You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 16. september 2020 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Nikolai Norup
Fraværende Martin Sanderhoff
Bemærkninger

Sagsid.: 19/8832
Resume
XL-Byg ønsker at opføre en ny tømmerhandel mellem Asmild Centervej og Randersvej i Viborg Øst. Projektet ønskes placeret i den østlige del af området ud mod Asmild Mark. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Da ansøgningen ikke i overensstemmelse med den gældende disponering af bebyggelse i lokalplan nr. 433 og derudover inddrager områdets østligste del (omfattet af lokalplan nr. 436) i centerområdet, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Der er tidligere ansøgt om ændret planlægning for at muliggøre en placering af XL-Byg i umiddelbar forlængelse af eksisterende bydelscenter, hvilket vil kræve en ændring af kommuneplanens rammer og detailhandelsafgrænsning.
 
Det blev på Teknisk Udvalg den 29. januar 2020 (sag nr. 1) og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 8) besluttet at fastholde afgrænsningen af kommuneplanen. Der foreligger derfor ny ansøgning, hvor planen er i overensstemmelse med kommuneplanens eksisterende rammer.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Projektforslaget

XL-Byg i Overlund ønsker at opføre en ny tømmerhandel (detailhandel med særligt pladskrævende varer) i det østlige Viborg, Overlund, på arealet mellem Asmild Centervej og Randersvej i områdets østlige del mod Asmild Mark.
 
XL-Byg ønsker at opføre ca. 6.500 m² bebyggelse med mulighed for at udvide op til ca. 8.000 m². I det konkrete projekt foreslås, at bebyggelsen ligger ud mod Randersvej, mens varegård og adgang sker fra Asmild Centervej eller gennem bydelscenteret. Situationsplan fra skitseforslag er vedlagt som bilag 2.

Eksisterende planforhold

Planområdet, der ejes af Viborg Kommune, er ca. 58.200 m² og ligger i byzone. Det omfatter matrikelnummer 9ac, 4e og 2f samt del af matrikelnummer 7000l, Gl. Asmild By, Asmild.

Lokalplan

Størstedelen af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 433 og tillæg nr. 1 dertil. Disse udlægger området til henholdsvis bydelscenter og centererhverv. Den østligste del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 436, som udlægger det pågældende areal til liberale erhverv.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af:
 • Kommuneplanramme: VIBØ.C1.03 – Viborg Øst Bycenter og bydelscenter – blandet bolig og erhverv
 • Kommuneplanramme: VIBØ.C3.02 – Viborg Øst Centererhverv – erhvervsområde
 
Området er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder, hvor det dels er udlagt til bydelscenter (VIBØ.D2.3) og suppleringsområde med mulighed for særligt pladskrævende varer, SPV (VIBØ.D3.1).
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen i givet fald tager udgangspunkt i følgende:
 • Området udlægges til 2 delområder med følgende anvendelse:
 • Bydelscenter med mulighed for detailhandel i lokalplanområdets vestlige del
 • Centererhverv med mulighed for særlig pladskrævende varer (SPV) i lokalplanområdets østlige del.
 • Bebyggelse må opføres i en højde på op til 12 meter.
 • Bebyggelse skal opføres inden for et byggefelt, der afgrænses af et grønt forareal mod Randersvej.
 • Bebyggelsesprocent på max. 50%.
 • Vejadgang til området sker fra eksisterende bydelscenter samt fra Asmild Centervej.

Arkitektur

Udover ovennævnte principper vil lokalplanen indeholde principper og bestemmelser svarende til eksisterende lokalplan, så den tiltænkte karakter af områdets bebyggelse bevares.

Trafik

Adgangsveje til området etableres fra Asmild Centervej, mens der også vil være adgang gennem det eksisterende bydelscenter fra rundkørslen Randersvej/Tapdrupvej. Der kan ikke tillades nye adgangsveje fra Randersvej.

LAR

Der vurderes at være stort behov for LAR, da det forventes, at meget store arealer skal befæstes. Der er derfor meget vigtigt, at LAR indtænkes tidligt i planprocessen.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 529.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Planforslag til vedtagelse
Ultimo 2020
Offentlig høring
Ultimo 2020-primo 2021
Endelig vedtagelse
Primo 2021
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune til byggemodning af lokalplanområdet samt indtægter i form af salg af byggegrunde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet. 
Bilag

Sagsid.: 20/23755
Resume
Liseborg Centret ved Liseborgvej i Viborg ønsker at udbygge med blandt andet ny hal, tennishal og forbygning. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen (skitse) er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i den sydvestlige del af Viborg afgrænset af Liseborgvej mod nord, skovareal mod syd samt boliger mod øst og vest. Umiddelbart øst for eksisterende idrætshal ligger en institution, som ikke inddrages i lokalplanområdet.
 
Lokalplanområdet er ca. 22 ha og ligger primært i byzone, mens et mindre areal ved tennishallen ligger i landzone – dette areal overføres til byzone med lokalplanen.
 
Området anvendes til rekreative formål i form af idrætshal, boldbaner, tennisbaner og lignende.

Projektforslaget

Med den kommende lokalplanlægning ønskes etableret en ny hal, tennishal og forbygning i umiddelbar nærhed af det eksisterende idrætscenter ved Liseborgvej.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 31, Viborg Købstad, samt en lille del af lokalplan nr. 165.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 552 ophæves byplanvedtægt nr. 31 og lokalplan nr. 165 for området omfattet af lokalplan nr. 552.

Kommuneplan

Området er omfattet af rammeområde VIBSV.R2.01 i Kommuneplan 2017-2029, som udlægger området til rekreativt område/aktivitetsområde.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen udlægger området til rekreative formål/idrætsformål, og at lokalplanen opdeler området i 3 delområder;
 • Delområde I: Mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 8½ m – dog haller op til 15 m – samt mulighed for etablering af parkering.
 • Delområde IIa og IIb: Boldbaner mv. Kun mulighed for mindre bygninger, master og andet, der kan være nødvendigt i den forbindelse.
 
Adgang til området sker fra rundkørslen på Liseborgvej nord for området.

Arkitektur

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse tilpasser sig den eksisterende bebyggelse i omfang og udseende.

LAR

Da der ikke er muligheder for afledning af regnvand i området, skal tag- og overfladevand afledes via LAR-løsninger.
 
Da området samtidig er beliggende i indvindingsopland, bør der udelukkende vælges LAR-løsninger, der giver en god beskyttelse af drikkevandsressourcen – eksempelvis via overflader, anvendelse af filtermuld osv.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området ud fra den topografiske placering og de arkæologiske registreringer. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter hertil er grundejers.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse
Ultimo 2020
Offentlig høring
Ultimo 2020
Endelig vedtagelse
Primo 2021
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/44223
Resume
Grundejerforeningen i området ønsker en ændring af planlægningen for området i form af ændret disponering af grundene samt tilføjelse af flere fælles friarealer. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i den nordlige del af Skals og er udlagt til boligområde. Den vestlige halvdel af lokalplanområdet er udbygget med boliger, mens den østligste del står ubebygget og kun delvist byggemodnet.
 
Området har vejadgang fra Hovedgaden ad Nørreballe og Trangbæk, mens tværgående veje mellem de to giver adgang til boligerne. Sydøst for Nørreballe ligger også en ubebygget del af lokalplanområdet, ligesom der her ligger en legeplads ned mod Nordentoften, som hører til begge boligområder.

Projektforslaget

Det ønskes med lokalplantillægget at ændre disponeringen af særligt områdets østlige del, så denne hænger bedre sammen med resten af området. Derudover udlægges flere mindre arealer til fælles opholdsarealer for beboerne i lokalplanområdet, ligesom den eksisterende sti i området planlægges udbygget, så der skabes bedre sammenhæng i området både internt og eksternt. Forslag til ændret disponering er i bilag 3.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. B-108, der udlægger området til boligområde
Lokalplanen fastsætter bl.a. disponeringen af områdets udstykning samt placeringen af fælles friarealer i området. Det er primært denne disponering, der ønskes ændret. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. B-108.
 
Med den endelige vedtagelse af et tillæg er lokalplan nr. B-108 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme SKAL.B4.01 og SKAL.B4.02, Skals Blandede boliger, som udlægger det til boligområde med både åben-lav og tæt-lav boliger. Lokalplanområdets sydligste del er desuden omfattet af kommuneplanramme SKAL.R1.02, Skals Grønne arealer, som udlægger det til rekreativt område.
 
Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplanen.
 
Byrådet har den 18. marts 2020 (sag nr. 8) vedtaget forslag til udviklingsplan for bl.a. Skals. I udviklingsplanen indgår, at planlægningen for Nørreballe ændres for at gøre området mere attraktivt, hvorfor tillæg til lokalplan nr. B-108 er i overensstemmelse med denne.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Ændret udstykningsprincipper for lokalplanens delområde 1 og 3.
 • 1-2 af de udlagte boliggrunde i delområde 2 og 4 udlægges i stedet til mindre fælles friarealer for områdets beboere. Det samlede antal boliggrunde i lokalplanområdet forbliver uændret grundet den ændrede disponering.
 • Stiforbindelse til de omkringliggende områder.
 
Derudover bevares størstedelen af de bebyggelsesregulerende og øvrige bestemmelser fra lokalplan B-108.

LAR

Der planlægges etablering af et forsinkelsesbassin i lokalplanområdets nordøstligste areal til aflastning af områdets afledning af tag- og overfladevand. Denne forventes anlagt som en integreret del af områdets rekreative areal.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Planforslag til vedtagelse 
Ultimo 2020
Offentlig høring
Ultimo 2020
Endelig vedtagelse
Primo 2021
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Planlægningen lægger op til, at 1-2 boliggrunde i lokalplanområdet friholdes til fælles friarealer (hvoraf den østlige del af området er byggemodnet) og dermed ikke sælges som boliggrunde. Det samlede antal boliggrunde i området søges dog uændret.
 
Der forventes udgifter for Viborg Kommune til byggemodning af lokalplanområdets østlige halvdel samt indtægter i form af salg af byggegrunde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/38966
Resume
Kølvrå Tømrer & Snedkerforretning ønsker at opføre tæt-lav boliger på Genvej 5 i Karup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger et udkast til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, som foreslås sendt i offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 536 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
 
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 536 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Sagsfremstilling

Historik

Kølvrå Tømrer & Snedkerforretning ønsker at opføre tæt-lav boliger på Genvej 5 i Karup.
Ansøgning er i bilag 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. juni 2020 (sag nr. 12) at igangsætte planlægning for opførelse af 18 række- og/eller dobbelthuse på Genvej 5 i Karup.
 
Oversigtskort for planområdet er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse af lokalplanområdet

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 7.000 m2, hvor på der ønskes opført 18 række- eller dobbelthuse med tilhørende fælles opholdsareal, vej samt stiforbindelse. Det samlede opholdsareal udgør ca. 1.200 m2.
 
Med lokalplanen gives der mulighed for at omdanne et areal tæt på bymidten, hvor den nedlagte foderstofforretning ved Genvej 5 pt. ligger, til boligbebyggelse.
 
Der foreligger nu et forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, der foreslås sendt i offentlig høring.

Nuværende forhold

Området ejes af Karup Varmeværk. Der forelægger en fuldmagt fra Karup Varmeværk til, at der kan udarbejdes lokalplan for boliger på arealet – jf. bilag 3.

Eksisterende forhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 1.27 for et centerområde mellem Viborgvej og Genvej i Karup, delområde I. Lokalplanen fastlægger, at delområde I kun må anvendes til mindre værksteds- og servicevirksomheder så som servicestation med tilhørende værksted, VVS-installatør, varmeværk, foderstof og parkeringsplads.
 
Projektforslaget er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde KARU.C1.01 for Karup Bycenter og bydelscenter med mulighed for blandet bolig og erhverv.
 
Kommuneplanens bestemmelser for tæt-lav boligbebyggelse er:
 • max. bebyggelsesprocent: 40%
 • max. etageantal: 2 etager
 • max. byggehøjde: 8,5 m.
 
Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, for så vidt angår den fastsatte bebyggelsesprocent, da projektet har en bebyggelsesprocent, der varierer fra ca. 30% til max. 45%, ved udstykning. Den samlede bebyggelsesprocent for området er beregnet til at være ca. 25%. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 – 2029

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 62 ændres den del af rammeområde KARU.C1.01, der omfatter lokalplanområde nr. 536, til rammeområde KARU.B4.02_T62, som herefter udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
 
Forvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for en højere bebyggelsesprocent på den enkelte grund, fordi der udlægges mere fælles opholdsareal (15% af grundens areal) end det fastsatte minimumskrav på 10% i Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen af den fastsatte bebyggelsesprocent i Kommuneplanen fra 40% - 45% ikke medfører, at der indkaldes idéer og forslag til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, fordi der er tale om en mindre ændring af bebyggelsesprocenten for enkelte grunde.
 
Forslag til tillæg 62 til Kommuneplan 2017 – 2029 er i bilag 4.

Forslag til lokalplan nr. 536

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse, hvoraf størstedelen etableres som randbebyggelse mod Genvej og Godthåbsvej for at give området en form for bymæssig karakter, der kan understøtte gadeforløbet i bymidten.
 
Bygherre har meddelt, at han ikke ønsker, at lokalplanen giver mulighed for boliger i 2 etager, da det måske kan få betydning for Skats værdisætning af grundene, såfremt byggemuligheden øges fra 1 til 2 etager.
 
Lokalplanen giver mulighed for følgende:
 • Lokalplanen inddeler område til 18 tæt-lav boliger og grønt fælles opholdsareal.
  Ét af husene kan indrettes til fælleshus.
 • Bebyggelsesprocenten indenfor området fastsættes til max. 45%.
 • Bebyggelsen må etableres i max. 1 etage med en bygningshøjde på max. 7 m.
 • Hver bolig har en privat grundstørrelse på min. 200 m2, såfremt grundene udstykkes.
 • At der udlægges mindst 15% af det samlede lokalplanområde til grønt fælles opholdsareal.
 • Der etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Genvej og fra Godthåbsvej.
 • Området disponeres med et snoet vejforløb for at mindske indbliksgener samt gennemkørende trafik.
 • Der etableres en stiforbindelse fra boligområdet til Godthåbsvej.
 
Forslag til lokalplan nr. 536 er i bilag 5.

Arkitektur

For området gælder, at boligbebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver mv. for at sikre en vis ensartethed i området.

Klimatilpasning

Den viste udformning og anvendelse af området sikrer, at der ikke forventes risiko for oversvømmelse i tilfælde af ekstreme regnvandshændelser. Jordbunden i området egner sig til nedsivning, og det anbefales, at tag- og andet overfladevand skal nedsives via f.eks. regnbede, græsplæne, permeable belægninger, grønne tage eller lignende, så overfladevandet forsinkes ved hjælp af lokal afledning af regnvand (LAR).

Arkæologi

Museet vurderer, at der er ringe sandsynlighed for fortidsminder i området, hvorfor museet har frigivet arealet.

Jordforurening – områdeklassificering

Hele ejendommen er V1-forureningskortlagt. Det vil sig, at flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal må ikke påbegyndes og fraføres fra området uden analyser og anmeldelse til Viborg Kommune.
 
Der er truffet aftale med regionen om undersøgelser i jorden. Når disse er foretaget, kan der igangsættes eventuelle afværgeforanstaltninger, så ejendommen kan udtages af V1-registreringen.

Støj

Der må ikke udlægges støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer i henhold til Planlovens § 15a. Karup Varmeværk er nabo til området. Ved udlæg af boligområde i en kommende lokalplan skal varmeværket overholde et støjniveau på 45/40/35 dB(A) til boligområdet.
Karup Varmeværk har accepteret det skærpede støjkrav og vil iværksætte støjreducerende tiltag på værket, så støjgrænseværdier kan overholdes.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender forslag til lokalplan nr. 536 og forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at forslagene offentliggøres, foreslås forslagene sendt i 4 ugers høring med start primo oktober 2020.
 
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt byrådet i januar 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er indgået en skriftlig aftale med grundejer, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Erklæring er i bilag 6.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for hele kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 20/5979
Resume
Erhvervsvirksomheden Grimme Skandinavien A/S i Rødkærsbro har ansøgt om at udvide mod syd. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der er i april/maj gennemført en idéfase, hvor borgere har haft mulighed for at indsende idéer og forslag.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 543 samt forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 543 og tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
5. at arealet, som overføres til byzone, udtages af områdeklassificeringen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 543 og tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
5. at arealet, som overføres til byzone, udtages af områdeklassificeringen.
 
 
Sagsfremstilling
Virksomheden Grimme Skandinavien A/S har ansøgt om at udvide virksomheden mod syd. Ansøgning er i bilag 2.
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra 23. april til 21. maj 2020 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
Der kom 4 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag 4. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 5.
 
Høringssvarene omhandlede ønsker om flere boliger i Rødkærsbro og stiforbindelser fra Kjellerupvej og Blomsterkvarteret (Liljevej og Erantisvej m.fl.).
 
Planlægningen omfatter et erhvervsområde, og der foreslås derfor ikke udlagt nye boliger.
 
For at imødekomme ønsket om at kunne etablere stier fra Liljevej og Erantisvej er planområdet udvidet mod øst. Arealet udlægges til ekstensivt grønt område og skaber mulighed for senere at anlægge stiforbindelser fra Blomsterkvarteret til Aktivitetsparken mod nordøst.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. E.116/E.134, der udlægger området til lettere lokalt erhverv. Anvendelsen er i overensstemmelse med lokalplanen, men udvidelsen kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde RØDK.E1.01 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 543 og et udkast til forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 543

Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv og grønne områder. Anvendelsen fastlægges til erhverv i miljøklasse 2-4 som lager, administration, service, kontor, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt udstilling og engroshandel i tilknytning hertil.
 
Lokalplanen giver samtidig mulighed for butik med salg af særlig pladskrævende varer, idet landbrugsmaskiner hører til i denne kategori. Rammen for hele erhvervsområdet i den sydlige del af Rødkærsbro (RØDK.D3.1) er i alt 7.000 m2, hvoraf 2.455 er disponeret på Håndværkervej 6. Rammen foreslås derfor hævet til 8.000 m2 i området, og lokalplanen muliggør max. 5.000 m2 til særligt pladskrævende varegrupper. Heri skal medregnes overdækkede udstillingsarealer, værksteds- og klargøringsarealer samt administration og personalefaciliteter.
 
Vejadgang sker fra Chr. Hyllebergs Vej.
 
Lokalplanen stiller krav om etablering af beplantningsbælter mod øst og syd, så erhvervsområdet afskærmes mod de eksisterende boliger. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af støjafskærmning, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjberegningerne viser umiddelbart, at støjkrav kan overholdes mod boligområder. Dog kan der blive behov for en støjvold mod boligen Mimosevej 13.
 
Lokalplanen tillader større terrænregulering på indtil 6 meters afgravning, så virksomheden graves ind i terræn mod syd. Dette mindsker påvirkning mod omgivelser og gør det muligt at etablere nybyggeri i samme niveau som de eksisterende bygninger.

Forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udvides erhvervsområdet RØDK.E1.01 mod syd, og grænsen mellem rammeområde RØDK.E1.01 og RØDK.B1.01 justeres.
 
Derudover udtages ca. 2 ha af den nordlige del af RØDK.E3.02 ved Kjellerupvej 27, så der samlet kun sker en mindre forøgelse af erhvervsarealer i Rødkærsbro. Dette sikrer, at planlægningen ikke er i strid med planlovens regler om byvækst.
 
Ejerne af Kjellerupvej 27 henvendte sig i 2019 med ønske om denne ændring. Økonomiudvalget har den 12. oktober 2016 (sag nr. 29) forholdt sig til at fastholde erhvervsområde RØDK.E3.02 til tung industri. Området vil fortsat være 27,5 hektar stort.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Jordforurening – områdeklassificering

Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området som overføres til byzone kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om udvidelse af et eksisterende erhvervsområde.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio oktober 2020 til primo december 2020.
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i januar med henblik på endelig vedtagelse ultimo februar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Chr. Hyllebergs Vej forventes nedlagt som offentlig vej indenfor selve lokalplanområdet. Derfor lægges der op til, at der sker salg af kommunalt vejareal til til Grimme Skandinavien A/S, svarende til knap 1.600 m². Salg af kommunalt ejet jord behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt senere.
 
Lokalplanen giver mulighed for anlæg af en sti fra Blomsterkvarteret (Liljevej og Erantisvej) til Aktivitetsparken nord for Mimosevej. Hvis der skal anlægges en sti, vil det blive en udgift for Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Grundejeren har skriftligt fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 19/38972
Resume
Forslag til lokalplan nr. 537 og tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 18. juni – 13. august 2020. Der er ikke kommet høringssvar i perioden. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Fjelsø A/S har købt Reberbanen 27 og ønsker at opføre tæt-lav boliger i den eksisterende bebyggelse ved Reberbanen 27 i Viborg.
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. juni 2020 (sag nr. 14) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 537, samt forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 537 samt forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 18. juni til den 13. august 2020. Der er ikke kommet høringssvar i perioden.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 537
Lokalplanforslaget udlægger området til boliger og giver mulighed for tæt-lav og etageboliger. Vejadgang sker fra Reberbanen.
 
Planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse: tæt-lav boliger og etageboliger.
 • Bebyggelse: 2 etager og 8,5 meters højde.
 • Minimum grundstørrelse ved tæt-lav på 150 m2.
 • Bebyggelsesprocent: max. 75% pr. boligenhed.
 • Parkering: 1 p-plads pr. bolig for tæt-lav boliger og ½ p-plads pr. bolig for etageboliger.
 • Vejadgang til området skal ske fra Reberbanen via den eksisterende parkeringsplads syd for ejendommen.
 • Sikre den eksisterende bevaringsværdige bygning, og at denne ikke må nedrives, ændres eller ombygges uden tilladelse.
 
Bevaringsværdig bebyggelse
Den eksisterende hovedbygning fra 1877 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Bygningen optages som bevaringsværdig i lokalplanen, hvor der beskrives, at bygningen ikke må nedrives eller ombygges uden tilladelse. Lokalplanen indeholder desuden præcise bestemmelser, der regulerer ny bebyggelses placering, udformning og materialer, herunder eventuel opførelse af kviste. Herved sikres, at ny bebyggelse tilpasses det bevaringsværdige miljø.
 
Tilbygning
For at opnå god kontakt mellem bolig og have kan der opføres havevendte karnapper på facaden mod gården. For at disse karnapper opleves harmoniske på bygningsfacaden, skal de opføres parvist og tilpasses eksisterende bebyggelse i form og materialevalg.
 
Forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 53 til kommuneplanen.
 
Med forslaget justeres afgrænsningen mellem rammeområde VIBM.C1.09 og VIBM.B4.01, så det er muligt at opføre tæt-lav boliger på ejendommen.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da lokalplanen fastlægger et nedrivningsforbud af den bevaringsværdige bebyggelse, kan det medføre, at Viborg Kommune skal overtage ejendommen mod erstatning, jf. planlovens § 49, stk. 2.
 
Viborg Kommune har solgt ejendommen, og det er betinget af denne lokalplan.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 19/50884
Resume
Forslag til lokalplan nr. 540 har været i offentlig høring i perioden den 11. juni – 6. august 2020. Der er kommet 1 høringssvar. Høringssvaret handler om placering af et grønt område i udstykningsplanen. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 540 vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Sagen udsættes med henblik på yderligere afklaring i forhold til grønne områder.
 
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune ønsker at ændre adgangsveje til område, vejføring i området og udstykningsplan for området, da det planlagte vejforløb ikke er hensigtsmæssigt.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 3. juni 2020 (sag nr. 8) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 540 for et boligområde ved Fasanvænget i Karup i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 540 har været i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august 2020. Der er i høringsperioden kommet ét høringssvar, som handler om placeringen af det grønne fællesområde i delområde IIIc. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til denne.
 
Høringssvaret peger på, at det grønne fællesareal i delområde IIIc er ændret i forhold til den tidligere lokalplan for området. Dette, mener indsiger, er uheldigt, idet den tidligere placering af det grønne areal, hvor det grænser direkte op mod vedkommendes grund, var en primær årsag til, at indsigeren valgte at købe netop denne grund.
 
Forvaltningen vurderer, at en ændret placering af det grønne areal vil medføre en uhensigtsmæssig trafikbetjening internt i området, da det vil skabe 2 blinde veje, som medfører mere trafik på de øvrige veje.
 
Forvaltningen indstiller, at der ikke foretages ændringer, hvormed høringssvaret ikke imødekommes.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 540

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Vejadgang sker fra Urfuglevænget.
 
Lokalplanforslaget har til formål at ændre vejadgangene til området, vejforløbene i området og dermed også selve udstykningsplanen for området. Dermed sikres bl.a. en sammenhængende støjvold mellem Aarestrupvej og lokalplanområdet og også en sammenhængende grøn stiforbindelse gennem området.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der vil være udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med byggemodning, herunder svingbane på Aarestrupvej.
 
Der vil være indtægter ved salg af grunde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 19/171
Resume
Formålet med nærværende sag er at orientere om de foreløbige skitser til projektforslaget for ”Åpromenaden” i Bjerringbro.
 
Oversigtskort over Bjerringbro med Åpromenadens placering ses i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning
 
Sagsfremstilling

Historik

Sagen er senest behandlet på byrådets møde den 9. oktober 2019 (sag nr. 21), hvor byrådet bl.a. godkendte, at projektet blev overført til Teknisk Udvalg, og at der blev igangsat udarbejdelse af et projektforslag for projektet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 26. august 2020 (sag nr. 15) forslag til en ny lokalplan for området med henblik på at fremlægge planforslaget i høring. Projektforslaget er tilpasset lokalplanens bestemmelser.
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum, der deltog i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro. Projektet indgår i helhedsplanen.
 
Der er nedsat en følgegruppe med interessenter i projekt ’Åpromenaden’, herunder Bjerringbro Byforum, Danmarks Naturfredningsforening, naboer og Outdoor Bjerringbro, foreninger, der har/kan få tilknytning til området (bl.a. sportsfiskere, KFUM, ’Hop i åen’), børne- og kulturinstitutioner mm. Forvaltningen har foreløbig holdt 2 møder med følgegruppen samt telefoninterviews med hver enkelt interessent som erstatning for en coronaaflyst workshop. Der har desuden været afholdt møde med direkte naboer til den kommende park om anlægsprojektet og den nuværende brug af parken.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har indgået aftale med en rådgiver om udarbejdelse af et projektforslag og designmanual for parken. Materialet vil danne grundlag for den senere projektering.
Den foreløbige skitse til parkens indretning ses i bilag 2. Skitsen gennemgås på mødet.
 
Projektet er siden vedtagelsen af helhedsplanen særligt udviklet på følgende punkter:
 • Opholdsarealerne er blevet klarere defineret og vil stå som plejede græs-’øer’.
 • Der tilføres primært jord, hvor det er nødvendigt for at klimasikre opholdsarealer.
 • Et større areal vil få lov at udvikle en naturlig beplantning. Dette sker for at højne områdets naturindhold og vil desuden reducere områdets pleje.
 • Ny bebyggelse foreslås placeret på land og ikke – som tidligere – som tårne i Gudenåen. Ændringen sker bl.a. for hensyn til synlighed, tilgængelighed og drift. Bebyggelsen foreslås opdelt i flere små enheder, så den virker mindre dominerende.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det færdige projektforslag forelægges for Teknisk Udvalg til godkendelse på næstkommende møde. Når projektforslaget er godkendt, forventer forvaltningen at indgå aftale med en rådgiver om projektering heraf. Anlægget forventes udført ca. april – september 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forslaget, som det er vist i helhedsplanen, vurderes at koste ca. 11,25 mio. kr. Der foreligger endnu ikke et fuldt gennemarbejdet overslag for den reviderede skitse.
 
Siden udvalgets seneste behandling af sagen har forvaltningen fået tilsagn fra Bjerringbro Elværksforening om støtte på 3,6 mio. kr. til parken. Når fondsmoms er fratrukket, er den samlede anlægsramme nu ca. 8,5 mio. kr., hvilket var målet for projektets indledende etape. Det svarer fx til, at hele det viste projekt kan realiseres, undtagen madpakkehus med tilknyttede faciliteter (bålplads, depot, udekøkken), formidlingstiltag, kåg, spang under Brogadebroen og kajakhotel.
 
Forvaltningen arbejder fortsat på at skaffe yderligere finansiering mhp. at kunne realisere hele projektet samlet. Kåg, spang og kajakhotel kan evt. helt udgå af det nuværende projekt og realiseres senere, hvis der er interesse herfor og opnås finansiering til.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/30491
Resume
Som led i forundersøgelser af nyt boligområde ved Vestergade i Møldrup er det nødvendigt at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Vestergade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Vestergade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 12. august 2020 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen af boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at sikre en god disposition af det nye boligområde i forhold til eventuelle områder med større arkæologisk interesse planlægges det at lade Viborg Museum foretage arkæologiske forundersøgelser med henblik på bindende tilkendegivelse af områdets arkæologiske værdi.
 
I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.
 
Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal. Ifølge dagsorden af 12. august 2020 vil der blive udarbejdet en lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for ca. 2,8 ha, og for det øvrige område op til 6,5 ha vil der blive udarbejdet rammelokalplan.
 
Det vurderes hensigtsmæssigt, at der indhentes bindende udtalelse for det fulde område, så der i det kommende lokalplanarbejde kan tages hensyn til eventuelle områder med arkæologisk værdi.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat umiddelbart efter eventuel politisk godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da arealet i dag er privat ejet, er der mulighed for, efter en arkæologisk frigivelse af arealet, at den private ejer selv ønsker at udstykke arealet.
 
Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Arealet er på nuværende tidspunkt privat ejet, hvorfor der er indgået aftale med ejer om arbejdet.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov. I dag er der 6 grunde til salg i Møldrup.
 
Bilag

Sagsid.: 19/13149
Resume
Til realisering af Trafikplanen for Viborg Midtby om bl.a. at gennemføre trafiksanering og undgå uvedkommende trafik over Nytorv via St. Sct. Hans Gade og dele af Sct. Mathias Gade er der afsat midler på anlægsbudgettet.
 
I den forbindelse er forvaltningen i en dialogproces med repræsentanter for både beboere i området og Viborg Handel.
 
Der søges om en anlægsbevilling til at få lavet et projekt og efterfølgende eventuelt etablere en forsøgsopstilling, inden man begynder at gennemføre eventuelle anlægsarbejder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Renovering af St. Sct. Hans Gade og Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 350.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø,
 
3. at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen arbejder videre med sagen i samarbejde med repræsentanterne fra beboerne og Viborg Handel jf. sagsfremstillingen,
 
4. at projektet forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse,
 
5. at der, eventuelt som et forsøg, opstilles foranstaltninger f.eks. i form af plantekasser og afstribning i gaden, som kan være med til at vise, hvordan renoveringen eventuelt kan gennemføres.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Renovering af St. Sct. Hans Gade og Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 350.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”.
 
Teknisk Udvalg besluttede endvidere,
 
3. at forvaltningen arbejder videre med sagen i samarbejde med repræsentanterne fra beboerne og Viborg Handel jf. sagsfremstillingen,
 
4. at projektet forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse,
 
5. at der, eventuelt som et forsøg, opstilles foranstaltninger f.eks. i form af plantekasser og afstribning i gaden, som kan være med til at vise, hvordan renoveringen eventuelt kan gennemføres, og
 
6. at søge politiets endelige tilladelse til ændringer i skiltningen med henblik på at nedsætte hastigheden yderligere på følgende strækning:
 
* hastighedsgrænse på 20 km/t fra Nytorv, over Kompagni Stræde, og strækningen Sct. Mathias Gade (ved Latinerly) og til Sct. Leonis gade.”
 
 
 
Sagsfremstilling

Historik

I Trafikplanen for Viborg Midtby var der i høringsperioden en del ønsker fra borgerne om at få en del af Sct. Mathias Gade renoveret. Forvaltningen har også efterfølgende modtaget henvendelser om at få iværksat en trafiksanering i området. Vejen er de senere år kun vedligeholdt i et begrænset omfang, men er tænkt med ind i de kommende planer for trafiksaneringen. Strækningen fra Nytorv og ned til og med Latinerly blev færdigrenoveret i 2019.
 
 
Forvaltningen afprøver fortsat muligheder for at nedsætte hastigheden på strækningen ved St. Sct. Hans Gade. Der er senest skiltet med en hastighedsbegrænsning på 20 km/t.
 
Der blev den 20. februar 2020 afholdt et fællesmøde mellem forvaltningen, Viborg Handel og beboergruppen på Viborg Rådhus med deltagelse af Johannes Vesterby og Nicolai Norup fra Teknisk Udvalg. Referatet er vedlagt som bilag 1.
 

Beskrivelse

Teknisk Udvalg har tidligere besluttet, at der fortsat skal være ensrettet biltrafik ad St. Sct. Hans Gade, Nytorv, Kompagnistræde og en del af Sct. Mathias Gade. Indenfor denne ramme er sigtet, i dialog med repræsentanter for borgere i området og Viborg Handel, at finde en trafiksaneringsløsning, der dæmper hastigheden på strækningen, så der i højere grad tages hensyn til de ”bløde” trafikanter, og man undgår uvedkommende trafik på strækningen. Samtidig vil den østlige del af Sct. Mathias Gade blive istandsat.
 
Situationen er i dag, at der i denne del af Sct. Mathias Gade er dårlige forhold for fodgængerne, idet fortovene er smalle og ujævne. Mange steder står trapper til de nærliggende ejendomme ude på fortovet. Udover beboerne i området anvendes fortovene også af fodgængere fra Borgvold og Golfhotellet, når de skal besøge Domkirkekvarteret og det centrale Viborg.
 
Strækningen har også et stort potentiale for cyklister, idet vejen forbinder området øst for søerne med Viborg Midtby. Cyklisterne må i dag dele den relativt smalle kørebane med bilisterne, og der er ikke etableret særlige forhold, der dæmper hastigheden eller tager hensyn til cyklisterne.
 
I dag bruges vejen også som adgang til Domkirken og sidegaderne. For bilisterne kan kørebanen opleves smal. Især når store køretøjer skal passeres, kan det give udfordringer. Specielt krydset Sct. Mathias Gade / Sct. Mogens Gade kan være vanskeligt at passere for de store 3-akslede turistbusser.
 
De senere år er asfalten kun repareret nødtørftigt, idet forvaltningen har afventet en igangsætning af nærværende projekt. I forbindelse med trafiksaneringen skal det afklares, om der er ledningsanlæg i vejen, der samtidig skal renoveres.
 
Der arbejdes i disse år på en helhedsplanlægning af domkirkekvarteret. I planlægningen er det et mål, at den fremtidige trafik og parkering skal udformes på en måde, der sikrer god og indbydende adgang til området, samtidig med at der er mulighed for at etablere sikre og attraktive opholdsrum og gode rammer for fodgængernes færdsel rundt i Domkirkekvarteret.
I nærværende projekt skal der være opmærksomhed på, at trafiksaneringstiltag koordineres med den planlægning, der gennemføres for Domkirkekvarteret. Især skal der være opmærksomhed på, hvilke muligheder der er for at anvise veje for de store turistbusser til Domkirkekvarteret.
 
I det videre projektarbejde vil det blive undersøgt, om gaden kan omdannes til cykelgade, hvor hastigheden bliver tilpasset de ”bløde” trafikanter – cyklister og fodgængere.
 
Det kan evt. gøres ved at udvide fortovene i begge sider, så der kun vil være et regulært kørespor, som kan bruges i begge retninger. Det vil betyde, at der skal laves vigepladser, så bilisterne kan vige ind på dele af fortovene under hensyntagen til fodgængerne. Cyklisterne vil på den måde komme til at bestemme hastigheden.

Hindringerne ved vigepladserne kan være steler suppleret med beplantning, gadelamper, bænke eller andet.
 
Et oplæg til et skitseprojekt foreslås at indeholde overvejelser om følgende tiltag:
 
 • At strækningen får status som ”cykelgade”, hvilket betyder, at den øvrige trafik skal færdes i gaden på cyklisternes præmisser. Der er normalt en hastighedsbegrænsning på 30 km/t.
 • At cykelgaden evt. samtidig får status som en 2 minus 1 vej,
 • At der søges etableret brede fortove i begge sider af gaden,
 • At der fortsat vil være dobbeltrettet trafik i gaden, idet der jo skal være trafik fra Nytorv samt trafik til og fra forskellige P-pladser og baggårde langs gaden,
 • At den dobbeltrettede trafik skal kunne passere hinanden ved at kunne sætte det ene hjulpar op på fortovsarealerne,
 • At man afklarer, hvorledes bustrafikken til Domkirken og det kommende historiske museum i landsrettens tidligere bygninger skal ske,
 • At man opstiller forskelligt gadeudstyr på begge sider af gaden, så bilerne kun kan komme forbi hinanden på enkelte steder på strækningen,
 • At man som foranstaltninger til at hindre kørsel på fortovene over længere strækninger kan bruge lygtepælene (de gamle Viborg Lamper, der bliver ombygget til LED), beplantning i form af træer eller plantekrukker og/eller bænke,
 • At man ved ændringerne fortsat skal tage hensyn til, at trafik kan komme fra Nytorv til Hans Tausens Alle, uden at der opstår lange køer og pauser i gaden,
 • At trafikken i gaden får en passende lav hastighed,
 • At belægningen i gaden bliver granit eller i kombination med asfalt, på samme måde som i den øvrige del af middelalderbyens belægninger, idet der tages hensyn til, at der vil være en del cyklister og kørestolsbrugere i gaden.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har modtaget borgerønsker om at få forbedret forholdene for beboerne og de ”bløde” trafikanter i området. De oplever, at der er for meget biltrafik i disse gader.
 
Forvaltningen har haft det første indledende møde med repræsentanter for beboere og Viborg Handel. I det videre arbejde vil forvaltningen præsentere et forslag til skitseprojekt, der kan være grundlag for de videre drøftelser i gruppen og senere føre frem til et egentligt projektforslag. Der vil også være mulighed for at lave en forsøgsordning med henblik på at teste ideen med cykelgade og en smal kørebane.
 
I projektet skal der samtidig sikres den fornødne koordination i forhold til planlægning for Domkirkekvarteret og ledningsejeres planer for renovering af kloaker m.v.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet med at udarbejde skitseprojekter med forslag til renovering af vejen forventes gennemført i løbet af 2020 og første halvdel af 2021, afhængigt af evt. forsøgsopstillinger.
 
Når projektet er godkendt af Teknisk Udvalg, og den fornødne anlægsbevilling givet, kan detailprojektering igangsættes og anlægsarbejderne igangsættes. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr., der kan finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 1.610.000 kr. i 2020.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16617
Resume
Hi3G Denmark ApS har søgt byggetilladelse til opsætning af en 48 meter høj antennemast med dertilhørende teknikkabine på privat industriejendom på Holstebrovej 141, 8800 Viborg.
 
Der er foretaget undersøgelser af mulige alternative placeringer, og Hi3G har
udarbejdet supplerende dækningskort ud fra forskellige placeringer. Disse placeringer har været forelagt Energistyrelsen, der meddeler, at den ansøgte placering vil give den bedste dækning.
 
Opsættes masten, vil andre teleselskaber kunne leje sig ind.
 
Opstillingen kræver dispensation fra lokalplanen til en bygningshøjde udover 8,5 meter og en helhedsvurdering jf. bygningsreglementet 2018.
 
Sagen har være i kombineret partshøring og naboorientering. Der er indkommet to indsigelser.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der meddeles dispensation og byggetilladelse til opstilling af 48 meter høj telemast.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Nikolai Norup deltog ikke i behandling af sagen, grundet inhabilitet.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Sagen har været i høring fra den 4. juni 2020 til 30.juni 2020.
Der er indkommet to indsigelser i perioden.

Indsigelser

Indkommende indsigelser omhandler blandt andet placeringen af masten og dennes påvirkning på udsigt, værdiforringelse af ejendom, negativ indvirkning på af miljø og landsbymiljøet, og dermed muligheden for at tiltrække nye beboere til byen, Ravnstrup.
 
Der stilles spørgsmål ved, hvorfor en mobilmast, der er placeret 1,2 km øst for Ravnstrup, ikke kan anvendes, og der sås tvivl ved nødvendigheden af højden på masten.
 
Det bemærkes desuden, at højden af masten strider mod bestemmelserne i lokalplan 223 for Ravnstrup, der jf. § 6.10 fastsætter en maksimal bygningshøjde 8,5 meter.
 
Indsigelserne kan ses i sin helhed i bilag 2.
 

Ansøgers bemærkninger til indsigelserne

Bygherre vurderer, at masten og teknikkabine opstilles efter Viborg Kommunes retningslinjer for antenner og master, hvor erhvervsområder har 1. prioritet, således at nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse, så en friholdelse af det åbne land for nye tekniske anlæg sker jf. planloven.
 
Bygherre bemærker desuden, at værdiforringelse af privat ejendom i forbindelse med sådanne projekter ikke vedrører myndighedens sagsbehandling.
 
Afslutningsvis nævnes, at mobildækning kræves dér, hvor vi alle bor og færdes, og derfor er det tilsvarende nødvendigt med etablering af antennepositioner i disse områder. Bygherre bemærker, at der er afsøgt mulighed for placering af antenner på eksisterende høje bygninger, så nye master undgås.
 
Bygherres bemærkninger kan i sin helhed ses i bilag 3.
 

Beskrivelse

Hi3G ønsker at opsætte en 48 meter høj gittermast med tilhørende antennesystemer og teknikskabe på 8m2 på privat industriejendom på Holstebrovej 141, 8800 Viborg.
 
Den ansøgte mast er dimensioneret, den jf. masteloven også vil kunne bære andre operatører med antenneanlæg af tilsvarende omfang. Ved at samle flere operatører på masterne tilgodeses ønsker om at begrænse antallet af master i landskabet.
 
Dækningskravene til det specifikke geografiske områder betyder, at en ny telemast kun kan placeres indenfor et snævert geografisk område - ellers vil dækningskravene ikke kunne opfyldes. Det er derfor af afgørende betydning, at en ny mast både placeres geografisk korrekt, og at mastehøjden er tilstrækkeligt høj til at kunne imødekomme flere operatørers krav til dækning. Den optimale masteplacering afhænger derfor i høj grad af, hvor i området de øvrige sendeanlæg er placeret.

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med sagsbehandlingen er der foretaget en kombineret partshøring og naboorientering. I høringsperioden fremkom der indsigelser fra naboer i bebyggelsen ca. 80 m væk. Indsigelserne indeholder følgende overordnede punkter:
 
 1. Risikoen på værdiforringelse af bolig
 2. Udsigt til mast og indvirkningen på landsbymiljøet
 3. Overskridelse af tilladte højde for bebyggelse indenfor lokalplanens område
 4. Indvirkningen på miljø
 5. Anvendelse af anden mast i eller anden placering og nødvendig højde på mast
 6. Økonomisk vinding for lodsejer
 
Forvaltningen forholder sig til de indsendte punkter med følgende bemærkninger:
 
Ad. 1 og 6: Opstilling af en mast på den ansøgte placering er reguleret gennem plan-, bygge- og masteloven, der fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser. Når det sikres, at opstilling af en mast ikke er i strid med disse bestemmelser – eventuelt efter en dispensation i overensstemmelse med praksis, og der ikke forekommer konkrete, regulerbare gener for omkringboende naboermå disse tåle en eventuel ændring i ejendomsværdi, f.eks. en stigning pga. bedre dækning eller et fald grundet udsigt til en mast.
 
Spørgsmålet om eventuel værdiforringelse eller økonomisk vinding for lodsejer og naboer er således efter forvaltningens opfattelse ikke et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter førnævnte bebyggelsesregulerende bestemmelser
 
Ad. 2 og 3: Lokalplanområdet, der omfatter bysamfundet Ravnstrup, er inddelt i 6 delområder med forskellige hovedanvendelser. Et af områderne, delområde V, er et erhvervsområde. I erhvervsområder tilladelses ofte høje skorstene, der overstiger 8,5 m, hvorfor den ansøgte mast vurderes sædvanlig for et sådant område og uden indvirkning på området som helhed. Det vurderes samtidigt, at skyggedannelser til naboejendomme og udsigtsgener er meget minimale pga. den slanke gitterkonstruktion i kombination med bestående erhvervsområde.
 
Ad. 4: I forhold til omkringliggende miljø vurderes det, at placeringen ikke påvirker Natura 2000 områder væsentligt, grundet afstanden på 1,4 km til det nærmeste Natura 2000 område nr. 38. Mobilmasten vurderes heller ikke til at medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Mobilmasten er 300 m væk fra nærmeste område med beskyttet natur, som er en eng. Det er derfor vurderet, at masten heller ikke vil påvirke engen grundet afstanden.
 
Ad. 5: I sagsbehandlingen af placering af nye antennemast lægges der stor vægt på, at alternative placeringsmuligheder er undersøgt, og at der foreligger dokumentation for mastens nødvendighed og krav til højden på masten. Der er således foretaget undersøgelser af mulige alternative placeringer. Hertil har Hi3G udarbejdet supplerende dækningskort ud fra forskellige placeringer. Disse placeringer har været forelagt Energistyrelsen, der meddeler, at der kan opnås den bedste dækning med opsætning af en mast med angivne højde på den ansøgte placering. Se bilag 5 og 6.
 
Det er således konstateret, at anvendelse af anden, nuværende, mobilmast, som er opstillet 1,2 km øst fra Ravnstrup, ikke kan opfylde mobilselskabernes krav til mobildækning, dels på grund af afstand og dels topografien i Ravnstrup – idet Ravnstrup ligger i en lavning.
 
Forvaltningen bemærker yderligere, at opstilling af nye sendepositioner er afgørende for den fremtidige udbygning af mobilnetværket, herunder det fremtidige 5G, som om kort tid vil blive udrullet i Danmark over en årrække. Denne mast vil med sin placering kunne indgå i dette netværk.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Masten kræver med en højde på 48 dispensation fra lokalplan nr. 223 for Ravnstrup, der jf. § 6.10 fastsætter en maksimal bygningshøjde 8,5 meter.
 
Det ansøgte kræver desuden en helhedsvurdering, da det ikke kan opføres inden for byggeretten iht. Bygningsreglement 2018, kapitel 8. I helhedsvurderingen indgår bl.a. en vurdering af hensigtsmæssigheden af masten omfang i forhold til anvendelsen, en vurdering af mastens påvirkning på lysindfald på ejendommen samt naboejendomme og en vurdering af
fri-, opholds- og parkeringsarealer omkring masten.
 
 
De nødvendige dispensationer strider ikke i dette tilfælde med principperne i lokalplanen, og derfor er planlovens § 19 respekteret.
 
Bilag

Sagsid.: 20/29929
Resume
Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til tilslutningspligten for naturgas på Pileurtvej 8, 8830 Tjele. Oversigtskort fremgår af bilag 1.
 
Det ansøgte enfamiliehus opføres efter de almindelige energirammebestemmelser i Bygningsreglementet 2018 og opfylder derfor ikke forvaltningens nuværende praksis for at imødekomme en ansøgning om dispensation eller forudsætninger i planloven.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forvaltningen meddeler dispensation til at Pileurtvej 8, 8830 Tjele, kan opvarmes med et grønnere alternativ, uden krav om at bygningen udføres som lavenergibyggeri jf. BR18, kapitel 25,
 
2. at forvaltningen fremadrettet behandler ansøgninger om dispensation til tilslutningspligten til naturgas ud fra den nye praksis.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 

Inddragelse og høring

Tilslutningspligten kan sikre, at forsyningsselskabet har en vis tilslutning, og at selskabet kan få dækket investeringer foretaget i ledninger og anlæg. Forvaltningen har derfor i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kontaktet forsyningsselskabet Evida for deres bemærkninger til den konkrete sag og en generel ændret praksis på området.
 
Evida oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger til ansøgninger om dispensation fra tilslutningspligten til naturgas, når en ejendomsejer ønsker at installere anden opvarmningsform end naturgas.
 
På trods af tilslutningspligten til naturgas, vil Evida ikke anlægge en stikledning på adressen, hvis ejeren vælger en anden varmekilde. Ejeren vil ikke blive faktureret for hverken tilslutnings- eller administrationsgebyr, når der ikke etableres forsyning af naturgas.
 
Evida oplyser, at de fortsat vil efterleve sin forsyningspligt i området, såfremt kunder ønsker at få etableret naturgasforsyning.
 

Beskrivelse

Ansøger ønsker at opføre et nyt enfamiliehus efter de almindelige energirammebestemmelser og kan dermed ikke opfylde kravene til lavenergibygningerne jf. Bygningsreglementet 2018, som er en betingelse for en dispensation jf. Planlovens §19, stk. 4. Ansøger ønsker at anvende luft-vand varmepumpe eller jordvarme til opvarmning af enfamiliehuset.
 
Forvaltningen modtager et stigende antal henvendelser vedrørende muligheden for anden opvarmningsform end naturgas. Henvendelsen er oftest begrundet i økonomiske hensyn og i et ønske om at etablere løsninger, som er grønnere løsninger, typisk varmepumper.
 
I klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har de fleste af Folketingets partier aftalt at afsætte store tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr. Samtidig har byrådet en målsætning om, at mindst 35 % af energiforbruget i Viborg Kommune skal være dækket af vedvarende energi i 2025.

Nuværende praksis

Forvaltningens nuværende praksis åbner ikke op for at dispensere fra tilslutningspligten til naturgas, medmindre byggeriet udføres som lavenergibyggeri jf. Bygningsreglementet 2018, kapitel 25, hvor vi er forpligtet til at dispensere fra tilslutningspligten jf. Planlovens §19, stk. 4.
 
Hensigten med undtagelsen i planloven er, at nyopførte lavenergibygninger er så velisolerede og energieffektive, at ejerne af bygningerne dermed forbruger relativt lidt varme. Det begrænsede varmeforbrug gør, at varmeforsyningen reelt set ikke kommer til at forsyne den enkelte bolig i særlig grad.

Fremtidig praksis

Kommunerne har ikke længere mulighed for at pålægge tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt. Fremadrettet er der i Viborg Kommune tilslutningspligt for nybyggeri, som ikke er lavenergi, hvis det er fastlagt i en lokalplan, som er vedtaget før 1. januar 2019, idet lokalplanens bestemmelser fortsat er gældende.
 
Forvaltningen skal fortsat meddele dispensation i de tilfælde, hvor
 1. Bygningen udføres som lavenergibyggeri jf. Bygningsreglementet 2018, kapitel 25, jf. Planlovens §19, stk. 4,
 2. Beboeren er folkepensionist og kan opfylde følgende betingelser jf. Varmeforsyningsloven,
  1. ejendommen, der er pålagt tilslutningspligt er en enfamiliesejendom,
  2. den person, der anvender enfamiliesejendommen, har siden kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt uden afbrud haft fast bopæl på enfamiliesejendommen,
  3. den person, der anvender enfamiliesejendommen, har siden kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt uden afbrud haft hel eller delvis ejendomsret til enfamiliesejendommen og
  4. den person, der anvender enfamiliesejendommen, er folkepensionist på tilslutningstidspunktet.

 
Forvaltningen vil med en fremtidig praksis foretage en konkret vurdering, hvor der lægges særlig vægt på følgende
 • Den valgte opvarmningsform skal være et grønnere alternativ (fx varmepumpe, jordvarme, solceller, vindenergi m.m.),
 • Bygningen skal opfylde de almindelige energirammer jf. det gældende bygningsreglement,
 • Bygningen må ikke kræve andre dispensationer, som har betydning for bygningens energiforbrug, herunder u-værdier, isoleringskrav, trykprøvning m.m.
 
Forvaltningen vil med den nye praksis åbne op for at meddele flere dispensationer til tilslutningspligten til at anvende grønne løsninger til opvarmning af bygninger i stedet for tilslutning til naturgas.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen Pileurtvej 8, 8830 Tjele er omfattet af en lokalplan nr. 98, som regulerer opførelsen af ny bebyggelse i området. I henhold til lokalplanens bestemmelser skal bygninger inden for lokalplanområdet opvarmes med naturgas.
 
I Viborg Kommune er der ca. 300 lokalplaner, der fastlægger krav om tilslutningspligt til naturgas. Varmeforsyningsloven giver ikke længere mulighed for at udlægge nye naturgasområder, og planloven er blevet ændret, så der i lokalplaner efter 1. januar 2019 ikke længere kan fastlægges tilslutningspligt til hverken naturgas eller fjernvarme.
 
Tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning kan være pålagt enten gennem en lokalplan eller ved tinglysning efter varmeforsyningslovgivningen. Tilslutningspligt omfatter pligt til at acceptere den tekniske installation på ejendommen, betale tilslutningsbidraget og andelen af faste årlige udgifter, men ikke pligt til at aftage varme fra det kollektive varmeforsyningsanlæg. Når en allerede tilsluttet ejendom søger om dispensation, er det således en ansøgning om at blive fritaget for de faste udgifter.
 
Hvis tilslutningspligten er fastlagt efter varmeforsyningslovgivningen, gælder der en undtagelse for folkepensionister, og byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra tilslutningspligten, jf. bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg § 17, stk. 1. Efter vejledningen til bekendtgørelsen må byrådets afgørelse ske ud fra en konkret vurdering, så administrationen af bestemmelsen ikke får karakter af generelle dispensationer. I samme vejledning fremgår det, at dispensationsansøgningen bør forelægges forsyningsselskabet til udtalelse, inden kommunen meddeler dispensation fra tilslutningspålægget.
 
I flere andre kommuner har man accepteret brug af grønne løsninger i stedet for naturgas uden at kræve bygningerne udført som lavenergibebyggelse.
Bilag

Sagsid.: 19/32217
Resume
Forvaltningen har modtaget et ønske om, at Vinkelvej nr. 1 til og med nr. 25 ændres til et nyt vejnavn, grundet uhensigtsmæssige trafikforhold.
 
I forbindelse med sagsbehandlingen er der foretaget en høring af de berørte parter, og der er i den forbindelse modtaget flere høringssvar, herunder en indsigelse mod ændringen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, om der skal ske en ændring af vejnavnet og i så fald hvilket vejnavn, den berørte del af Vinkelvej skal ændres til.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at vejnavn ikke skal ændres.
 
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har haft sagen i høring i 4 uger fra den 4. august til den 31. august 2020.
 
Der er modtaget i alt 11 høringssvar, hvor de 9 tilkendegiver, hvilket vejnavn de ønsker i stedet for Vinkelvej.
 
3 ønsker vejnavnet ændret til Seebergs Alle, 2 ønsker Peter Seebergs Vej, og 4 ønsker vejnavnet ændret til Sct. Margrethes Vej. Se bilag 3.
 
Endelig er der modtaget en indsigelse mod, at vejnavnet ændres. Det fremhæves i indsigelsen, at der ikke opleves trafikale problemer. Derudover oplyses, at der foruden beboerne selv er 4 virksomheder, der har adresse på ejendommen samt en ejerforening, hvorfor en ændring af vejnavnet vil være en særlig stor belastning for ejeren. Se bilag 4.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Vinkelvej 21, 8800 Viborg, med et ønske om, at navnet for en del af Vinkelvej ændres.
 
Ønsket begrundes i tiltagende problemer med trafik, der skal vende på vejen og finde over til den anden del af Vinkelvej til f.eks. campingpladsen. Problemet opstår, idet Vinkelvej er opdelt og spærret for gennemkørsel efter Vinkelvej 25. Henvendelse fra ejer af Vinkelvej 21 – se bilag 1. 
 
Ejeren af Vinkelvej 21 har på egen foranledning hørt de øvrige parter (de øvrige beboerne på Vinkelvej nr. 1-25 og 2-10) og er med baggrund heri fremkommet med en række forslag til vejnavne. Se bilag 2.
 
Forvaltningen har ud af de fremsendte forslag udvalgt følgende: 
 
Peter Seebergs Vej
Seebergs Alle
Sct. Margrethes Vej
 
Peter Seebergs Vej og Seebergs Alle henføres til Peter Ejnar Lauritzen Seeberg, dansk modernistisk forfatter og museumsinspektør ved Viborg Stiftsmuseum i perioden 1960 til 1993. Peter Seeberg var bosat i nær tilknytning til Asmild Kirke på Vinkelvej.
 
Sct. Margrethes Vej henføres til Asmild Kirke, der er beliggende på Vinkelvej 16, 8800 Viborg. Kirkens oprindelige navn var Sct. Margrethe Kirke.
 
Kortbilag med vejareal er vedlagt – se bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/23263
Resume
Den konservative byrådsgruppe ønsker, at Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om en del af Kasernevej skal ændres til Oberst J. C. Lunds Vej, Viborg.
 
Udvalget behandlede sagen på mødet den 12. august 2020 (sag nr. 20) og besluttede at udsætte sagen til nærmere belysning.
 
Nye oplysninger i forhold til dagsordenen til mødet den 12. august 2020 er skrevet med kursiv.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget drøfter den videre behandling af forslaget.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg besluttede, at nuværende ”Paradeplads” ændrer navn til ”Oberst J. C. Lunds Plads”, nærmere dato afklares.
 
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg behandlede sagen om at ændre vejnavn på en del af Kasernevej, 8800 Viborg, den 12. august 2020 (sag nr. 20).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den konservative byrådsgruppe ønsker at hædre Oberst Jens Christian Lund ved at opkalde en del af Kasernevej efter ham. Gruppen begrunder forslaget med, at Oberst Jens Christian Lund har gjort en betragtelig forskel for Viborg, og han har efterladt et markant aftryk både politisk og i sit professionelle virke. Begrundelsen fra den konservative byrådsgruppe i sin helhed - se bilag 1.
 
Ifølge vejledning i adressereglerne til Adresseloven (LOV nr. 136 af 2017) og Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 271 af 2018) kan vejnavne kun ændres, hvis et af nedenstående forhold er opfyldt:
 • På grund af krav i lovgivning eller bekendtgørelsen
 • Af hensyn til beredskab eller andre myndigheder
 • Hvis der er helt særlige forvekslingsmuligheder
 • Ændringen sker som en del af en omdannelse af et større område
 • For at hædre en afdød person af national betydning, med tilknytning til vejen
Vejledningen i adressereglerne oplister følgende kriterier for valg af navn:
 • Vejnavne bør fastsættes ud fra hensynet til, at de skal kunne holde i mange år og overleve tidens omskifteligheder.
 • Historiske navne, ældre stednavne eller andre navne, som fortæller stedets kulturhistorie, vil derimod med fordel kunne anvendes som udgangspunkt for navngivningen.
 • Navne på nulevende personer eller på nyligt afdøde personer bør ikke anvendes i vejnavne førend en overstået venteperiode på mellem 3 og 5 år.

Forvaltningens vurdering

Det følger af forslaget, at den konservative byrådsgruppe ønsker at ændre navnet på en del af Kasernevej. Forvaltningen henleder opmærksomheden på ”Bekendtgørelse om vejnavne og adresser” nr. 271 af 13/04/2018, som anfører at en ændring bør omfatte hele Kasernevej for at sikre et nærmere bestemt, hensigtsmæssigt nummereret og sammenhængende færdselsareal.
 
Forvaltningen skal desuden oplyse, at den pågældende del-strækning er en del af Rødevej.
 
Ved ændring af et vejnavn skal forslaget i høring hos de berørte parter. Hvis udvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med forslaget, vil høringen blive gennemført, og sagen vil på ny blive forelagt udvalget.
 
På den pågældende del af Rødevej, hvor navnet ønskes ændret, er der ikke tilknyttet adressenumre til vejarealet – hvorfor en høring kan udelades.
 
Kortbilag med vejareal er vedlagt som bilag 2. Oversigt over vejnavne med personnavne er vedlagt som bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Snarest.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/37396
Resume
Projektforslag for Banebyparken og dispositionsforslag for Banebystien forelægges udvalget til godkendelse.
 
Projektet understøtter Sammenhængsmodellens mål om Læring og Uddannelse, Oplevelser og Fællesskaber, Vækst og Socialt ansvar samt Sundhed.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg godkender forslagene.
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Indstillingen blev godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af Helhedsplan for Viborg Baneby, vedtaget i byrådet på møde den 19. juni 2013 (sag nr. 2), og Projektplan for Viborg Baneby, vedtaget i Teknisk Udvalg den 6. januar 2016 (sag nr. 4), har forvaltningen arbejdet videre med udviklingen af ”Den grønne sti”.
 
”Den grønne sti”, der forbinder Banebyen med Søndersø, er siden omdøbt til Banebyparken og Banebystien. Banebyparken er placeret mellem Hærvejen (nuværende Erik Glippings Vej) og Brovej. Banebystien løber gennem Banebyparken fra Hærvejen til Gl. Århusvej via en tunnel under jernbanen.
 
Udvalget er tidligere orienteret om Banebyparken ved fremlæggelse af dispositionsforslag på møde den 18. september 2019 (sag nr. 20).
 

Inddragelse og høring

Projektforslaget for Banebyparken er udviklet i samarbejde med naboer (nuværende som kommende), institutioner, erhvervslivet i området, Boligselskabet Sct. Jørgen, organisationer, foreninger m.m., som har bidraget med input på workshops og ved interviews.
 
Disse input er blevet indarbejdet i parkens temaer, hvor der har været ønske om at have fokus på natur, leg, bevægelse, læring, fællesskaber og historie i parken.
 
Der er afholdt indledende møde med Boligselskabet Sct. Jørgen om Banebystien.
 

Beskrivelse

Formål

Banebyparken og Banebystien vil tilsammen danne et grønt strøg med en gennemgående fællessti for gående og cyklister, der skaber sammenhæng og bedre tilgængelighed mellem Banebyen og Søndersø.
 
Banebyparken vil blive et centralt grønt område midt i Banebyen. Hvor der tidligere var industri og ”ingen adgang”, skabes der et nyt offentligt uderum midt i omdannelsesområdet for Banebyen.
 
Området, der er udlagt til park, er 10.000 m2 og skal kunne håndtere op til 2.300 m3 regnvand.
 
Banebystien er den sidste af de 4 nye forbindelser over/under jernbanen mellem Banebyen og midtbyen. De 3 andre forbindelser er Hærvejsbroen, Perronbroen og tunnelen med Alhedestien ved hospitalet. Banebystien skal forbinde Banebyen med det grønne område ved Søndersø for cyklister og gående.

Projektforslag for Banebyparken

Visionen for Banebyparken er, ”at Banebyen får et identitetsskabende og mangfoldigt naturrum, der danner rammen om det gode liv i den tætte by”.
 
Ud fra parkens vision og temaer og de givne vilkår for stedet (parkens størrelse, anlæggelsen af en hovedsti igennem området og håndtering af regnvand), er der arbejdet med at skabe et karakterfuldt sted, der både kan fungere som en forbindelsesåre, og samtidig indbyde til rekreation og ophold.
 
Nogle af de centrale hovedgreb i udformningen af parken består i:
 • at omforme terrænet til et blødt landskab med bakker og lavninger,
 • at skabe kontraster mellem det industrielle/bymæssige udtryk og det vilde/naturnære,
 • at sikre trygge rum til sociale mødesteder, som vil understøtte muligheden for dannelsen af nye fællesskaber,
 • at håndtere regnvand i lukkede rørbassiner, en åben lavning og en sø med et permanent vandspejl,
 • at anlægge en tilgængelig hovedsti, der udformes med en ensartet belægning, så der skabes et tydeligt sammenhængende forløb på hele stien fra Hærvejen til Gl. Århusvej,
 • at etablere en ”Oplevelsesrute” med forskellige spor og aktiviteter med leg, bevægelse og læring for alle aldre, som er med til at definere parken,
 • at opføre en pavillon centralt i parken med offentligt toilet, thekøkkenfaciliteter og mulighed for opmagasinering af en grejbank,
 • at arbejde med fortællinger, der understøtter områdets historie og formidler parkens funktioner,
 • at anvende et design og en farveholdning, som er afstemt med Hærvejens udtryk.
 
Projektforslaget er udviklet af en projektgruppe med en organisering forankret i mange forvaltninger og områder samt Energi Viborg Vand. Den tværgående organisering og inddragelse af eksterne parter har inspireret til helhedstænkning og skabt gode synergier og løsninger. Gennem nye samarbejdsrelationer er der desuden skabt grundlag for et bredt ejerskab til området, som kan afføde nye initiativer. 

Dispositionsforslag for Banebystien

Banebystien løber gennem Banebyparken fra Hærvejen til Brovej. Brovej krydses med en hævet flade og går gennem 2 ejendomme til Søndermarksvej. Søndermarksvej krydses også via en hævet flade.
 
Fra Søndermarksvej til tunnelen under jernbanen går stien gennem Klostervænget. Der laves et længere snoet forløb ned til tunnelen, så stien laves så tilgængelig som muligt. Øst for tunnelen føres stien ned til Gl. Århusvej med både trappe og rampe. Krydset ved Marsk Stigs Vej ombygges, så der anlægges fodgængerfelt på nordsiden af krydset.
 
Der er allerede i dag stier rundt om de enkelte blokke i Klostervænget. Disse forbindes og opgraderes til en bredere sti. Forbindelsen fra Banebystien til Klosterhaven sikres med trapper og den eksisterende rampe.
 
Stien får samme belægning som i Banebyparken, og der kommer også enkelte sociale mødesteder som i parken.
 
Der er allerede i forbindelse med projektet med Banevejen anlagt tunnelen under jernbanen og støttehellen på Gl. Århusvej.

Finansiering

Anlæg af Banebyparken og -stien finansieres af midler godkendt til områdefornyelse i Banebyen. Der er bevilget hhv. 14.000.000 kr. til udvikling og anlæg af Banebyparken inklusiv den del af Banebystien, der ligger i Banebyparken, og 5.000.000 kr. til Banebystien fra Brovej til Gl. Århusvej.
 
Finansiering af jordkøb til park forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 30. september 2020. Det forventes, at Banebystien fra Brovej til Gl. Århusvej anlægges på matrikler, der ikke er ejet af Viborg Kommune. Der skal i stedet tinglyses en deklaration om Banebystien på matriklerne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Overtagelse af jorden til parken forventes at ske pr. 15. oktober 2020.
 
Forvaltningen vil indbyde 3 rådgivende ingeniørfirmaer til hovedprojektering af det samlede projekt for Banebyparken og Banebystien, som myndighedsbehandles henover vinteren.
 
Der afholdes udbud og licitation til foråret 2021, hvorefter anlægsarbejdet igangsættes. Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 1 år.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Driftsudgifterne for Banebyparken til vedligeholdelse af sti, opholdspladser, beplantninger og græsslåning samt drift af ”Oplevelsesruten” m.m. forventes at beløbe sig til ca. 200.000 kr. pr. år. Der er ikke afsat ekstra driftsmidler til opgaven, som finansieres ved en omfordeling af driftsmidlerne for politikområdet ”Parker og grønne områder”.
 
Der vil være forventede øgede driftsudgifter for politikområdet ”Trafik” på ca. 75.000 kr. pr. år til drift af toiletter i Banebyparken og ca. 15.000 kr. til drift af Banebystien med vintervedligeholdelse og fejning. Der er ikke afsat ekstra driftsmidler til opgaven, som finansieres ved en omfordeling af driftsmidlerne for politikområdet ”Trafik”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Som følge af ønske fra sælgers side om en ændret udmatrikulering af parkens areal end den, der er fastlagt i lokalplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455 for Viborg Baneby. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455 blev vedtaget på møde i Teknisk Udvalg den 12. august 2020 (sag nr. 3) med henblik på offentlig høring i 4 uger.
Bilag

Sagsid.: 19/50515
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag