You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 8. januar 2020 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/38972
Resume
Fjelsø A/S har købt Reberbanen 27 og ønsker at opføre tæt-lav boliger i den eksisterende bebyggelse ved Reberbanen 27 i Viborg. Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Bygningen har indtil sommeren 2015 været anvendt til børnehave. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. september 2016 (sag nr. 14) at udbyde ejendommen til salg med tilsagn om, at den efterfølgende planlægning giver mulighed for en bredere anvendelse, samt at det skal indgå i den kommende planlægning, at bygningen skal bevares.
 
Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 50) at sælge Reberbanen 27.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Projektforslaget

Planområdet omfatter ejendommen Reberbanen 27. Fjelsø A/S ønsker at opføre 4 tæt-lav boliger i den eksisterende bebyggelse. Ansøgningen er i bilag 2.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 117A, der udlægger området til offentlige formål, institutioner.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af ramme VIBM.C1.09, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. I rammeområdet kan opføres etageboliger.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde, hvad angår anvendelsen til tæt-lav boliger. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre anvendelsesændring fra institution til boligområde.

Bevaringsværdig bebyggelse

Den eksisterende hovedbygning fra 1877 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Forvaltningen foreslår derfor, at den optages som bevaringsværdig i lokalplanen, og at bygningen ikke må nedrives eller ombygges uden tilladelse. Lokalplanen skal desuden indeholde bestemmelser, der regulerer ny bebyggelses placering og udformning, herunder kviste. Herved sikres, at ny bebyggelse tilpasses det bevaringsværdige miljø.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse: tæt-lav boliger og etageboliger.
 • Bebyggelse: 2 etager og 8,5 meters højde.
 • Minimum grundstørrelse ved tæt-lav på 150 m2.
 • Bebyggelsesprocent: 80.
 • Parkering: 1 p-plads pr. bolig for tæt-lav boliger og ½ p-plads pr. bolig for etageboliger.
 • Vejadgang til området skal ske fra Reberbanen via den eksisterende parkeringsplads syd for ejendommen. Alternativt fra Reberbanen til egen matrikel.
 • Sikre den eksisterende bevaringsværdige bygning, og at denne ikke må nedrives, ændres eller ombygges uden tilladelse.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 537.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Medio 2020
Offentlig høring   Medio 2020
Endelig vedtagelse   Ultimo 2020
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har en indtægt ved salg af ejendommen. Derudover kan Viborg Kommune få en indtægt ved salg af vejret over den eksisterende parkeringsplads til ejendommen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Da den kommende lokalplan fastlægger et nedrivningsforbud af den bevaringsværdige bebyggelse, kan det medføre, at Viborg Kommune skal overtage ejendommen mod erstatning, jf. planlovens § 49, stk. 2.
 
Bilag

Sagsid.: 19/7430
Resume
Susanne Abrahamsen og Henning Riis Vester, Korsbakken 36 i Rødding, har anmodet om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde på ca. 3,6 ha nord for Korsbakken, Rødding. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg, og
 
2. at omfartsvej nord om Korsbakken, Rødding, udgår af kommunens trafikplan.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 27. november 2019 (sag nr. 10), at adgangsforhold til det nye boligområde nord for Korsbakken skal ske ved etablering af venstresvingsbane og krydsningshelle på Korsbakken.
 
Viborg Kommune vil fortsætte sideudvidelsen af Korsbakken i forbindelse med udbygning af boligområdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ejerne af Korsbakken 36, Rødding, anmoder om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde nord for Korsbakken. Ansøger ønsker en udvidelse på knap 8.600 m2 af rammeområde RØDD.B4.01, så området mellem rammeområdet og skoven øst for inddrages til boligområde.
 
Området ønskes anvendt til tæt-lav og åben-lav boliger, der ikke tænkes udformet som et traditionelt boligkvarter. Boligerne ønskes udformet af buestykker sammensat på forskellig vis, der integreres og bygges i landskabet, så det indgår som en del af terrænet. Bebyggelsen vil få en grad af bæredygtighed, hvor der bl.a. ønskes grønne tage på alle boliger og grønne permeable belægninger på veje og stier.
 
Ansøgning, kortbilag og illustration er i bilag 2.

Eksisterende forhold

Arealet anvendes i dag til mark og ligger i landzone.

Lokalplan

Det ansøgte område er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af det ansøgte kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Størstedelen af området, der ønskes lokalplanlagt, er i Kommuneplan 2017–2029 omfattet af rammeområde RØDD.B4.01, der udlægger arealet til blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav byggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30% og 40% og med en max. byggehøjde på 8½ m og etageantal på max. 2. Afgrænsningen af rammeområde RØDD.B4.01 ses i bilag 3.
 
Ansøger ønsker udvidelse af rammeområdet mod øst. Den ønskede udvidelse ligger i det åbne land.
 
Realisering af det ansøgte kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg. Forvaltningen foreslår, at rammeområde RØDD.B4.01 udvides til at omfatte det ansøgte areal, og at den del af rammeområdet, der ligger vest for Sødalvej, udtages af rammeområdet, jf. bilag 4.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da den samlede udvidelse af rammeområde RØDD.B4.01 er på ca. 3.600 m2. Det vurderes at være en mindre ændring i kommuneplanens rammedel.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Udvidelse af rammeområdet mod øst (ca. 8.600 m2) og indskrænkelse af området mod vest (ca. 5.000 m2)
 • Anvendelse til tæt-lav boliger mod vest (ca. 20 boliger)
 • Anvendelse til åben-lav boliger mod øst (ca. 25 boliger)
 • Bebyggelse i op til 2 etager med en højde på 8½ m
 • Muliggøre opførelse af bueboliger og mere traditionelle boligtyper
 • Muliggøre af 2 udstykningsprincipper:
  • Mindre grunde med store fællesarealer
  • Mere traditionel boligudstykning
 • En vejadgang fra Korsbakken ved etablering af venstresvingsbane fra Rødding siden samt krydsningshelle
 • Forsinkelse af regnvand/overfladevand samt nedsivning (LAR)
 • Maksimal befæstelsesgrad på 40% for den enkelte matrikel
 • Bebyggelsen indarbejdes i det skrånende terræn og placeres bag afskærmende plantebælte langs Korsbakken og skovrejsningsområde øst for området

Trafik

For at øge trafiksikkerheden på Korsbakken besluttede Teknisk Udvalg den 27. november 2019 (sag nr. 10), at det nye boligområde vejforsynes med én adgang fra Korsbakken ved etablering af venstresvingsbane fra Rødding siden samt krydsningshelle. Der stilles desuden krav om etablering af oversigtsareal ved udkørsel fra nyt boligområde, jf. bilag 5.
 
På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning den 27. november 2019 vil den viste omfartsvej nord om Korsbakken, Rødding, udgå af kommunens trafikplan.

Spildevandsplan

Området er optaget i spildevandsplanen som ”planlagt spildevandskloakeret med udledning af vejvand til recipient”. I henhold til planen skal regnvand fra de enkelte boliger nedsives på egen grund (LAR). I lokalplanen skal der fastsættes bestemmelse om forsinkelse af regnvand/overfladevand fra ejendomme. Det kan ske ved etablering af grøfter, regnbede, udformning af befæstelse (fx græsarmering), etablering af regnvandsbassin samt beplantning langs vej mod Korsbakken.
 
Det foreslås desuden, at der indsættes bestemmelse om fastsættelse af en max. befæstelsesgrad på 40% for den enkelte matrikel, for at så meget som muligt af nedbørsmængden kan nedsive i grunden.

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 528 og forslag til kommuneplantillæg nr. 43.

Arkitektur

Områdets disponering tager udgangspunkt i de landskabelige forhold, der bliver en central del af bebyggelsens udtryk og funktion, hvor grønne forløb fører til den øst for beliggende skov.
Det nye boligområde integreres i det skrånende terræn, hvor den østlige del ligger i kote 48 m og den vestlige del i kote 35 m. Mod øst og syd vil området afgrænses af beplantningsbælte langs Korsbakken samt skov.
 

Alternativer

Da byggemetode, arkitektur m.v. er radikalt anderledes, har ejer oplyst, at det endnu ikke er afklaret, om konceptet er realiserbart. Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til lokalplan, hvor bestemmelserne også giver mulighed for bebyggelse af mere traditionel karakter – både med hensyn til boligtyper og udstykning. Lokalplanforslaget vil dermed indeholde 2 forskellige udstykningsmuligheder.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Primo 2020
Offentlig høring   Medio 2020
Endelig vedtagelse   Medio 2020
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med sideudvidelsen af Korsbakken. Der skal udarbejdes en udbygningsaftale med ansøger om finansiering af venstresvingsbane og helleanlæg. Trafikanlægget vurderes at koste ca. 1,1 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Frafaldserklæring er i bilag 6.
 
Bilag

Sagsid.: 19/19569
Resume
KHJ Consult ApS ønsker at opføre en ALDI dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 m2 på Koldingvej 61 – 69B i Viborg, der er et eksisterende lokalcenter/butiksområde. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 530 og forslag til kommuneplantillæg nr. 48, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 530 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 530 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

KHJ Consult ApS har ansøgt om at opføre en ALDI dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 m2 på Koldingvej 61 – 69B, 8800 Viborg. Ansøgning er i bilag 2.

Nuværende forhold

Området på Koldingvej 61 – 69B er ca. 5.900 m² og omgrænses af boliger mod nord, øst og syd. Ejendommene består i dag af en husrække placeret i gadelinje mod Koldingvej. Området er generelt karakteriseret af bebyggelse i tegl og med sadeltag.
 
Der er fem eksisterende forhuse i området, som er opført i perioden 1921 til 1932. Bygningerne definerer et bymiljø langs Koldingvej og giver området sin karakter af lokalcenter. Butiksprojektet forudsætter, at alle bygninger på ejendommene nedrives. Bygningerne er vist i bilag 1.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.C1.01 og detailhandelsområde VIBSV.D2.1 i Kommuneplan 2017-2029, som har samme afgrænsning. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, hvad angår den maksimale bebyggelsesprocent og den maksimale størrelse af den enkelte butik.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 530 og et udkast til forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 530

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til centerformål i form af dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, restauranter, forlystelse, offentlige formål samt mindre produktion i tilknytning til øvrige funktioner. Der kan etableres en butik med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2.
 
Lokalplanen sikrer, at området får et præsentabelt bymæssigt udtryk, idet ny bebyggelse skal etableres med teglfacader og indgangsparti trukket ud mod vejen. For at bebyggelsen indpasses i forhold til eksisterende gadeforløb og arkitektur, stilles der krav til randbebyggelsens omfang og ydre fremtræden mod Koldingvej. Mod vejen stilles der krav til facadehøjde, krav om symmetrisk saddeltag og om vinduer mod Koldingvej.
 
Lokalplanforslaget har til formål at sikre støjafskærmning mod omkringliggende boliger. Der skal etableres en mindst 1,8 m høj støjskærm ved afgrænsningen af den sydlige del af lokalplanområdet. Støjskærmen skal placeres mod skel på egen grund med en udstrækning, der sikrer, at de vejledende støjgrænser for virksomheder mod boligområder kan overholdes. Bestemmelserne om støjskærmen er baseret på resultaterne af en støjberegning, som ansøger har fået udarbejdet. Desuden udlægges der et grønt areal i den sydlige del af området, hvilket giver afstand fra parkering og bebyggelse til naboerne mod syd.

Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget ændres den maksimale butiksstørrelse fra 1.000 m² til 1.200 m². Ændringen i maksimal butiksstørrelse vurderes ikke at have væsentlig betydning for, hvor stort et opland der kan betjenes af butikkerne, der placeres inden for lokalcenteret. Dermed tilgodeser planlægningen fortsat målene i den kommunale detailhandelsplanlægning.
 
Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra at gælde for den enkelte matrikel til at gælde som helhed for området omfattet af forslag til lokalplan nr. 530.

Miljøvurdering

Da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om en projektlokalplan, som ikke medfører en væsentlig ændring i, hvad der kan forventes af ny bebyggelse i lokalcenteret.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 30. januar 2020 til den 27. februar 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i april måned 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Bygherre skal afholde omkostninger til etablering af ny overkørsel og sløjfning af eksisterende overkørsler samt ændring i opstribning af parkeringsbåse på Koldingvej.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 19/18443
Resume
Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 har i perioden fra den 13. august til den 8. oktober 2019 været i offentlig høring. Formålet med tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum i kommuneplanen.
 
Der er i høringsperioden modtaget fire høringssvar. Høringssvarene handler om vejadgang til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Løvskal, disponering af boligområde ved Ørum samt krav til redegørelse for retningslinje for Grønt Danmarkskort.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,
 
2. at arealet i byzone i Løvskal tilbageføres til landzone,
 
3. at arealet i byzone ved tilbageførsel til landzone forbliver i områdeklassificeringen, i forhold til jordforurening,
 
4. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,
 
2. at arealet i byzone i Løvskal tilbageføres til landzone,
 
3. at arealet i byzone ved tilbageførsel til landzone forbliver i områdeklassificeringen, i forhold til jordforurening, og
 
4. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 26. juni 2019 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune. Der har været afholdt lokale udviklingsworkshops, så alle interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og idéer til planlægningen. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til lokale udviklingsplaner, i dialog med de lokale udviklingsgrupper.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2019. Der har ikke været afholdt borgermøde i løbet af høringsperioden.
 
Der er i høringsperioden kommet i alt fire høringssvar til planforslaget, som er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
To høringssvar til den lokale udviklingsplan for Løvskal handler om vejadgangen til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Løvskal. Kommunen har ingen hjemmel i vejlovgivningen til at tildele nye vejrettigheder og ekspropriere areal i landzone, og der skal derfor kunne indgås frivillig aftale med alle vejejere herom, hvilket forvaltningen ikke vurderer som sandsynligt,
ud fra høringssvarene. Forvaltningen foreslår imidlertid at holde fast i en udvidelse af landsbyafgrænsningen som kan udnyttes, hvis det på et senere tidspunkt gennem frivillig aftale bliver muligt at opnå vejadgang. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Ørum handler om krav til redegørelse for retningslinje for Grønt Danmarkskort. Forvaltningen foreslår, at planforslaget ændres, så dette høringssvar imødekommes.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Ørum handler om disponering af boligområde. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Forslag til ændringer kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum.

Områdeklassificering

Arealer i byzone er som udgangspunkt klassificeret som et område med risiko for lettere forurenet jord jf. jordforureningsloven. Både by- og landzonearealer i Løvskal er dog klassificeret som et område med risiko for lettere forurenet jord. Dette skyldes bebyggelsens alder og anvendelse samt opfyld. Viborg Kommune vurderer derfor, at en zoneændring ikke vil indebære en ændring i klassificeringen. I praksis betyder dette, at der ikke sker en ændring i, hvordan ejere skal håndtere jord.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ejendomsskat kan stige på baggrund af arealudlæg i kommuneplanen, der giver umiddelbar ret til udnyttelse.
 
Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone sker ved en beslutning, der træffes af byrådet, og kan medføre krav om erstatning (jf. Planlovens § 46), godtgørelse for frigørelsesafgift (jf. Planlovens § 46 a) samt godtgørelse for grundskyld (jf. loven om kommunal ejendomsskat § 29 a).
 
Hvis byrådet fastholder udvidelsen af landsbyafgrænsningen ved Rosengren i Løvskal, afholdes fremtidige udgifter til byggemodning og forstærkning af eksisterende grusvej af Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanerne for Løvel, Løvskal og Ørum erstatter de tidligere byskitser, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029. Løvskal har ikke tidligere haft en byskitse.
 
Bilag

Sagsid.: 19/31657
Resume
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A har i perioden den 31. oktober – den 28. november 2019 været i offentlig høring. Høringssvaret handler om tinglyst deklaration om vejbyggelinjer. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planforslaget vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede den 18. september 2019 (sag nr. 4) at fremlægge forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A for et erhvervsområde ved ”køretekniskanlæg” i Viborg i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A for et erhvervsområde ved ”køreteknisk anlæg” i Viborg har været i offentlig høring fra den 31. oktober til den 28. november 2019. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar fra Vejdirektoratet, som er i bilag 3.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.

Forvaltningens bemærkninger

Vejdirektoratet bemærker, at der langs den berørte strækning af statsvejen er tinglyst en deklaration om vejbyggelinjer. Inden for vejbyggelinjen må der ikke etableres bygninger og andre anlæg af fast karakter uden vejmyndighedens tilladelse. Byggelinjeafstanden er 25 meter, der måles fra vejmidten med tillæg på 2x højdeforskellen mellem kørebane og terræn samt mindst 1 m til passage. Etablering af græsarmering til parkering, udstilling, brandvej og kørevej m.v. samt skiltepyloner og flaggrupper er faste anlæg, som på det vejbyggelinjepålagte areal forudsætter Vejdirektoratets godkendelse.
 
Vejdirektoratet anbefaler, at vejbyggelinjen vises på kortbilag, og at det i redegørelsen om servitutter side 10 præciseres, at også etablering af skiltepyloner og flaggrupper inden for vejbyggelinjen forudsætter Vejdirektoratets tilladelse.
 
Forvaltningen indstiller, at høringssvaret imødekommes.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.
 

Beskrivelse

Bach Gruppen har ansøgt om at etablere to bilforretninger på i alt ca. 3.500 m2 og en køkkenbutik på 1.250 m2 på Ålandsvej 1 i Viborg. Etablering af køkkenbutik er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Realisering af det ansøgte kræver derfor, at der skal udarbejdes ny planlægning.

Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A

Forslag til lokalplantillægget har til formål at:
 • det maksimale bruttoetageareal til detailhandel ændres fra 6.000 m2 til 8.000 m2
 • præcisere i forhold til gældende lovgivning, at definitionen af særligt pladskrævende varer ikke er udtømmende, hvormed der kan etableres køkkenbutikker
 • give mulighed for græsarmering mod Vestre Ringvej og
 • justere skiltebestemmelserne i området.
 
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 2 er lokalplan nr. 92A fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget. Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A ophæves tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 92A for et erhvervsområde ved ”Køreteknisk anlæg” i Viborg i sin helhed. Derudover aflyses den del af byplanvedtægt nr. 35 og lokalplan nr. 140, som er omfattet af dette planforslag. Skiltebestemmelserne i lokalplan nr. 140 er indarbejdet i planforslaget.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Bindinger

Vejdirektoratet har tinglyst en vejbyggelinje langs Vestre Ringvej (statsvej). Etablering af befæstet udstillingsareal inden for vejbyggelinjen langs Vestre Ringvej kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 18/47905
Resume
Der fremlægges forslag til disponeringsplan, facadebeklædning og tidsplan på Fischers Plads. Planerne gennemgås på mødet. Planerne udsendes til udvalget den 6. januar 2020. Anlægsprojektet gennemføres i 2020.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at disponeringsplan, facadebeklædning og tidsplan for Fischers Plads godkendes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at godkende disponeringsplan, facadebeklædning og tidsplan for Fischers Plads,
 
2. at der etableres 3 timers parkering på pladsen dog få pladser med 1 times parkering, når anlægget er etableret, og
 
3. at planerne offentliggøres i forbindelse med udsendelse af udbud
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 13. november 2019 (sag nr. 16) besluttet, at anlæg af Fischers Plads skal gennemføres som totalentreprise. Fordelen ved totalentreprise er, at anlægget kan gennemføres hurtigt, således det er færdigt inden julehandlen 2020.
 

Inddragelse og høring

Disponeringsplanen og tidsplanen vil inden mødet i Teknisk Udvalg være gennemgået og drøftet med Viborg Handel og Sct. Mathias Centret. (Fredag den 3. januar 2020).
 

Beskrivelse

Forvaltningen har sammen med Viborg Ingeniørerne og Erik Arkitekter udarbejdet forslag til disponeringsplan for Fischers Plads. I disponeringsplanen fremgår, hvor der er parkerings­pladser, byrum, bede og træer, trapper og elevator mm. Disponeringsplanen fremlægges på mødet.
 
Desuden fremlægges forslag til facadebeklædningen på p-huset.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der fremlægges på mødet en udbudstidsplan. Projektet forventes udbudt 10. januar 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsprojektet kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/19503
Resume
Teknisk Udvalg skal tage fornyet stilling til sag om nedlæggelse af en del af en privat fællesvej ved Løvskal Landevej, efter at Vejdirektoratet har hjemvist sagen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at Teknisk Udvalg tager fornyet stilling til sagen, og træffer beslutning om vejen kan tillades nedlagt eller ej, herunder begrunde beslutningen og anføre hovedhensynene, der er indgået i interesseafvejningen.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Da der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen besluttede Teknisk Udvalg, at vejen nedlægges med begrundelse i ansøgers mulighed for rationel landbrugsdrift. Dette vægtes højere end hensynet til anden parts begrundelse alene i nuværende vejret.  
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde 30. januar 2019 (sag nr. 9), at der skulle meddeles afslag på ansøgning om nedlæggelse af en del af en privat fællesvej ved Løvskal Landevej, idet Teknisk Udvalg vurderede, at ulemperne ved vejens nedlæggelse ville være større for Claus Hørby Pedersen (vejberettigede) end den fordel, ansøger ville opnå ved at vejen nedlægges.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde 4. juni 2019 (sag nr. 15), at sagen skulle sendes i fornyet høring ved vejberettigede ejendomme.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har sendt sagen i fornyet høring hos vejberettigede ejendomme. Som det har fremgået af tidligere sagsfremstillinger, er der kun 1 vejberettiget ejendom, Løvskal Landevej 77.
 
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Løvskal Landevej 77.

Høringssvar fra Løvskal Landevej 77

Forvaltningen modtog 10. september 2019 høringssvar fra Claus Hørby Pedersen, som er ejer af den vejberettigede ejendom. Høringsfristen var 7. august 2019. Claus Hørby Pedersens høringssvar er vedlagt som bilag 2.
 
Forvaltningen har forstået Claus Hørby Pedersen høringssvar på den måde, at Claus Hørby er imod en nedlæggelse af vejen, men der angives ikke en nærmere begrundelse herfor. På den baggrund forstod forvaltningen Claus Hørby Pedersens henvendelse som en anmodning om fristforlængelse med henblik på at fremkomme med et uddybende høringssvar.
 
Forvaltningen forlængede høringsfristen med 14 dage, men har ikke modtaget yderligere fra Claus Hørby Pedersen.
 

Beskrivelse

Efter Teknisk Udvalgs beslutning på mødet den 30. januar 2019 (sag nr. 9) har ansøger påklaget sagen til Vejdirektoratet. Ansøger har i sin klage anført,
 
at Teknisk Udvalg i forbindelse med sin behandling af sagen ikke har modtaget en fyldestgørende sagsfremstilling,
 
at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, jf. undersøgelsesprincippet,
 
at klagers ulemper i forbindelse med opretholdelse af vejen ikke fremgår af kommunens afvejning,
 
at Løvskal Landevej 77 ikke har en tinglyst vejret, men vejretten alene er beskrevet i forbindelse med en matrikulær sag,
 
at der ikke anerkendes vejret for ejendommen Løvskal Landevej 77.
 
Vejdirektoratet har den 2. april 2019 truffet afgørelse i sagen, se bilag 3.
 
Vejdirektoratet vurderede, at vejen kan administreres som en privat fællesvej, idet det kan konstateres, at der i en matrikulær sag er givet vejret til ejendommen Løvskal Landevej 77.
 
Vejdirektoratet fandt, at sagen var tilstrækkeligt oplyst, og at undersøgelsesprincippet var opfyldt, herunder var sagsfremstilling til Teknisk Udvalg fyldestgørende.
 
Som begrundelse for at give afslag på ansøgningen om nedlæggelse af vejen anførte Teknisk Udvalg, at ulemperne ved vejens nedlæggelse ville være større for Claus Hørby Pedersen end den fordel, ansøger har, ved at vejen nedlægges. Forvaltningen har forstået det således, at Teknisk Udvalg vurderede, at den omkørsel, der ville opstå for Løvskal Landevej 77 (Claus Hørby Pedersen), hvis vejen blev nedlagt, vægter tungere end hensynet til landbrugsdriften og ønsket om at begrænse den gennemkørende trafik.
 
Vejdirektoratet vurderede, at begrundelsen for at give afslag på vejnedlæggelsen er mangelfuld, idet den ikke indeholdt en konkret interesseafvejning, herunder en beskrivelse af de hovedhensyn, der blev lagt vægt på. Vejdirektoratet finder, at der i begrundelsen hverken var redegjort for vejejers eller den vejberettigedes interesser for og imod nedlæggelsen af vejen. I den forbindelse bemærkede Vejdirektoratet, at det faktum, at en ejendom har vejret, ikke er et sagligt argument men alene udtryk for, at den konkrete del af vejen er en privat fællesvej.
 
På den baggrund ophævede Vejdirektoratet Viborg Kommunes beslutning om at give afslag på ansøgningen om nedlæggelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
 
Forvaltningen har efterfølgende sendt sagen i fornyet høring hos den vejberettigede ejendom og har modtaget et høringssvar, som ikke nærmere angiver, hvilken interesse den vejberettigede har i vejens opretholdelse.
 
Forvaltningen anmoder derfor Teknisk Udvalg om, at der på ny tages stilling til, om vejen kan tillades nedlagt eller ej. Herunder skal Teknisk Udvalg foretage en konkret interesseafvejning og anføre, hvilke hovedhensyn der lægges vægt på i interesseafvejningen. Det skal således begrundes, hvorfor eventuelle interesser i vejens nedlæggelses vægtes tungere end eventuelle interesser i vejens opretholdelse – eller vice versa. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/12394
Resume
Byrådet har givet anlægsbevilling til anlæg af en stibro over Borrevej ved Gullev syd for Bjerringbro (sag nr. 15). I den forbindelse skal Teknisk Udvalg tage stilling til forvaltningens forslag til skitseprojekt for den kommende stibro og stier.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget godkender det beskrevne projekt.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg godkendte det beskrevne projekt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde den 22. maj 2019 (sag nr. 15) givet bevilling til anlæg af stikrydsning i form af en stibro over Borrevej ved Gullev. 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har deltaget i et ”borgermøde” i Gullev og fremvist planerne for udformning af broen og dens linjeføring. 
 
Der blev af byens borgere ytret tilfredshed med det fremviste.
 

Beskrivelse

Stibroen/stien ved Gullev placeres med den på bilag 1 viste linjeføring.
 
Stien på østsiden tilsluttes til grusvejen - Gullev Byvej. Forvaltningen har indgået aftale med vejejeren om tinglysning af en vejret til grusvejen. Fra grusvejen og hen til stibroen placeres stien på en lodsejers areal. Lodsejer har indvilget i at overdrage det nødvendige areal (ca. 850 m2) omkostningsfrit.
 
Stibroen placeres som vist på bilag 1, så broen på vestsiden rammer et areal ejet af Viborg Kommune. Hvis stibroens brolanding på vestsiden alternativt skulle rykkes længere mod syd, så broen etableres mere vinkelret på Borrevej, ville det medføre et væsentlig indgreb i det grønne udeområde ved Boligselskabets boliger. Desuden ville det give udfordringer med stiens længdefald, idet brofæstet ville blive meget stejlt. Endelig vil der blive udfordringer med frihøjden under broen. 
 
Stibroen etableres med den nødvendige frihøjde over Borrevej.
 
Stibroen foreslås bygget i beton og meget lignende stibroen på Houlkærvej i Viborg (se principbillede i bilag 3).
 
Ved stierne og på broen udføres der belysning. Borgerne i Gullev har forespurgt om belysningen føres helt ind til Gullev by, da grusvejen går gennem et landområde, der ikke på anden måde er belyst. Forvaltningen kan oplyse, at grusvejen er meget smal, privatejet og benyttes af større landsbrugskøretøjer, hvilket gør det vanskeligt at etablere en egentlig belysning ved grusvejen.
 
Der er to busstop ved stibroens skitserede placering. Der forventes, at disse rykkes enten lige nord for eller lige syd for broen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

 
Skitseprojekt
November 2019
Teknisk Udvalg
Januar 2019
Detailprojekt og udbud
Januar - medio februar 2020
Licitation
Primo marts 2020
Opstart
April 2020
Aflevering
Skolestart 2020 (primo august 2020)


Økonomiske forhold og konsekvenser

Drift og vedligehold forventes at kunne holdes indenfor nuværende driftsbudget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/3988
Resume
Byggemodningen af 14 nye boliggrunde ved Solvænget i Frederiks, 2. etape er netop færdigudført. Med henblik på forbedring af trafiksikkerhedsforholdene for de bløde trafikanter fra boligområdet og til nærliggende børneinstitution Sol O Mio skal der tages stilling til forslag til forlængelse af den eksisterende fællessti samt etablering af krydsningshelle på Solvænget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at den eksisterende fællessti langs med Solvænget forlænges frem til nærliggende børneinstitutionen Sol O Mio på Solvænget.
 
2. at anlægsudgiften på 660.000 kr. til forlængelse af stien samt etablering af krydsningshelle på Solvænget foreslås finansieret af eksisterende anlægsbevilling til byggemodning af boliggrunde ved Solvænget, idet udgifterne til byggemodning af 1. og 2. etape forventes at blive ca. 700.000 kr. mindre end forudsat.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har netop færdigudført 14 nye boligrunde ved Solvænget 2. etape, som er udbudt til salg. Byggemodning af 16 grunde i 1. etape blev udført i 2012, hvoraf der er 3 grunde, som ikke er solgt.

Inddragelse og høring

Stien langs med Solvænget er udlagt i lokalplan 328, som efter høring er godkendt af byrådet den 23. september 2009. Den yderste del af stien – ca. 240 m - ligger udenfor lokalplanen, men indenfor område der i kommuneplanen er udlagt til boligformål.
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår at forlænge den eksisterende fællessti langs med Solvænget fra adgangsvejen til det nye boligområde ved Solvænget og frem til nærliggende børneinstitution Sol O Mio med henblik på at forbedre trafiksikkerhedsforholdene for de bløde trafikanter og derved fremme salget af boliggrunde ved Solvænget.
 
Fællesstien skal forlænges 380 m og etableres i 3,0 m bredde tilsvarende den eksisterende sti langs med Solvænget. Ved krydsning af Solvænget ud for Sol O Mio foreslås der etableret en krydsningshelle, så krydsning af vejen bliver trafiksikker. Med en bredde på 3 m kan stien benyttes af både gående og cyklende. Fællesstien understøtter samtidig de planer, der er for byfornyelsen i Frederiks, hvor der er ønsker om en sti rundt om Frederiks.
 
Anlægsudgiften til forlængelse af stien samt etablering af krydsningshelle er beregnet til 660.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Under forudsætning af Teknisk Udvalgs godkendelse vil projektet kunne udføres i løbet af foråret 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsudgiften på 660.000 kr. til forlængelse af stien samt etablering af krydsningshelle ud for Sol Ò Mio foreslås finansieret af eksisterende anlægsbevilling til byggemodning af boliggrunde ved Solvænget, idet udgifterne til byggemodning af 1. og 2. etape forventes at blive ca. 700.000 kr. mindre end forudsat.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forlængelse af stien medfører, at kommunen skal erhverve ca. 360 m2 langs med Solvænget af ejendommen matr. nr. 9a Havredal By, Frederiks. Der påregnes indgået frivilligt forlig med grundejeren om erhvervelse af jorden.
Bilag

Sagsid.: 18/13311
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres. Hvis der er tale om skolevejsprojekter, forelægges projekterne for borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et skolevejsprojekt, udføres det ikke.
 
2. at et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro vurderes nærmere og forelægges udvalget på et senere møde.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 500.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 1.800.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier 2018”,
 
5. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 i 2021,
 
6. at udgiften på 4.899.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” med 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at cykelstiprojekter jf. tabel 1 udføres, og
 
2. at et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro  forelægges udvalget på et senere møde.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 500.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 1.800.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier 2018”, idet det forudsættes, at det ikke-disponerede rådighedsbeløb overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2019,
 
5. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb på 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 i 2021, og
 
6. at udgiften på 4.899.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier” med 3.599.000 kr. i 2020 og 1.300.000 kr. i 2021.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

På mødet 25. april 2018 (sag nr. 12) drøftede Teknisk Udvalg en metode til prioritering af cykelstier og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen. Denne model var udgangspunktet for den seneste prioritering af cykelstier, som blev besluttet på møde i Teknisk Udvalg 30. maj 2018 (sag nr. 13).
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde 30. oktober 2019 (sag nr. 13) at ændre det tidligere prioriterede projekt i Rødkærsbro. Dette projekt er billigere end det oprindeligt besluttede projekt. Udvalget besluttede, at overskydende midler tilbageføres til puljen til cykelstier og fordeles i forbindelse med prioritering af midler til cykelstier.
 

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer, og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
 

Beskrivelse

Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter har forvaltningen sidste år indsat disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel. Forvaltningen foreslår, at modellen igen anvendes som grundlag for prioritering.
 
På baggrund af temadrøftelsen i Teknisk Udvalg den 27. november 2019 (sag nr. 9) foreslår forvaltningen, at udvalget prioriterer følgende projekter:
 
Tabel 1 (beløb i kr.)
Projekt
2020
2021
I alt
Alhedestien, pulje til udvikling
1.000.000
 
1.000.000
Cykelparkeringshus - analyse
100.000
 
100.000
Farvervej, Viborg, cykelsti
1.800.000
300.000
2.100.000
Den Midtjyske Cykelstjerne, version 2.
Materiale til ansøgning til statspulje
250.000
 
250.000
Øvrige projekter til udpegning
449.000
1.000.000
1.449.000
I alt
3.599.000
1.300.000
4.899.000
 
Forvaltningen foreslår desuden, at indholdet af et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro vurderes nærmere og forelægges Teknisk Udvalg på et senere møde. Der er særskilt budget på 1,434 mio. kr. i 2020-21 til dette projekt.
 
Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen om at komme med forslag til forbedring af forholdene for de bløde trafikanter på Baldersvej i Viborg. Forslag vil blive præsenteret på et kommende møde.
 
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke yderligere cykelstiprojekter der skal udføres indenfor den økonomiske ramme på 1,499 mio. kr., der er anført i tabel 1 ovenfor. Alternativt fastholdes beløbet til prioritering senere.
 
Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier. En liste over disse fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Af bilag 2 fremgår en liste over ønsker til cykelstier, som er indsendt fra borgere eller angivet i borgerplaner. Mange af disse ønsker er ikke medtaget i Trafikplanen. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, om nogle af disse projekter skal vurderes nærmere og prioriteres til udførelse.
 
Forvaltningen er i gang med at udarbejde lokale udviklingsplaner for kommunens byer. I dette arbejde er der bl.a. fremkommet ønsker til cykelstier. Byrådet har 26. juni 2019 (sag nr. 19) vedtaget forslag til udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. Disse har været i offentlig høring til 8. oktober 2019. Udviklingsplanerne forventes vedtaget endeligt ultimo januar 2020. I udviklingsplanerne er angivet, hvad byrådet vil arbejde for. I Løvskal er det bl.a. etablering af cykelsti mellem Løvskal, Skjern og Tindbæk. I Ørum er det bl.a., at Nørreåruten gøres sammenhængende i Ørum, og etablering af en kombineret cykel-/gangsti langs Burrehøjvej fra Foulum til den eksisterede dobbeltrettede sti langs nordsiden af rute 16. Der er ingen cykelstiprojekter på kommuneveje i udviklingsplanen for Løvel. Forvaltningen har indsat disse projekter i prioriteringsmodellen, så de kan indgå på lige fod med de øvrige projekter i modellen.
 
Det bemærkes dog, at udvalget på møde 1. maj 2019 (sag nr. 17) har truffet beslutning om anlæg af den nordligste af de manglende delstrækninger af Nørreåstien i Ørum.
 

Tidsperspektiv

Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang primo 2020. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2020, således at anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2020/2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er et bevilget men endnu ikke-disponeret beløb på 1,8 mio. kr. på kontoen ”Cykelstier 2018”.
 
På budgettet for 2020 er der afsat 3,099 mio. kr. til ”Pulje cykelstier”, og i 2020-21 er der i alt afsat 1,434 mio. kr. til ”etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/34511
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om bybusrute 2 skal omlægges, så den ikke kører ad den nuværende rute på Liseborg Mark og Liseborg Bakke.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at Midttrafik anmodes om at forberede en alternativ rute i forbindelse med næste køreplanskifte. Forslaget sendes i høring i forbindelse med den ordinære høring af køreplanerne. Begrundelsen er det begrænsede antal brugere og muligheden for anvendelse af Hærvejsstien til Liseborgvej fremover.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Ved køreplanændringen i sommeren 2019 blev bybusrute 2 (Trappetorvet – Viborg Storcenter) omlagt, så den på turene i dagtimerne kører gennem Liseborg Mark og Liseborg Bakke i den ene retning med stoppested på Liseborg Bakke.
 
Bybussen betjener Viborg Storcenter i hele køreplantiden. Den kører i dagtimerne også på en cirkelrute fra Holstebrovej ad Møgeltoft til Liseborgvej og videre til Liseborg Mark og Liseborg Bakke. Fra Liseborg Bakke kører ruten ad Liseborgvej og Møgelparken til Møgeltoft og Jægersborgvej. Denne cirkelrute bringer bussen forbi boliger i Liseborg-området. Ved at køre ad Liseborg Bakke kommer ruten forholdsvis tæt på Boligselskab Viborgs boliger på den øverste del af Liseborg Bakke.
 
Inden ruten blev etableret med stoppested på Liseborg Bakke, var den med i den almindelige høring om nye køreplaner i foråret 2019. Beboerne har efterfølgende givet udtryk for, at der i behandlingen af sagen efter høringen ikke har været medtaget alle bemærkninger fra beboerne på Liseborg Mark og Liseborg Bakke.
 
For et par år siden var der i en kort periode buskørsel på Liseborg Mark og Liseborg Bakke. Denne rute blev dog flyttet igen, da der på daværende tidspunkt ikke var bygget boliger på toppen af Liseborg Bakke og dermed ikke tilstrækkeligt grundlag for kollektiv betjening i dette område.
 
I den gældende lokalplan for det område, der er omfattet af lokalplan 345, er der åbnet mulighed for, at der kan føres bybuslinje gennem lokalplanområdet, og der er skabt mulighed for anlæggelse af en bussluse ved Liseborg Bakke (indkørsel fra Liseborgvej)
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har drøftet busrutens forløb og stoppestedets placering med borgerne på et møde i området den 28. august 2019. På mødet gav deltagerne fra området udtryk for, at de gerne vil have fjernet ruten fra deres del af boligområdet. På dette møde var der ikke deltagere fra det område, hvor boligselskabet har sine boliger på toppen af Liseborg Bakke.
 
Boligselskabet Viborg har efterfølgende oplyst, at det fortsat ønsker stoppestedet på Liseborg Bakke for at sikre så kort afstand som muligt til den kollektive trafik fra sine boliger på toppen af Liseborg Bakke. De lægger også vægt på, at det tager tid at lære busruternes forløb at kende.
 
Beboernes klager fremgår af bilag 2.
 

Beskrivelse

Bybusrute 2 er ført gennem Liseborg Mark og Liseborg Bakke af hensyn til boligerne i området, herunder specielt lejeboligerne på toppen af Liseborg Bakke, så der kan opnås rimelige gangafstande til stoppesteder i området.
 
Strækningen til de øverste boliger på Liseborg Bakke er på ca. 300 m og en del kuperet.
 
Passagertælling
For perioden 12/8 til 13/11 er der gennemført passagertællinger ved det aktuelle stoppested på Liseborg Mark/Liseborg Bakke. Tællingen viser følgende resultater:
 • Retning 1: 7,4 påstigere i gennemsnit på hverdage (10,2 talte gange og sum 81).
 • Retning 2: 25,1 afstigere i gennemsnit på hverdage (12,6 talte gange og sum 365)
(Tallene er pr. dag i gennemsnit)
 
Da der ikke er så mange brugere af dette stoppested, foreslår forvaltningen, at Teknisk Udvalg genvurderer placeringen af stoppestedet på Liseborg Bakke. I dagtimerne er frekvensen 20 min.
 

Alternativer

Hvis stoppestedet ved Liseborg Bakke sløjfes, har beboerne på den øverste del af Liseborg Bakke mulighed for at benytte et stoppested nede på Liseborgvej mellem Liseborg Hegn og Liseborg Toft. Dette stoppested kan nås ad ”Hærvejsstien”, som pt. er en grussti. Fra Liseborg Bakke er der ca.  550 m ned til stoppestedet. Stien forløber ad en bakke med ca. samme stejlhed som Liseborg Bakke.

Hærvejsstien kan i øjeblikket være vanskelig at bruge i vinterperioden, da der ikke er fast belægning på strækningen, men forvaltningen er i øjeblikket ved at etablere fast belægning på stien. Stoppestedet på Liseborgvej betjenes af Bybusrute 1, Trappetorvet – Liseborg, som også kommer forbi Viborg Storcenter.
 
 
Tidsperspektiv
Det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre køreplanændringer ved et almindeligt køreplanskifte af hensyn til brugerne, som bruger rejseplanen og hidtil godkendte køreplaner. Det vil i givet fald ske til juli 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De foreslåede ændringer for busserne bør kunne holdes indenfor det nuværende budget for den kollektive trafik
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/44992
Resume
Dagligvarekæden Lidl opfører i øjeblikket en dagligvarebutik på det nordøstlige hjørne af krydset Randersvej/Houlkærvej i Viborg.
 
Lidl fik i den forbindelse tilladelse til en vejadgang fra Hamlen, hvorfra der er to tilkørsler til butikken. Den østligste vejadgang længst væk fra Houlkærvej skal anvendes af lastbiler med varer til butikken. I dialog mellem Lidl og Viborg Kommune er der nu udviklet en alternativ trafikteknisk løsning for trafikforholdene til deres nye dagligvarebutik. I forlængelse heraf er skitseret en udbygning af rundkørslen, således at der etableres en adgang til dagligvarebutikken herfra, der samtidig sikrer, at cykelsti i rundkørslen fortsat sker som en underføring under vejanlæggene. 
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter,
 
1. om der skal etableres en vejadgang mere til Lidl via et ekstra ben i rundkørslen Houlkærvej/Randersvej,
 
Hvis Teknisk Udvalg beslutter, at der skal etableres vejadgang som beskrevet ovenfor, indstiller direktøren for Teknik & Miljø,
 
2. at vejadgangen har status som en privat fællesvej til butikkens parkeringsplads. Dermed afholder Lidl også de fremtidige drift- og vedligeholdelsesudgifter.
 
3. at det ekstra ben i rundkørslen fuldt ud finansieres af Lidl,
 
4. at Lidl selv forestår anlæggelsen af den private fællesvej efter nærmere godkendelse af Viborg Kommune. Herunder skal det sikres, at den eksisterende cykelsti fortsat kan opretholdes i en niveaufri skæring med den private fællesvej.
 
5. at reglerne om frihøjde ved cykelstiunderføringen og god tilgængelighed for kørestolsbrugere overholdes.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg godkendte indstillingen under forudsætning af, at der udarbejdes en trafikrevision med henblik på at få en yderligere vurdering af trafiksikkerheden og at denne er uden væsentlige forbehold for projektet.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Lidl har efter ændringer i lokalplangrundlaget fået tilladelse til at etablere en dagligvarebutik på det nordøstlige hjørne af Houlkærvej og Randersvej. På grunden var der tidligere en tømrervirksomhed.
 
Byggeriet af butikken er i gang, og butikken forventes åbnet sidst i januar 2020.
Efter dialog mellem Lidl og Viborg Kommune har Lidl efterfølgende anmodet om at måtte anlægge en vejadgang mere til butikken via et 6. ben i den eksisterende rundkørsel i krydset Houlkærvej/Randersvej/Tapdrupvej/vejadgang til Overlunds bydelscenter.
 
Lidl er indstillet på at finansiere samtlige udgifter til anlæggelse af vejadgangen.
Der foreligger et samtykke fra politiet på etablering af det nye ben i rundkørslen.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har drøftet mulighederne for at etablere et ekstra ben i rundkørslen med Lidl og deres rådgivere.
 
Forvaltningen har ikke haft kontakt til borgerne i området. Borgere i området har tidligere givet udtryk for, at de er imod, at den nye butik etableres med indkørsel fra Hamlen. Forvaltningen vurderer, at et ekstra ben i rundkørslen vil mindske en del af trafiktrykket på Hamlen og dermed afhjælpe nogle af problemerne på Hamlen til gavn for beboerne langs nordsiden af Hamlen og langs sidevejene på nordsiden af Hamlen.
 

Beskrivelse

Lidl og Viborg Kommune har været i dialog om en alternativ trafikteknisk løsning for afvikling af trafik til deres dagligvarebutik. På den baggrund har Lidl anmodet om tilladelse til, at der etableres et ekstra ben i rundkørslen Houlkærvej/Randersvej mellem Randersvej og Houlkærvej. Det ekstra ben vil kunne bruges af personbiler ind og ud af Lidls parkeringsanlæg. Lastbiler vil fortsat være henvist til varetilkørslen med indkørsel fra Hamlen.
 
Den eksisterende cykelsti, der giver den nordlige side af Randersvej og den østlige side af Houlkærvej forbindelse til stitunnel under cirkulationsarealet i rundkørslens midterø, bevares og kommer til at ligge under det nye ben. Reglerne og stigning på cykelstien kræves overholdt i forhold til frihøjde og god tilgængelighed for blandt andet kørestolsbrugere.
 
Forslaget om det ekstra ben vil kunne etableres i henhold til vejreglerne om rundkørsler i byer. Det bliver en tæt 6-benet rundkørsel, men forvaltningen vurderer, at trafikken vil kunne afvikles på en ordentlig måde. Politiet har givet samtykke til skitseprojektet.
 
Lidl vil selv finansiere det ekstra ben uden udgifter for Viborg Kommune. Herunder også arbejder på det offentlige vejareal og rundkørsel, som er nødvendig som følge af den nye vejtilslutning.
 
Forslaget til det ekstra ben fremgår af bilag 1.
 
I første omgang er der kun udarbejdet et skitseforslag til løsningen, og det er aftalt med Lidl og deres rådgivere, at forvaltningen medinddrages i den endelige projektering.
 
Projektet udformes, så det ekstra ben ikke bliver en hurtig forbindelse mellem rundkørslen og Hamlen via Lidls parkeringsplads. Handicap-P-pladserne på Lids parkeringsplads vil også blive placeret, så adgangen fra disse pladser ikke sker hen over en adgangsvej. I skitseprojektet er P-pladserne ikke placeret hensigtsmæssigt.
 
Forvaltningen har vurderet, at den ansøgte vejadgang i forhold til lokalplanlægningen for området, og dermed eventuelle dispensationer fra lokalplan 504 og 433, er af underordnet betydning. Derfor skal ansøgningen om den ekstra til- og frakørsel via rundkørslen i krydset Randersvej/Houlkærvej ikke i høring indenfor lokalplanområderne.
 
Forvaltningen agter først at meddele dispensation, når Teknisk Udvalg har taget stilling til ansøgningen om den ekstra til- og frakørsel.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Den endelige projektering forventes etableret i det tidlige forår, men det vil være op til Lidl selv at fastsætte den endelige tidsplan. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være muligt at færdiggøre anlægget hen over sommeren 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Lidl afholder samtlige anlægsudgifter og fremtidige udgifter til drift- og vedligeholdelsesarbejder.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der skal laves en frivillig aftale mellem Lidl og Viborg Kommune på baggrund af ovenstående, idet der bliver etableret en privat fællesvej over et kommunalt vejareal. Desuden skal der i givet fald meddeles en dispensation fra lokalplanbestemmelser.
 
Bilag

Sagsid.: 19/50515
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Denne gang vedlægges – udover mødeliste 2019 – også et tidligt bud på mødeliste 2020.
 
Indstilling
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 16/59050
Resume
Stillingtagen til forlængelse af rammeaftale på asfaltbelægninger
 
Teknisk Udvalg skal tage stilling til forlængelse af nuværende rammeaftale på asfaltbelægninger med Colas Danmark A/S, som udløber pr. 31. april 2020. I den 2-årige rammeaftale fra 2017, som både omfatter asfaltslidlag og overfladebehandling, er der indbygget en option på forlængelse af aftalen med 2 x 1 år. Viborg Kommune har forlænget rammeaftalen med 1 år og har således mulighed for forlængelse med yderligere 1 år til 31. april 2021.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at den nuværende rammeaftale på asfaltbelægninger med Colas Danmark A/S forlænges med yderligere 1 år fra 1. maj 2020 til 30. april 2021 under forudsætning af, at Colas Danmark A/S yder den tilbudte effektiviseringsrabat på 1,5 %.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ved rammeudbud af asfaltbelægninger i 2017 var Colas Danmark A/S, Viborg, lavestbydende på henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling i skarp konkurrence med Lemminkäinen A/S Viborg, nu YIT A/S.
 
Forvaltningen har i nuværende rammeaftale en god dialog og samarbejde med Colas Danmark A/S om udførelse af asfaltbelægninger på kommunens veje. Udvælgelse af asfalttyper på de enkelte veje sker med hensyntagen til vejenes tilstand og trafikbelastning, således at kommunens midler til nye asfaltbelægninger bliver udnyttet mest optimalt.
 
Asfaltpriserne i Viborg Kommunens nuværende rammeaftale ligger på et meget lavt niveau og er således attraktivt for kommunen, som får fornyet forholdsvis mange veje for asfaltbudgettet.
 
Colas Danmark A/S ser frem til, at Viborg Kommune udnytter optionen for det sidste år og har i den forbindelse givet tilsagn om fortsat at yde en effektiviseringsrabat på 1,5 % ved forlængelse af rammeaftalen.
 
Det kan oplyses, at enhedspriserne i rammeaftalerne prisreguleres årligt på baggrund af pristallet for asfaltarbejder for 1. kvartal. Der har været en stigning i pristallet fra 2017 til 2019 på 6,88 %, primært på grund af stigende oliepriser i perioden 2018 til 2019. Der forventes ikke væsentlig stigning i pristallet frem til foråret 2020, hvorfor Viborg Kommunes asfaltpriser fortsat er meget gunstige.
 

Alternativer

Alternativet til udnyttelse af optionen for det sidste år vil være at lave et nyt rammeudbud på asfaltbelægninger. Prisindekset for asfaltarbejder er steget med 6,88 % fra 2017 til 2019. Ved et nyt rammeudbud vil prisen blive prøvet på ny med mulighed for yderligere prisstigning eller prisfald.
 
Afholdelse af et nyt udbud vil overslagsmæssig medføre en udgift på ca. 150.000 kr. til rådgiver for udarbejdelse af nyt udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.
 

Tidsperspektiv

Stillingtagen til sagen ønskes afklaret af hensyn til tilrettelæggelse af asfaltarbejderne for 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I budget 2020 er der afsat ca. 22,0 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Effektiviseringsrabatten på 1,5 % svarer til 330.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Sagen offentliggøres ved udsendelse af referat fra Teknisk Udvalgs møde den 8. januar 2020.
 

Sagsid.: 19/53990
Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.