You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 24. marts 2021 kl. 08:30

Mødested M3.3 / Virtuelt møde
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/39691

Resume

Carsten Risgaard har ansøgt om at opføre 3 dobbelthuse og udstykke 2 parcelhusgrunde på Låstrupvej 16 og 18 i Låstrup.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i Låstrup. Terrænet på ejendommen har et jævnt fald på omkring 3,5 meter fra nord mod syd. Projektområdet har udsigt langs Låstrupvej, som er den centrale gade gennem Låstrup.
 
Området har tidligere været anvendt til boliger.

Projektforslaget

Ansøger ønsker at omdanne Låstrupvej 16 og 18, så der kan opføres 3 dobbelthuse og udstykkes 2 parcelhusgrunde.
 
Planområdet er 5.740 m2 og ligger i landzone. Adgang til området vil være fra Låstrupvej.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til blandet bolig og erhverv i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at området udlægges til boliger, og der gives mulighed for dobbelthuse og parcelhusgrunde. Antallet af grunde vil blive afklaret i forbindelse med lokalplanlægningen. Området fastholdes i landzone.
 
Det ønskede lokalplanområde forventes opdelt i to delområder. Delområde I til tæt-lav beboelse med tilhørende fælles opholdsareal samt delområde II til åben-lav bebyggelse og et eksisterende vejareal.
 
Vejadgang sker fra Låstrupvej via boligveje med vendemulighed. Der etableres 1-2 udkørsler til Låstrupvej. 

Kulturmiljø

I kommuneplanen er Låstrup udpeget som beskyttelsesværdigt kulturmiljø. Placeringen af byen mellem det bakkede bagland og de lave engstrøg er med til at give byen dens særlige karakter. Den oprindelige bebyggelse langs bygaden består af mindre landsbyhuse og en række oprindelige gårde, hvoraf flere er delvist bevarede. Planlægningen skal tage højde for dette.

Lokal Udviklingsplan (LUP)

Der er udviklet en lokal udviklingsplan for Låstrup, hvor der bl.a. er fokus på byggemuligheder og attraktive boliger til alle aldre.

Trafiksikkerhed

Nuværende forslag i ansøgningen betyder, at trafik fra nye boliger langs Låstrupvej vil bakke ud på Låstrupvej med en forringelse af trafiksikkerheden som følge. Forvaltningen lægger op til, at der arbejdes videre med løsninger, hvor der etableres boligveje med vendemulighed, og der maksimalt etableres 1-2 udkørsler til Låstrupvej fra boligområdet.

Miljøscreening

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til lokalplan nr. 561.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    medio 2021
Offentlig høring    medio 2021
Endelig vedtagelse    ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1419

Resume

Ejendomsselskabet CBH ønsker at opføre 27 tæt-lav boliger på Østergade 14, Ørum.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Anmodning om igangsætning af planlægning er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Projektforslag

Lokalplanområdet afgrænses på alle sider af boliger. Dog ligger der mod vest en kommunal sti, der fører fra hovedlandevejen Østergade (rute 26) og videre mod syd til Egelundsparken. Stien ender i boligområdet Søndertoften.
 
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,1 ha. Området ønskes udlagt til i alt 27 tæt-lav boliger med fælles opholdsareal. Husene ønskes opført som række- og dobbelthuse i 1 etage med en max. højde på 7 m og med saddeltage i 20° - 25° hældning. Ejendomsselskabet har meddelt, at de ikke ønsker, at lokalplanen giver mulighed for boliger i 2 etager, da det måske kan få betydning for ejendomsskatten. Der er tilhørende fælles opholdsareal, vej samt stiforbindelse. Forslag til bebyggelsesplan er i bilag 3.
 

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 36, delområde III, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse i max. 1½ etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
 
Projektforslaget er således ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde ØRUM.B4.01, der udlægger arealet til åben-lav og tæt-lav boliger.
 
Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Lokalplanen inddeler området i to delområder - delområde I til tæt-lav og åben-lav boliger og delområde II til fælles opholdsareal.
 • Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til max. 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav for det enkelte jordstykke.
 • Bebyggelsen etableres i max. 1 etage med en bygningshøjde på max. 7 m.
 • Der etableres vejadgang til lokalplanområde via vejen Toftevænget, der forlænges mod vest og ind i lokalplanområdet.
 • Den eksisterende indkørsel til ejendommen – fra Østergade – lukkes, så den udelukkende fungerer som gang- og cykelsti. Der etableres stiforbindelse fra lokalplanområdet til den kommunale nord- sydgående sti, der ligger umiddelbart vest for området, og som har forbindelse til Østergade og boligområdet Søndertoften.

Arkæologi

Viborg Museum har meddelt, at der er risiko for fortidsminder i den ubebyggede del af arealet, hvorfor museet ønsker at prøvegrave denne del. Da museet tidligere har frigivet området, er den arkæologiske undersøgelse uden omkostninger for bygherre.

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Det anbefales, at tag- og andet overfladevand så vidt muligt afledes ved LAR-løsninger. Det kan fx. ske ved hjælp af regnbede, græsplæner og permeable belægninger, så overfladevandet forsinkes. I øvrigt anbefales, at der også etableres græsrabatter - som en del af vejudlægget.

Spildevand

Området er optaget i kommunens spildevandsplan som ”fælleskloak”. Energi Viborg, Vand har meddelt, at de forventer at skulle anmode om at få udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, idet Østergade 14 og Toftevænget 4-14 skal omlægges til separatkloak.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse   Medio 2021
Offentlig høring  Medio 2021
Endelig vedtagelse   Ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/40363

Resume

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter ønsker at udbygge med blandt andet en hal til padeltennis samt at muliggøre fremtidige udbygninger af idrætscenteret. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 562, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 562 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter har ansøgt om ny planlægning for at muliggøre blandt andet en ny.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 390, der udlægger området til henholdsvis almen service i form af kulturelle institutioner såsom museum og skulpturpark samt aktivitetsområde i form af idrætspark. Derudover er en del af områdets nordvestlige del omfattet af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390, som muliggør etablering af hytter til overnatning.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af rammeområderne BBRO.A1.03 og BBRO.R2.01, som udlægger området til henholdsvis almen service/offentlige formål og rekreativt område.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 562, der er i bilag 2. Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 562 ophæves lokalplan nr. 390 og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 i sin helhed.

Forslag til lokalplan nr. 562

Lokalplanforslaget udlægger området til idrætscenter samt rekreative og kulturelle formål og giver mulighed for udvidelse af idrætscenteret og bestemmer bl.a. bebyggelsens placering og udformning samt disponeringen af stier og lignende i området. Vejadgang sker fra Vestre Ringvej.
 
Idrætscenteret skal fortsat primært etableres i umiddelbar nærhed af den eksisterende bebyggelse, men den nye hal kan etableres umiddelbart sydøst for eksisterende bebyggelse. Derudover kan der etableres mindre bygninger, klubhuse og lignende i andre dele af lokalplanområdet.
 
Ny bebyggelse skal i materiale og udformning tilpasses eksisterende bebyggelse.

Arkitektur

Lokalplanens bestemmelser vedr. bebyggelsens omfang og udseende vil følge principperne fra nuværende planlægning for området, så ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser for områdets arkitektoniske udtryk

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra ultimo marts 2021 til ultimo april 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i juni 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 20/45495

Resume

I overensstemmelse med den lokale udviklingsplan for Løvel ønskes der mulighed for at bevare og styrke et grønt fællesområde ved Tinggade, kendt som ”Fars Dam”. For at muliggøre dette, skal en del af lokalplan nr. 69 aflyses.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 69 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Kommuneplantillæg nr. 47 blev vedtages endeligt af byrådet i februar 2020 (link til sag nr. 12 i byrådet 26. august 2020). Her indgik en udviklingsplan for Løvel, og der blev udlagt et nyt rammeområde til rekreativt formål (LØVL.R1.04_T47) ud fra et ønske om at fastholde området ved "Fars Dam" som rekreativt område.
 
Forvaltningen har igangsat planlægningen for aflysningen, som orienteret om i nyhedsbrev for uge 47.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen samarbejder med en borgergruppe i Løvel om at skabe et rekreativt område kaldet Fars Dam. Området er et kommunalt ejet areal ved Tinggade, som i dag henligger som et ubebygget grønt område. Med projektet etableres ny sti, nye opholdspladser, madpakkehus, bro over dammen, legeplads, kælkebakke, blomster og frugttræer. Desuden ønsker Energi Viborg at etablere en regnvandstank i området på hjørnet mellem Tinggade og Rørbæksvej.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

En del af projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 69, hvor arealet er udlagt til boligområde. Projektet for Fars Dam er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 69, som blev vedtaget i år 2000. Det er forvaltningens vurdering, at planlægningen for boligområdet er utidssvarende og ikke længere nødvendig, idet lokalplanens byggemuligheder aldrig er blevet realiseret.

Kommuneplan

Området ligger i rammeområde LØVL.R1.04_T47, som udlægger det som rekreativt område med mulighed for rekreative grønne arealer med begrænset bebyggelse som park, naturskov, legepladser, grønne kiler, regnvandsbassiner og andre tekniske anlæg mm. Aflysningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

Forslag til delvis aflysning af lokalplan nr. 69

Forvaltningen har udarbejdet udkast til forslag til delvis aflysning af lokalplan nr. 69, der er i bilag 2. Med aflysningen ophæves lokalplanen for matriklerne nr. 2c, 5c, 10b og 15e, Løvel by, Løvel (tilsammen 4.318 m2). Arealet forbliver i byzone.
 
For det aflyste areal vil fremtidige bygge- og anlægsarbejder alene reguleres af bygningsreglementet og planlovens ”virke for” bestemmelser af kommuneplanens rammebestemmelser. En konsekvens af aflysningen af lokalplanen er derfor, at man mister muligheden for fortsat at regulere de emner, som er medtaget i lokalplanen, men som ikke er reguleret i Bygningsreglementet og kommuneplanen. Det drejer sig om emnerne udstykning, vejadgang, oversigtsarealer, bebyggelsens omfang, facade- og tagmaterialer og terrænregulering. Forvaltningen vurderer, at det er uvæsentligt, da området skal anvendes til rekreativt område. 

Miljøvurdering

På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af forslagets redegørelse.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om aflysningen.
 

Alternativer

I stedet for delvis aflysning af lokalplan nr. 69 kan der udarbejdes ny lokalplanlægning for Fars Dam. Det er dog forvaltningens vurdering, at ny lokalplanlægning ikke er nødvendig.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslagene blive offentliggjort i april. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at aflysningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af forslag til aflysningen kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil aflysningen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 20/42363

Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445 har i perioden fra den 14. januar til den 11. februar 2021 været i offentlig høring. Der er ikke afholdt borgermøde om forslaget.
 
Der er modtaget 4 høringssvar til planforslaget – omhandlende opvarmningsform, bebyggelsesstruktur og bygningernes udformning.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 445.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
 • 1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445 vedtages endeligt med den i bilag 5 nævnte ændring, og
 
 • 2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 •  

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 • Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Jørgen Thomassen, JT Biler, Hammershøj har søgt om ændring af plangrundlaget for delområde III i lokalplan nr. 445, så der kan opføres dobbelthuse. Gældende planlægning giver kun mulighed for åben-lav boligbebyggelse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445 er i bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445 har været i offentlig høring fra den 14. januar til den 11. februar 2021. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.
 
Høringssvarene drejer sig om,
 • at Hammershøj Fjernvarmeværk har meddelt, at udstykningen i lokalplan nr. 445 er udlagt til 4 enkelthuse, og derfor er fjernvarmerør dimensioneret i henhold til dette og ikke til dobbelthuse. Rørdimensioneringen er således i underkanten med hensyn til forbrugsvand. Varmeværket anbefaler derfor, at der opsættes varmtvandsbeholdere i dobbelthusene i stedet for gennemstrømningsvandvarmere, da det vil være bekosteligt at ændre rørstørrelsen på nuværende tidspunkt.
 • at Viborg Stiftsøvrighed samt Kgl. Bygningsinspektør anbefaler, at der dels anvendes en åben bebyggelsesstruktur, der sikrer indsynet til Hammershøj Kirke fra Jernbanegade, og dels at ny bebyggelse udformes, så den indgår harmonisk med den øvrige landsbybebyggelse.
 • at ejeren af grunden Jernbanegade nr. 29 dels ønsker at opføre et parcelhus med valmet tag, og dels at der ikke fastsættes bestemmelser om farven på mursten.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Forvaltningen oplyser, at bemærkningen fra Hammershøj Fjernvarmeværk ikke har betydning for vedtagelsen af forslag til tillæg 1 til lokalplan 445. Bygherre vil blive informeret om fjernvarmeværkets bemærkning.
 
Det er forvaltningens vurdering, at anbefalingerne fra såvel Viborg Stiftsøvrighed og Kgl. Bygningsinspektør er sikret i tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445, delområde III, da de ønskede dobbelthuse placeres vinkelret på Jernbanegade. Der vil således være afstand mellem bygningerne ud mod Jernbanegade, hvorved sikres, at der er indblik til Hammershøj Kirke, der ligger under 100 m fra lokalplanområdet. Tillæg nr. 1 til lokalplan 445 fastsætter endvidere bestemmelser om etageantal, bygningshøjde og materialevalg, hvorved ny bebyggelse vil indgå med en vis sammenhørighed i forhold til den eksisterende bebyggelse.
 
Forvaltningen anbefaler, at bemærkning om mulighed for valmet tag imødekommes. Derimod anbefaler forvaltningen at fastholde bestemmelsen om, at udvendige bygningssider skal fremstå i røde mursten for at sikre, at ny bebyggelse farvemæssigt matcher nabobebyggelsen Jernbanegade 18 – 24 således, at Jernbanegade på denne strækning fremover vil fremstår med et en vis form for helhedsindtryk.
 
Forslag til ændringer i tillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445 har til formål at udlægge området til såvel åben-lav som tæt-lav boligområde. Adgang til området sker fra Jernbanegade.

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger i rammeområde HAMM.B4.03 i Kommuneplan 2017-2029, der udlægger området til boligområde til både åben-lav og tæt-lav boliger.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 445, delområde III er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da området er byggemodnet, er der ikke udgifter til dette. Der har været indtægter ved salg af grundene.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 19/32227

Resume

Forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021. Formålet med tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Låstrup i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 om ”Procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner”).
 
Formålet med tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Låstrup i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 16. december 2020 at fremlægge forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 4 uger. (link til sag nr. 15 på byrådets møde den 16. december 2020 om ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Låstrup”).
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til den lokale udviklingsplan i dialog med den lokale udviklingsgruppe.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget. Høringssvaret handler om, at byrådet som en del af udviklingsplanen bl.a. vil arbejde for at revurdere den gældende lokalplan nr. B-113 for et boligområde ved Låstrupbakken. På grund af udsigt ønsker indsiger at bevare en bygningsfri zone, som i dag er fastlagt i den gældende lokalplans §6, stk. 3, ligesom der henstilles til, at en evt. ændring af den gældende lokalplan tager hensyn til bygningshøjde og tagmaterialer.
 
Høringssvaret til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret til planforslaget er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Det fremgår af udviklingsplanen for Låstrup, at byrådet for at understøtte Låstrups udvikling vil arbejde for bl.a. at revurdere den gældende lokalplan nr. B-113 for et boligområde ved Låstrupbakken. Planforslaget ændrer ikke i sig selv den gældende lokalplanlægning og regulerer ikke på bebyggelsens placering, omfang og udseende. Bemærkningerne vil i stedet indgå i det forestående arbejde med revurdering af den gældende lokalplan nr. B-113. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget foreslås vedtaget uændret.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Låstrup.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/52382

Resume

Forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021. Formålet med tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Vammen i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 om ”Procedure for kommuneplantillæg i forbindelse med lokale udviklingsplaner”).
 
Formålet med tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Vammen i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 16. december 2020 at fremlægge forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring i 4 uger. (Link til sag nr. 16 på Byrådets møde den 16. december 2020 om ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Vammen”).
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til den lokale udviklingsplan i dialog med den lokale udviklingsgruppe.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021.
 
Der er i høringsperioden ikke kommet nogen høringssvar til planforslaget.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget foreslås vedtaget uændret.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde den lokale udviklingsplan for Vammen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/5156

Resume

I/S Kuhr Sørensen ønsker at placere en gylletank i forbindelse med de eksisterende landbrugsbygninger på Ulvedalsvej 26 i Havredal. Det forudsætter, at lokalplan nr. 6.2 for Havredal aflyses. Oversigtskort er i bilag 1. Brev om placering af gylletank er i bilag 2. Illustration af tidligere ansøgt placering af fritliggende gylletank er i bilag 3.
 
Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes aflysning af lokalplanen for Havredal.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. om aflysning af lokalplan nr. 6.2 sættes i gang.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg besluttede, ikke at aflyse lokalplan nr. 6.2. og opfordrer til at forvaltningen tager dialog med ansøger om alternativ placering af gylletank.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

I/S Kuhr Sørensen ansøgte i efteråret 2020 Viborg Kommune om landzonetilladelse til at opføre en gylletank som fritliggende tank på den bygningsløse ejendom, Ulvedalsvej 35, som også ejes af ansøger. Ansøgningen blev sendt i naboorienteringen, hvor de nærmeste naboer til den foreslåede placering kom med bemærkninger om, at gylletanken ville påføre dem gener i form af lugt, fluer og manglende udsyn over marken. I/S Kuhr Sørensen valgte derfor at trække ansøgningen tilbage, inden forvaltningen havde mulighed for at færdigbehandle sagen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I/S Kuhr Sørensen ønsker at opføre en gylletank i forbindelse med sin gård på Ulvedalsvej 26, Havredal. Ulvedalsvej 26 ligger lige uden for lokalplanområdet (nr. 6.2), der omfatter størstedelen af Havredal. Området ligger i landzone.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Havredal er omfattet af lokalplan nr. 6.2, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.
 
Placering af gylletank ved Ulvedalsvej 26 er ikke i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen til husdyrbrugloven § 12, som indeholder et afstandskrav for gødningsopbevaringsanlæg på 300 m til lokalplanlagte arealer. Placering af gylletank ved Ulvedalsvej 26 kræver således, at lokalplan nr. 6.2 aflyses. Hvis lokalplanen aflyses, er det muligt at placere tanken minimum 100 m fra nabobeboelser uden landbrugspligt.

Kommuneplan

Havredal er omfattet af rammeområde HAVR.C2.01, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.
 
Ulvedalsvej 26 er ikke omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. Ejendommen er beliggende i det åbne land.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en aflysning af lokalplan 6.2 for Havredal by kan afstedkomme tilsvarende protester, som ansøgningen om placering af gylletanken i det åbne land gjorde. Afstandskravet på 300 meter til lokalplanlagte arealer i landzone skal netop sikre en hensyntagen til områder, der er udlagt til bl.a. blandet bolig- og erhvervsformål. Samtidig vil generne blive påført et større antal ejendomme i Havredal.
 
Hvis lokalplan nr. 6.2 aflyses, vil fremtidige bygge- og anlægsarbejder alene reguleres af bygningsreglementet, planlovens ”virke for” bestemmelser af kommuneplanens rammebestemmelser samt landzonereglerne. En konsekvens af aflysningen af lokalplanen er derfor, at man mister muligheden for fortsat at regulere de emner, som er medtaget i lokalplanen, men som ikke er reguleret i bygningsreglementet og kommuneplanen. Det drejer sig om emnerne anvendelse, udstykning samt bygningers omfang og placering. Forvaltningen vurderer, at det ikke er væsentligt, da lokalplanen ikke giver mulighed for større lokalplanpligtige projekter.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Hvis lokalplan nr. 6.2 for Havredal by ikke aflyses, har I/S Kuhr Sørensen mulighed for at genoptage ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af en fritliggende gylletank, eventuelt med en anden placering, der muliggør større afstand til naboer i både lokalplanlagte og ikke lokalplanlagte områder. Dette vil samtidig betyde en væsentlig kortere sagsbehandling sammenlignet med processen for aflysning af en lokalplan.
 
Desuden er det fortsat muligt at leje opbevaringskapacitet hos en anden landmand uden forudgående sagsbehandling.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Medio 2021
Offentlig høring    Ultimo 2021
Endelig vedtagelse    Ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/30835

Resume

Byrådet har på møde den 17. marts 2021 taget stilling til en anlægsbevilling til projektet ”Byfornyelse på Sønderbro” og til en overførsel af projektet til Teknisk Udvalg.
 
Formålet med nærværende sag er, under forudsætning af byrådets godkendelse af ovenstående, at godkende et projektforslag for butikstorvet på Sønderbro i Bjerringbro.
 
Oversigtskort over Bjerringbro med projektets placering ses i bilag 1.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at projektforslaget for butikstorvet på Sønderbro i Bjerringbro - under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsbevillingen og overførsel af projektet - godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Indstillingen blev godkendt
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde den 17. marts 2021 taget stilling til en anlægsbevilling på 2.231.000 kr. til kontoen ’Byfornyelse på Sønderbro i Bjerringbro’ med rådighedsbeløb på 2.231.000 kr. i 2021, og til en overførsel af projektet til Teknisk Udvalg.
 
 
 

Inddragelse og høring

Projektforslaget har været præsenteret og drøftet i følgegruppen under Bjerringbro Byforum samt af butiksejere og øvrige ejere/lejere omkring Sønderbro Torv.
 
Alle har bakket op om forslaget, herunder ideen om torvet som en dagligstue. Bemærkninger fra grupperne er indarbejdet i det endelige projektforslag.
 
Butiksejerne bemærker, at parkeringspladsen sydøst for butikstorvet i dag opleves mørk. De foreslår derfor, at der etableres supplerende belysning, såfremt der skulle vise sig overskydende midler i projektet.
 

Beskrivelse

Projektforslaget ses i bilag 2.
 
Projektet er en del af Helhedsplanen for Bjerringbro, der har som overordnet mål at gøre Bjerringbro midtby mere velfungerende og attraktiv.
 
Realisering af projektforslaget er beregnet til at koste 2.186.085 kr. inkl. moms, herunder en option på en særlig ”betonpude” på 150.000 kr.
 
Hensigten med projektforslaget er at skabe et nyt karakterfuldt opholdsrum og et samlende byrum på tværs af Brogade.
 
Projektet består dels af en ny belægning med tæppemotiver, en ny belysning i form af stjernehimmel og ”standerlamper”, samt nyt inventar.
 
Den nye belægning ruller tæpper ud på vej og torv og består af gule og grå belægningsmønstre, der er dannet af SF-sten (betonsten). Desuden lægges der bånd af chaussésten langs med bygningerne og som adskillelse mellem cykelsti og fortov.
 
Belysningen består af en stjernehimmel, der spændes over Brogade og dermed binder rummet sammen på tværs, samt 5 udendørs ”standerlamper”, der skaber mindre hyggekroge.
Inventaret understreger stemningen af ”dagligstue” og består af 2-3 store terracotta plantekummer med Magnoliatræer og firkantede træplinte til ophold. Som option foreslås desuden en særlig betonpude.
 
Busholdepladsen, der i dag har en placering, hvor halvdelen af pladsen ligger uden for projektforslagets afgrænsning, rykkes mod syd, så busholdepladsen integreres i det nye torv.

Forvaltningens bemærkninger

Projektet har ikke været forelagt politiet, idet godkendelse sker i forbindelse med detailprojekteringen. Tilgængelighedsrevision samt trafiksikkerhedsrevision af projektet bliver ligeledes lavet i forbindelse med detailprojekteringen.
 
Butikstorvet er i dag delvist omfattet af en vejledende 40 km-zone. Forvaltningen vil i det videre forløb søge politiets tilladelse til etablering af lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t eller lavere.
 
Såfremt der er overskydende midler i projektet, foreslår forvaltningen at undersøge mulighederne for at etablere supplerende belysning på P-pladsen mod sydøst.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektet forventes gennemført med følgende overordnede tidsplan:

Projektering og udbud:  April – maj
Kontrakt med entreprenør: Primo juni
Anlægsperiode:  Medio juni – ultimo oktober
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/36361

Resume

Der er beskrevet projektforslag, tidsplan og anlægsøkonomi for faciliteter til etablering af trinbræt i Sparkær. Det forventes, at der kan stoppe tog i Sparkær fra december 2022. I 2021 kan myndighedsbehandling og projektering af trinbrættet opstartes, hvorefter det kan anlægges i 2022.
 
I forhold til det afsatte budget på 7 mio. kr. i budget 2021 mangler der finansiering på 2.940.000 kr. til realisering af det beskrevne projekt.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. finansieringen af det fremlagte projekt, der kræver en ekstra bevilling på 2.940.000 kr., enten ved at projektet udsættes til der ved budgetlægningen for 2022-2025 er fundet ekstra midler, eller anmoder om at Økonomi- og Erhvervsudvalget afsætter det manglende beløb i 2022.
 
Afhængig af drøftelsen foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at det fremlagte projektforslag for trinbrættet i Sparkær godkendes,
 
3. at den fremlagte tidsplan for anlæg af togstop i Sparkær godkendes,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.940.000 kr. til kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, hvoraf de 7.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb på kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, der er afsat i anlægsbudget 2021 og
 
5. at der på anlægsbudgettet for 2022-2025 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.940.000 kr. i 2022.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det fremlagte projektforslag for trinbrættet i Sparkær godkendes,
 
2. at den fremlagte tidsplan for anlæg af togstop i Sparkær godkendes,
 
 
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.635.000 kr. til kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, med rådighedsbeløb på 2.132.000 kr. i 2021 og rådighedsbeløb på 7.503.000 kr. i 2022,
 
4. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 195.000 kr. til kontoen ”Trinbræt i Sparkær”, med rådighedsbeløb i 2022,
 
5. at udgiften på 2.132.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Trinbræt i Sparkær” og at det resterende rådighedsbeløb på kontoen i 2021 på 4.368.000 kr. overføres til 2022, og
 
6. at der på anlægsbudgettet for 2022-2025 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.940.000 kr. i 2022.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde 7. oktober 2020 (link til sag nr. 21 i byrådet 7. oktober 2020) afsat 7 mio. kr. i 2021 til etablering af trinbrættet i Sparkær.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde 25. november 2020 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 25. november 2020) at bevilge 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.
 

Inddragelse og høring

Toggruppen i Sparkær er inddraget ift. udformningen af projektforslaget, inden det fremlægges for Teknisk Udvalg.
 
Toggruppen har haft følgende bemærkninger til projektforslaget:
 
 1. At det undersøges, om der kan etableres adgang for gående fra pladsareal fra øst på hjørnet af Sparkær Mosevej og Langgade og dermed ikke kun adgang fra forpladsen til trinbrættet.
 2. At der indtænkes bedst mulige vendemuligheder for biler, som skal afsætte passagerer af/på ved toget.
 3. At perronen rykkes mod øst for at komme nærmere pladsen mod øst.
 
Ad. 1. Forvaltningen vurderer, at dette skal undersøges og afklares med Banedanmark. Forvaltningen har været i dialog med ejeren af Sparkær Mosevej 1, som vil blive berørt af dette. Ejeren er indforstået med at etablere en gående adgang fra pladsen, såfremt der bliver skærmet mod indblik med f.eks. plankeværk.
 
Ad. 2. Forvaltningen vurderer, at den viste udformning af parkeringsarealet er i overensstemmelse med den forventede mængde trafik til og fra p-pladsen. Men forvaltningen vil ifm. detailprojekteringen undersøge, om der kan etableres bedre udformning af parkeringsarealet end det skitserede. 
 
Ad 3. Forvaltningen vurderer, at dette er muligt ud fra dialog med rådgiver på opgaven. Dette undersøges nærmere i den videre proces.
 
Desuden har Toggruppen haft bemærkninger til tidsplanen, som vedlægges dagsorden. Toggruppen hæfter sig især ved, at der i tidligere notat fra Banedanmark er beskrevet, at de vurderer, at trinbrættet godt kan etableres i 2021 og togstop fra 2022. 
 
Husstande i Sparkær by og opland vil bidrage med 157.800 kr. Bidraget ønskes øremærket til indkøb af grund til forplads, beplantning, venteskur og cykelstativer. Toggruppen har allerede indgået aftale med ejeren af Sparkær Mosevej 3A-E om køb af dele af grunden. Desuden vil frivillige i byen hjælpe med at anlægge det af forpladsen, som vurderes muligt.
 

Beskrivelse

Projektet består af både et vejprojekt og et baneprojekt. Viborg Kommune er bygherre på begge projekter.
 
Banedanmark udpeger en 3. parts projektleder, som bistår Viborg Kommune i processen med detailprojektering, myndighedsgodkendelse og anlæg af baneprojektet. Viborg Kommune skal betale alle udgifter til både anlæg og myndighedsgodkendelse af baneprojektet. 3. parts projektlederen hjælper også med processen med DSB og Arriva.

Togstop

Togstoppet skal indpasses i den nye signalstyring på strækningen, også kaldet SignalProgrammet (SP), for at toget rent fysisk kan stoppe i Sparkær. Udrulningen og etablering af det samlede SP program er under gennemførelse i 2021.
 
Desuden skal togstoppet med ind i køreplanen hos Arriva. Køreplanerne ved Arriva kører fra december til december.

SignalProgrammet (SP)

Banedanmark er i fuld gang med at skifte signalerne på strækningen mellem Langå, Struer og Holstebro ud med et nyt digitalt signalsystem, der flytter signalerne væk fra skinnerne og ind i togenes førerrum. Det vil forventeligt give færre signalfejl og flere tog til tiden.
 
I forbindelse med udrulningen af signalsystemet udskifter Banedanmark blandt andet bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne og installerer det sidste udstyr i sporene.
 
Der skal i marts/april 2021 tages stilling til, om der skal indarbejdes et topstop i Sparkær i 2022. Topstoppet vil herefter blive indarbejdet i SP-programmet for 2022. Bliver programmet ikke indlagt nu, vil togstoppet i Sparkær først kunne implementeres sammen med eventuelle andre programændringer på strækningen forventeligt i 2023 eller 2024. Desuden vil udgiften til programændringen stige betragteligt, da togstoppet i Sparkær skal betale hele programændringen. Lige nu kan togstoppet komme med i SP til en markant lavere pris, da det kan indarbejdes sammen med ændringer på resten af strækningen. En udskydelse af projektet vil dermed medføre en prisforøgelse af projektet.

Fysiske rammer

Der etableres en perron i 90 meters længde og som standardperron i 3 meters bredde. Den får aptering, herunder infotavler, læskure med mere ifølge krav fra DSB og Banedanmark. Længden af perronen er mindre end, hvad man normalt anlægger som standard ved Banedanmark, men de 90 meter vurderes tilstrækkeligt til togstoppet i Sparkær. Det vil kræve en dispensation at få lov til at anlægge perronen i 90 meters længde, hvilket vurderes realistisk.
 
I tilknytning til perronen etableres en p-plads med 8 p-pladser og 1 handicapparkeringsplads samt ankomstområde med cykelparkering. Der indtænkes grønne LAR-bede og forskønnende beplantning samt afskærmende volde mod naboejendommene.

Anlægsøkonomi

I det vedlagte anlægsoverslag fra Atkins summeres det samlede projekt sammen til 9,94 mio. kr. Der er i budgetforliget for 2021 samlet afsat 7 mio. kr. til projektet.
 
Arbejder
Udgift
Toggruppen egenarbejder
Forberende arbejder, rydning og jordarbejder
349.650 kr. 
-37.500 kr.
Anlæg af P-plads inkl. belysning og beplantning
1.586.640 kr.
 
Perron inkl. aptering
3.037.221 kr.
 
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektering, byggeledelse, udgift til indarbejdelse i SP , CSM og Nobo proces samt administrationsbidrag og honorar til 3. parts projektleder)
3.126.112 kr.
 
Arealerhvervelse inkl. landinspektør
100.000 kr.
 
Korrektionstillæg (uforudsete udgifter) 25% (perron) og 20% (forplads)
1.935.384 kr.
 
Egenfinansiering Sparkær
 
-157.800 kr.
Samlet
10.135.384 kr.
-195.300 kr.
Samlet efter egenfinansiering og egenarbejder
9.939.708 kr.
 
Allerede bevilget 25.11.2020
500.000 kr.
 
Ønsket bevilget i 2021 til projektering og myndighedsproces
2.132.000 kr.
 
Ønsket bevilget/indarbejdet i budget 2022 til anlæg af forplads og trinbræt
7.308.000 kr.
 
 
Se udspecificeret anlægsbudget i bilag 2.
 
Der er tidligere beregnet på 2 skitseprojekter, der afviger lidt fra projektforslaget. Skitseprojekterne fremgår af møde i Teknisk Udvalg 24. juni 2020 (link til sag nr. 2 i Teknisk Udvalg 24. juni 2020). Skitseprojekterne blev vurderet til 9,1-10,9 mio. kr. Der var indarbejdet et korrektionstillæg på 50 % og 35 % for tværgående omkostninger. Til gengæld var udgifterne til rådgiver, myndighedsproces og administrationsbidrag ikke indarbejdet direkte, da de var tænkt indeholdt i korrektionstillægget. Det vil sige, at skitseprojekterne og projektforslaget ligger indenfor samme prisniveau.
 
Der er på investeringsoversigten for 2021 afsat 7.000.000 kr. til projektet, hvilket giver en manglende finansiering på 2.940.000 kr. for at kunne finansiere projektet fuldt ud.
 
I henhold til byrådets økonomistyringsprincipper skal udvalget anvise finansiering af merudgiften på 2.940.000 kr. Det anses ikke for muligt, at anvise finansiering fra andre anlægsprojekter indenfor udvalgets område og heller ikke af reducere i projektet. Derfor foreslås, at udvalget enten indstiller til byrådet, at projektet udsættes til der ved budgetlægningen for 2022-2025 er fundet de ekstra midler, eller anmoder om at Økonomi- og Erhvervsudvalget afsætter det manglende beløb i 2022. Alternativt at projektet ikke genemføres.

Sammenhængsmodellen

I forhold til sammenhængsmodellen er der i projektet fokus på bæredygtighedstiltag i form af implementering af LAR bede til håndtering af regnvand.
 
Ligeledes vil togstop kunne medføre en befolkningstilvækst i Sparkær som en mere attraktiv by.
 
Infrastukturen i Viborg Kommune forbedres også ved etablering af et togstop i Sparkær.
 
Forarbejdet og gennemførelsen af togstoppet i Sparkær er borgerdrevet, så projektet har en god indvirkning på frivillighed i Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tidsplanen er vist i bilag 1. Det fremgår, at det er muligt at projektere og udbyde opgaven i 2021 og anlægge i 2022. Anlægsarbejderne tilpasses til de sporspærringer, som indlægges og fastlægges i samarbejde med Banedanmark. På nuværende tidspunkt vurderer Banedanmark, at der kan gives sporspærringer enten i påsken 2022 eller i sommeren 2022.
 
Banedanmark melder på nuværende tidspunkt, at det er muligt at komme med i køreplanen fra december 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes, at drift og vedligehold kan indeholdes under nuværende driftsbudget, idet perronen overgår til Banedanmark.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune vil i forbindelse med arbejdet skulle arealerhverve jord af naboejendommen. Forvaltningen vurderer ikke, at kommunen har hjemmel til at ekspropriere via planloven eller vejloven. Viborg Kommune kan anmode transportministeriet om bemyndigelse til at ekspropriere efter jernbaneloven. Forvaltningen vil forespørge Transportministeriet, da det er væsentligt at afklare, dels hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om arealerhvervelsen, men også fordi en købesum vil være skattefri, hvis købet sker på ekspropriationslignende vilkår. Det er altså nødvendigt at afklare, uanset om der indgås aftale om køb eller om der eksproprieres. Efter afklaring med Transportministeriet vil en ekspropriation kunne igangsættes.
 
Størstedelen af det areal som trinbrættet omfatter, er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligformål med mulighed for mindre tekniske anlæg i kommuneplanramme SPAR.B4.02. Den resterende del (området omkring eksisterende bane) er ikke udlagt i kommuneplanen.
 
Området er ikke omfattet af en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at etablering af et trinbræt ikke vil være lokalplanpligtigt.
 
Forvaltningen vurderer, at etablering af et trinbræt forudsætter en ændring af kommuneplanen, der udlægger hele anlægget i en selvstændig ramme til teknisk anlæg. Forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg skal byrådet indkalde idéer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23c. Idéfasen er afholdt i februar 2021.
 
Ændring af eksisterende kommuneplanramme med boligformål til teknisk anlæg forventes at blive en del af det kommuneplantillæg, som indarbejder en lokal udviklingsplan (LUP) for Sparkær i Kommuneplan 2017-2029.
 
Den lokale udviklingsplan for Sparkær blev igangsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 19. februar 2020 (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. februar 2020). Behandlingen af planforslaget sker i en særskilt politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 17/6308

Resume

Byrådet har afsat rådighedsbeløb til arbejder afledt af Trafikplanen for Viborg Kommune.
På mødet foretages en temadrøftelse med henblik på, at der på et senere møde kan træffes beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret i 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen med henblik på prioritering til kommende møde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg drøftede sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (link til sag nr. 38 i byrådet 20. december 2017). I Trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
Nogle af projekterne er udført eller under udførelse.
 
Den seneste prioritering af arbejder afledt af Trafikplanen blev besluttet på møde i Teknisk Udvalg 27. november 2019 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 27. november 2019), og der er truffet beslutning vedrørende fjernelse af pudebump på møde 6. januar 2021 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 6. januar 2021).
 
Teknisk Udvalg har på møde 6. januar 2021 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 6. januar 2021) drøftet projekter på H. C. Andersens Vej og Baldersvej i Viborg.
 
Teknisk Udvalg har på møde 24. februar 2021 (link til sag nr. 9 i Teknisk Udvalg 24. februar 2021) besluttet at gøre 2 minus 1 vejene i Bjerring og Klejtrup permanente og udbygge strækningerne med hævet flade i Bjerring og bump i begge byer.
 
Der er også igangsat eller udført cykelstiprojekter, som besluttet på møde i Teknisk Udvalg 8. januar 2020 (link til sag nr. 7 i Teknisk Udvalg 8. januar 2020).
 

Inddragelse og høring

Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).
 

Beskrivelse

Trafikplanen indeholder forslag til i alt 86 projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
Nogle af projekterne er udført eller under udførelse, og nogle af projekterne ligger på statsveje, som kommunen ikke har ansvaret for.
 
Til cykelstiprojekter og til østlig omfartsvej ved Viborg er der allerede afsat midler i budgettet. Der er afsat en pulje til cykelstier på 15,079 mio. kr. i perioden 2021-2024 og 6,421 mio. kr. i perioden 2021-2022 til VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg.
 
De resterende forslag til projekter fremgår af bilag 1 og vil blive gennemgået på mødet med henblik på prioritering på kommende møde.
 
Til et par af projekterne kan knyttes følgende bemærkninger:

Trafiksikkerhed - Sorte pletter
Siden vedtagelsen af Trafikplanen er der lavet nye udpegninger af ulykkesbelastede lokaliteter, også kaldet sorte pletter. Forvaltningen har i henhold til beslutning i Teknisk Udvalg 27. februar 2019 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 27. februar 2019) optaget 1 ny sort plet i Trafikplanen, og denne prioriteres sammen med de øvrige projekter i trafikplanen.

Trafiksikkerhed - Skolernes nærområder

I forlængelse af det arbejde, der er foretaget med droneoptagelser ved skolerne, foreslår forvaltningen, at eventuelle arbejder indenfor vejskel prioriteres sammen med de øvrige projekter i trafikplanen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektering m.v. kan efter prioritering igangsættes i 2021, mens udførelsen kan gennemføres i 2021-2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I budgettet er afsat i alt 11,784 mio. kr. til arbejder afledt af Trafikplanen for perioden 2021-2024. Der er også et bevilget men ikke-disponeret beløb på 0,167 mio. kr. i 2021.
 
Konto / Budget pr. år (kr.)
2021
2022
2023
2024
Arbejder afledt af trafikplan
2.955.000
2.966.000
2.966.000
2.921.000
Tidligere bevilget
167.000
 
 
 
I alt
3.122.000
2.966.000
2.966.000
2.921.000

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 17/6308

Resume

På budgettet i 2021 er afsat 2,955 mio. kr. til ”arbejder afledt af trafikplan”. Der er tidligere meddelt en bevilling til forberedende arbejder afledt af trafikplan, hvoraf 0,167 mio. kr. ikke er disponeret.
 
Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om arbejder afledt af trafikplanen. Der vil på et senere møde blive truffet beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret. For at kunne komme hurtigere i gang med disse projekter søges allerede nu bevilling til en pulje til disse projekter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan” forhøjes med 167.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 167.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Forberedende arbejder afledt af trafikplan”, idet det forudsættes, at beløbet på 167.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 3.122.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 3.122.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan” forhøjes med 167.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 167.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Forberedende arbejder afledt af trafikplan”, idet det forudsættes, at beløbet på 167.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 3.122.000 kr. i 2021, og
 
4. at udgiften på 3.122.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.
 

Sagsfremstilling

Historik

Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (link til sag nr. 38 i byrådet 20. december 2017). I Trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
Nogle af projekterne er udført eller under udførelse.
 
Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om arbejder afledt af Trafikplanen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.
 
De projekter, der endnu ikke er udført eller besluttet at gennemføre, eller som ikke har særskilt post i anlægsbudgettet, fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Prioritering af projekter foretages på kommende møde i Teknisk Udvalg. Planlægning og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således anlægsarbejder kan udføres i 2021-2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I budgettet er afsat i alt 11,784 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen for perioden 2021-2024. Der er også et bevilget men ikke-disponeret beløb på 0,167 mio. kr. i 2021.
 
Konto / Budget pr. år (kr.)
2021
2022
2023
2024
Arbejder afledt af trafikplan
2.955.000
2.966.000
2.966.000
2.921.000
Tidligere bevilget
167.000
 
 
 
I alt
3.122.000
2.966.000
2.966.000
2.921.000
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

Som en del af Trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling til cykelstier, hvoraf 1,373 mio. kr. ikke er disponeret. På budgettet for 2021 er der afsat 4,004 mio. kr. til ”pulje cykelstier”.

På mødet foretages en temadrøftelse med henblik på, at der på et senere møde kan træffes beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret i 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
 1. at Teknisk Udvalg drøfter sagen med henblik på prioritering på kommende møde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg drøftede sagen.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder blandt andet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter har forvaltningen i lighed med de seneste år indsat disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel. Forvaltningen foreslår, at modellen igen anvendes som grundlag for prioritering.
 
Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier (link til cykelprojekter i trafikplanen). En liste af disse fremgår af bilag 1.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere forskellige mulige projekter indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed.
 
 
Alternativer
Det skal bemærkes, at delprojekter i nedenstående ønsker og projekter også er med i Trafikplanen.

Borgerønsker

Af bilag 2 fremgår en liste over ønsker til cykelstier, som er indsendt fra borgere eller angivet i borgerplaner. Mange af disse ønsker er ikke medtaget i Trafikplanen. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om nogle af disse projekter skal vurderes nærmere og måske prioriteres til udførelse.

Lokale udviklingsplaner

Byrådet har 26. februar 2020 (link til sag nr. 12 i byrådet 26. februar 2020) vedtaget udviklingsplaner for Løvel, Løvskal og Ørum. I udviklingsplanerne er angivet, hvad byrådet vil arbejde for. I Løvskal er det bl.a. etablering af cykelsti mellem Løvskal, Skjern og Tindbæk. I Ørum er det bl.a., at Nørreåruten gøres sammenhængende i Ørum, og etablering af en kombineret cykel-/gangsti langs Burrehøjvej fra Foulum til den eksisterede dobbeltrettede sti langs nordsiden af rute 16. Der er ingen cykelstiprojekter på kommuneveje i udviklingsplanen for Løvel. Forvaltningen har indsat disse projekter i prioriteringsmodellen, så de kan indgå på lige fod med de øvrige projekter i modellen.
 
 
Det bemærkes, at Teknisk Udvalg på møde 1. maj 2019 (link til sag nr. 17 i Teknisk Udvalg 1. maj 2019) har truffet beslutning om anlæg af den nordligste af de manglende delstrækninger af Nørreåstien i Ørum.
 
Det forventes, at byrådet vedtager udviklingsplaner for Låstrup og Vammen i april 2021. Der er ønsker om cykelsti fra Låstrup til Nørre Rind og fra Vammen til Lindum.

Statslig cykelpulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter

Det bliver muligt at søge midler i en statslig pulje på 150 mio. kr. til medfinansiering af kommunale cykelprojekter. Udmøntningen vil ske til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:
 
 • Ny infrastruktur dedikeret til cyklister
 • Projektet bidrager til større sikkerhed for cyklister
 • Flest muligt får gavn af projektet
 • Projektet bidrager til bedre sammenhæng, f.eks. ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling
 • Projektet koordineres med relevante aktører
 • Viden- og innovationsprojekter, som f.eks. mindre forsknings- og analyseprojekter
 
Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50% af anlægsudgiften. For viden- og innovationsprojekter vil der dog kunne gives op til 100% tilskud.
 
Vejdirektoratet, som skal administrere puljen, forventer, at der bliver ansøgningsfrist i maj 2021. Tilsagn og afslag forventes afklaret i efteråret 2021.
 
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om der er projekter, der skal søges tilskud til.

Ny skolestruktur i Bjerringbro

Fra det kommende skoleår er det besluttet, at de to skoler i Bjerringbro skal have et fælles skoledistrikt. Det forventes, at flere elever vil skulle færdes på en anden vej til skole, end tilfældet er i dag. I Trafikplanen er der flere forslag til forbedringer af cykelfaciliteterne på de overordnede veje i Bjerringbro.

Alhedestien

Alhedestien er de senere år blevet asfalteret på strækningen fra kommunegrænsen mod Herning og til bygrænsen ved Frederiks. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal afsættes yderligere midler til at asfaltere flere delstrækninger af Alhedestien.

Samarbejde i Region Midtjylland om supercykelstier

Viborg Kommune har mulighed for at tilslutte sig et projektnetværk om supercykelstier. Projektnetværkets formål er at samle forvaltningerne i kommunerne, regionen og andre interessenter for at sikre en koordination af nogle af kommunernes aktiviteter på cykelstier. Netværket arbejder bl.a. med den overordnede planlægning af netværket af supercykelstier på tværs af kommunerne, samt forhold i den relation, der har general karakter og som berører alle. Det vil koste Viborg Kommune årligt 49.000 kr. at være tilmeldt netværket. Aftalen om samarbejdet er vist i bilag 3.
 

Tidsperspektiv

Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2021 eller i starten af 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er et bevilget men endnu ikke-disponeret beløb på 1,373 mio. kr. på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet det forudsættes, at 411.000 kr. overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.
 
På budgettet for 2021 er der afsat 4,004 mio. kr. til ”Pulje cykelstier”. På et senere punkt på dette møde behandles bevillingssagen for disse midler.
 

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

 
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

Som en del af Trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling til cykelstier, hvoraf 1,373 mio. kr. ikke er disponeret. På budgettet for 2021 er der afsat 4,004 mio. kr. til ”pulje cykelstier”.
 
Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om prioritering af cykelstier. Der vil på et senere møde blive truffet beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret i 2021. For at kunne komme hurtigere i gang med disse projekter søges allerede nu bevilling til en pulje til disse projekter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 1.373.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 1.373.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet det forudsættes, at beløbet på 411.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 5.377.000 kr. i 2021,
 
4. at udgiften på 5.377.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje cykelstier” forhøjes med 1.373.000 kr. i 2021,
 
2. at udgiften på 1.373.000 kr. i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet det forudsættes, at beløbet på 411.000 overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger med rådighedsbeløb på 5.377.000 kr. i 2021, og
 
4. at udgiften på 5.377.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Teknisk Udvalg har under et tidligere punkt på dette møde haft en temadrøftelse om prioritering af cykelstier. Der vil på møde i april 2021 blive fremlagt forslag til prioritering af cykelstiprojekterne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Prioritering af cykelstiprojekter foretages på kommende møde i Teknisk Udvalg. Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2021 eller i starten af 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er et bevilget men endnu ikke-disponeret beløb på 1,373 mio. kr. på kontoen ”Cykelstier, øvrige projekter til udpegning”, idet man forudsætter at 411.000 kr. overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.
 
På budgettet for 2021 er der afsat 4,004 mio. kr. til ”Pulje cykelstier”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/7830

Resume

Byrådet har i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 4.924.000 kr. til forbedring af vejnettet. Udvalget drøfter principper for anvendelse af pulje med henblik på prioritering af projekter på kommende møde.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter principper for anvendelse af puljen, med henblik på prioritering af projekter kommende møde,
 
2. at udvalget drøfter behovet for ekstra driftsmidler til renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde i forbindelse med kloakfornyelsesprojekter, og
 
3. at udfordringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 
Direktøren for Teknik & Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
4.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.924.000 kr. til kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
5. at udgiften på 4.924.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg drøfter principper for anvendelse af puljen, med henblik på prioritering af projekter på kommende møde. Udvalget drøftede desuden behovet for ekstra driftsmidler til renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde i forbindelse med kloakfornyelsesprojekter og besluttede,
 
1. at udfordringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.924.000 kr. til kontoen ”Pulje til forbedring af vejnettet” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3 . at udgiften på 4.924.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

I Trafikplanen for Viborg Kommune er der angivet, at kommunen har mange smalle kommuneveje, som giver udfordringer med hensyn til opkørte vejrabatter og knækkede asfaltkanter, når modkørende og især tunge køretøjer skal passere hinanden og derved er nødsaget til at køre ud i rabatten. Trafiksikkerheden er ligeledes forringet ved bakketoppe og vejsving, og for cyklisterne skaber det utryghed at cykle på smalle veje.
 
Trafikplanen foreslår desuden mindre forbedringen af bygennemfartsveje i form af byporte/helleanlæg.
 
På baggrund heraf har byrådet afsat en pulje til forbedring af vejnettet, herunder sideudvidelse af smalle kommuneveje m.m.
 

Inddragelse og høring

Forsyningsselskaber vil blive orienteret om evt. planlagte sideudvidelser af veje af hensyn til eventuel flytning af deres ledningsanlæg i vejrabatten.
 
Beskrivelse
Forvaltningen foreslår, at den afsatte pulje på 4.924.000 kr. til forbedring af vejnettet i 2021 disponeres til følgende formål:
 
 1. Sideudvidelser
 2. Byporte og helleanlæg
 3. Renovering og fornyelse af fortov i forbindelse med Energi Viborg Spildevands kloakfornyelsesprojekter
 4. Renovering og fornyelse af vejbrønde i forbindelse med Energi Viborg Spildevands kloakfornyelsesprojekter
 
 
Ad. 1. Sideudvidelser
Sideudvidelser på landet foreslås, så bredden af vejen bliver 5-6 m svarende til den aktuelle trafikbelastning. Enkelte steder vil lokale bakketoppe desuden kunne udjævnes af hensyn til trafiksikkerheden. Gældende for de veje, som kan foreslås udvidet, er, at asfaltbelægningen trænger til at blive fornyet, hvorfor vejene bør udvides forinden. Udgifterne til fornyelse af vejene med forstærkningslag eller slidlag afholdes af driftsbudgettet i 2021.
 
Ad. 2. Byporte og helleanlæg
Byport/helleanlæg kan etableres ved byzonetavlen, og give en hastighedsnedsættelse effekt gennem byer.

Ad. 3 og 4. Renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde ifm. kloakfornyelsesprojekter.

Energi Viborg Spildevand udfører for tiden flere kloakfornyelsesprojekter rundt om i kommunens byer, hvor Viborg Kommune bliver udfordret på driftsbudgettet med hensyn til fornyelse af nedslidt og defekt fortovsbelægning samt fornyelse af gamle vejbrønde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Alle projekter vil blive udført i løbet af 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Sideudvidelse af veje vil medføre, at ekstra udgifter til kanttilfylding med grus samt udbedring af kantskader vil blive begrænset fremover.
 
Fremadrettet vil der være udfordringer med hensyn til renovering/fornyelse af fortov og vejbrønde i forbindelse med Energi Viborg Spildevands kloakfornyelsesprojekter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/27220

Resume

Forvaltningen har fået udarbejdet en efterslæbsanalyse for broer i Viborg Kommune. Analysen viser, at Viborg Kommune i 2021 har et efterslæb på 30 mio. kr. Hvis der ikke allerede nu investeres penge i renovering af broerne, vil efterslæbet i 2024 være på 40 mio. kr.
 
For at få nedbragt efterslæbet, skal der renoveres broer for 7,5 mio. kr. hvert år frem til 2026 og herefter 2,6 mio. kr. årligt frem til 2031.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at orienteringen om efterslæbsanalysen og de afledte konsekvenser tages til efterretning,
 
2. at udvalget drøfter efterslæbsanalysen mht. finansiering, og
 
3. at finansieringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen om efterslæbsanalysen og de afledte konsekvenser tages til efterretning, og drøftede finansiering,
 
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at finansieringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025 med henblik på fremrykning af allerede afsatte midler samt tilførsel af yderligere midler.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen igangsatte i 2019 et generaleftersyn af alle kommunens broer, bygværker og rørunderføringer (efterfølgende kaldet broer). Formålet er at få udført generaleftersyn af alle broer over en periode på 5 år. Der er på nuværende tidspunkt udført eftersyn på 2/5 af broerne svarende til 120 broer ud af i alt 320 broer i Viborg Kommune. Generaleftersyn af de resterende 3/5 broer udføres frem til og med 2023. De udførte generaleftersyn har vist et behov for renovering. Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2021 blevet bevilliget 15 mio. kr. til renovering af broer i 2024.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at belyse renoveringsbehovet yderligere har forvaltningen fået udarbejdet en efterslæbsanalyse til vurdering af renoveringsbehovet af kommunens broer og konsekvenserne for det økonomiske efterslæb, hvis broerne ikke vedligeholdes rettidigt, og efterslæbet ikke nedbringes. Efterslæbsanalysen er vedlagt som bilag 1.
 
En stor del af efterslæbet er relateret til udskiftning af fugtmembran på betonbroer. Betonbroer bliver anlagt med en fugtmembran mellem asfalt og beton, som beskytter broens betonkonstruktion mod vandgennemtrængning. Fugtmembranerne, som blev benyttet, da mange broer blev opført i 1970-1980erne, har erfaringsmæssigt en levetid på 40-50 år. Derfor har de broer, der blev bygget dengang, nu behov for en ny fugtmembran. Det er samme situation, som er gældende på Preislers Plads, hvor fugtmembranen udskiftes i 2021.
 
Når broen har fået ny fugtmembran, vil fugtmembranen igen have en levetid på 40-50 år og beskytte betonen mod nedbrydning. Hvis fugtmembranen ikke udskiftes rettidigt, vil der komme vand ind i betonkonstruktionen og skade betonen, som nedbrydes væsentligt hurtigere, når den er fugtig, blandt andet på grund af korrosion i armeringen.
 
Hvis en bro ikke renoveres rettidigt, vil betonen blive nedbrudt, så broen til sidst ikke kan renoveres, men skal udskiftes, hvilket er en væsentlig fordyrelse. Det vil ved manglende renovering blive nødvendigt at indføre lastbegrænsning på udsatte broer.
 
Efterslæbsanalysen er baseret på 120 opdaterede generaleftersyn, som er udført i 2019 og 2020 samt tidligere generaleftersyn, som er udført fra 2005 – 2015. Generaleftersyn udført før 2019 viste et efterslæb på 12 mio. kr. Efter at 120 broer har fået udført nyt generaleftersyn er efterslæbet vurderet til 30 mio. kr. Det må derfor forventes, at det reelle efterslæb ligger på et højere niveau, når der i 2023 er udført generaleftersyn på alle broer.
 
Efterslæbsanalysen giver 8 eksempler på broer i Viborg Kommune, hvor der er behov for renovering. De 8 broer repræsenterer mange af de forskellige konstruktionstyper, som findes i kommunen, samt den størrelsesmæssige og økonomiske forskel, der er på broerne ved nyanlæg samt renovering. Placeringen af de 8 broer er vist på bilag 2 sammen med de øvrige broer i Viborg Kommune.
 

Alternativer

I den nuværende situation med et driftsbudget på 1 mio. kr. årligt vil efterslæbet vokse med 3,6 mio. kr. hvert år, hvilket er vist med den blå kurve på side 2 i Efterslæbsanalysen i bilag 1.
 
Med en investering på 15 mio. kr. i 2024 vil efterslæbet bliver reduceret til 30 mio. kr. i 2025 og herefter igen vokse, hvilket er vist med den gule kurve i Efterslæbsanalysen.
 
Med en investering på i alt 7,5 mio. kr. årligt i 5 år (nuværende driftsbudget på 1 mio. kr. + en ekstra bevilling på 6,5 mio. kr. årligt) vil efterslæbet falde til et niveau, hvor man efterfølgende med en årlig investering på 2,6 mio. kr. i 5 år (nuværende driftsbudget på 1 mio. kr. + en ekstra bevilling på 1,6 mio. kr.) vil kunne fastholde efterslæbet på 10 mio. kr., hvilket er vist med den grønne kurve i Efterslæbsanalysen.
 

Tidsperspektiv

Det anbefales, at der løbende afsættes penge til brovedligeholdelse, så broerne kan renoveres på det rigtige tidspunkt. Ved løbende vedligeholdelse vil samme typer brokonstruktioner kunne udbydes i pakker for at opnå de bedste priser.
 
Efterslæbsanalysen viser udviklingen i efterslæbet de næste 10 år.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den nuværende viden er det i efterslæbsanalysen vurderet, at Viborg Kommune har et efterslæb på 30 mio. kr. Med det aktuelle årlige driftsbudget på 1 mio. kr. vil efterslæbet frem mod 2024 stige til 40 mio. kr., hvis der ikke allerede nu igangsættes renoveringer af de mest renoveringstrængende broer.
 
For at nedbringe efterslæbet er der udover det aktuelle driftsbudget på 1 mio. kr. behov for en investering på 6,5 mio. kr. hvert år i 5 år, startende i 2022 og herefter 1,6 mio. kr. hvert år i 5 år.

Forslag til budget for nedbringelse af efterslæb

År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Budget (mio.)
1
1+6,5
1+6,5
1+6,5
1+6,5
1+6,5
1+1,6
1+1,6
1+1,6
1+1,6
1+1,6
Efterslæb (mio.)
30
28
24
20
16
11,4
11,3
11,1
10,9
10,8
10,6
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/41204

Resume

Viborg Kommune har solgt et areal til erhvervsbyggeri ved Asmild Centervej. Det er derfor nødvendigt at udstykke og byggemodne arealet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Asmild Centervej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Asmild Centervej” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
4. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning - Erhvervsgrunde”.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Gældende lokalplan 529 har været i høring.
 

Beskrivelse

Til realisering af lokalplan og klargøring af solgte erhvervsgrund, foreslås området byggemodnet. Arealet er vist i bilag 1.
 
Lokalplanen dækker et område på i alt 58.000 m2 og foreslås udstykket i 2 grunde til erhverv på ca. hhv. 35.000 m2 og 11.000 m2. Resterende areal udlægges til grønt for areal og vejanlæg.
 
Byrådet har i 2018 vedtaget en styringsmodel Sammenhængsmodellen, der danner grundlag for de målsætninger, der skal indarbejdes i projekterne. Nærværende projekt indeholdes i temaet ”vækst og socialt ansvar”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byggemodningen forventes gennemført i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/384

Resume

Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om praksis for pyloner på indfaldsveje til byer skal fastholdes med udgangspunkt i ansøgning om by-portaler i Rødding.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at udvalget tager stilling til, om man skal fastholde forvaltningens nuværende praksis, der sikrer en ensartethed ved opsætning af by-portaler med kommunens logo mv.
 
Hvis Teknisk Udvalg ikke fastholder nuværende praksis, indstiller direktøren for Teknik & Miljø,
 
2. at udvalget giver tilladelse til opstilling af de ønskede by-portaler i Rødding, og at forvaltningen stiller konkrete vilkår, som sikrer bl.a. tilstrækkelig oversigt og sikkerhedsafstand, samt særskilt ansøgning af gravtilladelse og indhentning af ledningsoplysninger,
 
3. at Lokalrådet afholder alle udgifter, herunder drift og vedligeholdelse,
 
4. at der ikke plantes træer med dybdegående rødder, idet der ligger spildevandsledninger på stedet, og
 
5. at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i lignende sager.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at give tilladelse til opstilling af de ønskede by-portaler i Rødding, og at forvaltningen stiller konkrete vilkår, som sikrer bl.a. tilstrækkelig oversigt og sikkerhedsafstand, samt særskilt ansøgning af gravtilladelse og indhentning af ledningsoplysninger,
 
2. at Lokalrådet afholder alle udgifter, herunder drift og vedligeholdelse,
 
3. at der ikke plantes træer med dybdegående rødder, idet der ligger spildevandsledninger på stedet, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i lignende sager.
 

Sagsfremstilling

Historik

Sagen har været behandlet i Teknisk Udvalg den 27. januar 2021 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg den 27. januar 2021), hvor udvalget besluttede, at muligheden for kombination af standardskilt med muligheden for lokalt særpræg skulle undersøges.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Lokalrådet i Rødding har ansøgt om tilladelse til at opsætte by-portaler ved tre af byens indfaldsveje. Ansøgning og illustration er vist i bilag 1, og ønskede placering er vist i bilag 2.
 
Forvaltningen har igennem flere år givet tilladelse til en bestemt type skilte, som byder velkommen til byer. Eksempel på denne velkomst (pylon) er vist i bilag 3, og vilkårene inkl. bemærkninger er angivet i bilag 4. Denne type skiltning giver en større ensartethed i kommunen og byerne imellem.
 
Pylonen har på forsiden en snapramme, hvor der kan opsættes en plakat, som reklamerer for lokale arrangementer i byen. Alle nuværende pyloner har denne snapramme. På bagsiden er der på nogle pyloner vist et bylogo og eventuelt suppleret med et slogan for byen.
 
Forvaltningen foreslår, at snaprammen på forsiden af pylonen eventuelt kunne undlades til fordel for et bylogo og slogan for byen, samt tilsvarende på bagsiden. Teksten med ”Velkommen til X-by”, ”Viborg – Glæd dig” på forsiden og ”Tak for besøget” på bagsiden foreslås fastholdt.
 
Fjernelse af snapramme vil dog betyde, at reklamering for lokale arrangementer ikke er mulig, da snaprammen netop giver denne mulighed. Forvaltningen anbefaler, at det er via pylonerne, der på indfaldsvejene eventuelt er mulighed for reklamering for lokale arrangementer og ikke via eventuelle andre eller supplerende skilte på indfaldsvejene.
 
Eventuelt bylogo bør være enkelt i udformning og med få forskellige farver og gerne med udgangspunkt i den grønne farve, som anvendes på teksten. Desuden bør slogan være kort af hensyn til læsbarheden. Forvaltningen anbefaler, at ansøgeren skal fremsende færdigt layout, som viser for- og bagsiden ved ansøgning, og at forvaltningen vurderer, om skitse/tekst er overskuelig og forståelig.
 
I forhold de konkrete ønskede placeringer ved indfaldsvejene til Rødding har forvaltningen disse bemærkninger:
 
 • Korsbakken: God plads til skiltning for velkomst. Dog bør ansøgeren præcisere, hvor skiltning præcist ønskes opsat.
 • Røddingvej: Eventuel skiltning for velkomst skal placeres i rabatten mellem stien og tilstødende grunde, da skillerabatten mellem kørebanen og stien er for smal til skiltning for velkomst.
 • Enghavevej: Placering er angivet udenfor vejareal, hvor vejmyndigheden ikke kan tage stilling. Samtidig ligger det udenfor skiltningen, som angiver tættere bebygget område, hvor den lovlige hastighed er 50 km/t. Af hensyn til sikkerheden og mulighed for at læse skiltet anbefales det, at ansøgeren finder en alternativ placering, hvor den lovlige hastighed er 50 km/t. Forvaltningen kan ikke anbefale skiltning for velkomst, hvor den lovlige hastighed er højere end 50 km/t.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 13/92076

Resume

Initiativgruppen Houlkær søger om 150.000 kr. til anlæggelse af toilet med feltstation i Granada. Desuden søges Viborg Kommune om at overtage driften af toilettet, hvilket koster fra 80.000 kr. pr. år. Udvalget skal tage stilling til eventuelt tilskud til anlæg og drift.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal ydes tilskud på 150.000 kr. til anlæg af toiletbygning med feltstation i Granada, herunder finansiering.
 
2. at Teknisk Udvalg, med udgangspunkt i forvaltningens vurdering og de opstillede scenarier, drøfter mulighederne for at støtte eller finansiere drift af et handicaptoilet i tilknytning til bygningen
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at der ikke ydes tilskud på 150.000 kr. til anlæg af toiletbygning med feltstation i Granada, og
 
2. at der gives 50.000 kr. årligt til løbende drift af handicaptoilet, der udføres af initiativgruppen Houlkær, med vilkår om at der er offentlig adgang til handicaptoilet. Driftstilskuddet forudsætter samme rengøringsniveau som på offentlige toiletter.
 
Martin Sanderhoff og Birthe Harritz stemte imod beslutningen, idet de ønsker, at der skal ydes tilskud på 150.000 kr. til anlæg af toiletbygningen og ønsker, at der skal være offentlig adgang til handicaptoilettet, og den løbende drift af dette udføres og finansieres af Viborg Kommune.
 

Sagsfremstilling

Historik

Initiativgruppen Houlkær (IGH) har gennem flere år ønsket et toilet i Granada og søgt om støtte hertil. De har fået et firma til at tegne en toiletbygning med feltstation. Viborg Kommune har meddelt byggetilladelse til bygningen på kommunens areal i Granada ved Nørresø. Ansøgningen (bilag 1 og 2) er siden 2017 og ad flere omgange sendt til forskellige politikere, byråd og flere forvaltninger. Se sagsforløbet i bilag 3.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 150.000 kr. til bygningen, og Klima- og Miljøudvalget drøfter den 25. marts 2021, hvorvidt det vil bidrage med 150.000 kr.
 

Inddragelse og høring

Initiativgruppen Houlkær er i dialog med Houlkærskolen, Viborg Gymnasium, Viborg Ungdomsskole og Visit Århus.
 
Forvaltningen havde den 23. februar 2021 et møde med IGH. IGH’s referat fra mødet er vedlagt (bilag 4)
 

Beskrivelse

Ansøgningens indhold
Initiativgruppen Houlkær søger om 150.000 kr. til anlæggelse af toilet med feltstation i Granada. Desuden søges Viborg Kommune om at overtage driften af toilettet, hvilket koster fra 80.000 kr. pr. år (bilag 1).
 
Baggrund
Toiletbygningen, der søges om, er vist på ansøgningen bilag 1 og 2. Den indeholder 1 alm. toilet, 1 handicaptoilet, 1 rum til grej samt udendørs vask og borde til naturundervisning, såkaldt feltstation.
 
Houlkærskolen og Viborg Gymnasium vil bruge bygningen til undervisning, men ønsker kun at bidrage til rengøring, hvis bygningen bliver låst af. Dette forhold er ikke endeligt afklaret, men IGH forventer, at det ene toilet og feltdelen kan rengøres af Houlkærskolen og Viborg Gymnasium.
 
Forvaltningens bemærkninger
IGH står som udgangspunkt som ejer af bygningen, men gruppen er åben for, at Viborg Kommune kan eje bygningerne. Forvaltningen har givet udtryk for, at bygningen kan få status som en privatejet toiletbygning, der placeres på kommunalt areal.
 
Houlkærgruppen vurderer ikke, at den kan administrere og drifte bygningen, såfremt der er offentlig adgang. IGH ønsker derfor at kommunen betaler for den fremtidige drift af handicaptoilettet, såfremt der skal være offentlig adgang.
 
Forvaltningen administrerer offentlige toiletter under politikområde Trafik og Veje. Forvaltningen har over for gruppen givet udtryk for, at et ønske om kommunal drift af bygning og toilet normalt vil forudsætte, at der er offentlig adgang. Hertil kommer, at Viborg Kommune allerede drifter et offentligt toilet i området ved Nørresøvej Nord 3, som ligger 600 meter i gåafstand fra det ønskede toilet i Granada.
 
Det eksisterende toilet ved Nørresøvej Nord 3, består af et herretoilet med et toilet og et urinal samt et dametoilet med et toilet. Toiletterne er ikke handicapvenlige. Toiletterne bliver rengjort 7 dage i ugen. Toiletternes formål er at servicere brugere af turen rundt om Nørresø samt brugere af Nørremølle Enge. Toiletbygningen er i fin stand.
 
Klima- og Miljøudvalget har en interesse i sagen med ophæng i både Viborg Naturpark og Udviklingsplanen for Viborg Søerne og behandler på sit møde den 25. marts 2021 en sag om tilskud på yderligere 150.000 kr. til anlægget.
 
Se bilag 3 vedr. budget for toiletbygningen, der i alt koster ca. 600.000 kr.
 
Forvaltningens vurdering
Med udgangspunkt i det ved Nørresøvej Nord 3 vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for nye offentlige toiletter i området.
 
Med udgangspunkt i IGH’s ansøgning og tilkendegivelser af ønsker om indretning og drift, kan der opstilles tre mulige scenarier for adgang til og drift af bygning og toiletter. Udgangspunktet for alle er, at IGH ejer bygningen:
 
 1. Der skal være offentlig adgang til handicaptoilettet, og den løbende drift af dette udføres og finansieres af Viborg Kommune. Finansiering og drift af den øvrige del af bygningen med feltstation og toilet varetages af Houlkærskolen og Viborg Gymnasium og til denne del af bygningen er der ikke offentlig adgang
 
 1. Den løbende drift af handicaptoilettet udføres af Initiativgruppen Houlkjær med et årligt tilskud på eksempelvis 50.000 kr. fra Viborg Kommune. Tilskuddet gives på vilkår af offentlig adgang til handicaptoilettet. Finansiering og drift af den øvrige del af bygningen med feltstation og toilet varetages af Houlkærskolen og Viborg Gymnasium, og til denne del af bygningen er der ikke offentlig adgang
 
 1. Viborg Kommune finansierer ikke og yder ikke tilskud til drift af handicaptoilettet. Finansiering og drift af den øvrige del af bygningen med feltstation og toilet varetages af Houlkærskolen og Viborg Gymnasium, og til denne del af bygningen, er der ikke offentlig adgang. IGH kan så vælge om de selv vil finansiere og drifte et handicaptoilet med offentlig adgang, eller eventuelt tilpasse projektet så handicaptoilettet udgår.  
 

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Initiativgruppen Houlkær ønsker hurtigst muligt at realisere projektet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Teknisk Udvalg har ikke midler i nuværende budget til at drifte et nyt offentligt toilet. Driften vil anslået koste 80.000 kr. årligt for 7 ugentlige rengøringsdage plus vand, el, samt reparationer.
 
Såfremt Viborg Kommune skal drifte et nyt toilet, eller yde et årligt tilskud og eksempelvis 50.000 kr. til driften, skal udgiften afholdes ved omprioritering indenfor politikområdet Trafik og Veje.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er meddelt byggetilladelse til den ansøgte bygning.
 
Bilag

Sagsid.: 21/4642

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Teknisk Udvalg.
 
På mødet den 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2021. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning, og
 
2. at Teknisk Udvalg anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

 
Teknisk Udvalg besluttede, 
 
1. at tage regnskabsresultatet for 2020 til efterretning, og
 
2. at anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og eventuelle overførselsudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Grønne områder
10.501
11.209
10.646
-563
Trafikområdet
142.858
145.410
133.422
-11.988
I alt
153.359
156.619
144.068
-12.551
 
Mindreudgiften vedrørende grønne områder skyldes bl.a. oprensning af branddamme og gadekær samt forsinkelse af Søndersø Bro-projektet/-konstruktionen, der undervejs er blevet tilrettet for at sikre en handicapvenlig adgang.
 
Mindreudgiften vedrørende trafikområdet vedrører primært:
 
 • Mindreudgift til vintertjenesten på 6,0 mio. kr. (tillægges kassebeholdningen),
 • Tilbagebetaling på 4,3 mio. vedrørende for meget indbetalt vejafvandingsbidrag for 2017-2019 (anvendes i budgetlægningen for 2022-2025),
 • Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Park og Vej. Som følge af udbuddet på området skal Park og Vej årligt levere et overskud, som svarer til de indirekte omkostninger.

Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

Corona-pandemien

Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona-pandemien, og på serviceudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring, og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Teknisk Udvalg overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Grønne områder
-563
 
 
-563
 
Trafikområdet
-11.988
-2.342
 
-5.795
-3.851
I alt
-12.551
-2.342
 
-6.358
-3.851
 
Af det samlede mindreforbrug på 12,6 mio. kr. indstilles 2,1 mio. kr. overført til 2021 mens Park og Vejs mindreforbrug på 2,3 mio. kr. indstilles overført til 2022 og 4,3 mio. kr. indarbejdet i budget 2022-2025, jf. tidligere beslutning om af anvende tilbagebetalingen vedrørende for meget indbetalt vejafvandingsbidrag for 2017-2019.
I forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2017 blev det besluttet, at vintertjenesten fra 2017 og fremadrettet ikke er omfattet af overførselsreglerne, men at over-/underskud i stedet for altid til-/fragår kassebeholdningen, hvorfor mindreforbruget ikke overføres.
 
Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 2.
 
De samlede overførsler fremgår af bilag 5.
 

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
51.779
87.331
63.446
-23.885
Jordforsyningen
40.881
37.387
33.770
-3.617
 

Overførsel af ikke-forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år

 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-23.885
-13.625
-8.763
-1.497
Jordforsyningen
-3.617
-2.677
-1.032
92
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter
 
 • Områdefornyelse Banebyen
 • Banebroen
 • Baneby, Hærvejsruten
 • Vejomlægning den nordlige del af Stoholm
 • Åpromenaden i Bjerringbro
 • Renovering af salthal ved Park- og Vejservice
 • Elevator på Banegårdspladsen i Viborg
 • VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.
 

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Teknisk Udvalgs politikområder fremgår af bilag 1.
 
 

Regnskab for Parkeringsfonden

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 31. august 2016 (link til sag nr. 7 i Teknisk Udvalg den 31. august 2016), at regnskabet for Parkeringsfonden fremover medtages ved den årlige regnskabsaflæggelse.
 
Regnskabet for Parkeringsfonden fremgår af bilag 4.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3495

Resume

På mødet drøftes forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
 
1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, og drøftede, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar. Dette indarbejdes i budgetforslaget.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
 

Inddragelse og høring

Teknisk Udvalg sender i maj måned budgetforslaget inkl. reduktionsforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser m.fl.
Fælles-MED Teknik & Miljø drøfter forslag til reduktioner den 3. maj 2021.
 
 

Beskrivelse

Budgethæfte

 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 

Status på driftsbudgettet

Der er foreløbig følgende driftsudfordringer/-ønsker:
 
 • Ny indtægtsfordelingsmodel betyder anderledes fordeling mellem kommune og region. Dette giver en merudgift for Viborg Kommune.
 
 • Der er et efterslæb på renovering af grusveje og stier. Desuden bør vejrabatter sikres mod skybrud for at forlænge vejens levetid.
 
 • Nyt udbud på tømning af rendestensbrønde, hvor tømningsfrekvens sættes op til 1 gang pr. år mod 1 gang hvert andet år i dag, hvilket medfører en fordyrelse.
 
Driftsudfordringerne/-ønskerne er beskrevet i budgethæftet (afsnit 5.1 og 5.2)
 
 

Status på anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 7.1).
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
 
Forvaltningen har forslag til følgende områder, som drøftes på mødet:
 • Nedrivning af bygninger på sØnæs
 • Udvikling af City Vandværksgrunden
 • Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien
 • Færdiggørelse af Alhedestien
 • Projekter fra trafikplan
 • Nørreåstien mellem Velds Husevej og Vibevej i Ørum (700 m)
 • Ny maskinhal Park og Vej
 • Nedrivning af bygning Park og Vej
 • Pulje til renovering af fortove
 • Midtby pulje - mindre fysiske tiltag
 • Hjultorvet
 • Søndersøparken
 • Ellekonebakken - fremrykning af anlægsbudget 2024
 • Sammenhæng P-pladser og midtby
 • Helhedsplan - Houlkær centerområde
 • Afledte anlægsprojekter (LUP)
 
 
Ovennævnte er yderligere beskrevet i budgethæftet (afsnit 7.3).
 
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 2. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-03-2021

Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 
Bilag