå ved lokalplanudarbejdelsen.
 

Bevaringsværdi

Der er fem eksisterende forhuse i området på Koldingvej 61 - 69b, som er opført i perioden 1921 til 1932. De har bevaringsværdi 5-6 efter Kulturarvsstyrelsens SAVE-register. Det er kun ejendomme, der har en bevaringsværdi fra 1 til og med 4 efter Kulturarvsstyrelsens SAVE-register, der er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen og registreret i SAVE.
Bygningerne definerer et bymiljø langs Koldingvej og giver området sin karakter af bydelscenter. Butiksprojektet forudsætter, at alle bygninger på ejendommene nedrives. Bygningerne er vist i kortbilag 1.
 

Miljøvurdering

Det konkrete projekt er screenet i henhold til reglerne for miljøkonsekvensvurdering, og forvaltningen har vurderet, at det ikke er pligtigt at lave miljøkonsekvensvurdering.
 

Alternativer
Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2019
Offentlig høring   Ultimo 2019
Endelig vedtagelse   Primo 2020
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der kan blive behov for mindre ombygninger på Koldingvej – flytning af p-pladser mv. Kommunen har mulighed for at lave en udbygningsaftale jf. planlovens § 21 b herom.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 19/23322
Resume
Esben Tøttrup ønsker at opføre 12 åben-lav boliger ved Vindumvej i Bjerring. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med bygherre om etablering af fortov og trapezbump.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. marts 2019 (sag nr. 13) at vedtage kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i oplandsbyer (Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup).   

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Projektforslaget
I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2029 er et areal i Bjerring udlagt til boliger. Området omfatter ca. 3 ha og er beliggende ved Vindumvej i Bjerring. Området er beliggende i landzone og benyttes til landbrugsdrift.
 
Området ønskes udlagt til åben-lav boliger med tilhørende opholdsarealer, vendeplads og regnvandssø. Bygherre ønsker at etablere 12 åben-lav boliger i området med store grunde, der indpasser sig i landskabet. Terrænet er meget skrånende i området, og området lægger derfor op til huse, der kan indpasses i landskabet.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
En lille del af området er omfattet af lokalplan nr. G.600-3 for lokalplan i Bjerring, der omfatter størstedelen af Bjerring landsby. Den øvrige del af området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er omfattet af rammeområde BJRI.C2.02_T16 i Kommuneplan 2017-2029, som er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde, samt rammeområde BJRI.R1.01_T16 og BJRI.R1.02_T16, som begge er udlagt til rekreativt område.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Arkitektur
Lokalplanområdet ligger højt i landskabet med et skrånende terræn mod øst og syd. Det er væsentligt af hensyn til den visuelle påvirkning, at lokalplanen sikrer, at bebyggelsen på hver enkelt grund kommer til at følge terrænet i videst muligt omfang. Dette kan sikres ved at fastlægge byggefelter og niveauplan for de enkelte grunde.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Lokalplanen udlægger tre delområder til hhv. åben-lav boliger, rekreativt område og naturområde.
 • Området fastholdes i landzone, og lokalplanen erstatter krav om efterfølgende landzonetilladelser (bonusvirkning)
 • Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 30 % for det enkelte jordstykke. 
 • Bebyggelsen må etableres i maks. 1,5 etage med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
 • Bebyggelsen skal tage bedst muligt hensyn til områdets eksisterende terræn.
 • Der skal etableres ny vejadgang til lokalplanområdet fra Vindumvej.
 • Der skal sikres stiforbindelse fra lokalplanområdet til de omkringliggende områder.
 • Der skal etableres en regnvandssø i lokalplanområdet.
 
LAR (Lokal Afledning af Regnvand)
Forvaltningen vurderer, at området er kraftigt skrånende, hvorfor det er vigtigt, at der i forbindelse med placering af bygninger, veje og grønne områder tages hensyn til risiko for oversvømmelse og erosion i forbindelse med kraftig regn – herunder etablering af nødvendige og robuste strømningsveje. Regnvandet skal samles i en regnvandssø. Der kan derfor med fordel etableres andre mindre LAR-anlæg i tilknytning til den nye vejadgang og grønne områder.
 
Miljøscreening
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet.
 
baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 532.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Ultimo 2019
Offentlig høring    Ultimo 2019
Endelig vedtagelse    Primo  2020

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsudgifter:
For at skabe sikre trafikforhold til områdets betjening vurderer forvaltningen, at der skal etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning på Vindumvej, i form af et trapezbump ud fra den nye vejtilslutning. Derudover vurderes det, at fortovet langs Vindumvej skal forlænges frem til adgangsvejen til det nye boligområde.
 
Bygherre ønsker kun at afholde udgifter til trapezbump, men ikke til udvidelsen af fortovet. Forvaltningen anbefaler dog, at bygherre afholder udgifter til begge trafikforanstaltninger ved en udbygningsaftale, der udarbejdes samtidig med lokalplanforslaget.
 
Jævnfør planlovens § 21 b stk. 3 kan en udbygningsaftale indeholde bestemmelser om, at
grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske
infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre
planlægningen. Samtidig indeholder planloven bestemmelser om, at offentligheden oplyses om indgåelse af udbygningsaftalen.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/31657
Resume
Bach Gruppen har ansøgt om at etablere to bilforretninger på i alt ca. 3.500 m2 og en køkkenbutik på 1.250 m2 på Ålandsvej 1 i Viborg.
 
Etablering af køkkenbutik er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Realisering af det ansøgte kræver derfor, at der skal udarbejdes ny planlægning.
 
Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A, som foreslås sendt i høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg
 
1. at forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede d. 19. juni 2019 (sag. nr. 40) at anvende en udvidet tolkning af retningslinje 2 i kommuneplanen, så køkkenbutikker skal defineres som en særligt pladskrævende varegruppe.
 
Bach Gruppen fik den 20. juni 2019 byggetilladelse til opførelse af råhus til bil- og erhvervslejemål.
 
Oversigtskort er i bilag 1.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Bach Gruppen har ansøgt om at etablere to bilforretninger på i alt ca. 3.500 m2 og en køkkenbutik på 1.250 m2 på Ålandsvej 1 i Viborg.
 
Det ansøgte forudsætter en ændret planlægning, hvor anvendelsesmulighederne for så vidt angår detailhandel udvides, og det samlede bruttoetageareal for detailhandel øges.
 
Ansøgning er i bilag 2.
 
 
Nuværende forhold
Området ligger i den vestlige del af Viborg, og anvendes i dag til erhvervsformål og butikker med særlig pladskrævende varer, såsom bilforhandler.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af:
 • lokalplan nr. 92A og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 92A for et erhvervsområde ved ”Køreteknisk anlæg” i Viborg,
 • en del af lokalplan nr. 140 for skiltning langs Holstebrovej og Agerlandsvej og
 • en del af byplanvedtægt nr. 35.
 
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 92A beskriver, at der i alt må etableres 6.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel med særlig pladskrævende varer.
 
Forvaltningen har vurderet, at projektet ikke kan rummes inden for den gældende lokalplan. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages ny planlægning i form at et tillæg til lokalplanen.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBV.E1.01 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.
 
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A
Forslag til lokalplantillægget har til formål at:
 • det maksimale bruttoetageareal til detailhandel ændres fra 6.000 m2 til 8.000 m2.
 • det præciseres i forhold til gældende lovgivning, at definitionen af særlig pladskrævende varer ikke er udtømmende, hvormed der kan etableres køkkenbutikker
 • give mulighed for græsarmering mod Vestre Ringvej og
 • justere skiltebestemmelserne i området.
 
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 2 er lokalplan nr. 92A fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget. Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A ophæves tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 92A for et erhvervsområde ved ”Køreteknisk anlæg” i Viborg i sin helhed. Derudover aflyses den del af byplanvedtægt nr. 35 og lokalplan nr. 140, som er omfattet af dette planforslag. Skiltebestemmelserne i lokalplan nr. 140 er indarbejdet i planforslaget.
 
Bindinger
Vejdirektoratet har tinglyst en vejbyggelinje langs Vestre Ringvej (statsvej). Etablering af befæstet udstillingsareal inden for vejbyggelinjen langs Vestre Ringvej kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af tillæggets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra den 26. september til den 24. oktober 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk den 27. november 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 19/12576
Resume
Rema 1000 har ansøgt om at udvide deres parkeringsareal ved Herningvej i Karup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 46, som foreslås sendt i høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 offentliggøres i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
4. at kommuneplantillæg nr. 46 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
5. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 46 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og
 
6. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 offentliggøres i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
4. at kommuneplantillæg nr. 46 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
5. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 46 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
6. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede den 1. maj 2019 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen af aflysning af del af lokalplan nr. 1.39.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. maj 2019 (sag nr. 16) at igangsætte planlægningen af kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2029.
 
Oversigtskort er i bilag 1.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Rema 1000 ønsker at udvide deres parkeringsareal ved Herningvej i Karup med ca. 40 p-pladser. Det skitserede projekt er i bilag 2.
 
Nuværende forhold
Planområdet omfatter et område på ca. 1.100 m2, hvor der i dag er to boliger fra hhv. 1930 og 1977. Området grænser op til Rema 1000’ eksisterende parkeringsareal.  
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området, hvor parkeringspladsen ønskes udvidet, er omfattet af lokalplan nr. 1.39 for et
eksisterende boligområde mellem Herningvej, Stadionvej og Ericavej i Karup, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse.
 
Udvidelsen er ikke i overensstemmelse med anvendelsen i lokalplan nr. 1.39 for et eksisterende boligområde mellem Herningvej, Stadionvej og Ericavej i Karup.
 
Kommuneplan
Området, hvor parkeringspladsen ønskes udvidet, ligger i rammeområde KARU.C1.01 i Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Udvidelsen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Realisering af det ansøgte kræver, at der udarbejdes en aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 og et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 og et udkast til forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 3 og 4.
 
Forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39
Ved aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 reguleres fremtidige bygge- og anlægsarbejde af bygningsreglementet og planlovens ”virke for” bestemmelser af kommuneplanens rammebestemmelser.
 
Aflysningen af del af lokalplan nr. 1.39 giver mulighed for at udvide parkeringsarealet ved Rema 1000 i Herning.
 
En konsekvens af aflysningen er, at man mister muligheden for forsat at regulere de emner, som er medtaget i lokalplanen, men som ikke er reguleret i bygningsreglementet og kommuneplanen. Det drejer sig bl.a. om emnerne, facade- og tagmaterialer, tagudformning og oplagring. Forvaltningen vurderer, at det er uvæsentligt, da området skal anvendes til en parkeringsplads.
 
Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 - 2029
Udvidelsen af parkeringsarealet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår anvendelse, da rammeområde KARU.B4.03 udlægger området til boliger.
 
Med forslaget justeres rammeområde KARU.B4.03 og KARU.C1.01. Derudover ændres retningslinje 2 for detailhandel med en udvidelse af Karup bymidte (KARU.D1).
 
Miljøvurdering
Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 og forslag til kommuneplantillæg nr. 46.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da planlægningen muliggør en mindre udvidelse af en eksisterende parkeringsplads i Karup.

Alternativer

I stedet for aflysning af del af lokalplan nr. 1.39, kan der udarbejdes ny lokalplanlægning for området.
 
Det er forvaltningens vurdering, at ny lokalplanlægning ikke er nødvendig, da området udvider en i forvejen eksisterende parkeringsplads.  

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 10. oktober 2019 til den 07. november 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk primo 2020 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af hhv. Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 19/17658
Resume
Ejer af ejendommen Holstebrovej 2-6 ønsker at muliggøre etablering af hotel på ejendommen. Dette kræver et tillæg til lokalplan nr. 402 – for centererhverv ved Holstebrovej i Viborg. Planlægningen er igangsat af forvaltningen, som der er orienteret om i nyhedsbrev den 20. maj 2019.
 
Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402, som foreslås sendt i offentlig høring
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen har igangsat planlægningen for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402, som orienteret om i nyhedsbrev den 20. maj 2019.
 
Oversigtskort er i bilag 1.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ejer af ejendommen ønsker at muliggøre etablering af hotel i eksisterende bebyggelse i ejendommens østligste bygning.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 402 for centererhverv ved Holstebrovej i Viborg, der udlægger lokalplanområdet til centererhverv, men uden mulighed for hotel.
 
Det ønskede er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, hvorfor ny planlægning i form af et lokalplantillæg er nødvendig.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBM.C1.18 i Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402. Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 er lokalplan nr. 402 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402
Lokalplantillægget tilføjer hotel til lokalplanens anvendelsesbestemmelser, hvormed der gives mulighed for etablering af dette i området. Der laves ikke yderligere ændringer ift. lokalplanen.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402 er i bilag 2.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
I forbindelse med screeningen er der blevet redegjort for ejendommens støjniveau. Det vurderes, at støjniveauet er acceptabelt.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om mindre ændringer af den eksisterende planlægning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 2 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo august 2019 til primo september 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg ultimo 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelsen af planforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 19/20179
Resume
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 har i perioden den 12. juni – 25. juli 2019 været i offentlig høring. Der er kommet et høringssvar.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillægget vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, og
 
2. bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 4. juni 2019 (sag nr. 4), at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege i offentlig høring i 6 uger.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Lokalplanforslaget fremgår af bilag nr. 2.
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege har været i offentlig høring fra den 12. juni – 25. juli 2019. Der er i høringsperioden kommet ét høringssvar, som er i bilag nr. 3.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvaret er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvaret omhandler primært antallet af boliger. Forvaltningen indstiller, at tillægget ændres, således der kan opføres i alt 21 boliger, hvormed høringssvaret imødekommes delvist.
 
Forvaltningen har efter modtagelse af høringssvaret kontaktet ejer af ejendommen for bemærkninger dertil. Ejer har i den forbindelse beskrevet ønske om at kunne etablere støttemur inden for lokalplanens delområde I. Ønsket er fremkommet, idet terrænforskelle bevirker, at regnvand fra Egeskovvej løber ind over grundens hjørne mod Egeskovvej/Lindevænget. Støttemuren er etableret.
 
Lokalplan nr. 408 giver ikke mulighed for støttemure. Forvaltningen indstiller, at tillægget ændres, så det er muligt at opføre støttemure i delområde I på op til 0,5 m.
 
Forslag til ændringer i tillægget til lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.
 
Beskrivelse
Eksisterende lokalplan nr. 408 udlægger lokalplanområdets til boligformål og almen service og giver i det aktuelle delområde I mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde- eller rækkehuse med tilhørende fælles opholdsarealer, samt højst ét fælleshus til områdets interne brug.
 
Forslaget til tillægget har til formål at udvide den gældende lokalplans anvendelses-bestemmelser, således at der inden for delområde I kan opføres 23 boliger fremfor 20. Desuden giver tillægget mulighed for, at der kan opføres op til 5 boliger inden for de enkelte byggefelter fremfor op til 4.
 
Vejadgang sker fra Lindevænget.
 
Kommuneplan
Forslaget til tillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at forslaget til tillægget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af forslaget til tillægget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 18/59264
Resume
Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029. Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 17) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 6 uger.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 3.25 for et område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 - 2029 har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 8. august 2019. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til denne.
 
I høringssvaret foreslås det, at der i lokalplanen indsættes bestemmelse om, at ”kun beboere med pårørende, der i dag kan visiteres til en beskyttet bolig og beboere over 50 år kan bo i boligerne.” Der er ikke lovhjemmel til at fastsætte sådan en begrænsning til adgangen til boliger i en lokalplan.
 
Forvaltningen anbefaler derfor, planforslagene vedtages uden ændringer.
 
 
 
Beskrivelse
Der er over en periode konstateret generelle udlejningsvanskeligheder for ældreboligerne på Parkvænget i Frederiks. Boligselskabet Viborg er interesseret i at købe boligerne på Parkvænget 2–36 med henblik på ommærkning til almene familieboliger. Den gældende planlægning for området tillader ikke almindelige boliger, men kun beskyttede boliger. Derfor er der behov for at justere den gældende planlægning for at lovliggøre anvendelsen til boliger.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25
Forslag til lokalplantillægget har til formål at muliggøre boliger i en del af området.
 
Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2029
Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 – 2029 ændrer rammebestemmelserne, så der også er mulighed for tæt-lav boliger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13398
Resume
Forslag til lokalplan nr. 502 og tillæg nr. 36 til kommuneplan 2017-2029 har i perioden 28. maj – 28. juni 2019 været i offentlig høring. Der er kommet 3 høringssvar.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 502 og forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 502 og forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Sagsfremstilling

Historik

Der er ønske om at opføre en ny bygning på sØnæs i Viborg, som skal indrettes til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, sauna og offentlige toiletter. Bebyggelsen kan ikke opføres inden for den gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 29. august 2018 at godkende projektet fra gruppen bag Ø-huset (sag nr. 37) samt igangsætte planlægningen for sØnæs (sag nr. 38). Udvalget besluttede,  at der ikke skulle etableres bed & breakfast i Tehuset, men at der i stedet kunne etableres et mindre antal værelser i den nye bygning ved sØnæs. Projektgruppen har efterfølgende ændret projektet, så det ikke omfatter bed & breakfast.
 
Byrådet besluttede den 22. maj 2019 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 502 samt forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 4 uger.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 502 for et område til rekreativ bypark med cafe mm. ved sØnæs i Viborg samt forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 28. maj til den 28. juni 2019. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.
 
Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde tirsdag den 11. april 2019, hvor debatten hovedsageligt drejede sig om anvendelsen (selskabslokaler) og bebyggelsens indretning.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene,
forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse.
 
Høringssvaret fra Miljø- og Fødevareministeriet påpeger, at ministeriet ikke finder, at der er redegjort tilstrækkeligt for planens konsekvenser for kommuneplanens udpegning af naturområder. Forvaltningen anbefaler, at redegørelsen om natur ændres, hvormed høringssvaret imødekommes.
 
Høringssvarene fra naboerne omhandler primært:
 • bebyggelsens anvendelse, som vil påvirke de omkringliggende beboere. Det foreslås at anvendelsen begrænses, så fx lokalerne kun må anvendes sammen med aktiviteter, der i øvrigt foregår på sØnæs-området,
 • bebyggelsens placering, som foreslås flyttet, så den ikke hindre det frie udsyn fra Gl. Århusvej mod Søndersø,
 • bebyggelsens størrelse, som foreslås mindsket, da bebyggelsen kun skal servicere aktiviteter på sØnæs,
 • bebyggelsens højde, som foreslås mindsket til max. 4 m.
 • placering af parkering, som foreslås flyttet op ved Gl. Århusvej for at mindske trafikken på Sønæsvej,
 
Høringssvaret, der er indsendt på vegne af Bach Gruppen, omhandler bebyggelsens udformning, hvor det foreslås, at bygningens ”tilkoblinger” må placeres mere frit end lokalplanforslaget fastlægger.
 
Forvaltningen anbefaler at fastholde lokalplanens bestemmelser om anvendelse, da lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at give mulighed for et konkret projekt på sØnæs, som kan indrettes til cafe, selskabslokaler, yogastudie, sauna, offentlige toiletter mm. Derudover anbefaler forvaltningen at fastholde lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og udformning samt placering af parkering, da de sikrer, at bebyggelsen etableres som en pavillionbygning med en arkitektur, udformning og materialevalg, der tilpasser sig områdets nærhed til sø, natur og bypark.
 
Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse af planforslagene:
-         I lokalplanen ændres redegørelsen om spildevand
-         I kommuneplantillægget ændres redegørelsen om natur
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.
 
Forhold som åbningstider og yderligere begrænsning i anvendelsen reguleres ikke gennem lokalplan. Åbningstider og hvorvidt lokalerne eksempelvis må videreudlejes, vil kunne reguleres gennem lejeaftalen. Åbningstider kan desuden reguleres af bevillingsnævnet. Skulle der komme klager over støj, vil disse skulle håndteres efter miljøbeskyttelsesloven. 
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 502
 
Lokalplanforslaget omfatter hele sØnæs for at få en sammenhængende lokalplan for området. Lokalplanforslaget har til formål, at udlægge området til rekreative formål i form af en bypark med mulighed for en bygning med restaurant, cafe, idrætsfaciliteter o.l.
 
Området opdeles i to delområder: 
-         Delområde I: der kan etableres en sammenhængende bygning, som kan anvendes til restauration (såsom cafe, restaurant og selskabslokaler), idrætsfaciliteter der kan indpasses i områdets anvendelse (såsom wellness, yogacenter, dans, sauna o.l.), kulturelle formål som kan indpasses i områdets anvendelse (såsom kunstudstilling, galleri o.l.), offentlige toiletter, parkering o.l.
-         Delområde II:  rekreativt grønt område, såsom park, legepladser og rensedam. Der er mulighed for overdækning og anden bebyggelse i tilknytning hertil. Rensedammen skal fungere som et rekreativt element i byparken.
 
Området skal have vejadgang fra eksisterende veje.
 
For at sikre at bygningen i delområde I etableres med en arkitektur, udformning og materialevalg, der tilpasser sig områdets nærhed til sø, natur og bypark, indeholder lokalplanen følgende bestemmelser:
-         Der er udlagt et byggefelt, hvor der maks. må etableres 600 m2 bebyggelse.
-         Bygningen må etableres med en maks. højde på 6,5 m og maks. 1 tage. Tilkoblingerne må dog kun være 3 m.
-         Bebyggelsen skal udformes, så den fremstår smal i retning mod Søndersø, set fra Gl. Århusvej. Eventuelle tilkoblinger skal underordne sig hovedbygningens højde og størrelse. Der må kun etableres en tilkobling på hhv. hovedbygningens nordlige og sydlige facade. Tilkoblingerne skal placeres centralt på hovedbygningens langsider og skal tilbagetrækkes mindst 10 m fra hovedbygningens facader mod øst og vest. Hver tilkobling må højst være 70 m2.
-         Bebyggelsen skal fremstå som en pavillonbygning med et moderne facadeudtryk og med åbne glaspartier mod Søndersø, sØnæs og Gl. Århusvej. Der kan dog indgå partier uden vinder, der begrønnes med klatreplanter og lignende.
-         Ved bebyggelsens facade mod nord kan der anvendes glas, beton, træ og stål. Facader kan endvidere begrønnes med klatreplanter og lignende.
-         Tage skal udføres med ensidig taghældning, eller med fladt tag. Tage skal beklædes med mos-sedum, græstørv o.lign. eller med singelsbelægning/belægningssten.
-         I delområde I udlægges der areal til parkering nord for bygningen, der afskærmes af bygning og beplantning mod sØnæs.
 
Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 36 til kommuneplanen, der ændrer rammebestemmelserne, så der på sØnæs også må etableres kulturelleformål. Ny bebyggelse på sØnæs må etableres i 1 etage og med en bygningshøjde på maks. 6,5 m. Den samlede bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed fastsættes til 2%.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune ejer arealet, hvor man ønsker at opføre en ny bygning.
Projektgruppen har tilkendegivet, at de ønsker at leje jorden, hvorpå de vil opføre bygning,
parkeringsplads mm. Med en lejeaftale kan Viborg Kommune være med til at præge de
konkrete aktiviteter og bygningens udformning på sØnæs. En egentlig lejeaftale vil blive
behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 18/25731
Resume
Forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029 har i perioden den 27. juni – 8. august 2019 været i offentlig høring. Der er ikke kommet høringssvar.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 506 og forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 506 og forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt uden ændringer.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede den 28. november 2018 (sag nr. 5), at igangsætte planlægningen for en børnehave i Ørum på Vingevej 15.
 
Byrådet besluttede den 24. april 2019 (sag nr. 2), at Ørum Børnehave skal placeres ved skolen på Gl. Tjelevej 10 i Ørum.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 18), at fremlægge forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 6 uger.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 506 for et område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Der er i høringsperioden ikke kommet nogle høringssvar til planforslagene.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
Forvaltningen anbefaler, at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer. 

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at opføre en ny børnehave i Ørum i tilknytning til Ørum Skole ved Gl. Tjelevej samt renovere Ørum Skole.
 
Forslag til lokalplan nr. 506
Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål i form af daginstitution og skole og giver mulighed for daginstitution, skole, bibliotek og lignende samt giver mulighed for legeområde i tilknytning til institutionerne, vej og parkering. Vejadgang sker fra Gl. Tjelevej.
 
Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for, at der kan bygges en ny børnehave i forlængelse af Ørum Skole samt give skolen mulighed for at udvide.
 
Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-2029
Forslag til tillæg nr. 42 til kommuneplanen justerer afgrænsningen mellem rammeområde ØRUM.A1.01 og ØRUM.R2.01 samt reducerer udpegningen af værdifuldt landbrugsområde.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forhandles med ejeren af Vingevej 15 om køb af hans ejendom på grund af behovet for areal til den nye institution, som muliggøres ved lokalplanen. Der vil efter lokalplanens vedtagelse blive forelagt en særskilt sag om køb.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har en principiel betydning for kommunen og kan derfor vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 19/6619
Resume
Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 527 for erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro, samt forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. april 2019 (sag nr. 10), at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. juni 2019 (sag nr. 19), at fremlægge forslag til lokalplan nr. 527 for et erhvervsområde ved Jørgens Alle i Bjerringbro, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029 i 6 ugers offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.

Inddragelse og høring

Forslag til lokalplan nr. 527 og kommuneplantillæg nr. 39 har været i offentlig høring i perioden den 27. juni – 8. august 2019. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 527
Lokalplanforslaget udlægger hele lokalplanområdet til tekniske anlæg, såsom energianlæg.
 
Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse højst må opføres i 2 etager med en højde på 8,5 m. Tekniske anlæg, herunder energioptagere, må ikke overstige 3,5 m. Lokalplanen fastlægger desuden, at udvendige bygningssider skal opføres i tegl, med mulighed for større glaspartier, hvilket sikrer en arkitektonisk sammenhæng mellem ny og eksisterende bebyggelse.
 
Lokalplanen sikrer, at der udlægges areal til afskærmende beplantning samt støjafskærmning.
 
Lokalplanområdet vil fortsat blive betjent af to vejadgange mod Jørgens Alle. Den nordlige vejadgang forventes dog flyttet 10 meter mod nord af hensyn til den planlagte tilbygning.
 
Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2029
Tillæg nr. 39 ændrer afgrænsningen af rammeområderne BBRO.A1.04 og BBRO.E3.01, så arealet, hvorpå Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide, overføres til almen service til erhvervsområde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune ejer arealet, hvor Gudenådalens Energiselskab ønsker at udvide. Et salg af arealet medfører en indtægt til kommunen.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/58546
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019–priser), og
 
 1. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg bemærker, at der i forbindelse med ”fornyelse af torvet” kunne arbejdes mere med vindproblematikken gennem Torvegade
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019–priser), og
 
 1. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 21. juni 2017 (sag nr. 30), at 2.406.000 kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, i stedet kunne anvendes på tiltag, der vil højne gågademiljøets tiltrækningskraft og skabe mere helhed i Bjerringbro midtby. På mødet blev bevilget 300.000 kr. til at få udarbejdet forslag til disponering af det samlede rådighedsbeløb med fokus på tiltag i Storegade og Torvet samt forbindelserne imellem Niels Due Jensens Plads, gågaderne og Gudenåhuset.
 
Byrådet igangsatte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 19) udarbejdelse af en helhedsplan for Bjerringbro. I sagen indgik, at andre aktuelle projekter i Bjerringbro, herunder ovenstående, ville indgå som del af planlægningen. Byrådet har siden på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 25) godkendt Helhedsplanen for Bjerringbro.
 
På mødet den 26. juni 2019 (sag nr. 20) igangsatte Byrådet en fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der skaber bedre forbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder i gågadeområdet i Bjerringbro. Fornyelsen har et samlet budget på op til 25 mio. kr., som sponsoreres af Grundfos.
 
 
 

Inddragelse og høring

Indholdet af denne dagsorden er udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen under Bjerringbro Byforum, som også deltog i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro. I følgegruppen sidder repræsentanter for Byforums detailhandelsudvalg, der undervejs har orienteret byens detailhandlende om gruppens arbejde, herunder om Helhedsplanen og projektforslagene for Storegade og Torvet.
 

Beskrivelse

Forslagene til tiltag, der vil styrke gågademiljøet i Bjerringbro og Helhedsplanen for Bjerringbro er udarbejdet i en sammenhængende proces. Helhedsplanen for Bjerringbro rummer en overordnet beskrivelse af alle de indsatser, følgegruppen og planens øvrige parter foreslår realiseres, for at gøre Bjerringbro midtby mere velfungerende og attraktiv. For to indsatser, der netop vil styrke gågademiljøet, er der efterfølgende udarbejdet konkrete projektforslag:
-          Kuber til ophold og læ i Storegade, som ses i bilag 2 og
-          forslaget til fornyelse af Torvet, som ses i bilag 3.
 
Projekterne for Storegade, Torvet og Niels Due Jensens Plads vil samlet medføre en væsentlig funktionel og æstetisk fornyelse af gågademiljøet i Bjerringbro med bedre gangforbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder. Følgegruppen ser derfor ikke behov for yderligere fornyelse i gågadeområdet og foreslår i stedet, at de resterende midler på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” benyttes til at realisere andre indsatser fra Helhedsplanen for Bjerringbro. Konkret foreslår følgegruppen at lave
-          et lyskunstprojekt for viadukten eller Brogadebroen
-          et midlertidigt infopunkt og opholdssted på Sønderbro
-          trafikale forbedringer i området mellem Storegade og Gudenåen, ’Det nye land’
 
Det foreslås endvidere at reservere et beløb til at opgradere overgange mellem Gudenåhuset, Storegade og evt. Torvet, så de tilpasses fornyelsen af Niels Due Jensens Plads.
 
En samlet beskrivelse af de indsatser, følgegruppen foreslår realiseres for det samlede rådighedsbeløb, ses i bilag 4. 
 
Nedenfor ses overslag/rammebeløb for de nævnte indsatser:
 
Delprojekt
Overslag
Ophold og læ i Storegade
575.000 kr.
Fornyelse af Torvet – ophold, beplantning, springvand
255.000 kr.
Overgange til Niels Due Jensens Plads
300.000 kr.
Udsmykning (lyskunst) af viadukten og Brogadebroen
350.000 kr.
Sønderbro: Infopunkt og opholds-ø
106.000 kr.
Det nye Land – trafikale forbedringer
520.000 kr.
Samlet beløb
2.106.000 kr.
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Delprojekterne for Storegade og Torvet søges realiseret i 2019. De øvrige delprojekter forventes at kunne realiseres i 2020, med undtagelse af lyskunstprojektet, der på grund af de ventetider, der følger af fondssøgning, først forventes at kunne udføres i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etablering af de nævnte tiltag forventes at give øgede driftsudgifter, som vil blive afholdt af driftsbudgettet.
 
Det økonomiske overslag er forbundet med en vis usikkerhed. Projekterne tilpasses undervejs, så de kan gennemføres indenfor den samlede økonomiske ramme. Evt. uforbrugte midler vil blive brugt til yderligere trafikale forbedringer i ’Det nye land’.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 17/9945
Resume
Teknisk udvalg behandlede den 28. november 2018 (sag nr. 16), forvaltningens forslag om at starte udviklingen af en plan for ”Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0”, som en videreudvikling af den hidtidige kommunale indsats på cykelområdet, hvor der i perioden efter 2010 blev anvendt 70 millioner til ny cykelinfrastruktur, hvoraf de 20 millioner kom fra Transportministeriets Cykelpulje. Dengang blev det besluttet, at der i løbet af 2019 skulle fremlægges en plan for ”Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0”, som grundlag for det videre arbejde med at tilvejebringe ekstern finansiering. Den forestående behandling er en status til Teknisk Udvalg for det igangværende arbejde.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forvaltningen arbejder videre med projektet, herunder undersøge muligheder for ekstern finansiering,

    - dels at tage udgangspunkt i borgerønsker til nye stianlæg i udviklingen
      af cykelstjernen
    - dels at optimere den eksterne finansiering.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt. Udvalget ønsker endvidere, at der arbejdes videre med et centralt cykelparkeringsanlæg i Viborg
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Cykelstiprojektet ”Den midtjyske Cykelstjerne” blev afrapporteret og evalueret i 2017, hvor evalueringen viste, at borgerne var tilfredse med den nye cykelinfrastruktur, at trygheden var væsentlig forbedret, at trafiksikkerheden er steget og flere tog cyklen. Cykelpuljen var en igangsætter, som muliggjorde skabelsen af noget af landets fineste højklassede cykelinfrastruktur - ikke mindst cykelveje på nedlagte jernbaner i Midtjylland. 
 
Denne tilfredshed blev også udtrykt af slutbrugernes organisation Cyklistforbundet, som har betegnet ”Den midtjyske Cykelstjerne” som en enestående cykelinfrastruktur i Danmark med let højklasset adgang imellem stationen, byen, oplandet og det åbne land. 
 
Efterfølgende har forvaltningen løbende gennemført en vurdering af behovet for nye stianlæg, som er baseret på borgernes ønsker, en faglig vurdering i relation til blandt andet sikkerheden og en vurdering af potentiel ekstern finansiering.
 

Inddragelse og høring

Viborg Kommune har igennem hele forløbet med udviklingen af” Den midtjyske Cykelstjerne” haft et tæt forløb med Cyklistforbundets lokalafdeling i Viborg, som har bidraget konstruktivt med idérigdom til at gøre ”Den midtjyske Cykelstjerne” til noget unikt. Cyklistforbundet og øvrige lokale foreninger har peget på flere indsatser og anlægsønsker for de kommende år, som giver god mening i forhold til bl.a. at styrke byrådets sammenhængsmodel, hvor der er mål om bæredygtighed og sundhed. Derudover spiller det fint sammen med ønsker om mere turisme, byliv og funktioner i det åbne land.
 
 
 

Beskrivelse

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale for ny og unik cykelinfrastruktur i Viborg Kommune. En ambitiøs videreudvikling af ”Den midtjyske Cykelstjerne” kræver store investeringer. Det er ligeledes vurderingen, at investeringen vil have en høj lønsomhed - i form af sparede offentlige og private omkostninger i forbindelse med bedre sundhed, samt turismeindtægter fra den øgede cykelturisme. Videreudviklingen af ”Den midtjyske Cykelstjerne” vil kræve nye investeringer, hvorfor det vil blive nødvendigt for   Viborg Kommune at satse på private fondsmidler og statens cykelpuljen i den kommende infrastrukturpakke på cykelstiområdet.
 
 
Nedenstående oversigt viser de indsatsområder, som forvaltningen anbefaler, at der bydes ind med i forbindelse med en ny cykelpulje:
 
Den midtjyske Cykelstjerne
Satsningen på cykelstjernen med udgangspunkt i Viborg Station har vist sig at være rigtig. Den rammer flere cyklistmålgrupper – hvad enten det er hverdagens tog- og buspendlere eller cykelturister, hvor cykelstjernen er let at kommunikere. Der er brug for dels flere ben i cykelstjernen, således at den hænger sammen som et stærkt cykelkoncept i Jylland. Det gælder først og fremmest gode cykelforbindelser til nabokommuner, samt en opgradering af nogle af de ældre bestående ruter - først og fremmest Alhedestien mod Herning.
 
Byerne
Cyklen har en central rolle i byens puls i Viborg. Der er brug for både cykelgader midt i byen, cykelstianlæg ved større vejanlæg og supplerende rekreative stier, som giver let adgang til det åbne land i kort cykelafstand fra havelågen. Dertil kommer cykelparkeringen som hele tiden skal udvikles. Der er brug for god cykelparkering midt i Viborg, som både henvender sig til hverdagscyklister og cykelturister, der skal låse dyre cykler under betryggende forhold mens der shoppes. Endelig skal man ikke undervurdere behovet for beskeden cykelparkering i naturskønne omgivelser ved nye cykelrastepladser. De samme forhold gør sig gældende i Bjerringbro med et stort omfang af private arbejdspladser.
 
Landdistrikterne 
Viborg Kommune har en geografi, og cyklen skal bidrage til landsbyerne i form af sikre skoleveje og udflugtsruter. Det kan bl.a. ske ved en øget anvendelse af to-minus-et veje, som kombineres med beplantning og trafiksikkerhedsforanstaltninger.
 
Statens egne veje
Der findes en del statsveje i Viborg Kommune, hvor der ikke er sikre faciliteter til cyklister. Herunder en oplistning af de cykelstianlæg, som ønskes opprioriteret af staten i Viborg Kommune:
 
o   Anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs nordsiden af rute 16, så den manglende strækning i stianlægget mellem Ørum og Viborg bliver anlagt. (Blichers Alle til Burrehøjvej ).
o   Anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs rute 16 mellem Mønsted og Daugbjerg, så der  kan cykles fra Daugbjerg til Mønsted skole på en sikker cykelsti. Borgerne har mange gange anmodet Vejdirektoratet herom. Projektet bør også omfatte en tunnel under rute 16 i Daugbjerg, idet største delen af bebyggelsen ligger syd for vejen.
o   Anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs rute 26 ved Fiskbæk, hvor stien fra Hovedgade i Fiskbæk suppleres med at sti i eget trace over Fiskbæk Å. Vejdirektoratet har et projekt herom.
o   Anlæggelse af en cykelsti langs rute 13 syd for Birgittelyst. Der er cyklister på strækningen, og Vejdirektoratet er bekendt med situationen.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Processen med at afdække de eksterne finansieringskilder fortsætter. En ny statslig cykelpulje forventes senere på året.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke resterende anlægsaktivitet på Den midtjyske Cykelstjerne, men alene planlægning med henblik på at præsentere en konkretisering af Den midtjyske Cykelstjerne version 2.0.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/47905
Resume
Forvaltningen har modtaget ønsker om, at det igen skal være tilladt at parkere ubegrænset på Preislers Plads’ nederste dæk for bilister med årslicens. Mulighed blev suspenderet i forbindelse med nedrivning af parkeringsdækket på Fischers Plads, men nu har det vist sig, at parkeringspresset på nederste dæk på Preisler Plads ikke er stå stort som forventet.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at det igen skal være tilladt at parkere på Preislers Plads (nederste dæk) for bilister med årslicens og at årslicensen tilrettes som forslået i bilag 1.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med nedrivning af øverste dæk på Fischers Plads i Viborg besluttede Teknisk Udvalg i sit møde den 22. september 2018 (sag nr. 1) at indskrænke muligheden for ubegrænset parkering på en række parkeringspladser i Viborg midtby for beboere og virksomheder med adresse indenfor centerringen samt virksomheder med gyldigt CVR nummer som udøver vicevært/serviceopgaver i området.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Baggrunden for denne beslutning var at sikre de bedst mulige betingelser for handlendes muligheder for parkering under de givne omstændigheder på Fischers Plads.
 
Indskrænkning gælder også for nederste dæk på Preisler Plads. Forvaltningen har modtaget henvendelser fra beboere med årslicens, der beklager, at det ikke længere er muligt at parkere på nederste dæk på Preislers Plads, idet de oplyser, at der er en del ledige parkeringspladser på dette dæk.
 
Forvaltningen har undersøgt, hvordan parkeringssituationen er på dette dæk og vurderer, at der kan være grundlag for igen at give tilladelse til denne form for parkering.
 
I overvejelsen om igen at tillade ubegrænset parkering på nederste dæk på Preislers Plads bør der dog indgå, at dette parkeringsanlæg står overfor en større renovering. Afhængig af hvornår det skal iværksættes, vurderer forvaltningen dog, at ønsket kan imødekommes, evt. med en information om, at det kan blive nødvendigt at ændre tilladelsen i en periode, hvor renoveringen pågår.
 
Forslag til årslicens fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

En tilladelse til ubegrænset parkering for bilister med årslicens kan iværksættes i løbet af en måneds tid.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/33842
Resume
Midttrafik har anmodet kommunerne i Region Midtjylland om at kommentere og svare på nogle spørgsmål omkring et forslag til strategiplan for Midttrafik 2021 – 2024. Der skal svares på spørgsmål og sendes kommentarer til Midttrafik senest den 8. november 2019
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at notatet om strategiplanen drøftes,
 
2. at der tages stilling til, om man vil tiltræde alle 4 hensigtserklæringer, og
 
3. at forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til svar på baggrund af udvalgets drøftelse af sagen. Forslaget fremsendes senere til godkendelse.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg drøftede notatet om strategiplanen og besluttede,
 
1. at tiltræde alle 4 hensigtserklæringer med bemærkning vedr. ”tilfredse kunder”, og
 
2. at forvaltningen udarbejder et forslag til svar på baggrund af udvalgets drøftelse af sagen. Forslaget fremsendes senere til godkendelse.
 
Sagsfremstilling

 

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Der er i denne omgang ikke lagt op til, at borgerne inddrages. Udarbejdelsen af Midttrafik strategi skal ske i Midttrafik i samarbejde med ejerne.

Beskrivelse

Midttrafik har udarbejdet et notat om den fremtidige strategiplan for perioden 2021-2024 til drøftelse hos Midttrafiks ejere – Region Midtjylland og kommunerne i regionen.
 
Det er væsentligt for Midttrafik ved udarbejdelsen af den kommende strategi, at Midttrafiks bestyrelse og administration er klar over, hvad Midttrafiks ejere ønsker, at trafikselskabet skal arbejde for.
 
Bestyrelsen har fastlagt fire mål og fire udviklingstemaer, som også har været drøftet i Midttrafiks repræsentantskab.
 
Midttrafik opfordrer sine ejere til at drøfte notatet om den kommende strategi og de spørgsmål, der bl.a. er knyttet til udviklingstemaerne.
 
Af hensyn til den fremadrettede proces vil Midttrafik bede om en tilbagemelding senest den 8. november 2019.
 
 
Midttrafiks bestyrelse har vedtaget 4 overordnede mål, som i en årrække har været pejlemærker for arbejdet:
 • Tilfredse kunder (brugere)
 • Tilfredse bestillere (ejere)
 • Dygtige leverandører
 • En kompetent og effektiv organisation
 
Bestyrelsen har også defineret 5 temaer som de væsentligste for Midttrafik og kunderne i den næste strategiperiode:
 
 1. Fremkommelighed
  I bybuskommunerne oplever Midttrafik og kunderne ofte konsekvenserne af fremkommelighedsproblemer. Chaufførerne kan også være utilfredse med, at de ikke kan overholde køreplanerne.
  Midttrafik kan rådgive ejerne om ruter, antal stop og typen af busprodukt, og hvis det er relevant om busprioritering i signalanlæg og prioriteringsbaner for busserne.
   
2        Grøn omstilling
Den grønne dagsorden fylder mere og mere, og den tidligere regerings klimaudspil indeholdt forslag om 38 initiativer, og nogle af disse har betydning for den kollektive trafik:
 1. Kommunerne kan tillade kørsel i busbaner for lavemissionsbiler – der er ikke busbaner i Viborg Kommune, så dette er ikke aktuelt
 2. Slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i byerne fra 2030
 3. Ren luft i de store byer – miljøzoner
 4. Benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030
 5. Fordele for grønne taxier
 6. Busserne skal omstilles i tre trin
  1. I 2020 skal nye busser være CO2-neutrale
  2. I 2025 må nye busser i byerne hverken udlede luftforurening eller CO2
  3. I 2030 må busser i byerne ikke udlede luftforurening eller CO2
 
          Regering har sat stort fokus på klimaområdet, og der forventes indført en
          klimalov med bindende reduktionsmål. Der er også ambitioner om en grøn  
          mobilitetsplan, og heraf kan man uddrage, at det betyder investeringer i den
          kollektive trafik og cyklisme.

          Midttrafiks opgave indenfor dette vil være at rådgive ejerne om alternative brændstoffer
          og den kollektive trafiks miljømæssige fordele.

          Trafikselskabet kan også lave markedsføring af fælles miljøkampagner. Den kollektive
          trafik er en væsentlig bidragyder til mindre trængsel på vejene og dermed mindre
          udledning af CO2.
 
3        Digitalisering
Digitalisering er en del af Midttrafiks rammebetingelser, som der fremover fortsat skal arbejdes med. Midttrafik har arbejdet digitalt i flere år, og med indførelsen af salgsstrategien i 2018 kom der øget fart på digitaliseringen. Samtidig har bestyrelsen for Midttrafik besluttet, at pensionistkort på pap skal tilbydes kommunerne, med mindre de tilbyder gratis kørsel.

Administrationen vil løbende orientere bestyrelsen og repræsentantskabet om tendenser og udviklingstiltag. Det er et erklæret mål konstant at forbedre driften og imødekomme individualiserede kundebehov.
 
4        Publikumsfaciliteter
Fremkommelighed, grøn omstilling og digitalisering er indsatsområder, hvor det lange seje træk giver den største gevinst. For kunderne er det dog ofte meget lavpraktiske behov, som mangler at blive opfyldt.
Mange kunder oplever, at vente- og påstigningsforhold ved stoppesteder og terminaler ikke er tidssvarende eller komfortable. Der kan mangle læ og siddemuligheder. Der kan være behov for bedre trafiksikkerhed, mens kunderne venter, og der kan være behov for bedre forhold, når der skal omstiges til anden bus eller tog, ligesom knudepunkter mellem individuel og kollektiv trafik kan være bedre. Midttrafik kan rådgive kommunerne om, hvordan og hvor man bedst kan skabe bedre forhold for kunderne.
 
5        Mobilitet – helhed og sammenhæng
I repræsentantskabet er der givet udtryk for, at Midttrafik skal gå forrest med hensyn til at sikre sammenhæng og helhed i den kollektive trafik og ikke mindst sikre tilstrækkeligt med tilbud indenfor den kollektive trafik i landdistrikterne. Midttrafiks mobilitetspolitik indeholder en beskrivelse af sammenhængen mellem de kollektive trafik-produkter, som Midttrafik tilbyder. Planen hænger sammen med Midttrafiks trafikplan, der angiver et hovednet med fastlagt minimumsbetjening.
 
I Midttrafik har det været drøftet, om man kan adressere strategien mod ”borgere” i stedet for at have et mål om ”tilfredse kunder”. Man har fastholdt målet om ”tilfredse kunder (brugere) ” som også er lettere at måle på.
 
Flere af udviklingstemaerne ligger i spændingsfeltet mellem Midttrafiks råderum og ejernes beslutningskompetence. Hvis Midttrafik skal gå forrest i den grønne omstilling, skal de have et mandat hertil fra ejerne. Det handler om, hvilke krav man vil stille, når busser skal i udbud, og det drejer sig om det serviceniveau, som man ønsker at have i landdistrikterne og finansieringen af det.
I den sammenhæng kan man se det forsøg med minibusser, som Viborg Kommune har i gang i tre områder. Måske kan disse bustyper give mulighed for, at Midttrafik kan få et produkt mere på hylderne.
 
I notatet om trafikselskabets strategi er der stillet nogle spørgsmål, som Midttrafik gerne vil høre Kommunens mening om. Der er også af bestyrelsen foreslået nogle fælles hensigtserklæringer for trafikselskabet, som man anmoder ejerne om at bakke op om.
 
Flere repræsentantskabsmedlemmer ønsker, at Midttrafik skal sikre sammenhæng, helhed og grøn omstilling. Midttrafik består af ejerne, som derfor skal være en del af udviklingen og være med til at sikre en model, hvor Midttrafik har mulighed for at løse opgaven med ejernes fulde opbakning. Bakker ejerne op om de angivne hensigtserklæringer og Midttrafiks fremtidige strategi, kan – vurderer Midttrafik – Kommunerne, Region og Trafikselskab nå lang med at sikre borgerne mobilitet, grøn kollektiv trafik, busfremkommelighed og ordentlige publikums faciliteter. Midttrafik vil samtidig sikre, at såvel billetprodukter som serviceprodukter – fx Midttrafik Live – fortsat sikrer borgerne i Regionen tidssvarende og vedkommende produkter.
 
Spørgsmålene, der ønskes drøftet:

Fremkommelighed:
 1. Hvordan vil ejerne af Midttrafik sætte retning for en reduktion af trængslen og øget fremkommelighed?
 2. Midttrafik har tre produkter – flextur, flexbus og plustur – bl.a. at håndtere rejsestrømme i landdistrikterne.
  Hvordan vil ejerne arbejde med dem?
 
Den grønne omstilling:
 1. Hvordan vil ejerne arbejde med en grøn omstilling?
 2. Vil ejerne udarbejde mål om grøn omstilling – og vil udgiftssiden i grøn omstilling indgå i udarbejdelsen af målene?
 3. Er der områder, hvor ejerne vil sætte fælles mål, såsom fælles udbud, fælles forsøgsprojekter, minimumsstandarder for udledning?
 
Digitalisering
     Der er ikke stillet spørgsmål under dette pejlemærke
 
Publikumsfaciliteter
 1. Hvordan vil ejerne medvirke til at sikre, at Midttrafiks kunder får bedre publikumsfaciliteter?
 2. Skal Midttrafik udarbejde forslag til kvalitetsstandarder for forskellige typer faciliteter?
 
Mobilitet – helhed og sammenhæng
 1. Hvordan vil ejerne sikre mobilitet i eget område, som lever op til trafikplanens principper?
 
Fælles hensigtserklæringer for trafikselskabet – kan Kommunen bakke op om dem:
 • Grøn omstilling – Midttrafiks administration vil rådgive Kommuner og Region til grøn omstilling i overensstemmelse med Midttrafiks mål på området i den kommende strategi. Ejerne vil have som mål at følge den faglige rådgivning.
 • Hovednettet i Midttrafiks trafikplan har et minimumsserviceniveau – flere ejere efterlyser et lignende minimumsniveau i landdistrikterne. Ejerne har som mål at være med til at sikre, at den kollektive trafik i de pågældende kommuner tildeles de nødvendige midler, så kommunen opnår det ønskede serviceniveau sammenholdt med principperne i trafikplanen.
 • Fremkommelighed – bybuskommunerne har til hensigt at følge Midttrafiks faglige vurdering og rådgivning for at sikre fremkommeligheden i bybusbyerne.
 • Publikumsfaciliteter – ejerne har som mål at opgradere publikumsfaciliteter i dialog med Midttrafiks administration herom
  • Udvalget anmodes om at drøfte om man er enige i alle 4 hensigtserklæringer. Nogle steder vil lokale forhold dog kunne gøre det vanskeligt helt at leve op til erklæringerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Midttrafik skal have kommentarer og svar på deres spørgsmål senest den 8. november 2019
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/17234
Resume
Forvaltningen har modtaget ansøgning om nedlæggelse af en del af den private fællesvej Bavnevej ved Vorde. Forvaltningen har sendt nedlæggelsen i høring. Teknisk Udvalg skal nu træffe afgørelse om, hvorvidt vejen skal nedlægges eller opretholdes.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at det beslutter,
 
1. om vejen skal nedlægges, eller
 
2. om vejen skal opretholdes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg besluttede, at vejen nedlægges.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

 
Vejejeren, Michael Bak, har ansøgt kommunen om nedlæggelse af den private fællesvej markeret på bilag 1, oversigtskort, der går over ejendommen Bavnevej 33. Ansøgningen er vedlagt som bilag 2.
 
Ansøger har til hensigt at opføre et nyt stuehus på ejendommen. I den forbindelse ønskes vejen nedlagt til brug for have- og gårdmiljø. Herudover ønsker ansøger at begrænse trafikken nær sin ejendom. Ansøger har også oplevet problemer med vand fra vejen, som strømmer ned på ansøgers øvrige ejendom. Ansøger forventer problemerne med vand fra vejarealet løst, hvis denne nedlægges og arealet omlægges til have.
 
Forvaltningen har ifølge reglerne i lov om private fællesveje hørt:
 
1)     ejere af ejendomme, der grænser til vejen,
2)     ejere af ejendomme, hvis adkomst og rettigheder til vejen er tinglyst, og
3)     ejere af ejendomme, som må antages at have vejret til vejen.
 
Forvaltningen har herudover hørt yderligere borgere for at oplyse sagen ved at undersøge, om der var yderligere vejberettigede.
 
Forvaltningen har gjort de hørte borgere opmærksomme på, at der alene kan lægges vægt på vejberettigedes indsigelser. Såfremt der ikke kan dokumenteres vejret, og vejretten ikke anerkendes af vejejeren, er det ikke muligt at lægge vægt på borgerens indsigelser.
 
De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 3.
 
Følgende borgere er blevet hørt:
 
Navn
Ejer af
Michael Bak
Bavnevej 33
Hanne Christine Haahr Jensen
Bavnevej 35
Lars Nørgaard Haar Jensen
Bavnevej 35
Jens Meldgaard
Bavnevej 37
Asger Skov Pilgaard
Bavnevej 39
Birgitte Pilgaard
Bavnevej 39
 
Asger Skov Pilgaard, Bavnevej 39
Asger Skov Pilgaard har som udgangspunkt ikke noget imod en nedlæggelse af vejen.
 
Asger Skov Pilgaard bemærker, at han vil være imod en nedlæggelse af vejen, hvis det giver ham yderligere vedligeholdelsesforpligtigelser for den del af den private fællesvej, som er beliggende på hans ejendom. Asger Skov Pilgaard vil også være imod vejnedlæggelsen, hvis dette medføre omkostninger for ham.
 
Asger Skov Pilgaard er ikke enige i de matrikulære grænser, som angives i kommunens GIS-kort og som er medsendt høringsbrevet som kortskitse.
 
Herudover ønsker Asger Skov Pilgaard, at kommunen garanterer, hvis vejstykket nedlægges, at også vejstykket på hans ejendom kan nedlægges og udnyttes til andet.
 
Forvaltningens bemærkninger
Asger Skov Pilgaard vejret er anerkendt af vejejeren. Det vil sige Asger Skov Pilgaard er vejberettigede, og hans indsigelser derfor kan tillægges betydning i afgørelsen om vejens nedlæggelse. 
 
Det påhviler de vejberettigede at vedligeholde private fællesveje på landet. En nedlæggelse vil altså ikke medføre ændringer i Asger Skov Pilgaards pligt til at vedligeholde vejstykket beliggende på hans ejendom, idet vedligeholdelsesforpligtigelsen påhviler de vejberettigede og ikke vejejeren (Asger Skov Pilgaard).
 
Kommunen modtager data fra Geodatastyrelsen, som indføres i kommunens GIS-kortsystem. Hvis borgeren er uenige i de matrikulære forhold mellem ejendommene, skal borgeren kontakte en landinspektør, som kan hjælpe med at berigtige de matrikulære forhold. Skelforholdene har ingen betydning i relation til nærværende sag.
 
Såfremt Asger Skov Pilgaard ønsker at anvende vejarealet på hans ejendom til andet, vil det kræve, at han ansøger om at vejen nedlægges. Kommunen kan altså ikke give Asger Skov Pilgaard en garanti om, at vejarealet på hans ejendom kan anvendes til andre formål end vej, idet dette vil bero på en konkret vurdering af en eventuel ansøgning om vejens nedlæggelse.
 
Jens Meldgaard, Bavnevej 37
Jens Meldgaard mener at have vundet hævd på at bruge vejstykket og at vejen som følge heraf ikke kan nedlægges.
 
Jens Meldgaard mener, at vejen ikke bør tillades nedlagt, idet der i 2001 er opført maskinhus med udkørsel til vejen.
 
Jens Meldgaard mener, det vil være nødvendigt at afspærre hans gårdsplads, således der ikke sker gennemkørende trafik over denne, såfremt vejen nedlægges.
 
Jens Meldgaard gør opmærksom på, at ejendommene Bavnevej 33, 35, 37 og 39 har deltaget i vedligeholdelsen af vejen.
 
Jens Meldgaard mener, at det vil være mere trafiksikkert at bruge vejen, der ønskes nedlagt når han skal køre nordpå, fremfor at bruge den offentlige vej.
 
Jens Meldgaard er af den opfattelse, at vejen alene ønskes nedlagt som led i nabochikane mod ham. Jens Meldgaard frygter, at det eventuelt nedlagte vejareal vil blive beplantet med træer og buske, som vil tage udsigten fra hans ejendom. Jens Meldgaard er derfor af den opfattelse, at der skal laves en ”klausul” om, at der ikke plantes træer og buske højere end 2 meter på det eventuelt nedlagte vejareal.
 
Udover sine to indsigelsesbreve, har Jens Meldgaard indsamlet underskrifter fra øvrige beboer i lokalområdet. Af underskriftsindsamlingen fremgår der ingen dokumentation for underskrivernes vejret. De underskrevne borgere har ikke selv indgivet høringssvar med deres eventuelle begrundelser for vejens opretholdelse. 
 
Forvaltningens bemærkninger
Jens Meldgaards vejret er anerkendt af vejejeren. Det vil sige, at Jens Meldgaard er vejberettigede og hans indsigelser derfor kan tillægges betydning i afgørelsen om vejens nedlæggelse. 
 
Når en privat fællesvej nedlægges, vil alle vejrettigheder til vejen ophøre, idet vejen ikke længere vil eksisterer. Det er derfor ikke i sig selv et sagligt hensyn mod vejens eventuelle nedlæggelse, at der skulle foreligge en hævdsvundne vejret til vejen. Herudover skal det bemærkes, at Viborg Kommune ikke kan tage stilling til, hvorvidt det måtte være vundet hævd. Alene domstolene kan tage stilling til hævdsspørgsmål. I øvrigt er spørgsmålet uden relevans, idet vejretten er anerkendt af vejejeren. Med andre ord har spørgsmålet om eventuelt hævd ingen betydning i forhold til spørgsmålet om vejens nedlæggelse.
 
Der er opført 2 maskinhuse på Jens Meldgaards ejendom. Ingen af disse to maskinhuse har direkte adgang til den del af den private fællesvej, som ansøges nedlagt. Vejen, der ansøges nedlagt, omfatter ikke vejen ud for de 2 maskinhuse. En nedlæggelse vil derfor efter forvaltningens vurdering ikke have betydning for anvendelsen af de 2 maskinhuse.
 
Når nedlæggelsens afledte konsekvenser skal gøres op for den vejberettigede, er det alene ejendommens adgangsforhold, altså at færdslen besværliggøres, der kan tages i betragtning. Det vil derfor ikke være sagligt at inddrage hensyn om, at trafikanter kan vælge at køre over Jens Meldgaards ejendom, idet dette hensyn ikke vedrører ejendommens adgangsforhold.
 
Det faktum, at Bavnevej 33, 35, 37 og 39 har deltaget i vedligeholdelse af vejen, har, efter forvaltningens opfattelse, ikke i sig selv nogen betydning i relation til spørgsmålet om, hvorvidt vejen skal tillades nedlagt eller ej.
 
Forvaltningen bemærker, at der ved nedlæggelse af private fællesveje på landet – modsat i byen – ikke lovligt kan inddrages hensyn til vejens funktion i det almindelige vejnet, herunder om der kommer øget trafik på de omkringliggende offentlige veje, eller om det vil medføre en omvej fra andre end de vejberettigede. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke kan ligges vægt på underskriftsindsamlingen, idet der ikke angives nogle hensyn til, hvorfor vejen skal opretholdes, og der ikke er dokumentation for de underskrevnes vejrettigheder. 
 
Indsigelsen om at arealet, efter en eventuel nedlæggelse, fremtidigt vil kunne anvendes til haveformål og at dette muligvis medføre udsigtsgener for Jens Meldgaard, er ikke et sagligt argument for, at vejen ikke skal tillades nedlagt. Når nedlæggelsens afledte konsekvenser for den vejberettigede skal gøres op, er det alene ejendommens adgangsforhold der kan tages i betragtning. Hvis udsigten skal sikres for Jens Meldgaards ejendom vil det kræve, at der en indgåes af en privatretlig aftale, som ikke har relation til spørgsmålet om nedlæggelse.
 

Beskrivelse

Det kræver kommunens tilladelse at nedlægge en privat fællesvej på landet. Vejen skal helt eller delvist opretholdes, hvis vejen er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. I tilfælde, hvor vejen hverken er eneste adgangsvej eller af vigtighed for en ejendom med vejret, skal kommunen foretage en konkret afvejning af parternes interesser dels i at vejen opretholdes og dels i at vejen nedlægges.
 
I nærværende sag er vejen hverken eneste adgangsvej for en ejendom, og der er ikke fremkommet oplysninger om, at vejen er af vigtighed for en ejendom med vejret. Teknisk Udvalg skal derfor foretage en afvejning af parternes modsatrettet interesse i henholdsvis vejens nedlæggelse og vejens opretholdelse.
 
Når interesseafvejningen foretages, kan der alene lægges vægt på de vejberettigedes interesser. Det er ikke lovligt at inddrage offentlighedens, herunder naboers interessere i hensynsafvejningen. Det faktum, at en ejendom har vejret, ikke er et sagligt argument, men alene er udtryk for, at den konkrete del af vejen er en privat fællesvej.
 
Teknisk Udvalg skal på baggrund af ansøgningen om nedlæggelse og de indkomne indsigelser foretage en interesseafvejning og træffe afgørelse om, hvorvidt vejen skal nedlægges eller opretholdes. Der skal foretages en afvejning, om fordelene opvejer ulemperne ved vejens nedlæggelse. Herunder skal Teknisk Udvalg foretage en konkret interesseafvejning og anføre, hvilke hovedhensyn der lægges vægt på i interesseafvejningen.
 
Ansøger har angivet en række begrundelser for hvorfor vejen ønskes nedlagt, herunder:
 
 1. Vejen ønskes nedlagt, idet vejarealet ønskes udnyttet til haveareal for kommende bolig.
 2. Vejen ønskes nedlagt af hensyn til at begrænse trafikken over ejendommen, som kan virke generende for ansøger.
 3. Vejen ønskes nedlagt, for at løse problem med vand der strømmer fra vejen til ansøgers resterende ejendom.
 
 
Jens Meldgaard har anført, at han ikke ønsker vejen nedlagt med den begrundelse at:
 
 1. Han har vundet en hævdsvunden ret til at benytte vejen. Forvaltningen bemærker, at der ikke sagligt kan lægges vægt på dette hensyn.
 2. Det vil være mere trafiksikkert at bruge vejen, fremfor den offentlige vej. Forvaltningen bemærker, at der ikke sagligt kan lægges vægt på dette hensyn.
 3. Vejen ønskes alene ønskes nedlagt som led i nabochikane ved at han mistænker der plantes træer på det nedlagte vejareal, som vil tage hans udsigt. Forvaltningen bemærker, at der ikke sagligt kan lægges vægt på dette hensyn.
 4. Adgangen til hans maskinhus bliver hindret, hvis vejen nedlægges. Forvaltningen bemærker, at der må være tale om en misforståelse, idet vejen ud for maskinhusene ikke er ansøgt nedlagt.
 5. Hvis vejen nedlægges, mener Jens Meldgaard at trafikanter vil køre ind over hans private gårdsplads. Forvaltningen bemærker, at der ikke sagligt kan lægges vægt på dette hensyn.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/18144
Resume
Teknisk Udvalg drøftede i sit møde den 1. maj 2019 parkeringsmuligheder ved Katrinevænget og Katrinehaven i Viborg. Efter anmodning fra udvalget, har forvaltningen nu udarbejdet et notat, der beskriver en række mulige løsninger,som der evt. kan iværksættes eller arbejdes videre med.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til de i notatet foreslåede løsninger, og hvorvidt de skal realiseres eller skal undersøges nærmere.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Bilag 1 til sagen er inden mødet udsendt til udvalget og vedhæftes referatet.
 
Teknisk Udvalg besluttede, at arbejde videre med forslag 1-3 i bilag 1. Kommunen er sindet til at lave en fysisk afgrænsning efter dialog med grundejerforeningen, jf. forslag 4 i bilag 1.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg drøftede på mødet den 1. maj 2019 (sag nr. 16) sagen og besluttede at anmode forvaltningen om at undersøge løsningsmuligheder.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har nu undersøgt muligheder på baggrund af de beskrevne og observerede hændelser af en borger i området. Heraf fremgår det, at der til tider foregår nogle uhensigtsmæssige parkeringer. Bl.a. med store køretøjer i forbindelse med chaufførernes indkøb i den dagligvarebutik, der er beliggende i området.
 
Ligeledes er der også konstateret stort pres på den kommunale institution Katrinehaven.
 
Forvaltningen har udarbejdet et notat, der nærmere beskriver problemerne og mulige løsninger. Notat fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke afsat anlægsmidler til etablering af yderligere parkeringsanlæg i området.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet juridisk. Hvis der skal anlægges større parkeringsanlæg i området, skal de planlægningsmæssige forhold afklares nærmere.
Bilag

Sagsid.: 18/47905
Resume
P-dækket på Fischers Plads blev nedrevet i efteråret 2018, da det var i en dårlig tilstand.
 
Byrådet har besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Desuden skal muligheden for etablering og inddragelse af erstatnings­pladser til anvendelse i anlægsperioden undersøges, således at der kontinuerligt er et større antal p-pladser til rådighed.
 
I forbindelse med det videre arbejde med p-dækket er der fremkommet endnu en løsnings­model baseret på interne forskudte p-dæk. Den tidligere besluttede løsning benævnes i det følgende løsning 1, mens den nye model benævnes løsning 2. Herudover er en model med et nyt p-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde belyst som løsning 3.
 
Endelig er der udarbejdet forslag til alternative parkeringspladser i anlægsperioden samt oversigt over antal parkeringspladser i anlægsfasen ved de forskellige løsninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med løsning 2 eller om løsning 1 fastholdes,
 
2. at der skal ske pladsdannelse og forskønnelse af Fischers Plads,
 
3. at p-pladserne ovenpå det tidligere Street Food lejes i anlægsfasen,
 
4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlægsfasen,
 
5. at der gennemføres en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlægsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,
 
6. at tidsbegrænsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophæves i anlægsfasen,
 
7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gælder hverdage kl. 8–16 i anlægsfasen, og
 
8. at der fremsendes en bevillingssag på baggrund af ovenstående beslutninger.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Forvaltningen bemærker, at antallet af p-pladser, der indgår som erstatningspladser til p-fonden, rettelig er ca. 50 p-pladser i stedet for de i teksten anførte 27 p-pladser. Beløbet, der løbende kan forventes indbetalt til p-fonden, er ca. 6,5 mio. kr. svarende til halvdelen af udgiften til anlæg af p-pladserne og forskønnelse inkl. moms samt arealpris.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med løsning 2,
 
2. at der skal ske pladsdannelse og forskønnelse af Fischers Plads,
 
3. at p-pladserne ovenpå det tidligere Street Food lejes i anlægsfasen,
 
4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlægsfasen,
 
5. at der gennemføres en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlægsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,
 
6. at tidsbegrænsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophæves i anlægsfasen,
 
7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gælder hverdage kl. 8–16 i anlægsfasen, og
 
8. at nye parkeringspladser ved Fishers Plads i Viborg indgår som erstatningspladser for eventuelle fremtidige indbetalinger til p-fonden,
 
9. at restfinansieringen på 11,4 mio kr. overføres til budgetprocessen for budget 2020-2023
 
Nikolai Norup stemte imod første ”at” i beslutningen, idet han ønsker løsning 3.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på mødet den 26. juni 2019 (sag nr. 21) besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt.
 
Byrådet besluttede desuden, at muligheden for etablering og inddragelse af erstatningspladser til anvendelse i anlægsperioden undersøges, herunder mulighed for udbygning af parkerings­anlæg ved Ll. Sct. Peder Stræde, således at der kontinuerligt er p-pladser til rådighed.

Inddragelse og høring

Der er afholdt møde med ejerne af Sct. Mathias Centret og orienteret om status.

Beskrivelse

Forvaltningen har i forlængelse af den tidligere sag arbejdet videre med parkeringsanlægget og undersøgt flere forskellige muligheder for at afhjælpe parkeringssituationen i anlægsfasen af et nyt p-dæk på Fischers Plads herunder mulighed for etablering af erstatningsparkering i umiddel­bar nærhed af Sct. Mathias Centret og gågaderne.
 
Der er i arbejdet fremkommet endnu en løsning, hvorfor der ses følgende alternative løsninger til løsning 1:
 
 • Løsning 1: Genetablering af p-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk
 • Løsning 2: Løsning 1 plus udgravning til ekstra p-kælder foran Sct. Mathias Centret
 • Løsning 3: Nyt P-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde, der efterfølges af løsning 1 (3+1)
 
De 3 løsninger er detaljeret beskrevet i bilag 1. Løsningerne er udarbejdet på skitseniveau, og der kan derfor ske ændringer i økonomi, anlægsperiode og antal p-pladser i forbindelse med detailprojektering.
 
Desuden er ejerne af nærtliggende private parkeringspladser kontaktet med henblik på kortvarig leje under anlægsfasen.
 
 
Løsning 1
Løsning 1 er den tidligere valgte løsning (scenarie 2 i bilag 2). I løsningen bliver der etableret et nyt p-dæk, mens resten af Fischers Plads forbliver uændret. Det vil sige, at blandt andet rampen fra p-kælderen til øverste p-dæk bibeholdes.
 
P-dækket udføres, så det er muligt efterfølgende at tilføje endnu et p-dæk. Det betyder, at der etableres trappetårne og forberedes til elevator. Hvis der tilføjes endnu et p-dæk, skal der også opføres en ny rampe op til det nye niveau. Rampen vil være markant i forhold til indgangen til Sct. Mathias Centret. Rampen mellem p-kælderen og øverste p-dæk udgør allerede i dag en barriere på p-pladsen, og gør p-pladsen mindre æstetisk.
 
P-dækket, der blev nedrevet, indeholdte 140 p-pladser. Der genskabes 117 nye p-pladser med det nye dæk. De 23 færre p-pladser skyldes primært, at p-båsene på de 2 dæk ændres fra en bredde på 2,4 m til 2,5 m. Desuden går der nogle få p-pladser fra til trapper og elevator.
 
I forbindelse med anlæg af p-dækket vil der kun være adgang til nogle af p-pladserne på nederste dæk ved etapeopdelt udførelse. Der vil være adgang til hovedindgangen ved Sct. Mathias Centret under hele anlægsfasen.
 
 
Løsning 2
Et alternativt forslag til løsning 1 er at udføre p-dækket med interne ramper og forskudte dæk (som det kendes fra p-huset ved hospitalet). Dette giver mulighed for at fjerne den nuværende rampe mellem p-kælderen og øverste p-dæk. Arealet ved rampen kan anvendes til at udvide p-kælderen. Ovenpå den nye p-kælder kan der laves et mere indbydende og funktionelt byrum foran Sct. Mathias Centret og flere p-pladser tæt på hovedindgangen.
Der skal etableres trapper og elevator i p-huset, da den ene forskudte etage ikke har adgang til hverken p-kælderen eller øverste p-dæk.
 
I dette scenarie er det nemmere og billigere at tilføje flere forskudte p-dæk end i løsning 1, da ramperne ligger internt i p-huset.
 
I forbindelse med anlæg af p-dækket vil der kun være adgang til nogle af p-pladserne på nederste dæk ved etapeopdelt udførelse. Der vil være adgang til hovedindgangen ved Sct. Mathias Centret under hele anlægs­fasen.
 
 
Løsning 3
Der er udarbejdet et forslag til p-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde i 3 etager, der anlægges som erstatnings­pladser inden p-dækket på Fischers Plads anlægges. Forslaget er udformet, så det kan etableres indenfor gældende lokalplan.
 
Forslaget er med forskudte etager, som vurderes at være den mest optimale indretning med korte ramper. Der kan pga. pladsmangel ikke etableres særligt mange p-pladser pr. dæk, hvilket betyder, at prisen pr. p-plads bliver høj.
 
Ind- og udkørsel til p-huset sker fra Ll. Sct. Peder Stræde i midten af p-huset. Det vil sige, at man ikke som sædvanligt kører ind i bunden af et p-hus. P-søgningen forventes at kunne minimeres med elektronisk p-henvisning.
 
Der skal etableres trapper, elevator og tekniske anlæg i p-huset. Der vil ligesom i dag ikke blive god tilgængelighed fra p-huset til Sct. Mathias Centret og gågaderne. Dette skyldes, at terrænet stiger meget samt at krydsning af Ll. Sct. Peder Stræde sker i en kurve med svingbane.
 
I forbindelse med anlæg af p-huset vil der ikke være adgang til p-pladserne ved Ll. Sct. Peder Stræde. Desuden vil et mindre antal p-pladser på Fischers Plads blive inddraget til byggeplads.
 
Hvis p-huset skal bygges sammen med Fischers Plads, kræver det, at der bygges ekstra p-dæk både på Fischers Plads og p-huset, så der kan opnås tilstrækkelig frihøjde på Ll. Sct. Peders Stræde.
 
 
Samlet opgørelse af parkeringspladser
Der var 526 p-pladser alt i alt på Fischers Plads og p-pladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde før nedrivning af p-dækket på Fischers Plads. Tallet indeholder alle p-pladser inkl. handicappladser på terræn, p-dæk og kælderen under Sct. Mathias Centret. Efter at p-dækket er fjernet, mangler der 140 p-pladser:
 
 
Fischers Plads
P-plads ved Ll. Sct. Peder Str.
Alt i alt
 
P-dæk
Terræn
Kælder
Terræn
 
Før
287
96
74
69
526
Nu
147
96
74
69
386
Forskel
140
0
0
0
140
 
De 2 løsninger og kombinationen af løsning 1 og 3 giver et forskelligt antal p-pladser og pris pr. ny p-plads. Der er i nedenstående tabel oplistet de forskellige scenarier. Der er til sammen­ligning indsat en løsning 0 (scenarie 6 fra bilag 2), hvor p-dækket ikke genetableres. Desuden er der også vist en løsning 1+ og 2+, hvor der er tilføjet yderligere et p-dæk til løsning 1 og 2, til sammenligning med 3+1.
 
Tallene for antal p-pladser er ca. tal, idet der skal laves et antal handicappladser med større p-båse end før for at overholde gældende lovgivning.
 
Løsning
P-pladser
alt i alt
P-pladser
p-dæk
Nye p-pladser
p-dæk
Forskel i antal i fht. løsning 1
Nye p-pladser
mio. kr.
Pris pr. ny
p-plads
0
Ikke nyt p-dæk
386
147
0
-117
0,81
-
1
Nyt p-dæk
503
264
117
0
18,8
161.000
1+
2 nye p-dæk
628
389
242
125
30,7
127.000
2
Nyt p-dæk og ny kælder
553
319
172
50
27,7
161.000
2+
2 nye p-dæk og ny kælder
678
444
297
175
40,9
138.000
3
P-hus ved Ll. Sct. Peder Str.
484
1672
98
-19
20,4
208.000
3+1
Nyt P-dæk og p-hus ved Ll. Sct. Peder Str.
601
4313
215
98
39,2
182.000
1 Udgiften omfatter nyt hegn mm.
2 Tallet vedrører kun p-huset ved Ll. Sct. Peder Stræde
3 Tallet vedrører både p-dæk på Fischers Plads og p-huset ved Ll. Sct. Peder Stræde
 
 
Anlægsperiode
Der er 386 p-pladser alt i alt på Fischers Plads og p-pladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde efter nedtagning af p-dækket.
 
Der skal opretholdes størst muligt antal p-pladser i området under anlægsfasen. Dette gøres ved, at der arbejdes i delområder på pladsen, mens der opretholdes p-pladser i andre delområder. Disse omrokeringer giver merudgifter og tidsmæssige konsekvenser i forhold til, hvis anlægsarbejdet blev udført med afspærring af hele området.
 
I tabellen herunder er vist det samlede antal p-pladser til rådighed i en anlægsfase for de 3 løsninger med hhv. ingen etapeopdeling og med etapeopdeling. Hvis der vælges ikke at opdele i etaper, bliver området spærret af i hele anlægsperioden. Hvis der vælges etapeopdeling, vil der være længere perioder under anlægsperiode med væsentligt flere p-pladser til rådighed i anlægsfasen.
 
 
Løsning 1
Løsning 2
Løsning 3
Ikke etape
Med etape
Ikke etape
Med etape
Ikke etape
Arbejdstid
36 uger
51 uger
44 uger
59 uger
26 uger
Antal p-pladser til rådighed
213-223
200-300
200-210
200-315
290-317
 
Den samlede anlægsfase for løsning 3+1 er 26+36 uger, da p-huset etableres som erstatnings­parkering forud for genetablering af p-dæk på Fischers Plads. Der er i bilag 3 detaljeret vist antal p-pladser til rådighed i anlægsfasen for etapeopdelt løsning 1 og 2 samt løsning 3+1.
 
Erstatningsparkering
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere midlertidige erstatnings­pladser inden og under anlægsfasen af et nyt p-dæk på Fischers Plads. Endvidere er set på, om eksisterende offentlige p-pladser kan gøres endnu mere attraktive at benytte. Erstatningspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af handelsgaderne.
 
Ejeren af parkeringsdækket ved det tidligere Street Food (Ll. Sct. Peders Stræde) kan udleje 30-50 p-pladser i anlægsfasen. Leje pr. plads er ca. 400 kr. pr. måned ekskl. moms.
 
Det er ligeledes muligt at leje 14 private p-pladser, der støder op til Preislers Plads, fra EjendomsInvest. Leje pr. plads er 350 kr. pr. måned ekskl. moms.
 
På den kommunale p-plads ved Dalbergsgade har 37 p-pladser en tidsbegrænsning på 2 timer og 4 p-pladser på 1 time. Parkeringspladsen er ofte ikke fuldt udnyttet. Forvaltningen foreslår derfor, at tidsbegrænsningen midlertidigt ophæves for de 37 p-pladser for at gøre pladsen mere attraktiv for besøgende i midtbyen.
 
Viborg Private Realskole vil stille sin personaleparkeringsplads med 42 p-pladser ved Fynsgade til rådighed for offentlig parkering efter arbejdstids ophør og i weekender. Det kan eventuelt være med tidsbegrænsning på 3 timer.
 
Ved borgerhuset Stationen er 20 p-pladser afmærket med reservation for borgerhusets brugere. Borgerhusets brugere benytter primært p-pladsen på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Forvaltningen foreslår derfor, at reservationen ændres til at gælde i dette tidsrum og at der derudover er offentlig parkering uden tidsbegrænsning.
 
Med ovennævnte muligheder kan der tilvejebringes op til 64 nye ”offentlige” p-pladser, mens tidsbegrænsningen ophæves på 37 p-pladser, og der bliver adgang til 62 flere p-pladser efter kl. 16 i hverdage og hele weekenden.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at der opsættes endnu tydeligere skiltning ved de berørte p-pladser med henvisning til, at pladserne kan benyttes som offentlig parkering inden for de oplyste tidsbegrænsninger.
 
 
Fordele/ulemper ved løsningerne
 
Antal p-pladser:
Løsning 1 giver 23 p-pladser mindre end det gamle p-dæk, da p-båsene skal gøres bredere i hht. anbefalet bredde på p-båse. Dette kan kompenseres ved at vælge løsning 2, hvor der skabes 27 pladser flere end før p-dækket blev nedrevet. Løsning 2 giver således 50 p-pladser mere end løsning 1. Løsning 3+1 giver flest pladser med 48 p-pladser flere end løsning 2.
 
Tilgængelighed:
P-pladserne i løsning 1 og 2 ligger tæt på Sct. Mathias Centret, og der er fuld tilgængelighed til dem. I løsning 3 skal Ll. Sct. Peder Stræde krydses i en kurve med svingbane, og afstanden til Sct. Mathias Center og gågaderne er længere.
 
Byrum:
Løsning 2 åbner op for et bedre byrum ved Sct. Mathias Centret og mulighed for gangareal til de bagerste p-pladser end løsning 1.
 
Løsning 1 har en ulempe i forhold til løsning 2, hvis der ønskes et ekstra p-dæk. Det skyldes, at rampen til det ekstra dæk vil skæmme i løsning 1. Desuden er det billigere at etablere det ekstra dæk i løsning 2.
 
Hvis løsning 3 vælges, vil der ikke kunne etableres den byggeret til boliger, erhverv og parkering, som det er skitseret i Kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads, for arealet mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgens Vej.
 
 
Anlægsfasen:
En etapevis opdeling strækker sig over længere tid end en ikke etapeopdelt. Den vil til gengæld sikre flere p-pladser til rådighed i anlægsfasen. Antallet af p-pladser til rådighed vil variere over tid og skal koordineres med Sct. Mathias Centret og de handlendes behov fx i julehandlen. Der ses ikke den store variation i antallet af p-pladser til rådighed mellem løsningerne. Løsning 3 har lidt flere p-pladser til rådighed i anlægsfasen, der dog strækker sig over længere tid.
 
Der vil i forhold til nuværende forhold være ca. 100 p-pladser færre i anlægsfasen. Der vil kunne lejes op til 64 nye ”offentlige” p-pladser og bliver adgang til 62 flere private p-pladser efter kl. 16 i hverdage og hele weekenden.
 
Økonomi:
Den billigste løsning er løsning 1 med ca. 19 mio. kr., mens løsning 2 koster ca. 28 mio. kr. og løsning 3+1 koster ca. 39 mio. kr. I løsning 1 og 2 koster en ny p-plads ca. 161.000 kr./plads, mens en ny p-plads koster ca. 182.000 kr./plads i løsning 3+1.
 
Prisen for en ny p-plads falder jo flere p-pladser, der anlægges. Hvis der ønskes mange flere p-pladser på Fischers Plads, er det billigere at etablere et ekstra p-dæk på løsning 1 og 2 fremfor at gennemføre anlæg af løsning 3+1.
 
De ekstra p-pladser i løsning 2 og 3 kan delvist finansieres over tid af p-fondsmidler. P-fonden kan anvendes til at finansiere ca. 50% af anlægsudgiften, når p-pladserne er offentlige. Der er efterspørgsel fra handelsdrivende og private udviklere efter parkeringspladser i midtbyen, der kan etableres via p-fonden. Etablering af p-fondspladser kan derfor understøtte fortsat udvikling af midtbyen.
 
 
Sammenfatning
Ud fra ovenstående fordele og ulemper vurderes løsning 2 mest fordelagtig, idet den dog ikke kan anlægges indenfor den afsatte bevilling. Løsning 2 giver 27 p-pladser flere end før nedrivning af p-dækket, fjerner rampen mellem p-kælderen og øverste p-dæk, åbner op for pladsdannelse foran Sct. Mathias Centret, er billigere at bygge videre på end løsning 3+1 og giver mulighed for p-fondsparkering på de 27 p-pladser til gavn for lokale udviklere.
 
Der er ikke afsat midler til forskønnelse af Fischers Plads i løsningerne. Forvaltningen anbefaler, at der uanset model overvejes at afsætte et beløb på 2 mio. kr. til pladsdannelse ud for Sct. Mathias Centret og generel forskønnelse af Fischers Plads.
 
 
Kommunikation
Det kan ikke undgås, at anlægsarbejdet på Fischers Plads vil skabe pres på parkerings­anlæggene i midtbyen. Forvaltningen har dog ved flere observationer bemærket, at der stort set altid er ledige pladser på øvrige p-pladser i kort afstand fra handelsgaderne. Inden for 10 min. gang fra Fischers Plads er der mere end 3.300 p-pladser med min. 2 timers gratis parkering. Dette kunne tyde på, at borgerne ikke altid er opmærksomme herpå eller vælger at søge mod Fischers Plads af ”gammel vane”.
 
For at fremme en bedre udnyttelse af ledige p-pladser andre steder i midtbyen kan det overvejes at iværksætte en intensiv oplysningskampagne (i samarbejde med Viborg Handel og Sct. Mathias Centeret), herunder at etablere tiltag som f.eks. ”nudging”. Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at indhente kommunikationsrådgivning udefra til opgaven. Forvaltningen estimerer et budget hertil på ca. 200.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet

Tidsperspektiv

Anlæg af nyt p-dæk skal etableres i 2020 og eventuelt 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er givet bevilling på 18.800.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020.
 
Hvis løsning 2 ønskes, vil det kræve en merbevilling på ca. 11,4 mio. kr.:
 
 • Forskellen i anlægsomkostninger mellem løsning 1 og 2 er 8,9 mio. kr.
 
 • Bevilling på 2 mio. kr. til pladsdannelse ved Sct. Mathias Centret og generel forskønnelse af Fischers Plads.
 
 • Leje af 30-50 p-pladser ovenpå det tidligere Street Food for ca. 400 kr. pr. måned svarende til en leje på 240.000 kr. for 50 p-pladser i 1 år.
 
 • Leje af 14 p-pladser ved Preislers Plads for 350 kr. pr. måned svarende til en leje på 58.800 kr. pr. år
 
 • Oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder for 200.000 kr.
 
 
Der er 27 p-pladser i løsning 2, der kan delvist finansieres via p-fonden. P-fonden virker på den måde, at private, der ønsker at bygge nyt eller udbygge eksisterende ejendomme i midtbyen, kan undgå at etablere de p-pladser, der kræves i henhold til Kommuneplanens parkeringsnorm ved at indbetale til p-fonden. Viborg Kommune skal så etablere nye offentlige p-pladser for de midler, der er i p-fonden. Kommunen får et tilskud på 50% til anlægsudgiften fra p-fonden. Der kan forventes en tilbagebetaling på ca. 3 mio. kr. til p-fonden for de 27 nye p-pladser i løsning 2.

Juridiske og planmæssige forhold

Fischers Plads og arealet ned mod Ll. Sct. Peders Stræde/ Sct. Jørgens Vej er omfattet af lokalplan nr. 111A for Fischer-karréen til centerformål fra 1997 og Kommuneplan 2017 – 2029 Helhedsplan for Fischers Plads. Helhedsplanen give mulighed for at etablere parkering og ca. 4.500 m2 til liberale erhverv, butikker og evt. boliger på arealet mellem Fischers Plads og Sct. Jørgen Vej. Helhedsplanen er ikke omsat til en lokalplan.
 
Løsning 1, 2 og 3 vurderes at kunne gennemføres indenfor gældende lokalplan nr. 111A l.
 
En gennemførelse af løsning 3 vil medføre, at Helhedsplanen for Fischers Plads i Kommune­planen ikke kan gennemføres som skitseret.
Bilag

Sagsid.: 19/37396
Resume
Forvaltningen har arbejdet med udvikling af et dispositionsforslag for Banebyparken, som forelægges til orientering.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på møde den 19. juni 2013 (sag nr. 2) Helhedsplan for Viborg Baneby. Helhedsplanen belyser, hvordan et ældre, bynært erhvervsområde kan udvikles til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel, og hvordan sammenhængen med de omkringliggende boligområder kan forbedres.
 
Teknisk Udvalg vedtog den 6. januar 2016 (sag nr. 4) projektplan for Viborg Baneby. Projektplanen er en videreudvikling af helhedsplanens visioner, og de bærende hovedgreb er anlæggelsen af en ny fordelingsvej i området syd for banen (Ny Absalonsvej) samt anlæggelsen af Hærvejen og Den Grønne Sti (nu Banebyparken og Banebystien).

Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget for Banebyparken har der været afholdt tre workshops med naboer (nuværende som kommende), institutioner, erhvervslivet i området, organisationer, foreninger m.m. Der er desuden gennemført en række interviews udvalgt fra samme gruppe af interessenter.

Beskrivelse

Formål
Formålet med Banebyparken er at skabe et samlende naturrum med nye forbindelser, der kan tilføre området nye mødesteder med en række aktivitets- og oplevelsesmuligheder, understøtte oplevelsen af fællesskab, mangfoldighed og rum for eftertanke, og give den enkelte borger en forbedret livskvalitet. 
 
Banebyparken skal udformes som det grønne element, der binder området sammen og – sammen med Banebystien – skaber den videre forbindelse under banen til Gl. Århusvej med kontakt til Søndersø.
 
Med byomdannelsen i Viborg Baneby vil Banebyparken blive et centralt grønt område i den nye mangfoldige bydel med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere.
 
Dispositionsforslag
Banebyparken er placeret som en langstrakt park mellem Hærvejen og Brovej og udgør et 10.000 m2 stort areal. Området vil, med sin begrænsede størrelse og udformning, få karakter af en grøn kile, hvor det et forudsat, at der skal etableres en gennemgående sti og håndteres op til 3000 m3 regnvand.
 
For at sikre sammenhæng og bred forankring har der været nedsat en tværfaglig projektgruppe med repræsentanter fra mange forvaltninger samt Energi Viborg Vand.
 
Omdrejningspunktet har været at omdanne et ”ikke-sted” til et sted med særlig karakter og identitet, og hvor der er en oplevelse af god sammenhængskraft.
 
Vision for Banebyparken er: ”At Banebyen får et identitetsskabende og mangfoldigt naturrum, der danner rammen om det gode liv i den tætte by.” Der er i udviklingen af dispositionsforslaget arbejdet med følgende temaer: historie, fællesskab, regnvand, natur, bevægelse og leg samt læring.
 
Der har desuden været fokus på at arbejde med dannelse af sunde fællesskaber og mødesteder på tværs af kulturer og alder, med ønske om at definere en god kultur for området inden der indfinder sig diverse sub-kulturer. Der har derfor været lagt vægt på at skabe styring allerede i udviklingsarbejdet og arbejde målrettet med og indgå samarbejder om inklusion, ejerskab og frivillighed.
 
Projektet for Banebyparken var med som en case på Nordic Safe Cities-konferencen i Oslo i marts 2019. Der vil være endnu en konference i Stockholm til december, med en opfølgning på, hvor langt vi er kommet med projektet. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektforslag forventes at blive forelagt Teknisk Udvalg til godkendelse på møde den 27. november 2019.
 
Erhvervelse af jord vil træde i kraft pr. 1. januar 2020, hvorefter der vil ske en udmatrikulering.
 
I løbet af vinteren 2019 – 2020 vil projektet blive myndighedsbehandlet og der udarbejdes udbudsmateriale.
 
I foråret 2020 vil der afholdes udbud og licitation, så anlægsarbejdet kan påbegyndes først på sommeren 2020. Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 1 år.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden i forhold til rådgivning og kvalificering af projektet, og kommunen vil ansøge om støtte til projektet, når der foreligger et projektforslag.
 
Anlægsprojektet vil give forventede øgede driftsudgifter for politikområdet ”Parker og grønne områder” på ca. 200.000 kr. til vedligeholdelse af sti, opholdspladser, beplantninger og græsslåning samt drift af ”Oplevelsesruten” m.m.
 
Der vil være forventede øgede driftsudgifter for politikområdet ”Trafik og Veje” på ca. 75.000 kr. til drift af toiletter.

Juridiske og planmæssige forhold

Som følge af ønske om en ændret udmatrikulering af parkens areal fra sælger side, end den der er fastlagt i lokalplanen, skal der udarbejdes et tillæg til lokalplanen.
 
Dette forhold forventes at blive forelagt Teknisk Udvalg på en særskilt sag den 27. november 2019
Bilag

Sagsid.: 18/48477
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag