You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 28. april 2021 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/35968

Resume

Bach Gruppen har ansøgt om at etablere boliger i eksisterende erhvervsområde. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde i idéfasen enten den 27. maj 2021 kl. 17-19 eller den 2. juni 2021 kl. 17-19.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde i idéfasen den 2. juni 2021 kl. 17-19.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger ved Vestervangsvej i Viborg nær Indre Ringvej i et eksisterende erhvervsområde.
 
Området anvendes til erhverv.

Projektforslaget

Bach Gruppen anmoder om at indrette boliger samt bygge to etager yderligere på eksisterende bebyggelse i erhvervsområde. Vestervangsvej 4a og evt. delvist i 4b ønskes fastholdt til erhverv. Vestervangsvej 4b, 4c og 4d ønskes renoveret og omdannet til boliger. Derudover bygges 2 boligetager ovenpå.
 
Planområdet omfatter et område på Vestervangsvej 4a, matr.nr. 236by på 9.828 m², der ligger i byzone. Vejadgang sker fra Vestervangsvej.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 452 inkl. tillæg nr. 1 og 2 – Erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestligste bydel, der udlægger området til centerformål og uddannelsesformål. 
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til erhvervsområde, hvor der kan bygges i max. 3 etager.
 
Det pågældende projekt for boliger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg hertil i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 27. maj 2021 kl. 17-19 eller den 2. juni 2021 kl. 17-19. Det vides p.t. ikke, om der afholdes fysisk møde på
Viborg Rådhus i Multisalen, eller om der afholdes virtuelt møde.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at området udlægges til henholdsvis boligområde (i den østlige del af området) samt erhvervsområde (mod vest, tættest på Indre Ringvej). Bebyggelsen kan opføres i op til 4 etager. Vejadgang bliver fra Vestervangsvej.

Trafik

Bygherre ønsker, at den primære vejadgang sker fra Vestervangsvej. En mindre del af parkeringspladserne ligger dog mod nord – mod det eksisterende erhvervsområde. Adgangen til disse parkeringspladser skal dermed ske via en fælles adgangsvej til erhvervsområdet og de kommende boliger. I den videre planlægning skal der sikres adgang og manøvreareal til de kommende parkeringspladser samt sikring af, at det ved evt. fremtidig ændring i ejerforhold på denne grund og nabogrunden også er muligt at bruge adgangsvejen. Derudover skal det sikres, at den øgede trafik – både i form af biler, cykler og fodgængere – afvikles hensigtsmæssigt.

Arkitektur

Der skal i projektet tages stilling til arkitekturen i projektet ift. at tilpasse det til eksisterende bebyggelse, herunder valg af materialer, bygningshøjde og arealets disponering. Opførelse af yderligere to etagers byggeri vil få en visuel påvirkning af nærområdet.
 
Der skal i forbindelse med arkitekturscreening af projektet udarbejdes et skyggediagram for området for bl.a. at opnå gode opholdsarealer og for at se, hvordan eksisterende bebyggelse skygger.

Støj

Der er udarbejdet støjredegørelse for området på Vestervang 4 i Viborg. I dag indeholder bygningen liberalt erhverv, men bebyggelsen ønskes delvist omforandret til boligformål.
 
Der er foretaget beregninger af vejtrafikstøjen samt støjen fra nærliggende erhverv.
 
Resultaterne for vejtrafikstøjen viser en mindre overskridelse af støjgrænserne på to facader af de nye planlagte boligbebyggelser. Der er givet forslag til håndtering af den mindre overskridelse i form af sidehængte vinduer med lydruder samt udladelse af vinduer i en gavl.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
medio 2021
Planforslag til vedtagelse
medio 2021
Offentlig høring
ultimo 2021
Endelig vedtagelse
primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/8318

Resume

HTL Ejendomme ønsker at opføre yderligere 3 tæt-lav boliger på Kærvænget 12 i Viborg. Der er tidligere opført 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10. Forvaltningen vurderer, at opførelse af yderligere 3 tæt-lav boliger udløser lokalplanpligt.
 
Oversigtskort i bilag 1.
Anmodning om igangsætning af planlægning er i bilag 2. Projektforslag er i bilag 3.
 
Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet. 
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune traf den 13. december 2018 afgørelse om, at opførelse af 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10 ikke er lokalplanpligtigt, og at der ikke skal nedlægges et forbud efter planlovens § 14.
 
Ovennævnte beslutning blev påklaget til Planklagenævnet af beboere på Kærvænget, der klagede over manglende lokalplan. Planklagenævnet meddelte den 2. januar 2020, at der ikke kunne gives medhold i den modtagne klage fra naboer over Viborg Kommunes afgørelse.
 
Viborg Kommune meddelte den 10. september 2019 byggetilladelse til opførelse af 3 dobbelthuse (6 tæt-lav boliger) på Kærvænget 10.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende forhold

I dag ligger et parcelhus på Kærvænget 12, Viborg. Kærvænget 10 og 12 afgrænses på alle sider af parcelhuse.

Projektforslaget

Bygherre ønsker at opføre yderligere 3 tæt-lav boliger (1 dobbelthus og 1 singlehus) på Kærvænget 12, Viborg. Husene opføres i lyse teglsten. Alle er i to etager med fladt tag.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte skal ses i sammenhæng med de 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10, da det ansøgte er et fælles projekt, hvad angår vejadgang, parkering, udstykningsprincip og opholdsareal. Det samlede projekt består dermed af 9 tæt-lav boliger (uanset der er givet byggetilladelse til opførelse af de første 6 boliger). Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan, hvilket ansøger også tidligere er oplyst.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde VIBNV.B4.03 for Viborg Nordvest med mulighed for blandede boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 
Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse til tæt-lav boligformål
 • Max. etageantal: 2 etager
 • Max. byggehøjde: 8,5 m.
 • Vejadgangen sker via Kærvænget

Rørlagt vandløb

Der er en udfordring med rørlagt vandløb i det sydøstlige hjørne af grunden Kærvænget 10, idet bygning er etableret for tæt på rørmidte. Reguleringsprojekt af det rørlagte vandløb skal løses, inden ny bebyggelse må tages i brug.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Planforslag til vedtagelse
Medio 2021
Offentlig høring
Ultimo 2021
Endelig vedtagelse
Ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er fremsendt fuldmagt fra ejer Henriette Korsgaard, Kærvænget 12, Viborg til ansøgning om igangsætning af planlægning. Fuldmagt er i bilag 4. 
 
Bilag

Sagsid.: 20/13178

Resume

Bygherrerne (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning og Boligselskabet Sct. Jørgen) søger om ændret planlægning for Skalmagrunden i Skals, så området kan omdannes fra erhvervsområde til bolig- og centerområde.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Bygherrernes skitseprojekt er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde i idéfasen.  
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde i idéfasen.  
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger ved Vesterled og Skalmavej i Skals (se bilag 1).
 
Området anvendes til erhvervsområde i form af fabrikken Skalma, der er under afvikling på denne ejendom, og bygninger planlægges nedrevet på sigt.

Projektforslaget

Formålet er at lave et kommuneplantillæg for det samlede område, men alene at lave en byggeretsgivende lokalplan for delområde I, II, III og IV (se scenarie 1A og 1B i bilag 2).
Delområde V og VI vil i første omgang være en rammelokalplan og vil først få en byggeretsgivende lokalplan, når fabrikken (Skalma) på et tidspunkt lukker.
 
I scenarie 2A og 2B (se bilag 2) er området vist ved en samlet omdannelse. Dette er blot vist som eksempel, der skal tages endelig stilling til, når fabrikken er lukket, og delområde V og VI skal lokalplanlægges.
 
Der lægges op til tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage i delområde II, III og IV.
I delområde I lægges der op til en bredere anvendelsesmulighed i form af centerområde i op til 3 etager, så der både kan etableres etageboliger, erhverv og almen service som fx plejeboliger.
 
Delområde V og VI skal i første omgang alene være rammelokalplan. Det lægges derfor op til en bred anvendelse i form af blandet boligbebyggelse (tæt-lav og åben-lav) i op til 2 etager. Dette følges senere op af en byggeretsgivende lokalplan med nærmere præcisering af bebyggelsen.
 
Der lægges op til en gennemgående stiforbindelse fra Vesterled i nord (og videre til Skals Naturpark) til Himmelandsstien i syd. Stiforbindelsen etableres i forbindelse med den første lokalplan, og kan udbygges med yderligere opholdsarealer i den senere lokalplanlægning af delområde V og VI.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til let industri i miljøklasse 3-5 og uden mulighed for at etablere nye boliger.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelse. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde på nuværende tidspunkt, men at der evt. kan afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Lokal Udviklingsplan

Der er udarbejdet en lokal udviklingsplan for Skals.
Udviklingsplanen peger bl.a. på et ønske om omdannelse af Skalmagrunden, og på at omdannelsen kan være med til at binde byen bedre sammen via en grøn rekreativ forbindelse gennem området, der forbinder fra Skals Naturpark mod nord til Himmerlandsstien mod syd.
 
Det vurderes, at projektforslaget er i overensstemmelse med udviklingsplanen, og at det skal følges op med bestemmelser i den kommende lokalplan.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende principper, som bygherrerne er enige i:
 
Anvendelse:
 • Delområde I: Centerområde (etageboliger, erhverv og almen service). Maks. 3 etager og maks. bebyggelsesprocent på 100 %.
 • Delområde II-IV: Tæt-lav boliger. Maks. 1½ etage og maks. bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % (II og III) og 40 % (IV).
 • Delområde V-VI: Rammelokalplan for blandede boligområder i maks. 2 etager og med maks. bebyggelsesprocent på 40 % (kræver ny lokalplan på et senere tidspunkt).
 
Trafik:
 • Der udlægges en gennemgående stiforbindelse fra Vesterled i nord til Himmelandsstien i syd. Stien skal etableres som en cykel-/gangsti med en anlagt bredde på mindst 3 m og med opholdsarealer etableret i tilknytning til stien.
 • Delområde I: Hvis der bevares eksisterende bebyggelse, gives der mulighed for vejadgang fra flere veje, som vist i scenarie 1A (se bilag 2). Hvis eksisterende bebyggelse nedrives, må der højst være én vejadgang fra enten Vesterled eller Skalmavej, som vist i scenarie 1B.
 • Delområde II: Vejadgang fra Skalmavej med højst én overkørsel.
 • Delområde III: Vejadgang fra Skalmavej - via delområde II (se bilag 2).
 • Delområde IV: Vejadgang fra Nyvej med højst én overkørsel eller to overkørsler for henholdsvis ind- og udkørsel.
 
Støj:
Støj fra den eksisterende virksomhed er kortlagt.
Lokalplanen skal sikre, at der etableres et støjhegn langs delområde IV, hvis virksomhedens aktiviteter opretholdes. Herved kan de vejledende støjgrænser overholdes.
 
Regnvand:
Et område langs Himmerlandsstien er udpeget med risiko for oversvømmelse.
Lokalplanen skal sikre, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af overfladevand i form af regnvandsbassin, regnvandsbede og lignende.
 
Arkitektur:
Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken, og på den baggrund skal nedenstående principper indarbejdes i lokalplanen.
 • Der gives mulighed for den højeste bebyggelse og bebyggelsesprocent i delområde I, da området knytter sig op mod Skals bymidte og derfor vil være med til at underbygge fortætningen i bymidten.
 • Bebyggelsen trappes ned i de øvrige delområder og danner dermed en overgang til de omkringliggende parcelhusområder, Himmerlandsstien og det åbne land.
 • Der udlægges en gennemgående stiforbindelse, der er med til at skabe en rekreativ forbindelse gennem området. Der skal etableres opholdsarealer i tilknytning til stien, så den kan være med til at binde området sammen, og danne grobund for fællesskaber i området.

Arkæologi

Et mindre areal i delområde VI er ikke frigivet for arkæologi, og området skal muligvis benyttes til regnvandshåndtering. Bygherre er derfor blevet bedt om at kontakte Viborg Museum ift. en eventuel prøvegravning af arealet. Udgifter til undersøgelserne vil påhvile bygherre.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Medio 2021
Planforslag til vedtagelse 
Ultimo 2021
Offentlig høring
Ultimo 2021
Endelig vedtagelse 
Primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/3751

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen/Boligselskabet Viborg Amt ønsker at opføre et samlet alment boligbyggeri for ejendommene Jernbanegade 10 og 12 i Møldrup. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen (skitse) er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 26 i byrådet den 7. oktober 2020) at tildele Boligselskabet Viborg Amt en kvote til nybyggeri af 14 almene boliger på Jernbanegade i Møldrup. Skema A skal godkendes inden udgangen af 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i Møldrup på hjørnet af Jernbanegade og Tværgade. Området anvendes i dag til bolig- og erhvervsformål i form af mindre butikslokaler mod Jernbanegade. Tværgade er en mindre boligvej med åben-lav boligbebyggelse.
 
Jernbanegade løber parallelt med Himmerlandsstien, og området er beliggende overfor et åbent areal med parkering samt en mindre plads med opholdsmuligheder etableret i forbindelse med Himmerlandsstien.

Projektforslaget

Boligselskabet Viborg Amt ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse og etablere et nyt alment boligbyggeri, som udnytter mulighederne i kommuneplanrammens bestemmelser. Der planlægges således et byggeri i 2½ etage med en maks. bebyggelsesprocent på 60 og en maks. bygningshøjde på 12 m. Byggeriet forventes at omfatte 12 boliger. Det ønskes desuden at etablere vejadgang til området fra Tværgade samt adgang for gående og cyklister fra Jernbanegade.
 

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan, da projektet medfører væsentlige ændringer af det eksisterende miljø.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af planramme MØLD.C1.01, Møldrup Bycenter og bydelscenter. Rammen giver mulighed for etablering af blandet bolig og erhverv, herunder etageboliger.
 
Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Planlægningen skal sikre, at nyt byggeri tilpasses konteksten og bidrager til et sammenhængende og velfungerende bymiljø i forbindelse med den øvrige bebyggelse langs Jernbanegade og opholdsarealerne ved Himmerlandsstien.
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Områdets anvendelse fastsættes til boligformål,
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 60 %,
 • Bebyggelsen må etableres i maks. 2½ etager med en bygningshøjde på maks. 12 m,
 • Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende bymiljø via bestemmelser om materialebrug og tagform,
 • Bebyggelsen skal bidrage til bylivet via bestemmelser om, at der skal etableres indgange til bebyggelsen mod Jernbanegade, samt at stueetagen bearbejdes, så den virker åben og imødekommende,
 • Vej- og adgangsforhold skal sikre optimal trafikafvikling for hårde og bløde trafikanter,
 • Der skal etableres velfungerende udendørs opholdsarealer med gode solforhold samt tilstrækkelige muligheder for afledning af overfladevand.

Arkitektur

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter i forhold til højde, omfang, tagform samt materialevalg.
 
Det er forvaltningens vurdering, at et byggeri i 2½ etager med en maks. bygningshøjde på 12 m vil kunne sammenbinde området med den eksisterende bebyggelse langs Jernbanegade og accentuere stedets karakter af bymidte. Lokalplanen forventes desuden at stille krav om, at byggeriet opføres med saddeltag og teglfacader for at videreføre den eksisterende byggestil i området og indskrive sig i Møldrups historie som stationsby.
 
I forbindelse med planlægningen skal der ske en bearbejdning og tilpasning af projektforslaget, så der sikres en arkitektonisk tilpasning til det eksisterende byggede miljø, herunder velfungerende overgange mellem det offentlige gaderum og boligernes private uderum i stueplan. Desuden skal der foretages en samlet optimering af projektets udearealer.

LAR

Lokalplanen skal sikre, at der indarbejdes tilstrækkelig mulighed for afledning af regnvand i områdets ubebyggede arealer.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

 
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Planforslag til vedtagelse
Medio 2021
Offentlig høring
Ultimo 2021
Endelig vedtagelse
Ultimo 2021
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/45061

Resume

Ejer af ejendommen Nørregade 48 i Bjerringbro har ansøgt om opførelse af 10 etageboliger på ejendommen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 563 samt forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 563 og tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 563 og tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Realisering af det ansøgte kræver, at der skal udarbejdes en lokalplan.
 
Området er omfattet af rammeområde BBRO.B4.01_T52 i Kommuneplan 2017-2029, der fastlægger anvendelsen til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Det ansøgte er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 563 og et udkast til forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 563

Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde i form af etageboliger. Vejadgang sker ensrettet med indkørsel fra Nørregade og udkørsel til Poppelvej.
 
Boligbebyggelsen skal placeres ud mod Nørregade i det byggefelt, der udlægges med lokalplanforslaget. Der kan bygges i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % for den enkelte ejendom. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af lokalplanområdets areal.

Forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 77 udlægges et nyt rammeområde, BBRO.B4.12_T77, hvor der muliggøres etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 %.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Arkitektur

Lokalplanforslaget sikrer, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter i forhold til højde og omfang, ligesom der stilles krav om saddeltag.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der ikke vurderes at være tale om væsentlige ændringer af områdets karakter.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio maj 2021 til medio juni 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 20/45063

Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364 har været i offentlig høring i perioden den 4.-18. marts 2021. Der er kommet 1 høringssvar. Høringssvaret handler især om, at boligerne ikke ønskes direkte adgang til adgangsvejen nordvest for området. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364 vedtages endeligt uden ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Boligselskabet Viborg Amt ønsker at opføre 8 tæt-lav boliger i det pågældende boligområde ved Kalkværksvej i Mønsted.
 
Gældende planlægning giver kun mulighed for åben-lav i det pågældende areal, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 24. februar 2021 (link til sag nr. 3 i Teknisk Udvalg 24. februar 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364 for to boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364 har været i offentlig høring fra den 4.-18. marts 2021. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til denne.
 
Høringssvaret peger på, at der ikke ønskes adgang fra boliger til adgangsvejen for Kalkværksvej 2. Forvaltningen vurderer ikke, at planen ændrer på de gældende forhold eller giver boligerne adgang til adgangsvejen, og bemærkningen vurderes derfor ikke at forårsage ændringer i planen.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 364

Lokalplanforslaget ændrer afgrænsningen af to delområder Ib og Ic, så der tillades dobbelthuse i en større del af området. Konkret ændres den sydlige halvdel af delområde Ic ud mod Kalkværksvej til også at kunne rumme dobbelthuse. Desuden tillades storparceller i dette delområde, såfremt de fornødne friarealer for disse kan etableres.
 
Vejadgang sker fortsat fra Kalkværksvej.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune, for så vidt angår den resterende byggemodning af lokalplanområdet samt museets forundersøgelser af området.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 20/51703

Resume

 
Hi3G Denmark ApS har søgt byggetilladelse til opsætning af en 48 meter høj antennemast med dertilhørende teknikkabine på en kommunal industriejendom på Buen 2, Vridsted, 7800 Skive.
 
Opsættes masten, vil andre teleselskaber kunne leje sig ind.
 
Opstillingen kræver dispensation fra lokalplanen til en bygningshøjde udover 8,5 meter og en helhedsvurdering jf. bygningsreglementet 2018.
 
Sagen har være i kombineret partshøring og naboorientering. Der er indkommet en fælles indsigelse med 18 underskrifter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der meddeles dispensation og byggetilladelse til opstilling af en 48 meter høj telemast.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Sagen har været i høring to gange fra den 10.-29. januar 2021 og den 25. februar-18. marts 2021. Årsagen til 2. høring var, at masten blev rykket længere væk fra skel og en kloakledning.
 
I begge perioder er der indkommet én fælles indsigelse med 18 underskrifter. Indsigelserne er identiske og fra samme parter.

Indsigelse

Indsigelserne omhandler blandt andet, at masten ikke vil svare til det sædvanlige i kvarteret. Indsigerne frygter, at masten vil medføre værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme. Desuden vil en mast på 48 meter være en væsentlig overskridelse af lokalplanens højdebegrænsning på 8,5 meter. Der ønskes derfor tilvejebragt ny planlægning.
 
Indsigerne mener, at masten bør placeres mellem Vridsted og Vroue.
 
Indsigelserne kan ses i deres helhed i bilag 2.

Ansøgers bemærkninger til indsigelserne

Ansøger vurderer, at mast og teknikkabine opstilles efter Viborg Kommunes retningslinjer for antenner og master, hvor erhvervsområder har 1. prioritet, således at nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse, så en friholdelse af det åbne land for nye tekniske anlæg sker jf. planloven.
 
Dækningskravene til det specifikke geografiske områder betyder, at en ny telemast kun kan placeres indenfor et snævert geografisk område – ellers vil dækningskravene ikke kunne opfyldes. Det er derfor af afgørende betydning, at en ny mast både placeres geografisk korrekt, og at mastehøjden er tilstrækkeligt høj til at kunne imødekomme flere operatørers krav til dækning. Den optimale masteplacering afhænger derfor i høj grad af, hvor i området de øvrige sendeanlæg er placeret.
 
Ansøgers bemærkninger kan ses i sin helhed ses i bilag 3.
 

Beskrivelse

Hi3G ønsker at opsætte en 48 meter høj gittermast med tilhørende antennesystemer og et teknikskab på 8,3m² på en kommunalt ejet industriejendom på Buen 2, Vridsted, 7800 Skive.
 
Den ansøgte mast er dimensioneret, så den jf. masteloven også vil kunne bære andre operatører med antenneanlæg af tilsvarende omfang. Ved at samle flere aktører på masterne tilgodeses ønsker om at begrænse antallet af master i landskabet.
 
Ansøgning kan ses i sin helhed i bilag 4.

Forvaltningens vurdering

Opstilling af en mast på den ansøgte placering er reguleret gennem plan-, bygge- og masteloven, der fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser. Når det sikres, at opstilling af en mast ikke er i strid med disse bestemmelser – eventuelt efter en dispensation i overensstemmelse med praksis, og der ikke forekommer konkrete, regulerbare gener for omkringboende naboer – må disse tåle en eventuel ændring i ejendomsværdi, f.eks. en stigning pga. bedre dækning eller et fald grundet udsigt til en mast.

Spørgsmålet om eventuel værdiforringelse for lodsejer og naboer er således efter forvaltningens vurdering ikke et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter førnævnte bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Placeringen i nærhed af boligerne vurderes ikke at medføre nedstyrtningsfarer. Strålingsfare fra mastens antennesystem indgår ikke i kommunens sagsbehandling.

 
I erhvervsområder tilladelses ofte høje skorstene, der overstiger 8,5 m, hvorfor den ansøgte mast vurderes sædvanlig for et sådant område og uden indvirkning på området som helhed. Det vurderes samtidigt, at skyggedannelser til naboejendomme og udsigtsgener er meget minimale pga. den slanke gitterkonstruktion i kombination med bestående erhvervsområde.
 
Ansøgningen vurderes til ikke at være i strid med lokalplanens principper. I kommuneplanen for området sikre bestemmelser, at der kan tillades større højder ved etablering af tekniske anlæg til et områdets forsyning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Masten kræver med en højde på 48 dispensation fra lokalplan nr. 7.E.01.02 for Vridsted nord, der jf. § 6.3 fastsætter en maksimal bygningshøjde 8,5 meter.
 
Det ansøgte kræver desuden en helhedsvurdering, da det ikke kan opføres inden for byggeretten iht. Bygningsreglement 2018, kapitel 8. I helhedsvurderingen indgår bl.a. en vurdering af hensigtsmæssigheden af masten omfang i forhold til anvendelsen, en vurdering af mastens påvirkning på lysindfald på ejendommen samt naboejendomme og en vurdering af
fri-, opholds- og parkeringsarealer omkring masten.
 
De nødvendige dispensationer strider mod principperne i lokalplanen, og derfor er planlovens § 19 respekteret.
 
Bilag

Sagsid.: 18/48579

Resume

Forvaltningen har godkendt opførelsen af 20 almene rækkehuse med et tilhørende fælleshus på Skaldehøjvej og Fristruphøjvej i Viborg.
 
Ved færdigmeldingen skal ansøger indsende dokumentation for det færdige byggeri, som skal vise, at byggeriet overholder bygningsreglementets tekniske bestemmelser i den færdige bygning. Forvaltningen har ved færdigmeldingen modtaget en ansøgning om dispensation til dagslyskravene i boligerne på Skaldehøjvej og Fristruphøjvej.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
1. om forvaltningen skal give dispensation til dagslysforholdene i ét værelse i boligerne som udført, eller dagslysforholdene fysisk skal tilrettes lovgivningens mindstekrav.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg besluttede, at dagslysforholdene fysisk skal tilrettes lovgivningens mindstekrav.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøgninger om byggetilladelse efter Bygningsreglementet 2018 skal alene indeholde oplysninger om planmæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser og anden lovgivning. Ved ansøgningen om byggetilladelse skal tillige vedlægges en erklæring om, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der er relevante for byggeriet.
 
I den aktuelle byggesag er det besluttet at ændre terrassedørene i boligerne til vinduer med brystning, i projekterings-/byggefasen. Ændringen betyder, at glasarealet er reduceret i et omfang, så kravene til dagslys i bygningsreglementet 2018 ikke længere kan overholdes for ét værelse i hver bolig.
 
Situationsplanen fremgår af bilag 2.
 
Ved færdigmeldingen af byggeriet modtog forvaltningen en ansøgning om dispensation, fordi ansøger selv har konstateret, at dagslyskravene ikke kan opfyldes i ét af værelserne i hver bolig, jf. Bygningsreglementet 2018, §379-381.  Ansøgningen om dispensation fremgår af bilag 3.
 
Dokumentation for, at dagslyskravet er opfyldt, kan jf. bygningsreglementet udføres ved beregning af, at glasarealet i vinder, døre og lignende, uden skyggende forhold, er svarende til mindst 10% af det relevante gulvareal, eller ved at eftervise at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er svarende til mindst 300 lux på mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne.
 
Ansøger har i den aktuelle byggesag lavet en beregning for begge metoder. Glasarealet i soveværelserne er svarende til 9,6% (bolig A), 8% (bolig B) og 9,3% (bolig C) af det relevante gulvareal, hvilket betyder, at glasarealet skal øges i alle boliger med op til 1,21m² for at opfylde dagslyskravene i bygningsreglementet 2018. Dagslysberegningen af værelserne viser, at kun 26% af værelset har de nødvendige 300 lux i mindst halvdelen af dagslystimerne, hvilket ikke kan opfylde bestemmelserne om mindst 300 lux på mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. Dagslysberegningen viser samtidig, at det samlede glasareal af alle vinduer, i den enkelte bolig, giver et gennemsnit på mindst 10% af hele boligen relevante gulvareal.
 
Ansøger har udarbejdet en beregning for at belyse temperaturforskellen imellem de eksisterende forhold med et glasareal under 10% og ved isætning af yderligere vinduer, som overholder dagslyskravet på mindst 10% af det relevante gulvareal. Beregningen viser, at der er en forskel på 0,5 °C, når temperaturen er højest, og at der i ingen af tilfældene er risiko for overophedning i værelserne. Hvis dagslyskravet på mindst 10% af det relevante gulvareal var opfyldt, ville værelset have 350 timer mere på årsbasis, hvor temperaturen er over 21°C.
 
Glasarealet i den aktuelle sag vil medvirke til en mindre tilgang af dagslys i ét værelse i hver bolig, end mindstekravene tillader i bygningsreglementet 2018. Kravet om dagslys skal ses i sammenhæng med almene sundhedsmæssige aspekter af dagslys. Dagslysadgang og mængden af dagslys har betydning for døgnrytmen og den psykiske tilstand.
 
Forvaltningens vurdering er, at det taler fór en dispensation, at glasarealet på under 10% i ét værelse, i hver bolig, ikke vurderes at have en væsentlig indflydelse på de sundhedsmæssige aspekter ved ophold i boligen eller energiforbruget, som kan overholde bestemmelserne i bygningsreglementet 2018.
 
Samtidig vurderer forvaltningen, at det taler imod en dispensation, at det ansøgte projekt er et nybyggeri. I et nybyggeri er der mulighed for at vælge de nødvendige tekniske løsninger for at opfylde alle kravene i bygningsreglementet 2018. I den aktuelle sag er det besluttet at ændre byggeriet uden at tage tilstrækkeligt hensyn til dagslyskravene. Glasarealet skal øges med op til 1,21 m², før mindstekravene kan opfyldes, hvilket er en væsentlig forøgelse af vinduer/ovenlys/døre etc.
 
Forvaltningen forventer fremadrettet at modtage flere tilsvarende ansøgninger om dispensation til at fravige tekniske forhold i bygningsreglementet 2018. Derfor ønsker forvaltningen en politisk stillingtagen til spørgsmålet om dispensation til dagslyskravene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ved afslutning af et byggeri, hvortil der er meddelt byggetilladelse, skal der ske færdigmelding til kommunen. Ved færdigmeldingen indsendes teknisk dokumentation for det færdige byggeri, som skal vise, at byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning.
 
Kommunen skal ikke efterprøve dokumentationen eller foretage sagsbehandling af den indsendte dokumentation. Kommunen skal alene gennemgå dokumentationen med henblik på at konstatere, om der er indsendt dokumentation for overholdelse af de tekniske krav i bygningsreglementet, som byggeriet er omfattet af, og at det indsendte ser troværdigt ud.
 
Det er ansøgers pligt at sikre, at byggeriet overholder de tekniske krav i bygningsreglementet, som byggeriet er omfattet af. Hvis ansøger opdager et ulovligt forhold, skal dette lovliggøres enten retligt eller fysisk. Retligt ved at opnå den nødvendige tilladelse/dispensation eller fysisk ved at bringe byggeriet i lovlig stand.
 
I den aktuelle sag er det kravet om dagslys, som ikke kan overholdes i den færdige bygning. I henhold til bygningsreglementet 2018, § 379, skal der være tilstrækkelig tilgang af dagslys. Kravet til dagslys ses at være opfyldt, hvis det kan dokumenteres, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10% af det relevante gulvareal. Alternativt kan det eftervises ved at dokumentere den indvendige belysningsstyrke, fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne.
 
Bilag

Sagsid.: 18/13311

Resume

På mødet 24. marts 2021 havde Teknisk Udvalg en temadrøftelse om prioritering af cykelstier og en drøftelse af principper for anvendelse af puljen til forbedring af vejnettet. Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at Viborg Kommune ikke skal indgå i projektnetværket om supercykelstier,
 
2. at de foreslåede projekter udføres i 2021, og
 
3. projekterne gennemføres for de bevilligede midler i ”Pulje cykelstier” og ”Pulje til forbedring af vejnettet”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet har på møde 21. april 2021 bevilget 5,377 mio. kr. til ”Pulje cykelstier” (link til sag nr. 15 i byrådet den 21. april 2021) og 4,924 mio. kr. til ”Pulje til forbedring af vejnettet” (link til sag nr. 16 i byrådet den 21. april 2021).
 

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer, og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
 

Beskrivelse

Der var til temadrøftelsen fremlagt projekter blandt andet fra Trafikplanen for Viborg Kommune (link til projekter i Trafikplanen for Viborg Kommune), ønsker om cykelstier fra borgere samt projekter i lokale udviklingsplaner.
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af temadrøftelsen, at udvalget prioriterer de projekter, som fremgår af tabel 1.
 
På samme baggrund foreslår forvaltningen, at igangsætning af nogle af projekterne afventer et eventuelt tilsagn om støtte fra en statslig pulje til cykelstier på kommunale veje. Denne pulje giver ved tilsagn 50% tilskud. Vejdirektoratet, som skal administrere puljen, forventer en ansøgningsfrist medio maj 2021, og eventuelt tilsagn kan forventes i efteråret 2021. Hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud på de ansøgte projekter, vil Teknisk Udvalg blive orienteret med henblik på en revurdering af, hvilke projekter der skal prioriteres.
 
Tabel 1 (beløb i kr.)
Projekt
Anlægsoverslag
(kr.)
Anlægsoverslag
efter et eventuelt  tilskud på 50%
Vinkelvej, Bruunshåb
– dobbeltrettet fællessti og indsnævring af vej
500.000
-
Gl. Skivevej, Viborg
- enkeltrettet fællessti / cykelsti
2.500.000
-
Baldersvej og kryds v. Gl. Aalborgvej
- enkeltrettet fællessti og cykelfelter gennem kryds
1.300.000
-
Søndre Ringvej, Viborg
- stibro fra Liseborg-området til Finderuphøj Skole
-
1.575.000
Brogade, Bjerringbro
- enkeltrettet cykelsti mellem Stærkærvej og Asavej
-
1.250.000
Nørreåstien, Ørum
- banesti mellem Veldshusevej og Vestervang
-
1.250.000
Mellemsum
4.300.000
4.075.000
I alt
8.375.000
 

Alternativer

Viborg Kommune har mulighed for at tilslutte sig et projektnetværk om supercykelstier. Netværket er et samarbejde i Region Midtjylland. Projektnetværkets formål er at samle forvaltningerne i kommunerne, regionen og andre interessenter for at sikre en koordination af nogle af kommunernes aktiviteter på cykelstier. Netværket arbejder bl.a. med den overordnede planlægning af netværket af supercykelstier på tværs af kommunerne, samt forhold i den relation, der har general karakter og som berører alle. Det vil koste Viborg Kommune årligt 49.000 kr. at være tilmeldt netværket.
 

Tidsperspektiv

Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har bevilget i alt 5,377 mio. kr. til ”Pulje Cykelstier” og 4,924 mio. kr. til ”Pulje til forbedring af vejnettet”. Det forudsættes, at 411.000 kr. på ”Pulje Cykelstier” overføres fra 2020 til 2021 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/6308

Resume

På mødet 24. marts 2021 havde Teknisk Udvalg en temadrøftelse vedrørende skolevejsanalyse for alle folkeskoler og en prioritering af arbejder afledt af trafikplanen. Desuden drøftede udvalget principper for anvendelse af puljen til forbedring af vejnettet. Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om, hvilke projekter der skal søges realiseret.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at skoleanalysen tages til efterretning,
 
2. at de foreslåede projekter udføres i 2021,
 
3. projekterne gennemføres for de bevilligede midler til ”Arbejder afledt af trafikplan” og ”Pulje til forbedring af vejnettet”, og
 
4. Forvaltningen samskaber med Børn & Unge om de projekter, der er i skolernes nærområder.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt.
 
Udvalget vil arbejde for at få implementeret 40 km zone omkring alle skoler. Herudover fastholder udvalget, at der løbende kan arbejdes med mindre trafiksaneringsprojekter efter behov og prioritering.
 

Sagsfremstilling

Historik

Skolevejsanalysen blev igangsat på møde i Teknisk Udvalg 27. februar 2019 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 27. februar 2019).
 
Teknisk Udvalg har på møde den 24. marts 2021 (link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg 24. marts 2021) haft en temadrøftelse om arbejder afledt af trafikplanen. På samme møde drøftede Teknisk Udvalg principper for anvendelse af puljen til forbedring af vejnettet (link til sag nr. 15 i Teknisk Udvalg 24. marts 2021).
 
Byrådet har på møde 21. april 2021 bevilget 3,122 mio. kr. til ”Arbejder afledt af trafikplanen” (link til sag nr. 14 i byrådet 21. april 2021) og 4,924 mio. kr. til ”Pulje til forbedring af vejnettet” (link til sag nr. 16 i byrådet 21. april 2021).
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med arbejdet med skolernes nærområder har skolerne kunnet melde ind, om de oplever trafikale uhensigtsmæssigheder ved skolen.
 
Det foreslås, at forvaltningen samarbejder med Børn & Unge om de projekter, som igangsættes i skolernes nærområder.
 

Beskrivelse

Der var til temadrøftelsen fremlagt en analyse af trafiksikkerheden ved folkeskolernes nærområder. Desuden blev der fremlagt projekter fra Trafikplanen for Viborg Kommune (link til projekter i Trafikplanen for Viborg Kommune), herunder sorte pletter, samt ønske om fartdæmpere fra borgere.
 
I forbindelse med arbejdet omkring trafiksikkerheden ved skolernes nærområder er der i enten efteråret 2019 eller efteråret 2020 lavet en droneoptagelse af trafikken ved alle folkeskoler i kommunen. Optagelsen er lavet om morgenen i forbindelse med skolestart ved skolerne. Der er dog ikke set på Overlund Skole, da arbejdet med en ny skole er igangsat.
 
Med baggrund i droneoptagelser er trafikken analyseret, og eventuelle trafikale uhensigts­mæssigheder er beskrevet. Foruden dette arbejde har skolerne haft mulighed for at melde ind, hvis de oplever trafikale uhensigtsmæssigheder i morgentrafikken.
 
Med baggrund i dette har forvaltningen udarbejdet en analyse med et notat pr. skole, som indeholder:
 
 • Et oversigtskort
 • Droneoptagelser: Trafikale uhensigtsmæssigheder
 • Skolens oplevelser af trafikale udfordringer
 • Forvaltningens anbefalinger, bemærkninger samt anlægsoverslag
 
Analysen fremgår af bilag 1. 
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget prioriterer de projekter, som fremgår af tabel 1. I tabel 1 er der udelukkende medtaget tiltag, som hører under Teknisk Udvalgs område.

Tabel 1. Forslag til projekter

Lokalitet
Forslag til tiltag
Anlægsoverslag (kr.)
Brattingsborgskolen, Klejtrup
Afmærkning busholdeplads
10.000
Bøgeskovskolen, Bjerringbro
Gennemført fortov
30.000
Mindre sideudvidelse af eksisterende sti
30.000
Houlkærskolen, Viborg
Ændring af fodgængerfelt samt stikrydsning
200.000
Lukke adgang til parkeringsplads
10.000
Løgstrup Skole
Opstramning af kryds
20.000
Nordre Skole, Viborg
Venstresvingsspor
500.000
Afsætningsspor
550.000
Hævet flade ved fodgængerfelt
150.000
Sødalskolen – afd. Rødding
Udvidelse af adgangsvej
100.000
Afsætningsspor
600.000
Søndre Skole, Viborg
Fortov og sti ændres til fællessti
750.000
Vestervang Skole, Viborg
Parkeringspladser ændres til afsætningsspor
100.000
Vestre Skole, Viborg
Mini-trafikplan for området
100.000
 
 
 
Sort plet: Ll. Sct. Mikkels Gade (ml. Brøndumsvej og Klinikhuset)
Forbedring af trafiksikkerheden ved eksisterende fodgængerfelt
300.000
I alt  
3.450.000
 
Der er også i skolevejsanalysen udpeget forslag til tiltag på skolernes matrikler. Disse hører under Børne- og Ungdomsudvalgets område.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planlægning – herunder inddragelse af Børn & Unge samt eventuelle borgere – og projektering af tiltag sættes i gang i foråret 2021. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført medio 2021, således at anlægsarbejder kan udføres i efteråret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har bevilget 3,122 mio. kr. til ”Arbejder afledt af trafikplanen” og 4,924 mio. kr. til ”Pulje til forbedring af vejnettet”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/2859

Resume

Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om borgerens ønske om at forlægge (flytte) den offentlige vej Lånumvej, skal imødekommes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at
 
1. Teknisk Udvalg beslutter, at Lånumvej kan forlægges ved ejendom nr. 3.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Hvis det besluttes at forlægge vejen, vil det indebære ændrede adgangsforhold for Lånumvej 5. Inden der indgås aftale, vil forvaltningen derfor sende en evt. beslutning i høring.
 
Forvaltningen forventer ikke, at det vil give anledning til ændringer i en evt. beslutning om at forlægge vejen, idet adgangsforholdene vil blive væsentligt forbedret ved en forlægning, da ejendommens adgang vil komme vinkelret på den offentlig vej, hvilket giver langt bedre oversigtsforhold. Ejeren af Lånumvej 3 vil ligeledes skulle afholde alle udgifter i forbindelse med ændringen af adgangsforholdene for Lånumvej 5.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har modtaget anmodning fra ejeren af Lånumvej 3 ved Stoholm om, at den offentlige vej Lånumvej forlægges (flyttes) som vist på bilag 1.
 
Ejeren ønsker vejen flyttet, fordi det gamle mejeri beliggende Lånumvej 3, 7850 Stoholm, ønskes renoveret og istandsat til bolig. Ejeren har overvejet alternative muligheder, f.eks. etablering af en støjvold. Dette vurderer ejeren ikke optimalt, fordi støjvolden vil blive placeret lige op ad bygningen, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt, da det vil tage en masse lys og udsigt fra bygningen.
 
Ejeren vil betale for forlægningen af vejen. Det er muligt for kommunen at indgå frivillige aftaler med private om forbedringer og arbejder på offentlige veje, når arbejderne ikke er omfattet af kommunens ansvarsforpligtigelse om at holde vejene i god og forsvarlig stand.
 
Forvaltningen vurderer, at en forlægning ikke vil være en del af kommunens ansvarsforpligtigelse, hvorfor der vil kunne indgås aftale om, at ejeren selv betaler for forlægningen. En forlægning vurderes ikke at have betydning for vejens funktion eller trafikafvikling.

Forvaltningen anslår, at en forlægning af vejen vil koste ca. 2.100.000 kr., som skal afholdes af ejeren af Lånumvej 3. Ejeren har entreprenørvirksomheden Ginnerup A/S, som han ønsker skal forestå forlægningen. Ejeren stiller det nødvendige areal til rådighed vederlagsfrit og afholder alle udgifter til de matrikulære ændringer.
 
Forvaltningen foreslår, at der indgås en frivillig aftale efter vejlovens § 8, stk. 3 om forlægningen af vejen. I aftalen vil det bl.a. nærmere være beskrevet, hvordan den nye vej skal opbygges, og at kommunen skal føre tilsyn med udførelsen, så forvaltningen kan sikre kvaliteten af vejen. Herudover anbefaler forvaltningen, at der i aftalen stilles krav om garantistillelse for projektets udførelse og matrikulær berigtigelse. Idet kommunen ingen udgifter har til forlægningen, vurderer forvaltningen, at projektet ikke skal i udbud.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/14107

Resume

Som led i forundersøgelser af nyt boligområde syd for Randersvej på Taphede er det nødvendigt at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 890.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Taphede, etape 1 syd, Viborg Øst” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 890.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 890.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Taphede, etape 1 syd, Viborg Øst” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 890.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på møde 12. maj 2020 (link til sag nr. 17 i byrådet 12. maj 2020) tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 for byudvikling ved Taphede, Viborg Øst.
 
Forvaltningen forventer at igangsætte lokalplan for et område på 23,3 hektar syd for Randersvej i Taphede på Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at være på forkant med evt. arkæologiske interesser i området og kunne tage hensyn hertil i planlægningen, foreslår forvaltningen, at der frigives midler til arkæologisk prøvegravning på nuværende tidspunkt, så undersøgelser kan igangsættes i maj/juni 2021.
 
I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Idet Viborg Kommune forventer på senere tidspunkt at erhverve arealerne med henblik på realisering af kommende lokalplan, vil udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af byggemodningskontoen.
 
Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal. De berørte arealer er vist på kortbilag bilag 1.
 
 
 
Udgifterne fordeles således:
 
Randersvej 78
7,4 ha
295.000 kr.
Randersvej 80
5,4 ha
220.000 kr.
Randersvej 82
2,3 ha
95.000 kr.
Afgrøde erstatning
 
135.000 kr.
Div. rådgiver
 
50.000 kr.
Uforudseete udgifter
 ~10%
95.000 kr.
I alt
 
890.000 kr.
 
Idet arealerne i dag er udlagt til landbrug, er der i bevillingen medtaget beløb til afgrødeerstatninger, idet det må forventes, at markarealerne ikke kan tilsås i indeværende sæson.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat umiddelbart efter eventuel politisk godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da arealet i dag er privat ejet, er der mulighed for, efter en arkæologisk frigivelse af arealet, at den private ejer selv ønsker at udstykke arealet.
 
Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Arealerne er på nuværende tidspunkt privat ejet, hvorfor der er indgået aftale med ejere om arbejdet.
 
På vedlagte bilag er vist 4 ejendomme, henholdsvis Randersvej 78, 80 og 82 samt Spanggårdsvej 12. For så vidt angår Randersvej 78, 80 og 82 har ejerne ytret, at de er indstillet på salg af hele eller dele af ejendommene. Ejerne af Spanggårdsvej 12 ønsker ikke at sælge og vil på nuværende tidspunkt selv udstykke arealet.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov.
 
Bilag

Sagsid.: 21/12921

Resume

Natur- og Parkplanen er en opfølgning på de politiske målsætninger, der er besluttet med ”Grønne sammenhænge” i 2013. Udvalget skal orienteres om planen og godkende den videre proces for høring af de udarbejdede områdeplaner. Planen forelægges både Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg tager orientering om Natur- og Parkplanen til efterretning, og
 
2. at Teknisk Udvalg godkender forslag til proces for høring og inddragelse af områdeplanerne.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Indstillingen blev godkendt
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har senest på møde i 2018 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg den 30. maj 2018) godkendt, at der gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af områdeplaner, at der udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, som drøftes med offentligheden, og at udvalget orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet
 

Inddragelse og høring

Planen har løbende været forelagt og drøftet i det Grønne Råd for Viborg Kommune, senest på mødet den 12. december 2018. Der har indtil videre kun i begrænset omfang været dialog med øvrige interessenter.
 
 

Beskrivelse

Natur- og Parkplanens opbygning

På baggrund af Natur og Parkpolitikken ”Grønne sammenhænge”, godkendt af byrådet i 2013, har forvaltningen udarbejdet en Natur- og Parkplan (link til Natur og Parkplanen, der er en elektronisk plan).
 
Natur- og Parkplanen er det planmæssige grundlag for at kunne realisere de politiske målsætninger, der er besluttet med ”Grønne sammenhænge”. Planen er også et redskab til at prioritere og udarbejde konkrete indsatsplaner, så der i hele kommunen sker en målrettet udvikling af kommunens naturområder, parker og rekreative tilbud.
 
På et overordnet niveau indeholder planen en hovedstruktur, grøn struktur, der skal give overblik over kommunens væsentligste naturområder og grønne sammenhænge. Planens grønne struktur er koordineret med og udgør et fagligt oplæg til udpegning af Grønt Danmarkskort. Den grønne struktur er suppleret med fire understrukturer, Mangfoldighed, Livskvalitet, Engagement og Oplevelser, der understøtter de mål og visioner, som blev beskrevet i ”Grønne sammenhænge”.
 
Natur og Parkplanen kategoriserer kommunens parker og naturområder i 9 overordnede områdetyper: Ådal, sø, kystnatur, skov, hede og overdrev, vådområde, bypark, temapark og mindre anlæg samt bydelspark, bolignært friareal og andet grønt areal. Områdetyperne inddeler således kommunens grønne områder ud fra naturtyper/biotoper og rekreativ anvendelse. Områdetyperne og forskellige definerede oplevelsesværdier er afsæt for at anvise mål for de områder, som kommunen forvalter. Disse mål er beskrevet i områdeplanerne for de konkrete områder.
 
Natur- og Parkplanen er tænkt som en dynamisk plan, der udvikles og vedligeholdes i takt med, at forudsætningerne for planen – politisk, prioriteringsmæssigt, bevillingsmæssigt, planmæssigt og driftsmæssigt – ændres. Dette forventes at ske som en del af den daglige drift af politikområdet.
 
Forvaltningen vurderer, at planen og områdeplanerne er væsentlige prioriterings- og styringsinstrumenter for forvaltningen og samtidigt vigtige dialog- og informationsværktøjer i forhold til interessenter.

Områdeplaner

Forvaltningen har udarbejdet 50 områdeplaner, der hver især beskriver et områdes overordnede karakter, mål og værdier, driftsmæssig fokus samt forslag til konkrete handlinger, der understøtter og kan styrke områdets formål.
 
Områdeplanerne er således et vigtigt administrationsgrundlag til forvaltning af de kommunale arealers drift og udvikling.
 
Forvaltningen vil i løbet af de kommende år løbende udbygge planen ved at udarbejde områdeplaner for de væsentligste lokaliteter inden for parkområdet.
 
Der forventes fortsat kun lavet områdeplaner for natur- og parkområder, hvor Teknik & Miljø har et ansvar for driften.

Inddragelse

Områdeplanerne skal høres gennem en offentlig inddragelse, så det sikres, at planerne beskriver den rette pleje og udvikling, og der kan ydes en målrettet indsats med områderne
 
Forvaltningen foreslår, at rammerne for områdeplanerne drøftes på møde i det Grønne Råd den 19. maj 2021. Drøftelserne vil omhandle planernes opbygning, struktur, zoneringer m.m. og processen for offentlig inddragelse.
 
På møde i Teknisk Udvalg den 11. august 2021 (Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021) godkendes rammerne for planerne og processen for offentlig inddragelse på baggrund af drøftelserne i det Grønne Råd. Forvaltningen vil herefter arbejde videre med rammerne og processen med henblik på, at de udarbejdede områdeplaner vil fungere som administrationsgrundlag.
 
Hvis der i den offentlig inddragelsesproces viser sig store interessekonflikter og modstridende ønsker for specifikke områdeplaner, sendes disse tilbage til Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget til endelig stillingtagen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

19. maj 2021: Drøftelse af områdeplanerne i det Grønne Råd.
11. august 2021: Godkendelse af områdeplaner og proces for høring i Teknisk Udvalg.
12. august 2021: Godkendelse af områdeplaner og proces for høring i Klima- og Miljøudvalget.
September 2021: Borgermøder på aktuelle lokaliteter i 7 nærområder.
Ultimo 2021: Endelig tilretning af områdeplaner.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/11748

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Der gøres opmærksom på, at det korrigerede budget er UDEN eventuelle overførsler fra 2020, for så vidt angår serviceudgifterne, da det er usikkerhed om størrelsen af overførsler indtil Byrådet træffer beslutning herom 21. april 2021. En konsekvens af, at forventede overførsler fra 2020 ikke er indarbejdet i det korrigerede budget, er, at resultatet (forventede afvigelser) til budgetopfølgningen pr. 30. juni vil være ændret sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31. marts.
 
I det forventede forbrug er der så vidt muligt også taget højde for et forventet forbrug på forventede overførsler. Da overførslerne ikke er endeligt godkendt, kan der være usikkerhed om størrelsen af de indmeldte forventninger til forbruget i det forventede regnskabsresultat.
 
I bilag 4 kan ses, hvordan resultatet vil se ud, hvis de overførsler, Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. april 2021 har indstillet til byrådet, godkendes.
 
For alle andre poster end serviceudgifterne er forventede overførsler indarbejdet i det korrigerede budget, da der ikke har været tilsvarende usikkerhed omkring størrelsen af disse overførsler.
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Opr.
 Korr.
31. marts
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Grønne områder
10,8
10,8
11,4
0,6
0,6
Trafikområdet
127,4
120,1
122,3
-5,1
2,2
Park og Vej
0,2
0,2
-2,6
-2,8
-2,8
Vintertjenesten
16,3
16,3
21,1
4,8
4,8
Serviceudgifter i alt
154,7
147,4
152,2
-2,5
4,8
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
54,5
69,2
57,0
2,5
-12,2
Udgift til byggemodning
48,8
48,5
51,1
2,3
2,6
Sum anlæg ekskl. forsyning
103,3
117,7
108,1
4,7
-9,7
 
På Park og Vej forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., mens der til vintertjenesten forventes merudgift på 4,8 mio. kr., idet der pr. 1. marts 2021 allerede er brugt 2 mio. kr. mere på vintertjeneste, end der blev brugt i hele 2020. På gadelys forventes en merudgift på 2,2 mio. kr., der skyldes en negativ pris- og lønregulering, som ikke kan indhentes ved tilsvarende mindreudgifter.
 
På det skattefinansierede anlægsområde forventes en mindreudgift på 12,2 mio. kr., som bl.a. vedrører renovering af Preislers Plads samt Trinbræt i Sparkær. På byggemodning forventes en merudgift på 2,6 mio. kr., primært som følge af lavere indtægt (vejbidrag) grundet ændret andel af kommunalt areal.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2021 og budgetlægningen i 2022-2025, er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2022-2025 samt de største projekter med beløb i 2021 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag 3. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/3495

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.
 

Indstilling

Direktøren Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes, og
 
3. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og eventuelt tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg drøftede udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget. Endvidere drøftede udvalget nye anlægsønsker.
 
Teknisk Udvalg besluttede, 
 
1. at godkende forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget
 
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Teknisk Udvalg sender i maj måned budgetforslaget inkl. reduktionsforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser m.fl. Fælles-MED Teknik & Miljø drøfter forslag til reduktioner den 3. maj 2021.
 

Beskrivelse

I de følgende afsnit er anført dele af budgethæftet, som udvalget skal drøfte. Budgethæftet bliver vedlagt som bilag på udvalgets møde i juni.

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i oktober 2020. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget som udgangspunkt selv finansiere både udfordringer og driftsønsker.
 
Udvalget har foreløbig disse budgetudfordringer/-ønsker:
 • Kollektiv Trafik
 • Afvandingsbidrag
 • Udgifter til Energi Viborg – gadelys
   
 • Styrkelse af vejkapital
 • Tømning af rendestensbrønde
 • Renovering og fornyelse af vejbrønde
 
Udfordringerne og ønskerne er nærmere beskrevet i bilag 1.
 

Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i bilag 2. Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Den tekniske tilretning fremgår af bilag 2. I alt er der tekniske ændringer for -3,3 mio. kr. i 2022, 12,9 mio. kr. i 2023, -14,1 mio. kr. i 2024 og 3,6 mio. kr. i 2025. Den væsentligste ændring er justering i tidsplanen vedrørende Helhedsplan for Ellekonebakken.
 

Forslag til anlægsbudget

Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. De nye anlægsønsker er anført i bilag 2.
 
 
Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 2. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg godkendte mødelisten. Der planlægges temamøde vedr. kollektiv trafik i maj/juni.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag

Sagsid.: 20/20361

Resume

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Johannes Vesterby spurgte til Søndersiden 4 i Hjarbæk
 
Johannes Vesterby orienterede om tænkebænke. Udvalget drøftede og afventer mulig finansiering i kommende budget vedr. ”midtbypulje”.
 
Henvendelse vedr. fodgængerfelt på Viborgvej i Karup. Forvaltningen sender henvendelsen til Vejdirektoratet med anmodning om at de forholder sig til det trafiksikkerhedsmæssige i forslaget.
 
Birthe Harritz spurgte til:
- Storparcel på Fyrrevej i Ørum, der blev svaret på mødet
- Søgaarden i Ørum, der blev svaret på mødet
- veje i Ørum, ansøgning fremsendes
- Henvendelse til udvalget vedr. Trafik ved Taphede
 
Anders Korsbæk spurgte til:
- Udbygning Bjerregrav, der blev svaret på mødet
 
Nikolai Norup spurgte til:
- Vesterbro Torv, der blev svaret på mødet
- sommerhusgrund Hjarbæk, der blev svaret på mødet
- Parkering VFF/Vestbadet
- parkering i området ved Boyesgade mv.
 
Martin Sanderhoff spurgte til:
- parkering vedr. Nr. Møllevej og Gl. Århusvej, der blev svaret på mødet
- vareindlevering ved Fakta i Bjerringbro
 
 
Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om status for byggesagsbehandling, herunder gennemgang af statistik.
 

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

-Tænkebænke i Viborg Kommune
 
Orientering fra udvalget
 
Orientering fra direktøren
 
-Fodgængerfelt på Viborgvej, Karup + bilag
 
-Orientering om status for byggesagsbehandling
 
-Status på Nybrovej
 
Bilag