You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 12. august 2020 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/2874
Resume
Viborg Kommune ønsker at etablere en ny børnehave ved Spættevej. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i Viborg i nær tilknytning til eksisterende Finderuphøj og Rosenvænget skole. Børnehuset Søndergaard ligger i dag i en nedlagt landejendom.
 
Området ejes af Viborg Kommune.

Projektforslaget

Viborg Kommune ønsker at etablere en ny børnehavebygning som erstatning for de eksisterende bygninger, som børnehaven har i dag.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er dels omfattet af lokalplan nr. 28A Boligområde ved Sydvestbyen ved Finderuphøj, der udlægger området til boligformål og offentlige formål. En mindre del af området er desuden omfattet af lokalplan nr. 148 Naboarealer til omfartsvej ved Liseborg, der udlægger området til boliger. 
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanerne.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til blandede boliger (VIBSV.B4.03) og aktivitetsområder (VIBSV.R2.04).
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen 

Forvaltningen foreslår, at området udlægges til offentlige formål, og der gives mulighed for etablering af børnehave. Vejadgang forventes at blive fra Spættevej.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i
området, ud fra den topografiske placering og de arkæologiske registreringer. En juridisk
bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter hertil er
Viborg Kommunes.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2020
Offentlig høring   Ultimo 2020 – primo 2021
Endelig vedtagelse   Primo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/6003
Resume
Af Viborg Kommunes byggemodningsprogram fremgår, at der skal udarbejdes en lokalplan for et boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup, så byen kan tilføres flere byggegrunde.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Bebyggelsesplan er i bilag 2.
 
Da området ikke er lokalplanlagt, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny lokalplan for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. marts 2019 (sag nr. 13) at vedtage kommuneplantillæg nr. 16 for byudvikling i oplandsbyer (Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup).   
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har drøftet igangsættelse af en lokalplanlægning for det udpegede område med ejer. Ejer er indforstået med igangsætning af planlægningen. Møldrup Borgerforening er blevet orienteret om bebyggelsesplanen. De havde ingen bemærkninger.
 

Beskrivelse

Projektforslaget

I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2029 er et areal i Møldrup udlagt til boliger. Området omfatter et areal på ca. 6,5 ha og er beliggende sydvest for Vestergade i Møldrup, i naturlig forlængelse af eksisterende boligområder. Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsdrift. I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for området, forventer kommunen at opkøbe en del af ejendommen (ca. 2,8 ha).
 
Området ønskes udlagt til blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende opholdsareal og stiforbindelse. Vejadgang til området bliver fra Vestergade.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af rammeområde MØLD.B4.05_16, som er udlagt til blandede boliger.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Der udarbejdes en lokalplan for 1 etape med byggeretsgivende bestemmelser
 • Der udarbejdes rammelokalplan for resten af området
 • Lokalplanen inddeler området i 4 delområder – delområde I til Åben-lav boliger, delområde II til både åben-lav og tæt-lav boliger, delområde III til fællesopholdsarealer og delområde IV til vej
 • Området overføres til byzone
 • Der skal være vejadgang fra Vestergade
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav bebyggelse
 • Bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m
 • Der udlægges fællesfriarealer og stiforbindelser, som er med til at binde det nye boligområde sammen med ny regnvandssø, Himmerlandsstien og stationsområdet i Møldrup.
 
Da der er tale om et stort lokalplanområde, der skal udbygges over længere tid, har bygherre ønsket, at den del af området, som kommunen ikke på nuværende tidspunkt ønsker at købe, udarbejdes som en rammelokalplan for at undgå en højere ejendomsskat. Det betyder, at der ikke kan opføres bebyggelse i denne del af områder, før der vedtages en ny lokalplan, der nærmere præciserer anvendelse mv. Området tages dog med alligevel for at fastlægge den overordnede vejstruktur og de rekreative områder.

Bindinger

Allébeplantningen langs Vestergade er fredet. Ændringer af allébeplantningen kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Tag- og overfladevand skal nedsives lokalt, enten i faskiner, regnbede, permeable belægninger eller nedsivningsbassiner.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 544.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Ultimo 2020
Offentlig høring   Ultimo 2020
Endelig vedtagelse   Primo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Overtagelsespligt ved overførsel fra landzone til byzone

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for at kommunen kan ekspropriere er dog, at der er et aktuelt behov. I dag er der 6 grunde til salg i Møldrup.

Byggemodning

Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan er endelig vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.
 
Såfremt Viborg Kommune skal overtage arealet, vil der være udgifter til:
 • køb - eventuelt ekspropriation - af jord
 • byggemodning af området og eventuelt Viborg Museums forundersøgelser af arkæologi
 • at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltning i forbindelse med start af byzone
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/10836
Resume
Viborg Kommune ønsker at etablere Banebyparken i Viborg Baneby. Oversigtskort er i bilag 1. Projektskitse er i bilag 2.
 
Da afgrænsningen af Banebyparken ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, er et tillæg til den gældende lokalplan nødvendigt, hvis projektet skal kunne realiseres.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455, som foreslås sendt i offentlig høring. Dette fremgår af bilag 3.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 22. april 2020 (sag nr. 1) at igangsætte planlægningen for Banebyparken.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Projektskitse er i bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt 3 workshops om udformning af Banebyparken med deltagelse af naboer (nuværende som kommende), institutioner, erhvervslivet i området, organisationer, foreninger m.m. De fremmødte er kommet med input til, hvilket fokus parken skal have i forhold til funktioner og udformning.
 

Beskrivelse

Banebyparken bliver et offentligt grønt område, hvor der skabes grønne fællesrum til brug for bl.a. beboerne i Banebyen. Der anlægges en offentlig sti gennem parken, der giver forbindelse til Søndersø. I Banebyparken anlægges desuden 2 regnvandsbassiner.
På foranledning af den nuværende ejer af arealet er afgrænsningen af Banebyparken ændret.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 455, der udlægger området til centerformål såsom boliger, liberalt erhverv, detailhandel, almen service og lignende.
 
Lokalplanens § 3.2 beskriver, at lokalplanområdet opdeles i 8 delområder. Anvendelsen af delområde IV fastlægges til: ”Den Grønne Sti” – et offentligt grønt område med stiforbindelser, regnvandsbassiner og rekreative funktioner. 
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, da afgrænsningen af Banebyparken ikke følger delområde IV. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 455, hvor afgrænsningen af delområde IV ændres.
 
Med den endelige vedtagelse af tillægget er lokalplan nr. 455 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af rammeområde VIBM.C1.20_T17 samt retningslinje 1.7 om Viborg Baneby. Rammeområde VIBM.C1.20_T udlægger området til blandet bolig og erhverv.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Viborg Baneby
Projektet for Banebyparken er i overensstemmelse med helhedsplanen for Viborg Baneby, hvor ét af hovedelementerne i omdannelsen er en øst-vestgående grøn forbindelse, der giver direkte adgang fra banebyen til Søndersø.

Forslag til lokalplantillæg

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455, der er i bilag 3.
 
Lokalplantillægget ændrer afgrænsningen mellem delområde IV (offentligt grønt område) og de tilstødende delområder, og justere principperne for placering af stier og forsinkelsesbassiner inden for delområde IV.
 
Anvendelsen af delområde IV (et offentligt grønt område med stiforbindelser, regnvandsbassiner og rekreative funktioner) videreføres fra den eksisterende lokalplan.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om forslag til lokalplantillægget, da der er tale om en mindre ændring af den gældende lokalplan.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Offentlig høring Medio 2020
Endelig vedtagelse Ultimo 2020
 
Anlæg af Banebyparken forventes at ske i 2020-2022.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der forventes udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår:
 • køb af arealet til Banebyparken
 • etablering af Banebyparken
 
Der er afsat midler til projektet i budget 2020-2023.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området, hvor Banebyparken skal anlægges, ejes af Bach Gruppen. Forvaltningen er i dialog med Bach Gruppen om køb af arealet.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 19/6610
Resume
En af indsatserne i Helhedsplanen for Bjerringbro er at omdanne den mest bynære del af Gudenåen til en bypark (Åpromenaden), som skal være samlingssted for hele byen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 526 samt forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 526 og tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der afholdes borgermøde den. 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idrætspark.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 526 og tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger med følgende ændringer:
 
-          Mulighed for terrænregulering op til kote 5,5 i forbindelse med etablering af en dæmning (inden for 20 m fra åen)
-          2 bygninger med et samlet areal på maks. 150 m2 – i stedet for 1 – i delområde Ib (§ 7.7)
-          2 bygninger med et samlet areal på maks. 60 m2 – i stedet for 1 – i delområde Ib (§ 7.9)
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der afholdes borgermøde den. 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idrætspark.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 25) Helhedsplanen for Bjerringbro. Uddrag fra Helhedsplanen er i bilag 2.
 
Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro og igangsatte udarbejdelse af et projektforslag for projektet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 6. maj 2020 (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum (fra følgegruppen til helhedsplanen) samt interessenter i det konkrete projekt.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 422, der udlægger området til offentligt tilgængelige, grønne arealer med fritids- og friluftsaktiviteter samt rekreativt formål. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.R1.02_T8 i Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 526 og et udkast til forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 526

Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt rekreativt område og giver mulighed for etablering af anlæg og bygninger til områdets rekreative brug.
 
Området inddeles i 4 delområder, hvor anvendelsen fastlægges til:
 • Delområde Ia, Ib, Ic: Offentligt rekreativt område med fritids- og friluftsaktiviteter, herunder park, badning, sejlads, idræt- og bevægelse, naturformidling, outdooraktiviteter, teltplads, arrangementer (kultur og musik).
 • Delområde II: Grønne arealer i form af græs- og engarealer samt rensedam.
 
I delområde Ia og Ic må anlæg og bebyggelse kun opføres indenfor udlagte byggefelter.
 • I byggefelt 1 kan der opføres service- og toiletbygning samt anlæg til opbevaringscontainere i maks. 1 etage med en bygningshøjde på maks. 5 m målt fra terræn.
 • I byggefelt 2 kan der etableres anlæg til ophaler- og anløbsbro
 • I byggefelt 3 kan der opføres en spejderhytte med tilhørende udhusbygning eller lignende i maks. 1. etage med en bygningshøjde på maks. 5 m målt fra terræn.
 • I byggefelt 4 kan der opføres klubhus med tilhørende udhusbygning eller lignende med et samlet areal på maks. 250 m2. Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med en bygningshøjde på maks. 5 m.
 • I byggefelt 5 kan der opføres bebyggelse til vandværk og lignende med et samlet areal på maks. 250 m2. Bebyggelsen må opføres i maks 1 etage og med en bygningshøjde på maks. 5 m.
 
I delområde Ib må der kun etableres følgende bebyggelse og anlæg:
 • En bygning/pavillon på maks. 150 m2 til madpakke- og forsamlingshus, naturformidling, servicefaciliteter (toilet, bad, køkken og lign.), depot og lignende. Bygningen må etableres i maks. 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 5 m. Bygningen skal placeres minimum 20 m fra åen.
 • I brinken kan der etableres broanlæg og mindre flydeplatforme med et samlet areal på maks. 300 m2.
 • Der må etableres en bygning nær broanlægget med faciliteter, der understøtter badning og sejlads. Bygningen kan fx indeholde omklædning, bad, sauna og lignende. Bygningen må have et samlet areal på maks.60 m2. Bygningen må etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 5 m. Dermed er der mulighed for at etablere en tagterrasse på bygningen.
 • I tilknytning til ovennævnte byggeri og anlæg må etableres mindre bygninger på maks. 20 m2 til opbevaring af udstyr og lignende, der understøtter områdets brug.
 • Inden for delområde Ib må der opføres mindre legehuse, legepladser, motionsredskaber og lignende i overensstemmelse med områdets anvendelse til rekreative formål.
 • I delområde Ia og Ib er der mulighed for at opstilles midlertidige flytbare salgsboder, der understøtter områdets rekreativ brug.
 
Delområde II skal friholdes for ny bebyggelse.
 
Der gives mulighed for følgende terrænregulering:
 • Indenfor delområde 1a, 1b og 1c er det tilladt at regulere +/- 75 cm.
 • Indenfor delområde 1a og 1b kan terrænet dog hæves op til kote 5,5 m indtil 20 m fra Gudenåen.
 • I delområde 1b er det tilladt at uddybe (opståede) vandhuller yderligere – op til en vanddybde på 1,5 m. Formålet er at skabe gode levesteder for dyr og planter.
 
Vejadgang sker fra Gudenåvej.

Arkitektur

Ovennævnte bestemmelser sikrer, at den nye bebyggelse og anlæg indpasses i området.

Særlige forhold

Beskyttet natur: Dele af området er beskyttet natur (mose, sø og hede). Ændringer i tilstanden af den beskyttede natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttelseslinjer

Området er omfattet af Gudenåens åbeskyttelseslinje. Byggeri, terrænændringer, beplantning, belysning mv. inden for åbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Beskyttet vandløb og vandløbsloven

Gudenåen og dens brinker er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven at etablere ”byggerier mv. i åen og på brinker, samt hvis der ændres på terræn på disse arealer. Projekter til hængebro under brogade, broanlæg og ophalerplads, brinksikring og lignende kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Fredning (Trækstien, Gudenåen)

Fredningens hovedformål er at give offentligheden ret til færdsel langs Gudenåen mellem Kongensbro og Fladbro. Stien skal have et ubrudt forløb som vist på fredningskort. Alle anlæg/forandringer, der spærrer, omlægger eller ændrer forløb eller materialer af trækstien, vurderes at kræve dispensation fra fredningen ved Fredningsnævnet.
 
Den fredede træksti er i dag afbrudt af Brogade. I delområde I bliver der mulighed for at etablere en spang (flydebro) under Brogade, så trækstien kan fortsætte ubrudt mod øst.

Forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget ændres rammebestemmelserne. Anvendelsen forenkles til rekreativt område med fritids- og friluftsaktiviteter samt regnvandsbassiner o.lign. Der kan alene opføres mindre bebyggelse, som understøtter områdets rekreative og formidlingsmæssige anvendelse.
 
Samtidig slettes særbestemmelsen, om at der skal friholdes en bræmme på 5 m fra Møllebækken til 30 m fra Brogade og på min. 2 m på de 30 m nærmest Brogade.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idrætspark.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra primo september 2020 til primo oktober 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i november/december 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro og igangsætte udarbejdelse af et projektforslag for projektet. Bjerringbro Elværksforening har siden givet tilsagn om at støtte projektet med 3,6 mio. kr. Der er nu opnået en samlet finansiering på 8,53 mio. kr. efter fondsmoms. Det samlede projekt vist i bilag 2 vurderes at koste 11,3 mio. kr. at realisere.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 19/42892
Resume
Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 har været i offentlig høring i perioden den 30. april til den 28. maj 2020. Der er kommet 1 høringssvar. Høringssvaret handler især om bygningshøjde. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Ejer af Møgelparken 162 har ansøgt om at udstykke ejendommen til 3 parcelhusgrunde.
 
Gældende planlægning giver kun mulighed for tæt-høj boligbebyggelse i 2-3 etager, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 22. april 2020 (sag nr. 4) at fremlægge forslag til lokalplan tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Vestby i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 har været i offentlig høring fra den 30. april til den 28. maj 2020. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til denne.
 
Høringssvaret peger på, at bygningshøjden er for voldsom, da de eksisterende boliger nord for lokalplanområdet mister udsigt. Forvaltningen vurderer, at bygningshøjden på maks. 8,5 m svarer til den maksimale bygningshøjde for åben-lav og tæt-lav boliger i området. Forvaltningen indstiller, at man fastholder bygningshøjden på maks. 8,5m, hvormed høringssvarene ikke imødekommes.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205

Lokalplanforslaget udlægger et nyt delområde Ic, der omfatter matr.nr. 2bl (Møgelparken 162). Delområde Ic kan anvendes til åben-lav boliger og giver mulighed for, at der kan udstykkes 3 grunde på minimum 900 m2 og maks. 1.300 m2. Ny bebyggelse kan etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m. Hver ejendom kan bebygges med 30%. Vejadgang sker fra Møgelparken.
 
Planlægningen fastholder den 12 m byggelinje mod syd af hensyn til terrænet.
 
Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 3 er lokalplan nr. 205 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget. Dvs. bestemmelserne i lokalplan 205 om bl.a. terrænregulering, bebyggelsens udformning mm. er fortsat gældende.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 18/40271
Resume
Forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 24. april til den 19. juni 2020.
 
Der er kommet 2 høringssvar. Høringssvarene handler især om trafikale forhold, indblik og bæredygtighed. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. februar 2020 (sag nr.    10) at fortsætte planlægningen og svare på høringssvar fra idéfasen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2020 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 511 for Overlund Skole ved Gl. Randersvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 30 har der været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole. Der kom 10 høringssvar.
 
Høringssvarene er behandlet i Teknisk Udvalg den 29. januar 2020 (sag nr. 7) og på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 10).

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 24. april til den 19. juni 2020. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar handler om den øgede trafik på Gl. Randersvej og placeringen af parkeringsarealer i lokalplanområdet samt de trafiksikkerhedsmæssige bekymringer vedrørende disse forhold. Forvaltningen vurderer, at de trafikale forhold håndteres efter vejloven i det sideløbende vejprojekt for området (omtalt under ”økonomiske forhold og konsekvenser”).
 
Et andet høringssvar omhandler DGNB-certificering af projektet samt biodiversitet i skolens uderum. Forvaltningen vurderer, at både DGNB-certificering og den konkrete programmering og indretning af skolens uderum er en del af projekteringen af projektet, mens lokalplanen primært har til formål at muliggøre tiltagene. Forslag om vild natur og skolehaver er tilføjet i lokalplanen, hvormed høringssvaret imødekommes delvist.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 511

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for skole, idrætshal, fritidstilbud og lignende. Vejadgang sker fra Gl. Randersvej.
 
Der defineres to sammenhængende byggefelter i en afstand af 25 og 70 meter til vejskel mod Gl. Randersvej, hvor der kan bygges i op til henholdsvis 4 etager/20 meter og 5 etager/25 meters højde. Mod adgangsvejen mod øst har byggefelterne ligeledes en afstand på 25 meter, mens der til den øvrige lokalplanafgrænsning skal holdes en afstand på 10 meter.
 
Der kan indenfor byggefelterne etableres et bruttoetageareal på op til 24.000 m² svarende til ca. 55 % for området som helhed.
 
Principper for vejadgange samt stiforbindelser i lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslaget, ligesom krav til parkering er defineret. Desuden skal planen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken og trafiksikkerheden i området. Dette sker ved krav om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Randersvej samt krav om stiforbindelser til og fra området.
 
Derudover planlægges der sideløbende med lokalplanprocessen trafikale tiltag i området. Disse er behandlet som en separat sag og nævnt under ”Økonomiske forhold og konsekvenser”.

Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde, VIBØ.A1.07_T30, hvor der kan planlægges for offentlige formål som f.eks. skole, SFO, idrætshal mv. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager og 25 meters højde, mens bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 60 %.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udover udgifter til etablering af skole og hal er der udgifter for Viborg Kommune til trafikale ændringer i området så som:
 • forlængelse af dobbeltrettet fællessti på Gl. Randersvej fra Spangsbjerg Alle til Klostermarken,
 • etablering af rampe øst for tunnelen under Randersvej mellem Skolevej og Tværvej,
 • etablering af hastighedsdæmpende forareal med helleanlæg på Gl. Randersvej umiddelbart foran skolen, og
 • etablering af vejbump på Gl. Randersvej henholdsvis øst og vest for skolens forareal.
 
Skitse- og trafikplan for området er behandlet separat i Teknisk Udvalg den 25. marts 2020 (sag nr. 11) og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 (sag nr. 15).
 
De trafikale tiltag i området indgår i oplæg til Budget 2021-2024 vedtaget i Teknisk Udvalg den 24. juni 2020 (sag nr. 3).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen.
 
Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/43999
Resume
Forslag til lokalplan nr. 538 har i perioden fra den 30. april til den 28. maj 2020 været i offentlig høring. Der er ikke afholdt borgermøde om forslaget.
 
Der er modtaget 1 høringssvar underskrevet af 20 naboer til planområdet – omhandlende bufferzonen mellem lokalplanområdet og nabogrunde.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at lokalplanforslag nr. 538 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til grundejere, der – på vegne af naboer til planområdet – har indsendt høringssvar.
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
3. at boligområdet navngives som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
 • Indstillingen blev godkendt. Navngivning af boligområdet udsættes.
 
Sagsfremstilling

 

Historik

Viborg Kommune ønsker at udlægger et boligområde, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 22. april 2020 (sag nr. 5) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 538 for et boligområde ved Vingevej i Ørum fra den 30 april til den 28. maj 2020.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden for forslag til lokalplan nr. 538 indkommet 1 høringssvar underskrevet af 20 grundejere umiddelbart øst og syd for lokalplanområdet – jf. bilag 3.
 
Høringssvaret drejer sig om, at:
 1. 20 grundejere langs Vingevejs nordside og Degnevængets vestside ønsker den udlagte 4 m brede bufferzone udvidet til min. 6 m, og helst 10 m, således at afstanden mellem parcelhusgrundene Degnevænget 1-17 og Vingevej 17-21 og det kommende boligområde øges, og indbliksgener mindskes,
 2. Nogle af grundejerne langs Degnevænget ønsker at tilkøbe jord, eksempelvis bufferzonen, og tillægge arealet til deres grunde for at få en større rummelighed/plads, når de mister udsynet til de åbne markarealer. Herved slipper den nye grundejerforening også for vedligeholdelse af bufferzonen,
 3. Såfremt bufferzonen fastholdes på 4 m, ønskes byggehøjde på kommende huse – nærmest Degnevænget og Vingevej – opført med en max. højde på 6,5 m, så husene virker mindre forstyrrende, for så vidt angår indblik og skyggevirkning til de eksisterende haver,
 4. Ind- og udkørsel til det nye boligområde udføres med størst mulig oversigt af hensyn til børn, der pt. færdes sikkert på denne strækning, fordi de ikke skal passere veje, inden de kommer til skolen.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til denne.
 
Det er forvaltningens anbefaling, at bemærkningerne ikke imødekommes.
 

Beskrivelse

Lokalplanforslag nr. 538 har til formål at udlægge et ca. 2 ha. område til åben-lav boligbebyggelse. Viborg Kommune ejer arealet.
 
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 14 parcelhusgrunde (delomr. I). Inden for området udlægges endvidere et mindre fælles opholdsareal (delomr. II). Adgang til området sker fra Vingevej.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, rammeområde ØRUM.B4.03_T47.

Vejnavn

Forvaltningen foreslår, at områdets boligvej navngives:
 • Lundhøjvej (efter en gravhøj syd for Egelundsparken)
eller
 • Ørumgårdsvej (efter en gammel sædegård fra 1458 og ombygget ca 1870. Gården lå syd for Ørum By).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I henhold til Viborg Kommunes byggemodningsprogram forventes området byggemodnet i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har købt landbrugsejendommen Vingevej 15, Ørum, for bl.a. at kunne gennemføre realisering af dette lokalplanforslag samt muliggøre udvidelse af Ørum Skole og etablering af Ørum Børnehave.
 
I forbindelse med lokalplanens realisering, vil der være udgifter til byggemodning, herunder arkæologiske prøvegravninger, anlæg af vej, vendeplads, sti, fælles grønt opholdsareal og kloakbidrag.
 
Der vil være indtægter ved salg af 14 parcelhusgrunde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 19/45907
Resume
Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Formålet med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget for den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Frederiks, mens den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, idet udvalget efterfølgende vil se på behov og muligheder for udlæg af yderligere erhvervsområde i området nord for Trehusevej, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (sag nr. 9) at fremlægge forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Udviklingsplanerne for Frederiks og Mønsted har det til fælles, at de er udarbejdet på baggrund af det forarbejde, herunder offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for de områdefornyelser, der gennemføres i løbet af 2020-2022 i de to byer.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslagene til lokale udviklingsplaner i dialog med de lokale udviklingsgrupper.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Der var oprindeligt planlagt afholdelse af offentlige borgermøder i både Frederiks og Mønsted i løbet af høringsperioden, men det var på grund af COVID-19-situationen ikke muligt.
 
Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Frederiks. Høringssvarene handler om afgrænsning af bymidten i Frederiks og om erhvervsområde og zoneforhold nord for Trehusevej.
 
Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Mønsted. Høringssvarene omhandler især den del af planforslaget, som omdanner en del af kommuneplanens rammer for et boligområde til en ramme med rekreativt formål, herunder mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Et af høringssvarene er således en underskriftindsamling med 150 underskrifter imod placering af et klimatilpasningsprojekt. Der er afholdt dialogmøde om denne del af planens indhold med de borgere, som har sendt et høringssvar og/eller er en del af initiativgruppen til underskriftsindsamlingen. Den videre planlægning af regnvandsbassinet afventer en endelig beregning fra Energi Viborg om behovet for bassinet, herunder mulighed for en alternativ placering.
 
Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at planforslaget for Frederiks vedtages, mens den del af planforslaget der omhandler Mønsted udsættes.
 
Høringssvarene til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene til den del af planforslaget, som omhandler Frederiks, er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Frederiks er en bekymring om monopol på dagligvarehandel som følge af udvidelsen af kommuneplanens afgrænsning af bymidten i Frederiks. Den justerede afgrænsning af bymidten i Frederiks gør det muligt for en eksisterende dagligvarebutik at udvide, men udelukker ikke, at andre butikker kan etableres. Eksempelvis er lokalplan nr. 493, som blandt andet giver mulighed for etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på op til 1200 m2, uudnyttet.
Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Frederiks handler om udlæg af erhvervsområde, herunder ændring af zoneforhold, på arealet nord for Trehusevej, og henviser til, at det beregnede arealbehov i Kommuneplan 2017-2029 viser, at der ikke er behov for nyt areal til hverken boliger eller erhverv i planperioden. Det fremgår som en del af udviklingsplanen, at byrådet vil arbejde for at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområdet nord for Trehusevej. Arealet er i dag beliggende i landzone og udlagt som erhvervsområde FRED.E2.02 og erhvervsområde FRED.E2.01 i kommuneplanen. Planforslaget ændrer således ikke den allerede gældende planlægning, ligesom et område kun kan overføres fra landzone til byzone ved lokalplanlægning – ikke ved kommuneplanlægning. Idet arealet allerede i dag er udlagt som erhvervsområde, er der ikke tale om nye udlæg, jf. det beregnede arealbehov i Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget for Frederiks vedtages uændret, mens den del af planforslaget, der omhandler Mønsted, helt udgår indtil videre.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner Frederiks og Mønsted.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Frederiks erstatter den tidligere byskitse, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
Bilag

Sagsid.: 19/27660
Resume
Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Formålet med tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt en udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget for den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Skals, mens den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk samt udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde, udsættes.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Skals og Hjarbæk i kommuneplanen samt at udvide landsbyafgrænsningen af Vorde. Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (sag nr. 8) at fremlægge forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Forslag til kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Skals har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Skals samt videre bearbejdning af de indkomne ideer i en række lokalt nedsatte arbejdsgrupper.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et lokalt forankret forarbejde, herunder offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019.
 
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslagene til lokale udviklingsplaner i løbende dialog med de lokale udviklingsgrupper i Skals og Hjarbæk.
 
Forslaget om udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde beror på en konkret ansøgning.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020.
 
Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Skals. Høringssvarene handler om bebyggelsens højde på Skalma-grunden, implementeringen af udviklingsplanen for Skals, et ønske om arealudvidelse af Skals Naturpark.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde. Høringssvaret handler om en tidligere fremsendt ansøgning om justering af kommuneplanens rammer.
 
Der er i høringsperioden kommet 10 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Hjarbæk. Landdistriktsudvalget har på sit møde den 2. juni 2020 (sag nr. 1) behandlet en sag om ”Anvendelse af budget for udmeldt statslig ramme for Landsbyfornyelse 2020”, hvor udvalget kunne træffe beslutning om, hvorvidt Hjarbæk skulle udvælges til realiseringsplan. Landdistriktsudvalget besluttede på mødet ”at udskyde stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk, da det er oplevelsen, at den interne uenighed i byen er for stor. Stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk vil afvente et politisk, åbent møde med byen med henblik på en efterfølgende proces med det formål at søge at opnå enighed. Udvalget lægger vægt på en stor grad af enighed for at udløse midler. Mødet afholdes, når det er muligt i forhold til corona-situationen.
 
Forvaltningen foreslår, at planforslaget for Skals vedtages, mens den del af planforslaget der omhandler Hjarbæk og Vorde udsættes.
 
Høringssvarene til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene til den del af planforslaget som omhandler Skals er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals handler om et ønske om, at der kun bygges i et plan på Skalma-grunden. For den mest bynære del af Skalma-grunden ændres rammebestemmelserne ikke med planforslaget, mens det nye rammeområde syd herfor udlægges til blandet boligformål (åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse) med
maksimalt 2 etager og maksimal højde på 8,5 m. Hvis planerne om at opføre boliger på arealet skal realiseres, kræver det en lokalplan. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals kvitterer for samarbejdet og fremfører endvidere synspunkter og konkrete forslag til det videre arbejde med implementeringen af udviklingsplanen. Kommuneplanen medfører ikke handlepligt, men forpligter byrådet til at fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals er et synspunkt om, at Nørreballe bør kobles bedre sammen med resten af byen ved at gøre et areal, beliggende mellem Nørreballe og Vestervænget, til en del af den kommende Skals Naturpark. Der er tale om et areal, som ikke ejes af Viborg Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde handler om tidligere fremsendt ansøgning om justering af kommuneplanens rammer. Høringssvaret henviser dels til lokalplan 318, gældende for et areal i Løgstrup by, og dels til et konkret udstykningsforslag til yderligere 5-6 grunde udenfor landsbyafgrænsningen af Vorde. Forvaltningen foreslår, at en konkret ansøgning herom bør indgå i en samlet vurdering af behovet for udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde, og at planforslaget derfor udsættes.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget for Skals vedtages uændret, mens den del af planforslaget der omhandler Hjarbæk og Vorde helt udgår indtil videre.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner Skals og Hjarbæk samt at udvide landsbyafgrænsningen af Vorde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Skals erstatter den tidligere byskitse, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
 
Bilag

Sagsid.: 19/54920
Resume
Der er åbnet et autoværksted på Burrehøjvej 20, 8830 Tjele, uden tilladelse. Det kræver dispensation fra lokalplanen for Foulum. Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der må være autoværksted på ejendommen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der meddeles afslag til autoværksted med hjemmel i planlovens § 18, og at der meddeles påbud om at ophøre med autoværksted og at fjerne skilte for værkstedet med en frist på 6 måneder med hjemmel i planlovens §§ 51 og 63.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Ansøgningen har været i orientering i lokalplanområdet. Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger.
 

Beskrivelse

Burrehøjvej 20 er en ejendom på 1861 m2 i et boligområde i Foulum. Oversigtskort fremgår af bilag 1. Burrehøjvej 20 ligger inden for afgrænsningen af lokalplan nr. 44 i område I. Forvaltningen gav i 2002 landzonetilladelse og byggetilladelse til garage/hobbyrum på 91 m2.
 
Efter undersøgelse på baggrund af anmeldelsen kunne forvaltningen konstatere, at der på Burrehøjvej 20 var opført to tilbygninger til ejendommens garage uden byggetilladelser, og at der via Facebook blev reklameret med autoværksted på adressen. Forvaltningen sendte den 2. januar 2020 partshøring og varsel om påbud om at lovliggøre tilbygningen samt driften af autoværksted. Ejer sendte den 24. januar 2020 en ansøgning om at ændre anvendelse af garagen/hobbyrum til værksted til dæk- og autoservice, jf. bilag 2. Sammen med ansøgningen indsendte ejer anmeldelse efter autoværkstedsbekendtgørelsen.
 
Forvaltningen besigtigede ejendommen fra vejen den 6. maj 2020 kl. 12.30. Der reklameres for virksomheden med et skilt på en husgavl mod vejen og med et skilt i en lygtepæl, jf. bilag 3. På besigtigelsestidspunktet var der ingen synlige oplag og ingen biler parkeret i vejsiden.

Ansøgning

Ejer åbnede virksomheden med dæk- og autoservice i 2009 i garagen/hobbyrummet. Fra 2014-2017 blev der opført en tilbygning til autoværkstedet på 10,3 m2 til wc og kontor, og der blev lavet en tilbygning på 24,4 m2 til lager til virksomheden uden de nødvendige tilladelser. I ansøgningen anføres, at ejendommen fremstår som en boligejendom, og at kun skiltningen afslører, at der er autoværksted. Ansøger vurderer, at lokalplanen ikke kan have til hensigt, at der ikke kan drives nogen form for erhverv, som kan bidrage til at opretholde liv i landsbyen. 95 % af kunderne er fra lokalområdet Foulum – Formyre. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed.
 
Ansøger henviser til lokalplanens § 3, stk. 1 og 2 samt § 9, stk. 1, hvor det fremgår, at områdets præg ikke må brydes, og at der ved erhvervsbyggeri må være en bebyggelsesprocent på 40. I lokalplanens redegørelse pointeres det, at der sigtes mod at opretholde lokale aktiviteter og landsbyens lokalsamfund.

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 44 for Foulum og ligger i lokalplanens delområde I. Det ansøgte er omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse § 3, stk. 1 og 2:
 
”Stk. 1. Område I udgør boligudstykningen fra Marie Grubbes Vej samt den eksisterende bebyggelse af såvel beboelsesbygninger, erhvervsbygninger som landbrugsbygninger, og som er koncentreret som randbebyggelse langs Burrehøjvej, Nedergårdsvej og Hobro Landevej.
 
Stk. 2. Det er tilladt, at der i område I drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra beboelsens bygninger, og/eller ejendom. Det er dog en forudsætning, at områdets præg ikke brydes, og evt. skiltning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af udvalget for teknik og miljø…”
 
Det skal vurderes, om autoværksted er en sådan virksomhed, der kan udføres fra beboelsens bygninger/ejendom, uden at områdets præg brydes.
 
Der må ikke etableres forhold i strid med lokalplanen uden en forudgående dispensation fra lokalplanen, jf. planloven § 18. Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper, jf. planloven § 19.
 
Da autoværkstedet er etableret uden tilladelse, har kommunen pligt til at foranledige et sådant forhold lovliggjort, jf. planloven §§ 51 og 63.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer i tråd med den tidligere sag i samme område vedrørende bilhandel, at liberale erhverv er en type virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra en beboelsesejendom, og at autoværksted ikke er en type virksomhed, der almindeligvis kan udføres fra en beboelsesejendom. Det skal vurderes, om der kan dispenseres til autoværksted. Der kan kun dispenseres, hvis det ansøgte ikke strider mod planens principper.
 
Som lokalplanens principper regnes som minimum lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Ifølge lokalplanens anvendelsesbestemmelse er det tilladt, at der i område I drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra beboelsens bygninger, og/eller ejendom. Det er dog en forudsætning, at områdets præg ikke brydes, jf. lokalplanens § 3, stk. 2.
 
Forvaltningen vurderer, at autoværkstedet er i strid med anvendelsesbestemmelsen, og der kan derfor ikke meddeles dispensation til at drive autoværksted på ejendommen.
 
I forhold til bebyggelsens omfang og placering står der bl.a. i lokalplanens § 9, stk. 1, at: ”I område I må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 ved boligbebyggelse og 40 ved erhvervsbebyggelse”.
 
Lokalplanen er inddelt i fire områder, jf. bilag 4: Område 1 til boliger og landbrugsejendomme mv., område 2 til blandet bolig og erhverv, område 3 til jordbrugsparceller og område 4 til rekreative formål. Erhverv kan derfor lokaliseres i område 2. Når der vedtages en lokalplan, må eksisterende lovlig anvendelse fortsætte, selvom det evt. strider mod den nye lokalplan. Dvs. erhverv inden for lokalplanområdet kunne fortsætte, hvis det var eksisterende lovligt erhverv ved lokalplanens vedtagelse i 1988 uanset, hvor det var placeret i lokalplanområdet. Ansøger har ifølge tinglysningen købt ejendommen i 1995. I 2009 åbnede ansøger autoværksted. Autoværksted på adressen er dermed ikke en eksisterende lovlig anvendelse fra lokalplanens vedtagelse.
 
Da autoværkstedet allerede er etableret, skal der samtidig med afslaget sendes påbud om at ophøre med at drive autoværksted og påbud om at fjerne reklameskilte for virksomheden. Forvaltningen er sindet at lovliggøre tilbygningen til privat udhus.
 
Hvis udvalget vurderer, at autoværksted er en type virksomhed, som almindeligvis kan drives fra en beboelsesejendom, kræver autoværkstedet ikke en dispensation, da det så er i overensstemmelse med lokalplanen. I så fald skal ansøgningen også behandles efter planlovens landzonebestemmelser, byggeloven og autoværkstedsbekendtgørelsen. Skiltet i lygtepælen kan ikke godkendes, da der er tale om en uautoriseret vejtavle i henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 44.
Bilag

Sagsid.: 19/24703
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har udarbejdet et forslag til en fysisk helhedsplan for Ellekonebakken, hvori der - udover renovering af boligafdelingen – indgår forslag til byudviklings- og infrastrukturtiltag såvel inden for som uden for boligafdelingens grundareal. En række af disse delprojekter forudsætter Viborg Kommunes medvirken, dels som myndighed og dels som potentiel bygherre.
 
I denne sag orienteres om de enkelte delprojekter i planen. Hvor det er muligt estimeres økonomiske overslag over forventede udgifter for Viborg Kommune. Orienteringen kan i givet fald indgå i den videre budgetlægning. I sagen fremlægges desuden forslag til beslutning om Viborg Kommunes deltagelse i en forundersøgelse af et ”Hærvejshus”.
 
Det konkrete indhold i forslaget til fysisk helhedsplan er ikke administrativt og politisk behandlet i Viborg Kommune. Forslaget skal godkendes af Boligselskabet Sct. Jørgens afdeling 8, Ellekonebakken inden planen kan forelægges Viborg Byråd, jf. lov om almene boliger.
 
Denne sagsfremstilling behandles (som orienteringssag) indledningsvis i Teknisk Udvalg – og videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet – for så vidt angår den samlede Helhedsplan for Ellekonebakken. Sagsfremstillingen omhandlende (beslutningssag) kommunens konkrete deltagelse i en forundersøgelse vedrørende ”Hærvejshus” behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derfor nedenstående opdelte indstilling.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og videresendes til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et ”Hærvejshus”, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Administrativ organisation”. 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og videresendes til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et ”Hærvejshus”, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Administrativ organisation”. 
 
Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet gav på mødet den 20. november 2019 (sag nr. 11) tilsagn til skema A (renovering) på betingelse af afdelingsmødets (senere) godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken, herunder nedrivning af 28 boliger.

Inddragelse og høring

Den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken har løbende været drøftet i den tværgående projektgruppe for ”Ellekonebakken – det gode liv i fællesskab”.
 
Den 19. februar 2020 afholdtes et orienteringsmøde for kommunens forvaltning og eksterne interessenter omkring Ellekonebakken med status på den fysiske helhedsplan og på prøvehandling med ny kommunal organisering og etablering af myndigheds- og indsatsteam for Ellekonebakken.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er i gang med at tilrettelægge en beboerdemokratisk proces med henblik på godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken på et afdelingsmøde medio september 2020. Et forslag til fysisk helhedsplan skal godkendes af afdelingen inden planen kan forelægges Viborg Byråd, jf. lov om almene boliger.

Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er i dialog med Landsbyggefonden og Viborg Kommune om en fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ellekonebakken. Boligselskabet ønsker med planen at skabe en blandet og attraktiv bydel, at åbne Ellekonebakken op for den omkringliggende by, og at skabe tilgængelighed og fællesskaber mellem områdets beboere.
 
Arbejdet med helhedsplanen blev udløst af, at afdeling 8, Ellekonebakken i 2018 blev udpeget som ghetto. Ellekonebakken er i 2019 efter ét år kommet af ghettolisten. Formålet med helhedsplanen er nu at undgå, at Ellekonebakken kommer på ghettolisten igen og risikere at blive der i 4 fortløbende år og dermed komme på den ”hårde” ghettoliste (som reglerne er pt.)
 
Forslag til Helhedsplan ”Ellekonebakken binder byen sammen” fremgår af bilag nr. 1. Boligselskabet har udarbejdet en oversigt over planens forslag til henholdsvis ny infrastruktur og nye funktioner (destinationer) i området i og omkring Ellekonebakken. Af oversigten fremgår desuden Boligselskabets forslag til samarbejdspartnere og finansiering. Oversigten fremgår af bilag nr. 2.
 
”Hærvejshus”
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker at bygge et ”Hærvejshus” – som et nyt bydelshus i Viborg Sydby placeret på Ellekonebakken. ”Hærvejshuset” skal bidrage til at understøtte den igangværende og ambitiøse omdannelse, der har til formål at gentænke og forandre Ellekonebakken.
 
Visionen er at styrke bydelens sammenhæng med byen og skabe en blandet bydel – både socialt og fysisk – hvor beboere og besøgende mødes på tværs af kulturelle, økonomiske og sociale skel.
 
Forvaltningen vurderer, at indsatsen i området kræver en stærk koordineret, tværgående og nærværende indsat fra kommune og boligselskab. For Viborg Kommune vil en fremskudt indsats i et evt. ”Hærvejshus” kunne styrke, dels medarbejdernes kendskab til området og dets beboere, dels styrke relationen og tilliden mellem medarbejdere og beboere.  
 
Der er udarbejdet oplæg til ansøgning til Realdania vedrørende støtte til udarbejdelse af en forundersøgelse af et Hærvejshus. Der er et ønske om, at forvaltningen i Viborg Kommune involveres, og at Viborg Kommune støtter med ¼ af budgettet til en forundersøgelse: kr. 200.000. Boligselskabets andel: kr. 200.000. Realdania ansøges at bidrage med kr. 400.000. 
Forundersøgelsen skal danne grundlag for en beslutning om, om der skal etableres et ”Hærvejshus”.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer at igangsætte projektering og udbud af renoveringsdelen oktober 2020 med henblik på realisering i årene 2022-2025. Det er en forudsætning, at helhedsplanen forinden er godkendt på Ellekonebakkens afdelingsmøde. Nedrivningen af 28 boliger skal desuden godkendes af Boligministeriet.
 
Boligselskabet ønsker, at den nødvendige kommune- og lokalplanlægning for helhedsplanens øvrige byudviklings- og infrastrukturtiltag igangsættes, når afdelingsmødets godkendelse af helhedsplanen foreligger.
 
Forud for igangsætning af planlægningen er det nødvendigt, at der er taget politisk stilling til, hvilke projekter i helhedsplanen, der skal indgå i planlægningen, samt til behovet for finansiering. Efter afdelingens godkendelse af helhedsplanen forventer forvaltningen at forelægge en sag for Byrådet, hvor det konkrete indhold af planlægningen afklares.
 
En endeligt vedtaget lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg forventes at kunne foreligge ca. et år efter politisk igangsætning med forbehold for behov for miljørapport eller andet, der kan forlænge behandlingstiden.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at indsende ansøgning til Realdania om støtte til forundersøgelse af et ”Hærvejshus” så snart, der foreligger en politisk beslutning om Viborg Kommunes deltagelse heri. Den endelige forundersøgelse forventes at kunne foreligge til politisk behandling ca. 6 mdr. herefter.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Landsbyggefonden har givet tilsagn på ca. 486 mio. kr. til renovering af Ellekonebakken. Viborg Kommune bidrager med ca. 760.000 kr., som finansieres via puljen til kapitaltilførselssager. Landsbyggefonden har derudover bevilliget ca. 27 mio. kr. til anlæg af interne stier og torvearealer mv. på Boligselskabets grundareal.
 
Der er ikke afsat midler i kommunens budget til hel eller delvis medfinansiering af de foreslåede byudviklings- og infrastrukturtiltag. En oversigt over delprojekter, der må forventes at medføre kommunale udgifter til anlæg og/eller drift, fremgår af bilag nr. 3. Estimerede økonomiske overslag fremgår, hvor det er muligt. De væsentligste kommunale delprojekter omfatter:
 • Ny stibro ”X” over Indre Ringvej. Overslag: 7 -12 mio. kr.
 • Ny vejadgang fra rundkørsel ved Indre Ringvej til Guldstjernevej. Overslag: 10-17 mio. kr.
 • Ny stiforbindelse fra stibro ved Ellekonebakken til Banebyen: Overslag: 10-14 mio. kr.
 
Finansieringen af forundersøgelsen af et ”Hærvejshus” foreslås fordelt med kr. 200.000 til Boligselskabet Sct. Jørgen og kr. 200.000 til Viborg Kommune. Realdania ansøges at bidrage med kr. 400.000. Forslag til finansiering af en eventuel efterfølgende realisering af et ”Hærvejshus” vil indgå i forundersøgelsen.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at den del af helhedsplanen for Ellekonebakken, der omhandler renovering af boliger og udearealer, kan ske inden for gældende planlægning. Flere af de øvrige foreslåede nye funktioner og infrastrukturelementer er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Det vil derfor forudsætte, at der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for at kunne realisere forslagene om f.eks. dagligvarebutik, hærvejs-/bydelshus, outdooraktiviteter i grusgraven, eventuelle nye boliger i området, ny vejadgang fra Indre Ringvej mv.
 
Viborg Kommune ejer en del af det areal, hvor der foreslås etableret en dagligvarebutik samt hele det areal, hvor der foreslås placeret et hærvejs-/bydelshus og pulspark. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ejer en del af det areal, hvor der foreslås etableret ny vejadgang fra rundkørslen på Indre Ringvej. Udbudsforhold og fremtidige ejerforhold vedr. grundarealer skal undersøges nærmere.
Bilag

Sagsid.: 20/19714
Resume
Der er konstateret vandindtrængning i betonkonstruktionen på parkeringsanlægget på Preislers Plads, hvilket skaber behov for renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader. På budgettet for 2020 og 2021 er der afsat midler til renoveringen. Der søges nu om anlægsudgiftsbevilling med henblik på at igangsætte de indledende arbejder i indeværende år.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg” med rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på 17.734.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg”.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg” med rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på 17.734.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg”.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 22. april 2020 (sag nr. 18), besluttet at fremrykke projektet vedrørende renovering af Preisler Plads. Baggrunden herfor er, at byrådet ønsker at understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med Corona-krisen. Årsagen til det planlagte renoveringsprojekt er, at der tidligere ved en grundig undersøgelse blev konstateret vandindtrængning gennem dele af betonkonstruktionen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en omfattende renovering for at sikre parkeringsanlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.
 

Inddragelse og høring

Under udførelsen vil det blive sikret, at så mange parkeringspladser som muligt er tilgængelige. Behov for større inddragelse af parkeringspladser koordineres med de omkringliggende interessenter. Parkeringsanlægget er en central plads for de mange aktiviteter, der foregår i området omkring midtbyen. Arbejdet med renovering påbegyndes først, når det nye parkeringsanlæg på Fischers Plads er åbnet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået udarbejdet en grundig undersøgelsesrapport af parkeringsdækkets tilstand. Rapporten indeholder en række anbefalende tiltag for at sikre parkeringsanlægget mod mere alvorlige skader. Med udgangspunkt i de anbefalede tiltag udarbejdes et projektmateriale til renovering af parkeringsanlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det er planlagt, at der gennemføres et rådgiverudbud i august 2020 med forbehold for byrådets endelige godkendelse og de videre arbejder efter følgende tidsplan:
Rådgiverkontrakt  september 2020
Forundersøgelser  september – oktober 2020
Projektering   november 2020 – januar 2021
Entreprenørudbud februar 2021
Licitation  marts 2021
Anlægsperiode april – september 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Til projektet er der afsat 17.734.000 kr. på kontoen ”Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg”. I 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. og et resterende rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13311
Resume
På budgettet for 2020-21 er der afsat i alt 1,44 mio. kr. til ”Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”. Der foreligger et notat med forslag til projekter, som der skal tages stilling til.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke(t) projekt(er) der skal udføres.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Sagen blev udsat.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

På mødet 8. januar 2020 (sag nr. 10) besluttede Teknisk Udvalg, at et projekt for en etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro forelægges udvalget på et senere møde.
 

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti udenfor byområde kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn.
Forvaltningen har forelagt forskellige forslag til projekter for Sdr. Rind – Rindsholm Borger- og Kulturforening for at høre deres holdning. Denne vil blive fremlagt på mødet.
 

Beskrivelse

På budgettet er afsat midler til ”Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”. Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulige strækninger, der kan indgå i et samlet forslag til stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro.
 
Der er udarbejdet et notat med forslag til mulige projekter til forbedring af forholdene for cyklister og fodgængere. Der er forslag om fællesstier, cykel-/kantbaner, 2-1 veje, bussluse etc.
De forskellige forslag til projekter fremgår af bilag 1.
 
Anlægsoverslag for de enkelte delstrækninger fremgår af tabel 1. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Tabel 1 Anlægsoverslag fordelt på delstrækninger jf. bilag 1 (beløb i kr.)
Nr.
Strækning
Kr.
1.
Bruunshåbvej fra cykelsti til Gl. Århusvej
240.000
2.
Gl. Århusvej fra Bruunshåbvej til Gl. Århusvej 323 (Rindsholm Kro)
390.000
3.
Gl. Århusvej fra nr. 323 (Rindsholm Kro) til Rindsholmvej
140.000
4.
Gl. Århusvej fra Rindsholmvej til byzonetavlen på Sdr. Rind Vej
185.000
5.
Gl. Århusvej fra Sdr. Rind Vej til rundkørslen ved Kjellerupvej
275.000
6.
Fra rundkørslen ved Kjellerupvej til Rødkærsbro
Ikke angivet
7. alternativ 1
Sdr. Rind Vej mellem byzonetavlerne i Rindsholm og Sdr. Rind
3.100.000
7. alternativ 2
Sdr. Rind Vej mellem byzonetavlerne i Rindsholm og Sdr. Rind
450.000
8.
Sdr. Rind Vej i Sdr. Rind
200.000
9.
Brandstrupvej fra Sdr. Rind til Faldborgvej
10.000.000
10.
Brandstrupvej fra Faldborgvej til byzonetavlen i Brandstrup
190.000
11.
Brandstrupvej i Brandstrup by frem til Brandstrup Søvej
110.000
12.
Skaunvej og Vindumvej mellem Skaunvej og Viborgvej
Ikke angivet
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projekterne kan udføres i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i 2020-21 afsat i alt 1,44 mio. kr. til ”Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro”.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/2820
Resume
I forbindelse med færdiggørelse af boligveje i nye kommunale udstykningsområder til boligformål er det konstateret, at enkelte grundejere uretmæssig benytter, inddrager og udfører beplantning i en del af vejareal. Teknisk Udvalg skal tage stilling til, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes i sådanne tilfælde, og i hvilke tilfælde forvaltningen skal påtale den uretmæssige råden.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at den foreslåede fremgangsmåde godkendes
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har på sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 10) behandlet en sag om håndhævelse af ejendomsret på kommunens arealer generelt.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune ejer et stort antal privat fællesvej. Forvaltningen har konstateret, at borgere inddrager en del af den private fællesvej i deres ejendom ved f.eks. at anvende vejrabatter som en del af deres haveanlæg eller til terrænregulering ind mod deres ejendom, således disse inddrages i borgerens ejendom (se bilag 1 – eksempler på uretmæssig råden). Den uretmæssige råden kan give anledning til problemer, hvis der senere skal foretages arbejder på f.eks. ledninger i vejarealet. Herudover kan der med tid vindes hævd over arealet, så ejendomsretten til arealet fortabes, idet der er tale om private fællesveje.
 
Ud fra privatvejslovens regler skal kommunen påtale forholdet, hvis det bringer vejen i uforsvarlig stand, f.eks. ved at der anbringes sten, som kan udgøre en fare for færdslen. I en række tilfælde vil det imidlertid ikke være tilfældet, f.eks. hvis der blot lægges grus eller anden belægning i vejarealet. I tilfælde, hvor den uretmæssige råden over vejarealet ikke bringer vejen i uforsvarlig stand, vil kommunen ikke kunne give et påbud som vejmyndighed, og efterkommer borgeren ikke kommunens opfordring til at ophøre med den uretmæssige råden, vil sagen i sidste ende skulle afgøres ved domstolene. Herudover kan det være nødvendigt at afklare skelforhold, som medfører udgifter til landinspektør. Det kan derfor være omkostningstungt at håndhæve kommunens ejendomsret til disse arealer, hvor kommunen ikke kan give påbud som vejmyndighed.
 
Selvom borgerens råden over vejarealet ikke bringer vejen i uforsvarlig stand, er der er alligevel følgende hensyn der kan tages i betragtning:
 
 1. Den uretmæssige råden kan medføre, at borgeren vinder hævd over arealet, hvilket kan give borgeren en urimelig arealforøgelse.
 2. Den uretmæssige råden kan være til ulempe, hvis der skal foretages gravearbejder i det pågældende vejareal, og der kan opstå uenighed mellem graveaktør og borgeren om retableringen, herunder omkostningerne til det.
 3. Hvis borgeren vinder hævd på arealet, kan det have indvirkning på den fremtidige udvikling af et område, f.eks. hvis vejen senere skal anvendes som adgangsvej for et nyt område. I det tilfælde, hvor der er vundet hævd, vil det kunne blive nødvendigt at købe det areal, der er vundet hævd på, eller ekspropriere det. 
 
Forvaltningen foreslår, at kommunen håndhæver ejendomsretten efter følgende fremgangsmåde:
 
 1. Der gives borgeren påbud efter privatvejsloven, hvis borgerens uretmæssige råden bringer vejen i uforsvarlig stand.
 2. Hvis ikke der kan gives påbud efter privatvejsloven, vurderes det, om den uretmæssige råden er A) uhensigtsmæssig i forhold til ledninger i vejen, eller B) giver en urimelig og ikke ubetydelig arealforøgelse af borgerens ejendom, og der gives herefter meddelelse til borgeren om at ophøre den uretmæssige råden, som i sidste ende må forfølges ved domstolene.
 3. Hvis den uretmæssige råden ikke bringer vejen i uforsvarlig stand, ikke giver en urimelig og ikke ubetydelig arealforøgelse og ikke er til gene for ledningerne i vejen, da indgås der en brugsaftale med borgeren. Ved at indgå en brugsaftale, er det ikke muligt for borgeren at vinde hævd over arealet. Brugsaftalen skal indgås i respekt for øvrige ejendommes vejrettigheder, hvilket vurderes muligt i langt de fleste tilfælde.
 
Se vedlagte bilag 2, som i flowchart illustrerer ovenstående principper.
 
 

Alternativer

Et alternativ kunne være, at forvaltningen ikke påtaler den uretmæssige råden, udover hvor kommunen som vejmyndighed har pligt til at påtale forholdet, fordi det bringer vejen i uforsvarlig stand.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/14155
Resume
Forvaltningen har fået udført en businesscase for investering i nye LED-armaturer i stedet for de nuværende natriumarmaturer. Beregningen viser, at der er en tilbagebetalingstid på 11,1 år og et årligt mindre elforbrug på ca. 2 mio. kWh, når alle armaturer er udskiftet. Det giver samtidig en årlig CO2-besparelse på godt 400 t.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og de angivne oplysninger indgår i de videre budgetmæssige overvejelser.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt
 
Sagsfremstilling

Historik

I det kommunale anlægsbudget for overslagsårene 2023 og følgende år er forudsat afsat et årligt beløb til udskiftning af ”de gult lysende” natrium-armaturer i det kommunale gadelysanlæg. Baggrunden er, at en udskiftning af disse armaturer vil give en besparelse i energiforbruget og den øvrige drift. Det skyldes, at LED-armaturerne er mere energieffektive og har en noget længere levetid.
 
Ved budgetlægning for 2020 og de følgende overslagsår blev det oplyst, at investeringen foreløbig var angivet til i alt 55 mio. kr.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har beregnet yderligere på projektet og kan nu oplyse, at den forventede anlægsudgift udgør i alt 42.700.000 kr. Besparelsen på drift er beregnet til ca. 3.847.706 kr. pr. år, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 11,1 år.
Business-casen fremgår af bilag 1. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis projektet skal realiseres frem til og med 2028, skal der afsættes flere midler i de enkelte budgetår for at nå en realisering. Det kan ske på følgende måde:
 
2023: 5,0 mio. kr./år som allerede angivet i budgetlægningen for 2020 
2024: 8,0 mio. kr.
2025: 10,0 mio. kr.
2026: 8,0 mio. kr.
2027: 8,0 mio. kr.
2028: 3,70 mio. kr.
 
I alt 42,70 mio. kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/18011
Resume
Borgerforeningen i Finderup har ansøgt om tilladelse til at få opsat kunst/skulptur i midterøen i den eksisterende rundkørsel i Finderup.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der tages stilling til, om der skal gives tilladelse til opsætning af den ansøgte skulptur i byens rundkørsel,
 
2. at udgiften til opsætningen af skulpturen i givet fald afholdes af Finderup By og Land i lighed med tilsvarende sag om kunst i rundkørslen på Vinkelvej ved Arnbjerg, og
 
3. at evt. vedligeholdelsesudgifter for skulpturen afholdes af ansøgerne.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at der gives tilladelse til opsætning af den ansøgte skulptur i byens rundkørsel,
 
2. at udgiften til opsætningen af skulpturen afholdes af Finderup By og Land i lighed med tilsvarende sag om kunst i rundkørslen på Vinkelvej ved Arnbjerg, og
 
3. at evt. vedligeholdelsesudgifter for skulpturen afholdes af ansøgerne.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

I 2019 havde borgerforeningen i Finderup et samarbejde med Viborg Kunsthal: ”Kulturuge i Finderup fra 2.-8. juni”. I løbet af kulturugen havde borgerforeningen 4 kunstnere til at udfolde sig i byen med forskellige opgaver.
 
Et kunstnerpar fra Holland, Bertine Bosch og Bert Meinen, arbejdede med en træskulptur, hvor de inddrog figurer, som symboliserer det særlige ved landsbyen.
 
Skulpturen står i dag ved byens kulturhus, og nu vil borgerforeningen gerne flytte den ned og stå i rundkørslen midt i Finderup by som et vartegn for byen og som en hastighedsdæmpende foranstaltning.
 
Teknisk Udvalg behandlede sagen i sit møde den 3. juni 2020 (sag nr. 17), hvor det blev besluttet, at oversende sagen til beslutning i Kunstkomiteén, idet der trafikteknisk ikke er bemærkninger til ansøgningen.
 
 

Inddragelse og høring

Ønsket er opstået lokalt, så det vurderes, at borgerne i landsbyen Finderup har været involveret i arbejderne, der blev resultatet af kulturuge i 2019.
 
 

Beskrivelse

Finderup By og Land, borgerforeningen i Finderup, har ansøgt om tilladelse til at udsmykke byens rundkørsel med en træskulptur, der er fremstillet af et hollandsk kunstnerpar i byens kulturuge i 2019.
 
Rundkørslen afvikler trafik fra de fire veje Finderupvej, Stanghedevej, Fallevej og Hellerupvej og ligger midt i landsbyen.
 
Borgerforeningen har spurgt om, hvilke krav der er for at kunne opstille skulpturen i midterøen, og de er indstillet på at fastgøre skulpturen efter gældende regler og afholde de nødvendige omkostninger ved flytningen af skulpturen fra kulturhuset til midterøen.
 
Skulpturen har målene: BxLxH   2,7x2,6x2,9 meter.
Rundkørslen har en diameter: Ø 10 meter med et helle i midten og 4 steler.
Max vejbanediameter: Ø 22 meter.
 
Ansøgning kan ses i bilag 1, foto af skulptur i bilag 2 og foto af den nuværende rundkørsel i bilag 3.
 
Placering af en skulptur i rundkørsler kan i forhold til trafiksikkerheden fjerne opmærksomhed fra vejen og trafikken og samtidig mindske oversigtsforholdene. I den pågældende rundkørsels midterø-centrum er der i dag et hellefyr. I kanten af den flade midterø er der 4 stelere.
 
Det vurderes, at skulpturen ikke mindsker oversigtsforholdene i krydset. Den kan være med til at synliggøre, at krydset er en rundkørsel med de tilhørende færdselsregler. Imod opsætning af skulpturen taler, at den måske kan medvirke til at fjerne fokus fra vejen. Fuld fokus på vejen og medtrafikanter er med til at øge trafiksikkerheden, særligt i vejkryds og rundkørsler.
 
For opsætning af skulpturen taler, at den har en begrænset størrelse. Den har grundplan på 2,6 x 2,7 m2. Skulpturen vil i kraft af sin størrelse betyde, at rundkørslen kan blive mere tydelig. Skulpturen er en forholdsvist let konstruktion, som ikke vil bevirke alvorlige skader ved eventuel påkørsel.
 
Vejene i rundkørslen ligger indenfor byzonetavlerne, så den lovlige hastighed er på 50 km/t.
 
Sekretariatet for kunstkomiteen har meddelt forvaltningen at det kan anbefales at flytte skulpturen til rundkørslen i Finderup by.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Borgerforeningen forventes at opstille skulpturen ret hurtigt, hvis der gives tilladelse.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Borgerforeningen foreslår, at den selv forestår opstillingen af skulpturen, som forventes at kunne fastholdes i midterøen ved hjælp af beslag til fastgøres til granitbelægningen i midterøen. Der kan dog være brug for at udskifte enkelte sten med mindre, men kraftige betonfliser, som beslaget lettere kan sættes fast på.
 
I sagen vedrørende kunst i rundkørsel vest for Tapdrup besluttede Teknisk Udvalg på mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 7), at udgiften skulle afholdes af ansøger.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan efter vejlovens § 80 give tilladelse til anbringelse af genstande i det offentlige vejareal.
 
Bilag

Sagsid.: 20/13323
Resume
Kommunen har mulighed for at søge statslige puljemidler til etablering af cykelparkeringsfaciliteter ved Viborg Banegård. Teknisk Udvalg skal tage stilling et forslag til cykelpulje, idet projektet fordre en 50 % kommunal medfinansiering.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forvaltningens forslag til cykelpuljeansøgning godkendes og fremsendes til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til puljeansøgning. Projektansøgningen tager sigte på at søge midler til at forbedre cykelparkeringsforholdene ved Viborg Banegård og busterminal. En del af ansøgningen omfatter også tiltag, der kan forbedre trygheden omkring cykelparkering, samt fremme brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikre parkeringsforhold. Overordnet er målet også at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
 
Forslag til cykelpuljeansøgning fremgår af bilag 1.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Ansøgningsfristen er den 17. august 2020. Projektet tænkes gennemført i løbet af 2020 og 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I styrelsens vilkår er det forudsat en kommunal medfinansiering af projektet på mindst 50 %. Medfinansiering omfatter det samlede projekt, herunder eventuel finansiering af forundersøgelser og projektering. Kommunen skal reservere de beløb på de relevante budgetter, som de medfinansierer på de enkelte projekter.
 
Det aktuelle projekt omfatter et projekt til 4 mio. kr., hvor den kommunale andel udgør 2 mio. kr. Dette beløb kan dels finansieres via de afsatte, men endnu ikke disponerede, cykelpuljemidler på anlægsbudget, eller via Budget 2021-2024, hvor der er fremsendt anlægsønsker til formålet. Ved et tilsagn om puljemidler skal der søges en anlægsindtægtsbevilling og en anlægsudgiftsbevilling i byrådet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Såfremt der gives tilsagn til projektet, skal de nærmere planmæssige forhold afklares. 
Bilag

Sagsid.: 18/13311
Resume
Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen om at komme med forslag til forbedring af forholdene for de bløde trafikanter til Nordre Skole på H. C. Andersens Vej og ved krydset H. C. Andersens Vej / Baldersvej i Viborg. På mødet drøftes forslagene.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen og tager stilling til forvaltningens forslag og prioriterer disse.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at anmode forvaltningen om at præsentere og drøfte forslagene med de berørte skoler på strækningen. Sagen forelægges herefter på ny i forbindelse med prioriteringen af trafiksikkerhedsprojekter for 2021.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen om at komme med forslag til forbedring af forholdene for de bløde trafikanter til Nordre Skole og ved krydset H. C. Andersens Vej / Baldersvej i Viborg.
 
Teknisk Udvalg har på mødet 27. februar 2019 (sag nr. 11) prioriteret forslag fra trafikplanen til realisering, herunder ”Skolernes nærområder, fysiske ændringer m.v.”. Derfor har der været foretaget droneoptagelser af trafikafviklingen ved halvdelen af kommunens folkeskoler i efteråret 2019, og resten foretages i efteråret 2020, herunder ved Nordre Skole.

Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen, som blev vedtaget ultimo 2017, har forvaltningen været i dialog med Nordre Skole og skolebestyrelsen om trafikforholdene i området.
 
Det foreslås, at forvaltningen - efter drøftelse i udvalget - fremlægger de prioriterede forslag for de berørte skoler.

Beskrivelse

Nordre Skole på H. C. Andersens Vej og Baldersvej er beliggende i det nordlige Viborg, se oversigtskort i bilag 1.
 
Faktuelle oplysninger fremgår af tabellerne herunder.
 
Tabel 1 H. C. Andersens Vej
H. C. Andersens Vej, længde
0,783 km
Trafik (2015)
Ca. 1.650 køretøjer pr. døgn
Gennemsnitshastighed
45,9 km/t
85% kører mindre end
55,5 km/t
Lastbil %
7%
Uheld 2015-2019
Ingen på strækningen.
1 materielskadeuheld i krydset ved Gl. Ålborgvej i 2015
Kørebane, bredde
8,1 m
Fortov, bredde
1,35 i begge sider
Cykelsti, bredde
1,5 m i begge sider
Yderrabat
0,5 m i begge sider
 
 
Tabel 2 Baldersvej
Baldersvej, længde
0,365 km (ca. 65 m mellem Gl. Ålborgvej og Friggsvej)
Trafik (2017)
Ca. 950 køretøjer pr. døgn
Gennemsnitshastighed
37,8 km/t
85% kører mindre end
46,6 km/t
Lastbil %
6%
Uheld 2015-2019
Ingen på strækningen.
1 materielskadeuheld i krydset ved Gl. Ålborgvej i 2015
(samme uheld som nævnt i tabel 1)
Kørebane, bredde
8 m (heraf ca. 70 cm kantbane i nordsiden mellem Gl. Ålborgvej og Friggsvej)
Fortov, bredde
1,5 m i begge sider
Yderrabat
0,5 m i begge sider
 

Løsningsforslag ved Nordre Skole

Af trafikplanen for Viborg Kommune fremgår, at udfordringen er følgende:
 
”H. C. Andersens Vej fungerer både som gennemkørselsvej og som adgangsvej til Mercantec og Nordre Skole samt en række etageboliger syd for vejen. Om morgenen, hvor trafikken til uddannelsesstederne er stor, kan det være vanskeligt at foretage venstresving, hvilket giver forsinkelser for den ligeudkørende trafik. Nogle bilister kører i denne situation op over cykelstien for at passere køretøjet, der afventer venstresving, hvilket ud over at være ulovligt udgør en unødig fare for cykeltrafikken på strækningen.”

Der er opstillet følgende forslag til tiltag i trafikplanen:
 
”For at løse fremkommelighedsproblemet på strækningen foreslås etableret venstresvingsspor med en kapacitet på 3 svingende biler svarende til 20 m længde eksklusiv kilestrækning ved indkørslerne til Nordre Skole og Mercantec. Ved Nordre Skole foreslås indkørslen begrænset så den fremover alene kan ske via den østlige overkørsel. Udkørsel kan som i dag alene ske via den vestlige adgang. Ved Nordre Skole foreslås endvidere etableret et afsætningsspor (kys & kør) i vejens nordside med en kapacitet på 4-5 biler på strækningen mellem ind- og udkørslen. Mellem afsætningssporet og cykelstien skal der etableres et 1 m bredt udstigningsareal, således at åbning af bildøre ikke generer langskørende cykeltrafik mod vest.
Kørebanen er i dag 8,1 m bred og skal på strækningen med venstresvingsspor udvides til en bredde på minimum 9 m. Dette nødvendiggør forlægning af fortov og cykelsti i én vejside på delstrækningen.
 
Ændringen i trafikkens flow ved Nordre Skole kan gøre det relevant, at der i sammenhæng med projektet etableres en hævet flade ved strækningsfodgængerfeltet over H. C. Andersens Vej.”
 
Det bemærkes, at der ved fodgængerfeltet er skolepatrulje.
 
Der er udarbejdet en skitse af et projekt for ”Kys & Kør”, som vedlægges i bilag 2.

Der er ikke udarbejdet skitse for venstresvingsspor m.v.
Der er ikke udarbejdet anlægsoverslag for disse projekter.
 
Forvaltningen bemærker, at der i efteråret 2020 foretages droneoptagelse af trafikafviklingen ved Nordre Skole.

Løsningsforslag ved Mercantec

Forvaltningen har også erfaret, at der kan være konflikter mellem cyklister på cykelstien og rygere fra Mercantec. Der er rygeforbud på Mercantec´s ejendom. Rygere står derfor på fortov og cykelsti og kan gøre det besværligt for cyklister at køre forbi.
 
Der kan også opstå farlige situationer ved busstoppestedet ved Mercantec, idet elever, der kommer med bussen, stiger direkte ud på cykelstien. En forskydning af cykelsti, fortov og busskur kan give plads til en afsætningsplads, hvor buspassagerer, der er steget af bussen, kan orientere sig, inden de krydser cykelstien. Denne løsning vil kræve arealerhvervelse.
Der er ikke udarbejdet anlægsoverslag for dette projekt.
 
Mercantec har oplyst, at de gør meget for at få deres elever til at køre pænt og tage hensyn til øvrige trafikanter. De henstiller til, at der etableres chikaner på H. C. Andersens Vej.
Der er ikke udarbejdet anlægsoverslag for etablering af eventuelle chikaner.

Løsningsforslag på Baldersvej

Der er en smal kantbane langs den nordlige side af Baldersvej. Der er endvidere etableret standsningsforbud i begge sider på strækningen mellem Gl. Ålborgvej og Friggsvej.

For nogle år siden lukkede Daglig Brugsen, som lå i det sydlige hjørne af krydset mellem Gl. Ålborgvej og Baldersvej. Forholdene er derved blevet bedre for de bløde trafikanter, idet der ikke er meget trafik til denne ejendom p.t. Forvaltningen har dog kendskab til ønsker om en ny dagligvarebutik på stedet, men der er ikke modtaget en konkret ansøgning.
 
En forbedring af forholdene for de bløde trafikanter kan overvejes etableret ved at omdanne fortovet til en fællessti til både fodgængere og cyklister. Det vil kræve opbrydning af fortovet, hvor der i stedet lægges asfalt. Vejreglerne forventes at kunne overholdes, idet den vejledende minimumsbredde af en ensrettet fællessti er 1,7 m. Det nuværende fortov er 1,35 m og noget af yderrabatten kan inddrages til sti.
Der er ikke beregnet anlægsoverslag for forslaget.
 
Løsningsforslag i krydset Baldersvej / Gl. Ålborgvej / H. C. Andersens Vej
Krydset kan forbedres ved at etablere cykelfelter i krydset eller cykelstier gennem krydset.
 
I Viborg kommune etableres cykelstier gennem signalregulerede kryds for at synliggøre og dermed forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne. Cykelstierne er en forlængelse af røde cykelbaner/-stier op til krydset, og derfor må cykelstierne gennem krydset også være røde. I dette kryds er der cykelstier/-baner op til krydset, dog ikke på Baldersvejs sydlige side. Disse cykelstier/-baner er ikke udført i farvet materiale.

Hvis der ønskes røde cykelstier på alle 4 retninger gennem krydset, skal der derfor laves røde cykelbaner eller røde fællesstier i begge sider af Baldersvej og et lille stykke ud af de eksisterende cykelstier på H. C. Andersens Vej og Gl. Aalborgvej. Det er ikke muligt at etablere cykelbane i sydsiden af Baldersvej uden at inddrage en del af fortovet. Der kan umiddelbart etableres røde cykelstier på 3 af de 4 retninger gennem krydset.
 
Alternativt kan der etableres cykelfelter i krydset i blå termoplast, der dog har den ulempe, at de bliver glatte i vådt føre. Det vil ikke være muligt i henhold til vejreglerne at etablere cykelfelt fra H. C. Andersens Vej til Baldersvej, med mindre der etableres cykelsti/-bane på Baldersvej, som cyklisterne kan ledes over til. Denne problematik er tilsvarende den ovenfor nævnte med røde cykelstier gennem krydset.
Viborg Kommune har ikke tidligere etableret blå cykelfelter. Forvaltningen kan ikke anbefale blå cykelfelter, da de bliver glatte i vådt føre og dermed er der risiko for at vælte på cyklen.
Der er ikke beregnet anlægsoverslag for forslaget.
 
For alle løsningsforslag gælder, at Politiet skal give deres samtykke til eventuelle projekter.
 
Forvaltningen foreslår, at de forskellige forslag fremlægges for de berørte skoler. Forvaltningen vil herefter beregne anlægsoverslag. Når budget 2021 er godkendt i oktober 2020, forelægges sagen igen for Teknisk Udvalg med henblik på, at projekterne indgår i prioriteringen for 2021 sammen med andre aktuelle trafiksikkerhedsprojekter indenfor det rammebeløb, der forventes afsat. 

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I trafikplanen er udgifterne til etablering af venstresvingsspor, afsætningsspor samt den nødvendige vejudvidelse og forlægning af fortov og cykelsti ved Nordre Skole skønnet til at være i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. Der er ikke beregnet overslag på de opstillede løsningsmuligheder.
 
Der er ikke afsat specifikke midler på budgettet til eventuelle projekter på H. C. Andersens Vej og Baldersvej. I budgettet for 2020 er der imidlertid afsat et puljebeløb på 3.025.000 kr. i overslagsåret 2021 til realisering af ”Arbejder afledt af Trafikplanen” og 5.050.000 kr. til ”Pulje til forbedring af vejnettet”.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 14/51614
Resume
 
 
Budgetforslag fra Midttrafik for den kollektive trafik i 2021 er nu fremsendt til Viborg Kommune til politisk høring. I forslaget er der en økonomiske udfordring på ca. 1,8 mio. kr.
 
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at budgetforslaget drøftes med henblik på afklaring af det videre forløb.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Budgetforslaget blev drøftet. Sagen overføres til budget 2021-2024.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Midttrafiks budgetforslag for 2021 udgør udgifterne til busdrift, administration m.v. og flekstrafik i alt 44.812.000kr. I forhold til Midttrafiks budget 2020 er det en stigning på 2.697.000 kr., hvoraf forventede faldende indtægter andrager 2.580.000 kr.
 
Viborg Kommunes budget for 2021, til kollektiv trafik, lyder på 43.010.000 kr. pr. 22. juni 2020.
 
Det giver en budgetudfordring på politikområdet Trafik på 1.802.000 kr. ud over de 1,7 mio. kr., som skal afregnes i 2021 vedrørende regnskab 2019.
 
Afvigelserne på de enkelte budgetposter fremgår af bilag 1.
 
Det bemærkes, at evt. statslig kompensation er uafklaret.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Midttrafik har oplyst, at deres deadline for den politiske høring er 31. oktober 2020.
Ændringer som følge af den politiske høring vil blive indarbejdet i 2. behandling af budget 2021. Det endelige budgetforslag behandles af bestyrelsen på mødet den 11. december 2020.
 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budgetudfordringen på 1.803.000 kr. for den samlede kollektive trafik er endnu ikke beskrevet i budgethæftet for 2021, idet budgetforslaget fra Midttrafik først er modtaget efter udsendelse af Teknisk Udvalgs dagsorden til det ekstra møde den 24. juni 2020.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/23263
Resume
Den konservative byrådsgruppe ønsker, at Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om en del af Kasernevej skal ændres til Oberst J. C. Lunds Vej, Viborg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:
 
1. at udvalget drøfter den videre behandling af forslaget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Sagen blev udsat til nærmere belysning.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Den konservative byrådsgruppe ønsker at hædre Oberst Jens Christian Lund ved at opkalde en del af Kasernevej efter ham. De begrunder forslaget med, at Oberst Jens Christian Lund har gjort en betragtelig forskel for Viborg, og han har efterladt et markant aftryk både politisk og i hans professionelle virke. Begrundelsen fra den konservative byrådsgruppe i sin helhed - se bilag 1.
 
Forvaltningens vurdering
Det følger af forslaget, at den konservative byrådsgruppe ønsker at ændre navnet på en del af Kasernevej. Forvaltningen henleder opmærksomheden på ”Bekendtgørelse om vejnavne og adresser” nr. 271 af 13/04/2018, som anfører at en ændring bør omfatte hele Kasernevej for at sikre et nærmere bestemt, hensigtsmæssig nummereret og sammenhængende færdselsareal.
 
Ved ændring af et vejnavn, skal forslaget i høring hos de berørte parter. Hvis udvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med forslaget, vil høringen blive gennemført og sagen vil på ny blive forelagt udvalget.
 
Kortbilag med vejareal er vedlagt som bilag 2.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Snarest
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/50515
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag

Sagsid.: 19/53126
Resume
Intet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020
Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning
 
Anders Korsbæk Jensen spurgte til status på juridisk vurdering af mulighed for jordkøb i Bjerregrav
 
Martin Sanderhoff spurgte til forsikringssag vedr. smeltet asfalt.
 
Nikolai Norup orienterede om møde vedr. detailhandelsanalyse.
 
Johannes Vesterby orienterede om lugtgener ved Møgelkjær
 
Sagsfremstilling
Orientering fra formanden
 
Orientering fra udvalget
Birthe Harritz:
-Støj Lupinmarken
-Forvaltningen orienterer om Rosenvænget 12/14
 
Orientering fra direktøren
-Forslag til mødedato til ekstra temadag - mandag den 6. september 2021 kl. 8.00 – 17.00
 
 
 
Afgørelse fra klagenævn
 
1. Byggeklageenheden har truffet afgørelse i en klage over kommunens afgørelse truffet 18 december 2017 om terrænregulering, indbliksgener, terrasse, garage og overfladevand på adressen Anemonevej 3, Viborg. Byggeklageenheden kan ikke behandle klagen over overfladevand. Byggeklageenheden kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.
 
 
2. Teknisk Udvalg traf d. 31. oktober 2018, sag nr. 10, beslutning om ekspropriation af et areal fra en borger til ombygning af vejtilslutning på Odinvej i Stoholm.  
 
Spørgsmålet om erstatning blev indbragt for Taksationskommissionen. Ved mødet med Taksationskommissionen påstod kommunen erstatningen fastsat til 142 kr. pr. m² i henhold til indhentede mæglervurdering. Den offentlig vurdering er fastsat til 120 kr. pr. m². Borgeren påstod, at erstatning skulle fastsættes til 1.200 kr. pr. m². Taksationskommissionen fastsatte erstatningen til 400 kr. pr. m². Sagen blev herefter indbragt for Overtaksationskommissionen, hvor kommunen påstod Taksationskommissionen afgørelse stadfæstet (400 kr. pr. m²), mens borgeren påstod erstatningen fastsat til 1.200 kr. pr. m². Baggrunden for at Kommunen påstå Taksationskommissionen afgørelse stadfæstet var, at Kommunen havde indhente øvrige mæglervurdering fra ejendomme i området i forbindelse med andre vejprojekter. Overtaksationen gav kommunen medhold og kommunens argumenter er anvendt som begrundelse for afgørelsen, bl.a. at byggemulighederne på grunden ikke bliver væsentligt forringet pga. ekspropriationen.  
 
Der er mulighed for, at sagen kan viderebringes for domstolene indenfor 6 måneder.
 
3. Afgørelse i klagesag om Viborg Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg og tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017- 2029.
 
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at lokalplanen
og kommuneplantillægget fortsat gælder.
 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.
 
Fotorama klagede den 12. januar 2018 til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget
 
 
 

Sagsid.: 19/53990
Sagsfremstilling