You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. juni 2020 kl. 13:30

Mødested M3.3
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

Sagsid.: 19/34490
Resume
Teknisk Udvalg besluttede den 3. juni 2020 at indstille til byrådet, at forslag til lokalplan nr. 535 vedtages endeligt. Teknisk Udvalg besluttede samtidig, at der på udvalgets næste møde skulle forelægges en alternativ navngivning af vejene inden for lokalplanområdet, hvilket er baggrunden for denne sag.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
  1. at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet i bilag nr. 2.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-06-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede den 3. juni 2020 (sag nr. 10) at indstille til byrådet, at forslag til lokalplan nr. 535 vedtages endeligt.
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Teknisk Udvalg besluttede samtidig, at der på udvalgets næste møde skulle forelægges en alternativ navngivning af vejene inden for lokalplanområdet, hvilket er baggrunden for denne sag.
 

Inddragelse og høring

Det nye forslag til vejnavne er blevet forelagt for bygherre, der er positiv over for navngivningen.
 

Beskrivelse

Forvaltningen foreslår, at vejnavne inden for området tager udgangspunkt i stedets historie vedrørende tørvegravning. I det tidligere forslag tog vejnavnene udgangspunkt i redskaber med relation til tørvegravning. I den nye forslag tager vejnavnene udgangspunkt i nogle mere generelle begreber, der relaterer sig til tørvegravning.
 
Referencer til ”Slaget på Taphede” har også været overvejet ift. vejnavne. Da der også skal bruges mange nye vejnavne i den øvrige del af Taphede (syd for Randersvej), vurderes det hensigtsmæssigt at bruge referencer til tørvegravning nord for Randersvej, hvilket har haft stor betydning for dette områdes historie og efterfølgende at bruge referencer til ”Slaget på Taphede” syd for Randersvej.
 
Forvaltningen foreslår vejnavnene, der fremgår af bilag 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1415
Resume
Byrådet besluttede på sit møde den 26. februar 2020 (sag nr. 8) at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse om etablering af et togstop i Sparkær. Forvaltningen har efterfølgende antaget firmaet Atkins som rådgiver på opgaven. I forundersøgelsen indgår dels at få udarbejdet et kvalificeret overslag på etablering af et togstop i Sparkær og dels, hvor stort rejsepotentialet er.
 
Teknisk Udvalg skal på sit møde drøfte forundersøgelsen.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forundersøgelsen tages til efterretning og indgår i de videre budgetmæssige overvejelser for 2021 og de følgende overslagsår.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-06-2020
Der er til referatet vedhæftet nyt bilag 1.
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Det har længe været et stort ønske for beboerne i Sparkær området at få lavet et togstop i Sparkær i form af et trinbræt.
 
I 2017 fik Viborg Kommune udarbejdet en analyse for etablering af en nærbane på togstrækningen mellem Bjerringbro og Skive. Analysen blev behandlet på byrådet møde den 30. august 2017 (sag nr. 26). Analysen indeholdt bl.a. mulighederne for at få etableret i togstop i Sparkær.
 
I 2017 blev der indgået en aftale mellem den daværende regering samt flere partier i Folketinget. Aftalen betyder, at Arriva, der betjener strækningen med tog, er forpligtet til at betjene Laurbjerg i Favrskov Kommune og Sparkær i Viborg Kommune. Samtidig blev det aftalt, at der ikke længere er en direkte togforbindelse på strækningen Struer via Viborg mod København. Det understreger vigtigheden af, at Viborg Kommune fortsat arbejder aktivt for kortest mulig rejsetid mellem Viborg og Aarhus.
 
På Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2020 (sag nr. 18) blev de foreløbige resultater fra forundersøgelsen præsenteret og drøftet.
 

Inddragelse og høring

En borgergruppe i Sparkær er inddraget i processen om etablering af et togstop i Sparkær. Toggruppen har bidraget med viden og ideer til, hvordan man kan etablere et togstop i Sparkær. De har bl.a. hjulpet med at måle bomtider ved togpassagen af Langgade.
 

Beskrivelse

Der foreligger nu et forslag til en færdig forundersøgelse om mulighederne for etablering af et togstop i Sparkær. Rapporten fremgår af bilag 1. 
 
Forundersøgelsen viser, at det teknisk er muligt at etablere et togstop ved Sparkær, selv om trinbrættet vil komme til at ligge tæt på overkørslen ved Langgade. Ved etableringen af et trinbræt vil der for bilister på Langgade blive en forlænget spærretid ved overkørslen på 90 til 120 sekunder afhængig af retning. Den bedste løsning for overkørslen vil derfor være at etablere en helbom, som vil give en øget sikring i forhold til den nuværende halvbom, idet nogle trafikanter måske vil tage chancer ved den forlængede spærretid ved at køre uden om den nuværende halvbom.
 
Banedanmark planlægger at udrulle det nye signalprogram på denne togstrækning i foråret 2021. Samtidig opgraderes overkørslen ved at etablere en helbom og dermed en forbedring af trafiksikkerheden. En efterfølgende trafiksikkerhedsvurdering ved Banedanmark vil dog afklare den nærmere udformning af overkørslen, hvis togstopfaciliteter besluttes etableret i Sparkær.
 
Forundersøgelsen viser, at projektet i givet fald allertidligst kan gennemføres medio 2022, men med stort forbehold for Banedanmarks mulighed for at gennemføre ændringerne (med særlig fokus på Signalprogrammets udrulning), og det vurderes, at Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse samt signaltilpasning kan forsinke ibrugtagning af anlæg til 2024.
 
Der er beregnet en anlægsøkonomi for to projektscenarier, scenarie 1 og 2, hhv. uden og med ekstern pendlerparkeringsplads.
 
Prismæssigt er der foretaget en beregning på skitseniveau, der andrager henholdsvis 9,1 mio. kr. og 10,9 mio. kr. inklusiv 50 % korrektionstillæg og 35 % for tværgående omkostninger. Det bemærkes, at et korrektionstillæg på 50% er standard ved jernbaneprojekter.
 
Toggruppen i Sparkær har tilbudt, at frivillige i byen kan hjælpe med at anlægge forpladsen, hvilket er en realistisk model for nedbringelse af omkostningerne. Potentielle besparelser er dog ikke indregnet i undersøgelsen, da en samarbejdsmodel vil bero på mange faktorer og usikkerheder, som først skal afklares.
 
Når perronanlæg skal etableres, vil det formodentligt være nødvendigt at stoppe togdriften mellem Viborg og Stoholm i arbejdsperioden. En del af arbejdet vil dog kunne laves om natten, hvor der ikke kører tog på strækningen. Denne periode kan man med fordel lægge i samme tidsrum, som den planlagte forbedring af overkørsel i Stoholm skal foregå. Begge anlægsarbejder ligger på samme strækning, og arbejderne vil sikkert gøre det nødvendigt i en periode at indsætte togbusser mellem Viborg og Stoholm.
 
I forundersøgelsen er det anbefalet, at Viborg Kommune i givet fald igangsætter en officiel henvendelse til Banedanmark om oprettelse af projekt, primært for at afdække de præcise detaljer om samspillet med deres signalprogram samt sikkerhedsaspekter. Dernæst anbefales det at erhverve en eller to af de pågældende matrikler, der skal bruges til forplads og parkeringsanlæg hurtigt herefter, da de er nødvendige for at kunne realisere projektet. Forslag til udformning af de forskellige togstopfaciliteter inklusive forplads fremgår også af bilag 1 på rapportens side 13.
 
I forundersøgelsen er der angivet et forventet dagligt passagertal i 2020 på 103 på- og afstigninger ved trinbrættet i Sparkær. Det er beregnet ud fra antal faktiske på-/afstigninger ved stationen i Stoholm forholdsmæssigt ud fra indbyggertal i de to byer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det er ikke muligt at lave en sikker tidsplan for projektet, før Viborg Kommune har rettet henvendelse til Banedanmark for at afklare mulighederne for at etablere og ibrugtage trinbrættet i Sparkær. Banedanmark har orienteret rådgiveren om, at det forventes tidligst at kunne ske fra 2022, men mere realistisk i 2024.
 
Et togstop i Sparkær må derfor tidligst forventes færdigetableret i 2024, om end det bemærkes, at anlæg selvfølgelig kan ske sideløbende under forudsætning af et sikkerhedsmæssigt godkendt projekt, og at der kan påbegyndes et anlæg af forpladsen. En proces herfor bør startes umiddelbart hurtigt efter beslutning i Viborg Kommune om, at projektet søges gennemført.
 
Anlæg af de nødvendige anlægsarbejder vurderes at kunne gennemføres indenfor 24 måneder, inklusive projektering, udbud og anlæg. Hvis der træffes beslutning i 2020 vurderes nedenstående udkast til tidsplan at kunne være gældende:
 
  • Beslutning i oktober 2020 ved byrådets godkendelse af budgettet for 2021 og følgende overslagsår.
  • Opstart af proces for erhvervelse af byggegrunde november 2020.
  • Sikkerhedsvurdering ved Banedanmark påbegyndes ultimo 2020.
  • Rådgiver vælges, og eventuelle forundersøgelser udføres primo 2021.
  • Projektering påbegyndes medio 2021.
  • Udbud af entreprise for anlæg af perron og anlæg af forplads – ultimo 2021.
  • Færdigt anlæg medio 2022.
  • Færdigt projekt og ibrugtagning 2022 – 2024 (afhænger af sagsbehandling ved Banedanmark).
  • Den store usikkerhed med hensyn til tidsplan er sikkerhedsgodkendelse af projekt og ombygning af overkørsel 67 i forbindelse med Banedanmarks signalprograms udrulning, som kan give en større forsinkelse til gennemførsel af projektet. Det er forbundet med ekstra stor usikkerhed, da signalprogrammet kræver meget mandskab ved Banedanmark, og projektet dermed er i risiko for at komme “bag i køen”. Derfor er det væsentligt med en tidlig kontakt til Banedanmark, så sikkerhedsgodkendelse kan igangsættes, og proces ift. signalprogrammet kan afdækkes.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rådgiveren har overslagsmæssigt beregnet, at anlægget af trinbræt i Sparkær vil beløbe sig til 10,9 mio. kr. for den bedste løsning, hvor der etableres P-anlæg ved stationen. Beløbet er inklusive de på dette tidspunkt nødvendige korrektionstillæg (50%) og 35 % for tværgående omkostninger. Der er heller ikke medtaget en evt.besparelse, som kan opstå, hvis man inddrager frivillige fra området i arbejdet med etableringen af forpladsen.

Der er i det nuværende budget ikke afsat midler til trinbræt i Sparkær. De nødvendige investeringer (anlægsarbejde og arealopkøb) kan i givet fald gennemføres over 1-3 år fra 2021 – 2023, så trinbrættet eventuelt kan tages i brug ved køreplanskifte i 2024.
 
Det er anslået, at drift og vedligeholdelse af togstopfaciliteterne i Sparkær andrager 100.000 kr. årligt.
 
Såfremt den kollektive trafik (linje 740) skal betjene togstoppet, vil det koste yderligere 100.000 kr. årligt i ekstra køretid. Der kan dog undersøges, om en omlægning af den kollektive trafik i området kan reducere denne udgift.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det forventes ikke, at der skal udarbejdes lokalplan for at etablere de pågældende anlægsarbejder.
 
Der skal erhvervsarealer til parkeringsanlæg, om fornødent ved ekspropriation.
Bilag

Sagsid.: 20/8898
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021-2024 færdiggøres, hvad angår finansiering af udvalgets budgetudfordringer og budgetønsker samt endelig stillingtagen til anlægsønsker.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at forslag til finansiering af budgetudfordringer og budgetønsker godkendes, og
 
2. at forslag til anlægsønsker, herunder yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg, godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-06-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
På baggrund af Midttrafiks netop fremsendte budget har udvalget endvidere en udfordring på 1,8 mio. kr. Forvaltningen forelægger forslag til finansiering heraf på kommende møde.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg behandlede senest budget 2021-2024 på mødet den 3. juni 2020 (sag nr. 21), hvor bl.a. forslag til driftsbudget og nye anlægsønsker blev godkendt.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag 1.

Forslag til driftsbudget
Finansiering af udvalgets budgetudfordringer og budgetønsker er i budgethæftet nærmere beskrevet.

Nye anlægsønsker

På seneste udvalgsmøde blev det besluttet at tilføje et anlægsønske til Helhedsplan for Houlkær Torv. Herudover er der blevet tilføjet et anlægsønske til yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/53990