You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 4. maj 2020 kl. 11:00

Mødested Mødet afholdes som Microsoft teams møde
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

Sagsid.: 17/30220
Resume
Det forventes, at en række erhverv inden for kort tid vil få mulighed for at ”genåbne” efter Corona-krisen på visse vilkår. Teknisk Udvalg skal drøfte mulighederne for på det tekniske område at understøtte disse erhverv via bl.a. dispensationer fra gågaderegulativet mv.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at sagen drøftes med henblik på mulige tiltag, og der fastlægges overordnede principper for forvaltningens behandling af disse.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-05-2020
Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede, at bemyndige forvaltningen til at give midlertidige dispensationer på området, jf. sagsfremstillingen, ligesom udvalget er villig til med forkortet varsel at afholde ekstraordinære møder efter behov.
 
Udvalget ønsker at fremme mulighederne for ekstraordinære arealer til servering mv. Det skal dog ske under hensyn til trafikafviklingen og parkeringsmulighederne i forhold til specielt parkeringssituationen i Viborg. Der er fortsat fokus på evt. alternative parkeringspladser, forbedret skiltning og annoncering.
 
Trafikken på St. Sct. Hans Gade/Nytorv søges dæmpet via skiltning (30 km/t; nu 50 km/t).
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen foreslår, at der snarest indhentes interessetilkendegivelse og afholdes et møde med repræsentanter for aktuelle restauratører og Viborg Handel med henblik på at afklare, hvilke tiltag Kommunen kan iværksætte for at understøtte de pågældende erhverv i en evt. ”genåbning” under Corona-krisen.
 

Beskrivelse

Det forventes, at regeringen primo maj 2020 vil tage initiativ til, at der på visse sundhedsmæssige vilkår kan gives tilladelse til at ”genåbne” visse typer erhverv under Corona-krisen. Såfremt det måtte omfatte restauranter, visse typer butikker og turistattraktioner ønskes en drøftelse af, hvorledes Viborg Kommune på det tekniske område kan understøtte en sådan genåbning. Det må forventes, at der i givet fald vil blive stillet nationale vilkår, der sikre, at genåbningen sker med krav om f.eks. minimumsafstande mellem grupper af kunder etc.
 
Sådanne krav kan betyde, at der bliver behov for, at de erhvervsdrivende får behov for at kunne disponere over større offentlige udearealer. Det gældende gågaderegulativ for Viborg Kommune giver Teknisk Udvalg mulighed for at dispensere for de gældende bestemmelser om brug af offentlige udearealer, idet der fortsat skal mulighed for offentligheden at færdes over torve og pladser. 
 
For aktuelle områder udenfor gågaderegulativets område, har forvaltningen mulighed for at give en midlertidig rådighedstilladelse til at disponere og hele eller dele af gader og torve.  
 
Der kan være andre områder i kommunen, hvor deciderede vejarealer kan overvejes afspærret eller gøres ensrettet.
 
Der ønskes en drøftelse og fastsættelse af forvaltningens rammer for med kort varsel at give midlertidige dispensationer på området.
 
Forvaltningen anbefaler en drøftelse, om forvaltningen kan bemyndiges til:
 
  • at meddele dispensation fra gågaderegulativerne i Viborg og Bjerringbro til benyttelse af offentlige arealer til udeservicering i tilknytning til de arealer, der allerede i dag kan benyttes til dette formål. Tilsvarende for muligheder for tiltag i andre byer.
  • at der kan tillades udeservice på andre offentlige arealer, der er beliggende i tilknytning til restauranter og lignende virksomheder, herunder at der kan gives rådighedstilladelse til benyttelse af vejarealer til formålet i en begrænset periode, hvis det vurderes at der kan ske en forsvarlig lukning af vejen, og det i øvrigt ikke giver anledning til nævneværdige trafikale gener.
  • en generel fleksibilitet i forhold til forvaltning af området.
  • at forvaltningen med kort varsel kan anmode om ekstraordinære møder i Teknisk Udvalg, såfremt der kræves politiske beslutninger på andre lignende områder.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Dispensationer fra gågaderegulativet bør iværksættes snarest muligt efter en lempelse af de nævnte restriktioner.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der kan gives dispensation fra det gældende gågaderegulativ, der er fremgår af bilag 1.
Bilag