You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 22. april 2020 kl. 08:30

Mødested Mødet er afholdt som Microsoft Teams-møde
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/10836
Resume
Viborg Kommune ønsker at etablere Banebyparken i Viborg Baneby. Oversigtskort er i bilag 1. Projektskitse er i bilag 2.
 
Da afgrænsningen af Banebyparken ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 18. januar 2017 (sag nr. 33), lokalplan nr. 455 for et område nordvest for Erik Glippings Vej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2013 – 2025.
 
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt 3 workshops om udformning af Banebyparken.
 
 
Beskrivelse
Banebyparken bliver et offentligt grønt område, hvor der skabes grønne fællesrum til brug for bl.a. beboerne i Banebyen. Der anlægges en offentlig sti gennem parken, der giver forbindelse til Søndersø. I Banebyparken anlægges desuden 2 regnvandsbassiner. På foranledning af den nuværende ejer af arealet er afgrænsningen af Banebyparken ændret.
 
 
Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 455, der udlægger området til centerformål såsom boliger, liberalt erhverv, detailhandel, almen service og lignende.
 
Lokalplanens § 3.2 beskriver, at lokalplanområdet opdeles i 8 delområder. Anvendelsen af delområde IV fastlægges til: ”Den Grønne Sti” – et offentligt grønt område med stiforbindelser, regnvandsbassiner og rekreative funktioner. 
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, da afgrænsningen af Banebyparken ikke følger delområde IV. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 455, hvor afgrænsningen af delområde IV ændres.
 
Med den endelige vedtagelse af et tillæg er lokalplan nr. 455 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af rammeområde VIBM.C1.20_T17 samt retningslinje 1.7 om Viborg Baneby. Rammeområde VIBM.C1.20_T udlægger området til blandet bolig og erhverv.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Viborg Baneby
Projektet for Banebyparken er i overensstemmelse med helhedsplanen for Viborg Baneby, hvor ét af hovedelementern i omdannelsen er en øst-vestgående grøn forbindelse, der giver direkte adgang fra banebyen til Søndersø.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at delområde IV fortsat udlægges til et offentligt grønt område med stiforbindelser, regnvandsbassiner og rekreative funktioner. Forvaltningen foreslår, at afgrænsningen af delområde IV er som vist på bilag 1.
 
I forbindelse med planlægningen sker der desuden en tilpasning af lokalplanens illustrationer af mulighed for bebyggelse i delområde IIb, som følge af den ændrede afgræsning af delområdet.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagt antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Medio 2020
Offentlig høring   Medio 2020
Endelig vedtagelse   Ultimo 2020
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der forventes udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:
 • køb af arealet til Banebyparken
 • etablering af Banebyparken
 
Der er afsat midler til projektet i budget 2020-2023.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området, hvor Banebyparken skal anlægges, ejes af Bachgruppen. Forvaltningen er i dialog med Bachgruppen om køb af arealet.
Bilag

Sagsid.: 19/6610
Resume
En af indsatserne i Helhedsplanen for Bjerringbro er at omdanne den mest bynære del af Gudenåen til en bypark (Åpromenaden), som skal være samlingssted for hele byen. Oversigtskort er i bilag 1. Uddrag fra Helhedsplanen er i bilag 2.
 
Da projektet ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro og igangsatte udarbejdelse af et projektforslag for projektet.
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Bjerringbro.
 
I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum (fra følgegruppen til helhedsplanen) samt interessenter i det konkrete projekt.
 

Beskrivelse

Området ligger i Bjerringbro, umiddelbart syd for Gudenåen. Planområdet omfatter de rekreative arealer vest for Brogade, som i dag anvendes til bl.a. teltplads, ophalerplads til kanoer, sportsplads, vandværk og boringer samt klubhuse for spejdere og sportsfiskerforening.

Projektforslaget

Formålet med projektet er at etablere en bypark i hjertet af Bjerringbro, som kan være samlingssted for hele byen. Parken omfatter arealet vest for Brogade.
 
Den gamle sportsplads og teltpladsen oversvømmes i dag hyppigt af Gudenåen. For at skabe en park, der kan bruges året rundt, skal realisering af projektet klimasikre dele af området, hvor terrænet hæves til kote 5,5. På kanten af det klimasikrede aktivitetsareal etableres en ny sti, perimeterstien, der definerer, hvortil Gudenåen kan gå over sin bredder.
Mellem perimeterstien og Trækstien/Gudenåen graves af terrænet, så der opstår et vådområde, som i perioder med høj vandstand oversvømmes helt eller delvist. På tværs af vådområdet etableres enkelte udfordrende stier/ forhindringsbaner som på sØnæs i Viborg.
 
Der ønskes mulighed for at opføre broanlæg samt bygninger til madpakkespisning, omklædning/bad, grejopbevaring og lign. samt en eventplads.
 
Den eksisterende parkering langs stien til Møllebækbroen vest for den nuværende sportsplads ønskes udvidet.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 422, der udlægger området til offentligt tilgængelige, grønne arealer med fritids- og friluftsaktiviteter samt rekreativt formål.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om anvendelse, terrænregulering og bebyggelsens omfang og placering. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan - rammer

Området indgår i Kommuneplan 2017-2029 i rammeområde BBRO.R1.02_T8, som er udlagt til rekreativt område med begrænset bebyggelse. En række anvendelser er nævnt som f.eks. park, naturskov, legeplads, opholdsarealer, regnvandsbassiner, minicampingplads, friluftscenter og én café mm. Der kan alene etableres driftsmæssigt nødvendigt byggeri/anlæg og mindre bebyggelse, der understøtter områdets rekreative og formidlingsmæssige anvendelse.
 
Særbestemmelser sikrer,
 • at bydelene skal bindes sammen af to cykel-/gangbroer. (Disse eksisterer i dag ved Brovej og Møllebækken).
 • at der skal sikres passage under vejbroen for såvel dyr, planter og mennesker, og
 • at en bræmme på 2-5 m langs Gudenåen mellem Møllebækken og Brogade skal friholdes for byggeri og anlæg.
 
Planforslagene er overordnet set i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men der er behov for at muliggøre byggeri og terrænregulering – også tæt på Gudenåen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Kommuneplan - retningslinjer

Området er omfattet af retningslinjer for økologiske forbindelseslinjer, lavbundsarealer og naturbeskyttelsesområder (§ 3-områder). Jf. kommuneplanens retningslinjer skal naturværdierne inden for disse områder beskyttes. Her tillades kun bebyggelse og anlægsarbejder, som ikke indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier og levevilkår for dyr og planter. Lavbundsarealer er reserveret til vådområder.
 
Projektforslagets formål er netop at etablere et rekreativt område med mere varieret natur, sø mv. og begrænset byggeri med tilknytning til rekreation og friluftsliv, hvor det naturmæssige indhold nær åen forbedres. Det vurderes, at de tiltag og aktivitetsmuligheder, som planlægningen muliggør, kan etableres, så de ikke forringer eller ændrer væsentligt på områdets naturværdier. Planforslagene vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Idefase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre ændring af rammebestemmelserne.

Principper for planlægningen

Området inddeles, som vist på bilag 3, i to delområder:
 • Delområde I og Ia: Offentligt rekreativt område med fritids- og friluftsaktiviteter 
 • Delområde II: Grønne arealer i form af græs- og engarealer samt rensedam.
 
I delområde I fastholdes de eksisterende byggefelter og byggemuligheder. Her kan etableres enkelte anlæg og bygninger til områdets rekreative brug såsom teltplads, legeplads, toiletbygninger, madpakkehus, klubhus, vandværk mm.
 
I delområde Ia må der opføres følgende ny bebyggelse:
 • Broanlæg og mindre flydeplatforme med et samlet areal på maks. 300 m2.
 • En bygning/pavilion på maks. 150m2 til madpakke- og forsamlingshus, naturformidling. Bygningen må etableres med en maksimal bygningshøjde på 5 m og kan etableres i træ, metal, pladematerialer, glas og glaslignende materialer. Bygningen skal placeres minimum 20 m fra åen.
 • En bygning nær broanlægget med faciliteter, der understøtter badning og sejlads. Bygningen kan fx indeholde omklædning, bad, sauna. Samlet areal: op til 60 m2.
 
I delområde I og Ia kan der desuden etableres mindre bygninger til opbevaring af udstyr, der understøtter områdets brug, samt borde/bænke, bålplads, legeplads mm.
 
Delområde II skal friholdes for ny bebyggelse.
 
Der gives mulighed for følgende terrænregulering:
 • Indenfor delområde 1 er det tilladt at regulere +/- 75 cm.
 • Indenfor delområde 1a kan terrænet dog hæves op til kote 5,5 m indtil 20 m fra Gudenåen. Det er tilladt at uddybe (opståede) vandhuller yderligere – op til en vanddybde på 1,5 m. Formålet er at skabe gode levesteder for dyr og planter.

Arkitektur

Ovennævnte principper for planlægningen sikrer, at den nye bebyggelse og anlæg indpasses i området.

Beskyttet natur

Gudenåen og dens brinker er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven at etablere ”byggerier” mv. i åen og på brinker samt hvis der ændres på terræn på disse arealer.

Beskyttelseslinjer

Området er omfattet af Gudenåens åbeskyttelseslinje. Byggeri, terrænændringer, beplantning, belysning mv. inden for åbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Fredning (Trækstien, Gudenåen)

Fredningens hovedformål er at give offentligheden ret til færdsel langs Gudenåen mellem Kongensbro og Fladbro. Stien skal have et ubrudt forløb som vist på fredningskort. Alle anlæg/forandringer der spærrer, omlægger eller ændrer forløb eller materialer af trækstien vurderes at kræve dispensation fra fredningen ved fredningsnævnet.
 
 • Den fredede træksti - er i dag afbrudt af Brogade. I delområde I bliver der mulighed for at etablere en spang (flydebro) under Brogade, så. trækstien kan fortsætte ubrudt mod øst.
 

Arkæologi

Museet vurderer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder i området, der berøres af anlægsarbejder. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan kun udarbejdes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   medio 2020
Offentlig høring   medio/ultimo 2020
Endelig vedtagelse   ultimo 2020
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro og igangsætte udarbejdelse af et projektforslag for projektet. Bjerringbro Elværksforening har siden givet tilsagn om at støtte projektet med 3,6 mio. kr. Der er nu opnået en samlet finansiering på 8,53 mio. kr. efter fondsmoms. Det samlede projekt vist i bilag 2 vurderes at koste 11,3 mio. kr. at realisere.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/50951
Resume
Området ved Vesterbro Torv i Viborg er omfattet af lokalplan nr. 358 for et konkret projekt med supermarked i stueplan og boliger ovenpå. Projektet er aldrig realiseret, og flere grundejere ønsker ny planlægning med mere fleksible rammer ift. eksempelvis anvendelse og mulighed for at bevare eksisterende bygninger. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Der skal derfor tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
 
Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at der skal være fokus på arkitektonisk tilpasning til omgivelserne.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Lokalplanområdet ligger centralt i Viborg mellem Vesterbrogade og Dalbergsgade samt ud mod Jernbanegade. Det omfatter et areal på ca. 7500 m². Området ligger og forbliver i byzone.
 
Området består af blandet bolig og erhverv/butikker/restaurant samt parkeringspladser ved Dalbergsgade og på Vesterbro Torv.

Projektforslaget

To grundejere/bygherrer ønsker at opføre ny bebyggelse i dele af området – primært omkring Vesterbro Torv, hvor størstedelen af eksisterende bebyggelse nedrives. Derudover ønskes det muliggjort at bevare eksisterende bebyggelse mod vest.
 
Byggefelter, bygningers omfang og materialer samt infrastrukturelle forhold er defineret ud fra eksisterende bebyggelse samt bestemmelserne fra den gældende lokalplan for området.
 
Skitseforslag er i bilag 2.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 358 for et centerområde ved Vesterbrogade og Jernbanegade i Viborg, der udlægger området til centerformål i form af detailhandel,
restauration, liberale erhverv, parkeringshus, boliger og almene formål som fx kultur, undervisning og institutioner.
 
Lokalplanens § 3.2. beskriver, at bebyggelse ud mod Vesterbrogade i stueplan kun må anvendes til butikker, liberale erhverv, restauration og almene formål, som fx kultur, undervisning og institutioner, med adgang fra Vesterbrogade/ nyt torv.
 
Projektet er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde VIBM.C1.14 i Kommuneplan 2017-2029.
Rammeområdet har særbestemmelser, der fastlægger maks. etageantal, bygningshøjde og husdybde ved randbebyggelse mod Vesterbrogade, Jernbanegade og Dalbergsgade. Således varierer f.eks. det maksimale etageantal fra 2½ til 4½ etager ved disse gader.
 
Ny bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse i gadelinjen. Randbebyggelsen skal som udgangspunkt have en taghældning på 40-45°. Dette kan dog fraviges ved lokalplanlægning, når arkitektoniske forhold kan påvise en god helhedsvirkning i forhold til gadebilledet som helhed. Bagvedliggende bebyggelse må ikke opføres i større højde end randbebyggelsen.
 
Randbebyggelse i stueetagen mod Jernbanegade skal overvejende anvendes til butikker, restaurationer og butikslignende liberale erhverv med behov for facadeareal.
 
Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Området udlægges til centerformål med mulighed for boliger i stueplan,
 • Den maksimale bebyggelsesprocent vil blive fastsat til henholdsvis 180 % og 160 % i overensstemmelse med de eksisterende bestemmelser for området,
 • Bebyggelse må etableres i op til 2-4 etager,
 • Adgangsvejen vil blive primært fra Dalbergsgade og Vesterbrogade,
 • Parkering skal etableres efter kommunens parkeringsnormer og kan ske både på og under terræn.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af screening vil det blive vurderet, hvorvidt der skal udarbejdes en miljørapport. I den forbindelse vil særligt trafikstøj skulle belyses.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Medio 2020
Offentlig høring   Medio-ultimo 2020
Endelig vedtagelse   Ultimo 2020
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/42892
Resume
Der foreligger ansøgning fra ejer af Møgelparken 162, som ønsker at udstykke ejendommen til 3 parcelhusgrunde. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205, som foreslås sendt i offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Ejer af Møgelparken 162 har ansøgt om at få ændret planlægningen for ejendommen, så den kan udstykkes til 3 parcelhusgrunde. Ansøgning er i bilag 2.
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ejendommen Møgelparken 162 (matr.nr. 2bl) er ubebygget og ligger på hjørnet af
Møgelparken og Liseborgvej. Langs ejendommens matrikelgrænse mod nord (Møgelparken) er
der etableret en bussluse. Ejendommen har et samlet areal på 3.142 m2.

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 205, der udlægger delområde III til tæt-høj bebyggelse i 2-3 etager.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg nr. 3 til lokalplanen.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.B4.05 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Strukturplan

Området indgår som en del af Viborg Kommunes strukturplan for byens udvidelse mod vest, som blev vedtaget i 2013. Strukturplanen er disponeret, så der skal etableres højere byggeri ud mod vejen Møgelparken.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205, der er i bilag 3.

Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205

Lokalplanforslaget udlægger et nyt delområde Ic, der omfatter matr.nr. 2bl (Møgelparken 162). Området kan anvendes til åben-lav boliger og giver mulighed for, at der kan udstykkes 3 grunde på minimum 900 m2 og maks. 1.300 m2. Ny bebyggelse kan etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m. Hver ejendom kan bebygges med 30%. Vejadgang sker fra Møgelparken.
Planlægningen fastholder den 12 m byggelinje mod syd.
 
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 3 er lokalplan nr. 205 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget. Dvs. bestemmelserne i lokalplan 205 om bl.a. terrænregulering, bebyggelsens udformning mm. er fortsat gældende.

Arkitektur

Ejendommen har et skrånende terræn mod syd. Det er væsentligt af hensyn til den visuelle påvirkning, at lokalplanen sikrer, at bebyggelsen placeres mod Møgelparken, samt at bebyggelsen på hver enkelt grund kommer til at følge terrænet i videst muligt omfang. Dette sikres ved at fastholde den 12 m byggelinje mod syd, så der ikke må bebygges på det skrånende terræn mod syd, samt at fastholde de eksisterende bestemmelser om terrænregulering.

LAR 

Tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund vha. LAR-løsninger. Bygherre har undersøgt jordbundsforholdene, der viser, at hvis man etablerer faskiner, kan tag- og overfladevand nedsives på egen grund.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra ultimo april 2020 til ultimo maj 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i august 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Hvis der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 19/43999
Resume
Viborg Kommune ønsker at udstykke 14 åbne-lave byggegrunde ved Vingevej i Ørum. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 538, som foreslås sendt i offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 538 med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Indstillingen blev godkendt
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune ønsker at udstykke 14 åben-lave boliger ved Vingevej i Ørum. Bebyggelsesplanen er i bilag 2.
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møde med ejer af ejendommen, der er indforstået med at sælge arealet på ekspropriationslignende vilkår.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde ØRUM.B4.03_T47 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 538, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 538

Området ligger i den nordlige del af Ørum og afgrænses mod nord af det åbne land, mod øst af det eksisterende boligområde Degnevænget, mod syd af Vingevej og mod vest af Ørum skole og MTB teknikbane.
 
Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde og giver mulighed for etablering af 14 åben-lave byggegrunde fælles opholdsareal, vendeplads og stiforbindelse. Stiforbindelsen er en del af den nedlagte jernbane, der skal færdiggøres fra Degnevænget til Tjelevej. Vejadgang sker fra Vingevej.
 
Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I udlægges til åben-lav boliger, og delområde II udlægges til fælles opholdsareal.

Særlige bestemmelser

En del af lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Af hensyn til grundvandsbeskyttelse gælder, at veje og parkeringsarealer skal udføres med fast belægning.

Arkitektur

Bebyggelsesprocenten for fastsættes til 30 % for det enkelte jordstykke, og bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.

Jordforurening – områdeklassificering

Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Området udtages af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a bortset fra det gamle jernbanetracé, der forbliver områdeklassificeret.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget. Der har været afholdt en workshop i Ørum i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen, hvor borgerne er gjort bekendt med, at der er taget initiativ til udarbejdelsen af planforslag for dette område.

Miljøvurdering

Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, forventes planforslaget offentliggjort i perioden fra ultimo april 2020 til ultimo maj 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i august 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har pr. 2. marts 2020 købt Vingevej 15, matr.nr. 12a Ørum By, Ørum, for at kunne gennemføre denne planlægning. Købet muliggør både udvidelse af Ørum Skole, etablering af Ørum Børnehave samt etablering af nyt boligområde.
 
Der vil i forbindelse med byggemodning af området være udgifter for Viborg Kommune:
 • Udstykning af 14 byggegrunde
 • Vejanlæg
 • Etablering af fælles grønt opholdsareal
 • Kloakbidrag
 
Der vil være indtægter ved salg af:
 • 14 parcelhusgrunde
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Hvis der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 19/19569
Resume
Forslag til lokalplan nr. 530 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 30. januar – 27. februar 2020. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler primært om projektets betydning for udseende af nabobygning, trafiksikkerhed for cyklister og det samlede butiksareal. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag 6 nævnte ændring, og
 
2. at bilag ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag 6 nævnte ændring, og
 
2. at bilag ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Sagsfremstilling

Historik

KHJ Consult ApS har ansøgt om at opføre en ALDI dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 m2 på Koldingvej 61 – 69B, 8800 Viborg.
 
Området er ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. januar 2020 (sag nr. 6) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 530 for et lokalcenter ved Koldingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 530 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 30. januar – 27. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar handler om projektets betydning for udseende af nabobygning på Koldingvej 71, som er bygget sammen i skel med en bygning på Koldingvej 69. Ved etablering af det ansøgte projekt for en Aldi-butik vil gavlen på Koldingvej 71 blive synlig. Forvaltningen vurderer, at dette anliggende klares mellem grundejerne.
 
Et andet høringssvar handler om foranstaltninger for cyklisternes trafiksikkerhed på cykelstien på Koldingvej i forhold til biltrafik mellem Koldingvej og den nye butik. Forvaltningen vurderer, at kommunen håndterer dette forhold efter vejloven, når der ansøges om at etablere en ny vejadgang til Koldingvej.
 
Et tredje høringssvar handler om opgørelse af det samlede butiksareal. Lokalplanen fastlægger, at der kan etableres en butik med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2. Forvaltningen vurderer dermed, at lokalplanen overholder lovens krav. Den konkrete opgørelse af butikkens areal sker i forbindelse med byggesagsbehandlingen af en konkret byggeansøgning.
 
Det er dermed forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene eller anbefales imødekommet.

Spørgsmål og svar til naboer

Den 22. januar 2020, lige inden den offentlige høring, modtog forvaltningen et brev fra 11 af de nærmeste naboadresser til lokalplanområdet med afklarende spørgsmål om støjafskærmning, miljøklasse, belysning og mindre bygninger. Forvaltningen sendte svar på spørgsmålene den 5. februar 2020. Svaret fremgår af bilag 5.
 
Henvendelsen medførte, at forvaltningen blev opmærksom på en bestemmelse om beplantning i lokalplanen, der kan præciseres. Forvaltningen foreslår således, at det præciseres, at der skal plantes klatreplanter på begge sider af støjskærmen. Forslaget til denne ændring i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 530

Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for at etablere dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, restauranter, forlystelse, offentlige formål samt mindre produktion i tilknytning til øvrige funktioner. Der kan etableres en butik med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2.
 
Lokalplanforslaget har til formål at sikre støjafskærmning mod omkringliggende boliger. Desuden udlægges der et grønt areal i den sydlige del af området, hvilket giver afstand fra parkering og bebyggelse til naboerne mod syd.

Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 48 til kommuneplanen, der ændrer den maksimale butiksstørrelse fra 1.000 m² til 1.200 m². Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra at gælde for den enkelte matrikel til at gælde som helhed for området omfattet af forslag til lokalplan nr. 530.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Bygherre skal afholde omkostninger til etablering af ny overkørsel og sløjfning af eksisterende overkørsler samt ændring i opstribning af parkeringsbåse på Koldingvej og evt. maling af cykelsymboler på cykelstien.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 19/26121
Resume
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 har været i offentlig høring i perioden den 6. februar – 27. februar 2020. Der er kommet et høringssvar. Høringssvaret handler især om bebyggelsens placering og støj. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 vedtages med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Indstillingen blev godkendt med den ændring til lokalplanforslaget, at det alene er muligt at placere varmepumpeanlæg i den nordlige ende af området.
 
Under forudsætning af positiv partshøring bemyndiges forvaltningen til at vedtage forslagene endeligt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. ønsker at etablere et varmepumpeanlæg med tilhørende
teknikbygning på Kølsenvej 27 i Løgstrup. Varmeværket har allerede en akkumuleringstank og
en teknikbygning tilhørende solvarmeanlægget, som er placeret på Kølsenvej 33.
 
Gældende planlægning giver kun mulighed for bebyggelse inden for byggefelter af begrænset omfang, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 29. januar 2020 (sag nr. 5) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 Varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 har været i offentlig høring fra den 6. februar til den 27. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet et høringssvar til planforslaget. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvaret omhandler placering og støj. Høringssvaret peger på en usikkerhed i, om bebyggelsen vil blive opført nord for akkumuleringstanken (som vist på illustrationsplanen på lokalplantillæggets side 10) og ikke øst for akkumuleringstanken, hvilket dermed vil blive tæt på skel mod nabo.
 
Forvaltningen vurderer, at idet varmepumpeanlægget bestående af teknikbygning og kølegård kræver en vis størrelse, vil dette ikke kunne rummes på arealet øst for akkumuleringstanken, idet der her også skal være plads til beplantningsbælte og vejadgang. I den gældende lokalplan nr. 437 fastlægger § 7.3, at der i byggefelt B må opføres bygninger med et samlet areal på op til 350 m². Denne bestemmelse ændres ikke med lokalplantillægget. Forvaltningen indstiller, at der indskrives i planen, at der ved opførelse af bebyggelse eller etablering af tekniske anlæg på ejendommen skal bebygges efter princippet ”fra nord mod syd”, hvilket betyder, at den nordlige del af byggefelt B skal bebygges, før der må opføres yderligere bebyggelse/anlæg længere mod syd. Dermed imødekommes denne del af høringssvaret delvist.
 
Høringssvaret udtrykker også en bekymring omkring støj. Forvaltningen vurderer, at hvis lokalplanen realiseres som i det ansøgte projekt, vil den nye teknikbygning placeres vest for kølegården og dermed kunne danne støjskærm for kølegården samtidig med, at der i lokalplantillægget gives mulighed for opstilling af yderligere støjskærme, så Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer.

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 ændrer ikke på områdets nuværende anvendelse til tekniske anlæg men giver mulighed for at etablere et varmepumpeanlæg med dertilhørende tekniske anlæg. Vejadgang sker fra Kølsenvej.
 
Lokalplanforslaget har til formål at udvide byggefelt B, præcisere højder for ny bebyggelse/anlæg inden for byggefelt B og give mulighed for etablering af støjskærme inden for byggefelt B.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 20/10157
Resume
Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der skal dispenseres fra bestemmelser i lokalplaner i Viborgs vestlige bydel vedr. vejbredde og fældning af træ.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der meddeles dispensation efter § 19, stk. 1, i Planloven til vejens bredde og fældning af træ ved Svalelunden.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Sagen blev udsat. med henblik på nærmere undersøgelse af vejforløb.
 
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune skal i 2020 i gang med etablering af en ny vej - Christianslundvej - til betjening af nye boliggrunde på Bakholt, Gravlund, Jørgensborg og Rosenborg samt Skovfryd og Skovlyst i Viborgs vestligste bydel. Et oversigtskort er i bilag 1.
 
Christianslundvej er en forlængelse af eksisterende boligvej Svalelunden, som i dag betjener boligvejene Svalelunden, Stærelunden og Spurvelunden. Christianslundvej er omfattet af lokalplan 233 og 494.
 

Inddragelse og høring

Ansøgningen om dispensation fra lokalplanerne har været i naboorientering. Der er modtaget bemærkninger om, at det ikke kan accepteres at fjerne de 2 store træer i området, samt at det er ønskeligt, at hele Christianslundvej gøres bredere, og at der samtidig etableres kantsten som er vinklet væk fra kørebanen.
 
Det bemærkes endvidere, at der ønskes løsninger til at minimere trafik og sænke hastigheden, enten ved helt at fjerne midtersektion af Christianslundvej, indføre bussluse, eller planlægge fartnedsættende tiltag/indsnævringer eller lign. Bemærkningerne ses i bilag 2.
 

Beskrivelse

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 494 (det nye boligområde nord for Stærelunden, Spurvelunden, Svalelunden og Møgelvang) er det muligt at opføre åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse på et ca. 10 ha stort område. Området skal nu byggemodnes, og der skal etableres en ny stamvej: Christianslundvej. Et kort visende vejens tracé er i bilag 3.
 
I forbindelse med planlægningen har Vejdirektoratet over for Viborg Kommune tilkendegivet, at der ikke vil blive meddelt tilladelse til at skabe vejforbindelse mellem Liseborgvej og Holstebrovej, som lokalplan nr. 233 (Svalelunden) er forberedt til.
 
Med vedtagelsen af lokalplan 494 blev der truffet beslutning om, at den eksisterende vej Svalelunden, der ender ved nr. 27 – 29, skulle gives en anden udformning. Den del af Svalelunden, som opgraderes og ændres til Christianslundvej, vil fremover skabe forbindelse mellem Liseborgvej og Møgeltoft. Det medfører, at en del af vejen får en ændret linjeføring, idet dens udformning videreføres i en blød trafiksikker kurve i den gamle markvej Møgelkjærvejs tracé jf. kortbilag 2 i lokalplan 494 (se bilag 4).

Vejbredde

Lokalplanerne har en divergens i forhold til kørebanebredden, som søges ændret, idet vejen fremadrettet skal have et sammenhængende udseende. Den eksisterende del af Christianslundvej (Svalelunden) er etableret med en kørebanebredde på 5 m i henhold til lokalplan 233, §5, hvorimod den nye del af Christianslundvej er fastsat til en kørebanebredde på min. 5,5 m iht. lokalplan 494, § 5.
 
I fremtiden ændres antallet af brugere af vejen, så vejen ændrer karakter fra boligvej til stamvej. Ved den øgede trafik på vejen vurderes det, at vejens bredde skal være med til at sikre øget tryghed ved passage mellem to modkørende køretøjer. Kørebanen for den del af Christianslundvej, som er indeholdt i lokalplan 233, ønskes derfor øget til 5,5 m for at tilpasse til den øgede trafik på vejen.
 
Det vurderes, at vejen ikke bør være bredere end 5,5 m, da det vil kunne give anledning til højere hastighed. Ved at udvide vejen øges trafikanternes tryghed ved modkørende trafik, som medvirker til en øget fremkommelighed på vejen. Cyklister har mulighed for at benytte langsgående cykelsti og skal derfor ikke på kørebanen. 

Bevaring af træ

Christianslundvejs placering gør, at det bliver nødvendigt at fælde det nordligste af de 2 træer nord for Svalelunden nr. 17 og 37. Det fremgår af lokalplan 233 §8.12, at de 2 træer skal bevares. Træerne er vist på kortbilag 2 i lokalplan nr. 233 (se bilag 5).
 
Det nordligste træ er beliggende i overgangen mellem lokalplan 233 og 494 og er sammenfaldende med den kommende cykelsti. Det er ikke muligt indenfor rammerne af lokalplan 494 at ændre på forløbet af cykelsti og kørebane i et omfang, der vil kunne friholde træets rodnet fra berøring med udgravningen, hvorved der er væsentlig risiko for vedvarende skade på træet. Ved realisering af lokalplan 494 vil der i fremtiden være en boliggrund lige nord for træet, og træet vil kunne give væsentlige skyggegener for denne grund. Derfor søges om dispensation fra lokalplan nr. 233 til dette. Det sydligste træ fjernes ikke og tilhører i øvrigt ejendommen Svalelunden 17. 
 
Det foreslås, at det træ, der agtes fjernet, erstattes af nyt træ i det grønne område vest for Svalelunden eller i grønt område mellem Jørgensborg og Gravlund.
 
Når lokalplanområde nr. 494 er fuldt udbygget, vil hele området få et anderledes visuelt udtryk med hække og træer. Der vil ikke længere være udsigt til marker fra de eksisterende boliger beliggende syd for. Det omtalte nordlige træ vil derfor ikke beholde den markante synlighed i området, som det har på nuværende tidspunkt.

Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Der er ikke i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan nr. 494 modtaget indsigelser mod den viste placering af Christianslundvej eller mod, at vejen forbinder Liseborgvej og Møgeltoft.
 
Forvaltningen vurderer, at den kommende vej ikke vil medføre gennemkørende trafik fra andre boligområder. Boligområdet Møgelvang har ikke forbindelse til Christianslundvej. Eneste mertrafik kan måske komme fra regionens sociale botilbuds institution på Møgelkjærvej 6. Dette vurderes dog at være begrænset, idet Christianslundvejs tilslutning til Møgeltoft sker via en overkørsel, hvorfor det ikke vil være en naturlig adgangsvej til Møgelkjærvej 6.
 
Forvaltningen anbefaler, at Christianslundvej udføres som gennemgående vejforbindelse som vist i bilag 3, for at øge vejbetjeningen af området. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at busbetjene området via buskørsel på Christianslundvej.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/52542
Resume
I forbindelse med færdiggørelse af de sidste anlægsarbejder i Gravene og Sct. Mathias Port skal der opsættes byrumsinventar i form af bænke og skraldespande. Der ønskes stillingtagen til hvilket byrumsinventar, der skal opsættes.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget drøfter og tager stilling til hvilket byrumsinventar, der skal opsættes i Sct. Mathias Port,
 
2. at udvalgetdrøfter og tager stilling til, hvilken type byrumsinventar der skal opsættes i Gravene, og
 
3. at udvalget drøfter og tager stilling til, om det foreslåede inventar fra Gravene løbende kan implementeres i de resterende gågader, når det nuværende inventar kræver udskiftning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg besluttede,
 
 1. at der i Sct. Mathias Port opsættes skraldespande i sortbrun samt plantekummer/plante-ringe med vinddæmpende beplantning. Det undersøges om der er mulighed for indsats til affaldssortering i skraldespandene. De allerede opsatte egetræsplinte fastholdes og evalueres til efteråret,
 
 1. at der i Gravene opsættes bænke med træbeklædning samt skraldespande i sortbrun, og
 
 1. at det foreslåede inventar fra Gravene under punkt 2 løbende kan implementeres i de resterende gågader, når det nuværende inventar kræver udskiftning.
 
 
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har på møde den 30. marts 2011 (Sag nr. 66 / Sag nr. 66 bilag) besluttet, hvilket inventar man skulle arbejde videre med i forbindelse med etableringen af gågaderne i Viborg.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 30. august 2017 (sag nr. 9), under pkt. 4., at ”Viborgbænken” skal benyttes i fornyelsen af Gravene, og at forvaltningen kommer med forslag til bænk, der kan benyttes som alternativ i Sct. Mathias Port.
 

Inddragelse og høring

De fremsatte forslag til nyt inventar har været drøftet med Viborg Handel, som synes godt om det foreslåede inventar. Viborg Handel fremhæver specielt, at de mener, det passer godt ind i byrummet i gågaderne at vælge en mere klassisk bænktype med træ.
 
Det blev også noteret, at de nuværende bænke er meget kolde at sidde på det meste af året og derfor kun anvendes i mindre grad. De bidrager ikke til ønsket om mere ophold i gågaderne.
 

Beskrivelse

Overordnet kan forvaltningen på baggrund af flere års erfaringer bemærke følgende problemstillinger ved det nuværende inventar i gågaderne.
 
 • at det er koldt at sidde på dele af året,
 • at siddekomforten ikke er den bedste,
 • at metallet på udstyret bliver grimt/grønt i forbindelse med urin fra hundeluftning,
 • at det er vanskelige at drifte, når det påkøres eller udsættes for hærværk.
 • at inventaret er meget bekosteligt at udskifte f.eks. ved påkørsel af varebiler eller lignende. Prisen for udskiftning af en bænk er over 30.000 kr.  og en skraldespand koster knap 18.000 kr.
 • at de etablerede cykelstativer/cykelsteler får en del kritik fra cyklistforbundet, idet cyklen nemt vælter og får skrammer.
 
 
Sct. Mathias Port
Vedrørende inventarvalg til Sct. Mathias Port henvises til bilag 2. Heraf ses, hvordan brugen af pladsen er i dag. Pladsen anvendes til parkering, kørsel, vareaflæsning, udeservering, cykelparkering og gangarealer. Det efterlader meget få områder tilbage til placering af inventar. Derfor skal inventaret i Sct. Mathias Port have en høj grad af ”mobilitet", så det kan flyttes, hvis der kommer et arrangement på pladsen. Der kan også over tid vise sig et ændret behov.
 
Forvaltningen foreslår, at der i Sct. Mathias Port opsættes store træplinte i egetræ, som inviterer til leg og ophold. Forslaget er beskrevet i det vedtagne forslag C samt vist på forsiden af den projektplan, som Teknisk Udvalg tidligere besluttede som udformning af Sct. Mathias Port. Disse træplinte er flytbare og har en høj grad af ”mobilitet”. Der kan på enkelte plinte suppleres med ryg og evt. armlæn. Der er allerede opsat 6 stk. træplinte (se bilag 1). De blev opsat for at imødekomme en observeret problematik med biler, som kørte inde på gangarealerne. De gav desuden opholds- og siddemuligheder. De foreslås suppleret med yderligere 4-6 stk.
 
Endelig foreslår forvaltningen, at der opsættes flytbare runde eller rektangulære plantekasser med beplantning, som bliver høj og ret tæt, så beplantningen også har en vindafskærmende funktion, hvilket er aktuelt i den øst-vestvendte Sct. Mathias Port. Dette er også beskrevet i projektplanen.
 
Plantekasserne udføres i stål, så de er holdbare. De tænkes udført i samme farve som oplægget til farvevalg på skraldespande og bænke i Gravene i ”sortbrun” ral 8022 eller alternativt i galvaniseret stål, som dem der opsættes i hele Viborg Kommune (se bilag 1. Denne ral-farve er besluttet at anvende i designmanualen for skilte i indre Viborg (link). Denne farve synes at spille godt sammen med bygninger i indre by. Den er tidløs og beskrevet i designmanualen for skilte. Som beplantning forslås bambus, idet den udgør en tæt beplantning og giver en god vindafskærmende virkning. Se inspirationsbilleder i bilag 1.
Der foreslås opsat 4-8 flytbare planteringe/plantekasser.
 
Cykelstativer i Sct. Mathias Port er allerede etableret og i en type ønsket af cyklistforbundet. Typen er også valgt ved Banegården, Tingvej, Nytorv mv. Se bilag 1.
 
Gravene

Skraldespande

Det forslås, at der fremadrettet anvendes skraldespande af typen URB-E fra G9 i ral 8022 sortbrun vist i bilag 1. Typen er anvendt på Sønæs, i Banebyen og i mange af vores områdefornyelsesprojekter. Denne type af skraldespanden har en række fordele i forhold til drift og vedligehold. Det er en mere solid typeløsning end den nuværende og dermed ikke så sart overfor hærværk.
 
Skraldespandene foreslås opsat i både Gravene og Sct. Mathias Port samt løbende implementeret i de nuværende gågader, når nuværende skraldespande kræver udskiftning på grund af hærværk, påkørsel eller andet. Pris pr. stk. ca. 8.500 kr.  

Bænke

I forhold til bænke foreslår forvaltningen, at der opsættes bænken af typen som vist i bilag 1 (fra Bybang i hårdtræ i mahogni som den opsatte rundbænk i Sct. Mathias Port og fra samme leverandør). Armlæn tilpasses dog til et mere klassisk udtryk og med træ på armlæn som vist på tegningerne med træ. Trælameller er rundede, så der opleves en rigtig god siddekomfort.
 
Typen foreslås opsat i Gravene og Sct Mathias Port samt løbende implementeret i de nuværende gågader. Pris pr. bænk udgør 8.500 kr./stk. (stål malet i ral 8022 sortbrun)
 

Alternativer

Man viderefører nuværende gågadeinventar i Gravene.
 

Tidsperspektiv

Inventar forventes opsat i Gravene og Sct. Mathias Port i sommeren 2020, dog afhængig af eventuelle reskriktioner mv. i produktionen i forhold til corona-situationen. I de øvrige gågader tænkes de foreslåede typer inventar implementeret, efterhånden som det nuværende inventar bliver beskadiget og/eller kræver udskiftning. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis der vælges de foreslåede bænke og skraldespande m.v., vil det medføre, at driftsbudgettet aflastes i forhold til udskiftning af de nuværende væsentligt dyrere inventartyper.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13734
Resume
Østre Landsret har afsagt en dom den 6. december 2019, der betyder at principper for beregning af kommuners vejafvandingsbidraget til spildevandsselskaberne skal tolkes anderledes, end det har været gængs i mange kommuner. For Viborg Kommune vurderes det, at bidraget til Energi Viborg Vand bliver betydelig mindre.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
 1. at sagen tages til efterretning og,
 2. at sagen herefter indgår i de videre budgetlægning for 2021 og de følgende overslagsår.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt en dom, der betyder, at beregningen af det vejafvandingsbidrag, som kommunerne skal betale til de offentlige spildevandsselskaber, fortolkes anderledes, end det har været gængs.
 
Dommen betyder for Viborg Kommune, at vejafvandingsbidraget til Energi Viborg Vand bliver betydelig lavere – foreløbig anslået ca. 40 % lavere. Forvaltningen har orienteret Energi Viborg Vand om dommen og skriftligt meddelt det til selskabet.
 
Kommunen forventer, at beløbet reguleres med tilbagevirkende kraft. Da det må antages at være omfattet af de almindelige forældelsesregler er der overfor Energi Viborg Vand varsles et formelt krav om tilbagebehandling. Forvaltningen har i den forbindelse været i dialog med Energi Viborg Vand, og der er enighed om, at vi skal samarbejde om, hvilke principper der skal gælde for genberegning af bidrag med afsæt i dommen.
 
Dommen får betydning for den igangværende budgetlægning for 2021, idet det afsatte beløb til Energi Viborg Vand forventes at falde. Kommunen skal kun betale 8 % af de anlægsudgifter Energi Viborg Vand har til kloakrenoveringer og nye kloakanlæg m.v. for så vidt angår de ledningsanlæg m.v., der afleder vejvand og i øvrigt jf. betalingsvedtægten for spildevandsområdet.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Genberegningerne forventes at kunne forelægge i første halvdel af 2020
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at kunne holde budgetbeløbet på det oprindelige niveau inden budgettet blev tilført midler ved det seneste års budgetlægningen.
 
Når genberegning er foretaget, forventes en del af det pågældende beløb fra Energi Viborg Vand tilført politikområdet Trafik (drift). Nemlig den del, hvor finansieringen af de årlige ekstra omkostninger til vejafvandingsbidraget er finansieret fra andre konti på politikområdet Trafik. Det resterende beløb bør tilføres kassekontoen.
 
Oversigt over budget og afholdte udgifter fra 2016 til 2021.
 
År
Budget
Afholdt udgift til
Energi Viborg Vand inklusive regulering fra tidligere år
2016
6.026.000
8.000.000
2017
6.966.000
7.180.006
2018
4.928.000
6.700.000
2019
5.032.000
7.460.966
2020
8.579.000
-
2021
8.668.000
-
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

I bilag 1 er dommen fra Østre Landsret gengivet.
Bilag

Sagsid.: 20/13269
Resume
En del af byfornyelsen i Stoholm omfatter ombygning af 5 kryds i den nordlige del af Stoholm for at få en bedre trafikfordeling gennem byen og specifikt føre den tunge trafik uden om handelsgaden.
 
Sagen vedrører udfordringer i forhold til en forventet overskridelse af det afsatte beløb til anlægget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der tages stilling til, hvilken af de i punkt 3 mulige løsninger, der skal arbejdes videre med.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at der arbejdes videre med løsning 1, hvor Dornen (nr. 2) udtages af projektet for at tilvejebringe finansiering.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede på møde den 20. marts 2019 (sag nr. 5) sagen vedrørende forbedring af de trafikale forhold i den nordlige del af Stoholm. På mødet blev der bevilget 4.535.000 kr. til de pågældende trafikprojekter i Stoholm. Delprojekterne omfatter:
 
 1. I krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade anlægges en rundkørsel, der kan medvirke til at fordele trafikken anderledes, således at den tunge trafik lettere kan komme til erhvervsområderne nord for jernbanen. Rundkørslen vil også medvirke til, at hastigheden hen over jernbanen bliver lavere, og bilisterne lettere bliver opmærksomme på, at jernbanen skal krydses. Der er et bomanlæg ved krydsningen.
 2. I T-krydset Dornen – Skalmstrupvej ændres vigepligt. Det vil medvirke til, at adgang til erhvervsområdet langs Dornen bliver nemmere, og der bliver dannet en større fordelingsvej i den nordlige del af byen ad Skalmstrupvej – Dornen mellem Lundgårdsvej og Nørregade.
 3. Det fortsatte kryds Nørregade – Banevænget – Enghavevej beliggende ved krydsningen af jernbanen ombygges med sideudvidelser og cykellommer, således at fodgængere og cyklister får bedre forhold og lettere kan krydse jernbanen. Der er en dialog i gang med Bane Danmark. Bane Danmark oplyser, at ændringer af deres bomme fra ansøgning om ændring til udførsel normalt varer 1-2 år.
 4. På strækningen Tastumvej – Odinvej – Anemonevej ændres vigepligt med henblik på at lede trafik fra vest ad Odinvej til bymidten.
 5. I T-krydset Odinvej – Nørregade ændres vigepligt og ændrede busstoppesteder, således at trafik ledes uden om bycentret. Byen får samtidig et stoppested, der kommer til at ligge mellem butiksgaden, Vestergade og stationen. På den måde skabes en bedre sammenhæng mellem bus- og togforbindelser i byen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Siden bevillingen er givet, er der udført projektering, lodsejerdialog i forhold til at skulle indgå aftaler med de lodsejere, hvor der skal erhverves jord fra. Desuden har områdefornyelsen været under udførelse i midtbyen sammen med kloakfornyelsesprojekt.
 
I perioden (juni 2019) er der desuden også udført trafiktællinger i Stoholm.
Gade
Trafiktal (ÅDT)
Heraf tunge køretøjer/lastbiler
Tastumvej (Stoholm vest)
1652
47
Vestergade (hovedgaden)
1710
35
Lundgårdsvej (Stoholm øst)
2264
63
 
Det er primært den tunge trafik, som borgerne i byen ønsker flyttet ud af byen. Hertil bemærkes, at en del af den trafik, som kører ind i bymidten, kører mod syd via Søndergade, hvilket ikke vil være muligt at flytte væk.
 
Krydset ved Odinvej er ombygget i forbindelse med områdefornyelsen, og krydset er tilpasset og udført, så den tunge trafik tilgodeses bedre i dette kryds. En tilsvarende løsningsmodel som ved Odinvej forventes udført ved Tastumvej og Dornen. Denne ændrede udformning, hvor den tunge trafik tilgodeses, medfører desuden, at biler nemmere og hurtigere kan køre via vejnettet nord om Stoholm. Det har ved Odinvej-ombygningen og på Odinvej, som delvis er en boligvej og som primært består af boliger, medført, at trafikanterne kører hurtigere på Odinvej ifølge borgerne på vejen.
 
Forvaltningen har i den forbindelse modtaget en forespørgsel på, om der kan udformes tiltag på Odinvej ved den fremtidige ændring ved Tastumvej (nr. 4), som kan sænke farten, da borgeren er bekymret for, at hastigheden generelt stiger, når vejen ændres til et mere dynamisk forløb i forhold til den nuværende ubetingede vigepligt. Den samme bekymring er rejst fra borgere tæt ved den planlagte ombygning ved Dornen (nr. 2).
 
Et ændret vejforløb, som tilgodeser større køretøjer, herunder lastbiler, vil unægteligt også medføre mulighed for øget hastighed for biler.
 
I forbindelse med projekteringen og udførsel af geotekniske boringer har det vist sig, at de forudsætninger, som lå til grund for det tidligere overslag, ikke er tilstrækkeligt. Dette skyldes primært, at placeringen af rundkørslen på Lundgårdsvej hovedsageligt skal anlægges på et areal med større mægtigheder af blødbundsaflejringer. Der har været undersøgt forskellige scenarier i forhold til håndtering af denne udfordring med et vejanlæg på blødbundsaflejringer, og hvilken metode der er billigste. Viborg Kommunes rådgiver foreslår 2 mulige metoder.
 
 1. at der afgraves ned til bæredygtige aflejringer, hvilket medføre,r at der skal afgraves op til ca. 4 meter jord, som skal genopfyldes.
 
 1. at der kun afgraves nødvendige øvre jordlag i form af fyldjord, og man derefter forbelaster området, indtil de bløde jordlag er trykket sammen, så der ikke forventes væsentlige aflejringer herefter.
 
Sweco har vurderet nr. 2 som den klart billigste metode og anslår, at den vil koste ca. 600.000 kr. Forbelastning vil have en tidsmæssig konsekvens, idet jorden skal ligge i alt fra 6-12 mdr., fra forbelastningen er udført. Dermed vil rundkørslen forventeligt først kunne udføres fra 2021. De 600.000 har ikke været indregnet i tidligere overslag og er dermed heller ikke indeholdt i den meddelte anlægsbevilling.
 
Hvis projektet skal holdes indenfor den godkendte økonomiske ramme, kan forvaltningen præsentere tre muligheder.
 
 1. Enten kan man undlade at udføre et af de andre delprojekter. Umiddelbart består det samlede trafikprojekt af i alt 5 ombygninger, hvoraf ombygningen ved Odinvej (nr. 5) er udført i regi af områdefornyelsen. Det vurderes umiddelbart, at de vigtigste ombygninger er henholdsvis øst og vest, så trafikken ved ankomst til Stoholm føres nord om Stoholm, men det kan være en mulighed at undlade Dornen (nr. 2), som er anslået til ca. 800.000 kr.
 
Eller
 
 1.  Vælger at lade rundkørslen (nr. 1) udføre på anden vis, f.eks. som forvaltningens oprindelige forslag i form af et ombygget T-kryds. Dermed skal et væsentlig mindre areal for belastes, og et T-kryds er væsentligt billigere at udføre end en rundkørsel. Forventet besparelse ca. 800.000 kr. Der skal dog gøres opmærksom på, at nævnte T-kryds udformning mødte megen kritik lokalt fra borgerne og følgergruppen i Stoholm, som ønskede en rundkørsel.
 
Eller
 
 1.  revurdere projektet som helhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det var planlagt at udføre alle projekter i Stoholm i indeværende år 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Vælger man at gennemføre projektet som tidligere vedtaget, vil der være behov for en tillægsbevilling på 815.000 kr., idet der udover de 600.000 kr. blive behov for midler til en størrelse arealerhvervelse, projektering og tilsyn i forbindelse med forbelastningen og uforudsete udgifter. 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/12780
Resume
Grundfos i Bjerringbro ønsker at få ombygget det nuværende ureguleret firbenede kryds ved Poul Due Jensens Vej 19 i Bjerringbro. Baggrunden er, at man ønsker at kunne udnytte muligheden i den lokalplan, der gælder for området, hvilket også kræver en ombygning af krydset til en rundkørsel. Grundfos er indforstået med at finansiere alle anlægsudgifterne til en ny rundkørsel – oversigtskort i bilag 1.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes detailprojektering af rundkørsel som vist på skitsetegning i bilag 2,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ”Rundkørsel Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.275.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021, og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der igangsættes detailprojektering af rundkørsel som vist på skitsetegning i bilag 2,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ”Rundkørsel Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.275.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021, og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 10), at vedtage lokalplan nummer 478. Denne lokalplan giver mulighed for etablering af en rundkørsel ved indkørsel til Poul Due Jensens Vej 19.
 

Inddragelse og høring

P-pladsen bliver udformet i løbende dialog med Grundfos.

Beskrivelse

På Poul Due Jensens Vej ved indkørsel til nr. 19 er der i dag et firbenet ureguleret kryds. Dette er ikke en trafiksikkerhedsmæssig god løsning, og baggrunden for den ønskede ændring fra Grundfos beror på mange observerede trafikfarlige situationer. Desuden ønsker Grundfos at udbygge p-pladsområde mod nord, som vil medføre øget trafik ind og ud fra dette område.
 
Hvis det kan indeholdes i det afsatte beløb, ønskes desuden etableret en fællessti fra rundkørslen og til nuværende fællessti ved viadukten under Sortehøjvej. I alt ca. 175 meter fællessti. Grundfos vil i den forbindelse stille nødvendig areal nord Poul Due Jensens vej til rådighed uden omkostninger.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Arbejdet udføres primært i 2020, og asfaltslidlag udføres i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den foreslåede rundkørsel forventes at medføre afledt drift til vedligeholdelse af beplantning og bevoksning på 5.000 kr. årligt. Beløbet kan finansieres indenfor den nuværende driftsramme på politikområdet Trafik.
 
Anlægsoverslag:
Arbejde
Forventet udgift (kr. ekskl. moms)
Administrationsbidrag og myndighedsbehandling (3,8 %)
100.000
Opmåling, Landinspektør, projektering og udbud
200.000
Tilsyn og byggeledelse
75.000
Jord, afvanding, jordarbejde og afvanding
1.600.000
Beplantning og 1. års drift
100.000
Belysning
200.000
Uforudsete udgifter
200.000
SUM
2.475.000
 
Selvom anlægsudgiften finansieres af Grundfos, indgår anlægsudgiften dog i kommunens samlede anlægsramme.  
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/47414
Resume
Ansøgerne for iværksættelse af en privat udstykning nord for Korsbakken i Rødding har ansøgt om en alternativ vejadgang til udstykningsområdet via Sødalvej. Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om ansøgningen giver anledning til at ændre på den tidligere trufne beslutning i Teknisk Udvalg om vejadgang fra Korsbakken.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der på ny tages stilling til den fremtidige adgangsvej til et nyt boligområde nord for Korsbakken og de vilkår, der knytter sig til adgangen af trafiksikkerhedsmæssige forhold på baggrund af nye oplysninger fra ansøgerne.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Forvaltningen oplyste på mødet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22. januar 2020 (sag nr. 5) besluttede at igangsætte planlægningen for boligområdet ved Korsbakken med en vejadgang fra Korsbakken, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg. Hvis Teknisk Udvalg beslutter at ændre vejadgangen til boligområdet, vil forvaltningen indarbejde dette i det kommende lokalplanforslag.
 
 
Teknisk Udvalg besluttede, at ændre vejadgangen med udkørsel fra Sødalvej, således at de foreslåede helleanlæg erstattes af hævet flade ved kryds til nyt boligområde. Det sikres, at der etableres sikkert stisystem fra nyt boligområde med sikker krydsning ved Korsbakken, der ikke inkluderer helleanlæg. 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg tog på mødet den 27. november 2019 (sag nr. 10) stilling til adgangsforholdene til nyt boligområder nord for Korsbakken i Rødding i forbindelse med igangsætning af en planlægning for området.
 
På udvalgets møde den 8. januar 2020 (sag nr. 2) indstillede udvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at planlægningen sættes i gang som beskrevet, hvis der indgås udbygningsaftale med ansøger om etablering af venstresvingsbane og helleanlæg, og at omfartsvej nord om Korsbakken, Rødding, udgår af kommunens trafikplan.
 
Byrådet vedtog indstillingen fra Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget i sit møde den 29. januar 2020 (sag nr. 5).
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har på baggrund af ny henvendelse fra ansøgeren udarbejdet alternativt forslag. Forslaget er fremsendt (bilag 3) til ansøgerne, og indeholder forvaltningens forslag til, hvorledes en alternativ adgang til Sødalvej kan udformes.  Ansøgerne har ligeledes fået oplyst, hvad forvaltningen har anslået udgiften til ved en realisering af dette alternative forslag.
 
Ansøgernes bemærkninger til forvaltningens forslag fremgår af bilag 4. Ansøgerne er ikke enige i forvaltningens vurdering og forslag og ser ikke behov for de forslåede trafiksikkerhedsmæssige løsninger.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har efter beslutning i Teknisk Udvalg omkring vejadgang til boligområdet nord for Korsbakken modtaget et alternativ forslag til disposition af boligområder nord for Korsbakken fra ansøgerne, så adgang til boligområdet sker via Sødalvej til det nye boligområde (bilag 1).
 
Forslaget lægger op til en ny adgang ca. 50 m fra Korsbakken, men hvor afstanden til Korsbakken søges mindsket, så bilister ikke når at kommer op i fart. I forslaget fra ansøgerne er det bemærket, at forslaget kræver erhvervelse af naboareal på ca. 2.000 m2.
 
Sødalsvej er i dag en offentlig vej med en kørebanebredde på ca. 6 m og 2 x 2,5 m rabat på hver side. Vejen har et forholdsvist lige forløb og med få enkeltstående træer i rabatten. Højdekurver for området viser, at vejen har et dybdepunkt omkring 75 m fra Korsbakken. Forvaltningen vurderer, at der er rimelige oversigtsforhold på Sødalsvej ved det ønskede tilslutningspunkt. Sødalsvej er i dag beliggende i landzone, og byzonetavlen er placeret ca. 30 m fra Korsbakken. Trafikken på Sødalvej er i 2019 opgjort til 450-500 køretøjer pr. døgn med en måling, der ligger ca. 1 km fra krydset ved Korsbakken.
 
Politiet har telefonisk oplyst, at de ikke ønsker en flytning af byzonetavlen mod nord, idet omgivelserne ikke visuelt supplerer en byzone. I stedet vil de gerne indgå i en dialog om en begrænset lokalhastighedsbegrænsning. Indkørsler til boligområder fra landzone kan give anledning til en reduktion i trafiksikkerheden, idet bilister normalt ikke forventer indkørsler til boligområder fra landlige omgivelser. Særligt er der en øget risiko for bagende-kollisioner ved kørsel fra nord. Der bør i givet fald laves en ”Byzone-helle” nord for indkørslen til boligområdet.
 
Ved udkørsel fra boligområdet til Sødalvej skal der sikres oversigt mod nord.
En vejtilslutning for både bilister, cyklister og forgængere til Sødalvej vil i mindre grad give den nye udstykning sammenhæng med den øvrige Rødding by. For at forbedre denne sammenhæng bør der laves en stiadgang fra det nye boligområde via Sødalvej til Korsbakken.
 
Stien bør anlægges som en fællessti i en bredde på 2,5 m og forløbe på østsiden af Sødalvej frem til Korsbakken. På Korsbakken bør der anlægges en tilhørende sikker stikrydsning på vejen (Korsbakken) med krydsningshelle. Derved sikres, at de bløde trafikanter forbliver i byzone og får en trafiksikker krydsningsmulighed til den dobbeltrettede sti på sydsiden af Korsbakken.
 
Herfra er der forbindelse til Sødal skole, afdeling Rødding, via stier og mindre boligveje. Løsningerne med de nævnte helleanlæg og fællessti vurderes at kunne etableres for en udgift på omkring 1.050.000. kr., idet der også bør laves en mindre udvidelse af Korsbakken ved krydsningshellen (bilag 3).
 
Korsbakken har et kurvet forløb, og oversigtsforholdene er ikke optimale.
Trafikken på Korsbakken på den aktuelle strækning er opgjort til ca. 1.200 køretøjer pr. døgn. Gennemsnitshastigheden er 53,8 km/t, og 85%-fraktilen, dvs. den hastighed, som 85% af køretøjerne kører under, er 61,9 km/t.
 
Forvaltningen vurderer, at ansøgernes forslag omkring vejbetjening af området kan benyttes, hvis de af forvaltningen foreslåede løsninger etableres. Vejtilslutningen til Sødalvej vil være beliggende i landzone.
 

Alternativer

Teknisk Udvalg er i mødet den 27. november 2019 (sag nr. 10) blevet præsenteret for 3 mulige løsninger:
 
1. Forlægning af Korsbakken,
2. Etablering af venstresvingsbane og krydsningshelle på Korsbakken og
3. Etablering af krydsningshelle ved den nye adgang til et nyt boligområde og byportsforsætning af Korsbakken ved indkørsel til Rødding fra Vammen.
 
Udgifterne til disse løsninger er anslået til henholdsvis. 6 mio. kr., 1,1 mio. kr., og 0,425 mio. kr.
 

Tidsperspektiv

Sag om igangsætning af lokalplanlægning vil blive fremlagt i foråret 2020, hvor den valgte løsning vil blive indarbejdet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til løsningen, skal afholdes af den private udstykker.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Beslutning om adgangsforhold vil blive indarbejdet i det kommende planforslag for boligområdet og ligge til grund for en eventuel udbygningsaftale eller frivillig aftale for boligområdet.
Bilag

Sagsid.: 19/53307
Resume
Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der skal eksproprieres arealer til asfaltering af et stiareal i Mønsted.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, og
 
1. at der iværksættes ekspropriering af de i dagsordenspunktet nævnte arealer fra matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, til anlæg af asfalteret sti i Mønsted.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der iværksættes ekspropriering af de i dagsordenspunktet nævnte arealer fra matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, til anlæg af asfalteret sti i Mønsted.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har tilbudt grundejerne at købe et areal til anlæggelse af sti, men grundejerne har ikke været interesseret heri.
 

Beskrivelse

Den offentlige sti, beliggende på matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, er anlagt med grus. Stien er offentlig, men har ikke været udskilt i matriklen. Der blev i 1989 indgået aftale med lodsejerne om, at stien kunne ligge på ejendommene mod en årlig betaling. Denne aftale udløb i 2014 og blev fornyet i 2016. Herefter skal kommunen årligt betale 2.750 kr. til grundejerne for stien.
 
Det er i forbindelse med områdefornyelsen i Mønsted blevet besluttet, at stien skal asfalteres, idet Landdistriksudvalget på sit møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 1) besluttede at tildele 525.000 kr. til asfaltarbejdet. Asfalteringen indebærer således en betydelig anlægsudgift. Forvaltningen vurderer derfor, at kommunen bør have ejendomsret til stiarealerne permanent, så investeringen i asfalten sikres fremadrettet. Herudover har kommunen en forpligtigelse, i medfør af vejloven, til at sørge for udskillelse af offentlige veje og stier. Kommunen må kun undtagelsesvist have veje og stier, som ikke er udskilte. Forvaltningen vurderer, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, som kan begrunde, at stien beholdes som en sti, hvor arealet er lejet.
 
Stien er nødvendig af hensyn til en trafiksikker færdsel for skolebørnene fra boligområdet ved Blegevej/Flintevej til Mønsted Skole, så de ikke skal ledes ud på en større omvej ad trafikfarlige veje.
 
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og planlagt gennemført i 2020.
 
Det anslås, at det nødvendige areal for stianlægget vil udgøre ca. 2.300 m². For at nedbringe ulempen for ejeren af matr.nr. 5a, Mønsted By, Mønsted, har forvaltningen undersøgt muligheden for at lave en overgang over stien, så ejeren af matr.nr. 5a, Mønsted By, Mønsted, kan føre heste over på den anden del af ejendommen, og forvaltningen har vurderet det muligt at lave en trafiksikker overgang. Forvaltningen vurderer derfor på nuværende grundlag, at ekspropriationen ikke vil medføre væsentlig ulempe ved ejendommenes benyttelse, særligt henset til, at stien placeres, hvor der i for vejen er anlagt sti og langs et læhegn. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Stien planlægges asfalteret i 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det anslås, at erstatningen for ekspropriation vil udgøre 15-18 kr. pr. m², hvilket giver en anslået arealerstatning på mellem 34.500-41.400 kr. Herudover kan der potentielt være grundlag for ulempeerstatning, hvis det vurderes, at ekspropriationen er til væsentlig ulempe for ejendommens benyttelse. Udgiften kan afholdes via driftsbudgettet på politikområdet Trafik.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det er efter praksis alene tilladt at have offentlige stier som såkaldte deklarationsstier. En deklarationssti er en sti, som ligger på f.eks. en privat ejendom efter aftale med kommunen, men hvor arealet ikke er særskilt udmatrikuleret. Vejloven indeholder en regel om, at vejmyndigheden skal udskille de offentlige veje og kun undtagelsesvist må have deklarationsstier.
Bilag

Sagsid.: 20/8898
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2021-24 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i det foreløbige budgetforslag, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, 
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Teknisk Udvalg drøftede drifts- og anlægsbudgettet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Teknisk Udvalg drøftede senest budgetlægningen på mødet den 25. marts 2020 (sag nr. 18)
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på møde den 15. april 2020 (sag nr. 24). Der henvises til beslutningen fra mødet.
 
 
 

Inddragelse og høring

Der afholdes budgetmøde med MED Teknik & Miljø i maj måned 2020.
 
 

Beskrivelse

 

Budgethæfte

 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 

Forslag til driftsbudget

 
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2020-23, som byrådet vedtog i november 2019. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal de politiske udvalg som hovedprincip selv finansiere deres økonomiske udfordringer og nye tiltag på både drifts- og anlægsbudgettet.
 
Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
 
2021
2022
2023
2024
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
2.500
1.440
2.190
2.190
Afsnit 5.1
Driftsønsker
75
75
75
75
Afsnit 5.2
Finansiering
-265
-1.015
-1.765
-1.765
Afsnit 5.3
I alt
2.310
500
500
500
-
 
Tabellen ovenfor viser, at der mangler finansiering i alle 4 år, hvilket vedrører disse udfordringer,
 
 • Efterregulering af bidrag til Midttrafik for regnskabet 2019
 • Øget betaling til Staten i forbindelse med afregning af pålagte parkeringsafgifter
 • Leje af DSB grund syd for jernbanen i Viborg Baneby
 
 

Forslag til anlægsbudget

 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025. Nye anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes af udvalget i juni 2020.
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. Udvalget besluttede på mødet den 25. marts 2020 at præsentere følgende budgetudfordringer for byrådet med henblik på, at de kan indgå i byrådets videre budgetlægning:
 
 • Pulje til renovering af fortove
 • Pulje til renovering af broanlæg m.v.
 • Trafiksanering i området ved Gl. Randersvej i forbindelse med byggeri af Lysningen i Overlund
 • Pulje til indførelse af el/gasbybusser i den kollektive trafik i Viborg by
 • Sideudvidelse af del af Tostrupvej i Birgittelyst samt etablering af fællessti.
 
 

Budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet:

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 15. april 2020, hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse på mødet den 17. juni 2020, og hvilke eventuelle resterende budgetudfordringer, der kan sendes retur og indgå i udvalgenes videre budgetlægning. Den 17. juni beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilke budgetudfordringer, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning. Resterende budgetudfordringer skal udvalgene efter de vedtagne spilleregler for budgetlægningen selv finansiere.

 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 3. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50515
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020
Tekniks Udvalg godkendte mødelisten med enkelte bemærkninger.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag

Sagsid.: 19/53990
Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.